فهرست مطالب

علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار و تابستان 1400)

نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار و تابستان 1400)

 • ویژه نامه 1400
 • تاریخ انتشار: 1400/03/02
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمدشریف شریف زاده*، غلامحسین عبدالله زاده، مهنوش شریفی صفحات 1-25

  شناخت و مدیریت سازوارشونده تحول نظام های دانشگاهی و گذار نسلی آن ها؛ به دلیل تعدد کنشگران و دست اندرکاران و نیز ابعاد چندگانه و هم وابسته؛ نیازمند رویکرد و روش شناسی سیستمی است. این تحقیق دانشگاه پژوهانه به لحاظ هدف کاربردی بوده و در پی تحلیل زیست بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزی مبتنی بر موردکاوی تجربی است. مورد مطالعه در این تحقیق، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود که تلاش نهادمندی را برای گذار به دانشگاه کارآفرین آغاز نموده است. این تحقیق با بهره گیری از روش شناسی سامانه های نرم به انجام خواهد رسید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحلیل اسنادی و مصاحبه نیمه ساختارمند با نمونه ای برگزیده از مدیران، اعضای هیات علمی، کارشناسان، دانشجویان و دانش آموختگان منتخب به دست آمد. با تحلیل موقعیت مسئله مند، ارایه تصور غنی، تحلیل کاتوو و تعاریف ریشه ای از زیست بوم دانشگاه کارآفرین به عنوان گام های کلیدی مرسوم در فرآیند روش شناسی سامانه های نرم، مجموعه ای از اقدامات نهادی بهبودگرا برای توسعه زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه پیشنهاد شد. با تحلیل روایت کیفی صورت گرفته، ابعاد کلیدی زیر برای موقعیت مسئله مند شناسایی شد: (1) ناکامی دانشگاه در پرورش دانش آموختگان کارآفرین برای غنابخشی به بازار کار؛ (2) فقدان برنامه مندی راهبردی دانشگاه برای تحول متوازن و توسعه یکپارچه زیرساخت ها و رشد همه جانبه شاخص های عملکردی؛ (3) ضعف حکمرانی شایسته و یکپارچه آموزش عالی و ناهمگرایی و ناهم زمانی سطوح این نظام؛ (4) عدم توسعه منسجم ساختاری برای پیشبرد کارآفرینی؛ (5) انگاره نادرست گذار دانشگاهی مبتنی بر اولویت بخشی به کارکرد کارآفرینی به قیمت کم رنگ شدن کارکرد و زوال بنیه آموزش و پژوهش دانشگاه؛ (6) چالش شکل دهی شبکه اجتماعی نهادی فراگیر با محوریت یک دانشگاه درون گرا. درس های آموخته از تجربه موردی حرکت یک دانشگاه در مسیر کارآفرینانگی با چشم انداز تحقق زیست بوم دانشگاه کارآفرین، مبین لزوم گذر از چالش های متعدد به هم مرتبط است.

  کلیدواژگان: زیست بوم کارآفرینی، آموزش عالی کشاورزی، دانشگاه کارآفرین، روش شناسی سامانه های نرم
 • یاسر محمدی*، فرشته عواطفی اکمل صفحات 27-38

  این پژوهش، بر مبنای تحلیل موانع دوره های ترویجی برگزارشده در استان کرمانشاه به اجرا درآمد. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بر کشاورزان استان کرمانشاه بودند که در دوره های ترویجی سازمان جهاد کشاورزی شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها،پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی آن توسط تعدادی ازمتخصصین درحوزه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به مقدار بالاتر از 0/85 مورد تایید قرار گرفت. برای شناسایی و تلخیص موانع اثربخشی دوره های ترویجی از تحلیل عاملی اکتشافی در محیط نرم افزار IBMSPSS نسخه 21 استفاده شد و برای تایید موانع استخراج شده، از تحلیل عاملی تاییدی در محیط LISREL. نسخه 8/5 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که موانع اثربخشی دوره های ترویجی در استان کرمانشاه را می توان در پنج عامل کلی خلاصه نمود که در مجموع حدود 70 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند. "عدم تناسب محتوی دوره ها با زمان و نیاز کشاورزان" به عنوان مهم ترین مانع اثربخشی در نظر گرفته شدند. افزون بر این، "فقدان نگرش مثبت مروجان و کشاورزان"، "عدم مشارکت کشاورزان در برنامه ریزی دوره های ترویجی"، "به روز نبودن و حرفه ای نبودن آموزشگران" و " ضعف مدیریت و کنترل کیفیت دوره های ترویجی"به ترتیب به عنوان سایر موانع مهم اثربخشی دوره های ترویجی شناخته شدند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود در کیفیت محتوای دوره های ترویجی مورد ارزیابی سالیانه قرار گرفته و در راستای تناسب بیشتر با نیاز کشاورزان، از مشارکت آن ها در تدوین برنامه های استفاده شود.

  کلیدواژگان: موانع، اثربخشی، دوره های ترویج کشاورزی، استان کرمانشاه
 • عبدالله مخبر دزفولی، امید جمشیدی*، سید داود حاجی میررحیمی، مهرداد تیموری صفحات 39-47

  امروزه نیروی انسانی مهم ترین سرمایه شرکت های بخش خصوصی و سازمان های دولتی است. نیروی انسانی خلاق، نوآور و با بهره وری بالا سهم عمده ای از موفقیت سازمانی را به خود اختصاص داده است. در همین راستا هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بود که با استفاده از فرمول کوکران 305 نفر از آن ها و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظرسنجی از متخصصان در حوزه موضوع مورد پژوهش و پس از انجام اصلاحات ضروری تایید شد. برای بررسی روایی سازه نیز در قالب معادلات ساختاری از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد. همچنین در این مطالعه به‏ منظور سنجش پایایی ابزار اندازه ‏گیری پژوهش از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد که همگی از میزان قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج معادلات مدل سازی ساختاری نشان داد که به ترتیب سه عامل ساختار سازمانی، عوامل فردی و عوامل گروهی بیشترین تاثیر معنی داری را بر خلاقیت کارکنان داشتند.

