فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای
پیاپی 41 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رضا همایونی فر*، جلیل توتونچی صفحات 1-14

  فساد از طریق کاهش سرمایه گذاری، کاهش استفاده از خدمات عمومی و افزایش نابرابری موجب کاهش رشد اقتصادی شده و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منفی را به دنبال دارد. لذا بررسی فساد و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعاتی است که موردتوجه اقتصاددانان و سیاست گذاران توسعه منطقه ای قرار گرفته است. هدف ما از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در کشورهای تولیدکننده نفت در بازه زمانی 1996 تا 2017 با نگرش توسعه منطقه ای است و در همین راستا از روش پانل کوانتایل استفاده شده است. از آنجا که کشورهای مطالعه شده سطح درآمدی متفاوتی دارند به دو گروه کشورهای با سطح درآمد سرانه بالا و کشورهایی با سطح درآمد پایین طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها افزایش رشد اقتصادی، دموکراسی و بهبود توزیع درآمد می تواند موجب کاهش فساد شود. از سوی دیگر افزایش دو متغیر «نسبت هزینه های دولت به GDP» و «شاخص بروکراسی» در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمد پایین موجب افزایش فساد می شود؛ در حالی که در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمدی بالا به بهبود شاخص فساد اداری منجر می شود.

  کلیدواژگان: فساد اداری، دموکراسی، توسعه منطقه ای، بروکراسی، مدل کوانتایل، کشورهای تولیدکننده نفت
 • سمیه قزلباش*، ژیلا سجادی، مظفر صرافی، محسن کلانتری صفحات 17-33

  الگوی فضایی، دگرگونی و تکامل نظام های شهری جلوه ای از فرایندهای توسعه ی اجتماعی، اقتصادی است که نشان دهنده ی تغییر ساختار فضایی، اجتماعی و رفتاری جامعه ی بشری است. این تغییرات و الگوها اساس مطالعات توسعه ی پایدار است. این پژوهش با هدف بررسی پویایی ها و عدم تعادل های نظام شهری استان زنجان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها اسنادی است. در این پژوهش ویژگی های نظام شهری و تحولات آن در دو بخش تحلیل جمعیتی و کارکردی بررسی شده است. به منظور تحلیل جمعیتی نظام شهری استان و سنجش پویایی ها و عدم تعادل ها از شاخص شتاب گسترش شهرنشینی، مدل جاذبه، مدل رتبه-اندازه، شاخص نخست شهری و سری های زمانی استفاده شده است. شتاب گسترش شهرنشینی در استان 53/2 است که از مقدار آن در کشور (81/1) بیشتر است. بیش ترین جاذبه در میان شهرهای استان بین مرکز استان و دو شهر ابهر و خرمدره دیده می شود. شاخص نخست شهری در استان (61/0) همواره بیشتر از کشور (15/0) بوده است. همچنین مقدار شیب خط رتبه-اندازه در تمام دوره ها بیش از 1- بوده است که بیانگر غلبه نخست شهری است. اما مدل سازی تغییرات جمعیتی 6 شهر نخست نشان از وجود نوعی تعادل در جمعیت پذیری این شهرها دارد. برای تحلیل کارکردی این نظام از شاخص مرکزیت خدمات استفاده شد که نتایج آن بیانگر نقش مسلط شهر زنجان نسبت به دیگر نقاط سکونتگاهی است. به منظور بررسی جایگاه نقاط شهری در ارتباطات و جریان ها از روش تاکسونومی استفاده شد و نتایج آن نشان داد شهر زنجان تنها سکونتگاهی است که از نظر قدرت جریانات مقداری بالاتر از حد بالای محاسبه شده دارد که فاصله زیاد شهر زنجان را از سایر سکونتگاه ها نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد شهر زنجان با اینکه در نظام سلسله مراتب شهری کشور جایگاه ضعیفی دارد اما در سطح استان نقطه شهری مسلط بر سایر سکونتگاه هاست که جریان های مختلف جمعیت، درآمد، سرمایه، کالا و مسافر به صورت یک سویه از دیگر نقاط سکونتگاهی استان به این شهر سرازیر می شود. فاصله ی زیاد بین شهر زنجان به عنوان نخست شهر و سایر شهرها و روستاها سبب پیدایش گسست در نظام سکونتگاهی و عدم تعادل های منطقه ای شده است.

  کلیدواژگان: عدم تعادل منطقه ای، نظام شهری، استان زنجان
 • نصرالله مولائی هشجین*، زهرا فروتن پیشبیجاری صفحات 37-49

  امروزه فشار بسیار زیادی برای ارایه نتایج سریع در پروژه ها وجود دارد و برای موفقیت در پروژه ای باید عوامل متعددی در نظر گرفته شوند تا عوامل ایجاد کننده ریسک در مدیریت کاهش یابد. مدیریت پروژه برنامه ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به سوی ایجاد نتایج مشخص آن است. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارتها، ابزار و تکنیک های لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. این پزوهش بر اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده و شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. محدوده مورد مطالعه، واقع در غرب استان گیلان مشتمل برشهرستان های؛ آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال می‎باشد. جامعه آماری و نمونه پروژه‎های اجرای طرح های ‎هادی روستایی غرب استان گیلان را برای بازه زمانی (1390الی 1394) به تعداد 115پروژه شامل بوده است. نتایج تحقیق حاضر براساس رتبه بندی حوزه‎های مدیریت پروژه اجرای طرح‎های‎ هادی روستایی در غرب گیلان و الویت بندی آنها نشان می دهد که تغییر مدیریت کیفیت پروژه با امتیاز نهایی 2.04 رتبه اول و مدیریت تدارکات پروژه با امتیاز نهایی 4.2 دارای رتبه اخر بوده است که وضعیت مدیریتی تهیه ، تدوین و اجرای طرح های هادی روستایی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، ارزیابی مدیریت پروژه، PMBOK، طرح های هادی
 • یعقوب مزارزهی*، بیژن رحمانی، ناصر شفیعی ثابت صفحات 51-65

