فهرست مطالب

اندیشنامه ولایت - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید حبیبی* صفحات 5-32
  هزینه های مقاومت و تسلیم به دهه چهارم انقلاب اسلامی و طرح آن از سوی رهبر معظم انقلاب برمی گردد. نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور مقاومت و نضج گیری آن در عرصه های مختلف و هم افزایی قدرت مبتنی بر رویکرد هستی شناسانه از طریق فعالیت های شبکه ای نظام سلطه و متحدانش را با تمام توانمندی ها عاجز نموده و اسطوره شکست ناپذیری آنها را به رغم در بر داشتن هزینه برای جبهه مقاومت، به چالش گرفته است. مطالعه نسبت سنجی هزینه های مقاومت و کنار آمدن با نظام سلطه در یک تبیین علی کیفی بسی نوپا و سطحی است و پرسشی مانند این که درتقابل با عوامل بازدارنده نظام سلطه در مسیر تعالی زندگی فردی و اجتماعی، هزینه های مقاومت بیشتر بوده یا تسلیم، را پیش روی محقق می گذارد. به نظر می رسد در این تقابل، هزینه های مقاومت به مراتب کمتر از هزینه های تسلیم بوده، است؛ از این رهگذر در بخش های متناظر با حوزه مقاومت، این تجربیات ارزش مند ایده مقاومت، بومی سازی گردیده و متناسب با شرایط، تکثر کوثری پیدا می کند. آگاهی در حال افزایش ملت ها نسبت به مقاومت برای حقوق خود و استقلال در تعیین حق سرنوشت خویش به مثابه مرهمی بر زخمی چون هزینه های منابع انسانی است. از سوی دیگر، در مقایسه با هزینه های سازش با دشمن مانند ذلت وابستگی، به لحاظ حیثیتی، شرافتی به قدری ناچیزاست که قابل مقایسه نیست.
  کلیدواژگان: مقاومت، تسلیم، نظام، نظام سلطه، پایداری
 • مرتضی شیرودی* صفحات 33-53
  بیانیه گام دوم انقلاب بیش از آن که منشوری جهت ارتقای آگاهی مردم ایران باشد، راهبردی است که به نهادینه سازی انقلاب بر پایه بهره گیری از گذشته تاریخی ایران، دستاوردهای بشری و تجربه چهل سال اول انقلاب می اندیشد. به طور قطع، تحقق مفاد این بیانیه، به راهبردهایی نیازمند است که با شناخت واقعی از عناصر قدرت نرم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، به دنبال راه دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. از این رو، یکی از سوال های پیش رو آن است که چه رابطه معناداری بین سه مقوله قدرت نرم، تمدن نوین اسلامی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی وجود دارد. مقاله حاضر برای یافتن پاسخ یا پاسخ هایی به سوال پیش گفته با انتخاب یک مدل مفهومی از مهم ترین عناصر مشترک آن سه، درصدد نشان دادن رابطه معنادار و تکاملی قدرت نرم، تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب است که در یافته هایی چون رابطه سلسله ای و در عین تکاملی آن سه است که درصدد عرضه طرحی نو در پیوند بین گذشته تا امروز و فردای جمهوری اسلامی است.
  کلیدواژگان: اسلام، ایران، مقام معظم رهبری، قدرت نرم، تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم
 • علیرضا میرزایی* صفحات 55-78
  از دغدغده ها و دلواپسی های بنیان گذاران و وفاداران به انقلاب های سیاسی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، استقرار، تثبیت، استمرار، کارآمدی نظام برآمده از انقلاب و استمرار گفتمان انقلابی است. حضرت امام8 به عنوان بنیان گذار و مقام معظم رهبری به عنوان مفسر و ادامه دهنده مسیر تعیین شده امام8، ضمن واکاوی محتوا، ارزش انقلاب و نظام اسلامی با آسیب شناسی هوشمندانه و ریل گذاری مناسب در صدد تضمین مانایی و زدودن آسیب های احتمالی هستند. وصیت نامه الهی سیاسی امام8 و بیانیه گام دوم انقلاب مشیر به این هدف متعالی است. هر دو مکتوب، ناظر به مآل اندیشی و مهندسی و ترسیم نقشه راه پرمخاطره آینده است. در این پژوهش، ضمن بازخوانی هر دو مکتوب ارزشمند با نگاه تطبیقی، وجوه مشترک قابل توجهی استخراج و عنوان گذاری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. روح هر دو نوشته واحد است، کانه فرد واحدی به اقتضای زمانی و مکانی مختلف برای آینده انقلاب طرح راهبردی ارایه کرده اند. روش ما در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و سپس با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، ایده های راهبردی دو رهبر انقلاب در طول زمان با توجه به تطورات تاریخی، مورد خوانش قرار گرفت.
  کلیدواژگان: وصیت نامه امام، بیانیه گام دوم، انقلاب، نظام اسلامی، دشمن
 • حمزه عالمی چراغعلی* صفحات 79-108

