فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:10 Issue: 1, Mar 2021
 • Volume:10 Issue: 1, Mar 2021
 • تاریخ انتشار: 1399/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلی .آ. هارتساک، الکساندر.آر. وییرا* صفحات 8-18
  مقدمه

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوع و کنترل دیابت از طریق بیومارکر هموگلوبین A1C بر پیامدهای بهداشت دهان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مشاهده ای از مرکز تحقیقات ثبت دندانی و مخزن DNA دانشگاه پیتسبورگ استخراج و تحلیل گردید. از 6,026 مورد ، 414 نفر با تشخیص دیابت و 414 نفر بدون دیابت از نظر جنس، سن و قومیت با هم همسان شدند.تعدادی از آزمونهای آماری (مجذور کای،اگزکت فیشر،استیودنت-تی،ویلکاس و من ویتنی) استفاده شد. در تمام مقایسه ها آلفا 05/0در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 نسبت به افراد غیردیابتی، خشکی دهان را بیشتر تجربه کردند (p=0.02). بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس (414 نفر) در مقایسه با جفت های همسان شده غیردیابتی خود ناراحتی مفصل گیجگاهی فکی بیشتری داشتند، همچنین بیماران فقط با دیابت نوع 1 در مقایسه با غیردیابتی ها و دیابتی نوع 2، از این ناراحتی بیشتر رنج می بردند (بترتیبp=0.01 ،p=0.004، p=0.02). در بین بیمارانی که بر اساس کنترل دیابت گروه بندی شده اند، همه بیماران گزارش کننده کنترل (39 نفر) بیشتر از افراد غیردیابتی با خشکی دهان مواجه شده اند (p=0.05). بیماران با کنترل ضعیف دیابت نسبت به بیماران با کنترل خوب بیشتر دچار شکست ترمیم شدند (p=0.04). از نظر تجربه عدم شکست در ترمیم، تفاوتی بین بیماران با کنترل خوب دیابت و گروه کنترل وجود نداشت (p=0.26). تعداد شکست ترمیم در بیمارانی که کنترل دیابتی ضعیفی داشتند، بیشتر از گروه غیردیابتی همسان آنها بود (p=0.03).

  نتیجه گیری

  بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس احتمالا خشکی دهان را تجربه می کنند اما لزوما پوسیدگی شدیدتری ندارند و ممکن است از ناراحتی مفصل گیجگاهی فکی محافظت شوند. بیمارانی که به خوبی دیابت ملیتوس را کنترل می کنند در مقایسه با بیماران غیردیابتی در معرض خطر بیشتری برای شکست ترمیم نیستند. ولی بیماران با کنترل ضعیف دیابت در معرض خطر بالاتری برای ترمیم ناموفق هستند.

  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، پریودنتیت، آمالگام دندان، شکست ترمیم دندان
 • مریم عبدالملکی، روشنک غفاری*، رضا پورخلیلی صفحات 19-26
  مقدمه

  کلیووس قسمت میانی بیس اسکال را تشکیل می دهد و تنوعات آناتومیکی و پاتولوژی های مختلفی میتواند در این ساختار ایجاد شود. هدف از این مطالعه تعیین تنوعات مورفولوژی و آنالیز آنتروپومتری کلیووس در تصاویرCBCT  بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی تصاویر  CBCTاز 130 زن و مرد بالای 18 سال، با استفاده از نرم افزار on demand 3D   مورد ارزیابی قرار گرفت. عرض کلیووس، طول کلیووس و زوایای بیس اسکال و کلیوس اندازه گیری شد، همچنین کلیووس از نظر وجود تنوعات آناتومیکی نظیر پنوماتیزاسیون، کانالیس بازیلار مدیانوس، بازیلار اینواژیناسیون، فوسانویکولاریس ماگنا و طول آن مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار   SPSS 22 از طریق آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه آنالیز شد (α<0.05).

