فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال چهل و سوم شماره 4 (زمستان 1399)
 • سال چهل و سوم شماره 4 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی اخلاقی*، وحیده رفیعی، علیرضا برجسته، محمدرضا عالی منش، احمد دزیانیان صفحات 1-17

  هم اکنون بیماری آتشک یکی از مهم ترین بیماری های درختان میوه دانه دار در کشور محسوب می شود. در این پژوهش، 68 جدایه از سه میزبان گلابی، به و سیب از مناطق مختلف استان سمنان جمع آوری گردید. آزمون های فنوتیپی، تغذیه ای و مولکولی با استفاده از پلاسمید pEA29 باکتری انجام پذیرفت. فاکتورهای بیماری زایی شامل آمیلووران، سیدروفور و بیوفیلم در تمام جدایه ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حساسیت و مقاومت بافت شکوفه و میوه نارس هشت رقم گلابی (شامل چهار رقم خارجی و چهار رقم بومی) سنجیده شد. نتایج نشان داد جدایه ها گرم و اکسیداز منفی، کاتالاز مثبت و از نوع بی هوازی اختیاری بودند. جدایه ها قادر به ایجاد واکنش فوق حساسیت در توتون و تولید لوان بودند ولی هیچ یک از جدایه ها قادر به تولید رنگدانه فلورسنت بر روی محیط کشت کینگ ب و رشد در 39 درجه سانتی گراد نبودند. نتایج نشان داد از میان 68 استرین جمع آوری شده 52 جدایه متعلق به باکتری Erwinia amylovora بود. نتایج بیانگر آن بود جدایه D 43 که از میزبان به و از منطقه دیباج (دامغان) جداسازی شده بود، دارای بیشترین توان بیماری زایی بود. تمامی 52 جدایه مورد بررسی قطعه 1000 جفت بازی پلاسمید pEA29 را تکثیر نمودند. نتایج بررسی های فاکتورهای بیماری زایی بر روی جدایه ها نشان داد که صرف نظر از میزبان و مکان جغرافیایی، بین دو فاکتور آمیلووران و سیدروفور ارتباط معنی داری وجود داشت. نتایج بررسی حساسیت روی بافت شکوفه و میوه نارس با یکدیگر متفاوت بود، بطوری که بیشترین مقاومت به بیماری آتشک در شکوفه ارقام گلابی درگزی و اسپادوناو در مورد میوه نارس برای ارقام گلابی دوکومیس و چینی حصار ثبت گردید.

  کلیدواژگان: آمیلووران، درختان میوه دانه دار، سیدروفور
 • مصطفی درویش نیا*، حسین میرزایی نجفقلی، میلاد آئینی، امین جوشقانی صفحات 19-34

  بیماری آتشک سیب و گلابی یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های درختان میوه دانه دار است که هرساله خسارات فراوانی را به باغات میوه وارد می نماید. جهت شناسایی و تعیین تنوع ژنوتیپی عامل بیماری آتشک، نمونه های دارای علایم مشکوک به آتشک از باغات درختان میوه دانه دار جمع آوری گردید. درمجموع تعداد 34 جدایه جداسازی و با توجه به نتایج آزمون های فنوتیپی، بیوشیمیایی، بیماری زایی و استفاده از آغازگرهای اختصاصی Ea71، به عنوان Erwinia amylovora شناسایی شدند. به منظور بررسی تنوع ژنوتیپی جدایه های عامل بیماری، از آزمون rep-PCR با استفاده از آغازگرهای ERIC و BOX استفاده شد. با توجه به واکاوی داده های حاصل از rep-PCR، جدایه ها در سطح 77 درصد به سه گروه تقسیم شدند. همچنین بر اساس تجزیه وتحلیل عددی داده های حاصل از بررسی تنوع فنوتیپی و بیوشیمیایی توسط نرم افزار Ntsys-pc 2.02، جدایه ها در سطح 89 درصد باهم شباهت نشان دادند و جدایه های به دست آمده از یک میزبان و یک منطقه در یک گروه و یا گروه های بسیار نزدیک به هم قرار گرفتند. به طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جدایه های باکتری E. amylovora، یکنواخت بوده و شباهت خیلی بالایی با یکدیگر دارند.

