فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
پیاپی 6 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • المیرا ناطقی *، حسین کاظمی صفحات 1-13

  هدف اصلی مطالعه بررسی ارتباط بین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با عملکرد شرکت است. عملکرد شرکت از طریق ارزیابی متوازن محاسبه شد. روش تحقیق این مطالعه تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد، جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذفی صورت گرفته است، جهت تجزیه و تحلیل آماری از داده های 105 شرکت در طی 8 سال 1390 الی 1397 استفاده شده است. پیش آزمون های مورد استفاده در این تحقیق مانایی و نرمالیته می باشند و پس از تایید با توجه به آماره f لیمر و آزمون هاسمن، رگرسیون مطالعه به روش داده های پانل و با اثرات ثابت تخمین زده شد، نتایج رگرسیون نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، سهام شناور آزاد، استقلال هیات مدیره و نوع حسابرس با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین اندازه ی هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود ندارد و این فرضیه رد می شود. برازش تحقیق توسط نرم افزار ایویوز 8 صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: نظام راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، ارزیابی عملکرد متوازن
 • ام البنین فاریابی *، سید روح الله حسینی، محمود بلوچ صفحات 14-29

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرادراک از عدالت و وابستگی به برند در ایجاد وفاداری مشتریان از طریق برنامه های پاداش انجام گرفت. این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی تعداد 384 نفر از مراجعه کنندکان به شهربازی در شهر بندرعباس به روش تصادفی در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوانگ و همکاران (2019) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار PLS و به کار گیری آزمون های کلوموگروف – اسمیرنف و تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج نشان می دهد با توجه ضریب مسیر متغیر و اعداد معناداری می‌توان گفت انصاف مبتنی بر ارتباطات و ارزش رابطه مثبتی با دلبستگی به برند دارد. ضریب مسیر و اعداد معناداری نشان داد انصاف مبتنی بر ارتباط و ارزش رابطه مثبتی با قصد وفاداری دارد. انصاف مبتنی بر ارزش ارتباط مثبتی با قصد وفاداری دارد. دلبستگی به برند ارتباط مثبتی با قصد وفاداری دارد. دلبستگی به برند ارتباط مثبتی با ساعات هر بازدید دارد. دلبستگی به برند ارتباط مثبتی با سهم هر بازدید دارد. دلبستگی به برند ارتباط مثبتی با سهم خرید مشتری دارد. قصد وفاداری رابطه مثبتی با ساعات هر بازدید دارد. قصد وفاداری رابطه مثبتی با سهم هر بازدید دارد و در نهایت قصد وفاداری رابطه مثبتی با سهم خرید دارد (001/0 > P و 96/1 < t).

  کلیدواژگان: ادراک از عدالت، وابستگی به برند، وفاداری مشتریان
 • سهیل دوانی * صفحات 30-58
  هدف

  با توجه به گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت در شهرستان شاهین شهر، موضوع مدیریت بهینه ی پسماند ها به یکی از مهمترین مسایل مدیریت شهری تبدیل شده است در صورتی که این زباله ها به درستی مدیریت نشوند تعادل محیط زیست را به شدت تهدید می کند. برنامه ریزی برای انتخاب محل دفن مناسب و بهداشتی از مهمترین ضرورت های نظام برنامه ریزی و توسعه پایدار است.

  روش

  با در نظر گرفتن اهمیت فاکتورهایی مانند انتخاب مناسب ترین مکان دفن و حداقل کردن هزینه ها، پژوهش حاضر به ارایه یک مدل ریاضی چند هدفه مکان یابی- مسیر یابی گسسته تصمیم و ارایه راه حل بهینه پرداخته است. برای اعتبارسنجی مدل ریاضی پیشنهادی از روش دقیق گمز استفاده شده، که نتایج حاصل از حل مسایل تولیدی اعتبار مدل را اثبات می کند.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن است که پس از پیاده سازی کد گمز، هزینه مسیریابی و مکان یابی 1000806 گزارش گردید که موجب صرفه جویی چشمگیری در هزینه ها گردیده است چرا که قبل از این کار پژوهشی هزینه مسیریابی و مکان یابی میزان 2170649 بوده که تقریبا به نصف تقلیل یافته است.

