فهرست مطالب

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث - سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1399)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه سیفعلی ئی*، سهراب مروتی، سید محمدرضا حسینی نیا صفحات 1-18

  تاب آوری یکی از مولفه های بنیادین در فرایند تربیت اجتماعی است که با کارکردهای ویژه خود نقش مهمی در ارتقاء کیفیت روابط اجتماعی و کاهش آسیبهای آن دارد. این نوشتار پژوهشی میان رشته ای است که با هدف بازشناسی مفهوم تاب آوری در قرآن کریم، تبیین کارکردهای آن در تربیت اجتماعی و ارایه راهبردهای قرآنی برای دستیابی به آن، و به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است. از نتایج تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی بهره گرفته و با عرضه به قرآن و حدیث به تبیین موضوع و ارایه راهبردهای قرانی برای دستیابی به آن پرداخته است. نتیجه آنکه تاب آوری با کارکردهایی چون رشد توانمندیهای شخصیتی، ایجاد ثبات هیجانی، ایجاد آرامش، افزایش رضایت از زندگی، و عاملیت در پیشگیری از نزاع به بهبود عملکرد اجتماعی و روابط میان فردی کمک می نماید. و از طریق ارتقاء سطح شناخت و آگاهی، ایمان و باور دینی، اعتماد به وعده های الهی، توکل، و خوش بینی و امید قابل افزایش است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، روابط اجتماعی، کارکرد، راهبرد، قرآن کریم
 • ابراهیم ابراهیمی*، فاطمه دست رنج، منصوره عرب صفحات 19-45

  دعای مکارم الاخلاق از جمله ادعیه اخلاقی و تربیتی منقول از امام سجاد (ع) است که علاوه بر معارف والا از ساختار زبانی منسجمی نیز برخوردار است. از آنجا که نظریه کنش گفتاری جنبه مهمی از کاربردشناسی زبان و به مثابه حلقه رابطی است که نظریه های انتزاعی زبان شناسی را با واقعیت عینی است پیوند می دهد، لذا واکاوی کنش های گفتاری این دعا به عنوان متن فاخر دینی، زوایای ناپیدا و ابعاد مختلف اخلاقی و تربیتی آن را آشکارتر می سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس نظریه کنش گفتاری جان سرل به این نتایج دست یافت که از میان کنش های گفتاری پنج گانه، کنش های گفتاری «ترغیبی»، «اظهاری»، «عاطفی» و نیز «تعهدی» با هدف مشخصی در شکل دهی به اسلوب دعا نقش دارند. در این میان، کنش «ترغیبی» که ساختار اصلی دعا را شکل می دهد در قالب درخواست هایی برای نیل به وضعیت مطلوب است. کنش های ترغیبی که در فرازهایی با کنش های «عاطفی» و یا «اظهاری» ترکیب می شوند در فرایند تربیت فردی و اجتماعی انسان، به مثابه الگویی تلقی می شوند که مبتنی بر کرامت بخشی به انسان است.

  کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، دعای مکارم الاخلاق، کنش گفتاری، جان سرل
 • صدیقه موسوی کیانی* صفحات 47-66

