فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 98، فروردین 1400)
 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 98، فروردین 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدکریم بهادری، مهدی رعدآبادی*، صادق ابوالحسنی صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  شناسایی مسایل استراتژیک سازمان را قادر می سازد تا با مشخص نمودن شایستگی های ویژه و کشف فرصت های رقابتی و تعیین نقاط ضعف و کاهش موانع و تهدیدها، استراتژی های متناسب با وضعیت سازمان را انتخاب و سازمان را در راستای اهداف هدایت نماید. در این زمینه اولویت بندی استراتژی ها با توجه به محدودیت های مالی و زمان اهمیت بالایی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی استراتژی های درونی و بیرونی یک بیمارستان تروما  با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی به انجام رسید.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی در سال 1397 در یکی از بیمارستان های ترومای شهر یزد با هدف شناسایی عوامل درونی (ضعف و قوت) و بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) و اولویت بندی هر یک از عوامل با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به انجام رسید. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و میانی بیمارستان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و جلسات بحث متمرکز و همچنین پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام شد. تحلیل داده ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert Choice نسخه 11 صورت پذیرفت.

  یافته ها

  در فاز شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در مجموع 101 نقطه ضعف، 23 نقطه قوت، 35 فرصت و 14 تهدید شناسایی شد که به ترتیب بالاترین اولویت در هر حیطه مربوط به پرسنل مجرب و متعهد (289/0)، نارسایی سیستم های نظارتی برای پایش پزشکان (235/0)، عوامل موقعیت جغرافیایی بیمارستان از نظر مرکزیت در شهر (283/0) و نگرش منفی جامعه به بیمارستان ناشی از بالا بودن آمار مرگ و میر (310/0) بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی در جهت پایش پزشکان و راه اندازی سیستم های هوشمند در جهت افزایش نظارت بر کادر پزشکی و همچنین تشکیل کمیته های مشترک با سازمان های نظامی در بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای برای تغییر دیدگاه مردم و همچنین عقد تفاهم نامه هایی برای تسهیل ترافیک خیابان های اطراف بیمارستان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، اولویت بندی، بیمارستان، مراکز تروما
 • امین امینی، حسین شیروانی*، بهزاد بازگیر صفحات 10-26
  زمینه و هدف

  تاثیر بازنشستگی به عنوان جایگاه مرحله مهم و نقطه عطف در زندگی شخص و اثر آن بر ظرفیت های مختلف فیزیولوژیکی و روانشناختی از جهات مختلف قابل توجه و بررسی است. از این رو ضرورت شناسایی روش های مداخله در راستای افزایش سلامت جسم و روان در میان بازنشستگان اهمیت پیدا می کند. بدین جهت، این مطالعه تاثیر تمرینات فرایندی عصبی، عضلانی و اسکلتی ریتمیک را به عنوان مداخله ورزشی بر بهبود برخی عوامل فیزیولوژیکی و کیفیت خواب و ارتباط آن ها بر یکدیگر را در میان بازنشستگان نیروهای نظامی بررسی نمود.

  روش ها:

   پژوهش حاضر طرح نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. به همین منظور 60 نفر از بازنشستگان نظامی (60 تا 70 سال) به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره (آزمایش: 30 مرد و گواه: 30 مرد) جای داده شدند. طی 12 جلسه، هفته ای 3 بار در تمرینات فرایندی عصبی، عضلانی و اسکلتی ریتمیک شرکت نمودند. همچنین قبل و بعد از مداخله ضربان قلب استراحت، فشارخون سیستول و دیاستول، قدرت عضلانی دست ها، انعطاف پذیری تنه، تعادل ایستا و کیفیت خواب آزمودنی ها اندازه گیری شد.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که برخی عوامل فیزیولوژیکی همچون ضربان قلب استراحتی، فشارخون، تعادل و انعطاف پذیری، و خرده مقیاس های کیفیت خواب بعد از گذراندن جلسات تمرینی در بازنشستگی نظامی بهبود پیدا کرده است. اما، قدرت دست راست و چپ آزمودنی های گروه تجربی نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری نشان نداد (05/0>P).

  نتیجه گیری:

   نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات فرایندی عصبی، عضلانی و اسکلتی ریتمیک می تواند با تاثیر بر عملکرد برخی عوامل فیزیولوژیکی و کیفیت خواب بازنشستگان نظامی سبب بهبود وضعیت زندگی آنان شود.

  کلیدواژگان: بازنشستگان نظامی، تمرین ریتمیک، عوامل فیزیولوژیک، کیفیت خواب
 • منیره متقی، محمد قاسمی، علی غنجال* صفحات 27-35
  زمینه و هدف

   اوستیوآرتریت زانو یک بیماری دژنراتیو شایع است که افراد مبتلا را دچار ناتوانی می کند. هدف این مطالعه بررسی نتایج بالینی ارتعاش موضعی عضله چهار سر درکارکنان نظامی مبتلا به اوستیوآرتریت متوسط زانو بود.

