فهرست مطالب

 • پیاپی 89 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرزاد بالو*، سیاووش حق جو صفحات 7-27

  نظم و نثر در سنت ادبی ما در طول تاریخ طرفداران و مخالفانی داشته و هرکدام دلایلی را له یا علیه دیگری اقامه کرده اند. دراین میان، ابوحیان توحیدی، با فراروی از تقابل های دوگانه، بی آنکه جانب نظم یا نثر را بگیرد، با رویکردی فلسفی و زیبایی شناختی، سویه های دیگری از نسبت میان نظم و نثر را آشکار کرده است. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقل عینی آرای طرفداران نظم و نثر، به تحلیل رویکرد فراثنویت انگار توحیدی در الامتاع و الموانسه می پردازد. نتایج بررسی ها حاکی از این است که توحیدی، با بازخوانی اقوال طرفداران نظم و نثر، معتقد است که درباب شعر و نثر نمی توان حرف آخر را زد. آن گاه، پس از تبیین ماهیت سخن و انواع آن، به نقل امتیازات نظم و نثر از زبان طرفداران آنها می پردازد؛ ازجمله اینکه نظم صناعت است و دست عامه مردم به آن نمی رسد، درحالی که نثر زودیاب تر است و عامه سخنوران را به جهت سهولت به خود متوجه می کند. نثر برای آراستگی به شعر نیازمند است، اما شعر به نثر نیازی ندارد. شاعر افق بی کرانه در پیش دارد و نویسنده میدانی کران مند، و در مقابل، نثر بنیاد سخن است و نظم فرع آن. نثر عاری از تکلف است و شعر مشحون از الزامات شعری؛ نثر از خرد وام می گیرد و نظم از احساس. با وجود زیبایی صوری نظم، نثر اصیل تر و شریف تر است. سرانجام، نتیجه می گیرد که هم نظم و هم نثر فضیلت های انکارناپذیر دارند و بهترین نوع سخن آن است که صورت آن بین نظم و نثر باشد، ولی نه نظم باشد و نه نثر.

  کلیدواژگان: نظم، نثر، تقابل دوگانه، بلاغت، ابوحیان توحیدی
 • اکرم برازنده*، امیربانو کریمی صفحات 29-52

  گفتمان کلان تصوف اسلامی نگرشی قدسی است که در بستر دین، در واکنش به گفتمان های معارض دیگر نظیر فقه، کلام، فلسفه و زهد شکل گرفت. در اواخر سده دوم، پس از درآمیختن کیمیای عشق با مس زهد، رهروان جریان صوفیانه، برخلاف دیگر جنبش های فکری و دینی فرهنگ و تمدن اسلامی، که قرآن را متنی فروآمده از آسمان به زمین و در حرکتی دیالکتیکی بین آسمان و زمین می دانستند، قرآن را متنی برای حرکت از زمین به آسمان، یعنی معراج صوفیانه، در نظر آوردند. با این تلقی، شاهد مواجهه گوناگون صوفیه با دال های مفهوم ساز، برجسته و پربسامد، به ویژه نشانه شناور «توکل» در گفتمان تصوف و نیز بقیه آثار صوفیه اعم از نثرهای متمکن و مغلوب هستیم. در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد جفت گفتمان سا‍ز لاکلاو و موفه، دگردیسی های این دال شناور را در چندین نثر متمکن صوفیه به فارسی و عربی نشان داده ایم و از این رهگذر تاثر و تاثیرهای این چند متن را از یکدیگر تبیین کردیم.

  کلیدواژگان: تصوف، گفتمان، نثر متمکن، قوت القلوب، کشف المحجوب، ترجمه رساله قشیریه، توکل، لاکلاو و موفه
 • امین بنی طالبی*، پریوش میرزاییان صفحات 53-77

  طبق نظریه بازتاب در جامعه شناسی هنر، ادبیات در معنای گسترده اش آینه جامعه و نشان دهنده جهت گیری ها، سلیقه ها و جریان های اجتماع است و بهتر از بقیه علوم و فنون به کالبدشکافی جامعه کمک می کند. به شکل ویژه، از میان آثار ادبی، داستان کوتاه و رمان بیش از دیگر انواع ادبی به زندگی اجتماعی وابسته اند و ضمن تاثیرپذیری از تغییرات در جامعه، خود منشا تغییر می شوند و تغییرات جوامع را نیز نشان می دهند. به این ترتیب، می توان ازطریق شناخت نوسان ها و دگرگونی های دنیای درون شخصیت های اصلی داستان ها، راهی به شناخت تحولات و تغییرات دنیای بیرون آنان پیدا کرد. هدف این پژوهش نیز بررسی تصویر شخصیت اصلی در داستان های کوتاه هوشنگ گلشیری است. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، سعی شده است تا پس از استخراج خصوصیات شخصیت های اصلی داستان های کوتاه گلشیری در دو دهه 60 و 70 و نیز شناسایی وقایع و جریان های سیاسی اجتماعی موثر سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به بررسی و تحلیل تطبیقی مطالب پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که گلشیری در مجموعه داستان های خود، بخشی از روحیات و افکار روشنفکران، هنرمندان و طبقه متوسط عصر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم عرضه کرده است و میان خصلت های روحی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شخصیت های اصلی هر مجموعه داستان با وضعیت اجتماعی _سیاسی حاکم بر آن دوره ، البته با برداشت سیاسی و اجتماعی نویسنده از تحولات این دوره ، ارتباط نزدیکی وجود دارد؛ به طوری که با تغییر وضعیت جامعه، برخی از این ویژگی ها نیز دستخوش تغییر شده است.

