فهرست مطالب

مطالعات امنیت اقتصادی - پیاپی 2 (زمستان 1399)
 • پیاپی 2 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نجفعلی شهبازی* صفحات 1-32

  بعد اقتصادی امنیت یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی است و از نظر استراتژیک بسیار حایز اهمیت می باشد. عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی بر امنیت اقتصادی موثر می باشند. فقر و نابرابری منجر به افزایش بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و افزایش هزینه های مبادله خواهد شد که درنهایت می تواند امنیت اقتصادی را متاثر کند. در این مطالعه به بررسی آثار فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از مدل های پویای (GMM) است. از متغیر ضریب جینی (Gini) برای محاسبه نابرابری درآمدی و شاخص شدت فقر (PI) برای محاسبه فقر و شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی (تولید و سرمایه گذاری) برای محاسبه امنیت اقتصادی استفاده شده است. نتایج رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که اثر متغیرهای فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران منفی و معنادار باشد و حاکی از این موضوع است که افزایش فقر و نابرابری درآمدی منجر به کاهش امنیت اقتصادی در کشور خواهد شد.

  کلیدواژگان: فقر، نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی، ضریب جینی، GMM
 • یاسر رخشان*، کریم امامی، کامبیز پیکارجو صفحات 33-52

  هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR) و بر اساس داده های سالانه طی سال های 1370- 1397 استفاده گردید. نتایج برآورد مدل نشان می هد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب نفوذ اینترنت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و مخارج دولت در آموزش و تحقیق و توسعه تاثیر مثبت بر اشتغال در ایران دارند، لذا با توجه به این که امنیت سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط تنگاتنگ با امنیت اقتصادی است که البته اشتغال پایدار یکی از مظاهر امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه (ICT) بر ضریب امنیت کشور تاثیر مثبت می گذارد. همچنین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم، اثرگذاری بر اشتغال در ایران را نشان نداد که مطابق با مبانی نظری موضوع، فناوری علاوه بر اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است. بنابرین باتوجه به بودجه ناچیز تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می شود که به کیفیت نیروی انسانی در کشور توجه بیشتری گردد تا نیروی کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر تربیت و در بخش های مختلف کشور به کار گمارده شوند. همچنین برگزاری دوره های آموزش رسمی، افزایش سطح کیفی و افزایش ارتباط آموزش و تخصص دوره ها با نیاز بخش های تولیدی و خدماتی جامعه و اختصاص مقدار ثابتی از منابع بنگاه ها به امر تحقیق و توسعه، باعث افزایش موجودی علم و دانش در یک نرخ ثابت می شود که نیازمند توجه بیشتر دولت به این مسئله در کشور می باشد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشتغال، تحقیق و توسعه، مدل رویکرد آستانه ای، امنیت اقتصادی
 • احمد بیدی، فریدون رهنمای رودپشتی، رضا غلامی جمکرانی*، حمیدرضا کردلوئی، مرتضی بکی حسکویی صفحات 53-88

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیر خطی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. از این رو برای رسیدن به این هدف، ابتدا «شاخص شکنندگی شبکه بانکی» (BSFI) به عنوان یک نظام هشدار سریع به منظور شناسایی بحران‎های بانکی، در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی، تجاری، خصوصی و موسسات اعتباری) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیر خطی با استفاده از داده های طی دوره زمانی فروردین 1395 تا آذر 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکی در زیر بخش های شبکه بانکی کشور، نشان دهنده دوره های شکنندگی بالای شبکه بانکی است که می تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین در انتهای دوره مورد بررسی، ریسک پذیری بالا در شبکه بانکی مشاهده می شود که ناشی از ایجاد حباب و نشان دهنده یک هشدار قوی برای مشکلات آتی شبکه بانکی کشور است. علاوه بر این، در اکثر دوره مورد بررسی شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین موسسات اعتباری و بانک های خصوصی، یک رابطه علی یک طرفه از بانک های خصوصی به بانک های تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یک طرفه از بانک های تخصصی به بانک های تجاری می باشد. بنابراین، نتایج آزمون علیت غیرخطی نشان دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانک های تجاری به دیگر بخش های شبکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک های تجاری که در زیر بخش بانک های دولتی قرار دارند، رابطه علیت یک طرفه ای با دیگر بخش های شبکه بانکی داشته اند و با توجه به دولتی بودن این بانک ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های مدیریتی این نوع بانک ها، نه تنها ایجاد کننده شکنندگی مالی در بانک های تجاری است بلکه این شکنندگی را به دیگر بخش های شبکه بانکی انتقال داده اند. در ادامه بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی در ساز و کار ارتباط شبکه ای انتقال دهنده وضعیت شکننده مالی به دیگر بخش های شبکه بانکی بوده اند.