  یافته ها

  میانگین طول کلیووس در مردان (mm 45.72) به طور معناداری بیشتر از زنان (41.56 mm) (P<0.001)بود. میانگین زاویه بیس اسکال در مردان (39/ 118درجه) به طور معناداری بیشتر از زنان (4/ 113درجه(بود P<0.001 میانگین عرض و زاویه کلیووس در دو جنس تفاوت معناداری نداشت و هیچ یک از متغیرهای مطالعه تفاوت معناداری در رده های سنی مختلف نداشتند و میانگین زاویه بیس اسکال در افرادی که بازیلار اینواژیناسیون داشتند (06/ 120درجه) بطور معناداری بیشتر بود (P<0.001). در بررسی تنوعات 3 مورد (%3/2) پنوماتیزاسیون ناقص 7 مورد (%4/5) کانالیس بازیلار مدیانوس که 6 مورد (%6/4) آن از نوع فوسانویکولاریس ماگنا با متوسط طول (7.07 mm) بود و 19 مورد (%6/14) بازیلار اینواژیناسیون با متوسط طول (3.55 mm) یافت شد.

  نتیجه گیری

  آشنایی رادیولوژیست فک و صورت با تنوعات آناتومیک کلیووس که شیوع کمی هم داشتند برای تمایز از ضایعات حایز اهمیت است، در بررسی آنتروپومتری کلیووس شاید بتوان از طول و زاویه بیس اسکال در تعیین جنسیت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، کلیووس، آنتروپومتری
 • زهرا لاری، فریبا ازوجی، همت قلی نیا، عفت خدادادی* صفحات 27-34
  مقدمه

  رزین مدیفاید گلاس اینومر موادی هیبریدی مشتمل بر گلاس اینومر معمولی و مقادیری رزین هستند . این مواد مزایایی از هر دو جز مانند اتصال به بافت دندان ، زیبایی و آزاد سازی فلوراید را دارا هستند. هدف این مطالعه  مقایسه مقاومت سایش و آزادسازی فلوراید دو نوع رزین مدیفایدگلاس آینومر بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ازمایشگاهی ، نمونه ها برای اندازه گیری آزاذسازی فلوراید با مولد برنجی از دو نوع رزین مدیفاید گلاس اینومر (EQUIA Forte glass ionomer and Fuji II conventional glass ionomer)ساخته شدند. . نمونه ها در ویال پلاستیکی حاوی 7 میلی لیتر آب مقطرانکوبه و آزادسازی فلوراید با دستگاه PH/Ion meter اختصاصی یون فلوراید، روزهای، 1، 7 و 15 اندازه گیری شد. برای سنجش مقاومت سایشی از هر گروه 8 نمونه با استفاده از مولد برنجی آماده شدند.سپس هر یک از نمونه ها تحت سیکل های 5000، 10000، 20000، 40000، 80000 و  120000 دور با استفاده دستگاه سایش قرار گرفتند. نمونه ها قبل و بعد هر سیکل سایشی با ترازوی دیجیتالی وزن شدند. جهت انجام آنالیز آماری نرم افزار SPSS 17 و آزمون آماری (Repeated Measurement ANOVA) و T-test مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  فلوراید آزاد شده Fuji II در 24 ساعت اول و روز 7ام اندازه گیری به طور معناداری بالاتر بود (p<0.001) .میزان  فلوراید آزاد شده روز 15ام دو گروه گلاس آینومر تفاوت معناداری نداشت. مقاومت به سایش گلاس آینومر EQUIA  Forte در سیکل های مختلف سایشی، به طور معناداری بالاتر بود. (p<0.001)

  نتیجه گیری

  به دلیل مقاومت به سایش خوب و آزادسازی فلوراید قابل قبول و سهولت استفاده بالینی، رعایت کنترل عفونت، گلاس آینومر کپسولی می تواند ماده مفید در افراد با ریسک پوسیدگی بالا، تکنیک های ترمیم موقت، دندانپزشکی کودکان و پوسیدگی ریشه باشد.

