فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال چهاردهم شماره 12 (پیاپی 107، اسفند 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اکبر محمدی مطلق، زهرا اباذری*، فرشته سپهر صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  امروزه شبکه‏های اجتماعی مجازی می توانند نقش مهمی در تبادل اطلاعات سلامت و ارتقا سلامت ایفا کنند و فرصت مناسبی برای ایجاد بستر مناسب و فراگیر برای انتشار و اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش کیفیت مراقبت های بهداشتی در قالب شبکه اجتماعی اطلاعات سلامت بوجود آورده اند. با توجه به هزینه های فراوانی که برای اجرا و ارایه خدمات بر پایه فناوری های نوین نیاز هست، طراحی الگو و ارایه آن برای کاستن از هزینه های زاید بسیار ضروری می باشد. هدف این پژوهش ارایه یک الگو برای شبکه اجتماعی اطلاعات سلامت می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش پیمایشی تحلیلی می باشد. مولفه های این شبکه از طریق بررسی متون شناسایی و بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی(EFA) و تاییدی(CFA) بدست آمد. جامعه آماری شامل 380 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه های علوم پزشکی بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS  نسخه 19 و اموس استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج (EFA)، شبکه  پیشنهادی دارای 6 بعد بوده که 80 درصد از واریانس مولفه های مدل شبکه اجتماعی اطلاعات سلامت را تبیین می کرد. همچنین نتایج (CFA) نیکویی برازش مدل را مورد تایید قرار داد.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد الگوی بدست آمده بستری‏ مناسب و فراگیر بوده و منجر به ارایه خدمات مناسب در قالب شبکه اجتماعی اطلاعات سلامت خواهد شد.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، تبادل اطلاعات سلامت، ارتقا سلامت، انتشار اطلاعات
 • رقیه نوروزی، سید جعفر عدنانی ساداتی*، رامین یعقوبیان، فرزانه میرزایی، روح الله فاتح، ابوالقاسم سیادت پناه صفحات 14-21
  زمینه و هدف

  تریکوموناس واژینالیس تک یاخته تاژک داری است که شایع ترین عفونت غیرویروسی منتقله از راه جنسی در جهان است. در حال حاضر برای درمان تریکومونیازیس از مترونیدازول استفاده می شود که این دارو دارای اثرات جانبی می باشد. در سال های اخیر استفاده از گیاهان و ترکیبات طبیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضد تریکومونایی عصاره ی متانولی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت آزمایشگاهی می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی تجربی، عصاره به روش سوکسله تهیه شد و برای بررسی اثر عصاره ی متانولی گیاه زوفا، بر روی انگل تریکوموناس واژینالیس غلظت های 50، 100، 200، 400، 600، 800، 1000، 1200 و 1400 میکروگرم بر میلی لیتر، تهیه شد. مترونیدازول به عنوان کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. سپس به تمام لوله ها 105 عدد انگل زنده اضافه و تمامی گروه ها در دمای 37 درجه سانتی گراد نگهداری شد و در فواصل زمانی 24، 48 و 72 ساعت انگل های زنده توسط تریپان بلو و با استفاده از لام نیوبار و میکروسکوپ نوری (به روش Hemocytometer) مورد شمارش قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار SigmaPlotTM13 میزان  IC50 برای عصاره فوق محاسبه گردید. لازم به ذکر است تمام مراحل آزمایش در سه نوبت تکرار شد و نتایج به صورت میانگین در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میزان IC50 عصاره ی متانولی گیاه زوفا بعد از 24، 48 و 72 ساعت برروی انگل تریکوموناس واژینالیس μg/ml 8/965 ،  μg/ml 4/730 و μg/ml 1/542  محاسبه گردید. بالاترین کشندگی (100%)، در غلظت 1400 میکروگرم بر میلی لیتر بعد از 72 ساعت مواجهه مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  عصاره ی متانولی گیاه زوفا در غلظت های مختلف بر رشد انگل تریکوموناس واژینالیس اثر ممانعتی دارد و پیشنهاد می شود بررسی های بیشتر و کامل تر بر روی اجزای تشکیل دهنده ی این گیاه و اثر کشندگی انگل در شرایط درون تنی انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: زوفا، عصاره ی متانولی، مترونیدازول، تریکوموناس واژینالیس، محیط کشت
 • مینا گائینی، مهدی رنجبر ورنوسفادرانی*، محمد پرورش مسعود، امیر همتا صفحات 22-31
  زمینه و هدف

