فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرزاد صادقی، رسول ثانوی فرد*، علی حمیدی زاده صفحات 1-24

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین در دو حوزه کاربران بازاریابی آنلاین و تکنولوژی نرم تجاری است. این پژوهش، پارادایم اثبات‎گرایی را در پیش گرفته است و با هدف کاربردی، رویکرد قیاسی و استراتژی پیمایشی، به ‎صورت میدانی اجرا شده و ابزار جمع ‎آوری داده ‎های آن، پرسش‎نامه است. داده ها از طریق مدل‎سازی معادلات ساختاری، در نرم ‎افزار AMOS تحلیل شده است. 390 پرسش‎نامه، به‎ روش غیرتصادفی هدفمند، بین فعالان حوزه بازاریابی آنلاین، فناوری های سخت و نرم و اساتید دانشگاه و دانشجویانی که با فناوری‎ های نرم تجاری و بازاریابی آنلاین آشنا بودند، توزیع شد. پایایی پرسش‎نامه با استفاده ضریب آلفای کرونباخ به تایید رسید؛ به ‎طوری که این ضریب برای فناوری نرم تجاری با 11 گویه برابر با 787/0، تجزیه‎ و تحلیل بازار با 8 گویه برابر با 871/0، فناوری مشتری‎ محور با 2 گویه برابر با 798/0، تجارت هوشمند با 3 گویه برابر با 765/0 و بازاریابی آنلاین با 2 گویه 821/0 به ‎دست آمد که همه از مقدار استاندارد 7/0 بیشتر بودند. روایی پرسش‎نامه نیز با استفاده از روش اعتبار محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش از تاثیر مثبت و معنادار فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین حکایت می‎ کند تا جایی که نتایج پژوهش نشان می‎دهد، 98 درصد از تغییرات بازاریابی آنلاین، چه به‎ صورت اثر مسیر مستقیم و چه از طریق اثر مسیر غیرمستقیم، از طریق فناوری نرم تجاری و تجزیه ‎وتحلیل بازار، مشتری محوری و تجارت هوشمند تبیین می‎شود.

  کلیدواژگان: فناوری، فناوری نرم تجاری، بازاریابی آنلاین
 • اعظم ادهمی خامنه، فهیمه باب الحوائجی*، ابوالفضل مشکینی، فاطمه نوشین فرد، داریوش مطلبی صفحات 25-46

  این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای داده های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه ریزی مسکن شهری ایران اجرا شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش، ترکیبی از روش های کیفی با رویکرد دلفی و کمی و به ‎صورت پیمایشی تحلیلی است. نخست از روش فراترکیب و مطالعه پژوهش های پیشین، شاخص ها و مقوله های مدنظر شناسایی و با دو دوره اجرای دلفی تایید شدند. بخش کمی، در جامعه 167 نفری کارشناسان و مدیران مسکن اجرا شد. ابزار پژوهش در بخش فراترکیب، سیاهه وارسی و در بخش دلفی و کمی، پرسش‎نامه بود. به منظور تجزیه وتحلیل کمی آمار توصیفی و استنباطی، از نرم افزار اس‎پی ‎اس‎اس و برای آزمون مدل نظری، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار آموس استفاده شد. در این پژوهش، عوامل موثر بر برنامه‏ ریزی مسکن و مقوله ‏های مرتبط به آنها دسته ‎بندی و ارایه شده است. در این دسته بندی، عامل مسکن و زیرساخت با 7 مقوله، عامل اقتصاد مسکن با 10 مقوله، عامل مسکن حمایتی با دو مقوله و زمین مشخص شده است. الگوی مفهومی و نهایی پژوهش نشان می‎دهد که داده های شاخص های شناسایی شده، در برنامه ریزی مسکن اهمیت زیادی دارند. بر اساس نتایج، تاثیر هر یک از متغیرها بر برنامه ریزی مسکن تایید شد؛ در این میان، تاثیرگذارترین متغیر، اقتصاد مسکن و کم ‎تاثیرترین آن، مسکن حمایتی بود. با ایجاد بانک اطلاعاتی یا سامانه ای نظام‎مند بر اساس الگوی ارایه شده برای برنامه ریزی مسکن شهری ایران و استفاده از آن، می‎توان ضمن درک وضعیت موجود مسکن، برای برنامه‏ ریزی آن، سیاست ‏گذاری بهتری انجام داد.