  قرآن کریم به عنوان کتابی جاودان و دربردارنده قانون اساسی اسلام، نیازمند تبیین است. برای دسترسی به معارف ناب قرآن، مراجعه به معصوم، به دلیل اشراف به تمامی آموزه های آن، بهترین شیوه است. معصومین (ع)، این معارف را در قالبهای مختلف، متناسب با موضوع، بیان فرموده اند که از طریق روایات تفسیری به دست ما رسیده است. موضوعات اخلاقی و تربیتی در زمره مطالبی است که در ذیل آیات مربوط به آن، با شیوه های مختلف بیان شده است. یکی از این اسلوب ها استفاده از تشبیه است. زبان اهل بیت (ع) همان زبان رایج در عرف است؛ در زبان عرفی تشبیه ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده، عقلا با تشبیه معقول به محسوس و تشبیه حقایق ماوراء طبیعت به امور طبیعی، فرایند تفهیم و تفاهم را سامان می دهند. این پژوهش که تنها در روایات تفسیری از تفسیر نورالثقلین با محوریت اخلاق و با روش تحلیلی- توصیفی صورت گرفته نشان می دهد، روایات تشبیهی تفسیر مورد نظر، در باب رذایل، به صورت قابل توجهی از روایات تشبیهی در حوزه فضایل، بیشتر است؛ این مطلب اینگونه قابل تحلیل است که پاک کردن وجود انسان از زشتیها، مقدم بر کسب نیکیها بوده و تا وجود انسان از آن پاک نشود، آماده اثرپذیری از فضایل، نخواهد بود. همچنین در بخش رذایل، روایات تشبیهی، عمدتا مربوط به امور باطنی است که دلیل آن، می تواند مخفی بودن آثار مخرب آنها باشد. در نهایت می توان گفت استفاده از تشبیه در موضوعات اخلاقی و تربیتی با هدف تبیین بهتر مطلب، تصویرسازی ذهنی و اقناع مخاطب، انجام شده تا فهم آن را تسهیل کند.

  کلیدواژگان: تشبیه، اخلاقی و تربیتی، فضائل، رذائل، تفسیر نور الثقلین
 • الله نور کریمی تبار*، علی نصیری صفحات 67-82
  در این پژوهش به مهم ترین راهبردهای تعاملات فرهنگی مسلمانان با مسیحیان از منظر قرآن کریم، پرداخته شده و به شیوه توصیفی تحلیلی راهبردها و اصول حاکم بر روابط با مسیحیان را با تکیه بر آیات قرآن کریم با رویکرد تربیتی، با هدف تصحیح نگرش های مسیحیان نسبت به امت اسلامی مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.راهبردهای قرآنی در زمینه تعامل فرهنگی با مسیحیان، در بردارنده آثار تربیتی فراوانی است که می توان به رفع کدورت های تاریخی، تقویت فضایل و کمالات انسانی، عدم تعدی به حقوق دیگر انسانها اشاره نمود. رعایت حقوق پیروان دین مسیحی و توجه به راهبردهای مناسب با رفتار نیک و حرکت تسامح و مدارا در تعامل با آنان بر مبنای خدامحوری از اهمیت زیادی برخوردار است. اهمیت و ضرورت مسئله زمانی روشن می شود که توجه داشته باشیم در جنگ نرم، یکی از راهبردهای اصلی دشمن، تهاجم فرهنگی و ایجاد کینه و دشمنی بین ادیان و تغییر سبک زندگی مسلمانان است.
  کلیدواژگان: مسلمانان، مسیحیان، روابط اجتماعی، روابط فرهنگی، راهبردها
 • فاطمه کریمی، پیمان یارمحمدزاده*، امیدعلی حسین زاده، میکائیل جمال پور صفحات 83-98

  یکی از رسالتهای قرآن کریم، تربیت فکر در انسانهاست. آنچه از این نظر در قرآن حایز اهمیت بسیار است، از یک سو به کار بردن تفکر صحیح است و از سوی دیگر، هدایت بشر بوسیله این نیروی درونی است. تربیت فکر فرآیندی است که انسان را به چگونه فکر کردن و بکار گیری آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب؛ رهنمون می کند. در یک نگاه کلی به ظاهر قرآن، خداوند در بیش از471 مرتبه مشتقات تفکر همچون بصیرت، نظر، تذکر، تعقل، تدبر و 18 مرتبه با کلمه تفکر، سخن گفته است. پژوهش پیش رو با روش تحقیق استنتاجی، روش استدلال محور بر پایه آرایه بندی قضایا، در قالب قضایای مقدم و موخر می باشد. قرآن در فرایند تفکر، از بسترهای موجود، بهره می گیرد و با تقویت این قوه، انسان را از محسوسات به معقولات هدایت می کند و زمینه حرکت کمالی وی را فراهم می کند. انسان با تفکر از طریق روش برهان به یقین یک حقیقت واحد را دریافت می کند و متوجه می شود که تمام نظام هستی به علت العلل نیاز دارد. در این نگاه هر وجودی، به اعتبار ظهور و تجلی حق، امری واقعی و مرتبط به حق می شود. چنانکه از سوی ذات حق که فیاض مطلق است، فیض وجود ساری می شود و هر موجودی که دارای شوقی است، کمالات خود را حفظ می کند و برای تحصیل کمالات عالی حرکت می نماید.