  کلیدواژگان: نابسامانی بانکی، شاخص شکنندگی شبکه بانکی (BSFI)، علیت خطی گرنجر، علیت غیر خطی، ریسک سرایت
 • مصطفی سمیعی نسب*، نرگس شریعت جعفری صفحات 89-124

  به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلایی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تاثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تاثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تامین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تاثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.

  کلیدواژگان: مقاومت اقتصادی، دفاع و پدافند اقتصادی، تهدیدات اقتصادی، شاخص، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • سید محمد مهدی غمامی* صفحات 125-164

  یکی از مهم ترین اقتضایات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سوال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تاکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.

  کلیدواژگان: امنیت اقتصادی، آزادی، نظم عمومی، حقوق شهروندی، مصلحت عمومی
 • سجاد قاسمی* صفحات 165-194

  روش سناریونویسی که ازجمله روش های «مبتنی بر فرضیات» می باشد، یکی از کارآمدترین روش های موجود برای پیش بینی آینده های دور و در شرایطی که عدم قطعیت های زیادی در سیستم وجود دارد است. در روش سناریونویسی، فضاهایی از آینده که ممکن و محتمل هستند به تصویر کشیده می شود. هدف مقاله حاضر نیز آینده پژوهی نهاد خانواده درایران با رویکرد سناریونویسی است. باتوجه به اینکه این تحقیق سعی دارد با تجزیه و تحلیل های محیطی، برنامه ریزی مناسبی برای آینده های بالقوه ارایه دهد؛ بنابراین روش این تحقیق، آینده پژوهی بوده که با استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شده است. همچنین این تحقیق از نظر نوع جمع آوری داده ها، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. 20 نفر از اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های مرتبط با حوزه های فرهنگی و برخی مسیولین اجرایی در حوزه خانواده ازطریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش برای شناسایی پیشرانها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. در مرحله اول تحقیق حاضر پس از مطالعه اولیه، بررسی پیشینه تحقیق در کشورمان و سایر تحقیقات مرتبط و مصاحبه نیمه باز، 39 عوامل کلیدی یا پیشران در نظر گرفته شد که در مرحله بعدی این پیشرانها با یکردیگر ادغام و به 13 پیشران تقلبل پیدا کرد. روابط و تعاملات میان این 13 عامل ازطریق نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده ها عوامل اصلی تغییر خانواده ایرانی در دهه آتی هستند که می تواند نقطه شروع این تحولات باشد. پس از شناسایی دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده های ایرانی، 4 سناریو براساس مدل سناریونویسی چرماک تدوین شد. از این میان، سناریوی شماره 4 یعنی کاهش هم زمان مصرف گرایی و کاهش کانونهای مرجعیت در خانواده برای نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن خانواده ایرانی بسیار مطلوب است که البته رسیدن به آن نیز براساس نظر خبرگان دشوار است.

  کلیدواژگان: سناریونویسی، آینده پژوهی، خانواده ایرانی، مصرف گرایی، کاهش کانون های مرجعیت در خانواده
|
 • NajafAli Shahbazi * Pages 1-32

  The economic dimension of security is one of the most important dimensions of national security and it is strategically very important. Various economic and non-economic factors affect economic security. Poverty and inequality lead to increased political and economic instability and there will be an increase in transaction costs, which could ultimately affect economic security. This study examines the effects of poverty and income inequality on economic security in Iran has dealt with time series data during the period 1357 to 1397. This research is applied in terms of purpose and in terms of the type and method of descriptive correlational research using dynamic GMM models. The Gini variable is used to calculate income inequality, Poverty Index (PI) to calculate poverty and the combined economic security index is used to calculate economic security. Regression results show that the effect of poverty and income inequality variables on economic security in Iran negative and significant and implies that Increased poverty and income inequality will reduce economic security in the country.

