فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالله رنجبر*، سید حسین سادات حسینی صفحات 1-12
  حقوق عینی و دینی با مقسم های خود به عنوان ستون فقرات نظام های حقوقی رومی- ژرمنی؛ در حقوق ایران مورد تصریح واقع نشده است، اما در برخی قوانین اثر این تقسیم بندی دیده می شود. اشاره متون فقهی به دین، حق دینی و التزام شباهت با تقسیمات حق در فرانسه را به ذهن متبادر می کند، به طوری که حقوق دانان در کنار الزام و التزام و انواع آن از تقسیم بندی حقوق فرانسه به اعتبار متعلق آن از تعهدات عادی و عینی الهام گرفته اند. آیا این امر ما را در شناخت هر چه بهتر حق دینی یاری می نمایند؟ از آنجا که مبنای این تقسیم در زادگاه اروپای آن تلفیق میان تعهد و عین است، پذیرش آن در حقوق ایران تحت عنوان حقوق دینی عادی (تعهد عادی) و حقوق دینی عینی (تعهد عینی) باعث سردرگمی خواهد بود؛ لذا با رویکردی انتقادی تقسیم حق دینی، به دینی مطلق و مقید (محدود) مورد پیشنهاد است.
  کلیدواژگان: حق دینی، تعهد، التزام، تعهد دینی، تعهد عینی
 • محمد باباپور، امیر جوادی* صفحات 13-23
  پیچیدگی حوزه ارزهای دیجیتال سبب شده است تا بسیاری از کشورها، همانند ایران نتوانند موضع گیری مناسبی برای قانون گذاری داشته باشند. لذا با توجه به واقعیت انکارناپذیر این گونه ارزها و تاثیری که بر اقتصاد ملی دارند، به نظر می رسد اگر مقررات گذاری در این حوزه به خوبی صورت نگیرد، ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله پول شویی، تامین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی استفاده شوند. همچنین وجود برخی موانع، امر مقررات گذاری را دراین حوزه به سختی میسر می کند که ناشناخته بودن معامله گران و بهره مندان ارزهای دیجیتال را می توان به عنوان یکی از آنها نام برد؛ با این وجود، به نظرمی رسد دولت می تواند با ملاحظه سیاست های پولی و مالی و همچنین موارد موثر در اقتصاد ملی به تنظیم گری در این حوزه اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا به منظور فعالیت ارزهای دیجیتال، باید برای کنترل و نظارت، به مقررات گذاری اقدام کرد یا وضع قانون؟ دلایل و ضرورت مقررات گذاری در این حوزه نیز به عنوان مساله بعدی مورد ارزیابی و چالش قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: ارز دیجیتال، الزام، تنظیم گری، دولت، مقررات گذاری
 • علی باغانی، علیرضا حسنی* صفحات 24-36

  پیچیدگی مالیاتی افزایش هزینه های تمکین برای مودیان مالیاتی و افزایش هزینه های وصول مالیات برای دولت را باعث می شود. در این مقاله ضمن بیان مبانی نظری عوامل موثر بر پیچیدگی مالیات های مستقیم در 4 گروه پیچیدگی اداری و اجرای قانونی، تمکین و سیاستی، به کمی سازی پیچیدگی مالیات های مستقیم پرداخته است. با استفاده از تکنیک دلفی و ضریب هماهنگی کندال وی وزن عوامل موثر در پیچیدگی مالیات مستقیم رتبه بندی و احصاء گردیده، سپس با استفاده از تکنیک دلفی و داده ها و اطلاعات واقعی موجود در نظام مالیاتی، معیاری برای اندازه گیری پیچیدگی مالیات های مستقیم ارایه شده است. این معیار برای مودیان حقیقی و حقوقی در دو دوره مالیاتی مبتنی بر قوانین مالیات های مستقیم (اصلاحیه های 1366 و 1380) محاسبه گردیده است. برای بررسی فرضیه ها، آزمون های آماری t و میانگین دو جامعه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که پیچیدگی مالیات های مستقیم در دوره های مذکور با یکدیگر تفاوتی معنادار نداشته است. به عبارت دیگر، دوره مالیاتی مبتنی بر اصلاحیه قانون 1380 نسبت  اصلاحیه 1366 دارای درجه پیچیدگی بیشتری نیز می باشد و پیچیدگی مالیاتی اشخاص حقیقی در هر دو دوره بیشتر از اشخاص حقوقی مالیات مستقیم بوده است.