  کلیدواژگان: سمان گلاس آینومر، فلوراید، گلاس آینومر
 • سپیده سرورهمایون، همایون علاقمند، سلیمان محجوب، ثریا خفری، مریم قاسمپور* صفحات 35-41
  مقدمه

  امروزه، کیتوزان کاربرد گسترده ای در دندانپزشکی دارد. کیتوزان به دلیل نفوذ در نسج دندان و ممانعت از ورود اسید و نیز دارا بودن پتانسیل ضد دمینرالیزاسیون؛ احتمال دارد با مکانیسم اچینگ دندانها در ترمیمهای باند شونده تداخل ایجاد کند.  این مطالعه با هدف تعیین اثر کاربرد کیتوزان با غلظت ها و وزن های مولکولی متفاوت بر  استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای دندانهای شیری انجام شد.

  مواد و روش ها

    در این  مطالعه آزمایشگاهی، 50 دندان قدامی شیری ماگزیلاری انسان که به علت طرح درمان ارتودنسی کشیده شده بودند ، بطور مساوی بین گروه ها تقسیم گردیدند. گروه کنترل، کامپوزیت Filtek Z250  بدنبال استفاده از باند سلف اچ Single bond universal روی سطح باکال دندانها قرار داده و نوردهی گردید.در چهار گروه مطالعه ؛دندانها ابتدا به مدت60  ثانیه در محلولهای کیتوزان با دو وزن مولکولی کم و زیاد و غلظتهای 2/5 و 5 میلی گرم بر میلی لیتر غوطه ور شدند سپس ترمیم با کامپوزیت همانند گروه کنترل انجام شد. مقادیر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای دندانها با Universal testing machine  تعیین شد. نتایج با نرم افزار SPSS-18 و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد آنالیز قرار گرفتند. p<0.05 معنادار بوده است.

  یافته ها

  مقادیر استحکام باند به مینا در گروه کنترل معادل6/31+20/98 MPa و بدنبال آماده سازی با کیتوزان در وزن مولکولی پایین و غلظت 2/5 میلی گرم بر میلی لیتر، وزن مولکولی پایین و غلظت  5 میلی گرم بر میلی لیتر ، وزن مولکولی بالا وغلظت 2/5 میلی گرم بر میلی لیتر و نیز وزن مولکولی بالا و غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب برابر 7/25+17/92 ،6/03+16/02، 5/18+13/26، 8/95+17/67 MPa بوده است. تفاوت معنی داری از نظر مقادیر استحکام باند برشی در گروه های مختلف دیده نشد (P>0.05).

  نتیجه گیری

  به رغم کاهش اندک استحکام باند برشی، کاربرد کیتوزان در غلظت ها و وزن های مولکولی متفاوت تداخل آشکاری در استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای دندانهای شیری نداشته است.

  کلیدواژگان: کیتوزان، کیتین، مینا دندان، دندانهای شیری
 • مطهره زارعی، مهدی رجب نیا، علی اکبر مقدم نیا، ثریا خفری، عفت خدادادی* صفحات 42-47
  مقدمه

  به دلیل محدودیت روش های آنتی میکروبیال شیمیایی در درمان پوسیدگی دندان، اخیرا مطالعات بر مواد آنتی باکتریال با منشا گیاهی برای مهار باکتری های عامل پوسیدگی معطوف شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره هسته انگور سیاه بر باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وکازیی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، هسته انگور vitis vinifera خشک و پودر حاصل برای تهیه عصاره های آبی، الکلی و استونی در ظروف مجزا ریخته و حلال به آن ها اضافه شد. پس از قرار گرفتن در shaker incubatorو عبور از کاغذ صافی، به پلیت منتقل شد. پس از کشت دادن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس و کازیی در لوله های حاوی محیط کشت مولر هینتون براث، عصاره های آبی، الکلی و استونی به آنها اضافه شد. لوله ای بدون عصاره به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. ترکیب حاصل در محیط شکلات آگار کشت داده شد. غلظت های اولیه 2، 4 و8 میکروگرم/میلی لیتر قادر به مهار رشد باکتری ها نشد لذا غلظت های بالاتر به منظور تعیین MIC مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به دست آمده در نرم افزار SPSS-17 و با آزمون های Chi-Square,Mann-Witney و Kruskal Wallis مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. α =0.05 معنی دار تلقی می گردد.