  کلیدواژگان: هوشنگ گلشیری، داستان کوتاه، شخصیت اصلی، وضعیت سیاسی اجتماعی
 • حسین بیات*، نسترن شهبازی صفحات 79-99

  علی اکبر دهخدا از تاثیرگذارترین نویسندگان دوران مشروطه است. هم زمان با تشکیل مجلس دوره نخست، او گزارش ها، دیدگاه ها و انتقادهای خود را در سلسله مقاله های روایی با عنوان چرندوپرند در روزنامه صوراسرافیل منتشر می کرده است. این نوشته ها بسیار محبوب و پرمخاطب بوده اند. به نظر می رسد، جدا از حقیقت مانندی محتوای روایت ها، ساختار بدیع مقاله های چرندوپرند با بهره گیری از زبان طنز و پرداخت راوی قابل اعتماد (دخو)، که در این نوشته ها نقشی کلیدی ایفا می کند، جذابیت و درعین حال باورپذیری روایت ها را تقویت کرده است. شیوه هایی که دهخدا در ساختار منحصربه فرد مقاله ها و شخصیت پردازی دخو از آنها بهره برده است، اشتراکات درخور توجهی با تکنیک های طرح شده در رویکرد انسان گرایانه کارل راجرز دارد، رویکردی که ماهیتی روان شناختی دارد و مسئله شخصیت نقطه ثقل آن است. گزینش و طبقه بندی نمونه های مستخرج از چرندوپرند و انطباق آنها با مولفه های نظریه فردمحور راجرز نشان می دهد که دهخدا ویژگی هایی در عرصه متن قرار داده است که مهم ترین پیش فرض راجرز یعنی جهان تجربی را اثبات می کند و به تبع آن شکل و محتوای مقاله ها با روایت گری دخو می تواند با ویژگی های موردنظر راجرز در ترسیم چهره آرمانی درمان گر همسان باشد.

  کلیدواژگان: دهخدا، چرندوپرند، شخصیت پردازی، راجرز، رویکرد فرد محور
 • فهیمه تسلی بخش*، احسان چنگیزی صفحات 101-129

  در فارسی امروز، صورت های مختلف فعل «گفتن» به ابزاری دستوری برای دلالت بر مفاهیم وجهی بدل شده اند. برخی از این صورت ها مانند «گو»، «گویی»، «گفتی»، «گوییا»، و «گویا»، در تحولات تاریخی زبان فارسی به عنوان قید به کار رفته اند و از آن میان، «گویی» و «گویا» هنوز رایج اند. در فارسی امروز، برخی صورت های فعل «گفتن»، مانند «بگو»، «نگو»، «بگویی» و مانند آن، در برخی بافت ها، کارکرد وجهی برعهده دارند. در این مقاله، به ویژگی های معنایی فعل «گفتن» از دوره باستان تا امروز پرداخته شده و سپس، روند تحولات برخی صورت های زبانی مشتق از آن، که طی فرآیند دستوری شدگی به قید بدل شده اند، بررسی شده است. «گویی» در تشبیه و تمثیل، برای دلالت بر فرضی و غیرواقعی بودن گزاره و «گویا» برای بیان شک و تردید در متون ادب فارسی به کار رفته اند و امروز نیز رایج اند. گذشته ازاین، برخی صورت ها و صیغه های این فعل در مرحله میانی دستوری شدگی قرار دارند. این صورت ها بازنمایی مفاهیم وجهی استنباط، حدس، گمان، فرض، و تصور را برعهده دارند و برخی از آنها به تدریج مقوله فعل را از دست می دهند و در جایگاه قید برای بازنمایی مفاهیم وجهی به کار می روند.