  کلیدواژگان: تفکر، تربیت، فکر در قرآن، تربیت فکری
 • مهدی زمانی* صفحات 99-116
  این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی مفهوم تقوا در نهج البلاغه می پردازد. تقوا از اصلی ترین مفاهیم نهج البلاغه است. مبنای این تحلیل تفکیک ساحت ها وجودی آدمی به سه ساحت درونی باورها، احساسات و خواست ها و دو ساحت بیرونی کردار و گفتار است. مفهوم تقوا شامل دو مولفه «خوف» و «پرهیز» است که اولی به ساحت احساس و دومی به ساحت اراده تعلق دارد. تقوا در ساحت احساس دارای مراتب ترس از کیفر، دلهره رسیدن به پاداش و نگرانی از نرسیدن به وصال است. در ساحت اراده نیز تقوا شامل مراتب پرهیز از گناه، جلوگیری از زیان و اجتناب از غفلت می گردد. ملاک تفکیک مراتب تقوا در این دو ساحت، نحوه معرفت به خداوند و نسبت انسان با اوست. هر چه مرتبه خداشناسی و انسان شناسی برتر باشد، تقوا در مرتبه بالاتری تحقق می یابد. نکته دیگر تاثیرگذاری دوسویه تقوا در ساحت ها وجودی آدمی است. از سویی تقوای کردار و گفتار محصول و نتیجه باور، احساس و عزم است، ولی از سوی دیگر می تواند در جهت دهی و تقویت باورها، احساسات و خواست ها اثر بخش باشد.
  کلیدواژگان: تقوا، نهج البلاغه، ساحت ارادی، ساحت احساسی، باور
 • محمد مولوی*، محمد عبداللهی دهکی صفحات 117-134

  پایبندی به اخلاق در همه عرصه ها بویژه در عرصه مدیریتی و اداره امور جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در آموزه های دینی و مخصوصا در سنت و سیره امام علی (ع) که خود الگو و اسوه کامل در اخلاق مدیریتی است تاکیدات فراوانی بر رعایت اخلاق برای مدیران و زمامداران دارد. اخلاق مداری مدیران و زمامداران آثار و نتایج تربیتی و اجتماعی فراوانی داشته و منجر به رشد و شکوفایی جامعه به شکل های گوناگون می گردد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی آثار تربیتی و اجتماعی اخلاق مداری مدیران و زمامداران از منظر سنت و سیره علوی است. برخی از مهمترین این آثار عبارتند از: افزایش روحیه نشاط و امید به زندگی، افزایش رفاه و رشد اقتصادی، گرایش بیشتر مردم به دینداری، اعتدال در گفتار و رفتار، مدیریت مبتنی بر ایثار، احساس مسوولیت و وظیفه نسبت به مردم، شفاف بودن با توده مردم و ولی نعمت دانستن آنها، جانب حق را در همه امور رعایت کردن، اعتمادسازی در بین مردم، به عهد و شعارهای خود عمل کردن، خود کنترلی و خود مدیریتی، رازداری و اجتناب از افشای اسرار دیگران، پرهیز از رفتارهای متکبرانه و خشونت آمیز، اجتناب از منت نهادن و تحقیر نمودن دیگران، پرهیز از مردم گریزی، دوری جستن از سوء ظن نسبت به مردم و پرهیز از افراط و تفریط در اداره امور جامعه.