  کلیدواژگان: خلاقیت، کارکنان، ساختار سازمانی، عوامل فردی، عوامل گروهی
 • بیژن ابدی*، طاهر عزیزی خالخیلی، محمدرضا مرشدلو صفحات 49-59

  شرایط مناسب آب و هوایی ایران، فرصت مناسبی را جهت شناسایی، اهلی سازی و کشت گونه های مهم گیاهان دارویی جهت تولید ماده خام مورد نیاز صنایع فراوری، حفاظت از منابع ژنتیکی زیست بوم ها و افزایش درآمدزایی کشاورزان فراهم نموده است. در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی، پذیرش کشت گیاهان دارویی شاخصی از موفقیت پروژه نشر الگوی کشت این گیاهان است. به همین دلیل، پژوهش حاضر به بررسی عوامل متمایزکننده کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی پرداخته است. جامعه مورد مطالعه کشاورزان شهرستان ساری بودند که مطابق با جدول حجم نمونه کرجسی-مورگان، 150 کشاورز با روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای با انتساب متناسب انتخاب و با ابزار پرسشنامه پیمایش شدند (150 = NT، 61 =n2، 89 =n1). روایی صوری پرسشنامه توسط جمعی از اعضای هییت علمی رشته ترویج و آموزش کشاورزی تایید و بر اساس پیشنهادهای آن ها اصلاحات لازم انجام شد. برای تایید سازگاری و انسجام گویه‏ های شاخص ‏های تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد . نتایج تحلیل داده ‏ها با نرم ‏افزار SPSS (نسخه 20) نشان داد که نرخ پذیرش کشت گیاهان دارویی 59/33 درصد است. همچنین، شواهد نشان از برازش مناسب الگوی رگرسیون لاجستیک با داده‏ های کمی دارد (187/190 =-2log likelihood، 0/10= Cox and Snell R2). نتایج الگوی رگرسیون لاجستیک نشان می ‏دهد که دانش کشت گیاهان دارویی با Exp (B) معادل 1/88، بیشترین تاثیر مثبت و معنادار روی پذیرش کشت گیاهان دارویی دارد. در بخش نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای بهبود پذیرش کشت گیاهان دارویی ارایه شده که می‏تواند اطلاعات مفیدی را برای ترویج کشت گیاهان دارویی به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت پذیرش، کشاورزان، پذیرنده، نپذیرنده، گیاهان دارویی، ساری
 • مجید رضا خداوردیان*، پیمان فلسفی، صفت الله رحمانی، سمیه جنگچی کاشانی صفحات 61-75

  هدف کلی از انجام این مطالعه بررسی نقش و جایگاه ترویج کشاورزی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی به منظور دستیابی به یک نظام ترویج نوآوری محور و پاسخگو بود. وجود چنین نظامی برای ارتقای بهره وری تولید در سطوح عملیاتی، پیرامونی و سیاست گذاری و طراحی نقشه راه برای ترویج کشاورزی کشور ضروری است. در این راستا نقشی که نظام ترویج کشاورزی در تحقق اهداف کلان وزارت جهاد کشاورزی و طراحی سیاست ها و راهبردهای آن ایفا می کند مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و با بهره گیری از روش های نمونه گیری، اعتبارسنجی و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل کیفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران و دست اندرکاران نظام برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در معاونت های اجرایی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بودند. برای انتخاب نمونه ‎ها از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و برای جمع آوری اطلاعات دست اول از تکنیک هایی مانند مصاحبه، جلسات بحث گروهی متمرکز و اسنادپژوشی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب تغییرات، کارگاه تجزیه و تحلیل مشارکتی، تکنیک های طوفان اندیشه و روش تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، راهبرد تدافعی در اولویت اول، راهبرد بازنگری دراولویت دوم، راهبرد تنوع بخشی در اولویت سوم، راهبرد تهاجمی در اولویت چهارم برای انجام برنامه ریزی و سیاست گذاری ترویج کشاورزی قرار گرفتند. در نهایت چهار محور اساسی برای نقش آفرینی در نظام علمی و فناوری، توسعه و تقویت پژوهش های کاربردی، توسعه و تقویت فعالیت های ترویجی، بازنگری و سازماندهی آموزش، چابک سازی اصلاح ساختار و تقویت ابعاد پیشنهاد شد تا در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذارن قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری، ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
 • بهمن خسروی پور، مریم طهماسبی*، مسعود برادران صفحات 77-87

  جامعه‎ شناسان معتقدند که نیرو محرکه ی کارآفرینان، انگیزه های درونی و شخصی آن ها ست که با تاثیرپذیری از محیط پیرامون تقویت می شود. بنابراین، برای کسب شناخت نسبت به چگونگی شکل گیری رفتار کارآفرینانه، شناخت انگیزه ی افراد مهم است. پژوهش حاضر که از نوع مطالعات کاربردی و غیرآزمایشی است، انگیزه زنان روستایی از راه اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی محور را در استان های گیلان و مازندران مورد بررسی قرار داد. در این تلاش پژوهشی، 131 نفر از زنان روستایی شاغل در 17 شهرستان مطالعه و 23 متغیرهای انگیزشی در توسعه کسب و کارها، اولویت بندی شد. یافته ها نشان داد که «دستیابی به استقلال مالی» با میانگین 4/50 از پنج، قوی ترین متغیر در توسعه‎ ی کسب و کار بود. همچنین، «افزایش قدرت کنترل بر سرنوشت خود»، «کاهش هزینه های خانواده»؛ و «بهبود وضعیت مالی و شرایط اقتصادی»، در رتبه های بعدی قرار گرفتند. به این ترتیب، اصلی ترین عامل برانگیزاننده ، دستیابی به قدرت کنترل بیشتر بر امور زندگی با جهت گیری اقتصادی بود. می‎ توان دریافت که کسب و کارهای خرد می توانند در پیشبرد اقتصاد خانوار روستایی و بهبود رفاه آن سهم قابل توجهی داشته باشند. بنابراین، تلاش برای توسعه ی این بنگاه ها در مسیر بیرون کشیدن اقشار آسیب پذیر جامعه از چنگال تله‎ ی فقر، در نوع خود یک راهبرد توسع ه ای ارزشمند تلقی گردد.