  کلیدواژگان: گفت، گو، دستوری شدگی، مفاهیم وجهی، تحول زبان
 • حسین حسن رضایی* صفحات 131-156

  برخی کلمات و ترکیبات در دیوان حافظ هست که توجه دقیق به آنها ما را به دنیای شعر و اندیشه او نزدیک می کند. از جمله این کلمات و ترکیبات «جام» و مترادف های آن است. بسامد کلمه جام و مترادف های آن در دیوان حافظ از تعلق خاطر زیاد او به جام نشان دارد. در این مقاله، برای بررسی جام در دیوان حافظ، درباره اهمیت جام در ادبیات فارسی و دیوان حافظ، نظر شارحان متقدم و معاصر درباره معنا و کارکرد جام در حافظ بیان شده است. متن مقاله به دو قسمت تقسیم می شود: در قسمت اول، جام در سنت شعری قبل از حافظ بررسی شده است. قبل از حافظ، غالبا سه نوع جام یا شراب داریم: زمینی، عرفانی و خیامانه. در قسمت دوم، ذیل عنوان هایی، به هنرنمایی های حافظ با جام پرداخته شده است: 1. تکرار و برجسته کردن جام و تبدیل آن به بن مایه نمادین، 2. تقابل سازی با جام و به کاربردن آن همچون ابزاری برای مبارزه سیاسی و اجتماعی، 3. اختلاط معانی و کارکردهای گوناگون و متضاد جام با یکدیگر، 4. ساخت بیان متناقض نما با جام و خلق ابیات شاهکار. مقاله حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، در پایان نتیجه می گیرد که حافظ آگاهانه با تکرار جام آن را برجسته و نمادین ساخته و با اختلاط معانی ایرانی و اسلامی جام، منشوری ساخته که هر خواننده ای، به فراخور تجربه و دانش خود، می تواند معانی گوناگونی از آن دریافت کند.

  کلیدواژگان: حافظ، جام، جام عرفانی و زمینی، بن مایه نمادین، اختلاط
 • محمد رودگر* صفحات 157-182

  درون مایه بیشتر حکایات صوفیه کرامات مشایخ است. حجم عظیمی از تذکره ها و مناقب نامه های عرفانی و برخی دیگر از متون صوفیانه را می توان تحت عنوان «حکایات کرامات» گنجاند. حکایات کرامات همواره عرصه رد و قبول گروه های گوناگون مخاطبان بوده است. یکی از مهم ترین مباحث ساختاری حول موضوع حکایات کرامات، تعیین نوع واقعیت موجود در این حکایات و رده بندی شان تحت یک نگرش از واقعیت خاص است. راه های مختلفی برای پذیرش حکایات کرامات وجود دارد، اما بهترین و فراگیرترین شیوه، که مدعای نگارنده در این نوشتار است، واقع نمایی تحلیلی کرامات است و رسیدن به نوعی واقع گرایی عرفانی یا ریالیسم صوفیانه. کسانی که نه به پذیرش تعبدی گردن می نهند و نه خود اهل سیروسلوک اند که با کشف و شهود به حقیقت کرامات برسند، با کمک تحلیل هایی خاص می توانند به سطحی از پذیرش درباره کرامات دست یابند، اما در تحلیل واقع نمایانه کرامات، هیچ گونه تقلیل و تحدیدی در اصل پدیده کرامت رخ نخواهد داد. این پژوهش کتابخانه ای به شیوه ای توصیفی و تحلیلی درصدد تشخیص نوع واقعیت موجود در این گونه روایی است تا از این طریق ثابت شود که واقعیت حکایات کرامات با هیچ نوع واقعیت موجود و مالوف برابر نیست و در نتیجه این حکایات به واقع نمایی خاص خود نیاز دارند.

  کلیدواژگان: کرامات اولیا، حکایت کرامات، واقع گرایی، واقع نمایی
 • باقر صدری نیا*، محسن حیدرزاده جزی صفحات 183-205

  کاربرد ابهام و ایهام در کلام، با تمهید زمینه تنوع دلالت و به تاخیرافکندن روند فهم معنا، در رقم زدن ابعاد هنری اثر ادبی تاثیر درخور اعتنایی برجای می گذارد و به هر میزان که کلام از چنین شگردهای بیانی ای بی بهره باشد، با تبدیل شدن به گزاره ای تک معنا، حیثیت هنری آن کاستی می گیرد.در مقاله حاضر، با چنین پیش فرضی، شعر حزین لاهیجی (1180-1103 ه‍ .ق.) بازخوانی و تعدد دلالت ها در سروده های او در دو سطح واژگانی و متنی بررسی شده است. در سطح واژگان، صنایعی همچون ایهام و انواع آن، اتفاق، استخدام و جناس شبه اشتقاق، مرز دلالت های بیت را درمی نوردد و گستره معنایی تازه ای را به روی مخاطب می گشاید. این بررسی موید آن است که در شعر او 192 مورد ایهام، ایهام تناسب و ایهام تضاد به کار رفته است. در سطح جمله و بیت نیز، انواع ابهام و تعدد دلالت ها و علل پدیدآمدن آن، در سه گروه زبانی، منطقی و لحنی طبقه بندی شده و در هریک از آنها، شگردهایی که شاعر برای آفرینش ابهام و تنوع دلالت به کار برده بررسی و تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: دلالت، ایهام، اتفاق، ابهام، حزین، منطق، زبان
 • محمدرضا عزیزی* صفحات 207-223