  کلیدواژگان: اخلاق، تربیت، مدیر، علی(ع)، آثار اجتماعی و تربیتی
 • میثم غلام پور*، هادی پورشافعی، فرخ رو جلیلی، عباس قاسمیان صفحات 135-150

  توجه به تفاوت های فردی فراگیران و شخصی سازی فرآیند آموزش متناسب با آن از مهم ترین بحث های آموزشی در قرن حاضر است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی روش های یاددهی - یادگیری است که امام رضا (ع) در زمینه شخصی سازی فرآیند یادگیری مورد استفاده قرار می داده اند. پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی براساس رویکرد گال و همکاران (1994) جهت مشخص کردن روش های تربیتی امام رضا (ع) در فرآیند شخصی سازی یادگیری استفاده کرده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه پژوهش ها و اسناد در این زمینه بوده است با توجه به هدف پژوهش نمونه گیری انجام نشده و کلیه اسناد جامعه آماری مورد تحلیل قرار گرفته اند. بدین منظور واحد تحلیل؛ تمامی جملات، پژوهش ها و اسناد مکتوب در این زمینه می باشد. ابزار پژوهش فیش، چک لیست ها و فرم های محقق ساخته بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل - توصیفی استفاده شده است. بر اساس یافته ها روش-های شخصی سازی فرآیند یاددهی- یادگیری فراگیران را می توان در 3 بعد کلی شامل؛ رویکرد-شناختی (مشتمل بر روش هایی چون؛ پرسش و پاسخ، تسامح، جدال احسن، امر به معروف و نهی از منکر، مناظره با توجه به منطق، روش بصیرت دهی، روش استدلالی و آموزش انفرادی)؛ رویکرد عاطفی (مشتمل بر روش هایی چون؛ محبت و مهرورزی، تشویق و تبشیر و موعظه) و رویکرد رفتاری (مشتمل بر روش هایی چون؛ روش الگودهی) تقسیم کرد. توجه به این روش ها در آموزش افراد و فراهم کردن زمینه هایی برای متناسب سازی هر کدام از این روش ها با استعدادهای فراگیران می تواند زمینه بهبود فرآیند یادگیری را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: شخصی سازی یادگیری، سیره تربیتی امام رضا(ع)، تحلیل محتوا
 • احمد عابدی، حسین شریف عسگری، هاشم اندیشه* صفحات 151-166
  انسان از راه های گوناگونی می تواند خداوند متعال را بشناسد. در طبیعت گردش منظم ماه و زمین، طلوع و غروب منظم خورشید، وجود آسمان و زمین و... از مسایلی است که می توان در آن تفکر کرد و حضرت حق را شناخت. شناخت خداوند متعال در هستی یک تکلیف است. کسی که به شناخت خداوند نایل شود ناگزیر این واقعیت را احساس می‏ کند که‏ خداوند چه نعمت بزرگی بدو ارمغان کرده است. پژوهش حاضر بر موضوع نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینی شناخت خداوند در هستی متمرکز است که با جمع آوری اطلاعات و مطالعه منابع کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی استفاده شده است؛ که نخست، به بررسی واژگان تربیت دینی و معرفت الهی، سپس به تبیین کارکردهای تربیت دینی این مبحث در قرآن و روایات موردبررسی قرار می گیرد. دستاوردها تحقیق عبارت اند از: کارکردهای فردی که شامل اثبات خداوند، کشف قدرت الهی و نظم جهان، آگاهی بر اتفاقی نبودن هستی، عنایت به طاعت و سجده هستی، برابر خداوند متعال، تدبر و عبرت از تحولات هستی می شود و کارکردهای اجتماعی عبارت است از: ارشاد و هدایت انسان ها، پی بردن به عظمت آفرینش الهی و آگاه کردن منکران معاد، درک توانایی خداوند متعال بر انتقام از منکران توحید و معاد.
  کلیدواژگان: کارکردهای تربیت دینی، معرفت و شناخت الهی، قرآن، روایات
 • سید محمود حسینی واشان*، محمدحسن زمانی صفحات 167-185