  کلیدواژگان: انگیزه، کسب و کارهای خرد کشاورزی محور، زنان روستایی، استان های گیلان و مازندران
 • رضا موحدی*، جلیله سلیمانیان بروجنی صفحات 89-103

  بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین و ضروری ترین تامین کننده مایحتاج زندگی انسان است و توسعه آن بدون دسترسی کشاورزان به دانش، اطلاعات و توجه به نظام دانش و اطلاعات کشاورزی تحقق پذیر نمی باشد. هدف کلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر نظام دانش و اطلاعات زنان روستایی در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی است.جامعه آماری تحقیق، زنان روستایی فعال در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی، بخش گندمان شهرستان بروجن بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 335 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ‏ای بود که روایی آن توسط اساتید ترویج کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه برآورد شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و smartPLS و آزمون های آماری مختلفی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان دانش و اطلاعات کشاورزی زنان روستایی بخش گندمان شهرستان بروجن بالاتر از حد میانگین متوسط می باشد. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که روابط متغیرها در مدل نظام دانش و اطلاعات زنان روستایی در سطح یک درصد خطا معنی دار است. این نتیجه نشان می دهد سوالات از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده و برازش مدل ساختاری خوب می باشد. عوامل آموزشی با ضریب بتای (0/226) عوامل ترویجی با ضریب (0/206) عامل بازار با ضریب (0/188) و عامل حمایت ها با ضریب (0/138) قوی‎ترین تبیین کننده های نظام دانش و اطلاعات کشاورزی زنان روستایی شهرستان بروجن بوده اند.

  کلیدواژگان: نظام دانش و اطاعات کشاورزی، زنان روستایی، فرآوری محصولات کشاورزی، آموزش و ترویج
 • فریبا ملایی*، سید محمود حسینی، سید یوسف حجازی، سید احمدرضا پیش بین صفحات 105-117

  تغییرات اقلیمی اخیرا اثرات متعددی را در بسیاری از نقاط جهان از خود برجای گذاشته است و ایران نیز از این تغییرات وسیع در امان نبوده است. یکی از راه های کاهش تاثیر این پدیده، سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییرات اقلیمی بود. در این مطالعه از روش آمیخته اکتشافی استفاده شد. نمونه گیری در فاز کیفی به صورت هدفمند شروع شد و به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های کیفی با استفاده از روش گراندد تیوری و دیگر روش های کیفی جمع آوری شدند و مولفه ها استخراج شدند. در بخش کمی، کشاورزان با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب انتخاب شدند و در قالب پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفتند. داده‎ های گردآوری شده با استفاده از بسته‎ های نرم افزاری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج، راهکارهای سازگاری در پنج عامل آموزشی و ترویجی، مدیریتی، نهادی و زیرساختی، فنی و زراعی و اقتصادی و مالی گروه بندی شدند و اولویت اول به راهکارهای نهادی و زیرساختی اختصاص یافت. در نهایت، مدل ساختاری تحلیل عاملی تاییدی و مدل مفهومی مربوط به راهکارهای سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم نیز ترسیم گردید.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، راهکارهای سازگاری، بهره برداری پایدار
 • سعید رمضانی، احمد رضوانفر*، امیر علم بیگی صفحات 119-132

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر شناسایی فرصت های کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی انجام شد. جامعه آماری کلیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی در سال 1398 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 209 تن به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات پنل متخصصان و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون پایایی نشان داد که مقادیر آلفا برای تمامی سازه ها بالاتر از0/7 است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 25، انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در ارتباط با عوامل موثر بر شناسایی فرصت های کارآفرینانه حاکی از آن است که سه عامل خودکارآمدی کارآفرینانه، شبکه اجتماعی و سرمایه اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت را در زمینه شناسایی فرصت های کارآفرینانه داشتند. با توجه به نتایج آزمون من وایت نی، افراد دارای سابقه کشت قبلی گیاهان دارویی، دارای میانگین خود نظارتی بالاتر بودند. افرادی که در دوره های کارآفرینی شرکت کرده بودند، میانگین تصور از خود آن ها بالاتر بود. لازم به ذکر است که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، میانگین خود نظارتی، سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، خودکارآمدی کارآفرینانه و تصور از خود بالاتری نسبت به افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی داشتند. همچنین نتایج آزمون علامت حاکی از آن بود که در جامعه مورد بررسی افراد فقط در دو سازه خود نظارتی و سرمایه اجتماعی غالبا دارای میانگین کمتری از میانگین جامعه می باشند. به علاوه، نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنی دار بین سازه سن با سازه‏ های دانش پیشین، شناسایی فرصت های کارآفرینانه و هوشیاری کارآفرینانه را نیز نشان داد.

  کلیدواژگان: شناسایی فرصت های کارآفرینانه، گیاهان دارویی، کارآفرینی کشاورزی، خراسان شمالی
 • ساسان نادری، رضوان قنبری موحد*، سعید غلامرضایی صفحات 133-143

  خشکسالی یکی از مهم ترین تهدیدها و بلایای طبیعی است که تاثیر قابل توجهی بر اکوسیستم ها، معیشت مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد.  آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی با توجه به محل زندگی و نوع محصول می تواند متفاوت باشد. لذا برای مدیریت بهتر پدیده خشکسالی و کاهش آسیب پذیری کشاورزان، باید مناطق آسیب پذیرتر مشخص گردند.این در حالی است که در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه‎ ی آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی، به بعد اجتماعی آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان گندم کار نسبت به خشکسالی در سه منطقه از استان کرمانشاه بود که دارای شدت های متفاوت خشکسالی (شدید، متوسط و خفیف) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 375 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت طبقه ای چند مرحله ای انجام شد. برای ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان از فرمول می بار و والدز بهره گرفته شد. بر اساس نتایج می توان استنباط کرد که شاخص های تنوع محصول، مشارکت، استرس، وضعیت تغذیه، نوع سیستم آبیاری، سیستم هشدار و دانش اقدامات مقابله با خشکسالی بیشترین تاثیر را بر میزان آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان داشتند. به علاوه، کشاورزان شهرستان گیلانغرب بیشترین آسیب پذیری اجتماعی را تجربه کردند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری اجتماعی، خشکسالی، مدیریت ریسک، کشاورزان، استان کرمانشاه
 • هرمز اسدی*، مریم محمودی، اکبر مرزوقیان صفحات 145-157

  اهداف این مطالعه بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر افزایش عملکرد و درآمد حاصل از کشت گندم دوروم بود که در استان خوزستان در سال 1397 انجام شد. در این مطالعه، بهره برداران به دو گروه برخوردار و نابرخوردار از آموزش های ترویجی طبقه بندی شدند. اندازه نمونه 132 بهره بردار تعیین شد. به منظور تحلیل توصیفی داده ها از شاخص های میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی و به منظور تحلیل استنباطی از آزمون مقایسه میانگین ها، رگرسیون لاجیت و تحلیل سودآوری استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بود.نتایج  نشان داد که در گروه برخوردار میزان مصرف کود پتاس، علف کش ‏ها و بذر به ترتیب 9/2، 15 و 9/7 درصد کمتر از گروه عدم برخوردار است. همچنین، میانگین عملکرد و درآمد ناخالص در هکتار در میان کشاورزان برخودار به ترتیب 9/9 و 9/4 درصد بیشتر از نابرخوردار بود. در نهایت نتایج نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، سابقه کشت، عملکرد گندم، میزان مالکیت، نوع منبع آب، رقم مورد استفاده و میزان مصرف کود اوره تاثیر مثبتی بر شرکت گندم کاران در کلاس های ترویجی داشته است.