  گزارش مراقبت های پیش بیمارستانی یک سند معتبر پزشکی است که اطلاعات دموگرافیک، علایم حیاتی، زمان های مربوط به موقعیت مکانی آمبولانس، ارزیابی ها و اقدامات درمانی انجام شده در آن وجود دارد. با پیشرفت فناوری و ارتباطات، برنامه هوشمند آسایار جایگزین روش ثبت کاغذی شده است؛ لذا این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های زمانی و پیامد عملیات اورژانس پیش بیمارستانی در دو روش ثبت الکترونیک با برنامه آسایار و ثبت کاغذی طراحی و اجرا شد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1398 در شهر اصفهان انجام شد. تعداد 700 ماموریت انجام گرفته به روش ثبت کاغذی در سال 1396 و 230 ماموریت ثبت شده به روش برنامه آسایار در سال 1397 بررسی شد. نمونه ها به روش طبقه بندی شده با رویکرد تخصیص متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها ابزار محقق ساخته طراحی و روایی محتوا بررسی شد. تحلیل داده ها با روش همسان سازی نمره تمایل، آمار توصیفی، روش های آماری من ویتنی و ویلکاکسون انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد داده های ناقص در روش آسایار 68/2 درصد و در روش کاغذی 19/7 درصد است. میزان عدم پذیرش بیمارستانی در روش آسایار 9/0 درصد و در روش کتبی 9/4 درصد است. زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار در روش آسایار 8 دقیقه و 43 ثانیه و در روش کاغذی 11 دقیقه و 30 ثانیه و زمان آزادسازی آمبولانس از بیمارستان در روش آسایار 9 دقیقه و 20 ثانیه و در روش کاغذی 12 دقیقه و 37 ثانیه است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد مستندسازی به روش آسایار با کاهش داده های ناقص و افزایش میزان پذیرش بیمار در بیمارستان ها همراه بوده است. همچنین مستندسازی به روش آسایار موجب کاهش زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار و کاهش زمان آزادسازی آمبولانس از بیمارستان شده است.

  کلیدواژگان: برنامه های تلفن همراه، ثبت الکترونیک، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
 • راحیل جنتی فر، حمید پیروزمنش*، زینب جنتی فر صفحات 32-40
  زمینه و هدف

  امروزه انجماد مایع منی انسان نه تنها برای افزایش موفقیت روش های کمک باروری مورد نیاز می باشد؛ بلکه بانک اسپرم برای مردان در معرض شیمیدرمانی، رادیوتراپی، جراحی و نقایص انزالی به طور معمول انجام می شود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ان-استیل سیستیین بر کیفیت پارامتر های اسپرم انسان و میزان آسیب DNA (Deoxyribonucleic acid) در نمونه های اسپرم منجمد-ذوب شده افراد آستنوزواسپرمی صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه 20 فرد آستنوزواسپرمی مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم در سه گروه (کنترل)، اتجماد، انجماد + ان-استیل سیستیین (1 میلی گرم بر میلی لیتر) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای اسپرمی، قابلیت حیات و شکست DNA به ترتیب با استفاده از دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت (WHO: World Health Organization) در سال 2010، رنگ آمیزی ایوزین-نیگروزین و استفاده از کیت SCD (Sperm Chromatin dispersion) در هر سه گروه ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های ONE Way ANOVA و تعقیبی توکی صورت گرفت. تفاوت میانگین ها در سطح (05/0P<) معنا دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  فرایند انجماد، کاهش پارامترهای حرکتی را به دنبال داشت و افزودن آنتی اکسیدان ان-استیل سیستیین باعث بهبود میزان تحرک، مورفولوژی و قابلیت حیات اسپرم ها شد. افزودن ان-استیل سیستیین به محیط فریز اسپرم می تواند موجب کاهش میزان آسیب DNA گردد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که ان-استیل سیستیین می تواند اثرات مخرب ناشی از فرایند انجماد-ذوب را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اسپرم، ان-استیل سیستئین، آسیب DNA
 • مونا دریا افزون، حسن احدی، فرهاد جمهری *، مهرداد افتخار اردبیلی، غلامرضا بابایی صفحات 41-51
  زمینه و هدف

  یکی از مقیاس‌های متداول در سنجش استراتژی‌های مقابله‌ای، مقیاس کوتاه مقابله (Brief COPE) است. با توجه به اینکه ساختار عاملی این مقیاس در جمعیت‌های مختلف تفاوت دارد، هدف این پژوهش ارزیابی مجدد ساختار عاملی این ابزار در جمعیت زنان ایرانی مبتلا سرطان پستان است.

