فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 71، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سارا عبداللهی*، حمید رضا عظیم زاده، محمدرضا اختصاصی، اصغر مصلح آرانی صفحات 1-18
  سابقه و هدف

  گر د وغبار یکی از پدید ه های جوی و بلایای طبیعی شناخته شده است که آثار و پیامدهای محیط زیستی نامطلوبی بر جای میگذارد . به طو رمعمو ل ذرات گر د وغبار دارای قطرکمتر از 100 میکرون هستند که پس از کیلومترها انتقال افقی یا عمودی به سطح زمین میرسند. هدف از این پژوه، بررسی میزان غبار ریزشی و غلظت فلزهای سنگین سرب و کادمیوم در نمونه های غبار به منظور بررسی آلودگی شهری به این عناصر میباشد.  

  مواد و روش ها

  در این مطالعه جمع آوری نمونه ها با استفاده از تله رسوبگیر تیله ای به مدت شش ماه از دی ماه 1393 تا پایان خرداد1394 انجام شد  تا امکان مقایسه بین فصل تر (زمستان) و خشک (بهار) فراهم گردد. مجموع 180 نمونه غبارریزشی با استفاده از تله های تیل های MDCO جمع آوری شد. نمونه ها با استفاده از ترازو با دقت 0.001 گرم وزن و نمونه ها به روش ISO11466 تجزیه و غلظت فلزها ی سنگین توسط دستگاه جذب اتمی شعل های مدل Analyti jena-350 اندازه گیری گردید . 

  نتایج و بحث:

  مقاد یر تجمعی غبار ریزشی برای زمستان 1393 و بهار 1394 به ترتیب 85 . 5 ± 77 . 7 گرم بر مترمربع و 31 . 1 ± 28 . 5 گرم برمترمربع است. بیشترین مقدار غبار در ماه اسفند (69 . 5 ± 11 .5 گرم برمترمربع) و کمترین آن مربوط به بهمن (65 . 0 ± 31 . 1) است که اختلاف زیادی با د یماه (34 . 0 ± 33 . 1 گرم بر مترمربع) ندارد. میانگین غلظت سرب در فصل زمستان 40 . 32±5 . 97 میلی گرم بر کیلوگرم و درفصل بهار 93 . 16±5 . 90 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. همچنین میانگین غلظت کادمیوم در فصل زمستان 60 . 19±3 . 37 میلی گرم بر کیلوگرم و در فصل بهار 42 . 62±2 . 29 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. بر اساس سنجه آلودگی (PI) میزان آلودگی سرب در طبقه آلودگی متوسط و کادمیوم در کلاس زیاد قرار دارد. به عبارت دیگر، سنجه آلودگی کادمیوم در هر دو فصل نمونه برداری بیشتر از آلودگی سرب و بالاتر از حد مجاز آن م یباشد. سنجه ریسک اکولوژیک تجمعی سرب و کادمیوم به ترتیب با میان گین 564 و 450 برای زمستان 1393 و تابستان 1394 به دست آمده است. سنجه درجه آلودگی نیز به ترتیب خیلی زیاد و زیاد برای زمستان و بهار و سنجه بار آلودگی بر آوردی قابل ملاحظه از آلودگی را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از غبار ریزشی به دلیل وجود زمینهای حساس به بادبردگی بویژه در بخش های جنوبی، غربی و شمالغرب وآنالیز جهت باد نشان از منشاء خارجی غالب بر آن دارد. افزایش نسبی آلاینده های سرب و کادمیوم در فصل زمستان نسبت به بهار نیز بیان کنند ه تاثیر سوخت های فسیلی به کار رفته برای گرما یش در فصل زمستان است. آلودگی کادمیوم بسیار بیشتر از سرب است و به دلیل ضریب بیشتر ریسک اکولوژیک نیاز به دقت و توجه بیشتر را می طلبد .

  کلیدواژگان: ریسک اکولوژیک، فلزات سنگین، شاخص زمین انباشت، آلودگی
 • حمید ارشادیفر*، کمال الدین کر، عماد کوچک نژاد، امیر قاضی لو، غلامرسول بسکله صفحات 19-36
  سابقه و هدف

  خلیج چابهار یک محیط نیمه بسته در سواحل جنوب شرقی ایران است که دو بندر مهم کنارک و چابهار در حاشیه این خلیج قرار دارند. ارتباط این خلیج با اقیانوس هند از طریق دریای عمان باعث متاثر شدن این ناحیه از پدیده مانسون به ویژه مانسون جنوب غربی در اواخر بهار تا اواخر تابستان می شود. از سوی دیگر با گسترش صنایع مختلف دریایی و جمعیت حاشیه این خلیج انتظار می رود افزایش فعالیت های انسانی باعث متاثر شدن پارامترهای آب شناسی و در نتیجه اکوسیستم های حساس این ناحیه مانند زیستگاه های مرجانی و جنگل های حرا و هم چنین تاسیسات آب شیرین کن شود. در این تحقیق اثر پدیده مانسون بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، غلظت مواد مغذی و کلروفیل a مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. هم چنین امکان تاثیر بارگذاری مواد مغذی از طریق اسکله های بنادر کنارک و تیس با مقایسه نتایج در این اسکله ها و ایستگاه های مجاور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  مواد و روش ها

  نمونه برداری از4 ایستگاه در خلیج در دو عمق سطحی(5/0 متر) و بستر (1 متر از بستر) با استفاده از بطری نیسکین 5 لیتری  هرکدام در سه تکرار انجام شد. پارامترهای فیزیکی توسط دستگاه های پرتابل مربوطه در محل نمونه برداری اندازه گیری شدند. . در آزمایشگاه واکنشگرهای لازم برای روش کالریمتری طبق دستورالعمل  MOOPAM آماده شده و اندازه گیری مقدار مواد مغذی با دستگاه اسپکتروفومتر و در سل با طول مسیر نور 2 سانتی متر انجام شد.   تحلیل های آماری به کمک نرم افزار  PRIMER 6وSTATISTICA 10 انجام شد.

  نتایج و بحث:

   مطابق نتایج، غظت مواد مغذی فسفات، نیتریت و نیترات و هم چنین کلروفیل آ در دوره پس مانسون بیشتر و به ترتیب پس مانسون>پیش مانسون>مانسون است. در مورد سیلیکات این روند متفاوت بوده و به صورت پیش مانسون>مانسون≈ پس مانسون است. مقایسه نتایج بین سالیانه نشان می دهد که مقادیر فسفات، نیترات و نیتریت در سال 96 بیشتر از مقادیر متناظر در دوره 92-93 بوده در حالی که در مورد سیلیکات عکس این حالت مشاهده می گردد. کلروفیل a همبستگی مثبت را با غلظت مواد مغذی نشان می دهد که بیانگر کنترل شدن تولید اولیه توسط میزان مواد مغذی قابل دسترس می باشد. مقادیرpH  و DO همبستگی مثبت دارند و به طور کلی در دوره پیش مانسون کمتر از  دوره پس مانسون در هر دو دوره نمونه برداری 92-93 و 96 هستند.

  نتیجه گیری

    مقایسه نتایج نمونه برداری  بین دو نوبت 92-93 و 96 نشان از تفاوت در مواد مغذی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی دارد که به دلیل تفاوت در شدت و دوره مانسون در سال های مختلف می باشد. مقادیر بالای مواد مغذی نیترات، فسفات و نیتریت در فصل پس مانسون به دلیل پدیده فراجوشی القا شده توسط مانسون و رسیدن آب های غنی از مواد مغذی به سطح می باشد. مقادیر کمتر سیلیکات در فصل پس مانسون نسبت به فصول پیش مانسون و پس مانسون  به نظر می رسد نتیجه مصرف سیلیکات توسط دیاتومه هایی باشد که در این دوره شکوفایی می کنند، همچنانکه مقادیر کلروفیلa در پس مانسون از فصول قبل بیشتر است. در نهایت مقایسه مقادیر مواد مغذی در دو اسکله صیادی مجاور خلیج با مقادیر ایستگاه های مجاور درون خلیج نشان می دهد که اگر چه مقادیر به طور قابل توجهی بیشتر هستند، ولی هنوز در مرحله ای نیستند که سطح مواد مغذی در خلیج را به طور وسیعی تحت تاثیر قرار دهند.

  کلیدواژگان: خلیج چابهار، موادمغذی، مانسون، پارامترهای فیزیکوشیمیایی، کلروفیلa
 • امین محمودیان*، قاسمعلی دیانتی، جلیل علوی صفحات 37-52
  سابقه و هدف

  شکل پاسخ گونه های گیاهی به تغییرات گرادیان های محیطی مفاهیم مهمی برای نظریه پیوستگی و تجزیه وتحلیل جامعه گیاهی دارد. هدف این تحقیق بررسی پاسخ گونه P. incurva به گرادیان های محیطی و همچنین تعیین مقدار بهینه و دامنه اکولوژیک این گونه نسبت به برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF در مراتع اینچه برون استان گلستان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 200 پلات 4 مترمربعی در امتداد فاصله از آبشخوار به روش سیستماتیک-تصادفی برداشت شد. در هر پلات حضور یا عدم حضور گونه P. incurva ثبت و در مرکز هر پلات یک نمونه خاک از عمق صفرتا 20 سانتی متر برداشت شد. متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک  شامل وزن مخصوص ظاهری، رطوبت، pH، EC، بافت کربن آلی، نیتروژن و فسفر به روش استاندارد اندازه گیری شد. به منظور برازش منحنی پاسخ گونه نسبت به گرادیان های محیطی از توزیع دوجمله ای تابع HOF استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 3.02R انجام گرفت.  

  نتایج

  دامنه اکولوژیک گونه P. incurva نسبت به فاصله از آبشخوار 350-1000 متر بود. نتابج و بحث: نشان داد گونه P. incurva در محدوده مشخصی (فاصله 765 متری از آبشخوار، وزن مخصوص 0.9 گرم بر سانتیمتر مکعب، شوری 21.4 میکرو زیمنس بر سانتیمتر، کربن آلی 0.9 درصد، شن 19.9درصد، رس 22.02 درصد، سیلت 46 درصد) به حداکثر فراوانی رسیده است. حضور گونه P. incurva بافاصله از آبشخوار به صورت هم نوای افزایشی بود.

  نتیجه گیری

   به طورکلی بافاصله گرفتن از آبشخوار وسعت دامنه اکولوژی و احتمال حضور گونه P. incurva در محیط بیشتر شد.

  کلیدواژگان: منحنی پاسخ، گرادیان های محیطی، علف شور، تابع HOF
 • حسین رحمانی*، فائقه ردایی، سارا حق پرست، سیده محدیث رکابی صفحات 53-68
  سابقه و هدف

  ارزیابی زیستی منابع آب با استفاده از بی‏مهرگان کفزی یکی از مناسب‏ترین و مقرون به صرفه‏ترین روش های مطالعات اثرات انسانی بر پیکره اکوسیستم های آبی است. استراتژی های تغذیه ای، ویژگی معمولی است که انعطاف پذیری گونه ها را انعکاس می دهد و می توانند بخشی از یک اقدام واحد در ساختار طبقه بندی جوامع باشند. گروه های تغذیه ای در سوخت و ساز اکوسیستم آب شیرین از جمله چرخه مواد مغذی، کاهش اندازه ذرات آلی (به عنوان مثال پاره کننده ها)، تسهیل عملکرد میکروتجزیه کننده ها یعنی باکتری ها، قارچ ها و مخمرها و حمل مواد آلی در پایین دست مشارکت می کنند. این مطالعه با هدف بررسی پراکنش گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی به عنوان مبنای ارزیابی زیستی در رودخانه چالوس، به عنوان یکی از رودخانه های حفاظت شده ایران با شرایط اکولوژیکی منحصر به فرد، انجام گردید.

  مواد و روش ها:

  جهت بررسی گروه های تغذیه ای بی مهرگان کفزی نمونه برداری آن ها با استفاده از نمونه بردار سوربر به ابعاد 5/30×5/30 سانتی متر با چشمه تور 360 میکرون به صورت فصلی در سال 1394 و با 3 تکرار در 9 ایستگاه مطالعاتی در حوضه رودخانه چالوس انجام شد. جهت مقایسه فراوانی گروه های تغذیه ای در ایستگاه ها و فصول مختلف از آزمون کروسکال- والیس و برای مقایسه جفتی از آزمون من ویتنی استفاده شد. از آزمون های درصد تشابه (SIMPER) جهت تعیین آن دسته از گروه های تغذیه ای که بیشترین سهم (درصد مشارکت) را در تشابه موجود در هر ایستگاه و نیز عدم تشابه عمده میان ایستگاه های مختلف داشتند، استفاده گردید.

