فهرست مطالب

مجله اپیدمیولوژی ایران
سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کامناز شریف الکاشانی، پروین یاوری*، بابک عشرتی، رضا شکرریز، فرزاد تاجدینی، نوشین عقیلی صفحات 276-284
  مقدمه و اهداف

  تشخیص صحیح و به هنگام طغیان بیماری هایی با دوره کمون کوتاه مانند انواع اسهال خونی از اهمیت زیادی در نظام سلامت برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین کشف طغیان های اسهال های خونی با روش مجموع تراکمی انجام گردید.

  روش کار

  مطالعه به روش سری زمانی با استفاده از داده های نظام مراقبت کشوری بین سال های 96-1393  انجام شد. حد آستانه اعلان طغیان در هر فصل و استان به صورت جداگانه با استفاده از میانگین در سه سال 95-1393 در همان فصل و استان تعیین و تعداد اعلان طغیان ها در روش مجموع تراکمی که برابر تعداد موارد بالاتر از حد آستانه بالایی در نمودار تجمعی است؛ با تعداد طغیان ها اعلام شده به روش فعلی نظام مراقبت کشوری در سال 1396 در هر فصل در استان های اصفهان، خوزستان و همدان مقایسه شدند.

  یافته ها: 

  در استان اصفهان در بهار و تابستان اعلان طغیان به روش فعلی بیش از روش مجموع تراکمی و در پاییز و زمستان کم تر از مجموع تراکمی بود. در استان خوزستان در تمام فصول اعلان طغیان به روش فعلی به شکل قابل توجهی بیش از روش مجموع تراکمی و در استان همدان در تمام فصول اعلام طغیان به روش فعلی کم تر از روش مجموع تراکمی بود.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به تفاوت زیاد مشاهده شده در میزان اعلام اسهال خونی در مناطق جغرافیایی و فصول مختلف سال، استفاده از روش مجموع تراکمی راه بهتری برای اعلام طغیان به ویژه در مناطق با میزان بروز بالا به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: طغیان، اسهال خونی، نظام مراقبت، روش مجموع تراکمی، تشخیص زودرس
 • زهرا نقیبی فر، سودابه اسکندری، منصور سجادی پور، امیر کاوسی، کورش اعتماد* صفحات 285-295
  مقدمه و اهداف

  در طول بیماری نقص سیستم ایمنی که توسط رتروویروس HIV ایجاد می شود عفونت های فرصت طلب همچون عفونت  سل، هپاتیت B و هپاتیتC با آن همراه می شوند. با توجه به اینکه روش انتقال این عفونت ها (هپاتیت B و هپاتیت C) با HIV مشابه است امکان هم ابتلایی این عفونت ها باهم بالاست.هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع عفونت های همراه HIV و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد HIV بود. 

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 3047 فرد مبتلا به HIV در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری امام خمینی شهر تهران که در سال های 97-83 پذیرش شده بودند، انجام شد.اطلاعات مورد نیاز از پرونده ی بیماران استخراج و وارد نرم افزار Excel شد و برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 21 استفاده شد.  

  یافته ها: 

  میانگین سن بیماران 46/ 9± 24/44 و 3/77 % آن ها مرد بودند. در بین این افراد 98 نفر(2/3 %) به هپاتیت B، 961 نفر (5/31 %) به هپاتیت C، 415 نفر(6/13 %) به سل آلوده بودند. در تجزیه و تحلیل انجام شده رابطه ی ابتلا به هپاتیت B و هپاتیت C با متغیرهای سن، وضعیت تاهل، جنسیت، تحصیلات، سابقه ی زندان، سابقه ی تزریق، سابقه ی اعتیاد و استفاده از سوزن مشترک معنادار نشان داده شد.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به روش های انتقال مشترک بین HIV و عفونت های همراه (هپاتیت B و هپاتیت C) ، امکان هم ابتلایی این عفونت ها باهم وجود دارد. متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای رفتارهای پرخطر از عوامل موثر و خطرساز در ابتلا شدن به عفونت های همراه می باشند.

  کلیدواژگان: شیوع، ویروس نقص ایمنی، ایدز، عفونت های همراه، هپاتیت B، هپاتیت C، سل
 • پاتریشیا خشایار، عباسعلی کشتکار، افشین استوار، باقر لاریجانی*، هلنا جوهانسون، نیکلاس هاروی، ماتیاس لورنتزون، یوژن مک کلوسکی، جان آ کنیس صفحات 296-304
  مقدمه و اهداف

  هدف از انجام این پروژه بومی سازی الگوریتم ارزیابی احتمال 10-ساله شکستگی برای جمعیت ایرانی و توضیح نحوه مناسب استفاده از آن در بالین است.

  روش کار

  احتمال 10-ساله اختصاصی سنی شکستگی های اساسی ناشی از پوکی استخوان، در زنان با شاخص توده بدنی معمولی و به منظور تعیین احتمال شکستگی در دو آستانه مداخله محاسبه گردید. اولین آستانه، برابر احتمال شکستگی اختصاصی-سنی در افراد با T-score معادل 5/2- در گردن فمور بود. رویکرد دوم، احتمال شکستگی اختصاصی-سنی معادل احتمال شکستگی در زنان باسابقه قبلی شکستگی و در غیاب تست سنجش تراکم استخوان بود. این آستانه ها بر اساس راهنماهای موجود  تعریف شدند. تاثیر تراکم معدنی استخوان بر مقادیر این آستانه ها نیز به طور جداگانه بررسی شد.