  کلیدواژگان: الگوی داده ها، بانک اطلاعاتی مسکن، برنامه ریزی مسکن، شاخص های مسکن
 • مهران نیک آریا، مجتبی مازوچی*، علی محمد منتظری، فتانه ایازی صفحات 47-66

  صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، پیشران توسعه کشورهاست، به‎ویژه با حرکت کشورها به‎سمت اقتصاد و تحول دیجیتال، بر اهمیت این صنعت افزوده شده است. از سوی دیگر، عملکرد رگولاتوری ICT هر کشور به‎عنوان نهاد سیاست گذار در حوزه ICT، در وضعیت ICT آن کشور نقش بسزایی دارد. چنانچه رگولاتوری ICT  کشوری بتواند سیاست های خود را به نحوی اتخاذ کند که به توسعه ICT آن کشور منجر شود، بسیار کارآمد خواهد بود. در این مقاله، بر آن شدیم تا به‏ منظور ایجاد هم افزایی میان توسعه ICT و سیاست های رگولاتوری ICT یک کشور، میزان ارتباط بین انواع شاخص های توسعه یافتگی ICT کشورها و شاخص های ارتقای رگولاتوری ICT آنها را بسنجیم. در این راستا، با تحلیل اطلاعات 63 کشور که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی و آماری، بین زیر شاخص های این دو حوزه، ارتباطی معنا دار به‎ دست آمد. بر اساس نتایج به‎ دست ‎آمده، اندازه، قدرت و اختیارات رگولاتوری (کمیت رگولاتور) هر کشور، با توسعه یافتگی صنعت ICT آن کشور، ارتباط معناداری ندارد. برعکس، کیفیت خدمات رگولاتور و ایجاد بستر سالم برای همکاری و رقابت بین بازیگران (کیفیت رگولاتوری) هر کشور، با توسعه یافتگی صنعت ICT همان کشور، ارتباط مستقیم و شدیدی دارد. نتایج این پژوهش، به‎ کمک آزمون های نرمال‎بودن داده ها از طریق آزمون‎های کولموگروف اسمیرنف و شاپیرو ویلک، استفاده از ضریب هم‎بستگی پیرسون، آزمون فرض آماری بر اساس توزیع t-student با درجه آزادی 2n-، جدول توزیع t، کوواریانس و رگرسیون خطی به ‎دست آمده است. همچنین، اثبات شد که نتایج این پژوهش را می‎توان با اطمینان 95 درصد، به تمامی کشورها بسط داد.

  کلیدواژگان: اولویت بندی سیاست های ارتقای رگولاتوری، توسعه صنعت ICT، ضریب هم بستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون فرض آماری
 • سعید شوال پور*، مرجان محمدی صفحات 67-87

  مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی در تاثیر پویایی های فناورانه بر توسعه کارآفرینی در کسب وکارهای مبتنی بر شبکه های اجتماعی انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی و هم‎بستگی و از نظر نوع پژوهش، کاربردی بود. خبرگان آشنا با توسعه کسب‎وکار در فضای مجازی که دارای سابقه فعالیت و پژوهش‎ها در این حوزه هستند و مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر شبکه وابسته به مراکز شتاب دهنده در تهران که در حدود 500 نفر هستند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. 220 نفر به شیوه نمونه ‎گیری خوشه ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، پس از ترجمه و بومی سازی، از پرسش نامه توسعه کارآفرینی، پویایی فناوارانه و سرمایه اجتماعی که پدروگارسیا و همکاران (2018) در پژوهش خود به‎کار برده بودند، استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری، به نتایج مدل اندازه گیری استناد شد. برای تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون فرضیات، پویایی فناوارانه تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. همچنین، دو بعد سرمایه ساختاری و ارتباطی، بر توسعه کارآفرینی تاثیر مثبت و معناداری دارند. بررسی اثرهای تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی هم نشان داد که فقط بعد ساختاری در تاثیر پویایی های فناورانه بر توسعه کارآفرینی در کسب‏وکارهای مبتنی بر شبکه های اجتماعی نقش تعدیلگر دارد.

  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی، سرمایه اجتماعی، پویایی های فناورانه
 • محمد مهدی پورسعید*، محمدعلی فرقانی، رضا عباس زاده ابراهیم آبادی صفحات 88-109

  شبکه اجتماعی، به‎ منظور بهبود کارایی، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و رویکردهای جدید برای کسب و حفظ مشتریان، به بازاریابان ابزارهای جدیدی ارایه داده است. بدین منظور، هدف این پژوهش طراحی و توسعه مدل تاثیر شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در صنعت حمل‎ و نقل هوشمند (مورد مطالعه: اسنپ) بوده است. این پژوهش، جزء پژوهش ‎های کاربردی اکتشافی و به روش ترکیبی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی، داده های لازم به روش تحلیل نظریه زمینه ای جمع آوری شدند. سپس، مولفه های مدل الگویی در قالب پرسش نامه الکترونیکی و مدل نظام مند طراحی شده و در نهایت، پرسش‎نامه نهایی بین 384 نفر از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام حمل‎ونقل هوشمند اسنپ توزیع شد. در بعد کیفی، متغیرهایی همچون بهبود آگاهی از برند، بازاریابی، کیفیت ادراک شده، مزایای خدمات، توجه به مشتری، پشتیبانی، ایرادهای ریشه ای، ایراد‎های اپلیکیشن، مسئولیت اجتماعی، تداعی برند، وفاداری مشتری به برند و توصیه به دیگران، تعریف شدند. برای آزمون مدل در بعد کمی، از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، شبکه های اجتماعی، حمل ونقل هوشمند، نظریه زمینه ای
 • علیرضا نوروزی*، علی شرفی، محمدرضا اسمعیلی گیوی، جلیل حیدری دهوئی صفحات 110-130