  کلیدواژگان: آتشک، اروینیا آمیلوورا، سیب، فنوتیپ، ژنوتیپ
 • امیر خادم پور، پرویز شیشه بر*، آرش راسخ صفحات 35-44
  رشد، تولید مثل و پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani  روی سفید بالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett  در دماهای 20 ، 25، 30 و 32 درجه سلسیوس مطالعه شد. دوره رشد از تخم تا حشره کامل از 0/46±24/2 روز در 20 درجه به 0/33±10/7 روز در 32 درجه سلسیوس کاهش یافت. در دماهای بالاتر از آستانه پایین دمایی (11/25 درجه سلسیوس)، به طور میانگین به 250 روز- درجه برای کامل شدن دوره رشد نیاز بود. میزان بقاء مراحل نابالغ در چهار دمای 20، 25، 30 و 32 درجه سلسیوس به ترتیب 0/41±77/76، 0/38±37/33، 0/82±74/99 و 1/07±59/45 درصد بود. در دماهای مذکور پارازیتوییدهای ماده E. delhiensis به طور میانگین 1/48±56/66، 3/24±82/80 ،93/60±18/0 و 0/490±8/46 تخم گذاشتند و میانگین عمر آنها به ترتیب 0/55±23/80، 0/54±17/33، 0/28±6/66 و 0/22±4/43 روز بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت دامنه ای از 0/01±0/156 تا 0/02±0/234 ماده/ ماده / روز داشت و بیشترین مقدار در 25 درجه سلسیوس ثبت شد. در بررسی های تکمیلی می توان از این اطلاعات برای تولید انبوه زنبور E. delhiensis و همچنین توسعه مدل های شبیه سازی با هدف افزایش کارایی در رهاسازی این پارازیتویید استفاده نمود.
  کلیدواژگان: Eretmocerus delhiensis، Nepmaskellia andropogonis، زیست شناسی، پارامترهای جدول زندگی، نیشکر
 • ثریا میرزاپور، مصطفی درویش نیا*، عیدی بازگیر، حسین میرزایی نجفقلی صفحات 45-57

  این پژوهش به منظور بررسی پرآزاری جدایه های Ascochyta rabiei، عامل بیماری برق زدگی نخود، در استان های غربی کشور روی سه رقم افتراقی نخود انجام شد. همچنین اثر جدایه های عامل بیماری روی برخی صفات عملکردی نخود در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس داده ‎ها نشان داد که اثر جدایه، رقم و اثر متقابل رقم و جدایه بر همه ی صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال یک درصد معنی دار می ‎باشد. بین ارقام آزمایشی بر اساس تجزیه و تحلیل شاخص های رشدی گیاه شامل (وزن صد دانه، تعداد غلاف در هر بوته، تعداد شاخه های اصلی و فرعی در هر بوته، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و وزن تر و خشک ریشه) در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی داری مشاهده شد. رقم ILC482 با میانگین 35 گرم وزن صد دانه، بیشترین عملکرد دانه را داشت. صفات تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه در مقایسه با شاهد بیشتر از سایر صفات عملکردی تحت تاثیر بیماری برق زدگی قرار گرفتند. ارزیابی شدت بیماری روی ارقام آزمایشی حاکی از اختلاف معنی دار (p <0.01) بین جدایه های آزمایشی در بروز بیماری بود. در بررسی خصوصیات ریخت‏ شناختی جدایه ها روی محیط کشت CSMDA، تفاوت های مشخصی در قطر و رنگ پرگنه، اندازه و شکل پیکنیدیوم‏‏‏ ها و پیکنیدیوسپور‏ها مشاهده شد. براساس نتایج بیماری ‏زایی، جدایه‎ ها در سه گروه پرآزار، نیمه پرآزار و کم آزار قرار گرفتند. جدایه های IL8، IL9 و IL10 بیشترین شدت بیماری ‏زایی را روی همه ارقام و جدایه IL10 بیشترین تاثیر را روی صفات ریخت‏ شناختی میزبان از خود نشان دادند.