  روش بررسی

  223 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان به صورت مقطعی از آبان 1393 تا اردیبهشت 1394 به‌صورت در دسترس از شهر تهران وارد مطالعه شدند. تحلیل عاملی به‌روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) انجام شد. همسانی درونی با آلفای کرونباخ ارزیابی شد. تحلیل‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام شدند.

  یافته‌ها

  مقیاس کوتاه مقابله متشکل از 9 عامل است که 6/61 درصد از واریانس کلی را تبیین کرد. راهبردهای پذیرش و مقابله مذهبی یک عامل مستقل را تشکیل دادند. هر زوج راهبرد «برنامه‌ریزی و چارچوب‌بندی مثبت»، «استفاده از حمایت عاطفی و پشتیبانی ابزاری»، «مصرف مواد و کناره‌گیری» و «تخلیه کلامی و خودسرزنشی» یک عامل مرکب را شکل دادند. شوخ‌طبعی فقط در ساختار 9 عاملی به‌شکل مستقل استخراج شد. 26 گویه (به‌جز شوخ‌طبعی) در دو عامل مرتبه بالاتر مقابله کارآمد و غیرکارآمد تلفیق شدند. همسانی درونی برای ساختار 9 عاملی از 56/0 تا 72/0 و برای مقابله‌های کارآمد و غیرکارآمد به‌ترتیب 83/0 و 61/0 بود.

  نتیجه‌گیری

  مقیاس کوتاه مقابله همخوان با یافته‌های پیشین روی جمعیت‌های مختلف، ساختار عاملی متفاوتی را در زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان نشان داد. پژوهشگرانی که از این ابزار استفاده می‌کنند لازم است از تغییرات محتمل در ترکیب استراتژی‌های مقابله‌ای در جمعیت مورد نظرشان آگاه باشند.

  کلیدواژگان: آمار، تحلیل عاملی، سازگاری، سرطان پستان، روان شناسی، مقیاس کوتاه مقابله
 • سید خلف موسوی*، میر علی سید نقوی، وحید خاشعی، سارا محمدی صفحات 52-60
  زمینه و هدف

  سازمان‌ها و تشکیلات اداری مرتبط با مدیریت بحران در کنترل و مهار بحران یک کشور نقش مهمی را ایفا می‌کنند. تحقیق کنونی با هدف ارایه الگوی مدیریت بحران در استان خوزستان با تاکید بر بحران‌های زیست‌محیطی بر اساس مدل سه شاخگی در سال 1397 انجام شد.

  روش بررسی

  مولفه‌های مدیریت بحران بر اساس روش مقایسات زوجی AHP اولویت‌بندی شدند. این مولفه‌ها در قالب پرسش‌نامه، نمره‌دهی در طیف لیکرت طرح شد. پس از تعیین مولفه‌های اصلی مدیریت بحران در مدل سه شاخگی، اولویت‌های اصلی بر اساس وضع موجود شناسایی و مدل مدیریت بحران استان خوزستان با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی ارایه شد.

  یافته‌ها

  در مولفه‌های ساختاری، تامین منابع مالی مدیریت بحران استان خوزستان با وزن بردار ویژه 146721/0 در مولفه‌های رفتاری تعهد مدیران و کارکنان با وزن بردار ویژه 143181/0 و در مولفه‌های زمینه‌ای وضعیت زیرساخت‌های شهری با وزن بردار ویژه 18365/0 به‌عنوان مهم‌ترین مولفه‌ها تعیین شدند. مطلوب‌ترین گویه بر اساس نظر کارشناسان، وجود برنامه‌ریزی و راهبردهای اصلی مدیریت بحران با میانگین مقیاس 05/4 و نامطلوب‌ترین گویه مربوط به مولفه زمینه‌ای زیرساخت‌های شهری با میانگین مقیاس 6/1 برآورد شد. در تحلیل عاملی 9 عامل قابل تبیین شناسایی شدند. این 9 عامل به ترتیب 2/35، 2/14، 9/8، 2/7، 1/6، 2/5، 1/4، 5/3، 5/3 و در مجموع 25/88 درصد از واریانس کل را داشتند.

