فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید رضا احسان پور*، نصر الله حقیقی صفحات 1-16
  حمایت از بزه دیدگان اعمال و رفتارهای منافی عفت به عنف یا تهدید، رویکرد نوین متاثر از دیدگاه های اخلاقی بر بزه دیدشناسی را پیش روی بزه دیده شناسان قرار داده است. این بزه دیدگان با مشکلات بیش تری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، انواع بیماری های روحی و جسمانی روبه رو هستند. تعیین جایگاه بزه دیده به منزله نخستین گام به منظور احقاق حقوق وی و احیاء و تثبیت موقعیت و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد. امروزه با ظهور علم بزه دیده شناسی متعاقب مکتب عدالت ترمیمی، بزه دیده، دیگر به عنوان رکن مخفی جرایم به شمار نیامده و جایگاه واقعی و حق وی، در حاشیه نگاه داشته نیست؛ از این نظر شاهد رویکرد سیاست جنایی متفاوتی نسبت به قربانیان جرایم منافی عفت به عنف، از گذشته می باشیم. پرسش اصلی آن است که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه نگاهی حمایتی و بزه دیده مدار در جرایم منافی عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طیف اجمالی از جایگاه بزه دیده در جرایم منافی عفت به عنف در فرایند تکوین پدیده مجرمانه تا بررسی ادله و گونه های مختلف حمایتی مورد نیاز او در بر می گیرد. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که قانون گذار در قوانین کیفری ایران با الهام از ادله و مبانی فقهی حمایتی از بزه د یدگان جرایم منافی عفت به عنف و با بهره گیری از آخرین یافته های علم جرم شناسی، توجه خویش را بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارت از وی، معطوف داشته است؛ لکن با این وجود خلاءها و چالش های عدیده ای در این زمینه به چشم می خورد؛ از این رو نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرانگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی، معنوی و روانی وارد بر بزه د یدگان این جرایم می باشیم.
  کلیدواژگان: سیاست جنائی، بزه دیده مدار، جرائم منافی عفت به عنف
 • مهدی محمدیان امیری*، سید یوسف موسوی انیجدان صفحات 17-30
  تحصیل مالکیت و زوال آن در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر اسباب خاص و معین است. درهمین زمینه قانون مدنی در ماده 140 چهار سبب برای تحصیل مالکیت نام می برد که به طریق اولی همان طرق سبب انتقال ملکیت نیز هستند. از طرف دیگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص همواره مورد عنایت قانون گذار بوده و شالوده بسیاری از قوانین موضوعه حقوقی و کیفری را تشکیل داده است.  نگارنده در این نوشتار در صدد تحلیل و بررسی ملکیت و وضعیت تصرف زمین هایی است که مالک و متصرف خاص داشته، اما زمین مذکور به دلیل پیش روی آب دریا، دریاچه و یا رودخانه ها، به زیر آب رفته و امکان از بین بردن وضعیت حادث و تحصیل وضعیت سابق در حال حاضر میسر نیست. عمده ترین پرسش های قابل طرح در زمینه مورد بحث این است که آیا وضعیت حادث سبب زوال مالکیت مالک زمین می شود؟ آیا اشخاص همچنان بر آن املاک مالکیت دارند؟ مثلا می توانند با تجهیزات روز روی آب دریا در محدوده مالکیت خود احداث بنا، یا استفاده دیگری کنند؟ یا این که مالکیت خصوصی زایل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسی املاک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخیر چنانچه در سال های آتی آب دریا پس روی کند، آیا اشخاص براساس مالکیت سابق خود، می توانند ادعای مالکیت کنند. درنتیجه با توجه به تحقیق  به عمل آمده اگر در منطقه ساحلی دریا پیش روی کند، به گونه ای که برخی اراضی، منازل و حتی محل کسب عده ای زیر آب رود، در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی، حمایت از اموال عمومی به وجود می آید.
  کلیدواژگان: مالکیت، اراضی، انفال، ثروت های عمومی، اموال خصوصی
 • جواد حبیبی* صفحات 31-48
  قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصره 2 ماده 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و ماده 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تاسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 مجددا از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم بندی جدیدی از جرایم مواجه می شویم که در قانون گذاری ایران، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملا مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمنا مقایسه آن با حدود و تفاوت آن ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تعزیر، حدود، تعزیر منصوص شرعی، اصل قانونی بودن حقوق جزا
 • نسیم نصر اللهی*، علیرضا شریفی صفحات 49-64
  یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرت المثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مساله اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرت المثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهاده اند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه ای روشن در تعیین اجرت المثل، نظرات کارشناسی مختلف ارایه می شود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاه ها منجر می شود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالش های اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرت المثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرت المثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرای آن ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان می دهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینه اجرت المثل و میزان حق الزحمه کارهایی که شرعا بر عهده زنان قرار نمی گیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما می توان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دست یابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.