  در مقاله حاضر، مشخصه های صرف اسم عربی مانع برداشت های گوناگون از متون ادبی دانسته شده است. ساختمان اسم عربی از ویژگی هایی ذاتی چون تذکیر و تانیث، جامد و مشتق، وزن، تثنیه، انواع جمع، ضمایر دقیق، موصول، اسم های اشاره و... برخوردار است که تعین و تداعی دقیق معانی در ذهن مخاطب را به همراه دارد. هرچند دقت صرف عربی در نثر علمی و فلسفی امتیاز به شمار می رود و دانشمندان می توانند مقصود خود را به کمک آن به روشنی بیان کنند، در متون ادبی، نقص به نظر می رسد و از چندپهلویی و لطف هنری اثر می کاهد. مسکوت بودن برخی از این ویژگی ها در صرف اسم های فارسی، به ابهام و ادبیت شعر کمک می کند. در دیوان حافظ هفت غزل ملمع وجود دارد که امکان چنین مقایسه ای را فراهم می آورد. وجود مصراع هایی به زبان فارسی و عربی در یک غزل حافظ به خوبی تفاوت امکانات صرفی در زبان فارسی و عربی را نشان می دهد. فقدان چنین مشخصه هایی یا وجود آن به صورت کلی در واژه فارسی طیف بیشتری از مخاطبان را با خود همراه می سازد و دامنه برداشت های گوناگون را وسعت می دهد.

  کلیدواژگان: علم صرف، واژه، ابهام ادبی، حافظ شیرازی
 • کلثوم قربانی جویباری*، آذر حسینی صفحات 225-253

  ادبیات داستانی جدید ایران محل ظهور اندیشه های نو و مترقی است؛ ازجمله، عرصه نقش آفرینی زنان، هم در جایگاه نویسنده و هم در مقام قهرمانان تاثیرگذار در خلق رخ دادهاست. در این ادبیات جدید، زنان دستمایه طرح معضلات در بسیاری از داستان ها می شوند. ازجمله این معضلات خشونت علیه زنان است. در این مقاله سعی شده است تا خشونت، انواع، ابزار و عوامل مختلف بروز آن در رمان های برگزیده دهه چهل با نام های سنگ صبور، شوهر آهوخانم، شازده احتجاب، و سووشون بررسی شود تا ازطریق آن، نگرش نویسندگان این آثار به حقوق زنان و مسایل موجود در جامعه نشان داده شود. با تحلیل محتوای آثار پیش گفته، بیشترین خشونت از نوع پنهان و آشکار در رمان شوهر آهوخانم دیده می شود و رمان های سنگ صبور و شازده احتجاب و سووشون به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند. عوامل متعددی در بروز این خشونت ها نقش دارند: فرهنگ، عرف و سنت ها، عقاید مذهبی، خانواده و نگرش مردسالارانه و نا آگاهی زنان از حقوق خود و... ازجمله این علل به شمار می روند. طرح موضوع خشونت علیه زنان در رمان ها نشان می دهد که نویسندگان این دوره در جایگاه روشنفکران و مصلحان جامعه نگرش فمینیستی دارند و با اعتراض به سنت های جنسیت زده حاکم و نقد سلطه پدرسالارانه و نمایش وضعیت نامطلوب اجتماعی و موقعیت فرودست زنان، سعی می کنند به دفاع از حقوق آنها بپردازند.

  کلیدواژگان: زنان، خشونت، ادبیات داستانی، دهه چهل
 • یحیی کاردگر*، حسن شهریاری صفحات 255-277