  روش ها: 

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده 76نفر از کارکنان نظامی مبتلا به اوستیوآرتریت متوسط زانو از طریق نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه 38 نفره مداخله (گروه فیزیوتراپی روتین به همراه لرزش موضعی عضله چهارسر) و گروه کنترل (فیزیوتراپی روتین) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: پرسشنامه ای مربوط به اطلاعات فردی، دموگرافیک و اطلاعات بالینی، پرسشنامه های استاندارد WOMAC،SF36  و گونیامتر. متغیرهای مورد بررسی شامل شدت درد، شدت ناتوانی زانو، میزان دامنه حرکتی خم شدن زانو، و نمره کیفیت زندگی بیمار بودند. این متغیرها قبل و بعد از پایان مداخله در هر دو گروه اندازه گیری شدند. آنالیز نتایج با استفاده از آزمون های کلموگروف اسمیرونوف (K-S)، Paired T-Test، T-Test صورت گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج دموگرافیک پایه مانند جنسیت (112/0=P)، سن (290/0=P)، و شاخص توده بدنی (870/0=P) تفاوت آماری معناداری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان نداد (دو گروه شرایط یکسانی داشتند). میانگین متغیرهای شدت درد (001/0=P)، شدت ناتوانی زانو (003/0=P)، میزان دامنه حرکتی خم شدن زانو (011/0=P)، و نمره کیفیت زندگی (017/0=P) بیماران (قبل و بعد از مداخله) در هر دو گروه تفاوت معنی داری (روند بهبودی نسبت به قبل) را نشان داد. میانگین درصد تغییرات متغیرهای شدت درد (003/0=P)، شدت ناتوانی زانو (005/0=P)، میزان دامنه حرکتی خم شدن زانو (72/0=P)، و نمره کیفیت زندگی (013/0=P) بین دو گروه تحقیق (جز در متغیر میزان دامنه حرکتی خم شدن زانو (72/0=P)) در بقیه متغیرها معنادار بود. میزان درصد تغییرات این متغیرها بعد از اتمام تحقیق در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل و معنادار بود (004/0=P).

  نتیجه گیری: 

  فیزیوتراپی روتین به اضافه لرزش موضعی عضله چهارسر (نسبت به فیزیوتراپی روتین تنها)  می تواند باعث کاهش بیشتر شدت درد ، کاهش میزان ناتوانی زانو ، بهبود میزان دامنه حرکتی خم شدن زانو ، و بهبود  نمره کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اوستیوآرتریت متوسط زانو گردد .

  کلیدواژگان: اوستئوآرتریت، زانو، ارتعاش موضعی، عضله چهارسر، کارکنان نظامی
 • مریم یعقوبی*، منصور بابایی، مازیار کرمعلی، محمدکریم بهادری صفحات 36-45
  زمینه و هدف

  امروزه در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی عدم توجه به تجاری سازی، ورود به بازارها برای فناوری و محصولات پژوهشی را ناممکن و یا به سختی میسر میسازد. از این رو این پژوهش با هدف طراحی الگوی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی یک پژوهشگاه نظامی انجام شده است.

  روش ها: 

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت مقطعی درسال 1398 انجام گرفته است. جامعه پژوهش مدیران، اعضای هیات علمی، کارشناسان و محققین در یک پژوهشگاه نظامی می باشند. که نمونه گیری به روش سرشماری و به تعداد 130 نفر انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. به طوری که پایایی ترکیبی برای هر 4 حیطه (فردی، درون سازمانی، برون سازمانی، عامل ارتباط  دهنده درون و بیرون سازمان دانشگاه) بیشتر از 0.7 بدست آمد که نشان از همگونی یا همسانی درونی مناسب دارد. جمع آوری و تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی با نرم افزار /Spss 20 3Smart-PLS انجام شد.

  یافته ها: 

  الگوی ساختاری عوامل موثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مشتمل بر چهار گروه ابعاد از عوامل فردی، درو ن سازمانی، برون سازمانی و ارتباط دهنده در قالب 60 عامل بدست آمد. بر اساس یافته های پژوهش در مدل نهایی تحقیق، میزان همبستگی برای تمامی ابعاد قابل توجه بوده و عوامل ارتباط دهنده دارای کمترین همبستگی (0.880) و درون سازمانی (0.971) دارای بیشترین همبستگی بودند. برای تضمین کیفیت مدل اندازه گیری، مقادیر مثبت شاخص cv-com (شاخص وارسی اعتبار اشتراک) نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازه گیری طراحی شده است.

  نتیجه گیری: 

  دولت ها سایر نهادهای موثر با تدو ین قوا نین و سیاست های تسهیل گر و تسریع کننده، می بایست با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، دانشگاه ها را به سمت مدل دانشگاه تجاری سازی دانش سوق دهند .از طرفی دانشگاه ها با استراتژی هایی مانند برگزاری همایش ها و نشست های مشترک با صنعت جهت افزایش ارتباط و آگاهی طرفین از نیازها و قابلیت های طرفین در راه تجاری سازی قدم بردارند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، دستاوردهای پژوهشی، دانشگاه نظامی
 • محسن صادقی یارندی، محمد قاسمی*، علی غنجال صفحات 46-57
  زمینه و هدف

  اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار (WRMSDs) پدیده ای چند عاملی بوده و جزء شایع ترین نوع بیماری ها و آسیب های شغلی و علت اصلی از کار افتادگی و آسیب افراد در محیط های کاری هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی، استرس شغلی و عوامل جمعیت شناختی با شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی و ناتوانی های ناشی از آن در کارکنان حفاظت پرواز انجام پذیرفت.