  کلیدواژگان: اجرت المثل، حقوق زنان، قانون، مبانی فقهی، مطالعه تطبیقی
 • ابراهیم یاقوتی*، فرید بیرانوند صفحات 65-78
  در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی هستیم. شرکت های تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصه های مختلف بین المللی به دنبال حضور گسترده و کسب سود می باشند. علی رغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یک سو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعه ای خانمان سوز محسوب می شود، از سویی دیگر برای شرکت های تجاری فعال در حوزه های نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم می کند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکت های تجاری آمریکایی که در عرصه های نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سال های ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزه نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکت ها، شرکت بلک واتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزه های امنیتی است. در طول انجام ماموریت بلک واتر چند حادثه مهم (ازجمله حادثه میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسوولیت های کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بین الملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: شرکت های تجاری، اشخاص حقوقی، مسوولیت کیفری، دولت های ناتوان
 • عبد الله رزاقی* صفحات 79-96
  حقوق بین الملل در مسیر تکامل خود و آغاز دوره جدید، مرحله هم زیستی مسالمت آمیز را پشت سر نهاده و در حال عبور از عصر همکاری است. در این مسیر، مفاهیم جدیدی هم چون ارزش ها و منافع مشترک ظاهر شده اند که ناظر به جامعه بین المللی بوده و برخی از قواعد حقوق بین الملل را تحت تاثیر خود قرار داده اند. موضوع اولویت بخشیدن به منافع جامعه بین المللی نسبت به منافع فردی اعضا، محدود شدن تدریجی حاکمیت دولت ها در عرصه روابط بین المللی و آغاز عصر هم بستگی بر محور کلیت جامعه بین المللی را می توان نتیجه این تحول دانست. ارزیابی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی در زمینه جایگاه استقلال و آزادی عمل دولت ها در روابط بین المللی به همراه سنجش اصل حاکمیت دولت در آیینه نظم نوین جهانی با ملاحظه منافع مشترک و تمرکز بر ارزش های عالی جامعه بین المللی به عنوان یک واقعیتی عینی در قرن بیست ویکم، موضوعی است که نوشتار پیش رو بدان خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: اصل استقلال و حاکمیت دولت، جهانی شدن و نظم نوین جهانی، حقوق بین الملل نوین، ساختار سلسله مراتبی حقوق بین الملل، نفع مشترک
|
 • Seyed Reza Ehsanpour *, Nasrollah Haghighi Pages 1-16
  The protection of victims, acts against rape or threat to rape has put new approach for victimologists. Victims of these crimes are faced with more problems such as frequent victimization, future victimization, mental and physical diseases. Determining the position of the victim as the first step in achieving his rights and restoring and fixing his position in the criminal justice system will play a significant role. Today the victim is no longer considered as a hidden pillar of crime. Therefore one can see different criminal policy approaches to victims of crimes against chastity. The main question is how far our laws and regulations have a protective view for crimes against chastity? This article is a brief overview about the victim of crimes against chastity in criminal procedure from investigation to various forms of the required support. The legislator by considering the Shia jurisprudence, paid attention to victims of these more than before but there is still some gaps that should be paid attention.
  Keywords: Criminal Policy, Victim-oriented, Crimes against Chastity
 • Mahdi Mohammadian Amiri *, Seyed Yousof Mousavi Anijdan Pages 17-30
  The ownership and its decline in civil law and Imamiyya jurisprudence are based on specific means. In this context, civil law in Rule 140 states four reasons for ownership which they are also the methods of property transfer. On the other hand, respect for private property of individuals has always been subject to the legislator's attention and has formed the foundation of many laws on legal and criminal issues.  In this article, the author seeks to analyze the status of lands that have a special owner and squatter, but the land has been underwater due to the coming forth of sea water, lakes or rivers, and it is not possible to determine the situation of the former and current state. The main questions that can be discussed in this field are whether this condition causes the deterioration of land ownership? Do people still own those properties? For example, can they build buildings or use other uses with up-to-day equipment on seawater in their ownership limits? Or is private property rescinded and, in accordance with Principle 45 of the Constitution, it is a public property? And in the recent assumption, if the sea water returns later, can individuals claim ownership based on their former ownership? Therefore, if the sea moves forward in the coastal area, so that some land and houses of some people are under water, in the conflict between private property and public interests, the protection of public property will arise.