  یافته ها: 

  مشابه زنان باسابقه قبلی شکستگی، احتمال 10 ساله شکستگی اساسی ناشی از پوکی استخوان از 9/4% در 50 سالگی به 17% در 80 سالگی افزایش یافت. در صورت استفاده از T-score کمتر از 5/2 به عنوان معیار، احتمال شکستگی در زنان 50 ساله با توده استخوانی پایین دو برابر زنان هم سن ولی با توده استخوانی طبیعی و در غیاب عوامل خطر بود. در این گروه میزان افزایش نسبی احتمال شکستگی با افزایش سن کاهش یافت، و در سنین بالای 80 سال، داشتن T-score کمتر از 5/2 محافظت کننده بود..

  نتیجه گیری:

   تعیین آستانه مداخله تنها بر اساس توده استخوانی، برای شناسایی زنان در معرض خطر شکستگی بخصوص در سنین بالا کمک کننده نیست. استفاده از احتمال شکستگی بر اساس "آستانه شکستگی" می تواند شناسایی این زنان را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: فرکس، احتمال شکستگی، راهنمای بالینی، ایران، پوکی استخوان
 • مجتبی پیری، علی اکبر حقدوست، فرانک گدری، مرضیه مرادی، محمد کارآموزیان، حمید شریفی* صفحات 305-314
  مقدمه و اهداف

  در حال حاضر بررسی تماس های گسترده اطرافیان در خانواده های بیماران مسلول در بیشتر کشورها جزو برنامه روتین کنترل سل محسوب نمی شود. هدف از این مطالعه بررسی تماس های موثر بیماران مسلول برای ارزیابی خطر بالقوه انتقال و عوامل تعیین کننده آن در خانواده هایشان بود.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی تحلیلی، اطلاعات کل بیماران مسلول ثبت شده در شهر کرمان، شامل؛ تعداد افراد خانواده، نوع و فراوانی تماس های موثر محافظت نشده آن ها بین سال های 2014 تا 2015 جمع آوری گردید. تماس موثر محافظت نشده طبق تعریف مرکز کنترل بیماری ها بر اساس شدت بیماری، طول مدت تماس و قرارگیری در فضای بسته با بیمار مسلول تعریف گردید. متغیرهای دموگرافیک و فراوانی تماس های موثر اطرافیان با استفاده از رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری کمتر از 05/0 با نرم افزار Stata نسخه12آنالیز شدند.

  یافته ها: 

  از 407 فرد در تماس با 74 بیمار، 297 نفر (73 درصد) تماس موثر محافظت نشده داشتند. داشتن تماس موثر محافظت نشده به طور معنی داری بین زنان (Adjusted Odds Ratio (AOR)=5.1; 95% CI:1.9-13.7)، با سطح تحصیلات پایین تر (AOR=4.0;95% CI:1.4-15.1)، بیماران افغان ((AOR=30.2;95%CI: 3.4-272.1، افراد با درآمد پایین تر (AOR=7.7;95%CI: 2.2-27.0) ، خانه ها با متراژ کمتر از 80 مترمربع (AOR=16.6; 95%CI: 5.1-54.3)و زندگی در روستا (AOR=4.9; 95% CI:1.8-21.9) بیشتر بود

  نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد تماس های موثر محافظت نشده در اعضای خانواده بیماران مسلول بالا است که می تواند یک نگرانی جدی در کنترل سل در بیماران این منطقه باشد. کاهش تماس های موثر محافظت نشده از طریق آموزش بیماران و خانواده هایشان در کنار غربالگری اعضای خانواده بیمار می تواند کمک شایانی به بخش سلامت در کاهش بار بیماری در ایران نماید.

  کلیدواژگان: سل، تماس نزدیک، مواجهه محافظت نشده، مواجهه خانوادگی
 • زهرا رحیمی، حبیب الله اسماعیلی، علی تقی پور، احسان موسی فرخانی، جمشید جمالی* صفحات 316-325
  مقدمه و اهداف

  پریشانی روانی یکی از اختلالات خفیف روانی است که می تواند به عنوان یک پیش بینی کننده برای بیماری های روانی جدی مانند اختلالات افسردگی و اضطراب مورداستفاده قرار گیرد. این اختلالات به عنوان پیشگویی کننده مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی و سرطان مطرح می باشند. در این مطالعه، شیوع پریشانی روانی و عوامل مرتبط با آن را در یک جمعیت عمومی در خراسان رضوی  ارزیابی می نماییم.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1397 انجام شد. جامعه آماری موردمطالعه  1103945 فرد 18 تا 65 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت استان خراسان رضوی است. در این مطالعه، از چک لیست اطلاعات جمعیت-شناختی و پرسشنامه K-6 جهت ارزیابی شیوع پریشانی روانی استفاده شد.

  یافته ها: 

  میانگین سنی افراد 46/10 ± 99/35 سال و 10/62% افراد زن، 86% متاهل و 90/78% دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم بودند. نرخ پاسخگویی 6/98 % بود. میزان شیوع پریشانی روانی 10/10% ارزیابی شد. نتایج برازش رگرسیون لجستیک رابطه معنی داری بین سن، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، محل سکونت و نوع شغل با پریشانی روانی را نشان داد.

  نتیجه گیری:

   در این مطالعه شیوع پریشانی روانی در سطح پایین برآورد گردید. بر اساس نسبت شانس زنان مطلقه، بی سواد، خانه دار و ساکن شهرهای بزرگ، گروه پرخطر پریشانی روانی شناسایی شدند. براین اساس و با توجه به حضور تعداد افراد قابل توجه در این مطالعه، لزوم تدوین راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و درمان و ارایه آموزش های لازم برای گروه های مذکور احساس می گردد.

