فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طاهره جهان پرور* صفحات 39-62

  چکیدهگف توگو نقش عمد های در زندگی بشر دارد. فرآیند گف توگوی حقیقی و فرهنگیپی شنیاز شناسایی ظرفی تهای مختلف تمد نها، احترام دوسویه و پذیرش جایگاهصاحبان و ویژگ یهای اصیل تمدنی آ نها و گف توگو از موضعی برابر است. کشور ایرانبه دلیل سابقه طولانی تمدنی و فرهنگی از ظرفیت بسیار بالایی جهت تاثیرگذاری برروندهای جهانی برخوردار است. جنب ه های فرهنگی تمدن ایرانی همواره در جهاننمود و جلوه قاب لتوجهی داشته است. این امر بیانگر ظرفیت بسیار بالای فرهنگایرانی برای حفظ خود و حتی تاثیرگذاری بر فرهنگ دیگر ملل ب هویژه کشورهایاسامی همسایه نظیر عراق است که عاوه بر ه ممرز بودن از ویژگ یهای مشترکی باایران در ایجاد و توسعه تمدن اسامی برخوردار است.این پژوهش به روش توصیف یتحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخان های،ضمن طرح مباحثی تفصیلی درباره فرهنگ تمد نساز، به نقش گف توگوهای فرهنگیدر برقراری روابط فرهنگی که مه مترین عامل تاثیرگذار در تغییر دیدگاه و ادراک مردمیک کشور نسبت به دیگری است، م یپردازد و ب هدنبال توسعه تمدن نوین اسامی درقالب گف توگوهای فرهنگی نخبگانی است.

  کلیدواژگان: رواب طفرهنگی، ارتباطات، فرهنگ و تمدن نوین اسامی، ایران، عراق
 • محمد معینی فر*، مجتبی مرادی مکی صفحات 63-76

  ایمان و کفر یکی از مسایل مهم جهان اسام است که امروزه به واسطه ابهاماتیدر ماهیت و عدم وجود معیار درست در معنای آ نها، خون هزاران مسلمان در اقصینقاط جهان توسط سلفیه به زمین ریخته م یشود. این تحقیق در نوع خود با روشتوصیفی تحلیلی به هدف محکوم کردن تفکر سلفیه و شفاف سازی انحراف آن ها از اهلالسنه و الجماعه در سه محور به بررسی دو دیدگاه پرداخته است. اولا، سلفیه عمل راهمچون خوارج مه مترین رکن در تحقق ایمان م یدانند. ثانیا سلفیه قایل به اتحادمعنای ایمان و اسام است و خروج از ایمان را خروج از اسام م یدانند و ثالثا دایرهنواقض الاسام را توسعه داده و اموری مانند توسل به اولیای الهی و درخواست حاجتاز آ نها را نیز از اسباب کفر معرفی م یکنند؛ در حالی که تفکر اشعریه که تشکیل دهندهتفکر عموم اهل سنت است، در نقطه مقابل سلفیه قرار دارد.

  کلیدواژگان: ایمان، کفر، تکفیر، اشاعره، سلفیه
 • محسن افضل آبادی*، محمداسماعیل صاد قپور طرقی صفحات 77-97

  اندیشه مهدویت در طول تاریخ مورد سوءاستفاده گرو ه های سودجوی مختلفی واقع شده است. اعتقاد به اصل مهدویت موردقبول بزرگان وهابیت و سلفیه مانند ابن تیمیه، محمدبن عبدالوهاب و ب نباز بوده است، اما کسی که مباحث مهدویت رادر بین وهابیت احیا کرد و ظهور و بروز داد، جهیمان العتیبی بود. او درواقع از اندیشه مهدویت سوءاستفاده کرد و بعدها سایر گروهای جهادی سلفی مانند القاعده، داعش و برخی از شاخ ه های طالبان از اندیشه مهدویت سوءاستفاده کردند که داعش در این میان بیشترین سوءاستفاده را داشته است. فرضیه پژوهش برپایه سوءاستفاده برخی گروه های سلفی از اندیشه مهدویت و آخرالزمان استوار است و هدف این پژوهش تبیین نحوه بهره گیری این گرو ه ها از این اندیشه و نقدوبررسی آنهاست. این پژوهش با رویکرد توصیف یتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخان های و دیجیتال انجام شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که اندیشه مهدویت در میان گرو ه های سلفی جهادی مورد سوءاستفاده واقع شده و آ نها به این وسیله افرادی، ب هویژه جوانان اهل سنت را به خود جذب کرده اند.