  یافته ها

  MIC عصاره آبی برای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و کازیی به ترتیب 32 و 64 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. عصاره الکلی در غلظت 128 رشد هر دو باکتری را متوقف کرد. و MIC عصاره استونی برای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 64 و برای کازیی 128 میکروگرم بر میلی لیتر بود. عصاره آبی نسبت به الکلی موثرتر (p=0.016) بود. در حالی که بین عصاره های الکلی و استونی (p=0.1267) و آبی و استونی (p=0.061) تفاوت معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  خاصیت آنتی باکتریال عصاره آبی هسته انگور سیاه بیش از عصاره الکلی و استونی بود. عصاره های الکلی و استونی در مهار رشد باکتری تفاوت معنی داری نداشتند. بنابراین ممکن است بتوان از عصاره آبی هسته انگور سیاه برای کنترل پوسیدگی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: انگور سیاه، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازئی، عوامل آنتی باکتریال
 • ملیحه مقبلی، آرش شهروان، مژده سلاجقه* صفحات 48-56
  مقدمه

  بهداشت دهان و دندان بخش ضروری در سلامت عمومی است و روی کیفیت زندگی افراد تاثیر دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان سواد اطلاعاتی بهداشت دهان و دندان والدین بر سلامت دهان و دندان دانش آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پروش ناحیه 2 شهر کرمان است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی ، به 423 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. از پرسشنامه Versami (2010) برای بررسی سواد اطلاعاتی بهداشت دهان و دندان والدین استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری 23-SPSS با سطح معنی داری P<0.05 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی شامل ضریب همبستگی ، مجذور کای پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد  دانش بهداشت دهان و دندان والدین (p=0.1) آگاهی والدین از بیماری های مرتبط با بهداشت دهان و دندان (p=0.3) دانش والدین از فعالیت های مهم برای محافظت از دندان های کودکان (p=0.5) و آگاهی والدین از خدمات دندانپزشکی (p=0.2)  مستقل از وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان هستند. وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان  با  توانایی درک اطلاعاتی بهداشت دهان  والدین ارتباط دارد (p=0.008).

  نتیجه گیری

  سواد اطلاعاتی بهداشت دهان و دندان والدین از سلامت دهان و دندان دانش آموزان مستقل است. توصیه می شود برای بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان ، بهتر است والدین درگیر برنامه های پیشگیرانه و برنامه های آموزشی همراه با استفاده از ظرفیت رسانه های مختلف و مطالب آموزشی ساده شوند.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، بهداشت دهان و دندان، سلامت دهان و دندان، والدین
 • معصومه محسن پوریان، آذین علاسوند جوادی، محمد یزدی زاده* صفحات 57-63
  مقدمه

  درمان کارآمد ریشه دندان نیاز به شناسایی کلیه کانال های ریشه دارد. عدم توانایی دندانپزشکان در یافتن کلیه کانالهای ریشه می تواند منجر به عدم موفقیت در درمان ریشه شود. درنتیجه، ضرورت وجود یک دستگاه تشخیصی دقیق برای تشخیص کلیه کانالهای ریشه ملموس است.هدف از مطالعه حاضر بررسی دقت توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی به عنوان ابزاری تشخیصی در تشخیص کانالهای ریشه در دندانهای پره مولر اول فک بالا در یک جمعیت منتخب ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ازمایشگاهی 48 دندان کشیده شده پرمولر فک بالای انسان توسط CBCT اسکن و سپس همه دندانها برش داده شدند دراین مطالعه روش سکشنال به عنوان استاندارد طلایی انتخاب شد .اسکن های CBCT توسط رادیولوژیست دهان، فک و صورت مشاهده شد و سکشن ها با استفاده از استریومیکروسکوپ توسط متخصص ریشه ارزیابی شدند .سپس داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS-22 و با استفاده از ضریب کاپا و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری 0/05تعیین شد.