  شبکه‏های اجتماعی علمی، در خلق، سازمان‎دهی، ذخیره، اشتراک، اشاعه و استفاده از اطلاعات و دانش، میان جوامع علمی نقش مهمی دارند و فرایندهای مدیریت اطلاعات و دانش و ارتباطات میان آنها را تسریع و تسهیل می‎کنند. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی ابعاد و مولفه‏ های شبکه ‏های اجتماعی علمی و ارایه چارچوب مفهومی آن است. این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب اجرا شده است. در مجموع، 50 منبع از 325 منبع برای فراترکیب نهایی مناسب بود که از بین این منابع، 170 کد، 25 مفهوم و 8 مقوله استخراج شد. برای تجزیه‎ و تحلیل اطلاعات، از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. یافته ‏ها نشان داد که مولفه ‏های مدیریت (توسعه علم، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش)؛ فناوری (سیستم‏های اطلاعاتی، وب‏سایت‏های اجتماعی علمی و شبکه‏ های اجتماعی)؛ فرهنگ (رفتار علمی، نگرش علمی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی)؛ ارتباطات (انواع ارتباطات و ابزارهای ارتباطات)؛ یادگیری (آموزش، محتوا و مشارکت)؛ ویژگی‏های فردی (تخصص، مهارت، علاقه و انگیزه)؛ عملکرد علمی (تولید، ارزیابی، سنجش و سطوح علمی) و مسایل حقوقی (حق ‏مولف و امنیت) بر شبکه‏ های اجتماعی علمی موثر است و روی هم اثر می‎گذارند. چارچوب مفهومی ارایه شده این قابلیت را دارد که برای طراحی، ارزیابی موفقیت، سنجش وضعیت، پیش‏بینی و آسیب ‏شناسی شبکه ‏های اجتماعی علمی میان جوامع و مراکز علمی استفاده شود.

  کلیدواژگان: جوامع علمی، شبکه، شبکه ‏های اجتماعی، شبکه‏ های اجتماعی علمی، شبکه‏ های علمی
 • محمدرحیم اسفیدانی* صفحات 131-152

  با توجه به گستردگی استفاده از شبکه های اجتماعی در فعالیت های بازاریابی، هنوز تصویر شفافی از تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی در تبلیغات و بازاریابی بر رفتار آنها ارایه نشده است. در مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری خرید، جست وجوی اطلاعات یکی از مهم ترین مراحل این فرایند است و بر رفتار خرید آنان تاثیر بسیار زیادی می گذارد. با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران، مصرف کنندگان نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز خود را از فضای آنلاین و شبکه های اجتماعی به دست می آورند، از این رو، بازاریابان تلاش می کنند تا با ارایه اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان، بر رفتار خرید آنان تاثیر بگذارند. در این تحقیق تلاش شده است، تاثیر عدم قطعیت در ادعاهای مربوط به تخفیف قیمتی در اینستاگرام بر میزان مشارکت کاربران اینستاگرام بررسی شود. به این منظور، 343 پست اینستاگرامی (30 درصد با ادعای تخفیف قطعی و 70 درصد با ادعای تخفیف غیرقطعی) به ‎صورت تصادفی انتخاب شده و ادعاهای تخفیف قیمتی آنها استخراج شده است. میزان مشارکت مصرف کنندگان نیز در این پست ها محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ادعاهای تخفیف قیمتی که در آنها عدم اطمینان بالا بوده و به مصرف کنندگان اطلاعات کاملی ارایه نمی شود، تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت آنان در اینستاگرام دارد.

