فهرست مطالب

مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری - پیاپی 39 (زمستان 1399)
 • پیاپی 39 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مصیب افتخاری*، محسن اعتمادی، محمود حسینی صفحات 7-35
  خسارات تنها به زمان وقوع زلزله متعلق نیست؛ بلکه بعد از وقوع زلزله نیز آثار منفی و نامطلوبی مانند بزهکاری در جامعه برجای می ماند؛ بنابراین باتوجه به خسارات وارده، برای کسانی که از زلزله جان سالم به در برده اند نیز در صورت اختلال در خدمات رسانی صدمات جبران ناپذیری در بر خواهد داشت. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت اثر زلزله بر شریانهای حیاتی رابطه تاثیر زلزله بر ساختار زیربنایی و نقش این پدیده بر مدیریت بحران اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ هم چنین با ایجاد یک الگوی علی و الگوی پیشنهادی بین زلزله و افزایش بحرانهای اجتماعی، طبقه بندی جدیدی برای سامانه شریانهای حیاتی ایجاد، و زمینه کاهش بحرانهای اجتماعی فراهم شود. برای اینکه بتوان عملکرد مناسبی را در وضعیت های متفاوت قبل، هنگام و بعد از زلزله درباره بحرانهای اجتماعی عرضه کرد، لازم است همبستگی بین فعالیتها ایجاد شود؛ بدین منظور تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد بحران براساس راهبردهای مورد نیاز و کارآمد به همراه چگونگی اجرا و آموزش لازم، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، آسیب پذیری اجتماعی، زلزله، بلایای طبیعی
 • علی فرهی*، محمد نوری صفحات 37-72

  هدف این مقاله، بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان ستاد مدیریت بحران وزارت کشور بر مبنای الگوی رابینز است. این مقاله با رویکرد کاربردی و روش پیمایشی تدوین شده است. جامعه آماری این تحقیق 850  نفر شامل تمام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی ستاد مدیریت بحران وزارت کشور در سال 1395 هستند که مدارک تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و بالاتر داشته اند. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و 265 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی بر اساس الگوی رابینز طراحی شده است و برای تعیین روایی آن از روش روایی محتوایی استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها در نمونه های 30 نفره و بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ سوالهای آنها محاسبه، و پس از آن پرسشنامه ها در کل نمونه به مرحله اجرا گذاشته شد. نتایج مقاله نشان می دهد که فرهنگ سازمانی حاکم در ستاد مدیریت بحران وزارت کشور از نوع «توجه به رهاورد» یا همان «فرهنگ نتیجه گرا» است.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، کارکنان، مدیریت بحران و الگوی رابینز
 • حسن رحیمی (روشن)* صفحات 73-98

  انقلاب اسلامی ایران در عمر 42 ساله خود با بحرانهای متعددی روبه رو بوده است. در طول تاریخ اندیشمندان مکاتب مختلف تلاش کرده اند بر اساس جهان بینی و مکتب فکری خود الگوهایی را به منظور مدیریت بحرانها ارایه کنند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که الگوی عملی امام خمینی (ره) در رویارویی با بحرانها چه بوده است. به نظر می رسد امام خمینی با مدیریت موفق بحرانهای گوناگون و متعدد، الگوی ویژه ای را در مدیریت بحران به کار گرفته که ضمن اشتراک با دیگر الگوهای مدیریت بحران از ویژگی خاصی برخوردار است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و اسنادی به بررسی آثار و عملکرد حضرت امام (ره) پرداخته است. یافته مقاله نشان می دهد که امام خمینی (ره) در رویارویی با بحرانهای مختلف در طول ده سال رهبری الگوی ویژه ای در مدیریت بحرانها به کاربرده است.

  کلیدواژگان: بحران، مدیریت بحران، امام خمینی، الگوی مدیریت بحران، انقلاب اسلامی
 • وحید بخردی نسب* صفحات 99-119

  طی سالهای اخیر کوچک سازی به عنوان راهبردی مدیریتی مبدل شده است تا مدیران به پندارخویش به عملکرد مالی مطلوب دست یابند؛ غافل از اینکه تاثیرات منفی معنوی و مادی آن را نادیده گرفته و فقط صرفه جوییهای ناشی از هزینه های حقوق و دستمزد را مد نظر قرار می دهند. این در حالی است که کاهش نیروی انسانی به ناهنجاریهای اجتماعی منجر شده و صرف نظر از تاثیرات منفی بر روحیه دیگر کارکنان باقیمانده، آشفتگی مالی را برای شرکت به ارمغان می آورد. وجود آشفتگی و پریشانی مالی، خود یکی از عواملی است که مدیران را به سمت و سوی کوچک سازی متمایل می کند. هدف این مطالعه بررسی مدیریت بحران در وضعیت اضطراری شرکت در راستای بررسی نقش کوچک سازی نیروی کار در بحران مالی شرکتها است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی پژوهش سالهای 1396 1387 ، است. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند 175 شرکت است. باتوجه به موهومی بودن متغیر وابسته، روش پژوهش الگوی رگرسیون لجستیک است. نتایج نشان داد که کوچک سازی نیروی کار، بحران مالی را برای شرکت طی دوره های آینده به دنبال می آورد.