  این پژوهش موضوع وجود یا عدم «ترمیدور» [1] در انقلاب اسلامی ایران را با مروری تاریخی- تحلیلی بر حوادث دوران جمهوری اسلامی از آغاز تا چهار دهه بعد از آن، بررسی می کند. این بحث در دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم بازگشت انقلاب اسلامی از آرمان های خود ریشه دارد. در این پژوهش، دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینه عدم وقوع ترمیدور در انقلاب اسلامی ایران، در مقام یک نظریه مطرح شده است و بر این اساس، این سوال مطرح شده که چگونه آرمان های انقلاب اسلامی با گذشت چهل سال از وقوع انقلاب به حیات خود ادامه می دهند و دچار ارتجاع نشده اند؟ برای انجام این پژوهش، ابتدا چیستی آرمان های انقلاب اسلامی در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ تشریح شده است و سپس تحقق یا عدم تحقق این آرمان ها در حوزه های مذکور، در دوران بعد از انقلاب و در جریان رخدادها و حوادث مهم چهل ساله اول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، ضمن تایید عدم بازگشت جمهوری اسلامی از آرمان های انقلاب اسلامی، چگونگی این موضوع را در این می داند که تثبیت نسبی آرمان ها و ارزش ها در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مانع از وقوع ارتجاع در انقلاب اسلامی ایران شده است. [1]. واژه ترمیدور یکی از ماه های تقویم فرانسه بعد از انقلاب 1789میلادی است و در اصطلاح سیاسی به معنای دوره بازگشت انقلاب از آرمان های خود معروف شده است.

  کلیدواژگان: آرمان های انقلاب اسلامی، حکومت دینی، ثبات سیاسی، حقوق سیاسی مردم، عدالت، رشد معنوی
 • امین جوادی صفحات 109-131