  کلیدواژگان: نخود، بلایت آسکوکیتایی، بیماری‏زایی، استان های غربی
 • آیدا قدرتی، پرویز شیشه بر*، فرحان کچیلی صفحات 59-70

  دراین تحقیق زیست شناسی و فراسنجه ‏های جدول زندگی سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini (Takahashi) در پنج دمای ثابت در شرایط آزمایشگاهی (20، 25، 27، 30 و 32 درجه سلسیوس) بررسی شد. میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ سفیدبالک یاس ماده در بازه ای بین 22/53 در دمای 20 درجه سلسیوس تا 70/26 روز در 32 درجه سلسیوس قرار داشت. میانگین مرگ و میر پیش از بلوغ با افزایش دما از 77/41 به 07/16 کاهش یافت. آستانه رشد تخم، پوره سن اول، دوم، سوم و چهارم ویک نسل به ترتیب 87/14، 33/9، 10، 44/14، 50/10 و 13 درجه سلسیوس بود در حالی که میانگین تعداد روز درجه مورد نیاز در هر مرحله به ترتیب 208/105، 688/143، 95/75، 523/37، 904/134 و 61/465 روز درجه بود. میانگن تعداد تخم کل سفیدبالک A. jasmini در دماهای 20، 25، 27، 30 و 32 درجه سلسیوس به ترتیب 24/18، 19/22، 53/25، 28/38 و 93/29 و میانگین طول عمر در دماهای ذکر شده به ترتیب 41/12، 35/7، 40/3، 64/2 و 12/2 روز محاسبه شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در دماهای 20، 25، 27، 30 و 32 درجه سلسیوس به ترتیب 042/0، 061/0، 089/0، 127/0 و 114/0 ماده/ ماده/ روز به دست آمد. دمای بهینه برای رشد، بقا و تولیدمثل سفید بالک یاس در دامنه دمایی مورد مطالعه، 30 درجه سلسیوس بود.

  کلیدواژگان: Aleuroclava jasmini، تاریخچه زندگی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • فاطمه رماسی، حسنعلی واحدی*، ناصر معینی نقده، محمد محمودوند صفحات 71-89

  کلزا Brassica napus L. (Brassicaceae)  گیاهی با دانه های سرشار از روغن در سطح گسترده ای از جهان کشت می شود. شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. از آفات مهم کلزا است. با توجه به اهمیت سلامت انسان و حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سموم شیمیایی در برنامه مهار آفت امری ضروری است. بنابراین، اثرزیرکشندگی حشره کش های گیاهی پالیزین® و تنداکسیر® روی پراسنجه های جدول زندگی شته کلم با استفاده از روش غوطه ورسازی برگ حاوی شته مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه، سمیت حشره کش ها روی پوره های سن اول شته کلم مطالعه شد. برای بررسی اثر زیرکشنده حشره کش ها روی شته از غلظت های 99/1843 و 02/1627 میلی گرم برلیتر (LC30) به ترتیب برای تنداکسیر® و پالیزین® استفاده شد. آزمایش ها در دمای 5±25 درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) انجام شدند. مقادیر LC50 تنداکسیر® و پالیزین® به ترتیب 52/2331 و 60/2190 میلی گرم بر لیتر برآورد شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) برای شاهد 003/0±27/0، پالیزین® 008/0±21/0 و تنداکسیر® 007/0±2/0بر روز به دست آمد. نرخ خالص تولیدمثل و نرخ ذاتی تولیدمثل در هر دو تیمار حشره کش در مقایسه با تیمار شاهدکاهش یافت. افزایش نسبی در میزان مرگ و میر ذاتی جمعیت شته های تیمار شده با حشره کش ها مشاهده شد. میانگین زمان تولید و زمان دو برابر شدن نیز در جمعیت تیمار شده با حشره کش ها کمتر از گروه شاهد بود. کاهش معنی داری در میانگین تعداد پوره های تولید شده در هر شته ی ماده نسبت به شاهد مشاهده شد. میانگین طول عمر ماده های بالغ در شاهد با تیمارهای حشره کش ها تفاوت معنی داری داشت. همه ی آماره های جدول  زندگی شته های تیمار شده با LC30 حشره کش های پالیزین® و تنداکسیر® در مقایسه با شاهد، به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند گامی جهت استفاده کاربردی از ترکیبات گیاهی و به عنوان جایگزینی مناسب برای حشره کش های شیمیایی باشد. با انجام آزمایش های تکمیلی می توان از این ترکیبات گیاهی جهت کنترل شته مومی کلم در مزرعه بهره برد.