  کلیدواژگان: کلاس های ترویجی، گندم، سودآوری
 • محمد نصرتی، ایرج ملک محمدی*، سید جمال الدین فرج الله حسینی صفحات 159-167

  هدف این تحقیق این است که مدل مداخله ای بانک کشاورزی در ترویج کارآفرینی در توسعه کشاورزی با استفاده از الگوهای مشارکتی را طراحی کند. در این راستا، مبتنی بر ادبیات مشارکت عمومی-خصوصی در آموزش و ترویج نوآوری و کارآفرینی در بخش کشاورزی، از مدل های تصمیم گیری چند متغیره تحلیل سلسله مراتبی برای طراحی مدل بهره گرفته شد. مطابق با مبانی تحلیل سلسله مراتبی، از پرسشنامه ای که میان 30 نفر خبره و با نرخ سازگاری 0/2 تکمیل شده بود، استفاده شد. برای این منظور، پرسشنامه ‎ای مبتنی بر مقایسه های زوجی طراحی شد. به منظور تایید روایی شکلی و محتوایی پرسشنامه از مرور ادبیات و اخذ نظرات خبرگان استفاده شد و پایایی آن‎ از طریق نرخ سازگاری کمتر از 0/1 مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که سازوکار تامین مالی با ضریب اهمیت 0/389 (به عنوان طرف دولتی مشارکت)، ترویج فناوری بخش غیردولتی با ضریب اهمیت 0/393، استفاده از نهادهای بین المللی با ضریب اهمیت 0/289، صندوق های خطرپذیر با اولویت دریافت تسهیلات با ضریب 0/321 و استفاده از ابزار ترویجی شرکت های نوپا با ضریب اهمیت 0/344 بالاترین اولویت را دارند و می‎توانند بر توانایی بانک کشاورزی ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: نوآوری، کارآفرینی، تحلیل سلسله مراتبی، بانک کشاورزی، مشارکت عمومی-خصوصی
 • امید جمشیدی*، سید داود حاجی میررحیمی، عبدالله مخبر دزفولی، ابراهیم عظیمی صفحات 169-183

  پارک های علم و فناوری از جمله ابزارهای مهم و اساسی دستیابی به اقتصاد دانش بنیان است و هدف اصلی آن، کمک به ایجاد شرکت ها و موسسات توسط افراد نوآور کارآفرین است، به نحوی که بتوانند با ریسک کمتر به موفقیت دست یافته و در بازار آزاد ملی و بین المللی رقابت نمایند. کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور است که نیازمند توسعه فناوری برای غلبه بر چالش های موجود است. با توجه به تعداد کم شرکت ها و واحدهای دانش بنیان کشاورزی ضروری است تا با ایجاد یک ساختار حمایتی به رشد و توسعه این واحدها کمک شود. پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی می تواند با بهره گیری از ظرفیت های موجود زمینه این کار را فراهم آورد. هدف این تحقیق تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی است. برای این منظور با بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان، نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت ها و تهدیدهای بیرونی ایجاد این پارک شناسایی و راهبردهای توسعه آن معرفی شد. مقایسه فضای درونی و بیرونی پارک علم و فناوری کشاورزی نشان داد که فضای محیط درونی و بیرونی، به ترتیب با ضریب نهایی (0/14) و (0/31-) به ترتیب مثبت و منفی می باشد. به عبارتی در محیط درونی، نقاط قوت و در محیط بیرونی تهدیدها غالب هستند. نتایج اولویت بندی راهبردها بر اساس وزن عوامل تشکیل دهنده هر راهبرد نیز نشان داد که راهبردهای رقابتی یا تنوع (ST) با وزن 0/0754 در اولویت اول قرار دارد به عبارتی ضرورت دارد که فضا برای اجرای سیاست های رقابتی و تنوع در جهت احداث پارک علم و فناوری فراهم گردد.

  کلیدواژگان: پارک علم و فناوری، تحلیل راهبردی، کشاورزی
 • لیلا صفا*، اکرم جوزی صفحات 185-194

  هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت امنیت غذایی روستاییان شهرستان زنجان و تعیین رابطه آن با مشخصه های جمعیت شناختی آنان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی سرپرستان خانوار در مناطق روستایی شهرستان زنجان بود که بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395)، تعداد آن ها 25864 خانوار گزارش شده است. با توجه به فرمول بارتلت و همکاران (2001)، حجم نمونه 379 نفر برآورد گردید که برای دستیابی به نمونه ها از روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، در مرحله پیش آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای بخش ه ای مختلف پرسشنامه در حد مناسب (بالای 0/7) بود. بر اساس نتایج تحقیق در خصوص وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی بر مبنای شاخص های نه گانه مقیاس دسترسی ناامنی غذایی خانوار مشخص شد که بیشترین فراوانی (4/67 درصد) مربوط به پاسخگویانی بود که در وضعیت ناامنی شدید به سر  می بردند. نتایج تحلیل همبستگی حاکی از آن بود که متغیر وضعیت امنیت غذایی با متغیرهای سابقه کار کشاورزی، فاصله روستا با نزدیک ترین شهر و فاصله روستا با نزدیک ترین بازار و مرکز خرید رابطه منفی و معنی دار و با سه متغیر مساحت اراضی آبی، میزان درآمد ماهانه از فعالیت غیر کشاورزی و سطح مشارکت و ارتباطات اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار داشت. با توجه نتایج آزمون مقایسه ای مشخص شد که بین وضعیت امنیت غذایی پاسخگویان مطالعه شده برحسب متغیر شغل اصلی تفاوت معنی دار وجود داشت.

