فهرست مطالب

پژوهش در مدیریت ورزشی - پیاپی 10 (زمستان 1398)
 • پیاپی 10 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه عبدلی، امین خطیبی*، صدیقه حیدری نژاد صفحات 1-30

  افراد مختلف جامعه رفتار خرید متفاوتی دارند. بازاریابان پیوسته به دنبال شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خریدمشتریان هستند. هدف این تحقیق، بررسی سبکهای تصمیم گیری برای خرید پوشاک ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 375 نفر تعیین و نمونه-گیری به روش تصادفی طبقهای انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سبک تصمیم گیری مصرف کنندها سپرولز و کندال 1986 بود. پس از بررسی و تایید روایی ابزار توسط 10 تن از متخصصین مدیریت ورزشی،0. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل / پایایی ابزار نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد 812 عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد دانشجویان ازهفت سبک تصمیم گیری برای خرید پوشاک ورزشی استفاده می کنند. همچنین تمایل به سبکهای خرید مدگرا، کیفیت گرا و عادتگرا در بین دانشجویان ورزشکار، بیشتر از دانشجویان غیرورزشکار بود. یافته های این تحقیق میتواند به شناخت بیشتر تولیدکنندگان و بازاریابان پوشاک ورزشی از جامعه دانشجویی و سبکهای خرید آنان کمک کند.

  کلیدواژگان: سبک تصمیم گیری، رفتار خرید، پوشاک ورزشی، دانشجویان
 • مهرداد محرم زاده*، سعیده فتاح صفحات 31-48

  یکی از با اهمیت ترین شیوه های جدید خرید در خرده فروشی های غیر فیزیکی، خرید اینترنتی است. رشدسریع و استفاده روزافزون از فناوری های رایانه ای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان خرده فروش و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر، ارتباط برقرار کنند. یکی از شیوه هایخرید اینترنتی خرید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام است. هدف از پژوهش حاضر بررسی انگیزه های لذتباور خرید اینترنتی محصولات ورزشی از راه شبکه اجتماعی تلگرام می باشد. بدین ترتیب این پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری را ورزشکاران شهرستان ارومیه تشکیل داده اند که دارای تجربه خریدمحصولات و خدمات ورزشی از شبکه اجتماعی تلگرام را دارا می باشند با توجه به نامحدود بودن ودردست نداشتن اطلاعات و آمار دقیق جامعه مورد نظر، حجم نمونه 120 نفر در نظر گرفته شده است. ابزارمورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های آرنولدر و رینولدز (2003) است که دارای 15 سوال در قالب طیف 5 ارزشی لیکرت می باشد. در این پژوهش، از روش های آماری توصیفی برای محاسبه شاخص هایگرایش های مرکزی مانند میانگین و نما و شاخص های پراکندگی مثل انحراف استاندارد و نیز جدول ونمودارها استفاده شده است و از آمار استنباطی به منظور تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از تی تک متغیره و برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است.نتایج حاصله در خصوص اولویت بندی انگیزه های لذت باور موثر در خرید محصولات ورزشی نشان داد. ازدیدگاه افراد موردمطالعه به ترتیب اولویت جایگاه و اختیار، روابط اجتماعی، آگاهی از روندها،ماجراجویی و ارزش قرار دارند.

  کلیدواژگان: انگیزه لذت جویانه، خرید اینترنتی، محصولات ورزشی
 • علیرضا الهی، فرهاد فتحی* صفحات 49-78

  سازمانها تنها در صورتی به عمر خود ادامه میدهند که درجهای از وفاداری را در مشتریان خود ایجاد کرده باشند. اگر کالا وخدمات انتظارات مشتری را برآورده کند در او احساس رضایت ایجاد میشود در نتیجه مشتری وفادار سازمان خواهد شد وبا حضور مجدد خود و تشویق دیگران به حضور و خرید مجدد به بقای آن سازمان و شرکت کمک میکند. هدف از این پژوهش بررسی پیشبینها و پیامدهای وفاداری تماشاگران والیبال بود. تعداد 372 نفر از بین تماشاگران ایرانی لیگ جهانیوالیبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه های وفاداری نگرشی گلادن و فانک (2001)، کیفیت تیمی ژان و همکاران 1997 ، رضایتمندی کلی لیم (2006)، حضور مجدد لیم (2006) و تبلیغات دهان به دهان زیاتمل و همکاران (1996) به  عنوان ابزار اندازه گیری پژوهش استفاده شد. برای آزمون فرضهای آماری از روش رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج نشانداد که رابطه مثبت و معنی داری بین تمامی مولفه های پژوهش وجود دارد. کیفیت تیمی باعث رضایتمندی تماشاگرانآن ها به تیم ملی میشود. همچنین رضایتمندی بر (P<0/ و 01 β=0/ و در نتیجه وفاداری (327 (P< 0/ و 01 β=0/506) تاثیر مثبت دارد. تماشاگران وفادار سودآوری بیشتری به وجود میآورند، خریدهای مجدد (P< 0/ و 01 β=0/ وفاداری (377 و β=0)  بیشتری انجام میدهند و برای محصول یا خدمت سازمان تبلیغ مثبت انجام میدهند (469 (P<0/ و 01 β=0/5).(P<0/01).