  نتایج و بحث:

  طی مدت نمونه برداری از ایستگاه های مختلف در مجموع 26220 بزرگ بی مهره کفزی جداسازی، شناسایی و شمارش گردید که در 3 شاخه، 4 رده، 12 راسته، 34 خانواده و 35 جنس طبقه بندی شدند. در این مطالعه بیشترین میزان فراوانی کل بزرگ بی‎مهرگان کفزی در ایستگاه‎های 6 و 8 به ترتیب 15.04و 16.97 درصد از گروه های تغذیه ای مختلف بوده است که این میزان می تواند به دلیل ورود مواد آلی توسط پساب مزارع پرورش ماهی قبل از این ایستگاه‎ها باشد. به نظر می‏رسد مواد جامد معلق به همراه مواد غذایی خورده نشده در مزارع پرورش ماهی قزل آلا نقش مهمی را در افزایش فراوانی بزرگ بی‏مهرگان کفزی در پایین دست مزارع پرورش ماهی دارد. نتایج نشان داد که بزرگ بی‎مهرگان کفزی در منطقه مورد مطالعه شامل 5 گروه تغذیه ای جمع کننده (Collector Gatherer)، فیلترکننده (Collector Filter)، شکارچی (Predator)، خراش دهنده (Scraper) و پاره کننده (Shredder) بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که فراوانی گروه تغذیه ای جمع کننده در ایستگاه 8 نسبت به سایر ایستگاه‎ها بالاتر بود ولی تفاوت معنی داری را نشان نداد (0.05>p). همچنین گروه‏ تغذیه ای فیلترکننده در ایستگاه 6 نسبت به سایر ایستگاه‏ها از فراوانی بیشتری برخوردار می باشد (0.05>p). به طور کلی، در تمامی فصول، فراوانی گروه‎های تغذیه ای خراش دهنده و پاره کننده نسبت به سایر گروه‎ها کمتر بوده و دارای تفاوت معنی‎دار می باشد (p <0.05). نتایج حاصل از آنالیز SIMPER نشان دهنده درجه بالایی از یکنواختی و کاهش تغییرات در هر یک از ایستگاه های گروه بندی شده به تفکیک فصل بود.

  نتیجه گیری:

  به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد ایستگاه هایی که پس از کارگاه های پرورش ماهی قرار داشتند در بسیاری از فصول، گروه های تغذیه ای فیلترکننده و جمع-کننده به تناوب، بیشترین فراوانی را داشتند. اگرچه براساس نتایج آزمون SIMPER، بدلیل افزایش حضور سایر گروه های تغذیه ای در ایستگاه-های بعد از مزارع پروش ماهی سهم مشارکت گروه های فیلترکننده و جمع کننده در ترکیب اجتماع بزرگ بی مهرگان کفزی در مقایسه با سایر ایستگاه ها کاهش پیدا کرده است.

  کلیدواژگان: گروه ‏های تغذیه ‏ای، بنتوز، رودخانه چالوس، آزمون های SIMPER
 • پروانه شاطری، صادق صالحی*، منصور شریفی، رضاعلی محسنی صفحات 69-88
  سابقه و هدف

  سازگاری با تغییرات آب و هوایی و تغییر رفتارهای مرتبط با انرژی جهت کاهش گرمایش جهانی از ضروریات جوامع امروزی است که بدون مشارکت همه جانبه مردم و گروه ها از جمله سازمان های مردم نهاد محیط زیستی امکان پذیر نخواهد بود. مشکلات متعدد محیط زیستی و دشواری مدیریت شهری در این زمینه در شهرهای بزرگی چون تهران ضرورت گسترش این سازمان ها را نمایان تر می کند، زیرا توسعه سازمان های مردم نهاد منجر به گسترش مشارکت و افزایش سرعت تصمیم سازی در حوزه محیط زیست خواهد شد. در این راستا، شناخت دلایل و انگیزه های افراد از عضویت در سازمان های مردم نهاد محیط زیستی به عنوان هدف اصلی تحقیق حاضر، می تواند به گسترش این نوع سازمان ها  جهت دستیابی به توسعه پایدار گردد. پژوهش های پیشین در این زمینه، بسیار اندک و غالبا با رویکرد کمی انجام شده اند.

  مواد و روش ها

  رویکرد این پژوهش تفسیرگرایی است و با استفاده از روش زمینه ای یا گرندد تیوری انجام شده است. مشارکت کنندگان بر اساس نمونه گیری هدفمند به تعداد 20 نفر از اعضای سمن های اقلیم و انرژی شهر تهران در سال 98-1397 انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مفاهیم حاصل از کدگذاری، ذیل مقوله ها قرار گرفت و مدل پارادایمی استخراج شده در پنج بخش شامل: شرایط علی، شرایط مداخله گر، زمینه، راهبردها و پیامدها می باشد که حول پدیده اصلی شکل گرفت.

  نتایج و بحث:

  تحلیل داده ها نشان داد که شرایط علی اثرگذار بر انگیزه های اعضا از مشارکت در سمن های محیط زیستی بر اساس کسب موقعیت اجتماعی، نگرش استعلایی، دلایل شخصی(علاقه، طبیعت گرایی، رشته تحصیلی، تجارب حسی، نگاه سیستمی، کشف علاقه مندی های خاص)، برخورداری از دانش تخصصی و نگرانی می باشد. هم چنین شرایط مداخله گر موثر بر پدیده شامل: محدودیت های ساختاری(شکننده بودن محیط زیست، عدم وجود بستر لازم برای فعالیت های مدنی و...)، ارزش ذاتی محیط زیست، همجواری و شرایط شغلی هستند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که راهبردهای اتخاذ شده توسط کنشگران در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت عبارتند از: فعالیت های نمادین، انتقاد، توان افزایی اعضاء، جذب متخصصین، رویکرد علمی در برنامه ها و مشاوره به برنامه ریزان، شبکه سازی روابط و تعامل و خرد جمعی. نهایتا، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پیامدهای اتخاذ این راهبردها، الگوپذیری، اثرگذاری، جلب توجه برنامه ریزان به مسایل خاص محیط زیستی، تولید محتوای آموزشی و علمی، اعتماد، مرجعیت، تبادل علمی و مطالبه گری است.

  نتیجه گیری

  انگیزه اصلی و محوری اعضاء از مشارکت در سمن ها، برقراری و توسعه ارتباطات محیط زیستی می باشد. اعضاء در راستای رسیدن به این مهم با علاقه، به تاسیس سمن و یا به عضویت در آن روی می آورند تا ضمن توسعه روابط درون گروهی و بین گروهی بتوانند بسترسازی لازم برای تغییر رفتارها و حل معضلات محیط زیستی مرتبط با انرژی و اقلیم را فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: دغدغه های محیط زیستی، تغییرات آب و هوایی، انرژی، سازمان های مردم نهاد محیط زیستی، مشارکت، نظریه داده بنیاد
 • سیده نرجس طباطبائی*، اصغر عبدلی، ایرج هاشم زاده سقرلو، فراهم احمدزاده، لوئیس برناتچز صفحات 89-102
  سابقه و هدف

  پارک ملی لار به عنوان بهترین و منحصر به فردترین زیستگاه قزل آلای خال قرمز در ایران است. این ماهی در سایر زیستگاه های ایران به دلایل مختلفی مانند تخریب زیستگاه ها، آلودگی، برداشت شن و ماسه، وجود سد در مسیر رودخانه ها، ورود گونه های غیر بومی، صید بیش از حد و سایر تغییرات ناشی از فعالیت های انسانی در معرض تهدید قرار است. رودخانه دلیچای، یکی از زیستگاه های اصلی ماهی قزل آلای خال قرمز، شرایط اکولوژیکی متفاوتی نسبت به سایر رودخانه های پارک ملی لار دارد. در این مطالعه با توجه به وجود مانع فیزیکی غیر قابل عبور در دهانه رودخانه دلیچای، ترکیب ژنتیکی ماهیان قزل آلای خال قرمز این رودخانه با ماهیان دریاچه ای بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از باله های جدا شده از ماهیانی که با الکتروشوکر در رودخانه صید شده بودند و از باله های ماهیانی که در دریاچه با استفاده از قلاب صید شده بودند استفاده شد. استخراج DNA  با روش استخراج نمک با یک تیمار RNAas برای از بین بردن مولکول های RNA  انجام شد. برای مقایسه تفاوت های ژنتیکی میان ماهیان رودخانه دلیچای و دریاچه سد لار از روش تعیین توالی نسل جدید استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل های آماری، آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی، خوشه بندی و تشخیص ترکیب ژنتیکی ماهیان و آماره Fstبه کار گرفته شد.

  نتایج و بحث:

  در نتایج آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی ماهیان قزل آلای خال قرمز دریاچه و رودخانه دلیچای در امتداد اولین مولفه اصلی (25.11 درصد تغییرات) کاملا از یکدیگر جدا شدند. اما در راستای سایر مولفه های اصلی با یکدیگر همپوشانی داشتند. تحلیل داده ها به روش خوشه بندی نیز در تمام گروه بندی ها افراد متعلق به رودخانه دلیچای و دریاچه را به صورت دو گروه مجزا نشان داد که سهم هر یک از گروه های دلیچای و دریاچه در یکدیگر بسیار جزیی و ناچیز بود. همچنین میزان تمایز محاسبه شده در بین جمعیت های رودخانه دلیچای و دریاچه معنی دار بود. دلیل این تمایز می تواند عدم امکان مهاجرت و دسترسی ماهیان رودخانه دلیچای به دریاچه سد لار و بالعکس، به علت وجود تور فلزی در لوله های انتقال آب پایه پل جاده روی رودخانه در دهانه رودخانه دلیچای باشد. از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که ماهیان قزل آلای خال قرمز رودخانه دلیچای رفتار ساکن بودن داشته و تمایلی به مهاجرت به دریاچه حتی در صورت عدم وجود این مانع فیزیکی نداشته اند. رفتار ساکن بودن به علت کم بودن تراکم ماهیان و برآورده شدن نیازهای زیستی و زیستگاهی آن ها و عدم نیاز به مهاجرت پدید می آید.

  نتیجه گیری

  در کل نتایج این مطالعه نشان داد که ماهیان قزل آلای خال قرمز رودخانه دلیچای و ماهیان دریاچه ترکیب ژنتیکی متفاوتی داشته و به طور معنی داری از یکدیگر متمایز هستند. در هر صورت، تمایز بالای ماهیان رودخانه دلیچای و احتمال ایزوله شدن این جمعیت و عدم امکان دسترسی ماهیان دریاچه و سایر رودخانه های پارک ملی لار به این رودخانه نیازمند بازنگری و اتخاذ روش های مدیریتی مطلوب تر و کارآمدتر می باشد.

  کلیدواژگان: تعیین توالی نسل جدید، تمایز ژنتیکی، رفتار مهاجر و ساکن بودن
 • نیکتا لطافت، محمدحسن طرازکار* صفحات 103-124
  سابقه و هدف

  تخریب محیط زیست از جمله انتشار گازهای گلخانه ای در جو، جنگل زدایی و نابودی شیلات نشان می دهد که تقاضای انسان از ظرفیت بیوسفر فراتر رفته است. بنابراین ، در اکثر مطالعات زیست محیطی، از انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان یکی از شاخص های اثرات زیست محیطی استفاده شده است. اما ضعف عمده این مطالعات این است که انتشار گازهای گلخانه ای ازجمله دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست مورد استفاده قرار گرفته است. در مقابل، ردپای بوم شناختی بیانگر یک شاخص جامع از فشارهای انسانی در محیط زیست است. ردپای بوم شناختی دارایی های اکولوژیکی مورد نیاز یک جمعیت را به منظور تولید منابع طبیعی مصرفی و جذب پسماندها به ویژه انتشار کربن اندازه گیری می کند. ردپای بوم شناختی شامل زمین های زراعی، مراتع، مناطق ماهیگیری، جنگل ها، زمین های جذب کربن و زمین های ساختمانی است. مطالعات اخیر نشان می دهد که اکوسیستم های طبیعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) شامل زمین، آب و هوا به طور جدی تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار گرفته اند. لذا در این مطالعه مجموعه ای از متغیرهای پایدار موثر بر ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص جامع تخریب محیط زیست در منطقه منا تعیین شدند.

  مواد و روش ها

  برای دستیابی به اهداف مطالعه از روش تجزیه و تحلیل کرانه های نامحدود (EBA) بمنظور شناسایی مجموعه ای قوی از متغیرهای کنترل استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل کرانه های نامحدود یک ابزار آماری است، برای بررسی اینکه آیا متغیرهای پیشنهاد شده در مطالعات قبلی، ارتباط قوی با ردپای بوم شناختی دارند، و بررسی اینکه آیا متغیرهای توضیحی باید در رگرسیون وجود داشته باشند. همچنین در این مطالعه از شاخص KOF به عنوان معیار جهانی شدن استفاده شده است. علاوه بر این، KOF شامل جهانی شدن اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و کلی است که در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل ها 11 کشور منطقه منا برای دوره 1995 الی 2014 میلادی را پوشش می دهد.