  کلیدواژگان: شته، پراسنجه های های رشد جمعیت، حشره کش های گیاهی، اثر زیرکشنده
 • علیرضا رجائی، محسن یزدانیان*، غلامعلی آساده صفحات 91-109

  دماهای پایین به دلیل اثرگذاری روی ویژگی های تولید مثلی آفات انباری، یکی از راه های کنترل و کاهش خسارت آن ها می باشند. با توجه به کند اثر بودن این دماها، در این مطالعه اثر دمای پایین 4 درجه سلسیوس به تنهایی و در ترکیب با اسانس اکالیپتوس روی ویژگی های تولیدمثلی شب پره مدیترانه ای آرد، Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) مورد بررسی قرار گرفت و نوع برهمکنش بین این دو عامل نیز تعیین گردید. آنالیز شیمیایی اسانس با دستگاه گاز کروماتوگرافی گازی (GC) گازکروماتوگراف Varian CP-3800 مجهز به طیف سنج جرمی Varian Saturn 2200 ion trap انجام شد. مقادیر LT50 و LT95 دمای پایین برای حشرات کامل نر به ترتیب 87/14 و 17/45 روز و برای حشرات کامل ماده به ترتیب 77/10 و 38/39 روز برآورد شدند. قرار دادن حشرات کامل در دمای پایین باعث کاهش طول عمر، میزان باروری و همچنین درصد تفریخ تخم های حشرات کامل زنده مانده شد. باروری، هم با افزایش مدت زمان سرمادهی و هم افزایش غلظت اسانس به طور معنی داری کاهش یافت، اما درصد تفریخ تخم های حاصل از حشرات تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. برهمکنش دمای پایین- اسانس گیاهی از نوع آنتاگونیستی بود. طبق نتایج، ترکیب 8،1- سینیول (اکالیپتول) بیشترین مقدار (48/30 درصد) در اسانس اکالیپتوس بود. استفاده طولانی مدت از دمای 4 درجه سلسیوس به دلیل کاهش فعالیت و تحرک شب پره های انباری و اثرگذاری منفی روی ویژگی های تولید مثلی، می تواند در کنترل جمعیت آن ها موثر واقع شود. برهمکنش آنتاگونیستی دمای پایین- اسانس گیاهی نشان می دهد که در انتخاب دو عامل حشره کش جهت استفاده به صورت ترکیبی، تایید برهمکنش سینرژیستی آن ها از طریق انجام آزمایش های مناسب، ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: Ephestia kuehniella، دمای پایین، اسانس گیاهی، برهمکنش، ویژگی های تولید مثلی
|
 • M. Akhlaghi *, V. Rafiei, A. R. Barjesteh, M. R. Alymanesh, A. Dezianian Pages 1-17
  Background and Objectives

  Fire blight, caused by Erwinia amylovora, is one of the important bacterial diseases of pome fruit trees. It causes the blight of different organs of the tree (blossoms, shoots, leaves, fruits, and limbs) and exudates' production. The main symptoms of fire blight infection are the burnt-like appearance of infected tissues, bacterial ooze released from the infected tissues, shepherd’s crook, wilting, and water-soaked appearance. Recently, it has been included in the top 10 plant pathogenic bacteria. This study aimed to collect, identify and characterize E. amylovora isolates from provinces of Semnan in Iran and determine their pathogenicity factor and the current situation of fire blight disease in this province.