  یافته ها

   درصد توافق بین روش CBCT و روش سکشنال برای تشخیص کانال ریشه 97/2٪ بود که (در بخش اول 95/8 درصد، در بخش دوم و سوم 97/9 درصد) معنا دار میباشد (p<0.001).

  نتیجه گیری

   به نظر میرسد CBCT ابزاری مطمین و غیر تهاجمی است که میتواند در تشخیص کانال های ریشه در صورتیکه سایر روش های تصویر برداری تابشی با دوز پایین نتایج قابل قبولی ارایه ندهند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، کانال ریشه، پره مولر، ریشه دندان
 • محمدصالح براتی، رضا قربانی پور، ابراهیم ذبیحی، منوچهر رحمتی کامل، امید تیمورنژاد، محمد هادی پاشائی، ولی الله آرش* صفحات 64-68
  مقدمه

  هدف این مطالعه مقایسه اثر اسید پراستیک با گلوتارالدهید بر نیروی کشش و شکست  زنجیرهای الاستومریک بعد از ضد عفونی با انها می باشد.

  مواد و روش ها

  نیروی کشش و مقدار کشیدگی  زمان شکست در 30 عدد زنجیر الاستومریک در سه گروه مطالعه با استفاده از دستگاه  آزمایش یونیورسال اندازه گیری شد. نتایج با تست ANOVA  و  Tukey آنالیز شده و  سطح آماری معنی دار p <0.05  بود.

  یافته ها

  گلوتارالدهید و اسید پراستیک نیروی کشش و مقدار کشیدگی  زمان شکست را کاهش دادند (p=0.03) نیروی کشش(p=0.07) و مقدار کشیدگی (p=0.09)زمان شکست تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه ضدعفونی کننده وجود نداشت. 

  نتیجه گیری

  نیروی کشش و مقدار کشیدگی زمان شکست زنجیرهای الاستومریک در هر دو ماده ضدعفونی کننده گلوتارالدهید و اسید پراستیک کاهش یافت که  این مقدار کاهش از لحاظ کلینیکی حایز اهمیت نمی باشد.

  کلیدواژگان: ضدعفونی کردن، ارتودنسی، اسید پراستیک، گلوتارالدهید
|
 • Lily A. Hartsock, Alexandre R. Vieira* Pages 8-18
  Introduction

  The goal of this study was to test the impact of both diabetes type and control via the hemoglobin A1C biomarker on oral health outcomes.

  Materials & Methods

  In this observational study, data were extracted from the University of Pittsburgh Dental Registry and DNA Repository and analyzed. From 6,026 subjects, 414 ones with a diagnosis of diabetes were matched by sex, age and ethnicity with 414 individuals without diabetes. A number of statistical approaches (chi-square, Fisher’s exact, Student’s t, Wilcox, and Mann Whitney tests) were used and all comparisons were set with an alpha of 0.05.

  Results

  Patients with type 1 diabetes experienced xerostomia more often compared to non-diabetic matched pairs (p=0.02). Patients with diabetes (n=414) experienced temporomandibular joint (TMJ) discomfort more often than their non-diabetic matched pairs, as did type 1 diabetic patients alone, in comparison to both their matched pairs and type 2 diabetic patients (p=0.01, p=0.004, and p=0.02, respectively). Among patients grouped by diabetic control, all patients reporting control (n=39) experienced xerostomia more often than their non-diabetic matched pairs (p=0.05). Patients in poor diabetic control experienced restoration failure more often than patients in good control (p=0.04). The experience of restoration failure was no different between patients in good diabetic control and their matched controls (p=0.26). The number of restoration failures was higher in patients in poor control, as compared to their matched non-diabetic controls (p=0.03).