  Keywords: Ownership, land, Anfal, Public Wealth, Private Property
 • Javad Habibi * Pages 31-48
  Islamic Penal Code approved in 2013 by the Judicial and Legal Commission of the Islamic Consultative Assembly in the Subsection 2 of Articles 115 produced the Special and New Types of Ta'zirat as Religious Ta'zirat and also announced Legal Certain ta'zir in Article 135 without mentioning the definition or example of them before and after. Again in the Criminal Procedure Law adopted on 24/02/2014, the Judicial and Legal Commission of the Islamic Consultative Assembly in the last part of Section 2 of Articles 14 has mentioned the religious ta'zirat, without any definition or example of it. On this basis, we are faced with a new division of crimes that there is no precedent in Iranian legislation, especially after the Islamic Revolution, and due to the principle of legality of criminal law, the provisions are practically pending and will not be able to be implemented. Comparing it with the Hodud and their differences with each other and the views of jurists about the religious ta'zirat is examined in this article.
  Keywords: Ta'zir, Hodud, Defined Ta'zir, Legality
 • Nasim Nasrollahi *, Ali Reza Sharifi Pages 49-64
  One of the specific rights considered in jurisprudence and law for the women is marital days (wedlock) fair or equivalent remuneration. The Islamic creeds` jurisprudential books and various chapters and laid the jurisprudential foundation of fair remuneration on the axiom of the Muslims properties veneration. Based thereon and drawing on the jurisprudential premises, this right has been inserted Iran`s law, including in article 336 of the civil law of family support, passed in 2012. However, various expertise opinions offered due to the specialists lack of adherence to a clear-cut criterion in the determination of the fair remuneration that consequently leads to the issuance of various sentences in the courts, a comparative study of the fair remuneration in civil jurisprudence and Sunni jurisprudence is carried out for helping the removal of the barriers and challenges to its enforcement in the regulations considering the fact that fair remuneration of the marital days is originally a jurisprudential discussion because it is deemed necessary to compensate for the shortcomings of its enforcement. So, the present study performs a comparative study of the issue in the civil jurisprudence and Sunni jurisprudence based on the foresaid assumption through taking advantage of analytic-descriptive method. The present study shows that although there is no independent chapter in the jurisprudential books and resources on the fair remuneration and the wage rate of the jobs that are canonically not the duty of the women. A comprehensive perception corresponding to the society`s conditions can be achieved from the civil jurisprudence and Sunni jurisprudence for attaining a proper structure so as to finally enact and enforce the related regulations.
  Keywords: Fair Remuneration, Jurisprudential Premises, comparative study, Women Rights, Law
 • Ebrahim Yaghouti *, Farid Beyranvand Pages 65-78
  In recent years, we have witnessed a significant increase in the presence of non-governmental actors in various international arenas. Commercial companies are one of these non-governmental actors that are looking for a large presence and profit in various international arenas. While armed conflict is, on the one hand, a catastrophic catastrophe for civilians and residents of war zones, on the other hand, it provides an opportunity for military and security companies to be present and gain enormous benefits. After the fall of Saddam's government in Iraq, American companies operating in the military and security fields entered Iraq and during the turbulent years after the war, began to operate extensively in the military and security fields. One of these companies is Blackwater. The activity of this company is focused on security areas. Several important incidents (including the Nasour Square incident and the Abu Ghraib prison crisis) occurred in Iraq during the Blackwater mission. In the present study, the criminal responsibilities arising from these incidents and the situation of the legal person and natural persons involved in these incidents from the perspective of international criminal law have been discussed.
  Keywords: Commercial Compenies, Legal Entites, Crimianl Liablity, Failed States
 • Abdollah Razzaqi * Pages 79-96
  International law, in its evolution and at the beginning of a new era, has passed the stage of peaceful coexistence and is currently paving the path of cooperation. In this regard, new concepts have emerged, such as the common values and interests, which govern the international community, and have influenced some rules of international law. Prioritizing the interests of the international community over the individual interests of the members, the gradual limitation of the sovereignty of states in international relations, and the beginning of the Age of Solidarity on the basis of the international community as a whole are but a few consequences of this change.The purpose of the present article is to evaluate the international law and documents on the status of independence and the freedom of action of States in international relations along with measuring the principle of state sovereignty in the new world order according to common interests and to focus on the higher values of the international community as an objective reality in the 21st century.
  Keywords: Common Interest, Globalization, the New World Order, Hierarchical Structure of International Law, Modern International Law, Principles of Independence, Sovereignty of the State