  کلیدواژگان: شهرستان زنجان، ناامنی غذایی، روستاییان، مشخصه های جمعیت شناختی
 • غلامحسین حسینی نیا*، وحید علی آبادی صفحات 195-213

  اکوسیستم کارآفرینی قابل تقلید و تکثیر نیست و در توسعه کارآفرینی باید مزیت های منطقه ای و کشوری را مورد توجه قرار داد و از کپی کردن نمونه های اکوسیستم های کارآفرینی موفق از جمله سیلیکون ولی اجتناب شود. با توجه به اهمیت کارآفرینی روستایی، باید در حیطه گردشگری و نقش کلیدی گردشگری در توسعه روستایی و کاهش چالش های روستاهای قرار گرفته در مناطق کمتر توسعه یافته، نگاهی نظام مند داشت.پژوهش حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری بر اساس مدل تغییریافته آیزنبرگ در بستر روستایی ایران است. این مطالعه از نوع پژوهش ‎های کاربردی و پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری 285 نفر از سیاست گذاران کارآفرینی گردشگری، کارآفرینان حیطه گردشگری و صاحبان کسب و کارهای گردشگری روستایی بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روایی و پایایی با استفاده از نظرات متخصصان و آزمون پایلوت تایید شد. تحلیل نتایج نشان داد که مجموعه ای از عوامل وجود دارد که اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در بستر روستایی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. این عوامل به ترتیب شامل عوامل حمایتی و پشتیبانی، فرهنگی اجتماعی، نظام های سیاستی- حاکمیتی، بازار، مالی اقتصادی، شبکه سازی و ارتباطات، سرمایه انسانی، ظرفیت های طبیعی و توان زیرساختی هستند.

  کلیدواژگان: دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، گروه کسب و کارهای جدید، تهران، ایران
 • نوشین اصولی*، محمد ولی نژاد صفحات 215-229

  صنعت گردشگری باعث توسعه روستایی پایدار در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و محیطی و همچنین باعث افزایش اشتغال، بالا رفتن سطح زندگی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کاهش رشد حاشیه نشینی در شهرها می شود. با توجه به موارد مطرح شده، تحقیق حاضر با هدف شناخت پتانسیل ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در منطقه، به دنبال ارایه راهبردها و استراتژی هایی برای توسعه پایدار گردشگری در منطقه مطالعاتی و برخورداری از منافع حاصل از آن می باشد. این پژوهش کیفی - کمی، از شاخه پژوهش های کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان، کارشناسان گردشگری و مدیران منطقه هستند که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند اعضای نمونه آن انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه است. پژوهش حاضر در سه فاز کلی صورت پذیرفت در فاز اول، پس از مصاحبه با خبرگان، تعداد هشت نقطه قوت، ده نقطه ضعف، ده فرصت و هشت تهدید شناسایی شد.در فاز دوم، بعد از تشکیل جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و پس از انجام محاسبات آماری و غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف و همچنین غلبه فرصت ها بر تهدیدها، راهبرد تهاجمیبه عنوان بهترین راهبرد مطرح گردید و در فاز سوم، جهت عملیاتی سازی این راهبرد، استراتژی های زیر تدوین گردید: اقدام در جهت ثبت روستاهای شهرستان خرم آباد در لیست روستاهای هدف گردشگری با استفاده از ظرفیت های موجود مانند وجود بناهای تاریخی، غذاهای محلی، مناطق شکاری، مناطق معدنی و گیاهان دارویی؛ ایجاد برنامه تور گردشگری برای گردشگران؛ تلاش در جهت جذب افراد تحصیل کرده روستایی در جهت توسعه توریسم روستایی؛ ایجاد کسب و کارهای نوپا با محوریت بازارچه های فروش صنایع دستی، محصولات دامی و باغی و گیاهی روستاها و برنامه ریزی راهبردی جهت پیاده سازی گردشگری طبیعی و فرهنگی.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، توریسم روستایی، شهرستان خرم آباد، روش SWOT
|
 • M. Sh .Sharifzadeh *, Gh. H. Abdollahzadeh, M .Sharifi Pages 1-25

  Due to the multiplicity of actors and stakeholders as well as multiple and interdependent dimensions, understanding and managing the evolution of academic systems and their generational transition require a systematic approach and methodology. This institutional research was aimed at analyzing the ecosystem of entrepreneurial university in agricultural higher education based on an empirical case study. The case of study was Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, which initiated an institutionalized effort to transition to entrepreneurial university. This research was conducted using soft systems methodology. The required information was obtained through document analysis and semi-structured interviews with a sample of selected managers, faculty members, experts, students, and graduates. Some institutional improvement actions for entrepreneurial ecosystem development at the university were proposed using Problematic Situation analysis, Rich Image, CATWOE analysis, and Root Definitions of the entrepreneurial university ecosystem as key steps in the soft systems methodology process. In addition, the following key aspects of the problematic situation were identified through a qualitative narrative analysis: (1) failure of the university to foster entrepreneurial graduates to leverage the labor market; (2) lack of strategic planning in university agenda for balanced transformation and integrated infrastructure development, and comprehensive development of performance indicators; (3) the weakness of decent and integrated governance of higher education and the heterogeneity and asynchrony of the levels of this system; (4) lack of coherent structural development to promote entrepreneurship; (5) inappropriate university transition pattern: prioritizing entrepreneurial function in favor of functional deficiency and degradation of education and research functions of the university; (6) the challenge of forming an inclusive institutional social network based on an ego-centered and self-serving university. Lessons learned from this case experience of shaping an entrepreneurial university ecosystem illustrated the necessity of going through several interrelated challenges.

  Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Agricultural Higher Education, Entrepreneurial University, Soft Systems Methodology
 • Y .Mohammadi *, F. Avatefi Akmal Pages 27-38

  This study was conducted with the aim of analyzing the barriers of extension courses held in Kermanshah province. The research was an applied and exploratory study in terms of typology of research methodologies. The statistical population of this study included farmers of Kermanshah province participating in the extension courses of Agricultural Jihad Organization. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by a number of agricultural extension and education and rural development experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (all alpha coefficients were greater than 0.85). In order to identify and summarize the barriers of effectiveness of extension courses, exploratory factor analysis was performed through IBMSPSS21. Furthermore, a confirmatory factor analysis using LISREL8.5 was used to confirm the extracted barriers. The results showed that the barriers to the effectiveness of extension courses in Kermanshah province can be summarized in five general factors explaining about 70% of the changes in the dependent variable. "Inconsistency of courses' content with farmers' time and needs" was recognized as the most important obstacle of the effectiveness of courses and "lack of positive attitude towards extension agents and farmers", "lack of farmers' participation in planning extension courses", "employing out of date and unprofessional trainers", and "weak management and quality control of extension courses" were characterized as the other important barriers to the effectiveness of extension courses, respectively. According to the results, it is recommended that the quality of the content of extension courses’ be reevaluated and promoted annually. Hence, their participation in planning process of extension courses should be more seriously considered in order to be more consistent with the needs of farmers.

