فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue: 2, Apr 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/03/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد مهری، جواد ساجدی فر، میلاد عباسی، فاروق محمدیان، ابوالفضل ذاکریان* صفحات 980-987
  زمینه و هدف

  یکی مشکلات اساسی که در ارتباط با تونل های جاده ای وجود دارد پدیده حفره سیاه است. این پدیده در نتیجه بازتاب نور خورشید از محیط اطراف تونل به چشم رانندگان و همچنین عدم روشنایی کافی در ورودی تونل ها ایجاد می گردد که باعث کاهش کنتراست موانع داخل تونل شده و قابلیت دیدن موانع احتمالی در ورودی تونل ها را با مشکل روبه رو می کند که نتیجه آن افزایش احتمال ریسک حوادث رانندگی در این تونل ها می باشد. بنابراین هدف از این مطالعه، ارزیابی ذهنی سطح ایمن روشنایی در یکی از تونل های بسیار طویل جاده ای واقع در استان ایلام می باشد.

  مواد و روش ها

  برای ارزیابی ذهنی سطح ایمن روشنایی در ورودی تونل ها به دو پارامتر میانگین درخشندگی ورودی تونل ها و درخشندگی معادل نیازمند است که در این مطالعه برای اندازه گیری میانگین درخشندگی ورودی تونل از دستگاه لومینانس متر S3 استفاده شد. سپس برای محاسبه درخشندگی معادل با استفاده از دوربین عکاسی YASHICA108 با لنز 35 میلیمتری به فاصله توقف ایمن از ورودی تونل عکس گرفته شد و سپس با توجه به نمودار قطبی هالیدی، درخشندگی معادل مشخص گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین درخشندگی در ورودی تونل برابر با 17 کاندلا بر متر مربع، درخشندگی معادل برابر با 5/127 کاندلا بر مترمربع و با استفاده از معادله آدرین، کیفیت روشنایی در ورودی تونل کمتر از 1 تعیین شد.

  نتایج

  مقایسه نتایج حاصل از سطح ایمن روشنایی در ورودی تونل با مقیاس ذهنی دی بور نشان داد که در ورودی تونل مورد مطالعه پدیده حفره سیاه ایجاد می شود و منابع روشنایی نصب شده در ورودی این تونل توانایی لازم برای جلوگیری از پدیده حفره سیاه را نداشتند.

  کلیدواژگان: پدیده حفره سیاه، روشنایی، درخشندگی، تونل های جاده ای، مقیاس ذهنی دی بور، سطح ایمن روشنایی
 • صفحات 993-999
  مقدمه

  مواجهه شغلی مزمن با صدا یک واقعیت غیر قابل اجتناب در صنایع نساجی کشور و حتی سایر کشورها می باشد. علاوه بر اثرات شناخته شده صدا بر انسان، اثرات شناخته نشده دیگری نیز وجود دارند که دور از انتظار نمی باشد. این مطالعه با هدف بررسی تراز فشار صوت در قسمت های مختلف نه شرکت نساجی و تاثیر این صدا بر روی افت شنوایی کارگران انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی بر روی 930 نفر از کارگران صنعت نساجی شهر یزد در سال 1397 انجام شده است. برای به دست آوردن اطلاعات دموگرافیک، بیماریهای زمینه ای، نحوه استفاده از وسایل حفاظتی، سابقه کار و نام دستگاه مربوطه از پرسش نامه طراحی شده استفاده گردید. در ادامه برای به دست آوردن تراز فشار صوت هر واحد و دستگاه از دستگاه تراز سنج صوت کالیبره شده برای شناسایی میزان مواجهه افراد استفاده گردید. همچنین برای افرادی که در ساعتهای مختلف با ترازهای متفاوت صوت مواجهه داشتند از تراز معادل هشت ساعته برای بررسی میزان مواجهه افراد استفاده گردید.
  در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS V13 نتییج مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر صدای بالای 90 دسی بل به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای اساسی در اکثر قسمت های صنعت نساجی (ریسندگی و بافندگی) به حساب می آید که در صورت عدم کنترل های مهندسی، مدیریتی و یا فردی بر روی آن باعث افت شنوایی در شاغلین این صنعت می شود.

  کلیدواژگان: مواجهه صوتی، تراز فشار صوت، صنعت نساجی، افت شنوایی
 • قاسم ضیاء، مریم برهانی صفحات 1000-1011
  مقدمه

   کارگران حرفه نانوایی به دلیلی ماهیت شغل خود در معرض اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از عوامل ارگونومی قرار دارند. هدف این مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران حرفه نانوایی می باشد.