  کلیدواژگان: عوامل اداری و اجرا و تمکین، شاخص پیچیدگی مالیات های مستقیم، عوامل سیاستی و قانونی، قوانین مالیات مستقیم
 • کمال رووف* صفحات 38-55

  در قراردادهای خصوصی، طرفین ملزم به رعایت قواعد آمره و تعهدات ناشی از آن می باشند؛ البته مشروط بر این که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و در صورت اختلاف، این آزادی مشروع طرفین در انعقاد و اجرای قرارداد می تواند توسط دادگاه محدود و بر اساس اصل قانونی معروف: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را باعث تضرر به غیر قرار دهد" به نفع طرف دیگر قرارداد، تعدیل شود. همچنین طبق نظریه عدالت معاوضی، که در قانون تعهدات فرانسه در مواردی از طرف ضعیف قرارداد حمایت لازم را به عمل می آورد، می توان رد پای آن را در حقوق ایران، به ویژه در قانون تجارت الکترونیک در حمایت از طرف ضعیف قرارداد، در مواجهه با طرف حرفه ای قرارداد مشاهده نمود. آنچه الهام بخش این تحقیق است اصلاح قانون تعهدات فرانسه، به ویژه در تبیین قواعد تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی است که به عنوان منبعی برای نحوه تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می باشد. با بررسی قوانین موضوعه، به خصوص قانون مدنی ایران، می توان به این نکته اشاره کرد که با بهره گیری از ابزارهای حقوقی موجود در آن می توان در مواجهه با قراردادهای خصوصی، که در آنها عدالت یا انصاف نسبت به یک طرف قرارداد رعایت نشده، آن را تعدیل یا تفسیر نمود. گاهی اوقات نیز قرارداد خصوصی، که با مشکل یا سختی در اجرای تعهد مواجه شده، تعدیل قرارداد، سعی در هر چه بهتر اجرا شدن آن با شرایط ایجاد شده را دارد.

  کلیدواژگان: بحران کرونا، تعدیل قرارداد خصوصی، تفسیر قرارداد خصوصی. عدالت قراردادی، عدالت معاوضی
 • محمدامیر کریمی* صفحات 56-63

  یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه وجود مواد غذایی سالم و استاندارد است تا هر زمان مردم به آن احتیاج داشته باشند به مقدار کافی در دسترس آنها قرار گیرد. از مهم ترین دغدغه های نگارنده شناخت ارکان و عوامل جرایم مرتبط با مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد و چگونگی تعیین ضمانت اجرا برای تولید و توزیع کنندگان مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد می باشد. در تحقیق پیش رو، سعی بر آن است که ضمن بررسی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران، کنکاش در جهت شناخت هر چه بهتر موضوع و ارایه راهکارهای مناسب به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد. نتیجه این اقدامات این شد که قانون اصلی، که به عنوان مرجع بدان استناد می شود علی رغم اصلاحات صورت گرفته، با گذشت زمان کارایی خود را در بسیاری از موارد از دست داده است که به بازنگری و اصلاح مجدد نیاز دارد. سایر قوانین نیز در بسیاری از موارد با تخلفات صنفی، هم سویی دارد.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، تولیدکننده، سیاست جنایی، عرضه کننده، مواد غذایی غیراستاندارد
 • سید رضا احسان پور*، حامد کرمی صفحات 65-77
  مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضا حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، مبتلایان، ایدز، معلولیت، شهروند
|
 • Abdollah Ranjbar *, Seyed Hossein Sadat Hosseini Pages 1-12
  Chose in possesion and chose in accion Rights with their dividers as the basees of Roman-German law systems in Iran's law are not stipulated, but in some laws the effect of this division can be seen. Referring of jurisprudential texts to Dept brings to mind the chose in action Right and the obligation to resemble with divisions of law in France, so that lawyers, along with their obligation and requirements and their types, are inspired by the division of French law into ordinary and objective obligations. Does this matter help us to understand better the chose in action right? Since the basis of this division in its hometown of Europe is the combination of commitment and the source, its acceptance in the law of Iran under the name of Ordinary chose in action Rights (Ordinary Commitment) and Objective chose in action Rights (Objective Commitment) will cause confusion; Therefore, with a critical approach, the division of the chose in action Right into absolute and bound (limited).
  Keywords: Chose in action, commitment, obligation, Religious Commitment, Objective Commitment
 • Mohammad Babapour, Amir Javadi * Pages 13-23
  The complexity of the domain of digital currencies has caused many countries like Iran to have a proper position to regulate. Accordingly, with the undeniable reality of these currencies and the impact on the national economy, the digital currencies are used as a means of committing various crimes, including money laundering, terror financing, or tax evasion. The existence of some obstacles also makes difficulties in ruling in this field including unknown traders and the interest of digital currencies. However, it seems that the government can regulate this area by considering monetary and fiscal policies as well as the effective factors in national economy. In this paper, we are trying to respond in order to control and monitor the activity of digital currencies, whether to act or rule the law? The reasons and necessity of legislation in this area will be evaluated and challenged as the next issue.
  Keywords: Digital currency, Requirement, Regulating, Government, ruling
 • Ali Baghani, AliReza Hasani * Pages 24-36