  کلیدواژگان: کوچک سازی، بحران مالی، مدیریت بحران
 • حسین ترکی* صفحات 121-143

  یکی از مسایلی که امروزه جامعه ایران با آن روبه رو است، چگونگی رویارویی با بحرانهای طبیعی و مهار خسارات و پیامدهای ناشی از این حوادث است. نیروی انتظامی، اولین نیروی دولتی است که هنگام بروز هر سانحه ای در محل وقوع حاضر است و چنانچه از درایت و آشنایی و آمادگی مناسبی برخوردار باشد، می تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و منشا اثرات مهمی باشد. در این پژوهش به بررسی نقش یگان امداد در تامین امنیت بحرانهای شهری (مورد مطالعه، حادثه فروپاشی ساختمان پلاسکوی تهران) پرداخته شد تا بدین وسیله، نقش یگان امداد اطلاعاتی مشخص شود که به تامین امنیت در بحرانهایی مانند فروپاشی ساختمان پلاسکو منجر می شود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع و ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل فرماندهان و مسیولان یگان امداد درگیر در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، که حضوری فعال داشته اند با تمام شمارش، تعداد آنها 123 نفر است که حجم نمونه به تعداد 60 نفر منظور شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه، و از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 915/0 است. هم چنین از روش های استنباطی شامل آزمونهای کلموگروف اسمیرنف و t تک نمونه ای توسط نرم افزار  Spss بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین عامل در تامین امنیت در کانون بحرانهای شهری از نظر پاسخگویان، اقدامات یگان امداد در مرحله قبل از بحران، و بدین معناست که مهمترین عامل در تامین امنیت در کانون بحرانهای شهری (حادثه فروپاشی ساختمان پلاسکو) از نظر پاسخگویان، اقدامات یگان امداد در مرحله قبل از بحرانهای شهری با میانگین رتبه 4.22، است. بعد از این ویژگی، مهمترین عوامل در تامین امنیت در کانون بحرانهای شهری به ترتیب شامل آموزشها و رزمایشهای قبل از بحران،  اقدامات یگان امداد هنگام بحران و بعد از بحران و مرحله بازیابی و بازسازی است.

  کلیدواژگان: یگان امداد، امنیت، بحران شهری، پلاسکو
 • عبدالرضا باقی، احمدرضا شاهعلی، فاطمه زهرا تصدیقی* صفحات 145-179

  امروزه بیشتر دانشمندان به دنبال الگویی برای مدیریت بحرانهای سیاسی اجتماعی هستند. از آنجا که اصول و راهبردهای ارایه شده آنها اغلب خاستگاه غربی و غیر بومی دارد، با روش و سبک مدیریتی ایمه معصومین (علیهم السلام) متفاوت است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که اصول و راهبرد مدیریتی حضرت امام علی (ع) در حل بحرانهای سیاسی و اجتماعی زمان خود چه بوده است. در این راستا فرضیه مقاله عبارت است از اینکه امام علی (ع) با مدیریت بر قلوب و اصلاح رابطه خود با خود و خود با خدا و باتوجه به شرایط و موقعیت زمان با سبکی از مدیریت آرام، متعادل و پیشگیرانه و مهارکننده به رفع بحرانهای سیاسی و اجتماعی زمان خود پرداخته است. در این مقاله فرضیه یادشده به انضمام اصول مدیریتی حضرت علی (ع) با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر اساس بررسی اطلاعات کتابخانه ای و سخنان و سیره حضرت در نهج البلاغه و تطبیق آن با نظریات موجود در مورد مدیریت بحران ثابت شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، اصول مدیریت بحران، بحران های سیاسی اجتماعی، نهج البلاغه، امام علی(ع)
|
 • Seyed Mosayeb Eftekhari *, Lmohsen Etemadi, Mahmood Hoseini Pages 7-35
  Damages are not exclusive to the time of the earthquakes; rather, the negative and undesirable effects of earthquakes, such as social delinquencies, remain in the society after the event. Therefore, in case of deficiencies in providing proper services for the survived people suffering from these damages, irremediable damages may inflict them after the earthquake. This study is intended to investigate the effects of earthquakes on vital arteries and the relations of the effects of earthquakes on infrastructures, and the role of these events on social crisis management. Furthermore, it is aimed at designing a causal model identifying the relation between earthquakes and increasing social crises, and providing a new classification for vital arteries system in order to pave the way for reducing social crises. In order to gain the ability to perform well in different situations before, during and after earthquakes regarding social crises, it is necessary to establish coordination among activities. To achieve it, the researchers suggest that a central headquarter, called the crisis headquarter, be established on the basis of necessary and efficient strategies together with the ways to implement and train them.
  Keywords: crisis management, social vulnerability, earthquakes, Natural Disasters
 • Ali Farahi *, Mohamad Nori Pages 37-72