  روش کار

  در مطالعه مقطعی حاضر کلیه وظایف نانوایی سنگک ، لواش و تافتون شهر گناباد بصورت سرشماری انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی وظایف (HTA) هر شغل به وظایف و هر وظیفه به فعالیت ها و هر فعالیت به حرکات تجزیه و تحلیل گردید. سپس روش ART وOCRA برای شناسایی ریسک فاکتورهای رایج در کارهای تکراری که در پیشرفت اختلالات اندام های فوقانی دخیل هستند، استفاده شد. آنالیز نتایج در این مطالعه با استفاده از SPSS 17 انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج این مطالعه نمره شاخص ART  و OCRA برای وظایف شاطر و چونه گیر در هر 3 نوع نانوایی در سطح خطر بالا (ناحیه قرمز) قرار  دارند. بر اساس شاخص ART امتیاز مربوط به حرکات بازو و تکرار ، نیرو ،  پوسچر سر/گردن و پوسچر پشت /کمر برای چونه گیر و شاطر نانوایی لواش و تافتون و همچنین شاطر نانوایی سنگک در حداکثر مقدار خود بدست آمد که نشان دهده سطح خطر قرمز بوده و حاکی از این است که در این وظایف حرکات سریع بازو ، تکرار ، نیرو  ، پوسچر سر/گردن و پوسچر پشت /کمر به عنوان ریسک فاکتورهای شغلی عمده در  این وظایف مطرح می باشد. میزان همبستگی نتایج شاخص OCRA با شاخص ATR  در نانوایی لواش در حدود 85/0بدست آمد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از وظایف تکراری در شغل مورد بررسی نسبتا بالاست و مداخلات ارگونومی بهمنظور طراحی مجدد شغل مورد نظر مورد نیاز است. این مطالعه کاربرد روش ART را به طور عملی نشان می دهد و بکارگیری آن را بعنوان روشی کاربردپذیر، آسان و مناسب برای اهداف ارزیابی و مداخلات ارگونومی در وظایف کاری تکراری پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها : ریسک فاکتور، ارگونومی، نانوایی، شاخصART، شاخص OCRA
 • حمیدرضا مهری، فائزه سپاهی زوارم، علی کریمی*، فریده گلبابایی صفحات 1012-1021
  سابقه و هدف

  یک فرآیند موثر پیشگیری از حوادث صنعتی، اساسا نیاز به بررسی دقیق محیط، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و آنالیز این اطلاعات، تعیین اقدام اصلاحی و اجرای آن است. مدیریت ریسک چارچوبی یکپارچه برای این فرایند مهم فراهم می کند. هدف از انجام این مطالعه شناسایی فازهای فرایند مدیریت ریسک، تعیین اهمیت هر یک از این معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و در نهایت طراحی یک پرسشنامه با طیف لیکرت جهت ارزیابی فرایند مدیریت ریسک می باشد. 

  روش

  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1397 در تهران انجام شد. ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر متخصصان فازهای فرایند مدیریت ریسک شناسایی شدند، در ادامه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن نسبی هر یک از فازها تعیین گردید. در مرحله بعد پرسشنامه ای طراحی شد که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج بررسی ها نشان داد که شناسایی ریسک، اولویت بندی ریسک ها، تعیین استراتژی و پیاده سازی اقدامات اصلاحی چهار فاز اصلی فرایند مدیریت ریسک می باشند که شناسایی ریسک با وزن نسبی 0.31 بیشترین اهمیت را در این میان دارد. پرسشنامه طراحی شده بیست و دو سوال دارد که ضریب نسبی روایی محتوا (CVR)  برای این پرسشنامه 0.89 می باشد و شاخص روایی محتوا (CVI) 0.86 می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با 0.713 بدست آمد.

  نتیجه گیری

  پرسشنامه ارزیابی فرایند مدیریت ریسک از روایی و پایایی خوبی برخوردار است. با استفاده از این ابزار مدیران صنایع می توانند فرآیند مدیریت ریسک ایمنی را ارزیابی کنند و نقاط ضعف و قدرت این فرایند را شناسایی، و در نهایت در جهت رفع نقایص و بهبود مستمر این فرایند گام بردارند.

  کلیدواژگان: طراحی پرسشنامه، شناسایی ریسک، اولویت بندی ریسک، تعیین استراتژی، پیاده سازی اقدامات اصلاحی
|
 • Vivek Ramanndi*, Anjan Desai Pages 961-968
  Background

  Physiotherapists (PTs) are at the highest risk of work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) because of the nature of demands from their profession. This review aims to describe current knowledge associated with the prevalence and risk factors of WMSDs among Indian PTs.