  کلیدواژگان: ادعاهای تخفیف قیمتی، رفتار جست وجوی اطلاعات، میزان مشارکت کاربران، اینستاگرام
 • فریده بهرامی، جواد نوری، بهروز شاهمرادی، میثم شهبازی* صفحات 153-171

  روند افزایشی تولید داده در جهان و روش های ایجادشده برای تحلیل کلان داده ها، ابزارهای جدیدی در اختیار حوزه های مختلف از جمله سیاست گذاری قرار می دهد. با وجود این، درک دنیای سیاست گذاری به خصوص در کشورهای در حال توسعه از آن در سطحی ابتدایی قرار دارد و تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده در ایران در حوزه سیاست گذاری مبتنی بر رویکردهای کیفی و روش های خبرگی هستند. هدف از پژوهش فعلی، استفاده از رویکرد مبتنی بر کلان‎داده پیچیدگی اقتصادی، در حوزه سیاست گذاری صنعتی و ارایه نتایج ناشی از آن است. این مقاله، با انجام مطالعه موردی روی داده های تجارت جهانی کالاهای صادرشده در حوزه صنعت ساخت قطعات و تجهیزات در کل دنیا و تحلیل این داده ها از روش پیچیدگی اقتصادی، به سیاست گذاری در حوزه توسعه صنعت ساخت قطعات و تجهیزات ایران پرداخته است. به همین منظور، با استفاده از داده های نسخه شش رقمی طبقه بندی هماهنگ کدگذاری کالا، 669 کد کالایی ذیل صنعت ساخت قطعات و تجهیزات بررسی شدند. به این ترتیب، توان فرصت های تولیدی در مرز قابلیتی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور شناسایی شدند. بر این اساس، تولید برخی از انواع موتور، توربین، الکتروموتور، لوله، تیوب و واگن حمل ونقل ریلی بخش عمده فرصت های تولیدی ایران را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، کلان داده، پیچیدگی اقتصادی، فضای محصول، صنعت ساخت قطعات و تجهیزات
 • مریم آقامحمدی، رویا دارابی*، علی نجفی مقدم صفحات 172-200
  کیفیت گزارشگری مالی، عامل موثری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. اگرچه این موضوع در ادبیات مالی و حسابداری، پژوهش‎های زیادی به‎همراه داشته است، اما در خصوص تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و مدیریت ریسک بر کیفیت گزارشگری با روش تحلیل ساختار، پژوهش‎های معدودی انجام شده است. در این پژوهش، برای سنجش کیفیت، گزارشگری مالی در قالب شش روش در شرکت های ایرانی بررسی شده است. به این منظور، 138 شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده و اطلاعات مالی آنها طی سال های 1390 تا 1397 بررسی شده است. شواهد تجزیه و تحلیل بر روش معادلات ساختاری نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنادار و مثبتی دارد، اما مدیریت ریسک نمی تواند نقشی در تعدیل این رابطه نداشته است.
  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت اطلاعات حسابداری، مدیریت ریسک، معادلات ساختاری
 • محمدرضا تقوا*، محمدتقی تقوی فرد، محمد نقی زاده، الهه نوری صفحات 201-225

  این پژوهش با هدف شناخت ذی نفعان و رتبه بندی آنها در فرایندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری اجرا شده است. پژوهش حاضر، از نوع اکتشافی و از نظر گردآوری داده، توصیفی بوده است. جامعه هدف پژوهش، خبرگان فناوری اطلاعات بانکی و مسلط بر فرایندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بودند. شناسایی ذی‎نفعان با ابزار مصاحبه و نمونه گیری غیراحتمالی، هدفمند و در دسترس انجام گرفت و با 20 نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در ادامه، پرسش‎نامه‎ای مشتمل بر خروجی مرحله اول تدوین شد تا ذی‎نفعان شناسایی شده با روش  AHPو ابزار Expert Choice رتبه بندی شوند. از میان 112 ذی‎نفع شناسایی ‎شده، فهرست 13 ذی‎نفع نهایی شامل مشتری، پیمانکار، مدیریت ارشد، قانون گذار، توسعه کسب وکار، پژوهش و برنامه ریزی، شعبه، مدیر پروژه، امنیت، معماری، اداری مالی، عملیات و مالک محصول و معیارهای دسته بندی ذی‎نفعان احصاشده از مرور ادبیات موضوع (قدرت، منافع و میزان تاثیر) در اختیار خبرگان قرار گرفت تا آنها را تایید کنند. بنا بر شرایط خاص نیازمندی ها در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مهم بودن اصل زمان پاسخ‎گویی، عامل «فوریت» به فهرست شاخص ها اضافه شد.بر اساس متغیرهای ارزیابی، نهادهای قانون گذار، مدیریت ارشد، عملیات و امنیت، به عنوان چهار رده نخست این رتبه بندی و واحدهای مشتری، توسعه کسب وکار، پژوهش و برنامه ریزی نیز به‎عنوان رده های پایانی قرار گرفته اند. بانک به‎عنوان ارایه‎دهنده خدمات مشتری محور، مشتری را در محور توجه خود قرار نداده و مبتنی بر قوانین اداره می شود و دغدغه‎ های اصلی بانک، امنیت و اجرای درست عملیات بانکی است. ذی‎نفعان توسعه کسب وکار و پژوهش و برنامه ریزی، از قدرت تاثیرگذاری برخوردار نبودند و نمی‎توان برای آنها منافع چشمگیری تصور کرد.