  ج جریان های فضایی بین سکونتگاه های روستایی و شهری وجود دارند که در غالب جریان افراد، سرمایه، کالا، اطلاعات و فناوری و مانند آن تعریف می شوند. جریان های فضایی بین شهر و روستا در گذر زمان از عوامل کلیدی در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش جریان های فضایی در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زاهدان است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است و جامعه آماری پژوهش را 218 روستای شهرستان زاهدان تشکیل می دهند که از این میان 30 روستا با استفاده از روش تخمین شخصی به عنوان نمونه موردی تحقیق برگزیده شده اند. با توجه به هدف پژوهش، از بین خانوارهای روستاهای نمونه، 348 خانوار به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار استنباطی (آزمون کندال تایوبی و آزمون رگرسیون چند متغیره) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که aبر اساس آزمون کندال تایوبی رابطه معناداری  بین جریان های فضایی و تحولات فضایی با ضریب همبستگی 594/0 وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد 9/58 درصد تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه به وسیله جریان های فضایی تبیین می گردد. جریان های سرمایه و افراد با ضریب Beta، 508/0 و 412/0 بیشترین تاثیر را در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه داشته است. تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی نیز در همه ابعاد یکسان نیست به طوری که تحولات بیشتر در بعد کالبدی-زیربنایی و بخش های غیر تولیدی روستاهای پیرامونی شهر زاهدان عنیت دارد. در نهایت در ناحیه مورد مطالعه به دلایل ساختاری و عملکردی پیوند ناقص بین شهر زاهدان و روستاهای پیرامونی شکل گرفته است که باعث عدم تحقق توسعه در سطح منطقه شده است.

  کلیدواژگان: جریان های فضایی، تحولات فضایی، روستاهای پیرامونی، شهر زاهدان
 • مسعود صفری علی اکبری* صفحات 67-82

  جامعه عشایری همواره نقش مهمی در توسعه مناطق مختلف ایفا کرده است که مناطق مرزی از مهمترین آنها محسوب می شوند. حضور عشایر در این مناطق نقش بسیاری می تواند در روند توسعه پایدار آنها داشته باشد.  در این تحقیق، هدف بررسی وضعیت و نقش جامعه عشایری در توسعه پایدار مرزهای کشور به صورت مطالعه موردی جامعه عشایری غرب ایران می باشد. عشایر مورد مطالعه نیز شامل عشایر گوران، کلهر، ثلاث و کرند در استان کرمانشاه بوده اند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعات میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. حجم نمونه برابر با 200 نفر بوده است که در نهایت داده ها با روش های آماری تحلیل شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که بررسی میانگین کل ظرفیت های جامعه عشایری برابر با 69/3 است. این مقدار میانگین نشانگر وجود ظرفیت های جامعه عشایری است. میزان رضایت مندی عشایر از زندگی چندان مطلوب نیست؛ چرا که میانگین این شاخص برابر با 75/2 بوده است. بین برخورداری عشایر منطقه از امکانات در دو دوره قبل و بعد از انقلاب در سطح معناداری کمتر از 05/0 تفاوت معناداری مشاهده شده است. برخورداری عشایر از امکانات در دوره بعد از انقلاب بهتر شده است. آزمون تی تک نمونه ای بیانگر آن است که چهار شاخص کیفیت سلامت و بهداشت، کیفیت امنیت، کیفیت آموزش و کیفیت زیرساختی(جاده، آب، و...) در سطح معناداری کمتر از 05/0 و در وضعیت مطلوبی قرار دارند. اما دو شاخص کیفیت درآمد و کیفیت حمایت نهادی و سازمانی دارای وضعیت نامناسبی هستند. معادلات ساختاری تایید می کند ظرفیت های جامعه عشایری در توسعه پایدار مرزها، حدود 49 درصد واریانس را تبیین می نماید.