  روش ها: 

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده و در سال 1398 در بین 316 نفر از شاغلین مجموعه کادر حفاظت پرواز کشور انجام شد. اطلاعات دموگرافیک افراد توسط پرسشنامه دموگرافیک جمع آوری گردیده و به منظور مطالعه شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی افراد، استرس شغلی، بار کاری ذهنی و ناتوانی های ناشی از شیوع اختلالات مذکور به ترتیب پرسشنامه های کرنل، محتوی شغلی (JCQ)، بار کاری ناسا (NASA TLX) و پرسشنامه ناتوانی ناشی از درد (PDQ) مورد استفاده واقع شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی دو نمونه ای مستقل، کای دو و رگسیون لجستیک چند گانه در نرم افراز SPSS نسخه 25 انجام پذیرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که 65/31 درصد از افراد مورد مطالعه دارای اختلالات اسکلتی - عضلانی نبوده و 35/68 درصد نیز دارای اختلالات اسکلتی - عضلانی حداقل در یکی از اندام های خود می باشند. مشخص گردید بین پارامترهای سن، سابقه کاری، شاخص توده بدنی، جنسیت و سطح تحصیلات از مشخصات فردی، مولفه نیازهای فیزیکی شغل از مبحث استرس شغلی و مولفه های بار فیزیکی، فشار زمانی و تلاش و کوشش از مبحث بار کاری ذهنی و شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0 > P-value).

  نتیجه گیری: 

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که مقادیر شیوع اسکلتی - عضلانی و ناتوانی های ناشی از آن در مجموعه کادر حفاظت پرواز بالا بوده و ارتباط معنی داری بین پارامترهای استرس شغلی، بارکاری ذهنی و برخی پارامترهای دموگرافیک با شیوع اختلالات مذکور و ناتوانی های ناشی از آن در زندگی روزمره افراد مورد مطالعه، وجود دارد، لذا انجام اقدامات اصلاحی از طریق حذف و کنترل سطوح ریسک فاکتورهای فردی و روانی - اجتماعی در جهت کاهش شیوع این اختلالات امری کاملا ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی - عضلانی، بارکاری ذهنی، استرس شغلی، حفاظت پرواز
 • حسین رستمی، کریم پرستوئی*، محمد صمدی صفحات 58-68
  زمینه و هدف

   تغذیه مناسب یکی از مهم ترین ارکان سلامت است که در آمادگی جسمی و ذهنی نیروهای نظامی نقش موثری دارد. کمبود های تغذیه ای علاوه بر تاثیر منفی بر عملکرد و کارایی افراد، سلامت کارکنان را نیز به مخاطره انداخته و می تواند منجر به سوء تغذیه و کاهش وزن شود. بنابراین بررسی وضعیت دریافت غذایی و میزان رضایت مندی پرسنل از وضعیت تغذیه ای در ارتقاء کیفیت خدمات تغذیه ای موثر خواهد بود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی برنامه غذایی و میزان رضایت مندی از آن در مناطق نظامی منتخب کشور و مقایسه آن با مقادیر مرجع رژیمی نظامی است.

  روش ها: 

  در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر نمونه 684 نفری از مناطق نظامی مختلف کشور در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت و کمیت غذا، رضایت از برنامه غذایی و وضعیت بهداشتی سالن غذا خوری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین به منظور بررسی برنامه های غذایی و وضعیت کارکنان، برنامه های غذایی عادی و عملیاتی بررسی و با مقدار هدف و استاندارد مقایسه شدند.

  یافته ها: 

  پس از ارزیابی برنامه غذایی با استفاده از نرم افزار Nutritionist IV مشخص شد که برنامه های غذایی در رابطه با کربوهیدرات و پروتئین دریافتی و برخی از ریزمغذی ها مقادیری بیش از استاندارد دریافتی نظامی را در بر می گیرند. اما در مورد ریز مغذی ها کمبود دریافت ویتامین A، D، ب 5، بیوتین، اسید فولیک، ب 12 و روی در تمامی فصول دیده شد. در مورد جیره عملیاتی علاوه بر کمبود دریافت برخی ویتامین ها، کمبود دریافت کلسیم، پتاسیم و فسفر مشاهده شد. ارزیابی میزان رضایت مندی پرسنل از کیفیت و کمیت غذا و وضعیت بهداشتی سالن ها نشان داد که کمترین رضایت مندی مربوط به رده عملیاتی و بیشترین میزان مربوط به رده ستادی است. همچنین مقایسه میزان رضایت مندی با استفاده از آزمون one-way ANOVA مشخص نمود که بیشترین میزان رضایت مندی از برنامه غذایی در کارکنان استانی و کمترین میزان در کارکنان عملیاتی بود (05/0>p).

  نتیجه گیری: 

  مطالعه حاضر نشان داد بیشترین میزان رضایت مندی از وضعیت تغذیه ای در رده ستادی و کمترین میزان در رده عملیاتی است. بنابراین استفاده از مکمل ها و یا گنجاندن گروه های غذایی تامین کننده نیازهای بدن در برنامه غذایی و توجه به میزان رضایت نیروها که عاملی موثر در وضعیت تغذیه و دریافت غذایی است یک امر مهم تلقی می شود.