  کلیدواژگان: شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان، بانک، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • سید حسام وقفی*، صدیقه کامران راد صفحات 226-249
  اطلاعات حسابداری باکیفیت، یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای سرمایه گذاران است که بر تصمیم های بهینه آنها تاثیر مهمی می‎گذارد. کیفیت اطلاعات حسابداری، معمولا، حاکی از این است که اطلاعات، بر اساس اصول کلی پذیرفته شده استانداردهای بین المللی در حسابداری یا حسابرسی تولید شده اند. کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی، از پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری است. بنابراین، کیفیت اطلاعات حسابداری، از مهم‎ترین مباحث مطرح در حسابداری و دغدغه همیشگی آن بوده است. پژوهشگران در پژوهش های خود، برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری، از ویژگی های مختلف و متغیرهای گوناگون استفاده کرده‎اند. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه مدل‎های کیفیت اطلاعات حسابداری و مقایسه آنها با یکدیگر است تا با استفاده از نتایج به‎دست آمده، بتوان برای مدیریت کیفیت اطلاعات، معیارهای متفاوت و همسان را شناسایی کرد و ارایه داد. به این منظور، از اطلاعات مالی 1104 سال شرکت در دهه اخیر استفاده شده است. نتایج پژوهش که با استفاده از روش آزمون مقایسه هم‎زمان میانگین‎ها به روش بنفورنی به دست آمده است، نشان داد که رتبه‎بندی معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری با معیارهای مختلف، نتایج متفاوتی دارد، در نتیجه، مدیران بورس، برای افشای کیفیت اطلاعات شرکت‎ها، باید از چند روش به‎صورت هم‎زمان استفاده کنند تا سرمایه‎گذاران بتوانند برای سرمایه‎گذاری، تصمیم‏های بهتری اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: معیارهای کیفیت اطلاعات، تصمیم‎گیری مدیریت، بورس اوراق بهادار تهران
 • وحید نصرتی*، محسن رحمانی صفحات 250-277
  جایگاه ایمیل در ارتباطات، با ورود پدیده ای به نام هرزنامه با تهدید جدی مواجه شده است. تاکنون، به‏منظور مقابله با این پدیده، روش های فراوانی پیشنهاد شده که یکی از مهم‎ترین این روش‎ها، دسته بندی آنها بر اساس محتوا به دو دسته هرزنامه و غیرهرزنامه است. دسته بندی بر اساس محتوا با استفاده از کلمات به‎عنوان ویژگی انجام می شود که به‎دلیل تعداد زیاد ویژگی ها، استفاده از یک سازوکار انتخاب ویژگی کارآمد موضوعی حیاتی به نظر می رسد. بر این اساس، تمرکز روش پیشنهادی در این مقاله روی انتخاب ویژگی های مفید بوده و یک فرایند انتخاب ویژگی رپر با بهره گیری از الگوریتم قدرتمند ژنتیک و با همکاری دسته بند بیزین که دارای کارایی بالایی در مسایل دسته بندی متون است، ارایه می شود. روش کار نیز به این صورت است که ابتدا یک بردار ویژگی اولیه ساخته شده، سپس با ضرب کردن آن در یک ماتریس با عنوان ماتریس انتقال، با استفاده از الگوریتم ژنتیک، روی آن عملیات بهینه سازی اعمال شده و در پایان، k بردار ویژگی نهایی ساخته می شوند. عملیات دسته بندی نیز به صورت جمعی و با اعمال k دسته بند بیزین روی بردارهای ویژگی اعمال شده و از بین آنها رای گیری انجام می شود. روش پیشنهادی روی دو پایگاه داده اجرا شده که بر اساس نتایج، روش پیشنهادی با مقدار 7 = k دارای نرخ صحت 76/87 و 91/87 در دو پایگاه داده 1PU و 2PU است. همچنین نتایج مقایسه روش پیشنهادی، حاکی از کارآمدی روش پیشنهادی در مقایسه با بیزین پایه و دو دسته بند SVM و KNN است.
  کلیدواژگان: ایمیل، هرزنامه، دسته بندی، الگوریتم ژنتیک، انتخاب ویژگی، ماتریس انتقال، یادگیری جمعی
|
 • Farzad Sadeghi, Rasool Sunavi Fard *, Ali Hamidizadeh Pages 1-24

  The purpose of this study was to investigate the impact of commercial soft technology on online marketing among users of online marketing and commercial soft technology. The research was conducted with a positivist paradigm, applied purpose, deductive approach, and survey strategy using a questionnaire. Data analysis was performed by structural equation modeling and using AMOS software. Using a purposeful non-random sampling method, 390 questionnaires were distributed among online marketers, users of hard and soft technologies, and university professors and students familiar with the related notions. Reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The extracted Cronbach's alpha for commercial soft technology with 11 items was 0.787, market analysis with 8 items was 0.871, customer-oriented technology with 2 items was 0.798, smart business with 3 items was 0.765, and online marketing with 2 items was 0.821; all these values are greater than the standard value (0.7). Moreover, the validity was approved by the content validity method. The findings indicated a positive and significant impact of commercial soft technology on online marketing. The results indicated that 98% of online marketing changes occurred, either as direct or indirect route effects, by commercial soft technology, market analysis, customer-oriented business strategy, and smart business.