  کلیدواژگان: مطالعه مقطعی، پریشانی روانی، پرسشنامه K-6، استان خراسان رضوی
 • کامران میرزایی، عبدالحمید شوشتری، سعید بکایی*، محمدحسین فلاح مهرآبادی، سید مصطفی پیغمبری صفحات 325-334
  مقدمه و اهداف

  تحت تیپ H9N2 ویروس آنفلوانزای طیور در ایران بومی بوده و گردش این ویروس در مقیاس وسیع در طیور صنعتی اثرات مخربی را در کشور ایجاد می نماید. هدف از انجام این مطالعه، تعیین موثرترین مولفه ها بر بروز آلودگی در مزارع گوشتی است.

  روش کار

  در این راستا یک مطالعه کوهورت از تیرماه سال 1395 تا آذرماه سال 1396 در مزارع پرورش طیور گوشتی در استان قزوین به انجام رسید و طی آن از 34 مزرعه طیور گوشتی استان قزوین به صورت تصادفی نمونه گیری به عمل آمد و یافته های مربوطه مورد تجزیه وتحلیل های آماری قرار گرفتند

  یافته ها: 

  از بین 34 مزرعه واردشده در این مطالعه، نمونه های اخذشده از 16 مزرعه در آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مثبت بودند. در تحلیل های تک متغیره، اثر متغیرهای کیفی "نوع حصار اطراف واحد"، "امنیت زیستی" و "وضعیت سیستم خنک کننده" و همچنین متغیرهای کمی "میانگین تیتر آنتی بادی مادری"، "ارتفاع"، "نزدیکی به مسیرهای تردد عمومی" و " تعداد واحد در شعاع 1 کیلومتری" در بروز عفونت معنی دار شدند (P<0.05). اما در مدل چند متغیره، تنها اثر متغیرهای "امنیت زیستی" و "وضعیت سیستم خنک کننده" در بروز عفونت معنی دار بودند (p<0.05).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به یافته های این مطالعه، به منظور کاهش انتشار عفونت و خسارات ناشی از آن، لازم است تاکید بیشتری بر رعایت اصول امنیت زیستی در مزارع گوشتی استان قزوین و همچنین در سراسر کشور صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: مولفه های آلودگی به آنفلوانزا، H9N2، PCR، فارم های گوشتی، قزوین
 • همایون امیری*، شکرالله سلمان زاده، فرهاد صفدری، عطاالله شیرالی، ابراهیم اژدری نیا، خاطره سرمدی، سید علی علوی، هادی صالحی، منیژه اسکندری صفحات 335-342
  مقدمه و اهداف

  در تیرماه 1397 تعداد 537 نفراز اهالی یک منطقه روستایی در استان خوزستان به دلیل علایم گاستروانتریت به مرکز خدمات جامع سلامت منطقه مراجعه کردند. این مطالعه به منظور تعیین وسعت و علت احتمالی طغیان، طراحی و اجرا گردید.

  روش کار

  مطالعه مورد- شاهدی پس از انتخاب تصادفی گروه های مورد و شاهد - 80 نفر مورد و 88 نفر شاهد- انجام شد. بررسی نمونه های بالینی و نمونه های آب از نظر عوامل بیماری زای انگلی، باکتریایی و ویروسی در آزمایشگاه های محلی، استانی و ملی انجام گردید. از نسبت شانس (Odds Ratio) با حدود اطمینان 95 درصد برای ارزیابی ارتباط بین بیماری و مواجهه استفاده شد.

  یافته ها: 

  نسبت شانس برای مصرف آب لوله کشی روستایی 3/3 (فاصله اطمینان 95 درصد: 2/6-7/1) به عنوان عامل خطر محاسبه شد. با استفاده از روش های آزمایشگاهی، شیگلا سونیی در نمونه های بالینی و اشریشیا کولی انتروهموراژیک و اشریشیا کولی انتروپاتوژنیک هم در نمونه های بالینی و هم از نمونه آب حوضچه تاسیسات آب رسانی جدا شد.

  نتیجه گیری:

   احتمالا مصرف آب لوله کشی روستایی از تاریخ 05/04/97- مصرف آب ذخیره شده در مخازن خانگی در زمان قطعی آب - با طغیان گاستروانتریت ارتباط دارد. برای پیشگیری از رخداد طغیان های مشابه، کلرزنی مستمر آب آشامیدنی در زمان توزیع از طریق لوله کشی روستایی و برای پیشگیری از افزایش موارد ثانویه، آموزش و اطلاع رسانی ضروری است.

  کلیدواژگان: طغیان، گاستروانتریت، آب آشامیدنی، خوزستان
 • محمدتقی شاکری، راضیه یوسفی، مهدی قلیان اول، مریم سالاری، مریم امینی*، امیرمازیار حامدی صفحات 343-351
  مقدمه و اهداف

  بررسی دقیق مرگ ومیر کودکان در جامعه از جمله مهم ترین راهکارها برای ارتقای سلامت کودکان است. این مطالعه با هدف بررسی توزیع سنی، روند و پیش بینی مرگ ومیر کودکان زیر5 سال استان خراسان رضوی کشور انجام شده است.