  کلیدواژگان: مهدویت، آخرالزمان، وهابیت، سلفی جهادی، القاعده، طالبان
 • سید محمود مرویان حسینی*، عیسی محمدی تورانه ئی صفحات 99-125

  در دهه پنجم انقاب اسامی، ضرورت خودسازی و جامعه پردازی توامان، نیازمند رویکرد جهانی در تربیت نیروهای فرهنگی است. آموزه های وحیانی قرآن و سنت بر این رویکرد تا کید جدی دارند و تمدن سازی نوین اسامی با چنین زیرساختی دست یافتنی خواهد بود. نیروی فرهنگی با نگاه جهانی، عاوه بر رعایت اخاق اسامی نسبت به برخی از مولف ه های رفتاری ازجمله: «انتخاب تکیه گاه صحیح « ،» صراحت و صمیمیت « ،» اعتماد به نفس « ،» استقلال فکری « ،» انعطاف پذیری « ،» تواضع و فروتنی » و «سعه صدر » باید دقت کافی را داشته باشد تا بتواند موثر واقع بشود. با توجه به خصوصیات کار فرهنگی، از بدترین اشکالات ممکن در مسیر حرکت یک نیروی فرهنگی، مسئئله سلب اطمینان است که عامل اصلی آن را فاصله بین گفتار و رفتار نیروهای فرهنگی باید دانست. اعتماد، به عنوان یک نیاز زیربنایی و ضروری در جامعه، با فاصله افتادن بین رفتار و گفتار نیروهای فرهنگی از بین می رود و از چنین جامعه ای نم یتوان انتظار رشد و بالندگی داشت. هرکدام از مولفه های ذکرشده م یتوانند فاصله بین نیروی فرهنگی و جامع ههدف او را کم کرده و به همان نسبت تاثیرگذاری و اعتماد به نیروی فرهنگی را افزیش دهند.

  کلیدواژگان: نیروی فرهنگی، رویکرد جهانی، قرآن کریم، فرهنگ جهانی، رفتار
 • احیا حسینی، خدیجه ابول اولا* صفحات 127-158

  شهر هرات و توابع آن از آغاز ورود اسام، زمینه پذیرش تشیع را داشت و طبق شواهدتاریخی، تشیع امامیه از قرن نخست اسامی به هرات وارد شد. نوشتار حاضر به منظورپاسخ به یک پرسش اساسی در مورد شهر هرات تنظیم گردیده است: با توجه به موقعیت ویژ ه شهر هرات از نظر تبلیغ مکتب اهل بیت؟عهم؟، نیازمند یهای تبلیغیاین شهر چیست؟ امر تبلیغ در این شهر با توجه به ساختار مذهبی آن دارای چه آسیب هایی است؟ جهت رفع آسیب ها و یا بهبود امر تبلیغ در این حوزه جغرافیایی چه تمهیداتی می توان اندیشید؟در خصوص پیشینه تحقیق، با جستجویی که صورت گرفت، پژوهش مستقلی درموضوع مورد بحث مشاهده نشد. همچنین ازآنجا که نفس و ذات این موضوع کاربردیاست و بیشتر بر تحقیق میدانی استوار است تا منابع کتابخان های و از سویی منابع مکتوب پیرامون موضوع این نوشتار وجود نداشت، لذا عمده منابع اطلاعاتی از طریق پرسشنامه و مصاحبه و برخی از یادداشت های مبلغین تهیه و تنظیم شده است.