  Keywords: Barriers, effectiveness, Agricultural extension courses, Kermanshah province
 • A .Mokhber Dezfoli, O. Jamshidi *, S. D .Hajimirrahimi, M. Teymori Pages 39-47

  Today, human resources is regarded as the most important asset of private sector companies as well as governmental agencies. Creative, innovative, and highly productive human resources is a major contributor of organizational success. In this regard, the aim of this study was to identify factors affecting the creativity of employees of the Ministry of Jihad Agriculture. The statistical population of the current study was the staff of the Ministry of Jihad Agriculture. Out of this population, 305 cases were selected using Cochran's formula and cluster sampling. The main research tool was a questionnaire which its content validity was confirmed by a panel of experts and construct validity was evaluated by average variance index (AVE). Also, Cronbach's alpha coefficients and composite reliability (CR) indices were used to measure the reliability of the research tool in this study. The results of reliability tests revealed that all of observations were at an acceptable level. The results of structural equation modeling showed that the three factors of organizational structure, individual factors, and group factors had the greatest significant effects on employee creativity, respectively.

  Keywords: creativity, Employees, Organizational Structure, Individual factors, Group Factors
 • B .Abadi *, T .Azizi Khalkheili, M. R .Morshedloo Pages 49-59

  The present study probes into distinguishing factors of adopter and non-adopter farmers in cultivation of medicinal and aromatic plants. The study population was farmers of Sari County. According to Krejcie and Morgan sample size table, 312 farmers (n1= 89, n2=61, NT = 150) were selected as a sample using stratified random sampling method. Research device was a self-administrated questionnaire. The face validity of the questionnaire was confirmed by a group of agricultural extension and education faculty members and then required amendments were made based on their suggestions. Cronbach's alpha was used to confirm the internal consistency of the items used for research measures and the results ranged from 0.86 to 0.94. The data were analyzed using SPSS20. This study revealed that the adoption rate of medicinal plants' cultivation is 59.33%. The evidence also suggests a suitable fitness of the logistic regression model with quantitative data (Cox and Snell R2 = 0.10, –2log likelihood = 187.190). The results of the logistic regression model also illustrated that the variable knowledge (Exp (B)= 1.88) has the greatest effect on the adoption of medicinal plants' cultivation. As a concluding remark, agricultural extension change agents were provided with some practical recommendations in order to be able to promote the cultivation of medicinal and aromatic plants.

  Keywords: Adoption management, farmers, Adopter, Non-adoptor, medicinal plants, Sari
 • M .Khodavardian *, P .Falsafi, S. Rahmani, S. Jangchi Kashani Pages 61-75

  The general purpose of this study was to investigate the role and position of agricultural extension in the planning and policy-making system of the Ministry of Agricultural Jihad in order to achieve an innovative and responsive extension system. Existence of such systems is imperative to improve the production efficiency at operational, peripheral, and policy levels. In this regard, the role of agricultural extension in achieving the macro goals of the Ministry of Agricultural Jihad and designing its policies and strategies has been addressed through this research endeavor. This research is a qualitative study and has been done by qualitative sampling, validation, and data collection/analysis methods. The statistical population consisted of managers and practitioners involved in the planning system of the Ministry of Agricultural Jihad in the executive deputies and Organization for Research, Education and Extension of Agriculture. The selection of samples was carried out using purposeful and non-random sampling approach. In addition, the techniques including interviews, focus group discussions, and documentation were employed to collect the required data. CoefficientS of variation and participatory analysis workshop, brainstorming, analysis method (SWOT) were used for data analysis purpose. Defensive, review, diversification, and offensive strategies respectively ranked first, second, third, and fourth in terms of priority for agricultural extension planning and policy-making. Finally, four basic axes were proposed for role-playing in the scientific and technological system, developing and improving applied research, promoting extensional practices, revising and reorganizing education, accelerating and modifying the structure, and strengthen the dimensions that can be used by policy-makers and decision-makers.

  Keywords: Planning, policy making system, Agricultural Extension, Ministry of Agricultural Jihad
 • B. Khosravipour, M. Tahmasbi *, M .Baradaran Pages 77-87

  Many people believe that entrepreneurship is an innate trait and some people are born entrepreneurs from the beginning of the life, but some people consider it to a great extent, as an acquired ability that is the product of a complex psychological process and closely related to an individual’s motivation. The fact is that there is still no comprehensive and accurate knowledge of the factors that motivate people to become entrepreneurs. An important part of this issue goes back to the weaknesses of the theoretical foundation and scientific studies. Sociologists believe that the entrepreneurs’ driving force is their inner and personal motivations, which are strengthened during the life, via being influenced by the environment. Therefore, in order to gain knowledge about how an entrepreneurial behavior is formed, before anything else, it is better to examine people's motivations in this regard. The present study is an applied research in non-experimental research group, considering that it is seeking to investigate the rural women’s motivations for starting agriculture-based micro-enterprises in the provinces of Gilan and Mazandaran.131 rural women, owning agricultural micro- enterprises, in 17 cities of Gilan and Mazandaran provinces were studied and 23 motivational variables in business development were prioritized based on the coefficients of the changes obtained. Findings indicated that "achieving financial independence" with an average score of 4.50 out of five, was the strongest motivating variable for starting and running a business, and "increasing the power of control over one's own destiny", "helping to reduce some family expenses in certain areas, such as: providing processed agricultural products, etc.”, and "helping to improve financial situation and economic conditions of the family" ranked next, respectively. Thus, the rural women’s most main motivating factor in this study for starting an agricultural micro-business in the region has been to gain more control over life, via special economic orientation. Consequently, agricultural micro-businesses can make significant and considerable contribution to promoting the rural household economy, improving its welfare, and therefore, trying to develop such enterprises, as a valuable developmental strategy, can save the vulnerable strata of the rural society from the poverty.