  کلیدواژگان: وضعیت و نقش عشایر، توسعه پایدار، مرز، استان کرمانشاه
 • کیومرث خداپناه* صفحات 83-99

  حکمروایی شایسته رهیافت مناسبی در مدیریت نوین روستایی جهت اعمال اقتدار اداری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در راستای دستیابی به توسعه پایدار است که به دنبال ارتقای زیست پذیری و، دستیابی به روستای سالم از طریق فراهم نمودن شرایط مناسب در ابعاد مختلف است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی اثرات حکمروایی شایسته بر زیست پذیری مناطق روستایی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 32 روستای بخش مرکزی شهرستان اردبیل با 8038 خانوار می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 366 نفر برآورد گردید که برای دستیابی به نتایج بهتر به 384 نفر ارتقا یافت، پراکندگی تعداد نمونه ها در سطح روستاهای مورد مطالعه به صورت طبقه ای و بر اساس تعداد خانوار آنها می باشد. جهت تحلیل موضوع در متغیر حکمروایی شایسته از هفت شاخص در قالب 39 گویه و در متغیر زیست پذیری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی از 10 شاخص در قالب 55 گویه بهره گرفته شد. روایی پرسشنامه توسط پانل صاحبنظران متخصص و مجرب مورد تایید گردید. ضریب پایایی حکمروایی شایسته بر اساس آلفای کرونباخ 806/0، زیست پذیری 835/0 و پایایی کل نیز 821/0 محاسبه گردید. نتایج یافته ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بیانگر این است که بین شاخص ها همبستگی متوسط تا ضعیفی وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز بیانگر این است که شاخص مشارکت گرایی با 727/0 از کل واریانس زیست پذیری را تبیین می کند و با افزایش مشارکت گرایی میزان زیست پذیری در مناطق روستایی افرایش می یابد. نتایج تکنیک کوپراس از سطح بندی 32 روستا بر اساس زیست پذیری نشان داد تنها یک روستا در سطح خیلی خوب قرار دارد، نه روستا در سطح خوب و 21 روستا در سطح متوسط تا ضعیف و دو روستا در سطح خیلی ضعیف قرار داشتند و بیانگر این است شاخص های زیست پذیری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

  کلیدواژگان: حکمروایی روستایی، حکمروایی شایسته، زیست پذیری، توسعه پایدار
 • سید سعید اردکانی*، فاطمه قنبری، محمدرضا رضایی، علیرضا رجبی پور میبدی صفحات 101-117

  برندسازی مقصد گردشگری یکی از استراتژی های موثر در جذب گردشگر و ابزاری کارآمد جهت بازاریابی  مقاصد گردشگری است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارایه الگوی برندسازی شهری با رویکرد توسعه گردشگری در شهر شیراز انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد فعلی یا سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای شهر می باشند که در بخش کیفی با روش گلوله برفی 16 نفر و در بخش کمی با روش تصادفی ساده  73 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزارمکس کیودا تحلیل و مدل کیفی پژوهش از دل الگوهای ذهنی و نظرات افراد استخراج شد و نهایتا در بخش کمی جهت اطمینان از صحت الگوهای اندازه گیری متغیرها از الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و همچنین راهبردها و پیامدهای برندسازی شهر شیراز شد مشخص گردید که نتایج حاکی از تایید همه مقوله های شناسایی شده می باشد به طوری که در شرایط علی متغیر رقابت پذیری با ضریب 577/0، در شرایط مداخله گر متغیر نقش دولت با ضریب 504/0، در شرایط زمینه ای متغیر جاذبه های گردشگری با ضریب 336/0، در رابطه با راهبردها متغیر تدوین مکانیزم برندسازی با ضریب 542/0 و در رابطه با پیامدها عامل دستاوردهای اجتماعی با ضریب 606/0 بیش ترین نقش را در تبیین مدل برندسازی شهر شیراز داشته اند.

  کلیدواژگان: برندسازی شهری، بازاریابی مکان، گردشگری، نظریه داده بنیاد
 • علی خدمت زاده*، میرنجف موسوی، حجت محمدی ترکمانی، میرصادق محمدی صفحات 119-134

  رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی از عوامل موثر بر افزایش دمای هوا در نواحی شهری هستند که موجب ایجاد جزیره حرارتی برروی این مناطق در مقایسه با محیط اطراف می شوند. پدیده ای که به موجب آن مناطق شهری درجه حرارت گرم تر از محیط اطراف خود را تجربه  می کنند. علم سنجش از دور با استفاده از تشعشع مادون قرمز حرارتی و به کاربستن مدل های فیزیکی ابزار مناسبی جهت محاسبه مقدار دمای سطح، در نواحی وسیع محسوب می شود. در این تحقیق که از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد جهت شناخت محدوده تشکیل جزایر حرارتی حریم شهر ارومیه در برهه زمانی 2010 الی 2018   و ارتباط تغییرات کاربری اراضی با شکل گیری جزایر حرارتی، از تصاویر سنجنده ETM+  ماهواره لندست 7 و سنجنده  TIRS,OLI  ماهواره لندست8 استفاده شده است. همچنین از روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان برای استخراج کاربری ها در 3 کلاس مسکونی، پوشش گیاهی- باغی و بایر  استفاده شده است. بررسی های انجام شده نشان میدهد که دما در مناطق مسکونی در سال 2010 در فصل گرم برابر با 90/32 درجه سانتی گراد بوده که این مقدار در سال 2018 به سانتی گراد17/35 رسیده است یعنی27/2 درجه سانتی گراد افزایش داشته است این در حالی است که مساحت مناطق مسکونی نیز روند افزایشی را نشان میدهد و 09/6 درصد افزایش داشته است. درسال 2010 اراضی باغی و پوشش گیاهی دارای مساحت 53/43 درصدی و اراضی بایر و زراعی دارای مساحت 36/39 درصدی هستند که این مقادیر در سال 2018 به ترتیب برابر با 49/40 و 30/36 درصد  است یعنی روند کاهشی را نشان می دهد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اراضی باغی و زراعی در نتیجه افزایش مناطق مسکونی و گسترش شهری روند کاهشی داشتند. همچنین بر اساس بررسی های به عمل آمده در محدوده مورد مطالعه، بین پوشش سطح و دمای سطح زمین رابطه معناداری وجود دارد که این امر مبین شکل گیری جزایر حرارتی بر روی پوشش های ساخته شده در حریم شهر می باشد.

