فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا انظاری دورباش، فاطمه احدی* صفحات 1-15
  دادستان در نظام دادرسی ایران و ترکیه متصدی دعوای عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده است. این نقش به گونه ای برجسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم، ازجمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان، ناچیز تلقی شده است. در حقوق ترکیه اصول بوداپست مورد قبول واقع شده است و این موضوع در سال 2005 پس از جلسه ششم کنفرانس، توسط دادستان های اروپا که از طرف شورای اروپا و با همکاری دادستان مجارستان ترتیب داده شده به تصویب رسیده است. دادستان وظایف خود را به صورت عادلانه، بی طرفانه، منسجم و با سرعت انجام می دهد، و هم چنین سعی دارند تا تعادلی عادلانه بین منافع و حقوق شخصی با منافع عموم برقرار کنند. در حقوق ایران باید در ارایه دلایل به نفع متهم و جلوگیری از دلایل فاسد علیه او خودداری نکنند. این وظیفه دادستان اگرچه در قوانین ایران به طور صریح ذکر نشده است، از یک طرف از وظیفه بی طرفی دادستان نسبت به دلایل راجع به متهم و از طرف دیگر از وظیفه حفاظت از قوانین توسط دادستان ناشی می شود. همچنان که در ماده 49 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 در مورد دادستان (مدعی العموم) بیان می دارد: «مدعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنند.» روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: دادستان، متهم، دلایل به نفع متهم، دلایل علیه متهم، اصول بوداپست
 • سارا رستمی*، مهری توتونچیان صفحات 17-30
  با ارتکاب جرم قاعدتا مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پرونده کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضایی نقش برجسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقا ازسوی مراجع قانون گذاری تبیین شود، بالاخص در جرایم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آیین دادرسی کیفری و ماده 28 از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضایی و زیر نظر وی عمل می کند که در این زمینه وظیفه نیروی انتظامی و در جرایم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرایم منافی عفت به عنف و یا سازمان یافته واقع می شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت  و حساسیت بیشتری در جرایم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرایم را که به صورت غیرمشهود  و در خفا ارتکاب می یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده 44 از قانون آیین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضایی اعلام می کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرایم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام  و در راستای آن توجیه پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعه این اصول و استثناهای آن ها می پردازد.
  کلیدواژگان: پلیس، جرائم منافی عفت، اشاعه فحشا، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری
 • کورش دل پسند*، شریف ترکمن نژاد، محمد نوریان صفحات 31-39
  هر روز، در سراسر جهان، عده ای از مردم به دلیل فساد در بخش سلامت و درمان رنج می برند و می میرند. فساد در نظام سلامت، دسترسی گروه های آسیب پذیر (که دانش و منابع مالی کافی ندارند) به مراقبت های سلامت و داروهای حیاتی و اساسی تاثیر می گذارد که این تاثیر می تواند از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح باشد. عمده ترین اثر آن می تواند کاهش تاثیر مراقبت های سلامت برای بیماران باشد. فساد بر سیاست سلامت و اولویت هزینه ها تاثیر می گذارد و می تواند تاثیر منفی مستقیم روی دسترسی و کیفیت مراقبت بیمار داشته باشد و سبب می شود که  سلامت افراد جامعه به خطر بیفتد. شناسایی فساد و تعارض منافع احتمالی در نظام سلامت می تواند نقش پیش گیرانه موثری داشته باشد. نظام سلامت نیز یکی از مهم ترین بخش هایی است که باید از فساد ریشه کن شود.
  کلیدواژگان: فساد، تعارض منافع، شفافیت، نظام سلامت
 • امیر لطف الله پیرنیاکان* صفحات 41-58

  دستگاه قضایی در تمامی نظامات سیاسی و حکومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آیینه ی تمام نمای اجرای عدالت محسوب می گردد. انتظار هر جامعه از سیستم قضایی خود این است که نه تنها قضات مرتکب جرم و یا تخلف عمدی نگردند بلکه قصوری نیز از ناحیه ایشان به وقوع نپیوندد. قضات بیش از همگان می بایست پایبند به قانون بوده و نسبت به وظیفه ی خطیری که بر عهده ایشان گذاشته شده است، متعهد باشند. عدم تقید برخی قضات نسبت به ارزش های اجتماعی مخاطراتی را برای ایشان به دنبال دارد. بدین معنا که رفتار خارج از اصول آنان می تواند منجر به فعل مجرمانه و یا تخلف انتظامی شود. در تعیین اینکه چه عواملی سبب می گردد تا رفتار حرفه ای یک قاضی خارج از چارچوب تعیین شده قرار گیرد می بایست مجموعه عوامل مالی، آموزشی و تربیتی، شخصیتی و دیگر عوامل موثر را مد نظر قرار داد و در جهت پیشگیری از آنها بهره جست. بدین ترتیب که در عوض چاره اندیشی پس از وقوع یک عمل مجرمانه، با اعمال اصلاحاتی در مجموعه قوانین و نیز در ساختار سازمانی نهاد قضایی کشور، قبل از وقوع بزه و تخلف احتمالی، از بروز آن پیشگیری نمود. این عمل تحت عنوان پیشگیری غیر کیفری و یا کنشی شناخته می شود و مقاله ی حاضر در صدد بررسی آن و همچنین بیان موانع موجود در رسیدن به این هدف و ارایه ی راه های پیشنهادی برای برون رفت از آن است.