  کلیدواژگان: کیفیت تیمی، رضایتمندی، تبلیغات دهان به دهان، حضور مجدد، تماشاگران ورزشی
 • آزیتا شهپر توفیق*، سید محمد کاشف، ابراهیم دلدار صفحات 79-106

  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل سازمانی موثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی در کمیته ملیالمپیک ج.ا.ا. بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشیاست و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته میباشد. جامعه ی آماری این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی (کلیه مدیران کمیته ملی المپیک) (64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به تصمیم های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک (96) بود؛ بنابراین به صورت کلی، تعداد نمونه برابر با 160 نفر بود که پرسشنامه های صحیح بازگردانده استفاده  Smart PLS شده، 147 مورد گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری  نرم افزارشد. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده مورد تایید قرار گرفت و نتایج نشان داد که سه بعد  فرهنگ سازمانی، منابع مالی و فشارهای گروهی از ابعاد عوامل سازمانی و اثرگذار بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی کمیته ملی المپیک ایران میباشند و سه بعد دیگر (ساختار سازمانی، سیستم اطلاعات و آیین نامه و ضوابط) از عوامل سازمانی نمیباشند.

  کلیدواژگان: تصمیمگیری، استراتژیک، عوامل سازمانی، کمیته ملی المپیک، مالی
 • لیلا زکی زاده، ناهید اتقیا* صفحات 107-134

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصادی موثر بر مدیریت فروش بلیت دررویدادهای ورزشی کشورهایی دنیا بود. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و به روش تلفیقی کیفی و کمیبوده است. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه کشورهای سراسر دنیا بودند و نمونه آماری این پژوهش عبارتبودند از کشورهای آمریکا، استرالیا، چین، کره جنوبی، انگلیس، فنلاند، کانادا، قطر، آلمان، ترکیه و ایران و دربخش کمی 12 نفر از نخبگان بازاریابی ورزشی بودند. در این پژوهش از سایت های مختلف اینترنتی، بانک های اطلاعاتی و کتب و مقالات گوناگون، برگه یادداشت و نیز ثبت مشاهدات اسنادی استفاده شده است. همچنین،در بخش کمی، ابتدا پرسشنامه ای جهت مقایسه زوجی شاخصها طراحی و سپس در بین 12 نفر از نخبگان بازاریابی ورزشی توزیع گردید و از طریق تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش0 در رتبه اول و باجه / تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که شاخص بلیت هوشمند و چند منظوره با وزن 138در جایگاه آخر اهمیت از دیدگاه خبرگان قرار دارند. نتایج پژوهش در بخش / بلیت فروشی با وزن نسبی 020کیفی نشان داد که در کشورهای منتخب دنیا از چه شاخص هایی جهت مدیریت، تهیه و توزیع بلیت و کسب درآمدهای اقتصادی استفاده شده است که هر یک از این عوامل، نتایج و دستاوردهایی را به همراه داشته اند نظیرجلوگیری از ایجاد بازار سیاه، فروش بلیت، کنترل و امنیت رویداد، درآمدزایی و سایر مزایای مطرح شده.

