فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدجواد فاضل لنکرانی* صفحات 9-25

  تقدم حق الناس بر حق الله از گزاره‎های معروفی است که به مناسبت به عنوان قاعده از آن برای استنباط بهره برده می‎شود. قاعده‎ای است که چه بسا در نگاه اول ضروری نیز به نظر برسد. ولی مراجعه به کتب فقهی نشان می‎دهد برخی از فقها این قاعده را مورد نقد قرار داده و آن را نپذیرفته اند. اهمیت مسئله از یک سو و اختلاف بزرگان ضرورت پژوهش حاضر را ایجاب می‎کند. نوشتار حاضر با روش کتابخانه‎ای و به صورت تحلیلی اجتهادی مسئله را مورد بررسی قرار می‎دهد. بررسی ادله تقدم حق الناس بر حق الله نشان می‎دهد روایات و ادله دیگری که برای اثبات تقدم حق الناس بر حق الله ارایه شده، برای اثبات این تقدم کافی نیست و از طرفی ادله دال بر تقدم حق الله بر حق الناس نیز دلالت کافی برای اثبات تقدم حق الله بر حق الناس را ندارند. بنابراین نمی توان قاعده کلی در این رابطه ارایه کرد؛ چه بسا در موردی حق الناس بر حق الله مقدم باشد و چه بسا حق الله بر حق الناس.

  کلیدواژگان: حق، حق الله، حق الناس، تقدم حق الناس
 • سید سجاد موسوی کرمانشاهی* صفحات 27-51

  یکی از راه های کشف احکام شرعی در گستره ی مصادیق و موضوعاتی که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت است. بدون شک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد. در این نوشتار به بیان دیدگاه های مختلف در این نظریه پرداخته و در نهایت با وجود اشکالات متعددی که در این باره مطرح شده است به جهت اختصار تنها به ذکر برخی از آنها بسنده کرده و به این نتیجه رسیدیم که تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت نسبت به برخی از مصادیق نوظهور که کاملا بیگانه در ذهن عرف پیشین بوده است و شارع بما هو شارع تمکن از بیان آنها را نداشته است، جایز نیست و باید برای بیان احکام این موضوعات به راه های دیگری تمسک نمود.

  کلیدواژگان: عمومات، اطلاقات، مصادیق نوظهور، مسائل مستحدثه، استهجان تقیید
 • محمد مهدی مقدادی* صفحات 53-71

  اهمیت و توسعه روز افزون ورزش و مسایل مربوط به آن، انبوهی از مباحث و پرسش ها را پیش روی فقه ما قرارداده است، به گونه ای که صحبت از ایجاد گرایشی تخصصی به عنوان «فقه ورزش» مطرح است. باید اذعان نمود که پرداختن به فقه ورزش، باید با مطالعه و بررسی پرسش های زیر بنایی صورت گیرد؛ از جمله این که آیا می توان فقه ورزش را به مثابه یک گرایش فقهی تخصصی محسوب کرد و اساسا جایگاه آن در منظومه فقه چیست؟ وبرای تاسیس آن چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ نوشتار حاضر، با نگاهی به جایگاه ورزش و بیان ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت کرده که فقه ورزش، از معیارهای مزبور برخوردار است، از این رو باید به شایستگی مورد توجه قرار گیرد؛ ایجاد و توسعه مطلوب فقه تخصصی ورزش، باید گام به گام و با برنامه مناسب باشد، خاصه آن که در این مسیر، وجود یک برنامه آموزشی جامع نیاز است؛ به گونه ای که قابلیت ارایه آن در حوزه علمیه و مراکز فقهی فراهم شود. هم چنین وجود اساتید و متون آموزشی مناسب در زمره مهم ترین بایسته ها محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: ورزش، فقه ورزش، فقه تخصصی، ساختار فقه، بایسته های فقه ورزش
 • محمدجعفر صادق پور*، سهراب بهادری صفحات 73-92

  لگدمال کردن شکم در صورتی که منجر به خروج ترشحات ادرار یا مدفوع شود، یکی از جنایات مورد بحث در فقه امامیه است که تحت عنوان «دوس البطن» از آن یاد شده است. فقها در خصوص میزان و چگونگی کیفردهی چنین جنایتی اختلاف نظر دارند. مشهور ایشان بر این باورند که مجازات شخص جانی در این فرض، قصاص یا پرداخت ثلث دیه کامله است. این دیدگاه متکی به روایت سکونی و اجماع فقهاء می باشد. در مقابل، برخی فقها، معتقد به عدم جریان قصاص و همچنین ثبوت ارش شده اند. نوشتار حاضر با تحلیل دو دیدگاه پیش گفته و ادله آن ها در نهایت قول به ارش را منطبق با موازین فقهی یافته و دیدگاه قایلان به جواز قصاص یا ثلث دیه را ناتمام تلقی کرده است. این نتیجه از آن رو حاصل گشته که روایت مورد استناد مشهور، به عللی همچون نادر بودن حکم آن و استلزام تغریر، توان ایستادگی در برابر حکم به ثبوت ارش را ندارد.