  Material and Methods

  In the present study, 68 strains isolated from pear, quince, and apple hosts were identified in Semnan Provinces. Phenotypic, nutritional, and biochemical tests were performed on strains. The molecular identification of isolates was conducted using specific primers A and B of the plasmid pEA29. A pathogenicity test of the bacterial isolates on the immature pear fruit of the Spadona pear cultivar was performed, and the most pathogenic bacterium isolate was selected for further evaluation. Pathogenicity test was carried out on immature fruits and blooms of eight pear cultivars. Pathogenicity characteristics such as amylovoran, biofilm, and siderophore were studied in most virulence isolates.

  Results and  Discussion

  The isolates were gram and oxidase negative, catalase-positive, and anaerobic. The isolates were able to produce a hypersensitive response in tobacco and levan production, but none of them could produce fluorescent pigment on King B medium and growth at 39 °C. The results suggested that of 68 strains collected, 52 isolates belong to Erwinia amylovora bacteria. The virulent isolate (D 43) was collected from Dibaj city. All 52 isolates under study proliferated 1000 base pairs. These tests, along with sequencing of PCR products, proved they were Erwinia amylovora species. Studying pathogenicity factors showed an almost direct relationship between all pathogenicity factors (other than biofilm production) and the severity of disease symptoms on tissues. The most resistant blooms tissues to D 43 isolate were shown to be related to Dargazi and Spadona pear cultivars; Duchess and Chini Hesar pear cultivars had the most resistant immature fruits tissues to D 43. It is therefore concluded that the susceptibility tissues to isolates of Erwinia amylovora were different in various cultivars. This point could help control fire blight disease and programs of breeding cultivars in the future.

  Keywords: Amylovoran, Pome fruit tree, Siderophore
 • M. Darvishnia *, H. Mirzaei Najafgholi, M. Aeini, A. Joshaghani Pages 19-34
  Introduction

  One of the most destructive diseases of pome fruit species which causes irreparable damage to gardening products worldwide is fire blight disease caused by Erwinia amylovora. In Iran, it was first observed in pear trees in Alborz province and then spread across fruit orchards in the country. One of the main problems in fire blight management is evaluating causal agent genotypic characteristics. Thus, the present research was conducted to characterize genotypic features of E. amylovora as the cause of fire blight disease in pome fruit species in Hamadan province, Iran.

  Material and methods

  In this study, the samples with symptoms of canker on shoots and blight blossoms were observed and collected from the orchards in Hamadan province located in the west of Iran. After isolation, the isolates were purified for further studies. Phenotypic, biochemical, and pathogenicity tests were performed due to standard bacterial criteria. Phenotypic and biochemical tests of strains were examined by Ntsys-pc 2.02 software. A total of 15 representative isolates were selected and analyzed due to the size of amplified DNA using primers Ea71 and genetic features of the rep-PCR test using primers ERIC and BOX. For more accuracy and higher reliability of the specific primers results, the 16S rDNA_ gene of two representative isolates was amplified and subjected to sequencing.

  Results

  Based on the biochemical, pathogenicity and molecular tests, a total of 34 isolates were identified as E. amylovora. Due to the numerical analysis, the data obtained by phenotypic and biochemical tests were similar at 89% level. Therefore, the isolates obtained from a specific host or region was grouped very close to each other. In the PCR tests survey, the isolates amplified 187 base pair expected fragments. The results of determining sequences indicated that both isolates were similar to E. amylovora showing 97% identity to the type of strains in the NCBI database. Due to data from the rep-PCR analysis, the isolates were divided into three groups at the similarity level of 77%.