  روش کار

  جامعه مورد بررسی شامل اطلاعات مرگ ومیر کودکان زیر5 سال استان خراسان رضوی طی سال های 96-1391 است که از سامانه ثبت علل و طبقه بندی مرگ و میرمعاونت بهداشتی دانشگاه مشهد و 5 دانشگاه و دانشکده استخراج شده است. سبب های فوت بر اساس کدهای بین المللیICD10 بازنویسی شد. در نهایت پس از پالایش داده ها با استفاده از نرم افزارANACoD، داده ها در نرم افزارهای Minitab  نسخه 15 و Stata نسخه 16 قرار داده شدند و با استفاده از روش های آمارتوصیفی و روش های مدل بندی سری زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

   بیش ترین میزان مرگ ومیر کودکان زیر5 سال مربوط به سال 1393 و کم ترین میزان مربوط به سال 1396 بود. با استفاده از روش تفاضل گیری داده ها را ایستا نموده و در نهایت مدل ARIMA (1,1,2)  به عنوان مدل مناسب شناسایی و برازش داده شد.

  نتیجه گیری:

   میزان مرگ ومیر کودکان زیر5 سال در 4 سال مورد بررسی در استان خراسان رضوی کاهش خوبی داشته است و براساس پیش بینی مدل این کاهش در سال های بعد هم ادامه دارد، اما هم چنان با میزان مرگ ومیر در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه فاصله زیادی  وجود دارد. از این رو می توان با افزایش سطح خدمات بهداشتی، سطح آگاهی خانواده ها و بهبود مراقبت های دوران بارداری و زایمان مادران در راستای کاهش شاخص میزان مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تلاش نمود.

  کلیدواژگان: مرگ ومیرکودکان زیر 5سال، سری زمانی، آریما، خراسان رضوی
 • علی محمد مصدق راد، مهناز افشاری، پروانه اصفهانی * صفحات 352-362
  مقدمه و اهداف

  عفونت بیمارستانی عفونتی است که بیمار پس از 48 ساعت بستری در بیمارستان یا تا 72 ساعت پس از ترخیص از بیمارستان به آن مبتلا شده، در زمان پذیرش بیمار وجود نداشته و در حالت نهفتگی هم نبوده است. عفونت بیمارستانی موجب افزایش مرگ بیمارستانی، کاهش رضایت بیماران، کاهش بهره وری بیمارستان ها و افزایش هزینه نظام سلامت می شود. هدف این پژوهش تعیین میزان شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های ایران بود.

  روش کار

  این پژوهش با روش مرور نظام مند و متا آنالیز انجام شد. تمامی مقاله های مرتبط با سنجش شیوع عفونت بیمارستانی در بیمارستان های ایران منتشر شده تا پایان اسفند 1397 در 7 پایگاه داده ای و دو موتور جست وجوگر، جست وجو، جمع آوری و ارزشیابی کیفیتی شدند. تعداد 15 مقاله (2،209،446 بیمار) با استفاده از نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  مطالعه های انجام شده درصدهای عفونت های بیمارستانی را بین 32/0 و 1/9 گزارش کردند. شیوع عفونت بیمارستانی در بیمارستان های ایران بر اساس مدل تصادفی 01/0 درصد (حدود اطمینان 95 درصد: 02/0-0 درصد) به دست آمد. شایع ترین نوع عفونت مربوط به دستگاه ادراری و شایع ترین نوع میکروارگانیسم اشریشیا کولی بود. بیش ترین میزان عفونت بیمارستانی مربوط به بخش های مراقبت ویژه، داخلی و هماتولوژی بود. ساکشن مهم ترین عامل خطر بروز عفونت بیمارستانی بود.

  نتیجه گیری: 

  شیوع عفونت بیمارستانی بر اساس سنتز پژوهش های انجام شده در بیمارستان های ایران کم گزارش شده است، سیاست گذاران و مدیران نظام سلامت با توجه به اثرات منفی عفونت بیمارستانی باید اقدامات جدی را برای کاهش آن به کار گیرند.

  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، بیمارستان، شیوع، مرور نظام مند، متا آنالیز
 • محمد خمرنیا، فاطمه ستوده زاده، اسحق برفر، کوثر رضایی، مصطفی پیوند * صفحات 363-374
  مقدمه و اهداف

  دیابت یکی از پرهزینه ترین بیماری های مزمن غددی شایع و نیز یک معضل سلامت در دنیا است. یکی از اهداف اجرای طرح تحول نظام سلامت کاهش هزینه های بیماران بستری در بیمارستان ها است، مطالعه حاضر باهدف تعیین هزینه های مستقیم مرتبط با سلامت در بیماران دیابتی بستری در بیمارستان بعد از اجرای طرح تحول سلامت انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش مقطعی به صورت توصیفی- تحلیلی در سال 1398 انجام شد. پرونده بیماران دیابتی بستری در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان در طول سال 1396 و سه ماهه اول سال 1397 به روش سرشماری بررسی و هزینه های مستقیم مرتبط با بستری در چک لیست محقق ساخته ثبت شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS-V22 تحلیل گردید.

  یافته ها: 

  در این مطالعه هزینه های مستقیم پزشکی 704 بیمار دیابتی بررسی شد. بیشتر بیماران خانم (517 نفر، 5/73 درصد) و تعداد 237 نفر از آن ها مبتلابه دیابت بارداری بودند. میانگین هزینه های مستقیم پزشکی به ازای هر بیمار دیابتی 29،264،465 ریال و سهم پرداخت از جیب بیمار حدود 8/11 درصد برآورد گردید. همچنین با افزایش سن هزینه های مستقیم پزشکی بیماران دیابتی افزایش می یابد (P<.001).

  نتیجه گیری: 

  مراقبت های بیمارستانی دیابت هزینه بالایی را بر بیمه های پایه سلامت تحمیل می نماید. باوجود طرح تحول سلامت، هنوز میزان پرداخت از جیب بیماران دیابتی بستری چشمگیر است. یارانه های دولتی می تواند متمرکز بر گسترش دسترسی به مراقبت برای دیابت، محافظت مالی ساکنین مناطق محروم و گسترش آموزش عمومی در مورد دیابت باشد.