  Conclusion

  Patients with diabetes experienced xerostomia but not necessarily more severe caries experience, and may be protected from TMJ discomfort. Patients in good control of their diabetes were at no greater risk for restoration failure as compared to non-diabetic patients; however, the patients in poor control were at higher risk for failed restorations.

  Keywords: Dental caries, Periodontitis, Dental amalgam, Dental restoration failure
 • Maryam Abdolmaleki, Roshanak Ghafari*, Reza Pourkhalili Pages 19-26
  Introduction

  Clivus forms the middle part of the skull base, and different anatomical and pathologies variations can be created in this structure. The aim of this study was to determine the morphological variations and anthropometric analysis of clivus in CBCT images.

  Material & Methods

  In this descriptive analytical study, CBCT images of 130 men and women over the age of 18 were evaluated using On-Demand 3D software. The width, length as well as skull base and clivus angle were measured. Clivus was also examined for anatomical variations such as pneumatization, canalis basilaris medianus, basilar invagination, fossa navicular is magna. Data were analyzed through one-way ANOVA and T-test using SPSS 22 (α<0.05).

  Results

  The mean length of clivus was significantly higher in men (45.72mm) than in women (41.56mm) (P<0.001). The mean skull base angle was significantly higher in males (118.39 degrees) than in females (113.4 degrees) (P<0.001).The mean width and angle of clivus had no significant difference between two genders, and none of the study variables was significantly different in various age groups. The mean skull base angle was significantly higher (120.06 degrees) in patients who had basilar invagination (BI) (P<0.001). In the study of variations, 3 (2.3%) cases of incomplete pneumatization, 7 (5.4%) cases canalis basilar medianus of which 6 (4.6%) cases had fossa navicularis magna with mean length of 7.07 mm and 19 cases of BI (14.6%) with mean length of 3.55 mm were observed.

  Conclusion

  Familiarity of the maxillofacial radiologist with the anatomical variations of clivus, which were also rare, is important to differentiate from lesions. In anthropometric analysis, the length and angle of the skull base may be used to determine gender.

  Keywords: Cone-beam computed tomography, Clivus, Anthropometry
 • Zahra Lari, Fariba Ezoji, Hemmat Gholinia, Effat Khodadadi* Pages 27-34
  Introduction

  The resin-modified glass ionomer (RMGI) materials are hybrid materials including conventional glass ionomer and small addition resin. They have the advantages of both, such as adhesion to tooth structure, esthetics and fluoride release. The purpose of this study was to compare the fluoride release and wear resistance of two types of RMGI.

  Materials & Methods

  In this in vitro study, specimens for measuring the fluoride release were made with brass mold from two types of RMGI EQUIA Forte glass ionomer and Fuji II conventional glass ionomer. After incubating the specimens in a plastic vial containing 7 ml of distilled water, the release of fluoride for each specimen was measured on days 1, 7 and 15 using a PH/Ion meter device. For evaluating the wear resistance, 8 specimens were prepared using a brass mold in each group. Then, each specimen was exposed to 5000, 10000, 20000, 40000, 80000 and 120000 cycles in wear simulator. The specimens’ weight was measured by an electronic weight balance before and after each wear cycle. The data were analyzed by SPSS-17 through repeated-measurement ANOVA and independent T-test.

  Results

  Fluoride released from Fuji II glass ionomer was significantly higher in the first 24 hours and on day 7. During the day 15, the differences in fluoride release between the two glass ionomer groups were not statistically significant. (p<0.001). The EQUIA Forte glass ionomer exhibited significantly greater wear resistance in different wear cycles. (p<0.001)

  Conclusion

  Due to its good wear resistance, acceptable fluoride release, ease of clinical use and infection control, the capsular glass ionomer can be a useful material in people at high risk of caries, temporary restoration techniques, pediatric dentistry and root caries.