  یکی از مهم ترین مسایل مورد تاکید در منابع دینی عملی سازی باورها است که این مسئله می تواند در دو بخش فردی و اجتماعی تحقق یابد و مراحل تحقق آن در فرد شامل: شروع هدفمند، عادت، سجیت (ملکه)، شاکله و شان است؛ و مراحل تحقق آن در جامعه نیز اشاعه، تبلیغ، اقامه، سنت (فرهنگ) و تمدن سازی است که انسان با طی این مراحل می تواند به عالی ترین مراتب و اهداف برسد. اجرای این فرایند آسیب هایی دارد که در ابعاد مختلفی می تواند واقع شود؛ برخی آسیب ها، قبل از انجام یک عمل مانع تحقق آن می شود، گروه دیگر از آسیب ها، در حین انجام عمل بروز می یابد، نوع دیگر از آن ها، بعد از انجام عمل رخ می دهد، پاره ای از آسیب ها فراگیر است که ممکن است در تمامی مراحل اتفاق افتد و درنهایت آسیب های پیرامونی است که مستقیم به عمل مرتبط نیست اما زمینه ها و شرایط ترک عمل و یا رها کردن آن را فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: فرایند عملی سازی، باورها، آسیب شناسی، قرآن، سنت
 • کریم کوخایی زاده*، مریم ملکی، نبی سبحانی صفحات 187-203
  قرآن کریم به مسئله ی نشوز زن در آیه 34سوره نساء پرداخته است و راهکاری سه مرحله ای برای آن پیشنهاد داده است. فقها با نگاه به تکلیفی بودن این سه مرحله، وظایف مرد در تعامل با زن ناشزه را با اختلاف نظراتی بیان نموده اند. اما چرایی و آثار تربیتی هر کدام از این مراحل مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است. لذا این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی علاوه بر نگاه به جنبه فقهی به بیان آثار تربیتی پرداخته است. موعظه، هجر در بستر و ضرب تادیبی ذیل عمومیت روش تربیتی امر و نهی قرار می گیرند. موعظه به عنوان یک روش تربیتی که جنبه اقناعی و انگیزشی درونی دارد، در صورت رعایت اصول و قواعد حاکم بر آن باعث بیداری فطرت زن و به یاد آوردن نعم الهی و زمینه ساز رشد و شکوفایی استعدادهای او می شود. هجر در بستر به عنوان یک روش تربیتی اصلاحی عاطفی، سبب می شود زن از لحاظ عاطفی تحت فشار قرار گرفته و در مورد عصیان و نافرمانی خود تفکر نموده و در نتیجه به اطاعت و فرمانبرداری نسبت به وظایف خانواده متنبه می شود. ضرب به شیوه و شرایط خاص که در این مقاله تبیین شده است به عنوان یک تعامل رفتاری، موجبات تهذیب نفس و سامان بخشی به رفتار زن ناشزه می گردد.
  کلیدواژگان: نشوز، اثر تربیتی وعظ، اثر تربیتی هجر، اثر تربیتی ضرب
 • ایوب امرائی*، مریم نظربیگی، محمد عترت دوست صفحات 205-225

  رسالت اخلاقی و تربیتی دین مبین اسلام ایجاب میکند برای تامین نیاز انسانها و تحقق هدف غایی خلقت، برنامه های مناسب و روشمند ارایه دهد. یکی از راهکارهای آن، الگوسازی و تجسم عینی و عملی اخلاق و آموزه های تربیتی در الگوهای انسانی است. حدیث کساء، حدیثی است دربیان فضیلت پنج تن آل عبا (ع) که حاوی نکات برجسته تربیتی و اخلاقی است. پژوهش پیش رو بر آن است تا با استمداد از روش «تحلیل محتوا» متن این حدیث را مورد واکاوی قرار دهد و پس از بررسی کمی داده ها، فراوانی واژگان کلیدی، مضامین اصلی و مضامین فرعی یا نقاط تمرکز حدیث را استخراج نماید. نتایج به دست آمده گواه بر آن است که مباحثی مانند «استفاده از القاب و کنیه ها»، «سلام و پاسخ آن»، «اذن و اجابت» و تاکید بر «صمیمیت اعضای خانواده» در متن حدیث از کمیت بیشتری برخوردار هستند. که می توان آن ها را محوری ترین اصول تربیتی حاکم بر حدیث کساء قلمداد نمود.