  شناخت اساطیر و حماسه ها برای آشنایی با فرهنگ و تمدن گذشته ملت ها مهم و ضروری است. ازاین رو، بررسی تحولاتی که به دلایل سیاسی و اجتماعی و گذر زمان در اساطیر و حماسه های جامعه ای ایجاد می شود، شایسته توجه است. تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است که مبنای آن شناسایی علل و چگونگی تحولات راه یافته در سیمای اساطیری و حماسی ایران در امهات کتاب های تاریخی فارسی از قرن سوم تا پایان حکومت صفویه باشد. نتایج این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، عبارت اند از: حذف بسیاری از اندیشه های دین زرتشتی از سیمای اساطیر ایرانی در نتیجه غلبه اعراب و نفوذ اسلام، دگرگونی در پاره ای اعمال و کردارهای شخصیت های اساطیر ایرانی و نفوذ آموزه های اسلامی در آن و اختلاط و آمیختگی با اسراییلیات، دگرگونی هایی که در قالب شخصیت ها، داستان ها و جغرافیای اساطیری راه یافت و اختلاط هایی که به واسطه رواج اسراییلیات به شکل هم زمانی، نسب سازی های جعلی، یکسان پنداری و وابستگی های جغرافیایی اساطیر ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داد. از دیگر دستاوردهای این پژوهش، نمایاندن نفوذ تفکرات قوم سامی در اساطیر ایرانی و منطق باورپذیری عصر مورخ بر روایات ایرانی است که به افسانه پردازی های گوناگون درباره آنها منجر شده است.

  کلیدواژگان: اساطیر، خدای نامه، تاریخ های فارسی، دوره اسلامی
 • سید مرتضی میرهاشمی*، عفت نقابی، فاطمه قارلقی صفحات 279-303

  منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی برجسته ترین اثر از نوع داستان های غنایی و بزمی در ادب فارسی است که مخاطبان بسیاری را مجذوب خود کرده است. اگرچه درباره ساختار روایت های این منظومه پیش از این مقالاتی منتشر شده، در زمینه استفاده از شگردهای بلاغی برای اقناع مخاطب و در نتیجه ایجاد تعلیق در این اثر داستانی تحقیق خاصی انجام نشده است؛ ازاین رو، در بحث حاضر، نخست به تعریف اقناع در علوم مختلف و نقش آن در تاریخ فلسفه و بلاغت پرداخته می شود و سپس، با نگاهی گذرا به تعریف تعلیق، روشن می شود که چگونه شگردهای بلاغی می تواند در خدمت تعلیق داستانی قرار گیرد. شایان ذکر است که تعلیق ها در داستان خسرو و شیرین تا اندازه زیادی حاصل بهره گیری شاعر از شیوه های بلاغی ای است که برای اقناع مخاطب به کار رفته است. این تعلیق، که سبب هجران و دوری عاشق و معشوق در فواصل مختلف داستان می شود و ازطرفی هم سبب پدیدآمدن انتظار در خواننده می شود، در برش های گوناگون داستانی به چشم می خورد. در این مجال، از دو علم معانی و بیان برای بررسی نقش اقناع در ایجاد تعلیق استفاده شده است. از شگردهای علم معانی، اغراض ثانوی کلام یعنی تشویق و ترغیب، تحذیر و هشدار، تکریم و تعظیم و به ویژه سرزنش و هشدار، و از شگردهای بیانی، اغراض تشبیه، استعاره، و تمثیل، نقش موثرتری در اقناع مخاطب و ایجاد تعلیق ایفا کرده اند.

  کلیدواژگان: نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، بلاغت، معانی و بیان، اقناع، تعلیق داستانی
|
 • Farzad Baloo*, Siavash Haghjou Pages 7-27

  Verse and prose have had proponents and opponents in the literary tradition throughout history, and each group has argued for or against the other. By overcoming this dual opposition without taking the side of poetry or prose and adopting a philosophical and aesthetic approach, Abū Hayyān al-Tawhīdī revealed other aspects of the relationship between verse and prose. Quoting the opinions of the advocates of poetry and prose, the present paper objectively analyzes the monotheistic meta-dualism approach in Al-Imtāʿ wa al-Mu’ānasa using a descriptive-analytical method. The results indicate that by rereading the works of the proponents of verse and prose, Tawhīdī believes that the final word cannot be stated about poetry and prose. Moreover, after explaining the nature of speech and its types, he mentions the advantages of verse and prose in the words of their advocates: e.g., verse is creation and the general public does not attain it, while prose is realized faster and attracts the general writer for its convenience; prose needs poetry for adornment, but poetry does not need prose; the poet has an infinite horizon ahead while the writer has a limited field, and prose is the foundation of speech but poetry is its derivative; prose is free of obligations while poetry is full of poetic requirements; prose borrows from wisdom but poetry borrows from emotion; and despite the formal beauty of verse, prose is more original and noble. Finally, he concludes that both verse and prose have undeniable virtues and the best type of speech is one that its form is something between verse and prose while it is neither verse nor prose.