  کلیدواژگان: لگدمال کردن، دوس البطن، ثلث دیه، سکونی، ارش
 • رضا پورصدقی*، محمد فائزی، محمد نوذری صفحات 93-109

  در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده‎ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد.نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و موید چنین قاعده‎ای بوده و می‎تواند منشا پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلایی است.

  کلیدواژگان: منفعت، مسئولیت مدنی، ضمان، قاعده
 • حسین بستان نجفی* صفحات 111-133

  یکی از محورهای مهم مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث مراتب امر و نهی است. این مقاله با توجه به وجود پاره ای ابهامات در این بحث کوشیده است با رویکرد اجتهادی و از طریق تحلیل روایات مسئله و با نگاهی به فتاوای فقها گامی در جهت ایضاح بیشتر ابعاد و زوایای آن بردارد. نتایج این بررسی نشان می دهد در شش محور امکان جرح و تعدیل یا ارایه تقریر دقیق تری از مساله وجود دارد. این محورها عبارت اند از: سه گانه بودن مراتب امر به معروف و نهی از منکر، کفایت انکار قلبی در سقوط تکلیف، دلایل ارایه شده برای تقدیم امر و نهی زبانی بر امر و نهی عملی، لزوم رعایت تدرج میان شیوه های امر به معروف و نهی از منکر، قلمداد کردن اجتناب از مجالس گناه به عنوان یکی از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر و عمومی دانستن وظیفه امر و نهی عملی یا مشروط دانستن آن به اذن معصوم (علیه السلام).

  کلیدواژگان: امر به معروف، نهی از منکر، انکار قلبی، انکار زبانی، انکار عملی
 • علی شریف* صفحات 135-156

  اعاده دادرسی یا تجدیدنظر خواهی که در فقه از آن نقض حکم حاکم یاد می شود از مسایل مبتلا به قضایی است که دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد می باشد؛ چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالی که تجدیدنظرخواهی رویه ای مرسوم در محاکم قضایی می باشد. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد که احکام قضایی دادگاه های عادی تجدید پذیر است؛ ولی احکام قضایی دیوان عالی و همچنینی دادگاه های انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعاده دادرسی را دارند که برای قاضی مجتهد بعدی ثابت شود قاضی قبلی، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش غفلت و کوتاهی یا جور و ستم کرده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده و می تواند حکم او را نقض کند.

  کلیدواژگان: تجدید نظر، نقض، حکم، حاکم، قاضی
|
 • MohammadJavad Fazel Lankarani * Pages 9-25

  The precedence of the people's right over the God's right is one of the prevalent  propositions which is employed as a rule, that may seem necessary at first glance, to deduce. However, referring to jurisprudential books shows that some jurists have criticized and rejected this rule. The importance of the issue on the one hand and the the pioneers' disagreement over it on the other hand, necessitate the present research. The present article surveys the issue using a library method and an analytical-ijtihadi approach. Examination of the arguments for the precedence of the people's right over God's right shows that narrations and arguments presented to prove such a precedence are not sufficient to prove it, additionally, the proofs that indicate precedence of God's right over that of the people, are not sufficiently proving it. Therefore, no general rule can be given in this regard; Maybe there might be a case in which the people's right precedes that of God or vice versa.

  Keywords: Right, God's Right, People's Right, Precedence of the People's Right
 • Sajad Mosavi* Pages 27-51

  One of the ways to discover the Shari'a rulings in the range of instances and subjects about which no evidence has come from the Holy Shari'a is to rely on the generalities and applications of the Shari'a. Undoubtedly, these arguments can be applied to the titles and examples that existed at the time of the issuance of the Shari'a, but they can not be applied to the emerging titles and topics that have not been traced back in the past times and were unfamiliar and strange to the custom of that time, about which there are many drawbacks and obstacles that need to be investigated. In this article, we have expressed different views on this theory and finally, despite the numerous drawbacks that have been raised in this regard, we have only mentioned some of them briefly coming to the conclusion that reliance on the generalities and applications of Sharia regarding some emerging instances that have been completely unknown in the minds of the previous custom and the Shari'a has not been able to express them, are not permissible and other ways should be used to express the rulings on these issues.