  Keywords: Poverty, Income Inequality, economic security, Gini Coefficient, GMM
 • Yaser Rakhshan *, Karim Emami, Kambiz Prykargoo Pages 33-52

  The purpose of this study is to investigate the impact of information and communication technology on employment in Iran. For this purpose, the threshold approach (STAR) was used based on annual data during the years 1370-1397. The results of model estimation show; The variables of GDP per capita, Internet penetration rate, physical capital, human capital and government spending on education, research and development have a positive impact on employment in Iran, given that the country's political and social security is closely related to economic security, which of course employment Sustainable is one of the manifestations of economic security, so it can be concluded that the development of ICT has a positive effect on the country's security. Also, the variable of information and communication technology in both regimes did not show the effect on employment in Iran, which according to the theoretical foundations of the subject, technology in addition to job creation, has also been employment-creating. Therefore, due to the small budget for research and development in GDP, it is suggested that more attention be paid to the quality of human resources in the country to train more skilled, experienced and capable workforce and work in different parts of the country. Also, holding formal training courses, increasing the quality level and increasing the relationship between training and specialization of courses with the needs of production and service sectors of society and allocating a fixed amount of resources to companies for research and development, increases the inventory of science and knowledge at a constant rate. The government pays more attention to this issue in the country.

  Keywords: Information, communication technology, employment, Research, Development, Threshold Approach Model, economic security
 • Ahmad Bidi, Feraydoon Rahnamay Roodposhti, Reza Gholami Jamkarani *, Hamidreza Kordlouie, Morteza Baky Heskouii Pages 53-88

  The present research aimed at prediction of banking disorder and contagion of crisis in the banking network is conducted by application of linear and non-linear hybrid approach. The present research method is of descriptive-survey, and practical in terms of objective. Therefore, in order to attain this objective, firstly, banking system fragility index (BSFI) is reviewed as an early warning system in order to identify banking crisis, in four banking system sectors (specialized, commercial, private and credit institutions), and banking system fragility index is reviewed in the stated four sectors by applying linear and non-linear approaches by making use of data obtained during March 2016 until December 2020. Results of calculation of banking system fragility index in sub-sectors of the banking system indicate periods of high fragility of the banking system, in particular in January, February and March 2017, which might be due to effects of election. Furthermore, in December 2020, high risk-taking was observed in the banking system, arising from creation of a bubble, which represents a strong warning for future problems of the national banking system. Furthermore, during the review period, banking network is noticeably fragile. Notably, results of Granger linear causality test indicate two-sided causality between credit institutions and private banks, a one-sided causal relationship from private banks to specialized and commercial banks and also a one-sided causal relationship from specialized banks to commercial banks. Notwithstanding, results of non-linear causality test reveal contagion of financial fragility from commercial banks to other sectors of the banking network. Of note, since commercial banks remain as subsector of public banks, there is a one-sided causal relationship between the former with other sectors of banking network and regarding state-owned nature of these banks, managerial policies of these banks, not only create financial fragility of commercial banks, but also transfer such fragility to other sectors of the banking system. It is worth mentioning, private banks and non-bank credit institutions, considering network relationship mechanism, transfer financial fragility status to other sectors of the banking system.