  کلیدواژگان: افغانستان، تبلیغ، شیعیان، مرا کز دینی، هرات
 • محمدحسن وکیلی*، محمد دانش نهاد صفحات 159-185

  یکی از ارکان اساسی فضای رسانه، فعالان تاثیرگذار در چنین عرصه ای هستندکه با تولیدات خود مخاطبان را به سمت امور گوناگونی همچون مسایل مذهبی،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سوق می دهند. دین مبین اسام در خصوص اصل موضوع، میزان و عرصه ورود به چنین فضایی رهنمودهایی ارایه نموده است که این رهنمودها به نگرش کلان، راهبردها و راهکارها تقسیم میشوند. نگرش کلان اسام از منظر اخلاقی جهت ورود به فضای مجازی، لزوم خودسازی است؛ چرا که غرض اساسی خلقت انسان، عبودیت و حرکت در مسیر توحید است. راهبرد اسام برای نیل به چنین نگرشی تقدم خودسازی بر جامعه سازی است و راهکارهای خودسازی دردید کلان توجه به اموری است که در فضای مجازی موجب دوری از دنیا، رغبت به آخرت و آمادگی برای مرگ شود. برای دستیابی به چنین اغراضی، باید به مواردی همچون انجام عبادات در بهترین اوقات خود پرداخت. در این تحقیق، ابتدا نگرش کلان و راهبرد اسام مورد تبیین قرار م یگیرد و در گام بعدی راهکارهایی برای تحقق راهبردها ارایه میگردد. در گام نهایی نیز برخی از احکام فقهی مورد نیاز فعالان رسانه طرح خواهد شد. ازجمله نتایج تحقیق آنکه فعالیت رسانه ای بدون خودسازی، منشا اثر نیست؛ خودسازی بر جامعه سازی تقدم دارد چرا که کمال طلبی ذاتی انسان است وهیچ انسانی مصلحت غیر را بر ضرر خود مقدم نمی نماید. فعالان رسانه در جبهه حق قصد تاثیرگذاری بر روح مخاطب را دارند که چنین عملی جز از طریق اخاص ممکن نیست.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، اخلاق اسلامی، خودسازی، احکام فقهی رسانه
|
 • Taherah Jahanparvar* Pages 39-62

  Dialogue has a major role in human life. the process of genuine & cultural dialogue requires the recognition of the different capacities of civilizations, mutual respect and acceptance of the status of the owners and their genuine civilizational characteristics and dialogue from an equal position. Because of its long history of civilization and culture, Iran has a very high capacity to influence global trends. The cultural aspects of Iranian civilization have always been prominent in the world, demonstrating the immense capacity of Iranian culture to preserve and even influence other nations’ cultures, especially neighboring Islamic countries, such as Iraq. It has common features with Iran in the creation and development of Islamic civilization. This article, while elaborating a detailed discussion on the culture of civilization, addresses the role of cultural dialogue in the establishment of cultural relations, which is the most important factor in changing the views and perceptions of one country towards another and the development of modern Islamic civilization in the form of elite cultural dialogues. The method of this research is descriptive-analytical and data collection in library.

  Keywords: Cultural Relations, Communication, Islamic New Culture andCivilization, Iran, Iraq
 • Mohammad MoeiniFar*, Mojtaba Moradi Maki Pages 63-76

  Iman (faith) and Kufr (disbelief) are the most critical issues in the Islamic world. Today, Salafism, have shed the blood of thousands of Muslims everywhere on the Earth, due to ambiguities in their nature and lack of proper criteria for their meaning. This study used a descriptive-analytical method and has been conducted to condemn Salafist movement and to clarify their deviation from the Ahl al-Sunnah wa›l-Jamaah. The current study investigated two perspectives in three areas in this regard. Firstly, the Salafis, like the Kharijites (Arabic: Khawarij), consider deeds as the most crucial pillar in the realization of faith. Secondly, Salafism believes in the unity of the meaning of faith and Islam and consider the renunciation of faith as the renunciation of Islam. Thirdly, they had spread the scope of Nawaqid-ul-Islam and introduced deeds such as seeking intercession (tawassul) to Awliya Allah {- Divinely-inspired leaders (Saints)} and seeking fulfilment of hajat (Egnlish: wishes, needs) from Allah through them as the means of infidelity. It is while the Ash›arite theology, which constitutes the overall Ahl-al Sunnah thoughts, is opposed to the Salafism.