  نتایج و بحث:

  نتایج تجزیه و تحلیل کرانه های نامحدود سالی- آی- مارتین نشان داد که مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه، جمعیت شهرنشینی، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی قوی هستند. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی، جمعیت شهری تاثیر مثبتی در ردپای بوم شناختی دارد. همچنین، میانگین اثر مصرف انرژی بر ردپای بوم شناختی 0.001 و از نظر آماری معنی دار است. بنابراین ، افزایش مصرف انرژی 10 واحدی، ردپای بوم شناختی به میزان تقریبا 0.01 واحد افزایش می دهد. همچنین ، افزایش جمعیت شهری، سرانه ردپای بوم شناختی را به طور مداوم افزایش می دهد و  در سطح 1 درصد معنی دار است. افزایش 0.2 هکتار جهانی در ردپای بوم شناختی باعث افزایش جمعیت شهری به میزان 10 واحد می شود. نتایج نشان داد که با افزایش 10 درصدی جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی، ردپای بوم شناختی به ترتیب با 0.29 و 0.49 واحد تقویت می شود. طبق نتایج روش تجزیه و تحلیل کرانه های نامحدود ، افزایش 10 واحدی در جهانی شدن سیاسی، ردپای بوم شناختی را 0.16 واحد کاهش می دهد. یافته ها نشان می دهد که جهانی شدن ممکن است اثرات متفاوتی بر ردپای بوم شناختی داشته باشد.

  نتیجه گیری

  یافته های تحقیق نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی با ردپای بوم شناختی ارتباط مثبت دارد. در مقابل، جهانی شدن سیاسی با ردپای بوم شناختی رابطه منفی دارد. با توجه به نتایج تجربی، همبستگی منفی بین جهانی شدن سیاسی و ردپای بوم شناختی وجود دارد که فرضیه "مدیریت جهانی محیط زیست" را پشتیبانی می کند. از طرف دیگر، رابطه مثبت بین جهانی شدن اجتماعی و ردپای بوم شناختی فرضیه "آگاهی جهانی محیط زیست" در منطقه منا پشتیبانی نمی کند.

  کلیدواژگان: ردپای بوم شناختی، فرضیه آگاهی جهانی محیط زیست، فرضیه مدیریت جهانی محیط زیست، منطقه منا، روش تجزیه و تحلیل کرانه های نامحدود
 • درنا جهانگیرپور، حسن آزرم*، عباس میرزایی صفحات 125-142
  سابقه و هدف

  در سال های اخیر تخریب مراتع طیف وسیعی از خدمات اکوسیستم را برای میلیاردها نفر از مردم که معیشت آنها متکی به منابع طبیعی است، کاهش داده است. با اعمال مدیریت صحیح مراتع می توان ظرفیت مراتع را برای بهره بردن از خدمات اکوسیستم تا چند برابر افزایش داد. الگوی غالب مدیریت مراتع، تهیه و اجرای طرح های مرتعداری است. این طرح ها اگر به درستی انتخاب نشده و مبتنی بر بهبود خدمات اکوسیستمی مرتع صورت نگیرد، علاوه بر تشدید سیر نزولی مراتع، اتلاف سرمایه ها را نیز به دنبال دارد. لذا با شناخت اثرات انواع روش های مدیریتی بر کارکرد خدمات اکوسیستمی، می توان نسبت به تغییر یا اصلاح الگوهای مدیریت مراتع اقدام نمود. در مطالعه حاضر با بهره گیری از تحلیل چندمعیاره و در چارچوب تعریف خدمات اکوسیستمی مراتع، به رتبه بندی روش های اصلاح مراتع در استان فارس پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  از جمله عمده ترین عللی که مانع منظور کردن ارزش خدمات اکوسیستمی در محاسبات و سنجش های ارزیابی می شود، ناهمگونی واحدهای سنجش انواع ارزش، عدم امکان کمی کردن تمامی ارزش ها و مشکلات مربوط به تلفیق داده های کمی و کیفی است. لذا با توجه به توانایی های روش های تحلیل چند معیاره در تجزیه و تحلیل داده های نامتجانس، این روش ها ابزار مناسبی برای فایق آمدن بر این مشکل و دستیابی به تصمیمات مستدل تر و آگاهانه تر می باشند. در مطالعه حاضر در مرحله اول برای تعیین وزن معیارها و شاخص ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. سپس با استفاده از نتایج مرحله اول به عنوان ورودی نرم افزار PROMETHEE، رتبه بندی گزینه های اصلاح مرتع از نظر خدمات اکوسیستم با استفاده از تحلیل PROMETHEE II انجام گرفت.

  نتایج و بحث:

  با توجه به ادبیات موضوع و بحث با متخصصان در زمینه مرتع و محیط زیست، 12 شاخص برای چهار دسته از خدمات اکوسیستم تعریف شد. پس از تعیین معیارها، با کاربرد روش تحلیل سلسه مراتبی وزن معیارها و شاخص ها محاسبه شد. مقایسه زوجی معیارهای خدمات اکوسیستم حاکی از آن است که معیار خدمات تنظیمی و حمایتی با وزن 734/0 بیشترین اهمیت را نسبت به معیارهای خدمات تولیدی و فرهنگی را دارا می باشد. نتایج مقایسه زوجی شاخص های خدمات فرهنگی اکوسیستم نشان داد که معیار تنوع زیستی اهمیت بسیار بالاتری نسبت به دو معیار زیبایی منظره و تفریح و اکوتوریسم دارد. نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای شاخص های خدمات تولیدی اکوسیستم نشان داد ظرفیت چرا و سود تولیدات دامی به ترتیب با وزن نسبی 552/0 و 243/0 بالاترین اهمیت را در بین شاخص های خدمات تولیدی اکوسیستم دارا می باشند. همچنین شاخص توانایی منابع آب مرتعی با وزن قابل توجه 475/0 در رتبه اول تاثیرگذاری بر شاخص های خدمات تنظیمی و حمایتی اکوسیستم قرار دارد و شاخص جلوگیری از فرسایش خاک با وزن 352/0 رتبه دوم درجه اهمیت را دارد. وزن نهایی هر کدام از شاخص ها از ضرب وزن نسبی معیارها در وزن نسبی شاخص ها به دست آمد. در میان شاخص های خدمات اکوسیستم وزن منابع آب 35/0 است که بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. پس از منابع آب، نقش اکوسیستم در جلوگیری از فرسایش خاک مهم ترین شاخص ارزیابی شده است. سومین شاخصی که بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است، تنوع زیستی است. پس از ورود داده ها در نرم افزار PROMETHEE نتایج نشان داد از میان گزینه های مختلف اصلاح مراتع، قرق در اولین رتبه قرار گرفته است. بنابراین طرح قرق مراتع بیشترین خدمات اکوسیستم را تامین می کند. 11 شاخص اثر مثبت بر تعیین اولویت قرق داشته و تنها شاخصی که اثر منفی بر اولویت قرق داشته، دسترسی به منابع آب بوده است. به منظور اعتباردهی به نتایج حاصله، تحلیل حساسیت در سه سناریوی مختلف انجام شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که با توجه به بحران آب و درجه اهمیت بالای این شاخص در خدمات اکوسیستم مراتع، اولویت گزینه های مرتعی به تغییرات در سایر شاخص ها حساس نیست.

  نتیجه گیری:

  بر اساس نتایج، طرح قرق در مدیریت مراتع بیشترین خدمات اکوسیستم و طرح گیاهان دارویی کمترین خدمات اکوسیستم را تامین می کند. پس از قرق، اولویت با پروژه های آبی شامل اصلاح چشمه ها و احداث آبگیر و غیره است. به منظور مدیریت بهتر مراتع در استان فارس و ضرورت لحاظ خدمات اکوسیستم در طرح های مرتعداری می توان با کاربرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره به نتایج معتبری دست یافت.

  کلیدواژگان: خدمات اکوسیستم، مدیریت مرتع، تصمیم گیری چندمعیاره، PROMRTHEE، استان فارس
 • فاطمه سادات آقامیر*، سعید صوفی زاده، احمد سهیلی صفحات 143-160
  سابقه و هدف

    تغییر اقلیم یکی از چالش های مهم بشر در امنیت غذایی در بخش کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. مهم ترین متغیرهای اقلیمی تاثیر گذار بر عملکرد محصولات زراعی بارش و دما، دی اکسید کربن به ویژه در مناطق تحت کشت دیم از اهمیت بالایی برخوردار است. نتایج پژوهشگران در ایران بیان کننده اثر تغییر اقلیم آشکار و غیر قابل انکار بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران است. با بهره از دانش مدل سازی در انتخاب گیاه و رقم مناسب برای یک منطقه، تعیین خصوصیات مطلوب گیاهی، تعیین بهترین مدیریت زراعی، پیش بینی اثر تنوع و تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد محصول و تخمین عملکرد بالقوه به صورت کم هزینه، سریع و دقیق می توان اثر نامطلوب تغییر اقلیم بر کشاورزی را با گزینه های کاهش اثرات منفی کاهش داد.

  مواد و روش ها:

   در مطالعه حاضر اثر افزایش دما، افزایش و کاهش 20 درصدی در بارش و افزایش غلظت دی اکسید کربن بر فنولوژی و عملکرد گندم دیم در 4 شهرستان دهگلان، دیواندره، سقز و سنندج در استان کردستان با داده های اقلیمی بلندمدت استان کردستان در سال های 1370 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور شبیه سازی رشد و نمو روزانه گندم در شرایط تغییر اقلیم و ارزیابی اثرات بالقوه شبیه سازی زیر مدل گندم APSIM، 24 سناریوی تغییر اقلیم و 1 سناریوی دوره پایه، بر اساس حاصل ضرب افزایش دما، به مقدار 1+، 2+، 3+ و 4+ درجه سانتی گراد، تغییر در بارش به مقدار 20% ± و سه غلظت دی اکسید کربن به ترتیب 5/462، 5/527 و ppm 725 در نظر گرفته شد. ورودی های مدل شامل آب و هوا (دما، بارندگی و تابش)، خاک (آب خاک و نیتروژن خاک)، ضرایب ژنتیکی و اطلاعات مدیریتی محصول زراعی و خروجی های آن شامل تاریخ گلدهی، تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک، تاریخ بیشینه شاخص سطح برگ، شاخص سطح برگ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در شرایط اقلیم آینده و گذشته تجزیه و تحلیل گردید.

  نتایج و بحث:

  در سناریوهای با افزایش بارندگی در مقایسه با دوره پایه، یکنواختی گل دهی، رسیدگی فیزیولوژیک در تمامی شهرستان ها افزایش ولی در دهگلان کاهش خواهد یافت. یکنواختی بازه بیشینه شاخص سطح برگ در تمامی شهرستان ها افزایش و در دهگلان درصد افزایش یکنواختی از همه کمتر است، همچنین یکنواختی شاخص سطح برگ دهگلان و سنندج افزایش و سقز و دیوان دره کاهش خواهد یافت. با کاهش بارندگی، یکنواختی گل دهی، رسیدگی فیزیولوژیک، بازه بیشینه شاخص سطح برگ در همه شهرستان ها کاهش می یابد و درصد کاهش یکنواختی در دهگلان از همه کمتر است. با افزایش بارش، نوسان عملکرد بیولوژیک و دانه در دهگلان بیشترین و سنندج کمترین بوده است و با کاهش بارش تمامی شهرستان ها دارای نوسان عملکرد بیولوژیک بوده، سنندج کمترین نوسان و دیوان دره بیشترین نوسان را داشته است.

  نتیجه گیری

  اثر عوامل تغییر اقلیم شامل دما و بارش و دی اکسید کربن بر مناطق مختلف شهرستان های استان کردستان متفاوت است؛ در کشت دیم، در دوره پایه فنولوژی و عملکرد گندم متاثر از رطوبت اولیه آب در خاک است، درصورتی که با تغییر اقلیم فنولوژی گندم در افزایش دما با دمای بهینه زراعی و با افزایش بارش با شاخص سطح برگ گندم قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: رسیدگی فیزیولوژیک، عملکرد دانه، گلدهی، مدل APSIM
 • آزاده وزیری نهاد، سید علی جوزی*، رخشاد حجازی، محمدرضا شکری، سعید ملماسی صفحات 161-176
  سابقه و هدف

  یکی از روش های انتخاب نواحی حفاظتی، استفاده از ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری مانند مارگسان است. هدف اصلی این مطالعه الویت بندی و انتخاب مناطق مناسب حفاظت در منطقه ساحلی حوضه کل- مهران استان هرمزگان در قالب سناریوهای مختلف به وسیله نرم افزار مارگسان و مقایسه مناطق منتخب حفاظتی مارگسان با مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق برای اولویت بندی لکه های حفاظتی در مناطق ساحلی با استفاده از ابزار پشتیبانی تصمیم گیری از پراکنش 36 گونه گیاهی و جانوری به عنوان معیارهای حفاظتی استفاده شد. از این رو از سامانه اطلاعات جغرافیایی (نرم افزار 10.3ArcGIS) به منظور تولید لایه های معیارهای انتخاب مناطق حفاظتی و تهیه لایه یگان برنامه ریزی استفاده گردیده است سپس نقشه پراکنش هر یک از این معیارها برای ورود به نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مارگسان که متداول ترین نرم افزار برنامه ریزی حفاظت می باشد به صورت لایه های بولین (صفر و یک) تهیه شده است. پس از تهیه 5 فایل ورودی نرم افزار مارگسان (فایل یگان برنامه ریزی، فایل ویژگی های حفاظتی، فایل یگان برنامه ریزی در مقابل ویژگی حفاظتی، فایل طول مرز، فایل پارامترهای ورودی)، این نرم افزار در قالب سه سناریوی طراحی شده با هدف (30،50 و100) درصد هر معیار حفاظتی اجرا گردید و مناسب ترین لکه ها برای حفاظت معرفی شدند سپس این لکه ها با مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه گردید. در نهایت با مقایسه سه سناریو مطلوب ترین سناریو انتخاب گردید.