  Keywords: Banking Distress, Banking System Fragility Index (BSFI), Granger Linear Causality, Non-linear Causality, Contagion Risk
 • Mostafa Samienasab *, Narges Shariyat Jafari Pages 89-124

  There is big lack in indicator and quantitative indices to assess economic resilience with an economic defense approach to be able to identify and detect threats, reduce threatening vulnerability and manage risks quickly to sustain the essential functions of economics. Obviously, given that our county is on its flourishing track, the ability and capacity to stand against the shocks to the state economy and the successful planning to gain the aim, requires indigenous measuring indicators. Considering economic defense approach, this research tries to indigenize economic resistance indices. The research follows a functional aim and a descriptive-analytic methodology. To indigenize economic resistance indices with an economic defense approach, data is first collected through investigating documents to clarify the documented indices of the upstream documents of the overall resistive economy policies and strategic document of economic defense of IRI draft. Then the elites are surveyed to identify fifteen indices to prepare a questionnaire. ISM structural- interpretive modeling is finally used to analyze date. The results imply three levels of impact in the study. Improving economic planning and management as well as the efficiency of economic laws and regulations have the major impact on other assessment indices of economic state resilience which lead in clarifying indigenized model of economic resilience indices. Improving state infrastructures (transportation, communications, water supply, etc.), optimizing public finance, developing knowledge-based economy, improving economic culture, clarifying economy and promoting economic justice are the next affecting factors. Seven final measures including supply and independence of strategic goods (food, medicine, etc.), reducing price volatility (inflammation, interest rate, exchange rate ...), increasing and diversifying employment, increasing economic diplomacy potential, increasing and diversifying state production, lowering economic corruption, and improving monetary and financial system are the highest – major – influential indices among all other indigenized indices.

  Keywords: Economic Resistance, Economic defense, Economic Threats, index, Structural-Interpretive Modeling.
 • Seyye MohammadMahdi Ghamami * Pages 125-164

  One of the most important requirements of constitutionalism is to organize the ratio of freedom and security in such a way as to provide a wide space for legitimate freedoms in coexistence with security in various fields, including economic security. For this reason, while respecting it in accordance with Principles (9), (20) and (48); In the various principles of the Constitution, individual and public freedoms are restricted, including "Islamic norms" (Principle 20), "national independence" (Principle 9), "non-harm to others" (Principle 40), "illegitimate acquisition" (Principle 49) and "Irreparable destruction of the environment" (Principle 50) as well as the Law on Punishment of Disruptors of the Economic System (approved in 1990) is bound. Therefore, there must be a balance between freedoms and security, especially in the economic field, which in recent years has been based on the legal requirements of business protection (Law on Continuous Improvement of Business, adopted in 2012), privatization and competition (General Policy Implementation of Principle 44, adopted in 2008), and protection of production (Law on Maximum Use of Production and Service Capacity of the Country and Protection of Iranian Goods, adopted in 2019) has been considered. However, in this article, while answering the question "What is the relationship between freedoms and security in the system of fundamental rights in Iran?" We analyze the Iranian constitutional system by emphasizing the ninth principle and creating a balance in this regard with a descriptive-analytical method.

  Keywords: economic security, Freedom, Public Order, citizenship rights, public interest
 • Sajjad Ghasemi * Pages 165-194

  The purpose of this article is also the future study of the family institution in Iran with a scenario-orientation approach. Considering that this research tries to provide appropriate planning for potential future by environmental analysis, the method of this research is futuristic research, which is carried out using a combination of quantitative and qualitative models. Also, this research is a combination of documentary and survey methods in terms of data collection type. 20 prominent university faculty members in related fields of cultural affairs and some executive authorities in the field of family were selected. To collect information, questionnaires and cross-impact analysis techniques have been used. In the first stage 39 key factors were considered. In the next stage, these propellants merged with one another and fired into 13 propulsors. Relationships and interactions between these 13 agents were examined through the MickCam software. The results showed that the two key factors of consumerism and the plurality of authority centers in families are the main factors in changing the Iranian family in the next decade, which could be the starting point for these developments. After identifying two key factors of consumerism and the plurality of authority centers in Iranian families, four scenarios were developed based on the Chermak scenario model. Among other things, scenario 4, namely, the simultaneous reduction of consumerism and the reduction of the authority centers in the family, is highly desirable for the IRI and, consequently, for the Iranian family, which, according to experts, is difficult to reach.

  Keywords: scenario, Future Studies, Iranian Family, consumerism, Reducing the Centers of Authority in the Damily, Iran