  Keywords: Faith, Infidelity, Takfir (Unbelief), Ash›arites, Salafism
 • Mohsen Afzalabadi*, Mohammad Ismail Sadeghpour Torghi Pages 77-97

  The idea of Mahdism has been abused by various profiteering groups throughout history. Now, both in the Shiite and Sunni communities, even the belief in the principle of Mahdism has been accepted by Wahhabi and Salafi elders such as Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, and Ibn Baz. But the one who revived Mahdism among the Wahhabis, and the emerging and emerging one was Jahiman al-Atibi, actually abused the idea of Mahdism, and later other jihadi Salafi groups such as al-Qaeda and ISIS and some branches of the Taliban abused the idea of Mahdism. Of course, ISIL has used the most sophisticated of these groups, as discussed in a separate article. The research hypothesis is that some Salafi groups have misused the idea of Mahdism and the end of time, and our aim in this article is to show the use of these groups in this idea and to critique and study it. This article with a descriptive and analytical approach and using the library and digital resources and the Internet has examined and exploited takfiri groups from the idea of Mahdism. Findings show that the idea of Mahdism has been exploited among Salafi jihadist groups and has attracted people, especially Sunni youth.

  Keywords: Mahdism, Apocalypse, Wahhabism, Jihadi Salafi, Al-Qaeda, Taliban
 • Sayed Mahmoud Marvian Hosseini*, Jesus Mohammadi Turanei Pages 99-125

  Considering the pattern of cultural force behavior in society by others, it can be interpreted as the source of change in society, so it is of great importance. In this study , we examine and examine some behavioral traits of cultural forces with the world view in the Quran, and we believe that the cultural force with the global look , in addition to observing Islamic ethics in addition to observing Islamic ethics , refers to some of the elements of behavior , such as « self - reliance « , « self - confidence « , « self - confidence « , « flexibility « , and « High capacity , « must be careful enough to be effective, Given the cultural work property of the worst possible evils possible on the path of cultural movement, the scourge of trust is the elimination of trust, which is the main factor between speech from the performance of individuals, if the confidence, the most essential and most basic requirement of any society will be lost, and this society is not expected to grow and grow from this society. Each of these elements reduces the distance between the cultural force and his / her audience, which is the target community and added to the same trust in the audience›s trust.

  Keywords: cultural force, global approach, Quran, global culture, behavior
 • Ahya Hosseini, Khadije AbolOla* Pages 127-158

  Analyzing the Islamic propgation needs of the city of Herat and the surrounding towns from the advent of Islam, there was a great tendency for acceptance of shia›ism and as per historic references, Imamiya shiaism entered Herat from the first century. This paper is designed to answer a fundamental question about what are the requirements of the city of Herat with regard to the special situation in terms of the propagation of the school of Ahlul Bayt ? What is the harm caused by propagation of religion in the city based on its religious structure? What arrangements can be done to eliminate or lessen the damage done in this geographic area? Regarding the background of the research, there was no independent study on this subject. Also, since the soul and essence of this topic are applied and are mostly based on field research, there are no library resources and also no written sources around the subject matter of this paper, so the main sources of information are provided through questionnaires and interviews and some notes.

  Keywords: Afghanistan, propogation, shia›s, religious centers, Herat
 • Muhammad Hasan Vakili *, Muhammad Danesh Nahad Pages 159-185

  One of the basic pillars of the media space is influential activists in such a field who, with their productions, lead the audience to various issues such as religious, political, economic and social issues. The religion of Islam has provided guidelines for the principle of entering such an atmosphere and the extent and scope of entering it, which are themselves divided into macro attitudes, strategies and solutions. The macro attitude of Islamic ethics in cyberspace is the necessity of self-creation because the basic purpose of human creation is worship and moving in the path of monotheism; Islam›s strategy to achieve such an attitude is to prioritize self-improvement over socialization, and self-improvement strategies in general view is to pay attention to things that in cyberspace cause distance from the world, desire for the hereafter and readiness for death. To achieve such goals, one should pay attention to such things as performing worships at the best of times. In this research, first the macro attitude and strategy of Islam and its philosophy are explained and in the next step, solutions for the realization of the strategy attitude are presented. In the final step, some jurisprudential rulings of media activists will be discussed. Among the results of the research is that media activity without self-improvement is not Helpful; Self-construction takes precedence over socialization because perfectionism is inherent in human beings and no human being puts the interests of others before his own harm, and media activists on the right Battle seek to influence the soul of the audience, which is only possible through sincerity.

  Keywords: cyberspace, Islamic ethics, self-creation, jurisprudential rules ofmedia