  The purpose of this study is to assess the organizational culture of the staff of the Crisis Management Headquarters of the Ministry of Interior Affairs on the basis of Robbins model. This applied research follows a survey method. The statistical population of this research contains 850 people, including all permanent and temporary employees of the Crisis Management Headquarters of the Ministry of Interior affairs in 2016, having diploma, associate, bachelor and higher degrees. The sample was selected by simple random sampling method containing 265 people. The measurement tool included a standard organizational culture questionnaire on the basis of Robbins model, and content validity method was used to confirm its validity. To confirm the reliability of the questionnaire, samples of 30 people were formed and the answers were analyzed through Cronbach's alpha coefficient, and then the questionnaires were implemented in the whole sample. The results of the research revealed that the prevailing organizational culture in the Crisis Management Headquarters of the Ministry of Interior Affaires is “achievement-oriented" or "result-oriented”.

  Keywords: organizational culture, Employees, crisis management, Robbins model
 • Hasan Rahimi Roushan * Pages 73-98

  The Islamic Revolution of Iran has faced many crises during its 42-year life. Throughout history, scholars of various schools have tried to provide models for managing crises based on their worldview and school of thought. This study is intended to identify what the practical model of Imam Khomeini has been for dealing with crises. It seems that Imam Khomeini, providing successful management approaches for dealing with various crises, has applied a special model in crisis management containing specific features of its own while sharing some points with other models of crisis management. This research has reviewed the works and performance of Imam Khomeini through an analytical-descriptive method by library and documentary tools. The findings of the research revealed that Imam Khomeini (RA) has hsd a special model in crisis management in the face of various crises during the ten years of his leadership.

  Keywords: Crisis, crisis management, Imam Khomeini (RA), Crisis Management Model, the Islamic Revolution
 • Vahid Bekhradi Nasab * Pages 99-119

  Downsizing has recently turned into a management strategy for managers to achieve a so-called desired financial performance.  However, its spiritual and material negative effects have been ignored and only the costs savings in salaries and wages have been taken into account. While reduction of human resources leads to social anomalies and, putting aside the negative effects on the morale of the remaining employees, brings financial turmoil to the company. Meanwhile, financial turmoil and distress are factors that lead managers to downsize. This study is aimed at investigating crisis management in the emergency situations of companies to explore the role of labor reduction in corporate financial crises. The statistical population of the study includes all companies listed on Tehran Stock Exchange during 2008-2017. The sample size contains 175 companies based on the removal sampling method. Due to the imaginary nature of the dependent variable, the research follows a logistic regression model. The results indicated that downsizing of the workforce results in financial crises for companies in future.

  Keywords: Downsizing, Financial Crisis, crisis management
 • Hossein Torki * Pages 121-143

  How to deal with natural disasters and control their damages and consequences entail one of the main challenges facing Iranian society these days. The police force is the first governmental unit present at the scene of any event, which, if proper tactful, aware and prepared, can perform its duties well and play its role effectively. This study is aimed at identifying the role of the relief unit in ensuring the security of urban crises (case study: the outbreak of the Plasco building in Tehran) to find out the role of the information relief unit that could lead to security in crises such as the collapse of the Plasco building. This applied research follows a descriptive-survey method. The statistical population includes the commanders and officials of the relief unit involved actively in the Plasco fire through total counting which included 123 people, of which a sample of 60 people was selected. A questionnaire was used to collect data and the Cronbach's alpha coefficient method was used (0.915). Inferential methods including Kolmogorov-Smirnov tests and one-sample t-test were also employed with SPSS software. The results revealed that from the respondents' point of view, the most important factor in providing security in the urban crises regards the performance of the relief unit in the pre-crisis stage, meaning that the most important factor in providing security in the urban crisis center (Plasco building collapse incident) regards the performance of the relief unit in the pre-urban crisis stage (average rating: 4.22). Then, the most important factors in providing security in the center of urban crises include pre-crisis training and exercises, performance of the relief unit during the crisis and after the crisis, recovery and reconstruction phases, respectively.

  Keywords: Relief unit, security, Urban crisis, Plasco
 • Reza Baghi, Ahmadreza Shahali, Fatemeh Zahra Tasdighi * Pages 145-179

  These days, many scholars are looking for a model for managing socio-political crises. As the principles and strategies they present in this regard are often of Western and non-indigenous origins, they differ from the method and approaches presented by the Imams (AS). This study is intended to answer the main question of what the principles and management strategies of Imam Ali (AS) were for resolving the political and social crises of his time. Hence, the research hypothesize that Imam Ali (AS) tried to resolve political and social crises by drawing the hearts of people and arranging his relationship with himself and with God, according to the conditions and situation of his time, with a peaceful, balanced and preventive management. The findings of this research confirmed the hypothesis, as well as the management principles of Imam Ali (AS) by employing descriptive-analytical method based on library data and speeches and biography of Imam Ali in Nahj al-Balaghah and its comparison with the present theories about crisis management.

  Keywords: crisis management, crisis management principles, socio-political crises, Nahj al-Balaghah, Imam Ali (AS)