  The complexity of tax increases the cost of compliance for taxpayers and administrative costs increased tax collection for the government. In this study, the expression of the theoretical foundations of complexity factors affecting direct tax in four administrative complexity,statutory, compliance and policy, to measure the complexity of the tax-direct deals.Using the Delphi techniques and correlation coefficient Kendall,w with members of the rank and mining tax experts weigh the factors of effective direct tax complexity is sent, then the weight merger data and information obtained and the tax system, an index for direct measurement of the complexity of the tax is proposed The index of resources individuals and legal entities persons and subgroups relevant courses based tax law direct taxation (approved in 1987) and (Amendment 2002) to calculate resulting the software spss 18 test of, T and The average of the two communities analyzed were obtained at 95% Results show that direct taxes complexity index was not significantly different periods of the direct tax system. In other words the current period compared to the previous period not lead to the simplification and the complexity of the tax effects direct taxation remains within the system. As well as The complexity of tax individuals in both direct taxes has been further course of legal entities.

  Keywords: Direct Tax Complexity Index, Factors Affecting Tax Complexity, Previous Direct Tax Rules, Resources Individual, Legal Entities Persons
 • Kamal Raouf * Pages 38-55

  In private contracts, the parties are required to comply with the imperative rules and the obligations arising from it; provided, of course, that it is not contrary to public order or good morals. In the event of a dispute, this legitimate freedom of the parties to conclude and execute the contract may be restricted by a court in favor of the other party to the contract. Also, according to the theory of reciprocal justice, which in the French law of obligations provides the necessary protection in cases of weak side of the contract, its traces can be traced in Iranian law, especially in the law of electronic commerce in weak side protection of the contract. In the face of the professional side of the contract observed. What inspires this research is the amendment of the French law of obligations, especially in explaining the rules of modification and interpretation of private contracts, which is a source for how to modify and interpret private contracts in the economic crisis caused by the outbreak of the Corona virus. By examining the statutory laws, especially the Iranian civil law, it can be pointed out that by using the internal legal tools; one can modify or interpret private contracts, in which justice or fairness to one party to the contract Disregarded. Sometimes Modification in a private contract, which is faced with difficulties or difficulties in fulfilling the obligation, tries to execute it with the created conditions.

  Keywords: Corona Crisis, Modification of Private Contract, Interpretation of Private Contract. Contractual Justice, Exchange Justice
 • MohammadAmir Karimi * Pages 56-63

  It is always one of the most important needs of any society to have healthy and standardized food so that whenever the people of the society need it. It will be available to them in sufficient quantities. Since the production and supply of healthy food among the members of society is one of the most important goals of governments and in order to advance the goals of any society, it is necessary to have healthy and standard food items, so this issue has always been of great importance. One of the most important concerns of the author is to know the elements and factors of crimes related to unhealthy and non-standard foods and how to determine the guarantee of implementation for the production and distribution of unhealthy and non-standard foods. In the investigation of the professional profession, it has been decided that the theoretical review of Iran's criminal policy should be investigated in order to better understand the issue and provide appropriate solutions to remove the existing obstacles. However, the results of these measures have led to the conclusion that the original law which is cited as a reference has lost its effectiveness over time in many cases.

  Keywords: Distributor, Nonstandard, Producer, Food Security, Criminal Policy
 • Seyed Reza Ehsanpour *, Hamed Karami Pages 65-77
  HIV/Aids patients, like other citizens, enjoy legal rights and benefits, and their illness cannot be considered as the grounds for discriminating against and depriving them of some of these rights. HIV/AIDS patients have a disability like other people with disabilities and the legislature should put its efforts in support of this group. However, the nature of AIDS has resulted in different outcomes and sometimes the inherent rights of these individuals, including the right to work, the right to equality, the right to health have been denied or damaged. Therefore, policymakers recalled human rights documents in this field and have confirmed that all these rights should be exercised for this group of citizens.  These are either general human rights documents or HUMAN RIGHTS DOCUMENTS related to AIDS. Governments are obliged to identify these rights, enforce them, and guarantee its violation.
  Keywords: human rights, patients, AIDS, Disability, Citizen