  کلیدواژگان: هزینه های مستقیم پزشکی، دیابت، طرح تحول سلامت
 • سید مرتضی حسینی شکوه، محمد عرب، سارا امامقلی پور، محمد مسگرپور امیری* صفحات 375-385
  مقدمه و اهداف

  شناخت و تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر سلامت روان می تواند از جنبه سیاستگذاری در حوزه سلامت روان برای ساکنان کلان شهرها مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط عوامل اقتصادی- اجتماعی با سلامت روان خانوارهای ساکن کلان شهر تهران بود.

  روش کار

  این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی در قالب مطالعه مقطعی بود. در این مطالعه 650 خانوار با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی از مناطق 22 گانه شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. سنجه های سلامت روان با استفاده از پرسشنامه استاندارد 36-SF و سنجه های اقتصادی- اجتماعی خانوار با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. روایی صوری پرسشنامه به روش کیفی و روایی محتوایی به روش کمی اندازه گیری شد. برای بررسی پایایی، از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد. برای تحلیل داده ها از برآورد مدل های رگرسیونی به روش حداقل مربعات معمولی OLS  و روش حداقل مربعات وزنی WLS  استفاده شد. محاسبه ها با نرم افزار Stata نسخه 14 انجام شد.

  یافته ها: 

  از بین متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مورد بررسی، چهار متغیر شامل سال های تحصیل، رفتارهای بهداشتی (فعالیت فیزیکی منظم، عادت های غذایی سالم)، عدم استعمال دخانیات، و سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معنی داری با تمام سنجه های سلامت روان (نقش اجتماعی، عدم وجود اختلال های  هیجانی، سلامت روان و سرزندگی) داشتند (05/0> P). ارتباط عدم استفاده از دخانیات با همه سنجه های سلامت روان بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بود (05/0> P).

  نتیجه گیری:

   باید در سیاست گذاری های سلامت روان، بر توسعه سرمایه اجتماعی در کلان شهرها، ترویج رفتارهای بهداشتی شهروندان، و  به ویژه استعمال دخانیات و اختلال های رفتاری مرتبط با آن تمرکز ویژه ای نمایند.

  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی-اجتماعی، سلامت روان، کلان شهر، ایران
 • فاطمه تقدیری، علی اکبر حقدوست*، محسن مومنی، مقدمه میرزایی صفحات 386-396
  مقدمه و اهداف

  امروزه شادکامی و رضایت از زندگی نقش مهمی در سلامت زنان هر جامعه دارد. هدف مطالعه مقایسه سطح شادکامی و رضایت از زندگی در زنان شاغل و خانه دار و بررسی عوامل موثر بر آن است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی و جامعه آماری شامل 720 نفر از زنان شاغل و خانه دار شهر کرمان در سال 1396 است. برای جمع آوری داده ها از فهرست شادکامی آکسفورد، پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و فرم مشخصات دموگرافیک استفاده شد. جهت تعیین ارتباط عوامل مختلف با شادکامی و رضایت از زندگی از آنالیز رگرسیون استفاده گردید.

  یافته ها: 

  میانگین و انحراف معیار نمره شادکامی کل جمعیت، 2/13±6/42 (6/13±3/43 شاغل و 7/12±42 خانه دار و 21/0=P) از حداکثر امتیاز 87 و رضایت از زندگی 1/6±5/23 (3/6±8/23 شاغل و 8/5±2/23 خانه دار 24/0 P=) از حداکثر امتیاز 35 محاسبه شد. همچنین بیشتر افراد (55%) شادکامی خود را در حد "نه زیاد نه کم" گزارش نمودند. نتایج آنالیز رگرسیون  نشان داد که زنان متاهل، زنان با تحصیلات دانشگاهی و افرادی که بیشترین اوقات فراغت خود را به تفریح و مسافرت اختصاص می دهند و همچنین در گروه زنان شاغل، افراد باسابقه کاری کمتر و استخدام به صورت رسمی، به طور معناداری از شادکامی و رضایت از زندگی بالاتری برخوردار هستند.

  نتیجه گیری: 

  این مطالعه نشان داد که زنان از سطح شادکامی و رضایت از زندگی متوسطی برخوردار می باشند و تفاوت معناداری در میزان شادکامی و رضایت از زندگی در دو گروه زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

  کلیدواژگان: اشتغال، زنان، شادکامی، رضایت از زندگی
|
 • K .Sharifolkashani, P. Yavari*, R. Shekarriz, F. Tajdini, N. Aghili Pages 276-284
  Background and Objectives

  Correct and timely detection of the outbreaks of diseases with a short incubation period is of great importance in the health system. The aim of this study was to determine the detection of dysentery outbreaks using the cumulative sum method.

  Methods

  This time series study was conducted using the data of the National Surveillance System between 2014 and 2017. The outbreak alert threshold of each season and province was determined separately using the average of three years (1393 to 1395) in the same season and province. The dysentery outbreak in each season was exclusively predicted for Isfahan, Khuzestan, and Hamadan provinces in 2017 using the CUSUM method.

  Results

  In Isfahan Province, the outbreak alert was higher in the spring and summer and lower in the autumn and winter using the current method compared to the CUSUM method. For Khuzestan Province, the current outbreak alert was significantly higher in all seasons compared to the CUSUM method, while the current outbreak alert was lower than the alert predicted by the CUSUM method in Hamadan Province in all the seasons.