  نتایج و بحث :

  نتایج نشان داد سناریوی اول با هدف حفاظت30 درصد از هر معیار، در برآورد هدف حفاظتی 34 معیار موفق بوده است و در کل 14.73درصد از مناطق حفاظت شده موجود توسط سازمان حفاظت محیط زیست با مناطق منتخب حفاظتی در سناریو اول همپوشانی دارد. در سناریو دوم محدوده مورد مطالعه با هدف حفاظت 50 درصد از هر معیار الویت بندی شد و این سناریو در برآورد هدف حفاظتی 35 معیار موفق بوده و در کل 26.27 درصد از آن با مناطق تحت حفاظت موجود سازمان حفاظت محیط زیست همپوشانی دارد. در سناریو سوم محدوده مورد مطالعه با هدف حفاظت 100 درصد از هر معیار الویت بندی شد و این سناریو در برآورد هدف حفاظتی 30 معیار موفق بوده و در کل 96.75 درصد از آن با مناطق تحت حفاظت موجود سازمان حفاظت محیط زیست همپوشانی دارد. در نهایت، مقایسه نتایج سناریوهای ذکر شده نشان داد که در هر سه سناریو،  مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده مورد مطالعه از لحاظ دستیابی به اهداف مختلف، کارایی مناسبی ندارند و سناریو دوم نسبت به سایر سناریوها نتایج قابل قبول تری ارایه می نماید و تنها در رسیدن به هدف حفاظتی 1معیار ناتوان است.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق سناریو 2 (با هدف حفاظت50 درصد از هر معیار حفاظتی) می تواند به عنوان کاراترین سناریو مطرح شود .پیشنهاد می شود از این سناریو به عنوان الگویی برای اصلاح مرزبندی مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه ساحلی حوضه کل- مهران استان هرمزگان استفاده شود که در این حالت باید 87.373 درصد (معادل 801349 هکتار) به سطح مناطق حفاظت شده فعلی اضافه گردد تا بتوان خلاءهای حفاظتی موجود را برطرف کرد.

  کلیدواژگان: منطقه ساحلی، لکه های حفاظتی، حوضه کل- مهران هرمزگان، انتخاب سیستماتیک مناطق حفاظت شده
 • فرهاد حسینی طایفه، منا ایزدیان*، عباس عاشوری، لیلا جولایی، الهام ابراهیمی صفحات 177-198
  سابقه و هدف

  بهره گیری از اطلاعات سرشماری پرندگان آبزی (آبزی و کنار آبزی) برای محاسبه اندازه و روند تغییرات جمعیت متداول است و به عنوان نشان گر تغییرات بوم شناختی زیستگاه های تالابی در حفاظت از تنوع زیستی اهمیت دارد. تالاب های استان فارس از جمله متنوع ترین زیستگاه های پرندگان آبزی درون سرزمینی ایران هستند که در سال های اخیر به دلیل کاهش تراز آبی و تغییرات زیستگاهی به شدت تخریب شده و تالاب های بین المللی آن در فهرست تالاب های در معرض تهدید (مونترو) قرار گرفته اند. در این پژوهش روند تغییرات جمعیت کل پرندگان آبزی استان فارس و تالاب های اصلی آن شامل تالاب های بین المللی حوضه بختگان (کمجان، طشک و بختگان)، پریشان و دشت ارژن و تالاب های مهم کافتر، مهارلو و دریاچه سد درودزن بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  نتایج سرشماری پرندگان آبزی مهاجر زمستان گذران استان فارس برای سال های 2018-1988 از دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست دریافت شد. گرچه سرشماری جمعیت از سال 1967 در استان فارس انجام شده است ولی طی سال های 1967 تا 1987 سرشماری صرفا به قوها، غازها، مرغابی ها وچنگرها اختصاص داشت و از سال 1988 میلادی سایر پرندگان آبزی و کنار آبزی  به فهرست سرشماری پرندگان اضافه شدند. داده ها در دو دوره زمانی بلند مدت 31 ساله (2018-1988) و کوتاه مدت ده ساله (2018-2009) با استفاده از بسته آماری RTRIM برگرفته از نرم افزار ((TRends & Indices for Monitoring Data TRIM در محیط (R) تجزیه و تحلیل شده است.

  نتایج و بحث:

  در 31 سال گذشته حدود 14 درصد جمعیت و 67 درصد گونه های پرندگان آبزی ایران (116 گونه از 174 گونه ایران) مربوط به استان فارس بوده است. نتایج حاکی از کاهش شدید جمعیت کل پرندگان آبزی مهاجر استان فارس در بلند مدت با شیب 10.9 درصد (0.0004±0.891) در سال است و در دوره ده ساله نیز روند کاهش جمعیت شدید و با شیب 11- درصد (0.0001±0.890) می باشد. تنها تالاب های مهارلو در بلند مدت و دریاچه سد درودزن در کوتاه مدت روند جمعیت پایدار داشتند و در سایر تالاب ها روند کاهش جمعیت ملایم تا شدید بود. بیشترین کاهش جمعیت بلند مدت در تالاب های پریشان و دشت ارژن به ترتیب با 13.9 و 10.1 درصد مشاهده شد. در کوتاه مدت نیز تالاب پریشان بیشترین کاهش جمعیت با شیب (0.0001±0.861) 10- درصد در سال را داشته است. نیز بیشترین تعداد گونه در دهه 90 میلادی و هم چنین در سال های 2004 تا 2009 مشاهده گردید و پس از این دوره، غنای گونه ای این تالاب ها کاهش یافته است. نتایج نشان داد؛ سهم تالاب های حوضه بختگان و پریشان از جمعیت کل استان بین 10 تا 88 درصد در نوسان بوده  است و کمترین مقدار سهم جمعیت پرندگان در ده سال اخیر در این دو تالاب شمارش شده است. به نظر می رسد خشک شدن پهنه های آبی و تغییر کاربری اراضی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر کاهش جمعیت و غنای گونه ای پرندگان آبزی بوده است. این تالاب ها در حال حاضر فاقد شرایط احراز معیار 5 تالاب های بین المللی رامسر بر اساس وضعیت پرندگان آبزی بوده و لازم است احیاء و حفاظت مستمر و اثر بخش از آن ها در اولویت برنامه های حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  در سال های اخیر تغییرات زیستگاهی ناشی از تغییر رژیم آبی و عوامل انسان ساخت باعث کاهش کیفیت  زیستگاه های تالابی استان فارس و تغییرات شدید جمعیت پرندگان آبزی شده است. تامین حق آبه محیط زیستی مورد نیاز برای پایداری بوم شناختی، استقرار نظام مدیریت یک پارچه بوم سازگانی، اجرای برنامه های مدیریت جامع تالاب ها و پایش جمعیت مهم ترین راهبردهای احیاء تالاب های مورد مطالعه هستند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در مدیریت زیست بومی تالاب ها، تدوین و اجرای برنامه احیاء و هم چنین محاسبه خسارات وارده به تالاب های این استان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرشماری، پایش جمعیت، تالاب های فارس، بسته آماری RTRIM، رژیم آبی، احیاء جمعیت
 • علی زارع، محمدحسین رمضانی قوام آبادی* صفحات 197-218
  سابقه و هدف

  حوضه آبی رودخانه های دجله و فرات در یکی از مهم ترین منابع آب شیرین تحت توسعه جهان واقع شده است. در مرکز این توسعه یافتگی، سدها با مقیاس بزرگ قرار گرفته است که به منظور تامین آب لازم برای طرح های آبیاری وسیع و تولید انرژی برق-آبی، توسط دولت های ساحلی احداث گردیده است و به شکل اساسی جریانات این رودخانه ها و کیفیت آب آن را تحت تاثیر قرار داده است که همواره مورد اعتراض سایر کشورهای ساحلی رودخانه قرار می گیرد. با توجه به عدم انعقاد معاهده چندجانبه و جامع بین کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات، شناسایی قواعد بین الملل عرفی حاکم بر این حوضه آبریز، برای تعیین حدودوثغور حقوق و تعهدات این کشورها در مناقشات فی مابین اجتناب ناپذیر است. از طرفی سدسازی های صورت گرفته در این حوضه به ویژه از ناحیه دولت ترکیه، واکنش و ادعاهایی از سوی دولت های پایین دست را به همراه داشته که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. این مقاله درصدد آن است ضمن بیان مناقشات و ادعاهای مطرح شده توسط دولت های پایین دست نسبت به سدسازی های ترکیه، قواعد بین المللی حاکم بر این حوضه را شناسایی و بررسی نماید.

  مواد و روش ها

  روش جمع آوری اطلاعات و داداه ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای (از طریق مراجعه به کتاب های مرجع، مقالات و اسناد بین المللی) است و در ابتدا با بررسی آثار زیست محیطی سدسازی دولت ترکیه نسبت به دولت های پایین دست حوضه آبی دجله و فرات از میان اسناد و منابع موجود، حقوق حاکم بر این حوضه آبی از منظر حقوق بین الملل شناسایی و مشخص می گردد. روش تحقیق نیز بر اساس آموزه های دگماتیک و از نوع تحلیلی و توصیفی است.

  نتایج و بحث:

  شناسایی قواعد حقوق بین الملل حاکم بر منابع آبی مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است و این امکان را فراهم می سازد تا دولت ها ضمن شناخت حقوق و تکالیف خود و سایر دولتهای همجوار، زمینه حمایت حداکثری از محیط زیست و در نهایت تحقق توسعه پایدار در سایه احترام به حقوق و قواعد بین الملل را فراهم سازد.

  نتیجه گیری

  همواره دولت ها به عنوان مهمترین تابعان حقوق بین الملل و اصلی ترین کنش گران عرصه بین الملل شناخته می شوند. هرچند دولت ترکیه در استفاده از رودهای بین المللی دجله و فرات به مطلق بودن حاکمیت خود استناد می نماید لکن با توجه به توسعه مداوم حقوق بین الملل، امروزه برداشت ها و دیدگاه های سنتی از حاکمیت مطلق هر دولت در بهره برداری و استفاده از منابع آبی مشترک منسوخ گردیده و با توجه به قواعد حقوق بین الملل موجود و نیز شکل گیری قواعد بین المللی نوظهور محیط زیستی، حاکمیت دولت ترکیه در استفاده از رودهای بین المللی دجله و فرات محدود و مقید گردیده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی تاثیرات زیست محیطی، حقوق بین الملل عرفی، حوضه آبی، دجله و فرات، سدسازی، پروژه گاپ
 • شیده عطری، مصطفی پناهی*، رضا ارجمندی، علیرضا قراگوزلو صفحات 219-238
  سابقه و هدف

  بررسیعملکرد بسیاری از نهادهای دست اندرکار حفاظت از محیطزیست جهان، طی دهه های اخیر و از جمله در ایران، نشان می دهد تمرکز جهتگیریها و سیاستهای حفاظت از محیطزیست، به دلیل فقدان اطلاعات دقیق و قابل اتکا، بیشتر متکی بر استفاده از روش های دستوری و ارشادی بوده و کمتر از رویکردهای مدیریتی مبتنی بر اطلاعات کمی دقیق استفاده شده است. در نتیجه، این مطالعه برای درک بهتر روند تغییرات کاربری در بازه زمانی سی سال گذشته (1397-1366) و پیش بینی وضعیت آینده با فرض تداوم روند کنونی و عدم مداخله مدیریت مناسب برای تغییر روند موجود، انجام شده و برای این منظور از چارچوب مدل سازی نرم افزار InVEST  جهت تحلیل وضعیت حال و ترسیم شرایط آتی بهره گیری شده است.  نقشه های حاصله، امکان خوبی را برای استنباط روند تغییرات آتی و اصلاح الگوهای مدیریتی برای بهبود شرایط، از سوی مدیران و تصمیم گیران فراهم می سازد.

  مواد و روش ها

  در این بررسی، با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 5، 7 و 8 به ترتیب در سال های 1366، 1379 و 1397 نقشه کاربری اراضی مجموعه حفاظت شده جاجرود، در محیط نرم افزار سنجش از دور ENVI 5.3 و ArcGIS 10.3  استخراج شده است. درستی  و صحت طبقه‎ بندی ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبقات کاربری با توجه به هدف مطالعه به 10 واحد کاربری جداگانه، شامل مراتع فقیر، مراتع غنی، جنگل دست کاشت، اراضی کشاورزی، اراضی بایر، سد، مناطق مسکونی، رود، جاده خاکی و آسفالته تقسیم، سپس وضعیت و مساحت هریک از کاربری ها مورد بررسی قرار گرفته است.در نهایت، به منظور دستیابی به وضعیت آتی منطقه، از ابزار سناریو ساز مجموعه نرم افزاری InVEST نسخه 3.6.0 استفاده شده است. این نرم افزار با رویکردی کاملا جدید و متفاوت، به کمی سازی و تهیه نقشه کاربری اراضی پرداخته، وضعیت آینده نقشه سازی شده و پیش بینی های مربوطه در اختیار قرار گرفته است.