  کلیدواژگان: رویدادهای بزرگ ورزشی، مدیریت، فروش بلیت، شاخص های اقتصادی
 • مرجان صفاری، سجاد نعمت زاده* صفحات 146-169

  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازار مبل ایران به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال با ارزش ویژهی نشان تجاری مبتنی بر مشتری بود و روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی میباشد که با توجه به نرمال بودن داده ها از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نمونه آماری تحقیق حاضر 375 نفر از دانشجویان دانشگاه-های تهران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند در تحقیق حاضر نیز روایی صوری ومحتوایی آن با کمک اعضای هییت علمی با تخصص بازاریابی بررسی و اصلاحات مورد نظر ایشان در پرسشنامه 0/ 0 به دست آمد  01   اعمال شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی برابر با 86 همبستگی پیرسون متغیرهای هم نوایی برابر با 0,93 و احساسات 0,82 و قضاوت 0,86 تصویرسازی 0,85 >P  در سطح معنی داری 0,05 به دست آمد بررسی انجام شده در ارتباط با نگرش طرفداران استقلال و سایر تیمها برروی ارزش ویژه ی نشان تجاری بازار مبل ایران مبتنی بر مشتری مشخص شد که در تمامی موارد طرفداران استقلال گرایش بهتری را نسبت به بازار مبل ایران دارند. حفظ و توسعه ارزش ویژه نشان تجاری اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است. اجرای مدیریت ارزش ویژهی نشان تجاری نیازمند آن است که چشم انداز گسترده-ای از نگرش های مختلف نسبت به ارزش ویژه نشان تجاری اتخاذ شود نتایج تحقیقات نشان میدهد که حامیمالی شدن بازار مبل ایران برای باشگاه استقلال منجر به ارزش ویژه گردیده است و در مقایسه با سایر تیمهاارزش ویژهی نشان تجاری ایجاد شده برای نشان تجاری بازار میل ایران در میان طرفداران استقلال بیشتر بوده است.

  کلیدواژگان: حامی مالی، ارزش ویژهی نشان تجاری، هوادار
|
 • Masoumeh Abdoli, Amin Khatibi *, Sedigheh Heydari Nejad Pages 1-30

  Different people in the society have different purchasing behavior. Marketers are constantly looking for identifying factors affecting customers’ decision-making. The purpose of this research was to investigate decision-making styles for purchasing sportswear. The research method was descriptive and fell under survey category and the data was collected in the field. The statistical population of this research included all the students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Using Morgan’s table and stratified random sampling, the sample size included 375 participants. The instrument for data collection was consumer decision-making style questionnaire (Sproles and Kendall (1986)). Instrument validity was confirmed by 10 experts of sports management and its reliability was approved by Cronbach’s Alpha (0.812). Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and independent samples t-test were used to analyze the data. The results showed that students use seven decision-making styles for purchasing sportswear. Also, the tendency to buy fashion-oriented, quality-oriented and habit-oriented styles among athletic students was higher than that of non-athletic students. The research findings would help sportswear manufacturers and marketers to better understand students community and their shopping styles.

  Keywords: Decision-making Style, Purchasing Behavior, Sportswear, students
 • Mehrdad Moharram Zadeh *, Saeedeh Fattah Pages 31-48

  One of the most important ways of shopping in non-physical retail is online shopping. The rapid growth and increasing use of computer technologies has made it possible for retailers and customers to communicate more effectively online. One of the methods of online shopping is via Telegram. The purpose of the present study was to investigate the motivations for the pleasure of online shopping of sports products via Telegram. This research is thus a descriptive-analytical one. The statistical population is comprised of athletes of Urmia who have experienced purchasing sports products and services through Telegram. Since the population was indifinite and due to lack of accurate information and statistics of the target population, 120 people were considered as the sample size. Arnolder and Reynolds (2003) questionnaires were used as the research tool in this study, which included 15 questions in the 5-point Likert scale. In this study, descriptive statistical methods were used to calculate central tendency indices such as mean, view and dispersion indices such as standard deviation as well as tables and graphs. To anlayze data inferentially, one sample t-tesed was used and to rank variables, Friedman tesed using SPSS software was used. The results of prioritizing of pleasure beliefs effective in purchasing sports products showed that from the perspective of the participants studied, position and power, social relations, awareness of trends, adventure and value take priority.