  نتیجه‌گیری

  درنهایت بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده روی مدل مفهومی تحقیق و نیز مولفه‌های شناسایی و اولویت‌بندی‌شده، مدل پیشنهادی ارایه شد.

  کلیدواژگان: بحران، خوزستان، زیست محیطی، مدل سه شاخگی، مدیریت، ایران
 • حمیدرضا دهقان، نسترن خیرالله نژاد *، داود کاشی پزها، مهرداد شریفی صفحات 61-69
  زمینه و هدف

  در بیماری مولتیپل اسکلروزیس سیستم عصبی مرکزی افراد درگیر می‌شود و ابعاد مختلف زندگی فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این مطالعه مروری با هدف بررسی اثربخشی و ایمنی داروی فینگولیمود در مقایسه با پلاسبو در درمان مولتیپل اسکلروزیس عودکننده انجام شد.

  روش بررسی

  از ژانویه 2000 تا دسامبر 2020 پایگاه‌های اطلاعاتی Medline، Web of Sciences (WOS)، The Cochran Library، Embase و Scopus جست‌وجو شدند. برای ارزیابی اثربخشی شاخص Expanded Disability Status Scale (EDSS) و ارزیابی ایمنی عوارض مطالعات بررسی شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل تصادفی با فاصله اطمینان 95 درصد استفاده شد. به‌منظور ارزیابی هتروژنیتی مطالعات از تست I2 استفاده شد. برای بررسی کیفیت روش‌شناسی مطالعات از چک‌لیست Cochrane risk of bias tool استفاده شد.

  یافته‌ها

  سه مطالعه از فینگولیمود با دز 25/1 و یک مطالعه از دز 5/0 میلی‌گرم استفاده کرده بودند. نتایج نشان داد استفاده از داروی فینگولیمود به میزان 59/0 در بهبود بیماران موثر بوده است. بیمارانی که داروی فینگولیمود را با دز 25/1 میلی‌گرم مصرف می‌کردند، در مقایسه با بیمارانی که پلاسبو مصرف می‌کردند، Lymphopenia بیشتر مشاهده شده بود.

  نتیجه‌گیری

  یافته‌های این مطالعه نشان داد استفاده از داروی فینگولیمود در مقایسه با پلاسبو بر شاخص EDSS موثر بوده است. پزشکان می‌توانند از این دارو برای بهبود EDSS و ارتقای کیفیت زندگی بیماران استفاده کنند.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، فینگولیمود، پلاسبو، مرور سیستماتیک، متاآنالیز
 • عبدالله گلی روشن، سیده نوابه حسین خانی*، رضا نوروززاده صفحات 70-80
  زمینه و هدف

  عدم تبعیت از رژیم درمانی برای سالمندان مبتلا به دیابتT با مشکلات متعددی همراه است. شواهد موجود ابعاد تبعیت از درمان در جمعیت سالمندان را کمتر نشان می دهد. در این مطالعه ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان بررسی گردید.

  روش بررسی

  این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی برروی 375 سالمند عضو انجمن دیابت شهرستان بابل انجام شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: برگه اطلاعات دموگرافیک، آزمون کوتاه شناختی، پرسشنامه های سواد سلامت و تبعیت از درمان بود. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکویر، پیرسون و رگرسیون آنالیز شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه بین سواد سلامت و جنسیت، ارتباط معنی داری وجود داشت (003/0=p). مردان سالمند و سالمندان با تحصیلات بیشتر (001/0>p)، افراد کارمند و بازنشسته، سطح سواد بالاتری داشتند (003/=p). در سن بالای 70 سال، سطح سواد سلامت پایین تر بود (004/0=p). بین سواد سلامت با وضعیت تاهل (14/0=p) و مدت بیماری (19/0=p)، رابطه معنی داری مشاهده نشد. تبعیت درمان بالاتر از میانگین در 2/99% سالمندان وجود داشت. بین سواد سلامت با تبعیت از درمان، رابطه معنی داری مشاهده گردید (001/0> ، 21/0r=p). همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد با افزایش سواد سلامت، میزان از تبعیت از درمان نیز افزایش می یابد (001/0> p،08/0=β).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد سواد سلامت سالمندان با تبعیت از درمان ارتباط دارد. محققان معتقدند با بهبود سواد سلامت در افراد مسن مبتلا به دیابت، مدیریت بیماری نیز بهتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سالمند، تبعیت از درمان، دیابت ملیتوس
|
 • Akbar Mohammadi Motlaq, Zahra Abazari*, Fereshteh Sepehr Pages 1-13
  Background and Objectives