  Keywords: Glass ionomer cements, Fluorides, Glass ionomer
 • Sepideh Sorourhomayoun, Homayoon Alaghehmand, Soleiman Mahjoub, Soraya Khafri, Maryam Ghasempour* Pages 35-41
  Introduction

  Today, chitosan has a wide usage in Dentistry. Due to its penetration into tooth tissues, inhibition of the acid penetration and anti-demineralization capabilities, chitosan may interfere with the etching mechanism in the bonding restorations. The aim of this study was to evaluate the effect of chitosan with different concentrations and molecular weight on the shear bond strength (SBS) of composite to deciduous teethchr('39')s enamel.

  Materials & Methods

  In this in vitro trial, 50 deciduous anterior human maxillary teeth, which extracted because of orthodontic treatment plan, were selected and divide evenly between groups. In the control specimens, Filtek Z250 composite were packed on buccal teeth surfaces after using self-etch primer  single bond universal and light-cured. In four next groups the teeth were immersed into chitosan solution with low and high molecular weights and 5 mg/ml and 2.5 mg/ml concentrations for 60 seconds and restored with composite as control groups. The SBS of composite to the teeth enamel were determined with Universal testing machine. Data was analyzed by SPSS-18 software using one-way ANOVA and p<0.05 was considered significant.  

  Results

  The SBS to enamel in the control specimens were 20.98 ± 6.31 MPa. The values were 17.92 ± 7.25, 16.02 ± 6.03, 13.26 ± 5.18 and 17.67 ± 8.95 MPa in the pretreatment with low molecular weight chitosan in 2.5 mg/ml , low molecular weight chitosan in 5 mg/ml , high molecular weight chitosan in 2.5 mg/ml and high molecular weight chitosan with 5 mg/ml concentrations respectively. No significant differences were found regarding SBS between groups. (P>0.05)

  Conclusion

  Despite a slight reduction in SBS of the composite to the enamel of the treated compare to control, use of chitosan in different concentration and molecular weight did not interfere with the SBS of composite to the enamel of deciduous teeth.

  Keywords: Chitosan, Chitin, Dental enamel, Primary teeth
 • Motahareh Zarei, Mehdi Rajabnia, AliAkbar Moghadamnia, Soraya Khafri, Effat Khodadadi* Pages 42-47
  Introduction

  Due to the limitations of chemical antimicrobial methods in the treatment of dental caries, the recent studies have focused on the use of plant-derived antibacterial agents to inhibit tooth decay bacteria. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of Vitis vinifera seed extract (VVSE) on Lactobacillus acidophilus and casei bacteria.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, the VVSs were dried, the obtained powder was poured into separate containers to prepare aqueous, alcoholic and acetone extracts, and the desired solvents were added. After being placed in the shaker incubator and passing through the filter paper, the solvents were transferred to the plates.After cultivation of Lactobacillus acidophilus and casei bacteria in tubes containing Mueller Hinton Broth, the aqueous, alcoholic and acetone extracts were added to them. A tube with no extract was considered as control. The resulting samples were cultured on chocolate agar medium. The initial concentrations (2, 4 and 8 μg/ml) were not able to inhibit bacterial growth; thus, the higher concentrations were assessed to determine minimum inhibitory concentration (MIC). The data were analyzed using SPSS-17 via Chi-square, Mann-Witney and Kruskal-Wallis. Moreover, α =0.05 was considered significant.

  Results

  The MIC of aqueous extract was 32 and 64 μg/ml for Lactobacillus acidophilus and casei, respectively. The alcoholic extract stopped the growth of both bacteria at concentration of 128 μg/ml. The MIC of acetone extract was 64 and 128 μg/ml for Lactobacillus acidophilus and casei, respectively. So, aqueous extract was more effective than alcoholic one (p=0.016). However, there was no significant difference between alcoholic and acetone (p=0.1267) as well as aqueous and acetone (p = 0.061) extracts.

  Conclusion

  Antibacterial activity of aqueous extract was more than that of alcoholic and acetone extracts. Alcoholic and acetone extracts had no significant difference in inhibition of bacterial growth. Therefore, it is possible to use aqueous extract of VVSs to control caries.