  کلیدواژگان: رضایت مندی، دریافت غذایی، وضعیت تغذیه، کارکنان نظامی
 • بهمن جلالی کندری، هادی اسمعیلی گورچین قلعه*، سید مرتضی حسینی صفحات 69-74
  زمینه و هدف

  انجام تمرینات مقاومتی شدید در ورزشکاران و نظامیان موجب تولید فراوان رادیکال های آزاد و سایتوکین های پیش التهابی در بدن آنان می شود. این فاکتورها ممکن است عوارض متعددی برای ورزشکار ایجاد نمایند. در سال های اخیر استفاده از ترکیبات ضد التهابی عصاره گیاهان جهت کاهش این فاکتورهای التهابی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ترکیبات ضد التهابی عصاره چای سبز بر روی سایتوکین های التهابی ناشی از تمرینات استقامتی می باشد.

  روش ها: 

  این مطالعه بر روی 36 ورزشکار مرد انجام گرفت. ورزشکاران در سه گروه تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه اول تمرینات خود را بدون مصرف دارو یا مکمل انجام دادند. به ترتیب، مکمل عصاره چای سبز و دارو نما در کنار تمرینات مقاومتی TRX در گروه های دو و سه استفاده شد. سطح سرمی فاکتورهای التهابی IL-6 و α TNF- با روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها:

   سطح سرمی α TNF- و IL-6 در گروهی که همراه تمرینات از مکمل عصاره چای سبز استفاده نمودند نسبت به گروه دارونما و گروه تمرین کاهش داشتند. این کاهش در مورد α- TNF از لحاظ آماری معنی دار نبوده ولی در مورد فاکتور IL-6 معنی دار بود.

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه ما نشان می دهد که استفاده از عصاره چای سبز در کنار تمرینات شدید مقاومتی در ورزشکاران، می تواند موجب کاهش تولید برخی سایتوکینهای التهابی شده و در نتیجه موجب کاهش آسیبهای التهابی در بدن ورزشکاران گردد.

  کلیدواژگان: سایتوکین ها، چای سبز، فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا، تمرینات مقاومتی
 • محمد محمدیان، مریم یعقوبی، محمدامین جراحی*، منصور بابایی، محمدکریم بهادری، احسان تیمورزاده صفحات 75-89
  زمینه و هدف

   مدیریت زنجیره تامین تجهیزات مصرفی پزشکی یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها و مراکز درمانی می باشد. در این میان بیمارستان های نظامی به دلیل موقعیت حساسی که دارند، نیازمند توجه جدی تری در این موضوع هستند. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در یک بیمارستان نظامی تهران و نهایتا ارزیابی عملکرد بیمارستان در این مسئله می باشد.

  روش ها: 

  جامعه هدف کلیه بخش ها و افراد مرتبط با زنجیره تامین تجهیزات پزشکی و نمونه ها با روش گلوله برفی تعیین گردید. در ابتدا با استفاده از مرور نظام مند تحقیقات گذشته و مصاحبه نیمه ساختاریافته با نمونه ای منتخب از کارکنان و مسیولین بیمارستان مورد مطالعه، عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی با کمک نرم افزار MAXQDA 2020 شناسایی گردیدند. معیار انتخاب و تحلیل عوامل قابلیت تعریف، تحلیل و توسعه آن ها در مراکز درمانی نظامی لحاظ گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی که در نرم افزار Excel 2019 فرمول نویسی شده بود، عوامل موثر وزن دهی شدند. نهایتا با استفاده از پرسش نامه وضعیت فعلی عملکرد بیمارستان مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها: 

  بر اساس یافته های استخراج شده، عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در 5 دسته کلی تقسیم شدند. این 5 دسته به ترتیب وزن های بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به ترتیب عبارتند از: منافع و ذی نفعان، مدیریت عملیات داخلی، پایداری، یکپارچگی و مدیریت اطلاعات. همچنین نتایج ارزیابی عملکرد نشان داد که وضعیت عملکرد فعلی بیمارستان 43% است.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج پژوهش، انتخاب تامین کنندگان و توسعه روابط با آن ها در جهت ایجاد یک رابطه پایدار بلند مدت مهم ترین اولویت در مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان می تواند باشد. از آنجایی که در بیمارستان مورد مطالعه یکپارچگی و مدیریت اطلاعات ضعیف ترین بخش های زنجیره تامین شناسایی گردید و با توجه به اهمیت خاص حفاظت اطلاعات و مسایل امنیتی در بیمارستان های نظامی، سرمایه گذاری در این بخش ها می تواند به بهبود عملکرد زنجیره تامین در این بیمارستان ها کمک موثری کند.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، تجهیزات پزشکی، پایداری، تحلیل سلسله مراتب فازی
 • مجید اکبری، خلیل علی محمدزاده*، علی ماهر، سید مجتبی حسینی، محمدکریم بهادری صفحات 90-98
  زمینه و هدف

  دستیابی به پوشش همگانی سلامت، لازمه توسعه پایدار کشورهاست و این امر وابستگی زیادی به تامین مالی بیماران در قالب بیمه ‏های سلامت دارد. لذا ارتقاء کارایی بیمه ‏های سلامت از طریق تجمیع صندوق‏ های بیمه‏ ای از اهمیت به‏ سزایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ساختاردهی به موانع ادغام بیمه های درمانی در ایران با استفاده از رویکرد دیماتل به انجام رسید.