  Keywords: Verse, Prose, Dual Opposition, Rhetoric, Abū Hayyān al-Tawhīdī
 • Akram Barazandeh*, Amirbanoo Karimi Pages 29-52

  The general discourse of Islamic Sufism is a sacred attitude that was formed in the context of religion, in response to other opposing discourses such as jurisprudence, scholastic theology, philosophy and asceticism. At the end of the second century A.H., the followers of the Sufi movement incorporated the alchemy of love in the ascetic copper. Unlike other intellectual and religious movements of Islamic culture and civilization that regarded  the text of the Qurchr('39')an as a text descended from heaven to earth in a dialectical movement between heaven and earth, they considered the Qurchr('39')an to be a text for the movement from earth to heaven, that is, the Sufi ascension. With this in mind, we witness various encounters of Sufism with conceptualizing prominent and frequent signs, especially the floating sign of “trust” in Sufi discourse as well as other works of Sufism including scholastic and intuitive prose texts. In this paper, using the descriptive-analytical method and the approach of Laclau and Mouffe’s discourse theory, we have demonstrated the metamorphoses of this floating sign in several scholastic Sufi texts in Persian and Arabic, and through this we have explained the interactions of these texts.

  Keywords: Sufism, Discourse, Scholastic Text, Qūt al‐Qulūb, Kashf al-Mahjūb, Translation of Al-Risāla al-Qūshayriyya, Trust, Laclau, Mouffe
 • Amin Banitalebi*, Parivash Mirzayian Pages 53-77

  Based on the theory of reflection in the sociology of art, literature in its broadest sense is a mirror of society that reflects the orientations, tastes and social currents and helps to dissect the society better than science and technology. In particular, among literary works, short stories and novels are more dependent on social life than other types of literature, and while being affected by changes in society, they themselves are the source of change and show the changes in societies. In this way, by recognizing the fluctuations and changes of the world inside the main characters of the stories, a path can be found to know the transformations and changes in the world outside them. The purpose of this study is to examine the image of the main character in Houshang Golshiri’s short stories. In this regard, an attempt was made to conduct a comparative content analysis of the works using the descriptive-analytical method and by extracting the characteristics of the main characters of Golshiri’s short stories in the 60s and 70s (Persian Calendar) and by identifying the main socio-political events and currents of the years following the victory of the Islamic Revolution. The results show that in his collection of stories Golshiri directly and indirectly presented a part of the mentalities and thoughts of intellectuals, artists and the middle class of his time and there is a close relationship between the spiritual, political, social and cultural characteristics of the main characters of each collection of stories with the prevailing socio-political situation of that period. This corresponds to the author’s political and social perception of the developments of the period because when the status of society changes, some of these characteristics also change.

  Keywords: Houshang Golshiri, Short Story, Main Character, Socio-Political Situation
 • Hossain Bayat*, Nastaran Shahbazi Pages 79-99

  Ali Akbar Dehkhoda is one of the most influential writers of the constitutional era. Simultaneously with the formation of the first parliament, he published his reports, views and critiques in a series of narrative articles entitled “Charand-o-Parand” in the weekly journal “Sur-e-Esrafil”. These writings were very popular and attracted a wide audience. Apart from the fact that the contents of the narratives were realistic, it seems that the original structure of “Charand-o-Parand” articles, which used the language of humor and the creation of a reliable narrator (Dakhou), who plays a key role in the writings, has strengthened the attractiveness and credibility of the narratives. The methods that Dehkhoda has used in the unique structure of the articles and the characterization of Dakhou share striking similarities with the techniques outlined in Carl Rogers’ humanistic approach. An approach that is fundamentally psychological in nature and the issue of personality is its focal point. The selection and classification of the examples derived from “Charand-o-Parand” and matching them with the components of Rogers’ Person-Centered Theory show that Dehkhoda placed features in the field of the text that prove Rogers’ most important assumption, the experimental world. Based on this, the form and contents of the articles narrated by Dakhou can be similar to the features assumed by Rogers describing an ideal face of the therapist.

  Keywords: Dehkhoda, Charand-o-Parand, Characterization, Rogers, Person-Centered Approach
 • Fahimeh Tasallibakhsh*, Ehsan Changizi Pages 101-129

  In Modern Persian, different forms of the verb “goftan” (meaning “to say”) are used as grammatical tools for denoting modality. Some of these forms such as “gu”, “gu’i”, “gofti”, “gu’iyâ” and “guyâ” went through historical changes and were used as modal adverbs in Persian literary texts and among them, “gu’i” and “guyâ” are still common. In Modern Persian, there are other forms of the verb “goftan” such as “begu”, “nagu” and “begu’i”, which function as modals in certain contexts. In this paper, we studied the semantic features of the verb “goftan” in texts belonging to different stages of Persian language from Old Persian to Modern Persian and we also tracked the process of grammaticalization of certain forms of the verb “goftan” to show how they changed into modal adverbs. Based on our findings, “gu’i” has been used for purposes such as simile and allegory to represent imaginary and unreal statements and “guyâ” has had a modal role to represent doubt and uncertainty of the speaker. Both forms are still in use. Moreover, some forms of the verb “goftan” are in the middle stages of grammaticalization. These forms represent the modalities of inference, conjecture, assumption, and imagination, but some of them are gradually losing their verbal characteristics and are changing into adverbs to represent modality.