  نتایج و بحث:

  براساس نتایج به دست آمده در 30 سال گذشته، وسعت مناطق مسکونی، جاده ها و نیز جنگل های دست کاشت افزایش، و وسعت پراکنش رودها کاهش داشته است، درنتیجه سطح مراتع فقیر افزایش و مراتع غنی کاهش داشته همچنین تغییرات در اراضی بایر به وضوح قابل مشاهده است. به طوریکه وسعت اراضی بایر به دلیل تبدیل شدن به کاربری های انسانی در نقاط مجاور سکونتگاه های انسانی و نیز تبدیل شدن به مراتع فقیر به دلیل وضعیت مطلوب آب و هوایی ازجمله بارش های مناسب، تا سال 1379کاهش یافته است. اما وضعیت اراضی بایر در دوره منتهی به سال 1397، به دلیل وضعیت نامناسب آب و هوایی(خشکسالی) و چرای بی رویه دام و تبدیل شدن مراتع فقیر به اراضی بایر افزایش نشان داده است. اراضی کشاورزی به دلیل مجاورت با سکونتگاه های انسانی، روند افزایشی نشان داده است و سپس به علت افزایش ارزش زمین، به کاربری سکونتگاهی تبدیل و روند کاهشی در پیش گرفته است. احداث و بهره برداری سد ماملو از دیگرکاربری های انسانی دهه گذشته در منطقه بوده است. در واقع به دلیل همجورای منطقه با شهر بزرگ تهران و افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به خدمات اکوسیستمی منطقه افزایش داشته در نتیجه کاربری های انسان ساخت جایگزین کاربری های طبیعی شده اند.بررسی وضعیت آینده نیز نشان داد وسعت برخی از کاربری های انسانی، ازجمله مناطق مسکونی و جنگل های دست کاشت، افزایش و به تبع آن مساحت مراتع و اراضی کشاورزی کاهش خواهد داشت. اراضی بایر نیز روند افزایشی نشان داد که حاصل مناسب نبودن الگوی مدیریتی موجود و در نتیجه تبدیل مراتع به زمین های بایر است. درمجموع در بازه زمانی این مطالعه، بیشترین کاهش مساحت را مراتع غنی و بیشترین افزایش در وسعت کاربری را مناطق مسکونی به خود اختصاص داده است.

  نتیجه گیری

  منطقه حفاظت شده جاجرود طی 30 سال گذشته، به دلیل مداخلات انسانی، دستخوش تغییرات مهمی از نظر کاربری اراضی شده است. چنین تغییراتی عمدتا ریشه در دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی داشته و با فراز و نشیب های مدیریتی در رعایت موازین حفاظتی محدوده و تلاش برای دستیابی به اهداف تعریف شده برای چنین مناطقی همراه بوده است. به گونه ای که تغییرات همیشگی کاربری اراضی طبیعی و جایگزین شدن کاربری های انسانی در سایه اقدامات توسعه ای بی هدف و بی ضابطه، سیمای طبیعی منطقه حفاظت شده جاجرود را مخدوش ساخته است. این مطالعه نشان داد تغییرات خدمات چندگانه اکوسیستم به واسطه تغییرات در پوشش/کاربری اراضی به عنوان محرکه های اصلی تغییرات انسانی عمل خواهد کرد. همچنین با پیش بینی تغییر کاربری اراضی، می توان علاوه بر شناسایی نواحی مناسب برای حفاظت سرمایه های طبیعی، توسعه کاربری های انسانی و بهره برداری پایدار از سرزمین، برنامه ریزی توسعه فضایی را نیز به نحوی پیش برد که ضمن کاهش عدم قطعیت های آتی به تصمیم گیری های آگاهانه و تقویت هم افزایی ها در هر یک از دو بخش محیط زیست و توسعه کمک نماید.

  کلیدواژگان: InVEST، منطقه حفاظت شده جاجرود، کاربری اراضی، مدل سازی، سناریوساز، تصاویر ماهواره ای
 • نیما روحانی*، طاهر رجائی، برات مجردی، احسان جباری، سید احمد شفیعی دارابی، مهران حیدری بنی صفحات 239-258
  سابقه و هدف

  مطالعات متعددی پیرامون بررسی تغییرات اقلیمی و آب وهوایی انجام شده است. دسته ای از این پژوهش ها شامل مطالعه منابع آب سطحی می گردد. زیرا این منابع آب از طرفی بسیار متاثر از تغییرات آب هوایی است و از طرفی دیگر بر محیط پیرامونی و محیط زیست تاثیر گذارند. عمده مطالعات این حوزه با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی، هیدرومتری و نیز تصاویر ماهوار ه های مختلف می باشد. تصاویر ماهواره لندست به سبب قدمت نسبتا مناسب جهت مطالعه در حدود چند دهه مناسب می نماید. هدف پژوهش حاضر مطالعه تغییرات پهنه های آبی دریاچه نمک و تالا حوض سلطان با استفاده داده های هواشناسی ایستگاه های زمینی و نیز تصاویر ماهواره لندست به صورت کمی و کیفی است.

  مواد و روش ها:

  ابتدا با استفاده از پارامترهای اقلیمی موجود، دوره و گام های زمانی مطالعه مشخص شد. این پارامترها شامل میانگین دما، بیشینه و کمینه دما، بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و غیره بود که در سه ایستگاه استان قم اعم از ایستگاه قم، سلفچگان و کهک اندازه گیری شده بودند. این کار با روندیابی و نیز بررسی تغییرات و جهش های اقلیمی در هریک از این پارامترها انجام گرفت. به نحوی که با استفاده از نمایش نموداری و آزمون آماری مناسب تغییرات خلاف معمول استخراج شد و آن سال از بازه مطالعه حذف گردید. در مرحله بعد تصاویر ماهواره های لندست در زمان های انتخابی در مرحله قبل اخذ شد. این تصاویر پیش پردازش، پردازش و پس پردازش گردید. شاخص های مربوط به طبقه بندی چهار کلاس آب، خاک نمکی، خاک معمولی و پوشش گیاهی اعمال و در استان قم بومی سازی گردید.

  نتایج و بحث:

  براساس مطالعه تغییرات پارامترهای اقلیمی سال های نامناسب حذف و زمان های مطالعه از سال 1989 تا 2019 میلادی با گام های زمانی 5 ساله انتخاب گردید. طبقه بندی تصاویر مربوط به این زمان ها برای تالاب حوض سلطان  دریاچه نمک و محیط پیرامونی آن ها با روش ماشین بردار پشتیبان در نرم افزار ENVI انجام گرفت. این طبقه بندی برای تصاویر هر هفت گام زمانی اجرا شد و مساحت هر یک از کلاس های آب، خاک نمکی، خاک معمولی و پوشش گیاهی، حاصل گردید. نتایج طبقه بندی باروش های بصری و تعدادی نمونه های زمینی کنترل شد. در مرحله بعد تغییرات کلاس ها نیز مدل سازی و محاسبه شد. میزان تغییر هر کلاس و تبدیل آن به سه کلاس دیگر بین گام های زمانی محاسبه شد و نتایج آن به صورت ماتریس تغییرات ارایه گردید. ماتریس تغییرات هم به صورت درصد تغییر و هم به صورت تغییرات با واحد متریک (مترمربع) نمایش داده شد. بر این اساس امکان بررسی عمده تغییرات هرکلاس و مطالعه آن فراهم شد.

  نتیجه گیری:

  به طور کلی روند تغییرات عناصر اقلیمی و نیز پهنه های آبی استان قم هم جهت بوده است. در بازه زمانی مورد مطالعه برای تالاب حوض سلطان، اواسط دوره مطالعه یعنی حدود سال 2004 میلادی با سطح زیر پوشش آب 61667 هکتار را می توان خشک ترین سال در بازه زمانی در نظر گرفت. در مورد دریاچه نمک نیز سال های 2004 تا 2014 خشک ترین سال ها طبقه بندی شده اند. سال 2009 با مساحت زیر پوشش آب در حدود 281 هکتار، خشک ترین سال بازه مطالعه است. بررسی این تغییرات با شناخت حوضه آریز هر دو پهنه آبی و تفاوت های آن ها اطلاعات ارزشمندی در اختیار محققان خواهد گذاشت.

  کلیدواژگان: استان قم، تالاب دریاچه نمک، حوض سلطان، تصاویر ماهواره
 • حسین رفیعی مهر، لطفعلی کوزه گر کالجی* صفحات 259-276
  سابقه و هدف

  آب زیرزمینی به عنوان مهم ترین منبع است ;کاربری های گوناگون  در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. بنابراین ارزیابی اثرات فعالیت های انسانی (به عنوان مثال، تغییرات کاربری و پوشش اراضی)  بر منابع آب های زیرزمینی، نقش اساسی در مدیریت پایدار آب و در نتیجه برنامه ریزی فضایی دارد. بنابراین نیاز به یکپارچه سازی برنامه ریزی کاربری اراضی و مدیریت منابع آب بصورت گسترده ای مورد تاکید می باشد و درک ارتباط مکانی فضایی تغییرات کاربری اراضی و منابع آب زیرزمینی، نقش حیاتی در مدیریت پایدار دشت های کشور دارد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط فضایی زمانی میان تغییرات کاربری اراضی و منابع اب زیرزمینی در دشت همدان بهار انجام شده است. موارد و

  روش ها

  نقشه های کاربری زمین برای سال های 1989، 1997، 2005 ،2013 و 2018 از تصاویر ماهوراه ای لندست استخراج و طبقه بندی شد و سپس مورد ارزیابی صحت قرار گرفت. شش کاربری شامل اراضی کشاورزی آبی، دیمی، مراتع و ارتفاعات، اراضی انسان ساخت، منابع آب سطحی و باغات استخراج و طبقه بندی شدند. همچنین نقشه های پراکنش عمق آب زیرزمینی با روش کریجینگ برای پنج سال از داده های پیزومتری تهیه شد. همبستگی و ارتباط بین تغییرات کاربری زمین و نوسانات عمق آب زیرزمینی توسط روشREGRESS صورت پذیرفت.

  نتایج و بحث:

  نتایج نقشه های کاربری اراضی نشان گر کاهش سهم اراضی مرتعی و ارتفاعات وتبدیل به اراضی دیمی می باشد به گونه ای که سهم این اراضی از 9.68 درصد در سال 1989 به 40.85 درصد در سال 2018 رسیده است.  سهم باغات کم و سهم اراضی انسان ساخت از 1.27 درصد در سال 1989 به 2.45 درصد در سال 2018 رسیده است. سهم اراضی کشاورزی آبی از 5.32 درصد در سال 1989 به 6.25 درصد در سال 2018 رسیده است. روند تغییرات تراز آب زیرزمینی نیز در بستر هموار دشت مورد مطالعه که تقریبا تراز آب در آن ها کمتر 1800 متر بوده است و نقاط سکونتگاهی مهم و اراضی کشاورزی ابی نیز در ان ها هستند،  بیشتر نمایان می باشد. میانگین سالانه بلند مدت افت سطح آب زیرزمینی برای دوره ی 29 ساله،  0.91 می باشد بر اساس روش رگرسیون، مقدار R  برای پنج دوره ی مطالعاتی، حداقل 0.36 و حداکثر 0.40 بدست امد. در کنار ارتباط نسبی تغییرات سطح آب زیرزمینی و کاربری اراضی، نقش عوامل مدیریتی نیز باید مد نظر قرار گیرد. به گونه ای که همبستگی میان کاهش تغییرات سطح آب زیرمینی و کاربری اراضی در هر دوره نسبت به دروه ی قبل خود افزایش نسبی داشته است.  مقدار R   بین تغییرات سطح اب زیرزمینی و کاربری اراضی برای سال های 1368 تا 1389 به میزان 0.40 بدست امد که بر اساس آن، 0.16 درصد از تغییرات این دو متغیر در ارتباط باهم قابل تبیین می،باشد. بدلیل کمبود منابع آب؛ برنامه ریزی کاربری اراضی برای آینده باید در ارتباط با مقیاس، توان و محدوده دشت ها و حوضه های آبخیز انجام گیرد تا بتوان به سیستم پایدار آب منطقه ای دست یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر می تواند نقش مهمی در درک اهمیت منابع اب زیرزمینی در مناطق خشک  و نیمه خشک داشته باشد و بر لزوم توجه بیشتر بر تاثیرات کاربری اراضی و تغییرات آن بر آب های زیرزمینی در این مناطق تاکید کند.  این امر در کنار توجه به سایر عوامل مدیریتی می تواند منجر به توسعه پایدار در مقیاس دشت ها و حوضه های آبخیز شود.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، آب زیرزمینی، دشت همدان بهار، REGRESS
|
 • Sara Abdollahi *, Hamidreza Azimzadeh, Mohammadreza Ekhtesasi, Asghar Mosleh-Arani Pages 1-18
  Introduction

  Dust is one of the phenomena of atmospheric and natural disasters that poses adverse environmental effects and impacts. Due to the wide distribution of dust, this phenomenon can also change the soil and its biology trends. Typically, dust particles have a diameter of less than 100 microns, which can be transmitted horizontally or vertically to the ground after miles. The aim of this study was to determine the amount of dust falling and heavy metals lead and cadmium concentrations in dust samples to evaluate these elements is the urban pollution.