  روش ها: 

  مطالعه ترکیبی حاضر در سه مرحله کیفی، تکنیک دلفی و تحلیل سیستماتیک موانع یکپارچه‏سازی بیمه سلامت در ایران بر روی خبرگان و متخصصین و بیمه سلامت (12 نفر مصاحبه و 68 نفر فاز کمی) انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در «مرحله کیفی» راهنمای مصاحبه، در «مرحله دلفی» پرسشنامه‏ ای 36 سوالی در طیف لیکرت و در «مرحله تحلیل سیستماتیک» پرسشنامه مقایسات زوجی بود. تحلیل نتایج فاز کیفی به روش چهارچوب مفهومی، مرحله دلفی با استفاده از نرم ‏افزار SPSS و آزمون تی تک‏ نمونه‏ ای و وزن‏ دهی عوامل با استفاده از تکنیک دیماتل فازی (FUZZY DEMATEL) و با بهره گیری از نرم ‏افزار MATLAB انجام گرفت.

  یافته ها: 

  در مجموع 36 مانع برای یکپارچه‏ سازی بیمه سلامت در ایران شناسایی شد که با انجام فاز دلفی، 28 مانع مورد پذیرش قرار گرفته است. در بین عوامل مورد پذیرش در فاز دلفی، بالاترین میانگین مربوط به «رفتارهای سیاسی و مقاومت در پذیرش یکپارچه‏ سازی بیمه‏ ها» و پایین‏ترین میانگین مربوط به «پزشک خانواده و نظام ارجاع» بود. نتایج حاصل از تحلیل روابط سیستماتیک نشان داد؛ «مانع ساختار نظام سلامت» با مختصات (30/1 و 30/1) به عنوان تاثیرگذارترین مانع و «مانع زیرساخت‏ های فرهنگی-اقتصادی» با مختصات (11/1- و 11/1) به عنوان تاثیرپذیرترین مانع شناسایی شدند.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج در خصوص تاثیرگذاری موانع تامین مالی و ساختاری، پیشنهاد می‏ شود ضمن انجام محاسبات دقیق داده ‏های آماری و مالی، سهم هر یک از گروه‏ های بیمه‏ شده برای تجمیع صندوق‏ ها مشخص شود. ضروری است تا سیاست‏گذاران سلامت و بیمه، ضمن پیش‏بینی تامین منابع مالی پایدار، برای این برنامه و بسترسازی زیرساخت‏ های اولیه این نظام، متناسب با شرایط وزارت بهداشت و بیمه‏ های اجتماعی، اقدام کنند.

  کلیدواژگان: موانع، بیمه سلامت، یکپارچه سازی
 • شمسی زراع، نسرین صوفی زاده، رامبد مظفری، پیمان رضاقلی* صفحات 99-104
  زمینه و هدف

  پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک یک بیماری نادر و تهدید کننده حیات با شیوع سالانه 10 مورد در هر میلیون نفر در حاملگی می باشد که باعث ترومبوسیتوپنی می شود. به دلیل شیوع و میزان مرگ و میر بالای جنینی و مادری که با شروع پلاسمافرز به سرعت برطرف می شود، تشخیص این بیماری از لحاظ بالینی اهمیت زیادی دارد. این مطالعه با هدف اداره موفقیت آمیز سندرم پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک (TTP) با پلاسمافرز در خانم باردار انجام شد.

  معرفی بیمار: 

  بیمار خانم 29 ساله که با سن حاملگی 21 هفته و بارداری دوم با تب، درد عضلانی، افزایش آنزیم های کبدی، سردرد ،کاهش هوشیای و توهم بستری شد. با توجه به پایین بودن PH و بالا بودن اسید لاکتیک دهیدروژناز و علایم نورولوژیک و تب تشخیص TTP  برای مریض داده شد و با 15 واحد پلاسما تازه منجمد روزانه پلاسما فرز تا نرمال شدن اسید لاکتیک دهیدروژناز و پلاکت شروع شد. بیمار بعد از نرمال شدن پلاکت با حال عمومی خوب ترخیص شد.

  بحث و نتیجه گیری:

  TTP  باید در تشخیص افتراقی حاملگی های از دست رفته در سه ماهه دوم بارداری و حاملگی های همراه با میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک قرار گیرد و کاهش فعالیت ADAMTS13 باید مد نظر باشد.  TTP هر چند بدون درمان یک بیماری کشنده است ولی با پلاسمافرزیس اکثر بیماران بهبود می یابند، لذا توصیه می شود به محض شک بالینی براساس آزمایشات و علایم بیمار پلاسمافرز شروع گردد.

  کلیدواژگان: پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک، پلاسمافرز، بارداری
|
 • Mohammadkarim Bahadori, Mehdi Raadabadi*, Sadegh Abolhasani Pages 1-9
  Background and Aim

  Identifying strategic issues enables the organization to select appropriate strategies and guide the organization in line with its objectives by identifying specific competencies, discovering competitive opportunities, determining weaknesses, reducing barriers and threats. In this regard, prioritizing strategies is important due to financial and time constraints. Therefore, the present study aimed to Identify and prioritizes the strategies of a trauma hospital by Analytical Hierarchy Process.

  Methods

  This descriptive study was carried out at trauma hospital in Yazd in 2018 with the aim of identifying the internal (weakness and strength) and external (opportunities and threats) factors and prioritizing each factor by AHP. The research population consisted of all senior and middle managers of the hospital who were selected purposefully. Information gathering was done by interviews and focused group discussion as well as the researcher-made questionnaire. The data were analyzed by AHP method and Expert Choice 11 software.