  کلیدواژگان: تغییرات کاربری زمین، جزایر حرارتی شهری، طبقه بندی svm، لندست، حریم شهر ارومیه
 • سید مصطفی موسوی، مریم کریمیان بستانی*، معصومه حافظ رضازاده صفحات 135-148

  امروزه یکی از مسایل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه از منابع پایدار است. دسترسی شهرداریها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان و به تبع آن توسعه شهری داشته باشد.هدف از پژوهش حاضر ارزیابی منابع مالی پایدار در راستای تامین هزینه های شهرداری شهر تهران می باشد.روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلیاز نوع پیمایشی استکه براساس پاسخ100 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه ارزیابی شده است.  جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آزمون t  تک نمونه ای استفاده شده است. در راستای پاسخگویی به سوالات پژوهش در ابتدامیزان مولفه های اثرگذار در پایداری درآمد شهرداری تهران سنجیده شد نتایج حاصل از این بخش نشان داد که میانگین در اکثریت گویه ها بیش از حد وسط بوده است این امر بیانگر اهمیت بسزای مولفه ها در دستیابی به پایداری درامدی می باشد. در مرحله دوم عوامل ایجاد ناپایداری درآمد شهرداری مورد بررسی قرار داده شدند و در تحلیل نهایی میزان موفقیت روش های تامین مالی در مقایسه با روش های ناپایدار درآمدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تی تک نمونه ای مستقل نشان داد که بیشترین میانگن متعلق به درآمد حاصل از توسعه و عمران شهری (70/3) و کمترین میانگین نیز به مولفه درآمدهای حاصل از دریافت بهای خدمات ارایه شده به شهروندان (04/3) تعلق دارد. در بخش میزان موفقیت روش های نوین درآمد پایدار نیز نتایج نشان دهنده عدم موفقیت روش ها در اکثر زمینه ها می باشد؛ چرا که تنها گویه عدم وابستگی به نوسانات بازار (1/3) می باشد که بیش از حد وسط می باشد و گویه انصاف در حق برخورداری از منابع و ثروت های عمومی نیز در حد وسط (00/3) قرار گرفته است و مابقی گویه ها میانگینی کمتر از حد وسط دارند.

  کلیدواژگان: درآمد پایدار، منابع مالی، توسعه شهری، شهرداری شهر تهران
 • خدیجه قنبرپور، حجت مهکویی*، علی امیری، یوسف زین العابدین صفحات 151-165

  منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مناطق هفتگانه آزاد تجاری- صنعتی در شمال کشور است که می تواند نقش پراهمیتی در توسعه در سطوح ملی و محلی به ویژه برای شهرهای شمال و شمال غربی کشور داشته باشد. این منطقه آزاد با منطقه قفقاز جنوبی که دارای موقعیت ژیواکونومیکی می باشد، همجوار است؛ از این رو، می تواند با استفاده از این موقعیت، بهره فراوان را ببرد. همین مساله باعث شده است تا به بررسی این موضوع در این پژوهش پرداخته شود. این مقاله به روش کیفی و ماهیت روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل تاثیرپذیری توسعه منطقه ای منطقه آزاد ارس از موقعیت ژیواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی با روش گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی به این مساله پرداخته است. پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا منطقه آزاد ارس از موقعیت ژیواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تاثیرپذیر است؟ و در جواب به پرسش، این انگاره مطرح می شود که منطقه آزاد ارس از موقعیت ژیواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تاثیرپذیر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهند که منطقه آزاد ارس متاثر از تحولاتی است که بر موقعیت ژیواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تاثیر می گذارند. با توجه به نقش ژیواکونومیکی که منطقه قفقاز جنوبی دارد، تحولات این منطقه بر منطقه آزاد ارس قابل اغماض نیست و به دلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری حوزه/حوضه های جغرافیایی بر یکدیگر، لاجرم منطقه آزاد ارس هم از تحولات این منطقه تاثیر می پذیرد.

  کلیدواژگان: منطقه آزاد ارس، منطقه قفقاز جنوبی، موقعیت ژئواکونومیک
 • هیمن شهابی* صفحات 167-183