  کلیدواژگان: حدیث کساء، اهل بیت(ع)، تربیت اسلامی، روش تحلیل محتوا، خانواده
|
 • Fatemeh Seyfaliei *, Sohrab Morovati, Seyed MohamadReza Hosini Nia Pages 1-18

  Resilience is one of the fundamental components in the process of social education that with its special functions plays an important role in improving the quality of social relations and reducing its harms. This article is an interdisciplinary research that has been written in a descriptive analytical method with the aim of recognizing the concept of resilience in the Holy Quran, explaining its functions in social education and presenting Quranic strategies to achieve it. He has used the results of research in psychology and educational sciences and has explained the subject and presented Qur'anic strategies to achieve it by introducing it to the Qur'an and hadith. As a result, resilience helps to improve social functioning and interpersonal relationships through functions such as developing personality abilities, creating emotional stability, creating calm, increasing life satisfaction, and conflict prevention agency. And by raising the level of knowledge and awareness, religious faith and belief, trust in divine promises, trust, and optimism and hope can be increased

  Keywords: resilience, Social Relations, Function, Strategy, Holy Quran
 • Ebrahim Ebrahimi *, Fatemeh Dastranj, Mansoreh Arab Pages 19-45

  The prayer of Makarem al-Akhlaq is one of the moral and educational prayers narrated by Imam Sajjad (AS). This prayer, in addition to the sublime teachings, also has a coherent linguistic structure. Since the theory of speech act is an important aspect of the pragmatics of language and as a link between abstract theories of linguistics and objective reality. Therefore, the analysis speech act of this prayer as a glorious religious text reveals its invisible and various moral and educational dimensions. This research with descriptive-analytical method and based on John Searle's theory of speech act reached the results that among the five speech actions, »Directives act «, » Representatives act «, »Expressives act «and »commitment« speech actions with a specific purpose in shaping They play a role in the style of prayer. The act of »Directives act « that forms the main structure of prayer is in the form of requests to achieve the desired situation. Directives act that are combined in phrases with » Expressives act « or» Representatives act « actions in human individual and social education, is like a model based on human dignity.

  Keywords: Imam Sajjad (AS), Makarem al-Akhlaq prayer, Speech act, John Searle
 • Sedighe Mousavikiani * Pages 47-66

  The Holy Quran, as an eternal book that contains the constitution of Islam, needs to be explained. To access the pure teachings of the Qur'an, referring to the infallible is the best way. The Infallibles (PBUH) have expressed these teachings in various formats, appropriate to the subject, which have reached us through interpretive narrations. Ethical and educational issues are among the topics that have been expressed in different ways.Which of these methods is the use of simile; Because the language of the Ahl al-Bayt (AS) is the common language in custom in which the use of this method is common due to the simplification of reasonable issues. The result of this research, which has been done by analytical-descriptive method, shows that the metaphorical narrations of the desired interpretation about vices are significantly more than theThis can be analyzed in such a way that the purification of human existence from ugliness precedes the acquisition of virtues, and until human existence is purified from it, it will not be ready to be affected by virtues. Also, in the section on vices, metaphorical narrations are mainly related to esoteric affairs, the reason for which may be the hidden nature of their destructive effects. Finally we can say metaphorical The use of analogy in moral and educational subjects has been done with the aim of better explaining the subject, mental imagery and persuasion of the audience, to help to understand it correctly.narrations in the field of virtues;