  کلیدواژگان: پیشگیری کنشی، عوامل فردی، عوامل سیستمی، عوامل پیرامونی، رفتارهای مجرمانه ی شغلی قضات
 • احمد اسفندیاری* صفحات 59-69
  به عنوان اصل کلی، پیش از فرا رسیدن اجل دین، نمی توان بدهکار را به پرداخت آن مجبور نمود ولی در فقه و قوانین موضوعه در برخی موارد به دلیل تغییر در وضعیت مدنی شخص، ممکن است دین موجل او حال گردد. در حالی که برخی از فقها به استناد اصل عدم، فوت شخص را موجب حلول دین او نمی دانند، اکثر آنها بر تاثیر فوت بدهکار در حال شدن دین او اصرار دارند با این حال حلول دین در صورت افلاس بدهکار در فقه، طرفداران چندانی ندارد. قوانین موضوعه مخصوصا قوانین تجاری نه تنها فوت و ورشکستگی بدهکار را بر حال شدن دیون او موثر می داند بلکه در برخی موارد، تزلزل در وضعیت مالی او به تنهایی می تواند زمینه حلول دین مندرج در سند تجاری را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: حلول، فوت، دین، موجل
 • افشین جعفری*، آسیه حسینی صفحات 71-88
  حفظ عفت عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این رو دسته ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شده اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیش گیری از وقوع جرم است و در سیاست جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه های گوناگون است.
  کلیدواژگان: جرایم منافی عفت. تعزیر. سیاست جنایی
|
 • Zahra Anzari Dourbash, Fatemeh Ahadi * Pages 1-15
  This role has been highlighted in such a way that the issue of observing the defendant's defense rights, including declaring reasons in his favor and preventing the presentation of corrupt reasons against him by the prosecutor, has been considered insignificant. In Turkish law, the Budapest principles of the past have been accepted, and this issue was adopted in 2005 after the sixth sessions of the conference of European prosecutors, organized by the council of Europe in cooperation with the Hungarian prosecutor, and these points were adopted in those principles. The prosecutor performs his or her duties fairly, impartially, coherently and expeditiously, and also seeks to strike affair balance between personal interests and rights and the public interests. In Iranian law, he should not refuse to present arguments in favor of the accused and prevent corrupt arguments against him. This duty of the prosecutor, although not explicitly mentioned in Iranian law, arises on the hand from the duty of the prosecutor to be neutral with respect to the reasons for the accused, and on the other hand, from the duty of the prosecutor to protect the law. As article 49 of the law on the principles of the judiciary, adapted in 1307, stated about the prosecutor (the public prosecutor). Public prosecutors are officials who work for public rights and oversee the implementation of laws in accordance with legal regulations, the research method is library.