  Keywords: Motivation, Agriculture-based micro-enterprises, Rural Women, Gilan, Mazandaran provinces
 • R. Movahedi *, J .Soleimanian Borojeni Pages 89-103

  Agricultural sector is regarded as the most important supplier of food for human beings and development of agriculture without farmers' access to information and knowledge as well as paying attention to AKIS is not possible. The purpose of present study was to investigate factors affecting rural women's AKIS in the field of processing agricultural products. The statistical population was active rural women in the field of processing agricultural products in Gandoman county of Borojen. Sample sized was estimated to be 335 women. They were selected using simple random sampling method. Data were collected using a questionnaire, whose validity were confirmed by the agricultural extension experts. The reliability of constructs was evaluated by Cronbach's alpha coefficients. The data were analyzed through SPSS, smart PLS, and other statistical tests. The results showed that the level of agricultural knowledge and information of the rural women in Gandoman county was higher than average mean. Furthermore, the results of factor analysis revealed that the relationships between the variables of rural women's AKIS are significant at one per cent of error. Such results demonstrate a suitable data-model fitness. Training (β= 0.23), extensional (β=0.21). Market (β=0.19), and supportive factors (β=0.14) were the most important determinants of rural women's AKIS in Borojen city.

  Keywords: AKIS, Rural Women, Agricultural processing, Extension, Training
 • F .Mollaie *, S. M. Hosseini, S. Y. Hedjazi, S. A. R .Pishbin Pages 105-117

  Climate change has recently led to diverse impacts around the world, and Iran has also not been spared from these sweeping impacts. Farmers' adaptation to climate change is one of the ways to reduce the impact of this threatening phenomenon. Accordingly, the main aim of present study was to identify the strategies for adaptation of farmers to climate change in South Khorasan province. This study was carried out using mixed explorative mixed methods approach. The sampling process was started with a purposeful sampling approach and continued using snowball method till achieving theoretical saturation. Qualitative data were collected using ground theory approach and other qualitative methods. Qualitative data collection resulted in some components which were applied as base for quantitative phase. The farmers were selected using a multi-stage sampling method with proportional assignment. Then, they were surveyed using a close-ended and researcher-made questionnaire. Collected data were analyzed using SPSS and LISREL software. Based on the results, the adaptation strategies fall into five educational-promotional, managerial, organizational-infrastructural, technical-agricultural, and economic-financial strategies. The results revealed that the organizational-infrastructural strategies ranked first in terms of importance. At the end, the structural model of confirmatory factor analysis and a conceptual model on farmers' adaptation strategies to climate change were articulated.

  Keywords: climate change, Adaptation Strategies, Sustainable use
 • S .Ramezani, A .Rezvanfar *, A .Alambeigi Pages 119-132

  This research was done with the aim of investigating factors affecting the identification of entrepreneurial opportunities among the Herbal plant producers in North Khorasan province. The statistical population was all the herbal plant producers of North Khorasan province in 2019. Out of them, 209 farmers were selected by convenient sampling method. The main instrument for data collection was a questionnaire whose validity was evaluated by panel of experts, and its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha. The results of reliability evaluations revealed that the alpha coefficients for all constructs are greater than 0.7. Data were analyzed using SPSS25.The results of Freidman test regarding factors affecting the identification of entrepreneurial opportunities indicated that three factors entrepreneurial self-efficacy, social networking, and social capital had the greatest importance in identifying entrepreneurial opportunities, respectively. According to the results of the Mann-whitney test, people with a previous cultivation experience ofherbal plants have a higher self-image mean tan the others. Also, people who participated in entrepreneurial courses had great self-image. It should be mentioned that academic graduates had higher self-monitoring, self-image, social capital, social network, and entrepreneurial self-efficacy than the farmers with no academic degrees. Plus, the results obtained from the sign test revealed that only in the two structures of self-monitoring and social capital individuals often have a lower average mean than the population average mean. Moreover, the results of Pearson correlation coefficient showed significant and positive correlations among age and three variables prior knowledge, identifying entrepreneurial opportunities, and entrepreneurial consciousness.

  Keywords: Identifying entrepreneurial opportunities, herbal plants, Agricultural Entrepreneurship, North Khorasan
 • S .Naderi, R .Ghanbari Movahed *, S. Gholamrezai Pages 133-143

  Drought is one of the most important natural threats and disasters that has a significant impact on ecosystems, people's livelihoods, and the economic and social development of the countries. Farmers' vulnerability to drought can vary with respect to the location of living and the type of agricultural products. Therefore, most vulnerable areas should be identified to be able to better management of the drought phenomenon and mitigation of farmers' vulnerability. However, less attention has been paid to the social dimensions of farmers' vulnerability in the previous literature. Therefore, the main purpose of this study was to assess social vulnerability towards drought across three counties of Kermanshah Province where in the intensity of drought is extremely high, moderate, and light. The sample size was determined based on Krejcie and Morgan (n= 375) and multi-stage stratified sampling was performed to select the individual samples. The formula proposed by May Bar and Valdes was applied to assess the social vulnerability of farmers. According to the results, it can be mentioned that the indices crop diversity, participation, stress, nutritional status, irrigation system method, warning system, and knowledge of drought response measures had the greatest impacts on the social vulnerability of farmers. In addition, farmers of Giulan-e-Gharb experienced the greatest social vulnerability.

  Keywords: social vulnerability, Drought, Risk Management, farmers, Kermanshah province
 • H. Asadi *, M. Mahmoudi, A. Marzoughian Pages 145-157

  Objectives of this study were to investigate the impacts of extension trainings on the yield and income of Durum wheat production which was carried out in Khouzestan province in 2018. Farmers were classified into two groups in terms of taking the advantages of extensional trainings: advantaged and disadvantaged groups. Sample size was estimated to be 132 farmers. In order to descriptive data analysis, the statistics including mean, standard deviation, and correlation coefficients were employed. It should also be mentioned that statistics such as compare mean tests, Logit regression, and profitability analysis were used for inferential analysis. Data collection tool was questionnaire in this study. The results showed that the consumption of potash fertilizer, herbicides, and seed per hectare among advantaged farmers were respectively 9.2, 15, and 9.7% lower than the disadvantaged farmers. In addition, the average yield and income of advantaged wheat farmers was 9.9 and 9.4 percent higher than the disadvantaged group, respectively. In the end, the results revealed that the variables age, education, cultivation experience, yield, ownership, water source, cultivar, fertilizer consumption have significant positive effects on wheat farmers' participation in extensional training courses.