  Nowadays, virtual social networks play a significant role in the exchange of health information and promotion of health. Moreover, they provide a good opportunity to create a suitable and comprehensive platform for dissemination and sharing of information and increase the quality of health care services in form of health information social networks. Given the high costs required to implement and provide services based on new technologies, it is necessary to reduce the unnecessary costs through the design and presentation of a model. This study aimed to provide a model for the health information social network.

   Methods

  This study was an analytical survey. The components of the proposed network were identified through the review of the literature based on the exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis (EFA). The statistical population included 380 faculty members of medical universities. The data were analyzed using SPSS Amos software (version 19).

   Results

  Based on the obtained EFA results, the proposed network had six dimensions that accounted for 80% of the variance of the components of the health information social network model. The CFA results confirmed the good fit of the model as well.

   Conclusion

  The study results demonstrated that the obtained model was an appropriate and comprehensive platform and would provide appropriate services in form of a health information social network.

  Keywords: Social networking, Health Information Exchange, Health promotion, Information Dissemination
 • Roghayeh Norouzi, Jafar Adnani Sadati*, Ramin Yaghoubian, Farzaneh Mirzaei, Ruhollah Fateh, Abolghasem Siadatpanah Pages 14-21
  Background and Objectives

  Trichomonas vaginalis is a flagellate protozoan that is the most common sexually parasitic transmitted infection in the world. Metronidazole is currently used for the treatment of trichomoniasis, which has side effects. In recent years, the use of plants and natural compounds has been considered by researchers. This study was conducted to investigate the anti-trichomonal activity of methanolic extract of Hyssopus officinalis on Trichomonas vaginalis in vitro.
   

  Methods

  In this experimental study, the extract was prepared by Soxhlet method, and to evaluate the effect of methanolic extract of Hyssopus officinalis on Trichomonas vaginalis parasites, the concentrations of 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1,000, 1,200, and 1,400 μg/ml was prepared. Metronidazole and distilled water were considered as positive and negative controls, respectively. Afterward, 105 live parasites were added to all tubes, and all groups were kept at 37°C. Live parasites were counted at 24, 48, and 72 h intervals by Trypan Blue using a neobar slide and light microscope (Hemocytometer). Subsequently, the IC50 value for the above extract was calculated using SigmaPlot ™ software (version 13). It should be noted that all steps of the experiment were performed in triplicate and the results were considered as average.
   

  Results

  The IC50 of methanolic extract of Hyssopus officinalis on Trichomonas vaginalis parasite was calculated at 965.8, 730.4, and 542.1 μg/ml after 24, 48, and 72 h, respectively. The highest mortality rate (100%) was observed at a concentration of 1,400 μg/ml after 72 h of exposure.
   

  Conclusion

  Methanolic extract of Hyssopus officinalis in different concentrations had an inhibitory effect on the growth of the Trichomonas vaginalis parasite. Further and more comprehensive studies are suggested to investigate the constituents of this plant and the lethal effect of the parasite in vivo conditions.

  Keywords: Hyssopus officinalis, Hyssopus Plant, Methanolic extract, Metronidazole, Trichomonas vaginalis, In vitro Techniques
 • Mina Gaeeni, Mehdi Ranjbar Vernosfadarani*, Mohammad Parvaresh Massoud, Amir Hemta Pages 22-31
  Background and Objectives

  Pre-hospital care report is a valid medical document containing demographic information, vital signs, times related to ambulance location, evaluations, and performed medical procedures. With the advancement of technology and communication, Asayar smart program has replaced the paper registration method. Therefore, the current study aimed to compare the time indicators and outcome of pre-hospital emergency operations in two methods of electronic registration with the Asayar program and paper registration.

   Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in Isfahan in 2019. A number of 700 missions registered by paper in 2017 and 230 missions recorded by Asayar program methods in 2018 were reviewed. Samples were selected by a stratified method with a proportional allocation approach. In order to collect data, researcher-made tools were designed, and content validity was examined. Data analysis was performed by propensity score matching, descriptive statistics, as well as Mann-Whitney and Wilcoxon tests.

   Results

  The results demonstrated that incomplete data were obtained at 2.68% and 7.19%  in the Asayar method and the paper method, respectively. The rates of hospital admission in the Asayar and paper methods were reported as 0.9% and  4.9%, respectively. Ambulance arrival time at the patientchr('39')s bedside, in the Asayar and paper methods were calculated at 8 min and 43 sec and 11 min and 30 sec, respectively. Moreover, the time of ambulance discharge from the hospital in the Asayar and paper methods were reported as 9 min and 20 sec and 12 min and 37 sec.

   Conclusion

  As evidenced by the obtained results, documentation by the Asayar method reduced the lost data and increased patient admission in hospitals. Furthermore, it reduced the time of ambulance arrival at the patientchr('39')s bedside and the time of ambulance release.

  Keywords: Mobile Applications, Electronic Health Records, Emergency Medical Services
 • Rahil Jannatifar, Hamid Piroozmanesh*, Zeinab Jannatifar Pages 32-40
  Background and Objectives

  The semen cryopreservation is not only required for improving the success chance of assisted reproductive technologies fertility but also is performed for men undergoing chemotherapy, radiotherapy, and surgery, and facing ejaculation problems. This study aimed to investigate the effects of N-acetyl-cysteine on human sperm parameters and DNA damage in frozen-thawed sperm samples of patients with asthenozoospermia.

  Methods

  In this study, 20 patients with asthenozoospermia referring to Jihad University Infertility Treatment Center, Qom, Iran, were evaluated in three groups, namely control, freezing, and freezing + N-acetyl-cysteine (1mg/ml). Sperm parameters, viability, and DNA damage were respectively assessed using the World Health Organization guideline (2010), eosin-nigrosin staining, and sperm chromatin dispersion kit, respectively in all three groups. The statistical analysis was performed using one-way ANOVA and Tukey post hoc test. The significance level was considered at the p-value of < 0.05.

   Results

  The freezing process resulted in a decrease in sperm motility parameters, and the addition of the antioxidant N-acetyl-cysteine improved sperm motility, morphology, and sperm viability. The addition of N-acetyl-cysteine could reduce DNA damage (P<0.05).

   Conclusion

  Our results showed that N-acetyl-cysteine ​​could reduce the disruptive effects of the freezing-thawing process.

  Keywords: DNA damage, N-acetyl-cysteine, Sperm
 • Mona Daryaafzoon, Hassan Ahadi, Farhad Jomehri *, Mehrdad Eftekhar-Ardebili, Gholamreza Babaei Pages 41-51
  Background and Objectives

  Brief COPE is the common instrument in assessment of patients’ coping strategies. As the factor structure of the instrument has shown to vary in different clinical populations, this study aimed to cross-validate the factor structure of the Brief COPE among Iranian women with breast cancer.

  Methods

  The sample consisted of 224 women with breast cancer who recruited from October 2014 to May 2015, in Tehran, Iran. Factor analyses using Principal Component Analysis (PCA) was executed. Internal consistency was assessed using Cronbach’s alpha. The analysis was carried out using SPSS 24.

  Results

  PCA results indicated nine factors explaining 61.6% of the total variance. Acceptance and cope religion could compose independent factors. Each pair of positive reframing and planning, use of emotional support and use of instrumental support, substance use and withdrawal, and venting and self-blame composed one united component. Humor was extracted as an independent factor in the 9-factor structure. The internal consistency of the nine factors ranged from 0.54 to 0.72, and those of functional and dysfunctional copings were 0.83 and 0.61, respectively.

  Conclusion

  Consistent with previous studies, Brief Cope shows different factor structures in Iranian women with breast cancer. Researchers using this instrument are suggested to be aware of the possible changes in the combinations of the strategies among their population of interest.

  Keywords: Breast cancer, Brief Cope, coping, factor analysis
 • Seyyed Khalaf Mousavi *, Mirali Seyyed Naghvi, Vahid Khashei, Sara Mohammadi Pages 52-60
  Background and Objectives

  Organizations and administrative offices associated with crisis management play an important role in controlling crises in a country. This study aimed to present a crisis management model in Khuzestan Province, Iran, with an emphasis on environmental crises based on a three-pronged approach in 2018.