  Material and methods

  In this study, samples were collected using mild sediment trap for six months. A total of 180 samples were collected. Samples were weighed accurately using a scale of 0.001 g. The analysis of samples was performed using ISO11466. The samples were extracted by the Institute of Water and Soil Research, and the concentration of heavy metals was measured by the atomic absorption spectrometry of the Analyti jena-951 model.

  Results and discussion

  The results showed that in the winter of March and in the spring of June, the highest rate of dust was observed. The mean lead concentration in winter was 97.32 ± 5.40 mg.kg and 90.16 ± 5.93 mg.kg in spring. Also, the average cadmium concentration in winter was 37.19 ± 3.60 mg.kg and 29.62 ± 2.42 mg.kg in the spring. According to the pollution index (PI), the level of contamination of lead is high in the floor, however, according to this index, cadmium contamination in both seasons is more than the level of contamination of lead and is higher than the limit, which is the risk index The ecology of cadmium, with an average of 1673.98 and 1333.03, also confirms this and is in the hazardous area of contamination. Also, the ecological risk of lead metal in winter was 18.14 ± 1.01 and in the spring with a mean of 16.91 ± 1.11 in the low pollution class. According to the values obtained for the pollution load index (PLI), this contamination rate is Cdwinte r˃Cdspring˃Pbwinter˃Pbsprin, and both of these elements are highly polluted in the classroom.

  Conclusion

  The results of statistical calculations and contamination levels indicate that the amount of dust pollution to lead and cadmium is higher than most of the calculated indices in the classes with high to high contamination.Therefore, these elements have been brought into the environment as a result of human activities and have less natural origin.

  Keywords: Ecological risk, Heavy Metals, Land accumulation index, Pollution
 • Hamid Ershadifar *, Kamalodin Kor, Emad Koochaknejad, Amir Ghazilou, Gholamrasoul Baskaleh Pages 19-36
  Background

  Chabahar Bay is a semi-closed environment in the southeastern coast of Iran, with two important ports of Konarak and Chabahar in its margins. The connection of this Bay to the Indian Ocean through the Oman Sea causes this region to be affected by the Monsoon phenomenon, especially the southwest Monsoon, in the late spring to late summer. On the other hand, with the expansion of various industries and increasing marginal population, it is expected that aquatic environment and, as a result, sensitive ecosystems such as coral habitats and mangroves, as well as water desalination plants affected by human activities. In this research, the effects of the Monsoon phenomenon on physicochemical parameters, nutrient concentration and Chl a will be studied. Also, the possibility of the effect of loading nutrients through the ports of Konarak and Tiss will be examined by comparing the results from these ports with the adjacent stations in the Bay.

  Material and methods

  Sampling from 4 stations in the Bay in two depths (0.5 m beneath the surface and 1 m above the bottom) was performed using five liters Niskin bottle in three replicates. Physicochemical parameters were measured by relevant portable probes at the sampling site. In the laboratory, the reagents were prepared for colorimetric detection according to the instructions (MOOPAM, 1999), and the amount of nutrients were measured by spectrophotometer in a quartz cell with a path length of 2 cm. Statistical analysis were performed using PRIMER 6 and STATISTICA 10 software.

  Results and discussion

  According to the acquired results, the concentration of phosphate, nitrite and nitrate, as well as chlorophyll a, are higher in the post-monsoon period and are in the order of post-monosoon > pre-monsoon> monsooon. In the case of silicates, this trend is different and is as pre-monsoon> monsoon≈post-monsoon. Comparison of inter-annual results shows that the phosphate, nitrate and nitrite values in year 2017 were more than the corresponding values in 2013-2014. Chlorophyll a indicates a positive correlation with the nutrient concentration, which indicates that the primary production is controledl by the nutrients availablity. The pH and DO values have a positive correlation and both are generally less in the pre-monsoon than the post-monsoon in both sampling periods of 2013-2014 and 2017.

  Conclusion

  Comparison of the results between 2013-2014 and 2017 shows that there is a difference in nutrients and physicochemical parameters due to differences in the intensity and duration of the monsoon in different years. High concentrations of nitrate, phosphate and nitrite in the post-monsoon season are due to the monsoon-induced upwelling and the emergence of nutrient-rich waters. Lower silicates in the post-monsoon season than the pre-monsoon and post-monsoon seasons seems to be the result of the silicate depletion by diatoms that blooms during this period, as the Chl a in the post-monsoon is greater than the preceding seasons. Finally, the comparison of nutrients in two marginal seaports with adjacent stations in the Bay shows that the amounts are significantly higher. However, they are still not at the stage to intensely elevate the nutrients levels in the Bay.

  Keywords: Chabahar Bay, Nutrients, Monsoon, Physicochemical parameters, Chlorophyll a
 • Amin Mahmodian *, Ghasem Ali Dianati, Jalil Alavi Pages 37-52

  Introduction Analyzing the shape of the response curves is necessary to advance ecological theory. The purpose of present study was to investigate the most important environmental factors affecting on presence of Parapholis incurva by using the HOF function In the rangeland Inchehboroun from Golestan province.

  Material and methods

  Towards this attempt 200 quadrates of 4m2 along water point distance were taken. The sampling method was randomized-systematic. In the area sampled, presence of Parapholis incurva species, was recorded. In addition to identifying plant species, the presence and absence of any species in the region were mentioned. In the center of each plot, the soil was sampled from depths of 0 to 20 centimeters .Soil samples were transferred to the laboratory and experiments were carried out to measure pH, EC, soil texture (silt, clay and sand), organic carbon, nitrogen and phosphorus. In this research pH, EC, soil texture, organic carbon, nitrogen and phosphorus were measured using pH meter, conductivity meter, hydrometric method and Olson method, respectively In order to study the shape of response curve in relation to the mentioned variables, HOF model was used with binomial distribution function.Huisman-Olff-Fresco (HOF) models The data were analysed by R ver.3.0.2 computer porgramme.

  Results and discussion

  The results showed that the ecological amplitude and optimum along water point distance gradient for Parapholis incurva has been recorded 350-1000m and 765 m respectively . The results showed that the P. incurva has reached the maximum frequency in (765 m distance from the water source, , bulk density 0/9 g / cm3, EC 21.4 ds / cm, organic carbon 0.9%, sand 19.9% Clay 22.02%, and silt 46%,).

  Conclusion

  In general, in the Inchehboroun rangeland the extent of the ecology and the probability of the presence of the P. incurva increased by taking the water point distant

  Keywords: response curve, Parapholis incurve, environmental gradients, function HOF
 • Hossein Rahmani *, Faeghe Radaei, Sara Haghparast, Seyedeh Mahdis Rekabi Pages 53-68
  Introduction

  Biological evaluation of water resources using macroinvertebrates is one of the most appropriate and most cost-effective methods in order to study human impacts on water ecosystems. Nutrition strategies are a typical feature that reflects the flexibility of species and can be part of a single action in the classification structure of societies. Feeding groups contribute to the metabolism of freshwater ecosystems, including nutrient cycles, reduced particle size (e.g shredder), facilitated the functioning of microparticles, Fungi and yeasts and carrying organic matter in the downstream. The aim of this study was to investigate the distribution of feeding groups of bentic macroinvertebrates as the basis of biological evaluation in the Chalous River as one of the protected rivers in Iran with unique ecological conditions.

  Material and methods

  Macroinvertebrates were taken using surber sampler (with an approximate area of 0.1 m2 and mesh size of 360 µm) with 3 replicates in 9 stations each season, from June 2015 to March 2016. To compare the abundance of feeding groups in different stations and seasons, the Kruskal-Wallis test was used and a Mann-Whitney test was used to Paired comparison. Simperity tests (SIMPER) were used to determine the feeding groups that had the highest share (participation rate) in the similarity of each station and also the major disparity between the stations.

  Results and discussion

  During the whole period of sampling, 26220 individuals of macroinvertebrates were separated, identified and counted, which were belonged to 3 phyla, 4 classes, 12 orders, 34 Families and 35 Genera. In this study, the highest total abundance of invertebrates in stations 6 and 8 was 15.04% and 16.97% of the different feeding groups, which can be due to the entry of organic matter By wastewater farms before these stations. Suspended solids along with non-eaten foods in salmon farms seem to play an important role in increasing the abundance of bentic macroinvertebrate in the bottom of fish farms. Functional feeding groups of macroinvertebrates in this study included five groups: Collector Gatherer, Collector Filter, Predator, Scraper and Shredder. Results showed that, the abundance of Collector Gatherer in station 8 is higher than other stations. The frequencies of Scraper and Shredder groups showed significant differences with other groups (p < 0.05). Also, Collector Filter group in station 6 is more abundant than other stations (p < 0.05). The results of the SIMPER analysis indicated a high degree of uniformity and reduction of variations at each station group seasonally.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that the stations that were located after the fish farms in many seasons, alternately collector filter and collector gatherer feeding groups most frequent. However, based on the results of the SIMPER test, due to the increased presence of other feeding groups in stations after fish farms, the contribution of the filterer and gatherer groups to the combination of macroinvertebrates in comparison with other stations decreased.

  Keywords: Feeding groups, Benthos, Chalous River, SIMPER tests
 • Parvaneh Shateri, Sadegh Salehi *, Mansoor Sharifi, Reza Ali Mohseni Pages 69-88
  Introduction

  Adapting to climate change and changing energy-related behaviors to reduce global warming is a necessity in today's societies that would not be possible without full participation of people and groups, including environmental NGOs . Numerous environmental problems and the difficulty of urban management in this area in major cities such as Tehran make the need for expanding these organizations more apparent, as the development of NGOs will lead to increased participation and increased decision-making in the field of environment. In this regard, understanding the reasons and motivations of individuals for membership in environmental NGOs as the main objective of the present study can expand these types of organizations to achieve sustainable development. Previous research in this area has been very few and often with a quantitative approach.This study applies qualitative methd.

  Material and methods

  The approach of this study is interpretation and is conducted by using grounded theory. Participants were selected based on purposive sampling from 20 members of the NGOs of Tehran's Climatic and Energy Organization in the year 2018_19. Data were collected using semi-structured interview technique and analyzed using open, axial and selective coding steps. The concepts derived from coding fell into the following categories and the paradigm model is extracted in five parts: causal conditions, confounding conditions, contexts, strategies, and consequences that revolve around the main phenomenon.

  Results and discussion

  Data analysis showed that causal conditions affecting members' motivations for participation in environmental studies were based on: social status, transcendental attitude, specialized knowledge, concern and personal reasons (interest, naturalism, field of study, sensory experiences, systematic view, discovering special interests). Furthermore, the intervening conditions affecting the phenomenon include: structural constraints (fragility of the environment, lack of context for civic activities, etc.), intrinsic value of the environment, neighborhood and occupational conditions. In addition, the results of the study show that the strategies adopted by the actors in the short and long term are: symbolic activities, criticism, member empowerment, recruitment of experts, scientific approach to the programs and consultation with the planners and interaction and collective wisdom. Finally, the results of the present study indicated that the consequences of adopting these strategies are modeling, effectiveness, drawing planners' attention to specific environmental issues, producing educational and scientific content, trust, authority, scientific exchange and demanding.

  Conclusion

  The main motivation of members to participate in NGOS is to establish and develop “Environmental Communications”(EC). In pursuit of this goal, members are interested in establishing or joining NGOS to develop intergroup and interagroup relationships that can provide a propoer framework for changing behaviors and resolving environmental and energy-related environmental problems.

  Keywords: Environmental concerns, Climate change, Energy, Community-Based Organizations (CBOs)Participation, Data theory
 • Seyedeh Narjes Tabatabaei *, Asghar Abdoli, Iraj Hashemzade Segherloo, Faraham Ahmadzadeh, Louis Bernatchez Pages 89-102
  Introduction

    Lar National Park is the best habitat of Salmo caspius in Iran. In other habitats located in Iran, the species has been threatened by different factors including habitat destruction, pollution, sand removal from the river bed, dam construction, introduction of exotic species, over-fishing, and other human mediated changes. Dalicahy River, as one of the major habitats of S. caspius, is ecologically different from other rivers in the Lar National Park. In this study, we assessed genetic differences (applying next-generation sequencing) of S. caspius in Dalichay River and Lar Lake; considering an impassable barrier in the mouth of Dalichay River.

  Material and methods

  in this study fin clips from fish electrofished in the river and fin clips collected via angling in the lake were used. DNA extraction was performed using salt extraction method with an additional treatment with RNAse to degrade RNA molecules. To compare fish from Dalichay River and the Lar Lake, next generation sequencing was used. Analyses including principal components analysis (PCA) and Admixture, plus calculation of genetic differentiation (Fst) were used to compare the studied populations.