  Keywords: Goft-, Gu-, Grammaticalization, Modality, Language Change
 • Hossain Hassan Rezaie* Pages 131-156

  There are some words and phrases in Hāfez’s Diwān (Book of Poems) which merit careful attention as this brings us closer to the world of his poetry and thought. One of these words is “Jām” (“cup”) and its synonyms. The frequency of this word and its synonyms is indicative of its significance in the mind of the poet. To investigate Jām in Hāfez’s Diwān, the importance of Jām in Persian literature and Hāfez’s Diwān, and the opinions of the old and contemporary exegetes regarding the meaning and function of Jām in Hāfez’s Diwān were explained in this paper. The body of the paper contains two distinct parts: the first part deals with Jām in the tradition of poetry prior to Hafez. There are three kinds of Jām or “Mey” (wine): earthly, mystical, and Khayyamian. The second part is concerned with the display of the artistic skills of Hāfez in dealing with Jām in the following subheadings: 1. The repetition and foregrounding of the word Jām and making it a symbolic motif, 2. Creating opposition by Jām and using it as a tool for political and social struggle, 3. Mixing the various and opposing meanings and functions of Jām, and 4. Making paradoxical expression with Jām to create masterpiece couplets. The conclusion of this descriptive-analytical research is that Hafez intentionally repeated Jām to make it prominent and symbolic and mixed its Islamic and Iranian senses to create a prism of which any reader based on their background knowledge and experience could get various meanings.

  Keywords: Hāfez, Jām, Mystical, Earthly Jām, Symbolic Motif, Mixing
 • Mohammad Roodgar* Pages 157-182

  The theme of most of the Sufi anecdotes is the Kerāmāt (miracles) of the Sheikhs (elders). A large volume of mystical memoirs and biographies and some other Sufi texts can be included under the title of “Kerāmāt Anecdotes”. These anecdotes have always been the subject of acceptance or rejection by various groups of their audience. Determining the type of reality in these Kerāmāt anecdotes and classifying them under a particular view of reality is one of the most important issues surrounding these anecdotes. There are several ways to accept the Kerāmāt anecdotes, but the best and most comprehensive way that the author advocates in this paper is the analytical realism of Kerāmāt and the attainment of a type of mystical or Sufi realism. Those who neither submit to devotional acceptance nor are themselves in the path of mysticism to attain the truth of Kerāmāt by means of discovery and intuition, can arrive at a level of acceptance of Kerāmāt with the help of specific analyses. However, in the realistic analysis of Kerāmāt, there is no reduction or limitation in the phenomenon. The present descriptive-analytical library research seeks to identify the type of reality in this particular narrative in order to prove that the reality of Kerāmāt anecdotes is not equal to any existing or familiar reality and as a result these anecdotes need their own specific realism.

  Keywords: Kerāmāt of Awliyā (Saints), Kerāmāt Anecdotes, Realism, Reality
 • Bagher Sadrinia*, Mohsen Heydarzadeh Pages 183-205

  The use of ambiguity and amphibology in speech, by arranging the setting for multiplicity of significations and delaying the process of meaning comprehension, leaves a significant impression on the creation of  artistic aspects of the literary work and to the extent that the speech is free of such expressive techniques, it turns into a single meaning proposition, and its artistic worth is diminished. In this paper, based on such a presupposition, we have revisited the poems of Hazin Lahiji (1103-1180 A.H.) and examined the multiplicity of significations in his poems at both lexical and textual levels. At the lexical level, some figures of speech such as amphibology and its types, coincidence, and derivative puns pass beyond the limits of significations of the couplet and open new horizons of meaning to the audience. This study confirms that 192 cases of amphibologies were used in his poem. At both the sentence and couplet levels we classified the types of ambiguities and multiplicity of significations and the causes of their emergence into three categories of linguistic, logical and tonal and in each category we investigated and analyzed the techniques used by the poet to create ambiguity and various significations.