  Keywords: : Generalities, Applications, Newly Emerged Instances, Unexpected Problems, Considering Restriction as Abominable
 • MohammadMahdi Meghdadi * Pages 53-71

  The increasing importance and development of sports and related issues has brought a lot of discussions and questions to our jurisprudence, so that there is a tendency for creating a specialized subject as "sports jurisprudence". It should be acknowledged that dealing with sports jurisprudence should be done by studying and examining the underlying questions; For example, can sports jurisprudence be considered as a specialized jurisprudential subject and, basically, where is its place in the jurisprudence system? And what steps should be taken to establish it? The present article, by looking at the status of sports and expressing the necessity and criteria for specialization of jurisprudence, has proved that sports jurisprudence includes these criteria; therefore it should be properly scrutinized. The creation and optimal development of specialized sports jurisprudence should be step by step and with an appropriate program, especially because in this course the existence of a comprehensive educational program is needed in such a way that it can be presented in seminaries and jurisprudential centers. Also, the presence of appropriate professors and educational texts is among the most important requirements.

  Keywords: Sports, Sports jurisprudence, Specialized Jurisprudence, Jurisprudence Structure, Requirements of Sports Jurisprudence
 • Mihamad JaFar Sadeghpour *, Sohrab Bahadori Pages 73-92

  Kicking the abdomen in case of resulting in the discharge of urine or feces is one of the crimes discussed in Imami jurisprudence, which is referred to as "Dous al-Batn". The jurists disagree on the extent and manner of punishing such a crime. The famed of them believe that the punishment for a criminal in this case is retaliation or payment of one-third of the full blood money. This view is based on the Sokouni (stable) narration and the consensus of the jurists. On the other hand, some jurists believe in the absence of retaliation and the proof of measured compensation (Arsh). Analyzing the two aforementioned views and their arguments, the present article, has finally found the decision of measured compensation in accordance with the jurisprudential guidelines and has considered the view of those who believe in the permission of retaliation or one-third payment of the blood money to be incomplete. It has been concluded so due to the fact that the known documented narration is not capable of standing against the proof of measured compensation for reasons like the rarity of the issuance of such a decree and the probability of life risk for the criminal.

  Keywords: Kicking, Dous al-Batn, One-Third of the Blood Money, Arsh, Sokouni
 • Reza Poorsedghi *, Mohamad Faaezi, Mohamad N Pages 93-109

  There are some rules and traditions in Islamic law inducing which it is not unlikely that a general rule could be derived under the title of "proportionality of benefits and guarantee". If such a rule is accepted, wherever a guarantee is proved, a proportionate benefit must also be deducted, and also in any case where a benefit is proved for a person, a guarantee must also be deducted.This paper examines the issue in a critical analytical method using library documents. Examination of the evidence in this regard shows that there are some rules that justify and approve the necessity of establishing such a rule, as its origins. According to the evidence, the proportionality rule itself is accredited by Islamic law, as a result, any obligation disregarding the feature mentioned above is legally rejected unless a specific reason permits it, and in cases where the guarantee or benefit is proved, the designation of the instance of benefit and equivalent guarantee requires a legal or rational justification.

  Keywords: Benefit, Civil Responsibility, guarantee, Rule
 • H. Bostan * Pages 111-133

  One of the important topics regarding enjoining the good and forbidding the wrong is the  levels of enjoining and forbidding. Due to some ambiguities over the subject, this article has tried to take a step towards further clarifying its dimensions and angles with an Ijtihadi approach and analyzing the narrations about the issue throught a survey of the fatwas of the jurists. The results of the study show that the problem could be modified or presicely restated in six axes including: the threefold levels of the good and forbidding the wrong, the sufficiency of heartfelt denial in the obviation of the assignment, the reasons given for precedence of verbal command and prohibition to practical ones, the necessity of classification of methods of enjoining the good and forbidding the wrong, considering the avoidance of participation in sinful gatherings as one of the methods of enjoining the good and forbidding the wrong, considering practical enjoining the good and forbidding the wrong as a public duty, or perceiving it conditioned to the permission of the Infallible (P.B.U).

  Keywords: Enjoining the Good, Forbidding the Wrong, Heartfelt Denial, Verbal Denial, Practical Denial
 • Ali Sharif * Pages 135-156

  Retrial or appeal, which is considered in jurisprudence as a violation of the ruler's judgment, is one of the prevalent issues in which the jurists' view is contrary to what the current trend of the courts is; This is because violating the verdict in jurisprudence is not permissible, while appealing is a common practice in the courts. The present study investigates this challenge through a critical analytical method using library documents. Examination of the evidence shows that the judgments of ordinary courts are revisable; However, the judicial verdicts of the Supreme Court as well as the Revolution Courts can be revised only if it is proved to the next Mujtahid judge that the previous judge has not had the necessary Ijtihad and competence, or neglected or violated his Ijtihad and ruling, or he has not judged according to the standards of authentic Imami Ijtihad, and his verdict could be violated.

  Keywords: Appeal, Violation, verdict, Ruler, Judge