  Discussion

  The results of genetic diversity using rep-PCR showed that there is no significant difference among E. amylovora bacterial isolates from different regions of Hamadan Province. Moreover, they showed high similarity to each other and placed close to each other. Our results confirm other studies regarding phenotypic characteristics of E. amylovora. Our results confirm that the isolates are homogenous in Hamadan province of Iran. To summary, these findings can be applied to breeding programs to better management of the bacterial disease.

  Keywords: Fire Blight, E. amylovora, Apple, Phenotype
 • A. Khadempour, P. Shishehbor *, A. Rasekh Pages 35-44
  Development, reproduction, and life table parameters of the parasitoid Eretmocerus delhiensis Mani (Hymenoptera: Aphelinidae)parasitizing sugarcane whitefly, Neomaskellia andropogonis Corbett (Hemiptera: Aleyrodidae)were studied at 20, 25, 30 and 32°C, 45±5% RH, and 12: 12 h (L: D). The developmental time of egg to adult stage, decreased from 24.2±0.46 days at 20°C to 10.7±0.33 days at 32°C. An average of 250 degree-days was required to complete development above the lower threshold temperature (11.25°C). Preimaginal survivorship was 77.76±0.41, 82.33±0.38, 74.99 ±0.37, and 59.45±1.07% at 20, 25, 30, and 32°C, respectively. The mean fecundity of E. delhiensis was 65.66±1.48, 82.80±3.24, 18.93±0.60, and 8.46±0.49 eggs at 20, 25, 30, and 32°C, respectively, and had a mean longevity of 23.80±0.55, 17.33±0.54, 6.66±0.28, and 4.43±0.22 days at the same four temperatures. The intrinsic rate of population increase (rm) ranged from 0.156±0.01 to 0.234±0.02, with the highest value recorded at 25°C. Our results revealed that 25°C is the optimum temperature for development and reproduction of E. delhiensis. These data can be used in supplementary studies to maximize the production of E. delhiensis from mass rearing facilities and to develop computer simulation models to predict E. delhiensis development plus population dynamics for release programs.
  Keywords: Eretmocerus delhiensis, Neomaskellia andropogonis, Biology, Life table parameters, Sugarcane
 • S. Mirzapour, M. Darvishnia *, E. Bazgir, H. Mirzaei Najafgholi Pages 45-57
  Background and Objectives

  Chickpea is cultivated in the rotation with wheat and barley which plays an important role in the sustainable agriculture in the western provinces of Iran. The production of chickpea is strictly limited due to some devastating fungal diseases such as Aschochyta blight disease.

  Materials and Methods

  During 2017-2018, chickpea fields were monitored for the suspicious samples. Then, they were transferred to the laboratory. 100 samples were recovered from 20 local areas, and all isolates were categorized into 20 groups based on the geographical regions. From each group, one representative was selected for further studies. To investigate the pathogenicity and morphological diversity, three different chickpea varieties were selected for this study. This investigation was performed in the completely randomized block with three replications, and some resistant and production-related features were measured. To determine disease severity, a 0–9 rating scale was applied.

  Results

  In this investigation, 100 isolates from 20 local areas were selected. Subsequently, one representative from each group was selected. Based on the analytical results, the isolates were different in the pathogenicity and morphological at one percent probability level. Analytical approaches showed that interaction between isolates and varieties were different at all measured features at one percent probability. Among the varieties, for features such as the weight of 100 seeds, the number of sheet in each plant, number of shoots in each plant, plant height, wet and dry weight of root and upper parts were different at five percent similarity level. The variety of ILC482 was the most proficient with an average of 35 grams in 100 seed weight. 100 seed weight and the number of pods were affected by the disease more than other parameters. The evaluation of disease showed the variation among pathogenicity and morphological traits among isolates. In surveying the morphological parameters of isolates on CSMDA media, considerable differences were observed in colony color, pycnidium shape, and pycnidiospore. The isolates were divided into three groups: highly aggressive, medium aggressive and least aggressive based on the pathogenicity results. The isolates IL8, IL9, and IL10 had the highest pathogenicity on all cultivars. The isolate IL10 had the highest effect on morphological characteristics.