  Keywords: Simile, moral, educational, virtues, vices, interpretation of Noor al-Thaqalin
 • Allahnoor Karimitabar *, Ali Nasiri Pages 67-82
  In this study, the most important strategies of Muslim cultural interactions with Christians from the perspective of the Holy Quran, and in a descriptive-analytical manner, the strategies and principles governing relations with Christians by relying on verses of the Holy Quran with an educational approach to correct Christian attitudes toward the ummah Islam has been explored. The Qur'anic strategies in the field of cultural interaction with Christians include many educational effects that can be addressed to remove historical ambiguities, strengthen human virtues and perfections, and not violate the rights of other human beings. It is very important to respect the rights of the followers of Christianity and to pay attention to appropriate strategies with good behavior and tolerance in dealing with them on the basis of God-centeredness. The importance and necessity of the issue becomes clear when we consider that in soft war, one of the main strategies of the enemy is cultural aggression and creating hatred and enmity between religions and changing the lifestyle of Muslims.
  Keywords: Muslims, Christians, Social Relations, Cultural Relations, Strategies
 • Fatemeh Karimi, Peyman Yarmohammadzadeh *, OmidAli Hosenzadeh, Mikail Jamalpur Pages 83-98

  One of the missions of the Holy Quran is to train the mind in human beings. What is very important in this regard in the Qur'an is, on the one hand, the use of correct thinking and, on the other hand, the guidance of mankind by this inner force. Thought training is a process that teaches a person how to think and use it to achieve the desired result; Leads. In an overview of the appearance of the Qur'an, God has spoken more than 471 times the derivatives of thinking such as insight, opinion, reminder, reasoning, contemplation and 18 times with the word thinking. The present research is based on inferential research method, which is an argument-based method based on the array of theorems, in the form of first and last theorems. In the process of thinking, the Qur'an uses the existing contexts and, by strengthening this power, guides man from the senses to the senses and provides the ground for his perfect movement. By thinking through the method of proof, man certainly receives a single truth and realizes that the whole system of existence needs causes. In this view, every being, by virtue of the appearance and manifestation of truth, becomes a real and related thing to truth. As by the essence of truth, which is absolute bounty, the grace of existence is manifested, and every creature that has enthusiasm maintains its perfections and moves to study for higher perfections.

  Keywords: : thinking, education, thinking in the Quran, intellectual education
 • Mehdi Zamani * Pages 99-116
  This study examines the concept of piety in Nahj al-Balaghah with a descriptive-analytical method. Piety is one of the most fundamental notions in the Nahj Albalagha. The analysis, here, is based on the separation of existential domains of human beings into three internal domains of beliefs, emotions, and desires, as well as two external domains of deeds and words. The concept of piety includes two components "fear" and "abstinence", the first of which belongs to the field of emotions and the second to the field of desires. Piety in the domain of emotion has levels of fear of punishment, apprehension of reward and fear of not being joined. In the domain of volition, also, piety includes the followings: the abstinence from sin, the prevention of damage, and the avoidance of negligence. The criterion for distinguishing these levels of piety within these two domains is the relation of human beings to God and the ways of knowing Him. The higher the levels of theology and anthropology, the higher the levels in which the piety will be realized. Another point is the mutual influence of piety in the domains of human existence. On the one hand, the piety in deeds and words is the result of the belief, emotions and intention; on the other hand, it can be effective in directing and enhancing the beliefs, emotions and desires.
  Keywords: piety, Nahj Albalagha, emotional, volitional domains, Belief, deeds
 • Meysam Gholampour *, Hadi Pourshafei, Farokhro Jalili, Abbas Ghasemian Pages 135-150

  Attention to individual differences of learners and personalization of the appropriate educational process is one of the most important educational discussions in the current century. Therefore, the aim of this study is to identify the teaching-learning methods that Imam Reza has used in the field of personalization of the learning process. The present study has used qualitative content analysis method based on the approach of Gal et al (1994) to determine the educational methods of Imam Reza in the process of personalization of learning. The statistical population in this study included all research and documents in this field, according to the purpose of the research, sampling was not performed and all documents of the statistical community were analyzed. For this purpose, the analysis unit; All sentences, research and written documents are in this field. Fish research tools, checklists, and researcher-made forms have been developed. Analytical-descriptive method has been used to interpret and analyze the data. Based on the findings, the personalization methods of the learning-learning process of learners can be included in 3 general dimensions; Cognitive approach (including methods such as question and answer, tolerance, good judgment, enjoining what is good and forbidding what is evil, debating according to logic, the method of insight, the method of reasoning and individual education); Emotional approach (including methods such as love and affection, encouragement, evangelism, and preaching); And divided the behavioral approach (including methods such as the modeling method).