  «جهانی شدن» به معنای بین المللی شدن هر امری، با چالش های فکری و هویتی اش، به دلیل آثار مثبت و منفی در زندگی انسان، دغدغه فکری عصر حاضر است. با توجه به تاکید شارع مقدس اسلام مبنی بر جهانی بودن این دین و با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قرن معاصر که تعالیم اسلام علت موجده و مبقیه آن می باشد، ضرورت طرح انقلاب در تراز بین المللی، اهمیتی مضاعف می یابد. مقام معظم رهبری، در منظومه فکری و نقشه راه ترسیمی خود که در قالب بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغ گردیده است، لازمه جهانی شدن انقلاب اسلامی را، استفاده کاربردی از ابزارهای تربیت و قدرت در اخلاق و سیاست، مانند آزادی، معنویت، عدالت، استقلال، عزت و برادری دانسته و رسیدن به امت واحده جهانی به جای دهکده جهانی را، در گرو عملی کردن استراتژی های اعلانی و اعمالی حداکثری برای ظرفیت سازی در تفکر مترقی انقلاب اسلامی می دانند. در این مقاله توصیفی تحلیلی معلوم می شود انقلاب اسلامی به دلیل انطباق مبانی آن با فطرت، انعطاف پذیری، متعادل بودن دستاوردها و عقلانیت، ظرفیت جهانی شدن دارد.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، انقلاب اسلامی، ظرفیت، بیانیه گام دوم انقلاب
 • عبدالله میراحمدی*، زهرا مدرسی راد صفحات 133-152
  حج، یکی از مهم ترین دستورات دین اسلام است که مورد تاکید فراوان شریعت قرار گرفته است. به جا آورنده حج، ایمن از عذاب و ترک کننده آن کافر شمرده شده است. خدای سبحان، کعبه را برای اسلام، نشانه گویا و برای پناهندگان، خانه امن و امان قرار داد. حکم به وجوب حج و لزوم امنیت آن، در آیه 97 آل عمران مطرح و به داشتن استطاعت مشروط شده است. فقهای امامیه با استناد بر قرآن و روایات، مراد از استطاعت را، داشتن زاد و توشه، مرکب، توانایی مالی و جانی برای انجام مناسک حج و امنیت راه در مسیر رفت و برگشت و هنگام انجام اعمال گرفته اند. در صورت ناامنی و موارد مختلف آن، فتاوای گوناگونی وجود دارد. در این میان، گروهی به وجوب حج و گروهی به عدم وجوب حج حکم کرده اند. در این نوشتار، ابتدا استطاعت در حج و سپس یکی از مصادیق آن که امنیت در راه حج و امنیت حرم است، مورد واکاوی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: مناسک حج، امنیت، استطاعت، استطاعت طریقی، دیدگاه فقهای امامیه
|
 • Hamid Habibi * Pages 5-32
  Being proposed by the supreme leader of revolution, the subject of “the cost of resistance and surrendering to the enemy” backs to the forth decade of revolution. With its maturation in different fields and increasing its power based on ontological approach via network activities, Iran as the axis of resistance could disable the system of dominance and its aliens and challenged their” myth of invincibility”.   The subject of “relativism of the cost of resistance and surrounding to the anomy” has recently been studied scientifically and the researchers face to this very question that “once confronting with deterrents of the system of dominance affecting the transcendent of individual and social life, which is greater; the cost of resistance or surrendering?” In this confrontation, the cost of resistance is considerably less than the cost of surrendering. Therefore, the invaluable experiences of resistance should be localized and polarized based on the existing circumstances. Increasing awareness of the nations about resistance to gain their rights and their autonomy so that they can choose their own destiny is like an ointment on the wounds of the costs of human resources. However, comparing to the costs of being dependent to the anomies as the consequences of being surrendered, the costs of resistance is considerably less.
  Keywords: resistance, Surrendering, system, System of domination, stability
 • Morteza Shirody * Pages 33-53
  Beyond being a charter to increase Iranians’ awareness, the “statement of the second step to the revolution“ is a strategy which focuses on the institutionalization of revolution based on utilizing the history of Iran, human achievements, and the experiences of the first forty years of revolution. Undoubtedly, the realization of the provisions of this statement needs some strategies which by truly perceiving the bases of soft power of Iran can look for the ways to achieve new Islamic civilization. In this regard, one of the probable questions which may be proposed is that “what kind of semantic links does exist between soft power, new Islamic civilization, and achieving the statement of the second step to the revolution?”  To find an appropriate answer (or answers), this paper has chosen a conceptual method based on the most important common factors between these three elements. It aims to reveal a meaningful and evolutionary relationship between soft power, new Islamic civilization, and the statement of the second step to the revolution and, then, to present a new plan to  make a connection between the past, present, and future of the Islamic republic of Iran.
  Keywords: Islam, Iran, Supreme reader of revolution, soft power, New Islamic Civilization, statement of the second stop to the revolution
 • Alireza Mirzaei * Pages 55-78
  Stability, consolidation, continuation, and efficiency of a system derived from a revolution as well as permanence of a revolutionary discourse are of the concerns of the founders and royals of the political-social revolution of Iran. By analyzing the content and value of the revolution and Islamic system  and intelligent pathology as well as proper railing, Imam Khomeini , as the founder of the revolution , and the supreme leader of the revolution , as the interpreter and the continuant of Imam Khomeini’s path, sought to guarantee the permanence of the revolution and eliminate the probable hazards.” political-divine will of Imam Khomeini” and “statement of the second step to the revelation”, both, are written based on this very purpose. The both have foresighted, engendered and illustrated the future map of the revolution. This paper has comparatively reread this two writings and extracted considerable common elements and, then, has analyzed them. These two writings have the same soul and essence as if one person has written them in different time and place to give a strategic plan for the future of the revolution. To gather data, Library research method is applied in this paper; then, the comparative and conceptual methods are used to reread the strategic plans of these two leaders of revolution during the different historical changes.
  Keywords: Imam Khomeini’s will, Statement of the Second Step of Revolution, Revolution, Islamic System, Enemy
 • Hanzeh Alemi Gherghali * Pages 79-108