  Results

  In the phase of identifying, 101 weaknesses, 23 strengths, 35 opportunities and 14 threats were identified. The highest priority in each area was related to the experienced and committed staff (0.289), weak monitoring system to monitor physicians (0.235), hospital geographical location factors in terms of centrality in the city (0.283) and negative attitudes of people regarding high death rates (0.310), respectively.

  Conclusion

  According to the results, it is recommended to use the capacities of the University of Medical Sciences to monitor medicines and to set up smart systems in order to increase the supervision of medical staff. Hold joint committees with military organizations to take advantage of the mediachr('39')s capacity to change peoplechr('39')s views and facilitate traffic on the streets around the hospital is necessary.

  Keywords: Strategic Planning, Prioritization, Hospital, Trauma Centers
 • Amin Amini, Hossein Shirvani*, Behzad Bazgir Pages 10-26
  Background and Aim

  Due to the increasing number of Armed Forces Retirement and an increase in the number of cases of sleep disorder by age, sleep disorder is a common problem in the Armed Forces Retirement. For Armed Forces Retirement, the disease and its treatment can have long-term negative effects on their Relaxation Deepening and sleep Quality. The purpose of this study was to evaluate the effect of Rhythmic Neural, Musculoskeletal Exercises on the Relaxation Deepening and sleep Quality in the Armed Forces Retirement.

  Methods

  The present study had a semi-experimental design and used pre-tests and post-tests. A total of 60 Armed Forces Retirement (60-70 years), were randomly assigned into two groups of 30 (experimental group: 30 men; control group: 30 men). During 12 sessions, Patients were treated 3 times weekly with Rhythmic Neural, Musculoskeletal Exercises. Heart rate, blood pressure, hands grip strength, flexibility, Berg balance scale, quality of sleep were measured before and after the exercise program.

  Results

  The results of covariance test showed that some of physiological factors such as heart rate, blood pressure, balance scales and flexibility and the quality of sleep subscales Improved after Practice sessions in Armed Forces Retirement. But Hands grip strength were not significantly improved in experimental compared with control group (P-value <0.05).

  Conclusion

  The findings indicated that application of rhythmic neural, musculoskeletal exercises can improve some of physiological factors and quality of sleep in the Armed Forces Retirement.

  Keywords: Armed forces retirement, Rhythmic neural, Musculoskeletal Exercises, physiological factors, sleep quality
 • Monireh Motaqi, Mohammad Ghasemi, Ali Ghanjal* Pages 27-35
  Background and Aim

  Knee osteoarthritis is a common degenerative disease that disables affected people. The purpose of this study was to evaluate the clinical outcome of local quadriceps vibration in military personnel with moderate knee osteoarthritis.

  Methods

  In this randomized clinical trial, 76 military personnel with moderate knee osteoarthritis were studied through simple random sampling in two intervention groups (routine physiotherapy group with local quadriceps vibration) and control group (routine physiotherapy). The tools used were: demographic and clinical information questionnaire, standard WOMAC and SF36 questionnaires, and goniometer. The variables studied were: pain severity, severity of knee disability, knee flexion range of motion, and patient quality of life score. These variables were measured before and after the intervention in both groups. The results were analyzed by K-S Test, Paired T-Test, and T-Test.

  Results

   Baseline demographic results such as gender (P = 0.112), age (P = 0.290), and BMI (P = 0.870) showed no statistically significant difference between the two groups (the two groups were similar). The mean of pain severity (P = 0.001), knee disability severity (P = 0.003), knee flexion range of motion (P = 0.011), and quality of life (P = 0.017) scores before and after intervention in both groups showed a significant difference (recovery process). The change percentage in variables was higher and significant in the intervention group than the control group (P = 0.004).

  Conclusion

  Routine physiotherapy plus local quadriceps vibration (compared to routine physiotherapy) can reduce pain severity, reduce knee disability, improve knee flexion range, and improve quality of life in people with moderate knee osteoarthritis.

  Keywords: Osteoarthritis, Knee, Local vibration, Quadriceps muscle, Military personnel
 • Maryam Yaghoubi*, Mansour Babaie, Mazyar Karamali, Mohammadkarim Bahadori Pages 36-45
  Background and Aim

  Today, in universities and research institutes, the lack of attention to commercialization makes it impossible or difficult to enter the markets for technology and research products. therefore, this study aims to design a commercialization model for research achievements of a military research institute.

  Methods

  This descriptive-analytic study was done in a cross-sectional study in 2019. The research population consists of senior, middle and operational managers, faculty, experts and researchers in a military research institute. The sampling was done by census method and number of 130 people. The data gathering tool is a researcher-made questionnaire whose validity and reliability have been confirmed. The composite reliability for each of the four domains (individual, intra-organizational, external organizational and communication) was higher than 0.7, indicating appropriate homogeneity or internal consistency. To collect and analyze quantitative data, a structural equation model based on partial least squares approach was performed with Smart-PLS3 software.

  Results

  The pattern of factors influencing the commercialization of academic research achievements was divided into four groups of 60 factors: individual intra-organizational, external organizational and communication. According to the research findings in the final model of the research, the correlation was significant for all dimensions and the communication factors had the lowest correlation (0.880) and intra-organizational (0.971) the highest correlation. To ensure the quality of the measurement model, positive values of the cv-com index represent the appropriate quality of the measurement model.