  Methods

  Crisis management components were prioritized according to the analytic hierarchy process pairwise comparison method. These components were designed in the form of a questionnaire scored on a Likert scale. After determining the main components of crisis management in the three-pronged approach, the main priorities were identified based on the current status, and the management model in Khuzestan Province was presented with regard to the environmental crises.

  Results

  In structural, behavioral, and contextual components, financing of crisis management in Khuzestan Province with a weighted eigenvalue of 0.146721, the commitment of managers and staff with a weighted eigenvalue of 0.143181, and urban infrastructure with a weighted eigenvalue of 0.18365 were determined as the most important components. According to experts' opinions, the most desirable item was the existence of planning and main strategies for crisis management with a mean score of 4.05 and the least desirable item was related to the urban infrastructure with a mean score of 1.6. Factor analysis revealed 9 explanatory factors, which respectively constituted 35.2%, 14.2%, 8.9%, 7.2%, 6.1%, 5.2%, 4.1%, 3.5%, 3.5%, and a total of 88.25% of the total variance.

  Conclusion

  Finally, based on the analysis of the conceptual model of the research as well as the identified and prioritized components, the proposed model was presented.

  Keywords: Crisis, Environmental, Iran, Khuzestan, Management, Three-pronged approach
 • Hamidreza Dehghan, Nastaran Kheirollah Nezhad *, Davood Kashipazha, Mehrdad Sharifi Pages 61-69
  Background and Objectives

  Multiple sclerosis (MS) is a disease that involves an individual's central nervous system and can affect many aspects of his/her life. This study was conducted to evaluate the safety and efficacy of fingolimod compared to placebo in the treatment of relapsing MS.

  Methods

  A detailed research was carried out on Medline, Web of Sciences, the Cochran Library, Embase, and Scopus databases within January-December 2020. The studies were evaluated regarding the effectiveness of the Expanded Disability Status Scale (EDSS) and the safety of complications. A random model with a 95% confidence interval was used for data analysis. To evaluate the heterogeneity of the studies I2 test was used in this research. The Cochrane risk of bias tool checklist was applied to assess the quality of the study methodology.

  Results

  The results indicated that in 3 and 1 studies fingolimod was used at a dose of 1.25 and 0.5 mg, respectively. Based on the findings, the use of fingolimod at a dose of 0.59 mg was effective in improving patients. The patients receiving fingolimod 1.25 mg were more likely to have lymphopenia than patients taking placebo.

  Conclusion

  Finally, the findings of this study showed that the use of fingolimod was effective on the EDSS index, compared to placebo. Doctors can use this drug to improve EDSS and the quality of life of patients.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Fingolimod, Placebo, Meta-Analysi, Systematic Review
 • Abdollah Goli Roshan, Seyedeh Navabeh Hosseinkhani*, Reza Norouzadeh Pages 70-80
  Background and Objectives

  Non-adherence to treatment in elderly diabetics is associated with several problems. Existing studies have been less addressed the dimensions of treatment adherence in this population. This study examines the relationship between health literacy of elderly diabetics and adherence to treatment.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted among 375 randomly selected elderly members of Babol Diabetes Association. Data collection instruments included demographic sheet, abbreviated mental test score, and questionnaires for health literacy of Iranian adults and treatment adherence. The data were analyzed by Chi-square, Pearson correlation coefficient, and regression test using version 22 of SPSS software.

  Results

  A significant correlation was found between health literacy and gender (P = 0.003). The level of health literacy was higher among the highly educated male elderly (P <0.001) as well as among employees and retirees (P = 0.003). The people over the age of 70 had lower health literacy (P = 0.004). There was no significant relationship between health literacy and marital status (P = 0.14) as well as health literacy and duration of illness (P = 0.19). The treatment adherence was above-average in 99.2% of the elderly. There was a significant relationship between health literacy and adherence to treatment (P <0.001, r = 0.21). The regression analysis also showed that the rate of adherence to treatment increased with improvement in health literacy.(P <0.001, β=0.08).

  Conclusion

  This study shows that health literacy of the elderly is closely related to treatment adherence. Researchers believe that disease management would be better by improving health literacy in elderly diabetics.

  Keywords: Health literacy, elderly, adherence to treatment, diabetes Mellitus