  سیل یکی از مخاطرات محیطی است که از دیرباز تا کنون جامعه بشری شاهد وقوع آن می باشد. در ایران به دلیل وسعت زیاد، اقلیم های متعدد، تراکم زمانی و مکانی بارش ها در اکثر حوزه های آبخیز از جمله حوزه آبخیز هراز، همه ساله شاهد سیلاب های عظیمی می باشیم که خسارات جانی، مالی و محیطی متعددی را به همراه دارد. یکی از راهکارهای اساسی جهت کاهش خسارت ناشی از سیل، تهیه و استفاده از نقشه های حساسیت به وقوع سیل در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های عملیاتی و اجرایی می باشد. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم های پیشرفته داده کاوی (مدل های بگینگ و آنتروپی شانون) جهت تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت به وقوع سیل استفاده شده است. فرایند انجام پژوهش به این صورت است که ابتدا داده های 201 موقعیت نقاط سیلابی آماده گردید. در ادامه از 201 موقعیت، 70 درصد آن جهت مدل سازی و تهیه نقشه استفاده شد و از 30 درصد باقی مانده، که به صورت تصادفی تهیه شدند، جهت اعتبارسنجی نقشه های تولید شده استفاده گردید. در این تحقیق از ده فاکتور موثر شامل شیب، انحنای زمین، فاصله از رودخانه،  طبقات ارتفاعی، بارش، شاخص توان رودخانه (SPI)، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI)، لیتولوژی، کاربری اراضی و شاخص تفرق پوشش گیاهی  NDVI استفاده شده است و وزن تاثیر هر فاکتور با استفاده از الگوریتم های داده کاوی مشخص شد و منحنی  ROC ترسیم و سطح زیرمنحنی (AUC) برای اعتبارسنجی نقشه حساسیت به وقوع سیل محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که جهت تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل، مدل بگینگ نسبت به مدل آنتروپی شانون، از دقت بالاتری برخوردار می باشد و صحت بالای این مدل حاکی از قابل اعتماد بودن آن به ویژه در حوزه های فاقد آمار می باشد.

  کلیدواژگان: بگینگ، آنتروپی شانون، حوزه هراز، حساسیت به وقوع سیل
 • مسعود جعفری نژاد*، مهدی مرادی، احمد آذین، علیرضا گلشنی، علی بقایی سرایی صفحات 185-198

  توسعه یافتگی به لحاظ ایجابی در ساحت و سپهر سیاست و جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی مهمترین دغدغه محققان است. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اجتماعی و سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جامعه دانشگاهی شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشگاهیان شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران که در سطح اطمینان 95 درصد، 384 نفر تعیین شد اما با توجه به خواست استاد راهنما این میزان به تعداد 600 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور آزمون مدل تحقیق، در اجرای پیمایش از ابزار پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) و پرسشنامه محقق ساخته نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، بین توسعه سیاسی اجتماعی و ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در میان جامعه دانشگاهی شهر تهران همبستگی وجود دارد. در صورت رتبه بندی همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اجتماعی می توان گفت که بالاترین همبستگی (r=0.621) بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی یعنی همکاری و ارزشها بوده و در رده های بعدی به ترتیب بعد ساختاری (شبکه ها و روابط) (r= 0.509) و بعد ارتباطی (فهم متقابل، اعتماد و تعهد) (r= 0.476) قرار می گیرند. با توجه به نتایج می توان استدلال کرد که سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده ای دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توسعه سیاسی، اجتماعی و انقلاب اسلامی
|
 • Reza Homaunifar *, Jalil Totonchi Pages 1-14

  Corruption reduces economic growth by reducing investment, reducing the use of public services, and increasing inequality, with negative economic, political, and social consequences. Therefore, the study of corruption and the factors affecting it is one of the issues that have been considered by economists and regional development policy makers. The purpose of this paper is to investigate the factors affecting corruption in oil-producing countries in the period 1996-2017 with a view to regional development, and in this regard, the Quantile panel method has been used. Because the countries in question have different income levels, they are divided into two groups; Countries with high per capita incomes and countries with low incomes are classified. Research shows that increasing economic growth, democracy and improving the distribution of income in both groups of countries can reduce corruption. On the other hand, the increase in the two variables "government-to-GDP ratio" and "bureaucratic index" in low-income oil-producing countries increases corruption; While in high-income oil-producing countries, it leads to an improvement in the corruption index. Corruption reduces economic growth by reducing investment, reducing the use of public services, and increasing inequality, with negative economic, political, and social consequences. Therefore, the study of corruption and the factors affecting it is one of the issues that have been considered by economists and regional development policy makers. The purpose of this paper is to investigate the factors affecting corruption in oil-producing countries in the period 1996-2017 with a view to regional development, and in this regard, the Quantile panel method has been used. Because the countries in question have different income levels, they are divided into two groups; Countries with high per capita incomes and countries with low incomes are classified. Research shows that increasing economic growth, democracy and improving the distribution of income in both groups of countries can reduce corruption. On the other hand, the increase in the two variables "government-to-GDP ratio" and "bureaucratic index" in low-income oil-producing countries increases corruption; while in high-income oil-producing countries, it leads to an improvement in the corruption index.

  Keywords: Corruption, democracy, Regional Development, Quantum Model, Oil-producing Countries
 • Somaye Ghezelbash *, Jila Sajadi, Mozaffar Sarrafi, Mohsen Kalantari Pages 17-33