  Conclusion

  Compared to constant threshold-based methods, using the CUSUM method seems to be a better way for reporting outbreaks, especially in areas with a high incidence.

  Keywords: Outbreak, Dysentery, Surveillance system, Cumulative sum method, Early detection
 • Z. Naghibifar, S. Eskandari, M. Sajjadipour, A. Kavousi, K. Etemad* Pages 285-295
  Background and Objectives

  Immune deficiency syndrome is an epidemic disease. During immunodeficiency caused by HIV, infections such as tuberculosis, hepatitis B and hepatitis C may occur. Given that the transmission of these infections is similar to that of HIV, the risk of HIV infection with these infections is high. The purpose of this study was to determine the prevalence of common HIV infections and the related risk factors in HIV positive individuals.

  Method

  This study was conducted as a retrospective cohort study performed on 3047 HIV patients at Imam Khomeini Counseling Center in Tehran who have been admitted in 2004 -2018.Required data were extracted from patient records and entered into Excel software. For data analysis, SPSS version 21 was used.

  Results

  The mean age of the patients was 44.24 ± 9.46 years and 77.3% of them were male. Of them, 98 (3.2%) were co-infected with hepatitis B, 961 (31.5%) were co-infected with hepatitis C, and 415 (13.6%) were co-infected with tuberculosis. According to the results, hepatitis B and hepatitis C had a significant  association with age, marital status, gender, education, prison history, history of injection, history of addiction, and needle sharing.

  Conclusion

  Due to the common route of HIV transmission and these infections, there is the possibility of co-infection. The demographic variables and behavioral factors are the most effective risk factors for developing co-infections.

  Keywords: Prevalence, Immunodeficiency Virus, AIDS, Co- infections, Hepatitis B, Hepatitis C, Tuberculosis
 • P .Khashayar, A. Keshtkar, A. Ostovar, B. Larijani*, H. Johansson, N .Harvey, M .Lorentzon, U. Mc Closkey, J. A. Kanis Pages 296-304
  Background and Objectives

  The purpose of this study was to adopt and calibrate the fracture risk assessment algorithm FRAX® for the Iranian population and to provide the required guidance on how to apply it in clinical practice. 

  Methods

  The age-specific ten-year probability of major osteoporotic fractures was calculated in women with an average BMI to determine the fracture probability at two potential intervention thresholds. The first threshold was the age-specific fracture probability associated with a femoral neck T-score of -2.5 SD and the other was age-specific fracture probability in women with a history of fracture without BMD. Current Iranian guidelines were used to define these thresholds. The effect of adding BMD values to the assessment of these thresholds was also evaluated separately.

  Results

  Similar to women with a previous fracture, the 10-year probability of a major osteoporotic fracture increased from 4.9% at the age of 50 years to 17% at the age of 80 years. When using a BMD T-score of ≤−2.5 SD as the intervention threshold, the FRAX probability was twice as high in women aged 50 years as in women of the same age with an average BMD and no risk factor. The FRAX probability increased with age but a T-score of -2.5 SD was actually protective after 80 years or age.

  Conclusion

  Intervention thresholds based on BMD alone cannot effectively identify high-risk women for fracture, particularly in advanced ages. Using fracture probability based on ‘fracture threshold’ can help to improve the identification of these women.

  Keywords: FRAX, Fracture probability, Guidelines, Intervention threshold, Iran, Osteoporosis
 • M. Piri, AA. Haghdioost, F .Gadari, M .Moradi, M. Karamouzian, H. Sharifi* Pages 305-314
  Background and Objectives

  At present, investigation of extensive contact of tuberculosis (TB) patients’ families is not a routine part of TB control efforts in most countries. This study was conducted to evaluate the effective contacts of TB cases to assess the potential risk of transmission and its determinants in their families.

  Methods

  In this cross-sectional study, registered TB cases in Kerman, Iran provided information about their family size and type and frequency of unprotected effective contacts with their families from 2014 to 2015. The unprotected effective contact was defined using the Centre for Disease Control (CDC) classification (2005) based on the close, frequent, and long-term contact of TB cases. The demographic variables and the frequency of effective contact were analyzed using a logistic regression model with Stata version 12 with 95% confidence intervals.

  Results

  Overall, among 407 contacts of 74 TB cases, 73% had effective contacts. Having an effective contact was significantly higher among females (Adjusted Odds Ratio (AOR)=5.1; 95% CI:1.9-13.7); those with a lower education level (AOR=4.0; 95% CI: 1.4-15.1), lower income (AOR=7.7; 95% CI: 2.2-27.0), and a house size ≤80 m2 (AOR=16.6; 95% CI: 5.1-54.3); Afghan patients (AOR=30.2; 95% CI: 3.4-272.1); and those living in the rural areas (AOR=4.9; 95% CI: 1.8-21.9).

  Conclusion

  It seems that unprotected effective contact with the family members is high among TB patients, which can be a serious concern for the control of TB in this area. Reducing these unprotected effective contacts through educating patients and their families besides screening of the family members can help the health sector to decrease the burden of TB in Iran.

  Keywords: Tuberculosis, Close contact, Unprotected exposure, Family exposure
 • Z. Rahimi, H. Esmaily, A. Taghipour, E .Mosa Farkhani, J. Jamali* Pages 316-325
  Background and Objectives

  Psychological distress is one of the minor psychiatric disorders that can be used as a predictor of serious mental illnesses such as depressive and anxiety disorders. These disorders are predictors of death from cardiovascular disease, stroke, and cancer. This study was conducted to evaluate the prevalence of psychological distress and its related factors.