  نتیجه گیری

  در این مقاله با توجه به محدودیت های اقتصادی و امکان پذیر نبودن بازیافت تمام زباله ها به توسعه مدل ریاضی دو هدفه مساله مکان یابی – مسیریابی وسایل نقلیه با هدف کاهش هزینه های جمع آوری و دفع پسماندهای شهری و دفن زباله های شهری در شرکت مدیریت پسماند شهرستان شاهین شهر پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: مسیریابی-مکان یابی، دفع پسماندهای شهری، مکان یابی سبز، مسیر یابی سبز
 • صدیقه سلیمانپور * صفحات 59-74

  امروزه حسابداری الکترونیکی توسعه جدیدی در زمینه حسابداری داشته است. سیستم حسابداری الکترونیکی برای ثبت و پردازش اطلاعات مالی یک سازمان کامپیوتری بر فناوری های کامپیوتر متکی است و یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده است و تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است جامعه ای آماری شرکت کشتیرانی ایران و بانک انصار شهر تهران می باشد که هر کدام نمونه ای از شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت تاثیرمثبت و معنا داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: حسابداری الکترونیکی، شرکت ها، آنلاین، اینترنت، خدمات، سرمایه گذاران، مصرف کنندگان
 • عزت الله غلامی * صفحات 75-87
  زمینه و هدف

  اخلاق حرفه ای، تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها و عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخلاق حرفه ای (رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری) با عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استان لرستان انجام شد.

  روش

  این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش های توصیفی؛ از منظر هدف کاربردی؛ به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی؛ از نظر زمانی، مقطعی عرضی و بطور مشخص، مبتنی بر مطالعات همبستگی است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی پرسشنامه بوده که براساس مدل تحقیق طراحی شده است و برای تعیین روایی ابزار از نظرات اصلاحی اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شده و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. 101 نفر (26 فرمانده و 75 پرسنل پلیس) از کارکنان پلیس از طریق نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند و پرسشنامه های اخلاق حرفه ای و عملکرد کارکنان را تکمیل نمودند.

  یافته ها

  برای تحلیل داده ها از رگرسیون خطی ساده به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین اخلاق حرفه ای (رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری) و عملکرد کارکنان مثبت و معنادار است. از ضریب رگرسیون به منظور بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری استفاده گردید و نتایج نشان داد که این متغیرها می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد کارکنان محسوب گردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج توصیه می شود که مدیران و فرماندهان انتظامی، ابعاد عمومی اخلاق حرفه ای و همچنین ابعاد اختصاصی آن را براساس مشاغل مختلف در حین کار مورد تاکید قرار داده و خود به عنوان الگوی سایرین، پیشگام رعایت عملی اصول اخلاقی باشند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی، مسئولیت پذیری، عملکرد کارکنان
 • محمدرضا سرائیان *، عبدالحمید حاجی پور شوشتری صفحات 88-99
  هدف

  بررسی تاثیر گذاری جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بوده است.

  روش تحقیق

   پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری ده شرکت بزرگ بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی که حجم نمونه 186 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. 

  یافته های تحقیق:

  بیانگر نقش مثبت و معنی دار متغیرهای حمایت نهادی ، روابط تجاری و کشف فرصت بر تاثیر گذاری رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد، که تاثیر حمایت نهادی ، روابط تجاری و کشف فرصت نقش معنی دار و مثبت رویکردکارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش اقدامات کارآفرینی بوده است.

  کلیدواژگان: رویکردکارآفرینی، عملکرد سرمایه گذاری جدید، اقدامات کارآفرینی، حمایت نهادی، روابط تجاری، کشف فرصت
 • صفحات 100-118

  در سال‌های اخیر انقلابی به مثابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق رهگیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است. واژه گردشگری از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانیکه مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طولانی شد باعث شد که اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود علاقه‌مند شدند به همین دلیل مشکین شهر به عنوان یکی از شهرهای توریستی انتخاب شد. گردشگری سازمان یافته امروزه یک صنعت بسیار مهم در تمام جهان است. بی شک گردشگری مدرن با توسعه اقتصادی میسر است چرا که پل معلق در شهرستان مشکین شهر حال و هوای دیگری در توسعه گردشگری به مشکین شهر داده است و وجود زیپ‌لاین‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی که با حضور در مکان گردشگری اگر داده تلفن همراه مسافران باز باشد با اتصال سریع وای فای و استفاده و راهنمایی‌های اینترنتی یکی دیگر از خدمات گردشگری در طول سفر برای مسافران حتی مسافران خارجی نیز می‌باشد. در این مقاله بررسی ارتباط بین پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و رشد اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر) بررسی می‌شود.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، رشد اقتصادی، توسعه صنعت گردشگری، شهرستان مشکین شهر