  The spatial pattern and transformation of urban systems is an important manifestation of social, economic development processes that reflect the spatial, social, and behavioral transformation of society. These changes and patterns are the basis of sustainable development research. The purpose of the study is to investigate the dynamics and imbalances of the urban system in Zanjan. The paper is descriptive, analytical research and the method of data collection is documentary. The characteristics of the urban system and its changes have investigated in two sections: demographic and functional. To analyze the demographical dynamics and imbalances, acceleration of urbanization index, gravity and rank-size model, and urban primacy index and time series have been used. The acceleration of urbanization in the province is 2.53, which is higher than in the country (1.81). The most attraction between the cities is found between the Zanjan, and Abhar and Khorramdareh. The urban primacy index in the province (0.61) has always been higher than the country (0.15). Also, the rank-size slope value was more than -1 in all periods, indicating urban primacy. But modeling the demographic changes of the first six cities shows some sort of balance. Also, we applied the service-centric index to analyze the functionality of this system, the results of which indicate the dominant role of Zanjan. Numerical taxonomy has been used to investigate the position of urban areas in communications and interconnections. The results showed that Zanjan is the only settlement that has a higher value of flow power than the upper limit, which indicates the long-distance of Zanjan from other settlements. Although Zanjan has a weak position in the urban hierarchy of Iran, it is the dominant settlement in the province and different flows of population, capital, goods, and travelers flow unilaterally from other parts to this city. The difference between Zanjan as the prime city and other areas has caused a gap in the settlement system and regional imbalances.

  Keywords: Regional imbalance, urban system, Zanjan Province
 • Nasrollah Molaeihashjin *, Zahra Frotan Pages 37-49

  Today, there is a lot of pressure to provide fast results in projects, and to succeed in a project, several factors must be considered to reduce the risk factors in management. Project management is planning and directing the project in the framework of time, cost, and specific quality to create specific results. Project management includes scheduling, organizing, monitoring of implementation and directing the implementation and tries to deliver the specified, expected and on time results using an agreed pre-set expense by means of the right resources. In other words, project management means utilizing the necessary knowledge, skills, tools and techniques to manage the flow of activities in order to meet the needs and expectations of custodians of project implementation. Organizations set up different software projects according to their objectives and needs. In the present study, the methodology and data collection method were descriptive-analytical research and also library and field study, respectively. The study area was located in the West of Guilan province. The projects of rural guide plans' implementation in the west of Guilan province which includes Astara, Talesh, Rezvanshahr and Masal cities were 115 projects for the time span (2011 to 2015). The results based on the ranking of the areas of project management of rural guide plans' implementation in the west of Guilan and their prioritization show that changing the project quality management with a final rank 2.04, is at first rank and a project logistics management with a final rank of 4.2 was at the last rank which shows the managerial status of the preparation, formulation, and implementation of rural guide projects.

  Keywords: Project management, Evaluation of projects management, PMBOK, Rural guide West Guilan
 • Yaghob Mazarzahi *, Bijan Rahmani, Naser Shafie Sabet Pages 51-65

  Spatial flows between rural and urban settlements are defined as the flow of people, capital, goods, information and technology and the like. Spatial flows between the city and the village over time are key factors in the spatial changesof rural settlements. The main purpose of the present study is to investigate the role of spatial flows in spatial changes of rural settlements around Zahedan. The present study is a descriptive-analytic. The statistical population of the study consists of 218 Zahedan villages. Have been. According to the purpose of the study, 348 households were sampled using Cochran formula. Inferential statistics (Kendall Taubi test and multivariate regression test) were used for data analysis. The results showed that there is a significant relationship between Spatial flows and spatial changes with correlation coefficient of 0.594 according to Kendall-Taobey test. Also, based on the results of regression test show that 58.9% of the spatial changes of the studied rural settlements are explained by the spatial flows. Capital and people flows individuals with Beta coefficient of 0.508 and 0.412 had the greatest impact on the spatial changes of the rural settlements studied. The spatial changes of rural settlements are not the same in all dimensions as more changes are taking place in the physical-infrastructural and non-productive sectors of rural areas around Zahedan. Finally, in the study area due to structural and functional reasons an incomplete link has been formed between Zahedan city and the surrounding villages, which has led to the lack of development at the regional level.

  Keywords: spatial flows, Spatial changes, Peripheral Villages, Zahedan City
 • Mashood Safari Ali Akbari * Pages 67-82

  The nomadic community has always played an important role in the development of different regions that the border areas are the most importantthem.The presence of nomads in these regions can play a significant role in their sustainable development.The purpose of this study is to investigate the status and role of the Nomadic community in the sustainable development of the country's borders as a case study of the tribal community of western Iran. The Nomadic studied also included the Goran,  Kalhor, Salas and Kerand Nomads in Kurdistan province.The research method is descriptive-analytical. The method of data collection is based on field studies through questionnaire tool. The sample size was 200 people. Finally the data were analyzed by statistical methods. The results showed that the total average Opportunities of the Nomadic community was 3.69 and Significance level is less than 0.05. Therefore, this average indicates to the Opportunities of the Nomadic community to managment and sustainable development  of the country's western borders. The results of structural equation modeling also indicate 0.77 in terms of role creation and the effect of these Opportunities. The nomads' satisfaction with life is not desirable; Because the average  of index was 2.75.Significant difference was observed between the nomads of the region in the two periods before and after the revolution at a significance level of less than 0.05. Due to the average difference of 12 indices, the Nomads have better facilities in the post-revolution period. One-sample t-test indicated that the four indicators of quality of health, Security quality, quality of education and infrastructure quality (road, water, etc.) were at a significant level less than 0.05 and in desirable condition. But two indicators of quality of income and quality of institutional and organizational support are in poor condition. Structural equations confirm that the tribal community's opportunities in sustainable development of borders explain about 49 percent of the variance.