  Keywords: technology, commercial soft technology, online marketing
 • Azam Adhami Khameneh, Fahimeh Babalhavaeji *, Abolfazl Meshkini, Fatemeh Nooshinfard, Dariush Matlabi Pages 25-46

  This study was conducted with the aim of designing a model for indicators data in the Iran Urban Housing Planning Database. The present research is applied in terms of purpose and in terms of the nature of the method, a combination of qualitative methods with Delphi and quantitative approach and analytical survey. First, from the meta-combination method and the study of previous researches, the indicators and categories were identified and confirmed with two periods of Delphi implementation. The quantitative part was implemented in a community of 167 housing experts and managers. The research tool was a checklist in the meta-composition section and a questionnaire in the Delphi and quantitative sections. In order to quantitatively analyze the descriptive and inferential statistics, SPSS software was used and to test the theoretical model, the structural equation modeling method with confirmatory factor analysis was used in Amos software. In this research, the factors affecting housing planning and their related categories are presented. If the factor of housing and infrastructure with 7 categories, the factor of housing economy with 10 categories, the factor of supportive housing with two categories and land were classified. Finally, the conceptual model of the research indicates that the data of the identified indicators are of great importance in housing planning. Based on the results, the effect of each variable on housing planning was confirmed; among these, the most influential variable was housing economics and the least influential was supportive housing. By creating a database or systematic systems based on the model provided for urban housing planning in Iran, while understanding the current housing situation, it is possible to use it to better policy in relation to housing planning.

  Keywords: Data Model, Housing Database, Housing Indicators, Housing Planning, Urban areas
 • Mehran Nikarya, Mojtaba Mazoochi *, Ali Mohammad Montazeri, Fataneh Ayazi Pages 47-66

  The information and communication technology (ICT) industry is the driving force of the development of countries. Especially, the importance of this industry has been increased when, countries are moving towards economics and digital transformation. On the other hand, the ICT regulatory as a policy-making body in the field of ICT has a significant role in the ICT situation of that country. It would be very effective if a country's ICT regulator could adopt its policies in a way that would lead to the development of that country's ICT as well. In this article, we want to create a synergy between the ICT development and ICT regulatory policies of a country, we examined the relationship between the types of ICT development indicators of countries and their ICT regulatory improvement indicators. In this regard, by using analytical and statistical tools, 63 randomly selected countries are investigated and a meaningful correlation between sub-indices of these two domains is extracted. According to the results, the size, power and authority of a national regulatory body has no meaningful relation with the development status of the ICT industry in the country. On the contrary, the quality of regulatory services and establishment of a healthy competitive environment for cooperation and competition between actors (regulatory maturity) in a country are strongly linked to the development of its ICT industry. The results obtained in this paper are analyzed using Kolmogorov-Smirnoff and Shapiro-Wilk tests, Pearson correlation coefficient, t-student distribution test with n-2 degree of freedom, t-distribution table, covariance and linear regression. The results and conclusions can be applied to all countries with a confidence level of 95%.

  Keywords: Prioritizing regulatory promotion policies, ICT industry development, Pearson Correlation Coefficient, linear regression, statistical hypothesis test
 • Saeed Shavvalpour *, Marjan Mohammadi Pages 67-87

  This study aimed to investigate the moderating role of social capital dimensions in influencing technological dynamics on entrepreneurship development in social networking businesses. This study was a descriptive survey based on research method and correlation and type of research was applied. Experts familiar with the development of business in cyberspace, which has experience in this field and the directors and experts of the companies active in the network of businesses based on the accelerator centers in Tehran, which is about 500 people, is the statistical community of this research. Were formed. 220 people were selected by cluster sampling. In the present study, entrepreneurship development, technological dynamics and social capital, which Pedro et al. (2018) used in their research, were used after translation and localization. To measure the validity and reliability of measuring instruments, the results of the model were cited. To analyze the data, structural equation modeling with partial least squares approach was used with Smart PLS3 software. The results of the assumptions test showed that technological dynamics has a positive and significant effect on entrepreneurship development. Also, two dimensions of structural and communication capital have a positive and significant effect on entrepreneurship development. The study of the effects of the modulation of social capital dimensions showed that only the structural dimension in the impact of technological dynamics on the development of entrepreneurship in the social networking business has a moderating role