  Methods

  Various electronic databases were searched for literature relating to WMSDs in PTs from India between years 2010 and 2020. Four full texts and two abstracts were selected based on the inclusion criteria and reviewed in a narrative way.

  Results

  Overall prevalence of WMSDs among PTs was reported to be high, with lifetime prevalence as high as 91%, and the lower back, neck, upper back, and shoulders as the most frequently affected in descending order. The major risk factors reported for WMSDs were: lifting, physical load, transferring, static and awkward static postures, treating a large number of patients per day, and repetitive movements. WMSDs were reported to be associated with age, gender, and physical activity levels, with a higher prevalence in female PTs. Also the younger PTs and PTs with lower physical activity levels were reported to be more affected.

  Conclusion

  It was inferred that the work-related injuries are not prevented by the knowledge about cor rect body mechanics and skills. PTs need to develop work modification strategies and mechanical aids to reduce WMSDs in without compromising the quality of treatment.

  Keywords: Prevention, Physiotherapists, Musculoskeletal disorders, Risk factors, Work-related
 • Rohollah Fallah, Gholamhossein Pourtaghi* Pages 969-970

  Pollution from electromagnetic radiation has caused widespread concern and some of its health effects have not yet been proven. On the other hand, as electronic information technology advances, electromagnetic radiation emission is rising and becoming more serious. Therefore, the evolution of new electromagnetic interference shielding materials with excellent performance is crucial. Around the world, researchers are also looking for new materials and innovations to use in the manufacture of electromagnetic shields. Metal composites have the best EMI protection, but they have disadvantages including high weight density, low flexibility, low corrosion resistance, and high surface reflection (1). Polymer composites have properties such as lightness, excellent corrosion resistance and chemical resistance (2). The comparison between high protective efficiency and cost-effective implementation, on the other hand, is not yet well-balanced. We believe that repurposing waste and enhancing its resistance to electromagnetic waves is a smart way to save materials and resources. The “Reduce, Reuse, and Recycle” waste hierarchy includes recycling as a crucial aspect (3). Zeng et al. in 2020 and Vazhayal et al. in 2020, Ma et al. in 2019 referred to the term "waste to wealth" in their articles on Electromagnetic Interference Shielding (4-6). Therefore, research can still be done in this direction. According to research, waste-based composites appear to be environmentally friendly, cost-effective, inexpensive and suitable for mass production. Finally, as the Executive Director of AOH joural, I request the authors to submit their research papers in this field for publication in this journal.

 • Ahmad Soltanzadeh, Hamidreza Heidari*, Zahra Sadat Javadi Hoseini, Maryam Sorooshnia, Hoda Rahimifard Pages 971-979
  Introduction

  Considering the reported positive effects of risk management practices and monitoring them by conducting risk assessments and achieving safety improvements, this study was conducted to assess the risks in the educational laboratories of Qom University of Medical Sciences.

  Material and method

  This cross- sectional study was conducted in 13 medical and paramedical educational laboratories. To assess safety conditions in the laboratories, a comprehensive safety checklist was developed and in order to assess the risks of laboratories, a method called FMEA was used. Two trained occupational health and safety experts evaluated the laboratories under study and identified the hazards, completed the relevant checklists, and subsequently ranked them based on severity, occurrence and detection. Finally, a comparison was made based on the calculated Risk Priority Number (RPN) for each hazard.

  Results

  In general, fire hazards and electrical hazards 54% of the laboratories have been accompanied normal risk (RPN< 70) and nearly 8% of the laboratories had critical fire and electrical risks including chemistry and immunology laboratories. In the case of equipment hazards, nearly 60% of the laboratories had critical or semi-critical risk levels. it is indicated that health exposure hazards were the most important hazards compared to the other ones. So that 61.5% of the laboratories had critical risk and 15.3 % of them categorized as semi- critical risk. The highest RPN allocated to the biochemistry and chemistry laboratories (RPN>250).

  Conclusion

  The results of this study showed that in general, three types of hazards, including health hazards, equipment and material storage, should be given priority.

  Keywords: Risk assessment, Safety Hazards, Failure mode, effects analysis (FMEA), Laboratory
 • Ahmad Mehri, Javad Sajedifar, Milad Abbasi, MohammadAli Tajbakhsh, Farough Mohammadian, Tahmineh Salehian, Seyed Abolfazl Zakerian* Pages 980-987
  Background

  One of the major topics related to the very long tunnels is dark hole effect. This is a common phenomenon caused by the sunlight reflected from the surroundings of the tunnel to the eyes of drivers and the lack of sufficient light at the tunnelschr('39') entrance, which decreases the contrast of barriers inside the tunnel and also makes it difficult to see potential obstacles at the entrance. The result is an increased risk of traffic accidents in these tunnels. Therefore, the aim of this research is to subjectively assessment the safe rate of lighting in one of the very long tunnels located in the province of Ilam.