  Results and discussion

  according to the results of principal components analysis (PCA) fish from the Dalichay River and the Lake were separated clearly along the first PC (25.11% of variation). But they were overlapped along other PCs. The results of Admixture analysis showed that Dalichay and Lake fish were always represented with different admixture clusters with little contribution from one another. Additionally, the genetic differentiation between the Dalichay and the Lake was significant. The reason for this differentiation can be the existence of a physical barrier in the moth of Dalichay that blocks the path for migration from Dalichay to the Lake and vice versa. On the other hand, it is possible that the fish in Dalichay are resident and do not show any preference for migration to the Lake. The residency behavior forms in result of low density of fish and satisfaction of biological and habitat related needs of the fish and hence no need for migration.

  Conclusion

  overall, the results of this study showed that the fish in Dalichay River and in the Lake differ in their genetic composition and were significantly differentiated from one another. In any case, high differentiation of the fish in the Dalichay River and their isolation in addition to inability of fish from the Lake and other rivers in the Lar National Park to Dalichay, necessitates revision and taking better management approaches.

  Keywords: Next generation sequencing, genetic differentiation, migratory, residency behavior
 • Nikta Letafat, Mohammad Hassan Tarazkar * Pages 103-124
  Introduction

  Environmental degradation such as greenhouse gases (GHG) emissions in the atmosphere, deforestation and collapsing fisheries indicate that human demand is exceeding the capacity of the biosphere. Therefore, in the most environmental studies, the greenhouse gases emission used an indicator of environmental impacts. But, a major weakness of these studies is that greenhouse gases emission such as carbon dioxide (CO2) is used as the index of environmental damage. In contrast, the ecological footprint represents a comprehensive indicator of anthropogenic pressure on the environment. Ecological Footprint (EF) measures the ecological assets that a population requires to produce the natural resources it consumes and to absorb its waste, especially carbon emissions. Ecological footprint is expressed in mutually exclusive units of area necessary to annually provide ecosystem services. Recent studies showed that the natural ecosystem of the Middle East and North Africa (MENA) region, including land, air and water, has been seriously affected by the various variables. Therefore, in this study a robust set of control variables is identified for ecological footprint as a comprehensive index of environmental degradation.

  Material and methods

  To achieve this goal the Extreme Bounds Analysis (EBA) method was used for identifying a robust set of control variables. The EBA is a statistical tool, to test whether the variables suggested in previous studies are indeed robustly related to ecological footprint, independent of other explanatory variables included in the regression. Also, the KOF used as the index of Globalization. In addition, specific type of KOF include political, social and overall globalization used in the empirical analysis. The analysis covers 11 countries of MENA region from 1995 to 2014.

  Results and discussion

  The results of Sala-i-Martin EBA showed that energy consumption, GDP per capita, urban population and economic, social and political globalization are robust. Also, the GDP per capita, energy consumption, urban population, have a positive effect on ecological footprint. The average effect of energy consumption on ecological footprint is 0.001 and statistically significant. Therefore, an increase of energy consumption by 10 unit relates to rising ecological pressures by almost 0.01 unit. Also, an increase in the urban population increases the ecological footprint per capita consistently and is statistically significant at 1 percent level. A 0.2 global hectare increase in the ecological footprint is driven by an increase in the urban population by 10 unit. The results showed that, a 10 percent increase in economic and social globalization will enhance ecological footprint by 0.29 and 0.49 unit, respectively. According to the EBA results, a 10 unit increase in political globalization will reduce ecological footprint by 0.16 unit. The findings show that globalization may have different effects on ecological footprint.

  Conclusions

  The findings suggest that economic and social globalization correlates positively with the ecological footprint. In contrast, political globalization have a negative relationship with ecological footprint. According to the empirical results, the negative correlation between political globalization and ecological footprint support the “global environmental governance” hypothesis. On the other hand, the positive relationship between social globalization and ecological footprint did not support the ‘global environmental awareness’ hypothesis in MENA region.

  Keywords: ecological footprint, Global Environmental Governance Hypothesis, Global Environmental Awareness hypothesis, MENA Region, Extreme Bounds Analysis (EBA) method
 • Dorna Jahangirpour, Hassan Azarm *, Abbas Mirzaei Pages 125-142
  Introduction

  In recent years, rangeland degradation has reduced a wide range of ecosystem services for billions of people whose livelihoods depend on natural resources. Proper rangeland management can multiply the rangeland's capacity to benefit from ecosystem services. The dominant model of rangeland management is the preparation and implementation of pastoral plans. These plans, if not be properly selected and not be based on rangeland ecosystem services improving, in addition to exacerbate the downward trend of rangelands, also will result in the loss of capital. Therefore, by recognizing the effects of different management methods on ecosystem services, it is possible to change or modify rangeland management patterns. In the present study, we ranked rangeland management plans methods in Fars province using multi-criteria analysis in the context of rangeland ecosystem services.

  Material and methods

  One of the major causes that hinder consideration of the value of ecosystem services in computation and evaluation are the heterogeneity of the different types of value measurement units, the impossibility of quantifying all values and the problems associated with the integration of quantitative and qualitative data. Therefore, given the capabilities of multi-criteria analysis methods in analyzing heterogeneous data, these methods are suitable tools for overcoming this problem and for making more reasoned and informed decisions. In the present study, fuzzy hierarchical analysis (AHP) was used to determine the weight of criteria and indices. Then, using the results of the first step as input of the PROMETHEE software, the rangeland remediation options were ranked using the PROMETHEE II analysis.

  Results and discussion

  According to the literature on the subject and discussion with rangeland and environmental experts, 12 indicators were defined for four categories of ecosystem services. After determining the criteria, weight of criteria and indices were calculated using hierarchical analysis method. Paired comparisons of ecosystem services criteria indicated that regulatory and support services with a weight of 0.734 are more important than production and cultural services. The results of paired comparisons of ecosystem cultural service indices showed that biodiversity criterion was much more important than landscape, recreation and ecotourism criteria. Paired comparisons of sub-criteria of ecosystem services indexes showed that grazing capacity and profitability of livestock products with the relative weight of 0.555 and 0.224 were the highest importance among ecosystem services indices, respectively. In addition, rangeland water resource capability index with significant weight of 0.475 is in the first place of impact on ecosystem regulation and support indexes and soil erosion prevention index with the weight of 0.352 is ranked second. The final weight of each index was obtained by multiplying the relative weight of the criteria by the relative weight of the indices. Among the ecosystem services indexes, water resources weight was 0.35 which was the highest weight. After water resources, the role of the ecosystem in preventing soil erosion is the most important indicator evaluated. The third most weighted indicator is biodiversity. After data entry into PROMETHEE software, the results showed that among the various pasture management options, enclosure was ranked first. Therefore, the enclosure plan provides the most ecosystem services. 11 indicators had a positive effect on enclosure priority and the only indicator that had a negative effect on enclosure priority was access to water resources. To validate the results, sensitivity analysis was performed in three different scenarios. Results of sensitivity analysis showed that due to water shortage crisis and high importance of this index in rangeland ecosystem services, priority of rangeland options is not sensitive to changes in other indices.

  Conclusion

  According to the results, the exclosure plan provides the highest ecosystem services in rangeland management and the least ecosystem services in medicinal plants. After exclosure, priority is with water projects includes springs refurbishment and pond construction. In order to better management of rangelands in Fars province and the necessity of ecosystem services consideration in rangeland plans, we can obtain valid evaluations by applying multi criteria methods.

  Keywords: Ecosystem services, Rangeland Management, Multi-criteria Decision Making, PROMRTHEE, Fars Province
 • Fateme Aghamir *, Saeid Soufizadeh, Ahmad Soheili Pages 143-160
  Introduction

  Climate change is one of the most important human challenges in food security in the agricultural sector, especially in arid and semi-arid regions. The most important climatic variables affecting crop yield, rainfall and temperature, carbon dioxide, especially in rainfed areas are of great importance. The results of researchers in Iran indicate the effect of obvious and undeniable climate change on crop yields in Iran. By using modeling knowledge in selecting the appropriate plant and cultivar for a region, determining the optimal plant characteristics, determining the best crop management, predicting the effect of diversity and climate change on crop growth and yield, and estimating potential yield in a low cost, fast and accurate way can be Adverse climate change on agriculture with negative mitigation options.

  Material and methods

  In the present study, the effect of temperature increase, increase and decrease of 20% in precipitation and increase of carbon dioxide concentration on phenology and yield of dryland wheat in four cities of Dehgolan, Divandere, Saqez and Sanandaj in Kurdistan province with long-term climatic data of Kurdistan province in it was studied from 1370 to 1393. In this study, in order to simulate the daily growth and development of wheat in the conditions of climate change and to evaluate the potential effects of the simulation under the APSIM wheat model, 24 climate change scenarios and 1 baseline scenario, based on the product of temperature increase multiplied by +1, +2 , +3 and +4 ° C, change in precipitation of 2020% and three concentrations of carbon dioxide were considered 462.5, 527.5 and 725 ppm, respectively. Model inputs include climate (temperature, rainfall and radiation), soil (soil water and soil nitrogen), genetic coefficients and crop management information and its outputs including flowering date, physiological maturity date, maximum leaf area index date, leaf area index, Grain yield and biological yield were analyzed in future and past climatic conditions.

  Results and discussion

  In scenarios with increasing rainfall compared to the base period, flowering uniformity, physiological maturity will increase in all cities but will decrease in Dehgolan. The uniformity of the maximum range of the leaf area index will increase in all cities and in Dehgolan the percentage of increase in uniformity is the lowest. Also, the uniformity of the leaf area index of Dehgolan and Sanandaj will increase, and Saqez and Divan Darreh will decrease. With decreasing rainfall, flowering uniformity, physiological maturity, the maximum range of leaf area index decreases in all cities and the percentage of uniformity reduction in Dehgolan is the lowest. With increasing rainfall, biological and grain yield fluctuations were highest in Dehgolan and lowest in Sanandaj, and with decreasing rainfall, all cities had biological fluctuations, Sanandaj had the least fluctuations and Divan Darreh had the most fluctuations.

  Conclusion

  The effect of climate change factors including temperature, precipitation and carbon dioxide on different regions of Kurdistan province is different; In rainfed cultivation, in the basic period, wheat phenology and yield are affected by the initial water moisture in the soil, while by changing the climate, wheat phenology can be justified by increasing the temperature with the optimal crop temperature and by increasing rainfall with the wheat leaf area index.

  Keywords: Physiological maturity, Grain yield, Flowering, APSIM model
 • Azadeh Vaziri Nahad, Seyed Ali Jozi *, Rokhshad Hejazi, Mohammad Reza Shokri, Saeid Malmasi Pages 161-176
  Introduction

  One of the ways to select conservation areas is to use decision support tools such as Marxan. The main purpose of this study is to prioritize and select suitable conservation areas in the coastal area of Kal-Mehran Sub-basin in Hormozgan Province under the different scenarios by using Marxan software and comparing the conservation areas selected by Marxan with those introduced by the Department of Environment (DoE).

  Material and methods

  In this study, the dispersion of 36 types of animal and plant species was used as conservation criteria to prioritize the conservation patches in the coastal areas using the decision support tool. Geographic Information System (ArcGIS software, v. 10.3) was used to generate the criterion layers and to provide the planning unit layer. Then, the dispersion map of each of these criteria was prepared as Boolean layers (zero and one) for entering into the Marxan decision support software, which is the most commonly used conservation planning software. After preparing the 5 input files of Marxan software (planning unit file, conservation feature file, planning unit versus conservation feature file, boundary length file, and input parameters file), the software was run in the form of three scenarios designed with the goal of protecting 30, 50, and 100% of each criterion and the most suitable patches were introduced for conservation. These patches were then compared with the areas protected by the DoE. Finally, the most suitable scenario was selected by comparing the three scenarios.

  Results and discussion

  The results showed that the first scenario with the goal of protecting 30% of each criterion was successful in fulfilling the conservation goal of all 34 criteria and in total, 14.73% of the existing areas protected by DoE overlapped with those conservation areas selected by the first scenario. In the second scenario, the study area was prioritized with the aim of protecting 50% of each criterion.  This scenario was successful in fulfilling the conservation goal of 35 criteria and in total, 26.27% of the selected areas overlapped with the existing protected areas of the DoE. In the third scenario, the study area was prioritized with the aim of protecting 100% of each criterion. This scenario was successful in fulfilling the conservation goal of 30 criteria, and 96.75% of the selected areas overlapped with the existing protected areas of the DoE. Finally, by comparing the results of the mentioned scenarios, it was found that in all three scenarios, the areas under the DoE's protection in the study area did not perform well in terms of achieving the different goals.  The second scenario yields more acceptable results than the other scenarios and is only incapable of achieving the conservation goal of just one criterion.

  Conclusion

  In this study, the scenario 2 (with the aim of protecting 50% of each protection criterion) can be considered as the most effective scenario. It is suggested that this scenario be used as a model to modify the boundaries of the DoE’s protected areas in the coastal area of Kal-Mehran Sub-basin in Hormozgan Province, in which case 87.373% (801349 ha) should be added to the current protected areas to remove the existing protective gaps.