  Conclusion

  Governments and other effective institutions with formulas and facilitating and accelerating policies should move universities towards a model of knowledge-based commercialization by adopting smart measures. On the other hand, universities are pursuing strategies such as holding joint conferences and meetings with industry to increase the relevance and awareness of the partieschr('39') needs and capabilities in the path of commercialization.

  Keywords: Commercialization, Research achievement, Military university
 • Mohsen Sadeghi Yarandi, Mohammad Ghasemi*, Ali Ghanjal Pages 46-57
  Background and Aim

  Work-related musculoskeletal disorders (WRMSDS) are a multifactorial phenomenon and are the most common type of occupational injuries and the main cause of disability in the workplace. The purpose of this study was to Investigating the relationship between mental workload, occupational stress and demographic factors with the prevalence of musculoskeletal disorders and its disabilities in flight security employees.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out in 2019 among 316 employees of Iran flight security. Demographic data were collected by a demographic questionnaire. To study the prevalence of musculoskeletal disorders, occupational stress, mental workload and disability, the Cornell Questionnaire, Job Content Questionnaire (JCQ), NASA TLX and Pain Disability Questionnaires (PDQ) were used, respectively. Data were analyzed using independent sample t-test, chi-square and multiple logistic regression in SPSS software version 25.

  Results

  Results showed that 31.65% of the personnel had no musculoskeletal disorders and 68.35% had musculoskeletal disorders in at least one of their organs. There was a significant correlation between the parameters of increased age, higher work experience, high body mass index, gender and educational level and prevalence of musculoskeletal disorders. Moreover, some components related to occupational stress and mental workload had significant association with mentioned disorders (P-value <0.05).

  Conclusion

  The results of the present study revealed that the prevalence of musculoskeletal disorders and their disabilities were high in the flight security team and parameters of occupational stress and mental workload are among the most important risk factors for the prevalence of the musculoskeletal disorders and related disabilities. Therefore, corrective measures through controlling individual and psychosocial risk factors are necessary to reduce the prevalence of these disorders.

  Keywords: Musculoskeletal disorders, Mental workload, Occupational stress, Flight security
 • Hosein Rostami, Karim Parastouei*, Mohammad Samadi Pages 58-68
  Background and Aim

  Proper nutrition is one of the most important pillars of health that plays an important role in the physical and mental fitness of military forces. Nutritional deficiencies endanger the performance, efficiency and health of staff and can lead to malnutrition and weight loss. Therefore, studying the status of dietary intake and the level of staff satisfaction from nutritional status will be effective in improving the quality of nutritional services. The aim of this study was to evaluate the dietary menu and staff satisfaction with it in selected military areas of the country in comparison to military dietary reference intake.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 684 military personnel from different military districts of the country were studied in 2013. Quality and quantity of served food, satisfaction from menu and sanitary status of the dining room were evaluated using a researcher-made questionnaire. Also, normal and operational menus were compared with target and standard values in order to check the menus and dietary intake of staff.

  Results

  After evaluating the diet using Nutritionist IV software, it was found that the dietary intake of carbohydrate and protein and some micronutrients exceed the standard of military intake but in the case of most of micronutrients, vitamin A, D, B5, biotin, folic acid, B12, and zinc were found to be deficient in all seasons. In the case of the operational ration there was a lack of calcium, potassium and phosphorus intake in addition to the lack of some vitamins. The assessment of quality and quantity of served food, satisfaction from menu and sanitary status of the dining room showed that the lowest satisfaction is related to the operational category and the highest amount is related to the headquarters. Also, a comparison of satisfaction using the one-way ANOVA test showed that the highest satisfaction rate from the menu was in provincial employees and the lowest was in operational staff (P <0.05).

  Conclusion

  The present study showed that the highest level of employee’s nutritional status satisfaction was observed in the headquarters and the lowest level was observed in the operational category. Therefore, the use of supplements or the inclusion of some food groups in the diet that meet the needs of the body and attention to the satisfaction of forces (which is an effective factor in the dietary intake and nutrition status) is important.

  Keywords: Satisfaction, dietary intake, nutrition status, military personnel
 • Bahman Jalali Kondori, Hadi Esmaili Gouvarchin Ghaleh*, Seyed Morteza Hosseini Pages 69-74
  Background and Aim

  Intensive resistance trainings cause the production of many free radicals and pre-inflammatory cytokines in athletes and military personnel. These factors may cause many complications for the athlete. In recent years, the use of anti-inflammatory compounds made of herbal extracts has been considered to reduce these inflammatory factors. The purpose of this study was to evaluate the effect of green tea extract on inflammatory cytokines caused by endurance trainings in athletes.

  Methods

  This study was conducted on 36 male athlete. Their individual characteristics including height, weight, body mass index were measured. Subjects (N=36) were randomly divided into three groups. The first group did their exercises without any supplement or medication. The green tea extract and the placebo were used along with the TRX training in group two and three respectively. Serum levels of IL-6 and TNF-α inflammatory factors were evaluated by ELISA method in all groups.

  Results

  Serum levels of TNF-α and IL-6 in the group with green tea extract supplement along with the training was reduced in comparison with the placebo and training group. This decrease was not statistically significant in terms of TNF-α, but it was significant for IL-6 factor.