  Methods

  This descriptive- analytical cross-sectional study was conducted in 2018. The study population included 1103945 subjects aged 18-65 years old that presented to the health centers of Khorasan Razavi.  In this study, demographic checklists and the six-item Kessler Psychological Distress Scale (K-6) were used.

  Results

  The prevalence of psychological distress was 10.10%. The mean age of the subjects was 35.99 ± 10.46 years old, 62.10% were female, 86% were married, and 78.90% had a high school education or less. The response rate was 98.6%. Logistic regression analysis showed a significant relationship between psychological distress and age, gender, marital status, education, location, and occupation.

  Conclusion

  In this study, the prevalence of psychological distress was low. According to the odds ratio (OR), divorced women, illiterate women, housewives, and big city dwellers were high-risk groups for psychological distress. Considering the relatively large sample size, it is necessary to develop appropriate strategies for prevention and treatment, and training of these groups.

  Keywords: Cross-sectional study, Psychological distress, K-6 questionnaire, Khorasan Razavi
 • K. Mirzaie, AH .Shushtari, S. Bokaie*, MH .Fallah Mehrabadi, SM.Peighambari Pages 325-334
  Background and Objectives

  Avian influenza (AI) is one of the most important respiratory diseases in the poultry industry that causes huge economic impacts and plays an important role in public health. H9N2 Avian Influenza Virus (H9N2 AIV) has a broad circulation and causes endemic infections in the poultry industry of the country.

  Methods

  A cohort study was conducted from July 2016 to November 2017 in broiler chicken farms of Qazvin Province, Iran to detect H9N2 AIV infection determinants in broiler chicken farms.

  Results

  Sixteen out of 34 units that were included in the study had positive PCR results. Some variables such as “type of fence around the unit”, “biosecurity”, “cooling system status”, “mean maternal antibody titers”, “location height”, “proximity to public traffic lanes” and “number of units within a radius of 1 km” had significant effects on the infection occurrence in poultry units according to univariate statistical analyses (P<0.05). However, only two of them (“biosecurity” and “cooling system status”) were statistically significant in multi-variable analyses (P<0.05).

  Conclusion

  Biosecurity measures should be implemented more seriously and strictly in broiler farms to reduce the impact of H9N2 AIV infection.

  Keywords: Influenza a virus, H9N2 subtype, Polymerase chain reaction, Broiler farms, Qazvin
 • H. Amiri*, SH .Salmanzadeh, F. Safdari, A. Shirali, E. Azhdarinia, KH .Sarmadi, SA. Alavi, H .Salehi, M .Eskandari Pages 335-342
  Background and Objectives

  In June 2018 , 537 residents of a rural area in Khuzestan Province presented to the regional Comprehensive Health Service Center for gastroenteritis symptoms. This study was designed to determine the extent and cause of the outbreak.

  Methods

  A case-control study was performed after random selection of the case and control groups (80 cases and 88 controls). Clinical and water samples were analyzed for parasitic, bacterial and viral pathogens in local, provincial and national laboratories. Odds ratios with corresponding 95% confidence intervals were used to assess the relationship between disease and exposure.

  Results

  The odds ratio of rural plumbing water consumption as a risk factor was 3.3 (95% CI: 1.7-6.2). Using in vitro methods, Shigella sonnei was isolated in clinical samples and enterohemorrhagic Escherichia coli and enteropathogenic Escherichia coli were isolated from both clinical samples and water samples taken from the intake basin of water supply facilities.

  Conclusion

  Consumption of rural plumbing water Since 26 June 2018 as well as the water stored in domestic tanks at certain water-shut-off times is associated with gastroenteritis outbreak. To prevent similar outbreaks, continuous chlorination of drinking water during distribution through rural pipelines should be done. To prevent secondary outbreaks after the epidemic phase, educating and informing people about personal hygiene is essential.

  Keywords: Outbreak, Gastroenteritis, Drinking water, Khuzestan
 • MT .Shakeri, R. Yousefi, M. Gholian Aval, M .Salari, M. Amini*, A.Hamedi Pages 343-351
  Background and Objectives

  Investigation of child mortality is one of the most important strategies for improving childrenchr('39')s health. The purpose of this study was to investigate the age distribution, trends, and projections of mortality in children under 5 years old in Khorasan Razavi province.

  Methods

  The study population included under-5 mortality data from Khorasan Razavi Province during 2012-2017 extracted from the Causes and Mortality Classification System of Vice-Chancellery of Health, Mashhad University as well as five universities and faculties. Cause of mortality was classified according to the ICD10 codes. Data were controlled using the ANACod software. Descriptive statistics methods and autoregressive integrated moving average (ARIMA) modeling were applied to explore the mortality trend during the time of study using the Minitab.15 and STATA16.

  Results

  According to the results, the highest mortality rate for children under five was in 2014 and the lowest in 2017. Using the differencing method, the data were stabilized. Finally, the ARIMA model (1,1,2) was identified as a suitable model using the MINITAB software.

  Conclusion

  The mortality rate of children under five has declined sharply in the last four years in Khorasan Razavi Province. It is predicted that this reduction will continue according to fitted model. However, we are still far from mortality rates in developed and some developing countries; therefore, efforts should be made to reduce the under-five mortality rate by increasing the level of health services, the awareness level of families, and improving maternal and childbirth care.

  Keywords: Under five mortality, Time series, ARIMA, Khorasan Razavi province
 • AM .Mosadeghrad, M. Afshari, P.Isfahani* Pages 352-362
  Background and Objectives

  A nosocomial infection (NI) is defined as an infection occurring in a patient after 48 hours of hospitalization or up to 72 hours after discharge from the hospital, which was not present or incubating at the time of admission. NIs increase hospital mortality, decrease patient satisfaction, reduce hospital productivity, and increase health system costs. This study was conducted to determine the prevalence of NIs in Iranian hospitals.