  Methods

  To subject evaluation the safe rate of lighting at the tunnel entrances, two parameters of the average luminance of tunnel entrance and equivalent luminance are required. In this study, Luminancemeter device model S3 was used to measure the average luminance of tunnel entrance. Then, to calculate the equivalent luminance, a YASHICA108 camera with a 35 mm lens was photographed at a distance between the tunnel entrance and a safe stopping point, and then the Holliday polar diagram was used to calculate equivalent luminance (accordance with the standard CIE88-2004).

  Results

  In this study, the average luminance at tunnelchr('39')s entrance was equal to 17 , the luminance was equal to 127.5  Using the ADRENAL equation, the quality of lightening at the tunnel entrance was less than 1.

  Conclusion

  Comparison of the results obtained from the healthy and safety rate of lighting levels at the tunnelchr('39')s entrance with the De Boer mental scale indicated that a dark hole effect occurs at the entrance of the tunnel under investigation and the light sources installed at the entrance of this tunnel did not have the sufficient ability to inhibit the dark hole effect.

  Keywords: Dark Hole Phenomenon, Luminance, Road Tunnels, De Boer Mental Scale, Safe rate of lighting
 • Ahad Heydari, Saeed Fallah Aliabadi* Pages 988-992
  Introduction

  With accident investigation in industries can be concluded that a significant proportion of work-related accidents occurred in construction industry. In every year, 60.000 fatal accidents occur worldwide in construction sector and one worker dies because of an occupational accident in every 10 minutes. Safety risk identification and risk assessment in the industry is the essential element of risk management program. Except of financial loss, other aspect of political, socio-economic and cultural prospective of accidents must be considered for companies.

  Methods

  In this study, methodological shortcoming of traditional failure mode and effects analysis (FMEA) method and need to prioritize control measures, has been modified by analytical hierarchy of process (AHP). The FMEA used to risk identification and risk assessment in the elevated highway construction project, then using AHP accidents prioritized according to their physical, psychological, economic and socio-political burden.

  Results

  In analytical hierarchy of process structure several sub-criteria for each criterion considered and weighted for each item. The five activities included crane collapse, crane collapsed, falling from height, collapse and electrocution devices that their risk priority number is more than 250 are weighted by analytical hierarchy of process.

  Discussion

  based on literature the traditional FMEA has lots of shortcoming that it is needed to correct with other methods. This the findings of this study showed that in urban projects hazards threatening workers, citizens and company properties. Beside accidents death and injuries, they have negative consequences such as health, psychological, economical Socio – political impact. Accidents cause loss of human life; worker psychological problems, loss of worker`s productivity, damages to equipment or property and furthermore influence the organization`s reputation and profit. The conventional risk priority number (RPN) in FMEA method has been criticized to have many deficiencies and various risk priority models have been proposed to enhance the performance of FMEA in risk analysis. 
   

  Conclusion

  The risk management in construction in urban area greatly will identify the project hazards and its negative consequents. In this study, a AHP method based FMEA developed to identify and prioritize safety risk assessment in elevated expressway construction showed that the accidents In addition to the risks to life, they have political, social and cultural consequences.

  Keywords: Launching gantry crane, Elevated highway, Risk assessment, Analytic hierarchy
 • MohammadJavad Zare Sakhvidi*, Hamideh Bidel, AhmadAli Kheirandish Pages 993-999
  Background

  Chronic occupational exposure to noise is an unavoidable reality in the countrychr('39')s textile industry and even other countries. The aim of this study was to compare the sound pressure level in different parts of the textile industry in Yazd and in different parts of the textile industry.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 930 textile workers in Yazd. A questionnaire was used to obtain demographic information and how to use protective equipment. Then, to obtain the sound pressure level of each unit and device and to use the measurement principles, a calibrated sound level meter was used. Then the results were analyzed using SPSS Ver.29 software.