  Keywords: Nomads Status, Role, Sustainable Development, Border, Kermanshah Province
 • Kuomars Khodapanah * Pages 83-99

  Proper governance is a good approach in modern rural management to apply administrative, social, economic, and political authority in pursuit of sustainable development that seeks to improve viability and to reach the healthy village by providing appropriate conditions in different dimensions. The purpose of this study was to investigate and evaluate the proper governance effects on rural areas' habitat. This research is applied in terms of its purpose and based on the descriptive-analytical nature. The statistical population is 32 villages in the central part of Ardabil city with 8038 households. The sample size was estimated to be 366 people based on the Cochran formula, which was promoted to 384 people to achieve better results. The distribution of the number of samples in the studied villages is categorized based on the number of households. In order to analyze the subject in the appropriate variable, seven indicators were used in the form of 39 items and in the variables of viability in three dimensions of economic, social and environmental, 10 indicators were used in 55 items. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of expert and experienced experts. Correlative reliability coefficient based on Cronbach's alpha was 0/806, the viability of 0.835 and overall reliability was 0.821. Results of the findings based on Pearson correlation coefficient indicate that there is a moderate to weak correlation between the indices. The results of multivariate regression show that the participatory index with 0.772 of the total variance of viability is explained and increasing the rate of participation increases the rate of viability in rural areas. The results of the Cooper's technique of leveling 32 villages on the basis of viability showed that only one village was in a very good level, not a village at a good level, and 21 villages were in medium to poor levels, and two villages were at a very weak level, indicating that the viability indicators Not in a good condition.

  Keywords: Rural Governance, good governance, Resilience, Sustainable Development
 • Saeid Saeida Ardekani *, Fatemeh Ghanbari, MohammadReza Rezaaei, Alireza Rajabipoor Meybodi Pages 101-117

  Tourism destination branding is one of the effective strategies for attracting tourists and an effective tool for marketing tourism destinations. In this regard, the present study aimed to formulate and present a model of urban branding with the approach of tourism development in Shiraz. The present research is a kind of mixed (qualitative and quantitative) research that is based on the data-based approach. The statistical population includes current or former senior managers of the Cultural Heritage and Tourism Organization, Islamic Consultative Assembly and City Council representatives, in the qualitative part with 16 snowball method and in the quantitative part with simple random method 73 person as the study sample. Selected. Data were collected through semi-structured interviews and questionnaires. Data analysis was done in three stages of open coding, axial and selective coding using Max Keyuda software and the research qualitative model was extracted from the subjective patterns and opinions of the individuals. Structural equation modeling using PLS software was used. The findings of the research led to identifying causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, as well as strategies and consequences of branding in Shiraz. Competitiveness variable with coefficient of 0.777, in the intervening variable role of government with coefficient of 0.504, in context of variable variables of tourist attractions with coefficient of 0.336, in relation to strategies formulation of branding mechanism with coefficient of 0.542. 0 and in relation to the consequences social achievement factor with 0.606 has the most role in explaining the branding model of Shiraz.

  Keywords: City branding, Tourism, Grounded theory, Shiraz city
 • Ali Khedmatzadeh *, Mirnajaf Mousavi, Hojjat Mohamadi Torkamani, MirSadegh Mohammadi Pages 119-134

  Population growth and urbanization are factors influencing the increase in air temperature in urban areas, which creates an thermal island in these areas relative to the surrounding area. These changes lead to the formation of a city's thermal island. A phenomenon in which urban areas experience warmer temperatures than their surroundings. Remote sensing with the use of infrared thermal radiation and the use of physical models is a suitable tool for calculating the surface temperature in vast areas. In this research, that of terms methodological, descriptive-analytic and in terms of purpose, the ETM+ Sensor of Landsat 7 satellite imagery and OLI and TIRS Sensor of Landsat 8 Satellite used to determine the Formation range of Thermal Island in Urmia city and The relationship between land use changes and the formation of thermal islands, during the period of 2010 to 2018.  As well as the support vector machine classification method was used to extract land use in three classes of residential, Vegetation and gardening and agricultural.Surveys show that the temperature in residential areas in 2010 was 32.90 degrees Celsius in the warm season, which reached 35.17 degree in 2018. That is an increase of 2.27 ° C. However, the area of residential areas is also showing an increasing trend and increased by6.09%. In 2010, garden lands and vegetation cover is 43.53 percent of the total land area and agricultural lands is 39.36 percent of the total land area, which will be 40.49% and 36.30% respectively in 2018. These values ​​in2018 are 40.49% and 36.30% of the area, that means a decreasing trend. Therefore, It can be concluded that agricultural and agricultural lands have been declining as a result of increasing residential areas. There is also a significant relationship between the surface coverage and the surface temperature of the study area, which indicates the formation of heat island on coatings made in the city exclusion.