  Conclusion

  The results of the present study indicate that the use of green tea extract along with intense resistance training in athletes can reduce the production of some cytokines and thus reduce inflammatory injuries among them.

  Keywords: Cytokines, Green Tea, TNF-α, Resistance Exercise
 • Mohammad Mohammadian, Maryam Yaghoubi, MohammadAmin Jarrahi*, Mansour Babaei, Mohammadkarim Bahadori, Ehsan Teymourzadeh Pages 75-89
  Background and Aim

  The medical equipment supply chain management is one of the main challenges for hospitals and medical centers. Meanwhile, military hospitals need more serious attention because of their critical position. The purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the management of medical equipment supply chain in a military hospital in Tehran and finally evaluating the performance of the hospital in this regard.

  Methods

  At first, by examining previous researches and interviewing with some of staff and hospital managers, the influential factors in the management of the medical equipment supply chain were identified. in this regard, The MAXQDA 2020 software was used for this purpose. Then, effective methods were weighed using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP). Finally, the current performance of the hospital was assessed using a questionnaire.

  Results

  Based on the findings, the factors affecting the supply chain of medical equipment supply were divided into 5 general categories. These 5 categories which found their weights obtained from fuzzy AHP, respectively: Resources and stakeholders, internal operations management, sustainability, integrity and information management. Also, the results of the performance evaluation showed that the current condition of the hospital is 43%, which is actually less than the acceptable level.

  Conclusion

  The importance of medical equipment supply chain management is not only due to its important role in the quality of treatment but also because of its major contribution to the hospitalchr('39')s operating budget. It should be noted that the factors affecting this issue are directly and indirectly related to each other. Finally, identifying weaknesses and proper planning to improve them can amend the condition of the hospital and ultimately enhance patient satisfaction.

  Keywords: Supply chain management, Medical equipment, Sustainability, Fuzzy AHP
 • Majid Akbari, Khalil Alimohamadzadeh*, Ali Maher, Seyedmojtaba Hosseini, Mohammadkarim Bahadori Pages 90-98
  Background and Aim

  Achieving public health coverage is a prerequisite for the sustainable development of countries, and this is highly dependent on patient financing in the form of health insurance. Therefore, improving the efficiency of health insurance through the consolidation of insurance funds is very important. The aim of this study was to structuring the barriers to the integration of health insurance in Iran using the Dematel approach.

  Methods

  The Mixed study was done in three stages qualitative, Delphi technique and systematic analysis of barriers to health insurance integration in Iran on experts and specialists in health insurance (12 samples in the interview and 68 samples in the quantitative phase). The data collection tool in the "Qualitative Stage" was the interview guide, in the "Delphi Stage" was a questionnaire in the Likert, and in the "Systematic Analysis Stage" was a pairwise comparison questionnaire. Qualitative phase analysis was performed by conceptual framework method, Delphi stage using SPSS software and simple sample type test and weighting of factors using FUZZY DEMATEL technique and MATLAB software.

  Results

  Out of 36 identified barriers to health insurance integration in Iran, 28 barriers have been accepted in the Delphi phase. Among the factors accepted in the Delphi phase, the highest average was related to "political behavior and resistance to accepting the integration of insurance" and the lowest average was related to "family physician and referral system". The results of systematic relation analysis showed that "obstructing the structure of the health system" with coordinates (1.30 and 1.30) as the most effective barrier and "preventing cultural-economic infrastructure" with coordinates (1.11 and -1.11) were identified as the most effected barrier.

  Conclusion

  According to the results regarding the impact of financing and structural barriers, it is suggested that while performing accurate statistical and financial data calculations, the share of each insured group to accumulate funds be determined. Health and insurance policymakers need to anticipate sustainable financing. Also, to lay the foundation for the basic infrastructure of this system, in accordance with the conditions of the Ministry of Health and Social Insurance.

  Keywords: Barriers, Health insurance, Integration
 • Shamsi Zare, Nasrin Sufizadeh, Rambod Mozafari, Payman Rezagholi* Pages 99-104
  Background and Aim

  Thrombotic thrombocytopenic purpura is a rare and life-threatening disease with a relatively high prevalence of 5% in pregnancy that causes thrombocytopenia. Due to the high prevalence and mortality of fetal and maternal mortality, which resolves rapidly with the onset of plasmapheresis, the diagnosis of this disease is clinically important. The aim of this study was to successfully manage thrombotic thrombocytopenic purpura syndrome (TTP) with plasmapheresis in pregnant women.

  Case Report: 

  The patient was a 29-year-old woman who was admitted at 21 weeks’ gestation and second pregnancy with fever, muscle aches, increased liver enzymes, headache, decreased consciousness and hallucinations. Due to the low pH and high lactic acid dehydrogenase and neurological symptoms and fever, TTP was diagnosed for the patient and started with 15 units of freshly frozen plasma daily plasma milling until normalization of lactic acid dehydrogenase and platelets. He was discharged in good general condition.

  Discussion and Conclusion

  TTP should be considered in the differential diagnosis of missed pregnancies in the second trimester of pregnancy and pregnancies with thrombotic microangiopathy and reduced ADAMTS13 activity should be considered. Although TTP is a deadly disease without treatment, most patients recover with plasmapheresis, so it is recommended to start plasmapheresis as soon as there is clinical doubt based on the patientchr('39')s tests and symptoms.

  Keywords: Thrombotic thrombocytopenic purpura, Plasmapheresis, Pregnancy