  Keywords: Personalization of Learning, Educational LifeImam Reza, Content Analysis
 • Seyed Mahmood Hosseini Vashan *, MohamadHasan Zamani Pages 167-185

  The process of implementing beliefs and its pathology from the perspective of Quran and Hadith one of the most important issues emphasized in religious sources is the implementation of beliefs, which is realized in both individual and social parts, and the stages of its realization in the individual include: purposeful beginning, habit, stubbornness (queen), beauty and dignity; And the stages of its realization in the society are dissemination, propaganda, establishment, tradition (culture) and civilization, through which human beings can reach the highest levels and goals. The implementation of this process has various damages that can occur in different stages of the implementation of religious beliefs and in different aspects. Some damages prevent it from implementation of religious beliefs before appling, some at the throughout, and some of them after performing the belief. Some of the damages are pervasive and may occur at all stages, and ultimately are peripheral harms that are not directly related to the action, but the context and the conditions for leaving it provide the action or leave. Key words: Implementation, Process, Beliefs, Behaviors, Pathology, Quran, Tradition.

 • Karim Kokhaiizadeh *, Maryam Maleki, Nabi Sobhani Pages 187-203
  The Holy Qur'an deals with the issue of female infertility in verse 34 of Surah An-Nisa 'and offers a three-step solution to it. The jurists, considering the obligation of these three stages, have expressed the duties of a man in dealing with an illegitimate woman with different opinions. But the reasons and educational effects of each of these stages have not been considered. Therefore, this article uses descriptive-analytical method in addition to looking at the jurisprudential aspect to express educational effects. Sermon, Hojr are placed in the context of discipline under the generality of the educational method of commanding and forbidding. Preaching as a method of education that has an persuasive and motivating aspect, if the principles and rules governing it are observed, it will awaken the woman's nature and remind her of the divine blessing and pave the way for the growth and flourishing of her talents. Hojr in bed as a method of emotional correction training, causes the woman to be emotionally pressured and think about her rebellion and disobedience, and as a result, she awakens obedience to the duties of the family. Multiplication in the specific manner and conditions described in this article, as a behavioral interaction, purifies the self and regulates the behavior of the naughty woman.
  Keywords: ill treatmeat, Educational jurisprudence, Preaching, Punish the disobedient
 • Ayyuob Amraei *, Maryam Nazarbeygi, Mohammad Etratdoost Pages 205-225

  Ethical and educational mission requires to provide a practical plan to meet the needs of human beings and the ultimate goal of creation. One of its solutions is to model and objectively embody morality and educational teachings in human models, at the top of which are the prophets and saints. By emphasizing the revelatory teachings on the necessity of moral and educational growth in line with the Ahl al-Bayt (AS), the motivation and goal of human beings to receive this Islamic educational system and to be in harmony with it becomes double and clearer. The present study, based on the common version and regardless of the document analysis and content analysis method, has analyzed the text of the noble hadith of Kesa, which after a little review of data, in detail, the frequency of keywords, main themes and sub-themes or points The focus of the hadith has been extracted. The results show that topics such as the use of titles and nicknames, greetings and answers, permission and obedience, and topics in the field of creating family intimacy, which are more numerous in the text of the hadith, as educational teachings of the said hadith for Introducing an educational model that it seems in such an atmosphere can be used to help and help this hadith.

  Keywords: Hadith of Kesa, Ahl al-Bayt (AS), Islamic education, content analysis method, Family