  Keywords: Land use Chandes, Urban thermal islands, SVM classification, Landsat, Urmia City exclusion
 • Seyyed Mostafa Mosavi, Maryam Karimian Bostani *, Massoumeh Hafiz Reza Zadeh Pages 135-148

  Nowadays, one of the important issues in the municipalities throughout the world is to create sufficient resources and provide the cost of sustainable resources. municipal access to optimal and sustainable income sources will cause the municipality to play a more active role in urban environment and have proper accountability for citizens ' needs and consequently urban development. the aim of this study is to evaluate sustainable financial resources in line with the city of tehran municipality. the method of doing descriptive - analytic research is survey type that is evaluated on the basis of the response of 50 experts and experts in this field. spss software and single - sample t test have been used to analyze data. in the first part of this study, in the first part of tehran city's stable and unstable earnings in the ten - year period, the results of this section of the study are based on the strong instability of tehran municipality's earnings. in the second part, the role of financing factors was investigated, the results showed that the principle of competence with the weight number of 155 / 0 and the principle of independence are considered the most important criteria of the city's financing, and the principle of saving and stability is the lowest weight and are placed in the last categories. in the third section, assessment of the most important financial support criteria in tehran municipality were evaluated based on the experts opinions on building and land (2101 / 0)and the duties on intangible assets (1845 / 0)are the most important criteria for municipality financing. in the fourth part of this study, the effect of municipal income on sustainable urban development has been considered. the results obtained in this section show the desired pattern of Municipality financing. in this sense, tehran municipality needs to form a program in the structure of its income system in order to consider the priorities achieved in the resulting table, respectively.

  Keywords: Sustainable income, financial resources, urban development, Municipality, Tehran City
 • Khadigeh Ghanbarpour, Hojat Mahkouii *, Ali Amiri, Yosef Zeinolabedin Pages 151-165

  Aras Free Zone is one of the seven free trade-industrial zones in the north of the country, which can play an important role in development at the national and local levels, especially for the cities of the north and northwest of the country. This free zone is adjacent to the South Caucasus region, which has a geo-economic situation; Hence, it can take advantage of this opportunity. This issue has led to the study of this issue in this study. This paper is a qualitative and descriptive-analytic one with the aim of analyzing the impact of Regional Development of Aras Free Zone on the Geo-economic position of the South Caucasus region by gathering information from library sources and websites. The main question in this article is whether the Aras Free Zone is affected by the geo-economic situation of the South Caucasus region? In answer to the question, it is hypothesized that the Aras Free Zone is influenced by the geoeconomic position of the South Caucasus region. The results show that the Aras Free Zone is affected by the changes taking place in the Geo-economics position of the South Caucasus region. Due to the geo-economic role of the South Caucasus region, the developments in this region cannot be ignored in the Aras Free Zone, and due to the influence of geographical areas on each other, the Aras Free Zone will inevitably be affected by the developments in this region.

  Keywords: Aras Free Zone, South Caucasus, Geo-economics position, Regional Development
 • Himan Shahabi * Pages 167-183

  Floods are one of the phenomena in nature that human beings have been witnessing for a long time. In Iran, due to the large area, diffident climates, temporal and spatial density of rainfall in most watersheds, we see huge floods every year. Flood susceptibility mapping is one of the basic strategies to reduce the loss of life and property due to floods. In this study, Bagging and Shannon Entropy methods have been used to prepare flood susceptibility maps. In the current study, 201 floodplain locations were prepared. Of the 201 positions, 70% were used for modeling and map preparation. The remaining 30%, which were randomly generated, were used to validate the maps produced. Furthermore, ten effective factors including slope, land curvature, distance to river, elevation, rainfall, stream power index (SPI), topographic wetness index (TWI), lithology, land use and normalized difference vegetation index (NDVI) were used. The mentioned models determined the effect weight of each factor affecting the occurrence of floods. The ROC curve was drawn and the area below the curve (AUC) was calculated to validate the flood susceptibility map. The results showed that Bagging model has a higher accuracy than Shannon Entropy model. Therefore, the high accuracy of this model indicates that it is reliable for preparing a flood susceptibility map in areas without statistics. The results showed that Bagging model has a higher accuracy than Shannon Entropy model. Therefore, the high accuracy of this model indicates that it is reliable for preparing a flood susceptibility map in areas without statistics.

  Keywords: Bagging, Shannon entropy, Haraz watershed, Flood susceptibility
 • Masood Jafarinejad *, Mahdi Moradi, Ahmad Azin, Alireza Golshani, Ali Baghaei Sarayi Pages 185-198

  Development in terms of affirming the world of politics in Iran society after the Islamic Revolution is the most important concern of researchers. The current study investigated the effect of social capital on the social and political development of Iran after Islamic Revolution with an emphasis on the academic community of Tehran city. The statistical population of this research included the university community of Tehran. The sample volume was determined 384 individuals using Cochran sampling formula having 95% confidence level; however, considering the desire of the supervisor, 600 individuals were selected to this end using the simple random sampling method. To test the research model, a standardized social capital questionnaire (Nahapiet & Ghoshal, 1998) and a researcher-made questionnaire of the role of social capital in social-political development were utilized in administering the survey of the current research. The results obtained from testing hypotheses indicated that there was a correlation between social-political development and various dimensions of social capital among the academic community of Tehran city. In the case of ranking the correlation between social capital dimensions and social-political development, it could be stated that the highest correlation (r=0.621) was between the cognitive dimension of social capital (cooperation and values); further rankings included respectively, structural dimension (networks and relations) (r=0.509), and communicational dimension (mutual understanding, confidence, and commitment) (r=0.476). Considering the results, it could be mentioned that social capital had a determining role in the social and political development of Iran after Islamic Revolutionary.

  Keywords: Social Capital, Political, social development, Islamic Revolution