 • MohammadMehdi Poursaeed *, MohammadAli Forghani, Reza Abbaszadeh Ebrahimabadi Pages 88-109

  Social networking offers new tools for marketers - marketing, marketing communication techniques, and new approaches for preservation and attractionof Customers. The purpose of this study was to design and develop a model of the impact of social networks on brand equity in the smart transport industry (Case Study: Snapp). The methodology of this research is applied-exploratory and qualitative and quantitative. In the qualitative section, the necessary data were collected through the field theory analysis. Then, the model components were designed based on the electronic questionnaire and the systematic model. Finally, the final questionnaire was distributed among 384 followers of the Snapchat smart transport Instagram page. In the qualitative dimension, variables such as improvement of brand awareness, marketing, perceived quality, service benefits, customer attention, support, root defects, application defects, social responsibility, brand association, customer loyalty to the brand and recommendation to others were defined. Structural equation modeling was used to test the model in the quantitative dimension.

  Keywords: brand equity, Social Networks, Smart Transportation, Grounded theory
 • Alireza Noruzi *, Ali Sharafi, Mohammadreza Esmaeili Givi, Jalil Heidary Dahooie Pages 110-130

  Scientific social networks play an important role in creating, organizing, storing, sharing, disseminating and using information and knowledge among scientific communities and accelerate and facilitate the processes of information and knowledge management and communication among them. So the purpose of this research was to identify the dimensions and components of scientific social networks and to present its conceptual framework. This applied research has used a metasynthesis approach and library methods. A total of 50 sources out of 325 sources were selected for the meta-study and 170 codes, 25 concepts and 8 categories extracted. To analyze the data, seven step-by-step methods of Sandloski and Baruso have been used. The findings showed that the components of scientific social networks, including: Management (science development, information management and knowledge management); Technology (information systems, scientific social websites, social networks); Culture (scientific behavior, scientific view, environmental and social factors); Communications (communication types and tools); Learning (education, content and cooperation); personal characteristics (expert, skill, interest and motivation); Scientific Performance (product, evaluation, assessment and scientific levels) and Law Issues (copy right and security) affect each other and scientific social networks. The proposed conceptual framework can be used for design, evaluation of success, assessment of status, prediction and pathology of scientific social networks in the scientific societies and centers.

  Keywords: Scientific Communities, network, Social Networks, Scientific social networks, Scientific Networks
 • MohammadRahim Esfidani * Pages 131-152

  It has been years since social media plays critical role in marketing communication and Instagram is the most favorite social media platform for both marketer and consumers in Iran but there is a little evidence of its effect on consumer decision making process ranging from need recognition to buying. Information seeking behavior is the most important stage through which social media users gather required information aiming to select the best decision alternative. Price promotion claims are used by consumers to identify the best-selling proposition which is offered by marketers. Its effect on reference price and purchase intention got enormous attention in marketing literature but there is a little evidence about price promotion claims and its effect on Instagram engagement rate. The research aims to examine the relationship between price promotion claims (uncertain versus certain) and Instagram engagement rate (like and comment divided to followers) through random selection of 343 Instagram post (with price promotion claims). The result shows that uncertain price promotion claims results in more engagement rate which is rooted in consumers’ curiosity because of information gap in uncertain price promotion claims.

  Keywords: Price Promotion Claim, Information Seeking Behavior, Engagement Rate, Instagram
 • Faride Bahrami, Javad Noori, Behrooz Shahmoradi, Meisam Shahbazi * Pages 153-171

  The upward trend of data production and the available methods for analyzing big data provide different areas such as that of policymaking with modern tools. Yet, the understanding of the policymaking world -especially in developing countries- of this phenomenon is at a basic level, and the bulk of policy-making related research conducted in Iran is based on qualitative and expertise approaches. The present study aims at using an approach based on the big data of economic complexity in industrial policymaking domain and presenting its results. This article investigates policy-making in Iran’s parts and equipment manufacturing industry development by conducting a case study on the world trade data of exported goods related to the parts and equipment manufacturing industry in the world and analyzing this data using economic complexity approach. To this end, using data from the six-digit version of the Harmonized coding system, 669 commodity codes in the industry of parts and equipment manufacturing were examined. Following this, the viable production opportunities for parts and equipment manufacturing industry were identified. Therefore, the products which, if produced and exported, can make the parts and equipment manufacturing industry more sophisticated and can boost technological potentialities and increase export revenue were introduced. Accordingly, the production of some of the motors, Turbines Electromotors, Tube, pipe and rail equipment account for Iran’s production opportunities.

