فهرست مطالب

مطالعات زبان فارسی - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1399)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حسن ابراهیم زاد*، حسین قلیزاده صفحات 1-26

  با تامل در آثار حکما و اندیشمندان و فلاسفه شرق و غرب، می توان فهمید که درک آن ها از «زمان» عمدتا دو گونه بوده است: نخست زمان طبیعی و بیرونی، معدود و تاریخی، مستمر و برگشت ناپذیر که مستقل از وجود و تجربه انسان قابل فهم است؛ دیگر زمان انسانی و درونی، اساطیری و مقدس، پایا و برگشت پذیر که انسان در درون خود آن را تجربه می کند. در این پژوهش، نگارندگان ضمن بیان مختصری از آراء حکما و صاحب نظران فلسفه غرب درباره هر دو مفهوم زمان، اشعار حافظ را نیز بررسی کرده، در پایان به این نتیجه رسیده اند که حافظ هر دو معنای زمان را در دیوان خود با ذوق شعری و عرفانی و دقت فلسفی مورد توجه قرار داده و در لابه لای اشعار خود از آن بهره برده است. از آن جایی که زمان (وقت) در عرفان جایگاه ویژه ای دارد و بی تردید حافظ دستی در عرفان نظری و عملی داشته است، بر این اساس به زمان استفاده شده در اشعار حافظ از دیدگاه عرفا نیز اشاره شده است.

  کلیدواژگان: فلسفه، زمان طبیعی، زمان انسانی، وقت عرفانی، شعرحافظ
 • محمدامین احسانی اصطهباناتی* صفحات 27-47

  بدون تردید یکی از سه حادثه مهم سیاسی و تاثیرگذار یک صد سال اخیر تاریخ معاصر ایران، کودتای 28 مرداد سال 1332 است. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، دو حادثه دیگر این قرن به شمار می روند. مساله اصلی این پژوهش، نحوه برخورد فرهیختگان و نخبگان فرهنگی ایران از جمله شاعران با این حادثه بزرگ و شیوه انعکاس آن در آثارشان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و شعرای منتخب، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخ زاد هستند. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که انعکاس این رویداد در اشعار شاعران مذکور بیشتر در حوزه درو ن مایه هایی مانند: عدم اتحاد و همدلی در میان آدم ها، دخالت بیگانگان در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اعتراض به جو اختناق زده و ناامن جامعه، روحیه یاس و ناامیدی، شکست و تردید و پوچی در شخصیت ها و توصیف فضای استبدادی و تیره جامعه است که این موضوع، بازتاب کودتا را در اشعارشان نشان می دهد.

  کلیدواژگان: مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخ زاد، یاس و بدبینی، شعر معاصر ایران، کودتای 28 مرداد
 • فاطمه امامی* صفحات 49-64

  «هدهد سیمرغ شده» سهروردی، برای نشانه شدن از مسیر پر پیچ و خم دال های زبان می گذرد و زیر تاثیر آن ها مدلول های جدیدی می آفریند. در گفتمانی که سهروردی از «هدهد سیمرغ شده» به دست می دهد، ما با گونه ای نشانه ای روبه رو هستیم که نه در جایگاه پرنده، که در جایگاه های متعدد دیگری، بروز می کند که بررسی آن ما را به حوزه ساختار جانشینی زبانی وارد می کند. نگارنده در این مقاله، در پی آن است تا با روش تحلیلی-توصیفی به کارکردهای گفتمانی و فرهنگی، گذر از فضایی فیزیکی- کنشی به فضایی نمادین و استعلایی و تبیین ویژگی های نشانه-معنا شناسی داستان «صفیر سیمرغ» از سهروردی بپردازد. «هدهد» در نظام جانشینی به کار گرفته شده در گفتمان سهروردی، بر اثر تاثیر نوسانات مدلولی، آرام آرام از عنوان پرنده یا مرغ، فراموش شده، به نشانه ای معنادار تبدیل می شود؛ در حقیقت، «هدهد» در کنار «هدهد» بودن، همه چیز هست. چنین عملیاتی را که امکان گذر از گونه ای دالی به گونه ای مدلولی متکثر و استعلایی را فراهم می سازد، سیر تکاملی نشانه در زبان می نامیم.