  Keywords: Prosecutor, Defendant, Reasons in favor of the Defendant, Reasons against the Accused, Principles of Budapest
 • Sara Rostami *, Mehri Toutounchian Pages 17-30
  It is with the perpetration of a crime that the criminal should be normally exposed to suing, trial and punishment. In most of the criminal files, the actions by the police, as the executive officers of the justice department and the substructure of the formation of the criminal files, and, on the other hand, the disciplinary force, as one of the pillars of the judicial body, play a prominent role in the formation of fair trial. It is necessary for the legislative officials to exactly elaborate the duties and authorities of the police as the justice department’s executive officers, especially, in regard of the crimes against chastity that have to be taken into account with special sensitivity and delicacy for Islam rules that these crimes should not be performed at all. Based on the regulations of the criminal trial procedures and article 28 thereof, the general duty of the police as the justice department’s executive officers that work under the teachings and supervision of the judicial authority and that of the disciplinary force in the tangible crimes or in cases that there is a private plaintiff and/or when the forcible crimes against chastity and/or organized crimes are perpetrated is only limited to the preservation of the traces and proofs of the crime and prevention of the culprit’s escape and hiding and this limitation has become more intensified and more sensitive in the intangible crimes in such a way that the disciplinary force has no right to get involved in the investigation of such crimes that are perpetrated intangibly and in hidden places and such an authority has been granted to the penal courts and within the framework of the legal regulations. Based on article 44 of the law on penal trial procedures, the justice department’s executive officers announce the crime’s occurrence upon being informed thereof to the judicial authorities and they have no right to engage in such cases and such a prohibition of intervention in regard of the crimes against chastity has been due to Islam’s policy of hiding the offenses hence justifiable in the same line. The present article uses critical analysis method to study these principles and their exceptions.
  Keywords: The Police, Crimes against Chastity, Promulgation of Vice, The Islamic Penal Code of Law, The Law on the Penal Trial, procedures
 • Kourosh Delpasand *, Sharief Torkman Nezhad, Mohamad Nourian Pages 31-39
  Every day, all over the world, some people suffer and die due to corruption in the health sector. Corruption in the health system affects the access of vulnerable groups (who do not have sufficient knowledge and financial resources) to health care and vital and essential medicines, which can be from the highest to the lowest level. Its main effect can be to reduce the impact of health care on patients. Corruption affects health policy and spending priorities and can have a direct negative impact on the availability and quality of patient care and endanger the health of people in the community.
  Keywords: Corruption, conflict of interest, Transparency, Health system
 • Amir Lotfollah Pirniakan * Pages 41-58

  In all political systems, the judiciary plays an important role as it has numerous powers and responsibilities such as implementing justice in the society. The expectation of the society from the judiciary is that not only its members do not commit any intentional crime, but also they do not commit any wrongdoing as a whole. So in delivering this demand, the judges must obey the law as a way of following the huge responsibility that has been placed on their shoulders, as the failure to follow key principles such as the law and custom accepted by the society will result in dire consequences for them e.g. a crime or a disciplinary offence. To understand what constitute as an act which falls outside the norms accepted for a reasonable judge, different factors such as economical, educational, personal etc must be considered as a way of moving towards eradicating them. To do so, instead of finding solutions after a misconduct has been committed, by applying amendments to the existing law, the system can prevent such actions from taking place in the first place. The mentioned strategy is known as non-criminal prevention or active prevention, which will be discussed in this article, giving recommendation as to how to deal with the existing barriers.

  Keywords: Active Prevention, Personal factors, Systematic Factors, Surrounding Factors, Occupational Criminal Behaviour of Judges
 • Ahmad Esfandiari * Pages 59-69
  As a general principle, the debtor cannot be forced to pay the debt before it expires, but in jurisprudence and positive laws, in some cases, due to a change in a person's civil status, his debt may be matured. While some jurists, based on the principle of non-existence, do not consider the death of a person as the cause of maturing of his debt, most of them insist on the effect of death of debtor maturing of his debt. The positive laws, especially the commercial laws, not only consider the debtor's death and bankruptcy to affect the maturing of his debts, but in some cases, the fluctuation of his financial situation alone can pave the way for maturing of debt contained in the negotiable instrument.
  Keywords: Mature, Death, debt, Bankruptcy
 • Afshin Jafari *, Asiyeh Hoseini Pages 71-88
  Maintaining public chastity and community safety is one of the major goals of the legislature. Therefore, a number of offenses have been criminalized as Crimes against Chastity. Obligatory Offenses in Iran Law are divided into two types of offenses, which are punishable by Islamic law, and the offenses of the offender. The offenses against ta'zirah are actually criminal behaviors that occur in the context of illicit sex but are not subject to the punishment of punishment. Each country's criminal policy includes legal, judicial, and administrative measures to deal with criminal phenomena. Concerning the Negligent Offenses of Investigating Legal Matters Related to this Crime in Iranian Laws and Courts, it indicates that the legislator's general policy of adhering to Islamic law on delinquency and the use of institutions such as the prohibition of evil and the prohibition of wrongdoing is to prevent crime. And in criminal law, it has used repressive and repressive criminal policy, which is inconsistent with judicial criminal policy that tends to be negligent and mitigated, and that Iran's criminal justice policy needs to be reviewed and revised. Correction is in many ways.
  Keywords: Crimes against Chastity, Ta'zirah, Criminal Policy