  Keywords: Policy making, Big Data, Economic Complexity, product space, parts, equipment manufacturing industry
 • Maryam Aghamohammadi, Roya Darabi *, Ali Najafi-Moghadam Pages 172-200
  Financial reporting quality is an effective factor in reducing information asymmetry that can affect different dimensions of a company. Although much research has been done in the financial and accounting literature, few studies have been conducted on the impact of accounting information quality and risk management on the quality of reporting using the structured analysis approach. In this research, six companies have been investigated in order to evaluate the quality of financial reporting in Iranian companies. For this purpose, 138 companies were selected from the companies listed in the Tehran Stock Exchange as their sample and their financial information during the years 2012-2019 has been studied. Structural equation analysis evidence suggests that the quality of accounting information has a positive and significant effect on financial reporting quality, but risk management cannot play a role in moderating this relationship.
  Keywords: Financial Reporting Quality, Accounting information quality, Risk Management, Structural Equations
 • Mohammadreza Taghva *, MohammadTaghi Taghavifard, Mohammad Naghizadeh, Elaheh Nouri Pages 201-225

  This study has been provided with the purpose of identifying and ranking the stakeholders in ITSM processes in the banking sector. This research method is exploratory and in terms of data collection, it was descriptive. The statistical population of the present study includes IT experts who dominate the IT service management processes in the Bank industry. Stakeholder identification was continued with interview until saturation; also, a sample of snowball method has been used, based on the opinions of 20 experts. Then, a questionnaire including the output of the first stage was developed to rank the identified stakeholders using the AHP method and the Expert Choice tool. 13 out of 112 stakeholders were determined and confirmed including Customer, Provider, Manager, Legislator, Business Development, Research and Planning, Branch, Project Manager, Security, Architecture, Official and Financial, Operations and Product Owner. The extracted stakeholder ranking criteria (power, stake and impact) were presented to experts for approval, due to the special requirements in the ITSM and the importance of response time, the "urgency" factor was added to the list of criteria. Based on the stakeholder ranking criteria, Legislator, Manager, Operations and Security are the first 4 categories of this ranking and Customer Related Department, Business Development, Research and Planning are also placed as the final categories. The bank, as a customer-centric services provider, has not focused on the customer. Iran's banking sector is based on regulation and the main concerns are Security and operations. Stakeholders in business development and research and planning are not empowered, and high stake are not expected for them.

  Keywords: Stakeholder Identification, Stakeholder Ranking, Bank, IT Service Management (ITSM)
 • Seyed Hesam Vaghfi *, Sedighe Kamranrad Pages 226-249
  Quality accounting information is one of the most important sources of information for investors which can have a significant impact on the optimal decisions of investors. The quality of accounting information usually indicates that the information is produced in accordance with the generally accepted principles of international standards in accounting or auditing. The consequences of poor quality accounting information include reduced quality of the company's information environment, incomplete information and reduced liquidity. Therefore, the quality of accounting information has been one of the most important issues in accounting and its constant concern. Researchers have used different features and various variables to evaluate the quality of accounting information in their studies. Therefore, the main purpose of this study is to provide accounting quality information models and compare them with each other to use the results to identify and present different and consistent criteria for information quality management. For this purpose, the financial information of 1104 years - company in the last decade has been used. The results of the research, which was obtained by using the Benfourne method of comparing the means by means of the test method, showed that the ranking of accounting information with different criteria has different results. As a result, stock managers must use several methods simultaneously to disclose the quality of companies' information so that investors can make better investment decisions.
  Keywords: information quality criteria, Management decision making, Tehran Stock Exchange
 • Vahid Nosrati *, Mohsen Rahmani Pages 250-277
  The role of email in communication is seriously threatened by a phenomenon called spam. So far, many methods have been proposed to deal with this phenomenon, one of the most important of which is to classify emails based on their content into two categories: spam and non-spam. Content-based classification mechanisms use the words as features, where applying an efficient feature selection mechanism is critical due to the large number of features. Therefore, the main focus of this paper is to select useful features via proposing a wrapper feature selection approach based on a powerful genetic algorithm. We then apply a Bayesian classifier, which has demonstrated a high efficiency in text classification. The main steps of the proposed method is as follows: first, an initial feature vector is chosen, then it is optimized by multiplying the vector in a matrix called the transformation matrix made by the genetic algorithm, and finally, a set of k feature vectors is generated. An ensemble classification approach composed of k Bayesian classifiers is applied to the feature vectors, and the ultimate class label is determined by voting among ensemble members. The proposed method is implemented on two datasets PU1 and PU2. The results show that the classification accuracy of the proposed method with k=7 reaches 87.86 and 87.91 in PU1 and PU2, rspectively. The results also indicate the efficiency of the proposed method compared to naïve Bayes and two well-known classifiers SVM and KNN.
  Keywords: Email, Spam, Classification, genetics algorithm, Feature selection, Transformation Matrix, Ensemble Learning