  Discussion

  Resistant variety is the best method of control Ascochyta blight due to the high price of fungicides and their harms to the environment. Unfortunately, resistance is not durable for a long time because of the fungal population's diversity. The interaction of differential chickpea varieties and fungal isolates showed different virulence (p < /em><0.01).It indicates that varieties are in different levels of resistance level. These variations are necessary for the identification and classification of virulence levels among the isolates. Differential varieties should contain different resistant genes. Analytical results showed that probable differences exist between varieties and isolates at one percent probability. Our results revealed that the functional features of chickpea are affected by Ascochyta blight.

  Keywords: Cicer arietinum L, Ascochyta blight, Virulence, Western Provinces
 • A. Ghodrati, P. Shishehbor *, F. Kocheili Pages 59-70

  Biology and life table parameters of the jasmine whitefly, Aleuroclava jasmini (Takahashi) were studied at five constant temperatures (20, 25, 27, 30 and 32 °C) under laboratory conditions. Egg-to-adult developmental time of female ranged from 53.22 at 20 °C to 26.70 days at 32 °C. Immature mortality decreased from 41.77 to 16.07 % with increasing temperature from 20 to 30 °C. The threshold temperatures of egg, first, second, third and fourth nymphal stage (prepupa+ pupa) and a generation were 14.87, 9.33, 10, 14.44, 10.50 and 13 °C whereas the degree-day requirement at each stage was 105.208, 143.688, 75.95, 37.523, 134.904 and 465.61 DD, respectively. The mean total fecundity of A. jasmine was 18.24, 22.19, 25.53, 38.28 and 29.93 eggs at 20, 25, 27, 30 and 32 °C, respectively. Also, the mean adult longevity was 12.41, 7.35, 3.40, 2.64 and 2.12 days at the same five temperatures. The intrinsic rate of increase was 0.042, 0.061, 0.089, 0.127 and 0.114 female/ female/ day at 20, 25, 27, 30 and 32 °C, respectively. Optimal temperature for development, survival, and reproduction, within the range examined, was 30 °C.

  Keywords: Aleuroclava jasmini, life history, Intrinsic rate of natural increase
 • F. Romasi, H. Vahedi *, N. Moeeni Naghadeh, M. Mahmoudvand Pages 71-89
  Introduction

  Canola Brassica napus L. (Brassicaceae) is a plant with oil-rich seeds; grown worldwide. The cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. is one of the most important pests of Canola crops. Considering the importance of human health and environmental protection, the reduction of using the chemical pesticides in the pest control program is essential. Therefore, the sub-lethal effect of Palizine® and Tandaxir® plant insecticides on the life table parameters of cabbage aphid was investigated using the aphid leaf immersion method Besides, the toxicity of insecticides was studied on the first nymphal instar of cabbage aphid.

  Materials and Methods

  First, preliminary experiments were conducted to determine the concentration range. After determining the highest and lowest concentrations, the middle concentration was selected. Six concentrations and one control were selected for each insecticide. After determining the concentration in the preliminary experiment, the leaf discs (5 cm in diameter) including aphids (first nymphal stage) were immersed in the different concentrations of insecticides for 5 seconds. The leaf discs to be treated were then dried, covered with an organza net, and placed under natural laboratory conditions for one hour. Distilled water and Tween 80 were used as control treatments. To investigate the sub-lethal effect of insecticides on aphids, the concentrations of 1843.99, and 1627.02 mg / L (LC30) were used for Tandaxir® and Palizin®, respectively. The experiments were performed at 25±5oC, 60%±5% RH and 16: 8 (L: D) photoperiod on canola seedlings, B. napus.