  Results

  The participants in this study were 714 males and 216 females with a mean age of 35.27 and 33.63 years, respectively. Seven hundred fifty-six participants (81.29%) were exposed to sound pressure levels higher than 85 dB. Among the participants, only 18.39% of the people used a protective phone permanently. Except for factory E, with an average sound pressure level of 77.78 dB, the rest of the factories had an average sound pressure level higher than the occupational exposure limit. The sound measurement results of different devices show that the sound pressure levels above 90 dB are related to the parts of Dolatab, Ring, Kinetting (knitting), Chanel, Autoconer, Dolakni, Open End, MultiLakni, Tabandegi, Texture, and Poy.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, noise above 90 dB is considered as one of the main risk factors in most parts of the textile industry (spinning and weaving), which in the absence of engineering, managerial or individual controls on it causes hearing loss in becoming employees of this industry.

  Keywords: Noise exposure, Sound pressure level, Textile industry, Hearing loss
 • MohammadHossein Beheshti*, Mostafa Jafarizaveh, Seyyed Ehsan Samaei, Shahram Vosoughi, Maryam Borhani Jebeli, Ghasem Zia Pages 1000-1011
  Background

  Bakery workers, Beacause of their nature, are at risk of musculoskeletal disorders caused by ergonomic factors. The purpose of this study was to evaluate the biomechanical risk factors for musculoskeletal disorders in bakery workers.

  Methods

  In the current study, all tasks of sangak, taftoon, and lavash bakery in Gonabad were selected based on the census method. Next, Hierarchical Task Analysis (HTA) method was used for task analysis, and the job was degraded to tasks, actions, and movements. For the following step, the ART and OCRA method was implemented to identify common risk factors in repetitive tasks that can contribute to developing musculoskeletal disorders of upper limbs. Analysis of the results in this study was performed using SPSS 17.

  Results

  According to the results study, the ART and OCRA index score for shater and chonegir tasks for all three kinds of bakeries is at high risk (red zone). In ART index score of arm movements, repetition, force, head/neck posture, and back posture for shater and choonegir task in lavash and taftoon bakery and shater task in sangak bakery is in its maximum levels. This reflects the level of red risk and indicates that in these tasks, fast arm movements, repetition, force, head/neck posture, and back posture are recognized as major occupational risk factors in these tasks.

  Conclusion

  The results showed that the risk of musculoskeletal disorders owing to repetitive tasks is relatively high in the bakery and ergonomic interventions are required to redesign the job. This study shows the use of the ART method as a practical, applicable, easy, and convenient method for evaluation and ergonomics interventions in repetitive work tasks.

  Keywords: Risk factors, Ergonomics, Bakery, ART index, OCRA index
 • Hamidreza Mehri, Faeze Sepahi Zoeram, Ali Karimi*, Farideh Golbabaei Pages 1012-1021
  Background

  An effective process for preventing industrial accidents basically requires a thorough study of the environment, data collection, evaluation, and analysis of this information, determination of corrective action, and its implementation. Risk management provides an integrated framework for this important process. The purpose of this study was to identify the parameters of the risk management process, combine these parameters by fuzzy logic and construct a fuzzy model to obtain the risk management index and finally design a questionnaire with Likert scale to obtain the inputs of this model to evaluate the risk management process.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2018 in Tehran. First, based on library studies and expertschr('39') opinions, Jaques non-linear crisis management model was selected, and based on this model, the parameters of the risk management process were extracted. Then, a questionnaire with 22 questions was designed to measure these parameters, the content and face validity of which were evaluated. Also, to evaluate the reliability of the questionnaire, the test-retest method and Cronbachchr('39')s alpha coefficient were used. Then the parameters were defined as fuzzy numbers, the Fuzzy inference engine was programmed using fuzzy rules, and its validity was evaluated.

  Results

  The fuzzy model has three stages, in each of which sixteen rules are used. In this fuzzy model, the defuzzification step was performed by four methods with the same results. The designed questionnaire contains twenty-two questions, the content validity ratio (CVR) for this questionnaire is 0.89, and the content validity index (CVI) for all questions was above 0.79. Cronbachchr('39')s alpha coefficient for this questionnaire was 0.713. Face validity was determined quantitatively by calculating the impact score (more than 1.5). Using intraclass correlation coefficient and Pearson correlation coefficient, the existence of reliability between test times (test-retest) was confirmed, so that their values were 0.84 and 0.88%, respectively.

  Conclusion

  The proposed fuzzy model has a high validity giving a correct evaluation of the risk management process and expressing the final result in the form of an index between zero and one hundred. The risk management process evaluation questionnaire has good validity and reliability with the interpretation that the item has good face validity and is understandable, simple, and fluent for the sample group. Using this tool, industry managers can evaluate the safety risk management process, making them able to identify the strengths and weaknesses of this process, and finally take steps to eliminate the defects and improve this process continuously.

  Keywords: Questionnaire design, Risk identification, Risk prioritization, MATLAB Software, Validity, Reliability