  Keywords: Vitis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Anti-bacterial agents
 • Maliheh Moghbeli, Arash Shahravan, Mozhdeh Salajegheh* Pages 48-56
  Introduction

  Oral hygiene is an essential part of public health and affects the quality of individuals’ life. The purpose of this study was to investigate the relationship between parents’ information literacy on oral hygiene and oral hygiene of public elementary schoolchildren in Education of Kerman, District 2.

  Material & Methods

  In this cross-sectional study, 423 questionnaires were fully answered. The sampling method was random cluster one. The Versami (2010) questionnaire was used to assess parents’ information literacy on oral hygiene. Data analysis was done by SPSS- 23 at a significant level of P<0.05. The descriptive and analytical statistics including correlation coefficient, Pearson chi-square were applied to analyze the data.

  Results

  Findings showed that the oral hygiene knowledge of parents (p=0.1), parents’ awareness of oral health-related diseases (p=0.3), parental knowledge of important activities for protecting children’s teeth (p=0.5) and parents’ awareness of dental services (p=0.2) were independent of the oral health status of students. Parents’ ability to understand oral health information was related to students’ oral health status (p=0.008).

  Conclusion

  The parents’ information literacy on oral hygiene was independent of the oral health of students. It is recommended that parents should engage in preventive programs and educational programs to increase their oral health literacy using the capacity of various media and simple educational materials.

  Keywords: Information literacy, Oral Hygiene, Oral Health, Parents
 • Masoumeh Mohsen Pourian, Azin Alasvand Javadi, Mohammad Yazdizadeh* Pages 57-63
  Introduction

  Effective endodontic  treatment requires identification of all root canals. The inability of dentists to locate all root canals can lead to the failure in endodontic treatment. Consequently, an accurate diagnostic device is essential to detect all root canals .  The aim of this study was to examine the accuracy of cone- beam computed tomography(CBCT) as a diagnostic tool to detect  the root canals of  maxillary first premolars in a selected Iranian population.

  Materials & Methods

  In this in vitro study,48 human extracted maxillary first premolar teeth were scanned by CBCT, and then all teeth were sectioned. In  the current study, sectional method was chosen as the gold standard. The  CBCT scans were observed by an oral and maxillofacial radiologist, and the sections were evaluated by an endodontist using stereomicroscope. Finally, the collected data were entered into SPSS-22 and analyzed by Kappa coefficient and Chi-square test. Significance level was set at 0.05.

  Results

  The agreement between CBCT and sectional methods for root canal detection was 97.2% which was significant (95.8% in the first section, 97.9% in the second and third sections), (p<0.001). 

  Conclusion

  It seems that CBCT is a safe and non-invasive tool that can be used to detect root canals if other low-dose radiation imaging techniques do not provide acceptable results.

  Keywords: Cone-beam computed tomography, Root canal, Premolar, Tooth root
 • Mohammad Saleh Barati, Reza Ghorbanipour, Ebrahim Zabihi, Manouchehr Rahmati Kamel, Omid Teymournejad, Mohammad Hadi Pashaei, Valiollah Arash* Pages 64-68
  Introduction

  The purpose of this study was to compare the effect of peracetic acid with glutaraldehyde on tensile load at failure of elastomeric chains after disinfection.

  Materials & Methods

  Tensile load and extension to failure in 30 elastomeric chains were allocated in three groups was measured using Universal Testing Machine. The results were analyzed using ANOVA and Tukey’s post hoc test with a significant level at p<0.05.

  Results

  Glutaraldehyde and peracetic acid decreased the tensile load and elongation to failure of elastomeric chains compared to the control (P=0.03 for tensile load and P=0.01 for extension to failure). There were no significant differences between these two disinfectants (P=0.07 for tensile load and P=0.09 for extension to failure).

  Conclusion

  There tensile load and elongation to failure in chains decreased in both glutaraldehyde and peracetic acid, which is not clinically significant

  Keywords: Disinfection, Orthodontics, Peracetic acid, Glutaraldehyde