  Keywords: Signification, Amphibology, Coincidence, Ambiguity, Hazin, Logic, Language
 • Mohammad Reza Azizi* Pages 207-223

  The present article identified the morphological characteristics of the Arabic noun as a feature preventing various interpretations of literary texts. Arabic nouns enjoy intrinsic features such as masculinity and femininity, solidness or derivativeness, morphological weight, duality, plurality, precise pronouns, relativity, demonstratives, etc., which determine and give rise to special associations in the mind of the audience. Although the precision of Arabic morphology in scientific and philosophical prose is a privilege with the help of which scholars can clearly express their intentions, it seems to be a defect in literary texts that reduces the multifariousness and artistic delicacy of the works. The absence of some of these features in the morphology of Persian nouns contributes to the ambiguity and literariness of the poem. In Hafez’s Diwān, there are seven bilingual lyrics (Molamma’āt) that allow such a comparison. The presence of some Persian and Arabic stanzas in a ghazal lyric of Hafez clearly shows the difference between the morphological possibilities in Persian and Arabic. In general, the absence or existence of such features in Persian words brings with it a wider audience and expands the range of different interpretations of a poetic work.

  Keywords: Morphology, Word, Literary Ambiguity, Hafez-e-Shirazi
 • Kolsoom Ghorbani*, Azar Hossaini Pages 225-253

  New Iranian fiction is the birthplace of modern and progressive ideas. For example, it is an arena where women play a role both as writers and as influential heroes in the creation of events. In this new literature, women are the subject of problems in many stories. One of these problems is violence against women. In this paper, we made an attempt to investigate violence, its types and tools and various causes of its occurrence in selected novels of the 1940s entitled Sang-e Sabour, Showhar-e Ahou Khanom, Shazde Ehtejab, and Suvashon by means of which to portray their authors’ attitudes toward women’s rights and issues in the society. Analyzing the contents of the aforementioned works, the most violence in its hidden and overt forms can be seen in Showhar-e Ahou Khanom, followed by Sang-e Sabour, Shazde Ehtejab and Suvashon, respectively. Numerous factors play a role in the occurrence of this violence: culture, customs and traditions, religious beliefs, family and the patriarchal attitude and women’s ignorance of their rights, are among the causes. The issue of violence against women in the novels shows that the writers of this period, as intellectuals and reformers in the society, have a feminist attitude and try to defend women’s rights by protesting against the ruling sexist traditions and criticizing the patriarchal domination and showing the unfavorable social conditions and inferior status of women.

  Keywords: Women, Violence, Fiction, The Forties
 • Yahya Kardgar*, Hasan Shahriari Pages 255-277

  Knowledge of myths and epics is important and necessary to get acquainted with the past culture and civilization of nations. Therefore, it is worth considering the developments that occur in a society’s myths and epics due to political and social reasons and the passage of time. So far, no research has been done aimed at identifying the causes and the changes occurred in the mythological and epical images of Iran in the most important Persian history books from the third century up to the end of the Safavid rule. The results of this study, which was done using the descriptive-analytical method, are: the removal of many ideas of Zoroastrianism from the face of Iranian mythology as a result of Arab domination and the influence of Islam, changes in some of the actions and deeds of Iranian mythological characters and the influence of Islamic teachings on them and their mixing with the Israelites (foreign narratives from Jewish sources), the transformations that took place in the form of characters, stories, and mythological geography, and the mixtures that influenced the Iranian mythology due to the spread of Israelites in the form of contemporaneity, fake lineage, uniformity, and geographical affiliation. Other findings of this study show the influence of the thoughts of the Semitic people on Iranian mythology and the logic of the credibility of the historian’s era on the Iranian narratives, which led to various myths about them.

  Keywords: Mythology, Khwadāy-Nāmag (Book of Lords), Persian Histories, Islamic Period
 • Seyyed Mortaza Mirhashemi*, Effat Neghabi, Fateme Gharleghi Pages 279-303

  Nezami Ganjavi’s poem (epopee) of Khosrow and Shirin is one of the most prominent works of lyrical and festive stories in Persian literature which has fascinated a wide audience. Although some papers on the structure of the narratives of this poem had been published before, no specific research was conducted on the use of rhetorical devices to persuade the audience and thus to create suspense in this fictional work. Therefore, in this study, first we defined persuasion in different fields of study and its role in the history of philosophy and rhetoric and then with a brief look at the definition of suspense, we clarified how rhetorical devices could be used to serve fictional suspense. It is worth mentioning that the suspense in the story of Khosrow and Shirin is to a large extent the result of rhetorical devices that the poet used to persuade the audience. This suspense, which causes parting and distance between the lover and the beloved at different intervals of the story and at the same time leads to expectation on the part of the reader, is seen in different parts of the story. In the current study, semantics and eloquence were used to investigate the role of persuasion in creating suspense. Among the semantic devices, the secondary purposes of speech, i.e. encouragement and persuasion, prevention and warning, honoring and praising, and especially blaming and warning; and among the eloquence techniques, the use of simile, metaphor and allegory have played a more effective role in persuading the audience and creating suspense.

  Keywords: Nezami Ganjavi, Khosrow, Shirin, Rhetoric, Semantics, Eloquence, Persuasion, Fictional Suspense