  Keywords: Coastal areas, conservation patches, Hormozgan Province, Kal-Mehran Basin, systematic selection of protected areas
 • Farhad Hosseini Tayefeh, Mona Izadian *, Abbas Ashoori, Leyla Jolaee, Elham Ebrahimi Pages 177-198
  Introduction

  Using of waterbirds (waterfowl and waders) census data is common to calculate the size and trend of population changes. Besides, it is important as an indicator of wetlands’ ecological changes in biodiversity conservation. Fars province’s wetlands are one of the most diverse aquatic habitats in Iran where have been severely damaged in recent years due to reduced water levels and habitat changes and consequently, these international wetlands are categorized in the list of Montero as a threatened wetland. In this study, trends of total Waterbirds population changes in Fars province and their main wetlands, including Bakhtegan Basin (Kajjan, Tashk, and Bakhtegan), Parishan and Arjan Plain international wetlands, next to important wetlands of Kaftar, Maharloo and Droudzan Dam Lake have been investigated. 

  Material and methods

  The results of the migratory Waterbirds’ census in Fars province had been obtained from the Department of Environment for about thirty years (1988–2018). Though the population census has been conducted in Fars province since 1967, during the years 1967 to 1987, the census was confined to swans, geese, ducks, and coots, other waterbirds have been added to the bird census since 1988.Data had been analyzed in a long-term period (31-years, 1988-2018) and a short-term period (10-year, 2009-2018) by using RTRIM statistical package. This package has been extracted from Trends & Indices for Monitoring Data (TRIM) in R software.

  Results and discussion

  about 14% of the population and 67% of Iran's waterbirds (116 out of 174 species of Iran) have been related to Fars province, in 31 years ago. The results have been shown a sharp decline in the total population of migratory waterbirds in Fars province with -10.9% slope (0.891 ± 0.0004) per year and also a sharp decline in population with -11% slope for a 10-year period (0.890±0.0001). Only the Maharloo wetlands in the long-term and the Drudzen Dam Lake in the Short-term had a stable population trend, while in other wetlands the trend of decreasing population was moderate to steep. The highest long-term population decline was observed in Parishan wetlands and Arjan plain with -13.9% and -10.1%, respectively. In the short-term, the Parishan wetland had the highest population decline of -10% (0.861 ±0.0001) per year. The highest number of species was observed in the 90s and also in 2004-2009, after this period the species richness of these wetlands decreased. as far as the result shows, the proportion of Bakhtegan and Parishan’s waterbird population was varied from 10% to 88% of the total Fars province’s population. Also, the lowest proportion of the waterbird’s population in these two wetlands was recorded in the last ten years. It seems that drying up of aquatic zones and land-use change were among the most important factors affecting the reduction of population and species richness of waterbirds. As a matter of fact, these wetlands do not have the 5 international criteria of Ramsar wetlands based on the status of the waterbird population. Therefore, need to be prioritized and effective restoration and protection of them in environmental protection programs.

  Conclusion

  In recent years, habitat changes due to aquatic changes and anthropogenic factors have reduced the quality of wetland habitats in Fars province and drastic changes in waterbird populations. Providing the environmental sustainability needed for ecological sustainability, establishing an integrated ecosystem management system, implementing comprehensive wetland management programs, and population monitoring are the most important restoration strategies for the studied wetlands. The results of this study can be used in the management of wetlands ecosystems, preparation and implementation of the restoration plan and also a calculation of damages to wetlands in Fars province.

  Keywords: Census, Population Monitoring, Fars Wetlands, RTRIM Statistical Package, Water Regime Change, Population Restoration
 • Ali Zare, Mohammad Hossein Ramazani Ghavam Abadi * Pages 197-218
  Introduction

  The Euphrates–Tigris river system is among the most intensely developed freshwater resources worldwide. At the center of its development are large-scale dams supplying extensive irrigation schemes and hydroelectric power plants, which substantially impact the river system’s dynamic and water quality that always objected by other riparian state. considering the lack of multilateral and comprehensive treaty between Euphrates–Tigris basin countries, To determine the extent of the rights and obligations of these countries on controversial issues, identifying of the rules of the international customary law is inevitable. On the other hand, dam construction in the basin, especially from the Turkish state has been followed by Downstream governments and has direct relation with the rights of these states and the obligations of the upstream government from international law perspective. This article seeks to identify and review the international rules governing the basin, while expressing the controversies made by the Downstream governments regarding the Turkish dam-construction.

  Material and methods

  in this research, The method for collecting information and data is in the form of library sources. initially, with the study of the environmental impact of turkey dam construction on downstream government of Tigris and Euphrates basin Among the documents and resources available, The law governing of this basin are identified and defined in the context of international law. The research methodology is based on dogmatic and analytical and descriptive doctrines.

  Results and discussion

  Identifying the rules of international law governing sharing water resources is of great importance and allows states to recognize their rights and duties as well as other neighboring states, provide the maximum protection of the environment and, ultimately, achieve sustainable development in the light of respect for international law and norms.

  Conclusion

  Governments are always recognized as the most important subjects of international law and the main actors in the international arena. Although the Turkish government refers to the use of the Tigris and Euphrates international rivers as absolute sovereignty, however, with regard to the constant development of international law, today the traditional perceptions and views of the absolute sovereignty of each state about the use of sharing water resources has become outdated and in accordance with the existing international law and emergence of international environmental rules, turkeys sovereignty is limited in the use of the Tigris and Euphrates international rivers

  Keywords: Environmental Impact Assessment, customary international law, basin, Euphrates–Tigris rivers, Dam construction, GAP project
 • Shideh Atri, Mostafa Panahi *, Reza Arjmandi, Alireza Gharagozlou Pages 219-238
  Introduction

  Reviewing the Function of many environmental conservation organizations over the past decades, including in Iran, shows that the focus of environmental orientations and policies, due to the lack of accurate and reliable information, is more dependent on the application of instructions and guidance methods, and less Quantitative management approaches are used. Therefore, this study is aimed at modeling the process of land use changes in the last thirty years (1987-2018) and predicting the future status in case of continuation of the current trend and using improper management patterns. For this purpose, the InVEST software is used to analyze the present situation and to draw future conditions. The results in map form provide a good opportunity for managers and decision-makers to infer trends in future changes and modify management patterns to improve conditions. 

  Material and methods

  In this study, satellite images of Landsat 5, 7 and 8 According to years 1987, 2000 and 2018, were used for land use mapping in Jajrood protected area through extraction in ENVI 5.3 remote sensing software and ArcGIS 10.3 software. The accuracy of the classifications has been evaluated. According to the purpose of the study the area of study is divided into 10 user units. These units include poor rangelands, rich rangelands, planted forests, agricultural lands, barren lands, dam, residential areas, rivers, dirt and paved roads and the status and area of each user unit was determined.Finally, the scenario generator model of the InVEST software version 3.6.0., which uses a completely new approach to quantify and map, was applied in mapping the status of the future.  

  Results and discussion

  According to the results of the past 30 years, the extent of residential areas, roads and planted forests has increased, and the extent of river distribution has decreased, as a result poor rangelands increased and rich rangelands decreased as well as changes in barren lands was clearly visible. So that, the extent of the barren lands has declined by the year 2000 due to the conversion  to man-made use  (near residential areas) and poor rangelands (due to favorable weather conditions, including suitable rainfall). The situation in the Barren areas during the period ending in 2018 has increased due to the bad weather (drought) and the irregular grazing of livestock and the conversion of poor rangelands into the Barren areas. The agricultural lands have increased over a period of time due to its proximity to residential areas and then a downward trend has taken place due to increasing land value. In recent years, the Mamlou Dam has also been constructed and operated in the area. In fact, because of Jajrood's proximity to large city of Tehran and the increasing population, the need for ecosystem services in the area has increased, and man-made uses being replaced natural land uses.Future forecasts showed that the extent of planted forests, barren and residential areas would increase; rangelands and agricultural lands would decrease. During the study period, rich rangelands marked as the most reduced area and residential areas marked as the most increased area.

  Conclusion

  The Jajrood Protected Area has undergone significant land use changes over the past 30 years due to human intervention. These changes have been caused by economic and social changes. It has been accompanied by management challenges in adherence to safeguards and efforts to achieve the defined goals for such areas. The changes of natural land use and the replacement of man-made use in the face of unnecessary development have undermined the natural landscape of the Jajrood Protected Area. This study showed that changes in multiple ecosystem services will act as major drivers of human change through changes in land cover / land use.In addition to identifying land use change, identifying suitable areas for natural capital conservation, man-made use development and sustainable land use, spatial development planning can be carried out in a way that reduces future uncertainties. It will result in making informed decisions and foster synergies in both environmental and development sectors.

  Keywords: InVEST Model, Jajrood Protected Area, Land use, Modelling, Scenario generator, Satellite images
 • Nima Rohani *, Taher Rajaee, Barat Mojaradi, Ehsan Jabbari, Seyed Ahmad Shafiei Darabi, Mehran Heidari Bani Pages 239-258
  Introduction

  Numerous studies have been carried out on climate change and weather change. Some of these studies include the study of surface water resources. Because these water resources are, on the one hand, highly affected by climate change, they also affect the Peripheral environment and the Environment. Most of the studies in this field are based on the data of meteorological stations, hydrometer stations and different satellite images. Landsat satellite imagery is well suited for studying for decades, due to its relatively old age. The purpose of the present study is to study the changes of Namak (salt) Lake and Hoz-e Soltan Salt Lake using quantitative and qualitative meteorological data of ground stations and Landsat satellite images.

  Material and methods

  First, using the available climatic parameters, the period and time steps of the study were determined. These parameters included mean temperature, maximum and minimum temperature, rainfall, relative humidity, evaporation and so on which were measured at three stations of Qom province including Qom, Salafchegan and Kahak stations. This was done by routing and examining climate change and climatic mutations in each of these parameters. In such a way, by using graphical representation and appropriate statistical test, unusual changes were extracted and that special year were excluded. Next, images of Landsat satellites were taken at selected times in the previous step. These images were pre-processed, processed and post-processed. Classification indices of four classes of water, salt land, common soil land and vegetation were applied and localized in Qom province.

  Results and discussion

  Based on the study of changes in climate parameters, inappropriate years eliminated and study times from 1989 to 2019 with 5-year time steps were selected. Images of these times were classified for the Namak Lake, Hoz-e Soltan Salt Lake and their surrounding environment using the Support Vector Machine (SVM) method in ENVI software. This classification was applied to the images every seven steps and yielded the area of each class of water, salty soil, common soil, and vegetation. The results of classification were controlled by the visual method and a number of ground samples. Next, the class changes were modeled and calculated. The rate of change of each class and its conversion into other three classes were calculated between the time steps and its results were presented as a change matrix. The change matrix was expressed as a percentage of change and as a change in metric units (square meters). On this basis, it was possible to survey the major changes of each class and study it.

  Conclusion

  In general, the trend of climatic parameters and the water zones of Qom province changes have been similar. During the study period for the Hoz-e Soltan wetland basin, the mid-study period of about 2004 with a surface area of 61667 hectares can be considered the driest year in the period of study. In the case of the Namak Lake, the years 2004 to 2014 are also the driest years. 2009 is the driest year in the study area, with an area of about 281 hectares. Investigating these changes by identifying the basin of both water resources and their differences will provide valuable information to researchers.

  Keywords: Qom Province, Namak Lake, Hoz e Soltan salt lak, Satellite images
 • Hossein Rafieemehr, Lotfali Kozegarkaleji * Pages 259-276
  Introduction

  InPerceiving the spatiotemporal relationship between land use changes and groundwater quantity is highly crucial for effective and sustainable management of prohibited plains. The present study aims to investigate the relationship between land use changes and groundwater quantity in Hamadan north prohibited plains.

  Material and methods

  To this aim, land use maps of 1989, 1997, 2005, 2013 and 2018 were extracted from Landsat satellite images, and then categorized and investigated. In addition, a 5-year water depth distribution map for was provided from piezometric data by kriging method.Relationship between land use changes and groundwater quantity was investigated by REGRESS methods.

  Results and discussion

  The results indicate that the groundwater drop over three recent studied periods (2005, 2013 and 2018) has been more intense. Drastic reduction of gardening and arid lands, and rangelands, relative decline of irrigated farming lands and the increase of the dried farming lands and residential regions are the consequences of land use changes. In addition, the depth of groundwater over recent 30 years in Razan and Kaboodarahang has reduced to a mean of 0.87 and 1.57 meter, respectively. R in Razan and Kaboodarahang in the studied periods were obtained 0.06-0.15 and 0.015-0.15, respectively.

  Conclusion

  The results show the ability of RS and GIS techniques and statistical models based on regression analyses for investigating the relationship between land use changes and groundwater quantity. In addition, the results can be effective for managing, planning and policy making the groundwater resources in prohibited plains, particularly in Hamadan north prohibited plains. Further, the results can be applied for identifying and selecting the prioritized places in order to manage the uses and groundwater resources

  Keywords: Land use, Groundwater, Hamadan north plains, REGRESS