  This article examines the existence or lack of “Thermidor” in the Islamic Revolution of Iran with a historical-analytical review of the events of the Islamic Republic from the beginning to four decades later. This debate is rooted in the Supreme Leader's view that the Islamic Revolution will not return to its ideals. In this article, the Supreme Leader's view on the non-occurrence of Thermidor in the Islamic Revolution of Iran has been proposed as a theory, and based on this, the question has been raised how the ideals and values of the Islamic Revolution after forty years of the revolution, continue to live and they have not returned? Examining this issue, it is concluded that the relative stabilization of ideals and values in the political structure of the Islamic Republic has prevented the occurrence of returned in the Islamic Revolution of Iran.

  Keywords: The ideals of the Islamic Revolution, Religious Government, Political Stability, People's Political Rights, Justice, Spiritual Growth
 • Amin Javadi Pages 109-131

  Due to its positive and negative effects in human life, globalization, as internationalization of any factor, with its identification and intellectual challenges, has become the concern of the recent century. Considering the emphasis of holy Islamic legislator on Islam as the global religion and Islamic revolution’s contemporary victory, being gained and continued due to Islamic teachings, revolution’s globalization has got double importance. The supreme leader of revolution in his illustrated plan being mentioned in the statement of the second step to revolution defines globalization as using educational and power means such as freedom, spirituality, justice, dignity, and brotherhood in ethics and politics. He emphasizes that a single world nation instead of a global village is not achieved unless declarative and implementing strategies are actualized in capacitating Islamic revolution ‘thoughts. This descriptive-analytical research reveals that Islamic revolution has the capacity of being globalized due to compatibility of its fundamentals with nature, flexibility, and balance of its achievements and intellectuality.

  Keywords: Globalization, Islamic Revolution, Capacity, statement of the second state of revolution
 • Abdollah Mirahmadi *, Zahra Modarresirad Pages 133-152
  As one of the most important precepts of Islam, Hajj has been greatly emphasized by Islamic law. The one who goes to Hajj is immune from the torment and the one who does not go is infidel. Allah has made kaabe as an implicit sign and safe place. In the 97 verse of sura al-Imran, obligatory ruling of going to Hajj and keeping it safe is conditioned to affordability. Considering holy Quran and traditions, Imami jurists defined affordability as being affordable in travel equipments, vehicle, financial and human ability, and safety of the path of going and returning as well as the time of performing hajj. While the path is not safe, different Fatwas are given; some have made it obligatory and the others have not. In this paper affordability is defined and, then, one of its examples as security and safety of the way is analyzed,too.
  Keywords: Hajj rituals, Security, path affordability, Imami jurists ‘point of view