  Keywords: Pleasure Motivation, Online Shopping, Sports Products
 • Alireza Elahi, Farhad Fathi * Pages 49-78

  Organizations continue to survive only if they have created a degree of loyalty in their customers. If the goods and services meet customer expectations, they will feel satisfied and will consequently be loyal to the organization. They will also help the survival of that organization and company through their renewed presence and encouraging others to participate and repurchase. The purpose of this study was to investigate the predictors and consequences of volleyball spectators’ loyalty. A total of 372 Iranian spectators of Volleyball Nations League were selected as the sample. Questionnaires including attitudinal loyalty of Gladden and Funk (2001), team quality of Zhan et al. (1997), overall customer satisfaction of Lim (2006), customer re-attendance of Lim (2006) and WOM advertisement of Zeithaml et al. (1996) were used as the research instrument. A simple regression analysis was used to test statistical hypotheses. The results showed that there is a positive and significant relationship between all research components. Team quality led to spectators’ satisfaction (β=0.506, P<0.01) and consequently led to their loyalty (β =0.327 and P<0.01) to the national team. Also, satisfaction has a positive effect on loyalty (β=.377, P<0.01). Loyal spectators generate more profit, do more re-purchase (β =0.5, P<0.01) and advertise positively for the organization's product or service (β =0.469 and P<0.01).

  Keywords: Team Quality, satisfaction, Word-of-Mouth Advertising, Re-attendance, Sports Spectators
 • Azita Shahpar Tofigh *, Seyed Mohammad Kashef, Ebrahim Deldar Pages 79-106

  The aim of this study was to identify the organizational factors affecting financial strategic decisions of the National Olympic Committee of IRI. The present research is applied and falls under descriptive-survey research. The statistical population of this research in both qualitative and quantitative sections consisted of all directors of the National Olympic Committee (64 participants) and experts familiar with financial strategic decisions in the National Olympic Committee (96 participants); thus, the sample size was equal to 160, among which 147 participants filled out the questionnaire properly and correctly. In order to test the hypotheses, structural equation modeling (using Smart PLS software) was used. The validity and reliability of the research instrument were confirmed. The results showed that the three dimensions of organizational culture, financial resources and group pressures were of organizational dimensions and affected the financial strategic decisions of the National Olympic Committee of Iran. The other three dimensions of organizational structure, information system and rules and regulations were not organizational factors.

  Keywords: Decision-Making, Strategic, organizational factors, National Olympic Committee, Financial
 • Leila Zakizadeh, Nahid Atghia * Pages 107-134

  The purpose of this research was to identify and prioritize the economic indices affecting ticket sales management in sports mega events around the world. Research methodology is applied and the research was conducted both qualitatively and quantitatively. The statistical society in the qualitative phase were all the countries around the world and the statistical sample of the research included: United States of America, England, China, South Korea, Australia, Finland, Canada, Qatar, Germany, Turkey and Iran. In the quantitative phase, 12 sports marketing elites were selected as the sample. Research instruments were official websites, databases, books and various aritcles, notes and documents observation records. In the quantitative phase, a questionnaire was designed for paired comparison of indices in the first place and it was then distributed among 12 sports marketing elites. Finally, it was analyzed using analytic hierarchy process. The results of analytic hierarchy process showed that form the view point of elites, multipurpose digital ticket with 0.138 points ranked first and the ticket booth with 0.020 points ranked last. The results of the qualitative phase showed what indices were used for managing, distributing of tickets as well as economic revenue generating in the selected countries of the world and each of these factors have different outcomes such as preventing black market, spectator security, ticket sales, control and event security, revenue generating and other benefits which previously mentioned in the research.

  Keywords: Sports Mega Events, Ticket Sales, management, Economic Indices
 • Marjan Saffari, Sajad Nemat Zadeh * Pages 146-169

  This research aimed at determining the relationship between Iran Furniture Market Company as the financial sponsor of Esteghlal Football Club and the customer-based brand equity. The research method was descriptive-correlational and Pearson correlation coefficient was used since the data was normal. The statistical sample of the present study was 375 students of Tehran universities who were selected using convenience sampling. In the present study, the face and content validity of the questionnaire were evaluated by faculty members with marketing expertise and corrections were applied to the questionnaire. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha in a pilot study, 0.86 (P <0.01). The Pearson correlation between variables of Judgment (0.86), Imagination (0.85), Conformity (0.93) and Emotions (0.82) were obtained at the significant level of 0.05. Investigations on the attitude of Esteghlal fans and other teams toward the customer-based brand equity of Iran Furniture Market Company revealed that in all cases, Esteghlal fans have a better tendency towards Iran Furniture Market Company. Maintaining and developing brand equity is often a challenging and difficult task. Implementing brand equity management  requires that  a  broad  perspective  towards  different viewpoints to brand equity be adopted. The results showed that the sponsorship of Iran Furniture Market Company for Esteghlal Club led to brand equity. And, compared to other teams, the brand equity created for Iran Furniture Market Company has been greater amongst the fans of Esteglal Football Club.

  Keywords: Finanacial Sponsor, Brand Equity, Fan