  Results and Discussion

  The levels of LC50, Tondaxir®, and Palizine® were estimated to be 2331.52 and 2190.60 mg / L, respectively. The intrinsic rate of increased population (r) were 0.27±0.003 for control, 0.21±0.008 for Palizin® and 0.2±0.007b for Tondexir®. Net fecundity rate of decreased population in both insecticide.Net reproduction rate and intrinsic reproduction rate decreased in both insecticide treatments compared to the control treatment. A relative increase in the intrinsic mortality rate of insecticide-treated aphids was observed. The mean production time and doubling time were also lower in the population treated with the insecticides than the control group. There was a significant decrease in the average number of nymphs produced per female aphid; compared to control group. The mean lifespan of adult females in control group was significantly different from the insecticide treatments. All LC30 aphid-treated table statistics were negatively affected compared to control group.

  Conclusion  :                                               

  Due to the results, these two insecticides are toxic to cabbage wax aphids even at low concentrations and suppress the population of this pest. The present study can be a step towards the practical use of plant compounds and as a suitable alternative to chemical insecticides. By conducting the additional experiments, these plant compounds can be used to control cabbage wax aphids in the field.

  Keywords: Aphids, Population Growth Parameters, botanical insecticides, sub-lethal effect
 • A. Rajaei, M. Yazdanian *, Gh. Asadeh Pages 91-109
  Background and Objectives

  Low temperatures have significant effects on the biological aspects of stored-product pests; thus, those can be used as a control method. Due to the delayed effects of low temperatures, the lethal and sublethal effects of 4˚C temperature were investigated, alone and combined to the eucalyptus essential oil, on mortality and some reproductive aspects of Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) for probable elimination of this limitation.

  Materials and Methods

  All experiments were carried out at the Entomological Research Lab., Department of Plant Protection, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The insect reared on wheat flour under laboratory conditions (25 ± 2 °C, 70 ± 5% R.H., 16:8 L:D). Adult's mortality due to the continuous exposure to low temperature, the effects of adults exposure to low temperature on their longevity, fecundity and percentage egg hatch, and finally, the effects of low temperature combined to different concentrations of eucalyptus essential oil on mortality, daily oviposition and percentage egg hatch of survived adults were recorded, and synergistic or antagonistic effects were determined. The chemical composition of essential oil was analyzed using a Varian CP-3800 gas chromatograph equipped with a Varian Saturn 2200 ion trap mass spectrometer and Helium as the carrier gas.

  Results

  Continuous exposure to low temperature prolonged the lifespan of adult insects (some of them lived more than 33 days). Estimated LT50 and LT95 values for male adults of the Mediterranean flour moth exposed to 4 °C were 14.87 and 45.17 days, respectively; for female adults were 10.77 and 39.38 days, respectively; and as total were 12.67 and 42.28 days, respectively. Adult exposure to low temperature decreased the longevity, fecundity and percentage of the egg hatch of survived ones. By increasing exposure interval and essential oil concentration, fecundity decreased at a higher rate but percentage egg hatch did not affect. The interactions between low temperature and different plant essential oil concentrations were antagonistic. Among 16 identified constituents in the eucalyptus essential oil, 1,8-cineol (Eucalyptol) was the major oil component (30.48%).

  Discussion

  Long-time exposure of stored-products moths to 4˚C temperature reduces the activity and mobility of these pests which has negative effects on their reproductive aspects. Hence, it could be effective as a control method. Antagonistic effect between low temperature and plant essential oil indicates that before selecting two insecticide agents for using in the combination, it is necessary that their synergistic interaction would be confirmed by carrying out the appropriate experiments.

  Keywords: Ephestia kuehniella, Low temperature, Plant essential oil, Interaction, Reproductive aspects