  Keywords: Extension classes, Wheat, Profitability
 • M .Nosrati, I .Malekmohammadi *, S. J .Farajollahhoseini Pages 159-167

  The purpose of this study is to design an intervention model of the Agricultural Bank in promoting the entrepreneurship in agricultural development using participatory models. In this regard, multivariate hierarchical analysis decision-making models were used to design the model with respect to the literature of public-private partnership in extension and education of innovation and entrepreneurship in the agricultural sector. According to the basics of hierarchical analysis, the questionnaire filled up among 30 experts with a compatibility rate of 0.2. For this purpose, a questionnaire including pairwise comparisons was developed. In order to confirm the face and content validities of the questionnaires, literature review and expert opinions were used. Hence, the reliability was approved through a consistency rate of less than 0.1. Findings showed that financing mechanism (as a governmental partner), non-governmental technology promotion, international institutions, risky credits to receiving facilities, and the usage of extensional tools of start-up companies with the weights of 0.393, 0.289, 0.321, 0.389, and 0.344 can respectively have significant effects on Agriculture Bank's partnership in education and extension of innovation and entrepreneurship in the agricultural sector.

  Keywords: Innovation, Entrepreneurship, AHP, Agriculture bank, public-private partnership
 • O .Jamshidi *, S. D. Hajimirrahimi, A. Mokhber Dezfoli, E .Azimi Pages 169-183

  Science and technology parks are of the most important tools to achieve a knowledge-based economy, and its main purpose is to help innovative entrepreneurs to establish companies and businesses. So that they can succeed and compete in national and international free markets with minimum risk. Agriculture is one of the important economic sectors of the country that needs technology development to overcome the existing challenges. Due to the small number of companies and agricultural knowledge-based enterprises, it is imperative to help the growth and development of these units by creating a supportive structure. Agricultural science and technology park can pave the way for this purpose by taking the advantage of the existing capacities. The purpose of this research was to strategic analysis of establishing specialized agricultural science and technology parks. For this purpose, using the points of view of experts, internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats to create these parks were identified and some potential development strategies were introduced. Comparison of internal and external space of agricultural science and technology parks showed that with coefficients 0.14 and -0.31, internal and external spaces are positive and negative, respectively. In other words, strengths prevail in the internal environment and threats in the external environment. The results of prioritizing strategies based on the weight of the constituents of each strategy also illustrated that with a weight of 0.0754, competitive or diversity strategies (ST) ranked in first priority. In other words, it is necessary to provide space for the implementation of competitive or diversity strategies (ST) for the construction of an agricultural science and technology park.

  Keywords: science, technology park, Strategic Analysis, Agriculture
 • L .Safa *, A. Jozi Pages 185-194

  The main purpose of this study was to investigate the villagers’ food security situation in Zanjan County and to identify its relationship with their demographic characteristics. The statistics population of this research was all heads of households in rural areas of Zanjan County. The population was 25864 cases based on the general census in 2016. According to formula developed by Bartlett and his colleagues in 2001, a sample of 379 household heads was selected using a multistage sampling approach. A questionnaire was employed to collect the data. A panel of experts at University of Zanjan confirmed the face validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach alpha coefficients for the main scales of questionnaire were at appropriate level (higher than 0.70). The software of SPSS and AMOS20 were used to analyze the data, and the results were presented in two sections of descriptive and inferential statistics. The results of villagers’ food security based on Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) showed that the majority of respondents (67.4 percent) suffering from severe food insecurity. The results of the correlation analysis revealed that there were significant negative relationships between food security and the variables agricultural experience, village distance to the nearest city, and village distance to the nearest market and shopping center. Whereas, there were significant positive relationships between food security and variables irrigated lands, monthly income from non-agricultural activities, and level of social interactions and participation. Findings of the comparison test indicated that there was a significant difference among villagers’ food security in terms of main occupation.

  Keywords: Zanjan County, food insecurity, Villagers, Demographic Characteristics
 • Gh. H .Hosseininia *, V .Aliabadi Pages 195-213

  The entrepreneurial ecosystem cannot be imitated and reproduced and the regional and national advantages should be considered in the development of entrepreneurship, and copying of successful ecosystem examples like Silicon Valley cannot be done. Considering the importance of rural entrepreneurship in tourism and the shortcomings of the importance of tourism in rural development and reducing the challenges of villages in less developed areas, we should have systematic view. Present research seeks to analyze the factors affecting tourism entrepreneurship ecosystem using the modified Eisenberg model in rural areas of Iran. This study is an applied, descriptive, and survey-based research. The statistical population consisted of 285 tourism entrepreneurship policy makers, tourism entrepreneurs, and rural tourism business owners. The data collection tool was a close-ended questionnaire. Its validity and reliability were confirmed by a panel of experts and pilot test. Based on the findings of this study, the dimensions of the conceptual model were appropriate from the perspective of elits. Analysis of the results revealed that there are a set of factors could affect the tourism entrepreneurship ecosystem in rural communities of Iran. These factors are including supportive, socio-cultural, policy-governance, market-oriented, economic-financial, networking and communication, human capital, natural capacities, and infrastructure capacity factors, respectively.

  Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Eisenberg model, Entrepreneurship, Ecosystem, Rural tourism
 • N .Osooli *, M .Valinejad Pages 215-229

  The tourism industry promotes sustainable rural development in economic, cultural and environmental dimensions, as well as increasing employment, raising living standards, preventing rural migration, and reducing the growth of suburbanization in cities. Accordingly, this study aims to identify the potentials, strengths and weaknesses, opportunities and threats and seeks to provide strategies and strategies for sustainable tourism development in the study area and enjoy the benefits. Qualitative-quantitative research in from of applied research and descriptive and survey was the research method. The statistical population includes experts, tourism experts and regional managers who have been selected using purposive judgmental sampling method. Data collection tools are interviews and questionnaires. The present study was conducted in three general phases. In the first phase, after interviewing the experts, eight strengths, ten weaknesses, ten opportunities and eight threats were identified. In the second phase, after compiling evaluation tables of internal and external factors and after performing statistical calculations and overcoming strengths over weaknesses as well as overcoming opportunities over threats, offensive strategy was proposed as the best strategy and in the third phase, to implement this strategy, the following strategies were developed: Action to register the villages of Khorramabad county in the list of villages targeted for tourism using the existing capacities such as the existence of historical monuments, local food, hunting areas, mineral areas and medicinal plants; Creating a tourist tour program for tourists; Efforts to attract educated rural people to develop rural tourism; Creating start-up businesses focusing on markets selling handicrafts, livestock, garden and plant products of villages and strategic planning for the implementation of natural and cultural tourism

  Keywords: Rural development, Rural tourism, Khorramabad county, SWOT method