  Methods

  This study was performed using a systematic literature review and meta-analysis. Seven electronic databases and two search engines were searched using appropriate key words to identify research studies on NIs published in Persian and English languages from April 1997 to March 2019 in Iran. Finally, 15 empirical studies out of 89 records were reviewed. Data were analyzed using the Comprehensive Meta-Analysis software.

  Results

  The studies reported a prevalence of 0.32% to 9.1% for NIs in Iranian hospitals. The pooled prevalence of NIs in Iranian hospitals was 0.01 % (95% CI 0.0% - 0.02%). The most common type of infection was urinary tract infection and the most common microorganism was Escherichia coli. The highest rate of nosocomial infections was seen in the intensive care unit, internal medicine ward and hematology ward. Suction was the most important risk factor for nosocomial infections.

  Conclusion

  The prevalence of NIs in Iranian hospitals is low according to the published studies. Appropriate strategies should be implemented to prevent and control NIs.

  Keywords: Nosocomial infections, Hospital, Prevalence, Systematic review, Meta-analysis
 • M. Khammarnia, F. Setoodehzadeh, E. Barfar, K. Rezaei, M .Peyvand* Pages 363-374
  Background and Objectives

  Diabetes is one of the most expensive chronic diseases and a global public health problem. One of the objectives of implementing the Health Reform Plan (HRP) was to reduce the out-of-pocket payments for hospitalized patients. The present study was carried out with the aim of determining the direct medical costs in hospitalized diabetic patients after implementation of the HRP.

  Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted in 2019. The records of diabetic patients hospitalized in Imam-Ali Hospital of Zahedan from March 2017 to June 2018 was reviewed by the census method and the direct medical costs were recorded in a researcher-made checklist. Data were analyzed using the SPSS version 22

  Results

  In this study, the direct medical costs of 704 hospitalized diabetic patients were evaluated. The majority of the study population was female (517, 73/5%) and 237 had gestational diabetes. The mean direct medical cost per hospitalized diabetic patient was 29,264,465 Rials and the mean out-of-pocket payment was 11.8%. Moreover, direct medical costs of diabetic patients increased with age (P<.001).

  Conclusion

  Diabetic hospital care imposes a high burden on basic health insurance. Despite the HRP, out-of-pocket payments for hospitalized diabetics are still significant. Government subsidies should focus on expanding access to care for diabetics, financial protection for disadvantaged residents and expanding public education on diabetes.

  Keywords: Direct medical costs, Diabetic, Health transformation plan
 • SM .Hosseini Shokouh, M. Arab, S. Emamgholipour, M. Meskarpour Amiri* Pages 375-385
  Background and Objectives

  Understanding and analyzing the socio-economic factors affecting mental health is important for mental health policy-making in metropolitan areas. The aim of this study was to investigate the relationship between socio-economic factors and mental health of households living in Tehran.

  Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 650 households from 22 districts of Tehran using mixed sampling method. Mental health measures were collected using the standard SF-36 questionnaire and socioeconomic measures of the household were collected using a researcher-made questionnaire. The face validity of the questionnaire was measured by qualitative method and its content validity was confirmed by quantitative method. The test-retest method was used to test the questionnaire reliability. Regression models were estimated using ordinary least squares (OLS) and weighted least squares (WLS) methods. The Stata software was used for data analysis.

  Results

  Among the socioeconomic variables, four variables including years of education, health behaviors (regular physical activity, healthy eating habits), not-smoking, and social capital had a positive and significant relationship with all mental health measures (social role, emotional role, mental health and vitality ). The relationship between not-smoking and all mental health measures was more than other socioeconomic variables (P <0.05).

  Conclusion

  Mental health policymakers should place extra emphasis on the development of social capital in metropolitan cities, promotion of the citizenschr('39') health behaviors, and particularly on tobacco use and the related behavioral disorders.

  Keywords: Socioeconomic factors, Mental health, Metropolitan, Iran
 • F .Taghdiri, AA .Haghdoost*, M .Momeni, M. Mirzaie Pages 386-396
  Background and Objectives

  Today, happiness and life satisfaction play a crucial role in women’s health in every society. This study was conducted to compare the level of happiness and life satisfaction between employed women and housewives and to examine the factors affecting it.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 720 employed women and housewives in Kerman, Iran in 2017. The Oxford Happiness Inventory (OHI), Diener Life Satisfaction Questionnaire, and a demographic profile were used for data collection. Regression analysis was used to determine the correlation of different factors with happiness and life satisfaction.

  Results

  The mean ± standard deviation of the total happiness and life satisfaction score was 42/6 ± 13/2 out of 87 (43/3 ± 13/6 in employees and 42/7 ± 12/7 in housewives, P =0/21) and 23/5 ± 6/1 out of 35 (23/8 ± 6/3 in employees and 23/2 ± 5/8, in housewives, P = 0/24), respectively. Additionally, most of the subjects (55%) reported a moderate level of happiness. Regression analysis indicated that married women who had a university education and those who spent their free time on leisure and traveling had higher scores of happiness and life satisfaction. As for the employed women, those with limited work records and those who were officially employed had significantly higher levels of happiness and life satisfaction.

  Conclusion

  This study showed a moderate level of happiness and life satisfaction in women. Furthermore, there was no significant difference in the level of happiness and life satisfaction between employed women and housewives.

  Keywords: Employment, Women, Happiness, Life satisfaction