  کلیدواژگان: سهروردی، صفیر سیمرغ، هدهد، سیمرغ، نشانه معناشناسی سیال
 • افسانه اولادی قادیکلایی، حسین پارسائی* صفحات 65-86

  حرکات بدن، خلق وخوی، ظاهر، نوع راه رفتن، حرکات چهره، تماس چشمی، نوع ایستادن، حرکات دست ها و تغییرات فیزیولوژی و نوع پوشش، همه به نوعی راهی برای ارتباط با سایرین است. این کنش ها و رفتارهای غیرکلامی زبان، پیچیده ترین مفاهیم انسانی را به دیگران منتقل می کند. در این مقاله نگارنده با پژوهشی درعلوم ارتباطات و بین رشته ای، ارتباطات غیرکلامی منظومه لیلی و مجنون  را بررسی نموده و تلاش شده پیام هایی را که شاعر کوشیده است از طریق ارتباطات غیرکلامی به خواننده منتقل کند، آشکار نماید. نظامی با استفاده از کارکردهای غیرکلامی زبان علامات، زبان عمل و  زبان اشیاء در این منظومه فضای دراماتیک ایجاد کرده است که در این مقاله به تحلیل این کارکردها پرداخته می شود. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که از میان این فرایندهای ارتباطی، «حرکات و اشارات اندام» و «ارتباطات چشمی»، نقش به سزایی در جریان انتقال مفاهیم و پیام ها ایفا می کنند

  کلیدواژگان: ارتباطات غیرکلامی، ادبیات غنایی، زبان بدن، کارکردهای زبانی، منظومه لیلی ومجنون.
 • خدیجه اولادی، رضا فرصتی جویباری*، حسین منصوریان صفحات 87-104

  تفاوت نگاه انسان ها به جهان، ضرورت مطالعه در آثار ادبی را دو چندان می کند تا از این رهگذر شناخت انسان و پیوندهای ادبی- فرهنگی ملل میسر شود. ادبیات تطبیقی راهی علمی برای این شناخت و تاثیرگذاری است. فردوسی و شکسپیر ستارگان ادبیات سرزمین خویش و جهان هستند که در خاستگاه اندیشه شرق و غرب آثار بی نظیری خلق کرده اند. اگرچه در بدو امر، داستان سیاوش، روایتی تراژیک همچون اتللو به نظر نمی رسد، لکن، بررسی اثر، انطباق آن با ویژگی های تراژدی را نشان می دهد که نوشتاری دیگر می طلبد. هدف مقاله حاضر که با روش تطبیقی-تحلیلی انجام یافته، بررسی درون مایه داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی و اتللو نوشته شکسپیر است که ضمن بررسی مضامین دو اثر و واکاوی داستان ها، وجوه مشترک و بعضا متفاوت آن ها آشکار گردید. یافته های تحقیق مبین این مطلب است که دو شاعر اساس داستان های خود را بر توصیف ویژگی های اخلاقی بنا نهاده اند. در این دو اثر وجود شباهت ها بیش از تفاوت هاست و «حسادت» عامل مشترک وقوع حوادث بوده است. همچنین نتایج حاصله نشان دهنده این نکته مشترک در هر دو تراژدی است که جدال قهرمان و سرنوشت بیش از هر چیز عرصه تجلی خصایصی انسانی، نظیر صداقت و عاطفه است. با این حال تفاوتی مهم که در این قرایت دریافت گردیده حاکی از آن است که شخصیت های دو داستان انطباق دقیق با همزاد مشخص خود در تراژدی دیگر ندارند؛ به گونه ای که شخصیت سیاوش از برخی جهات منطبق با ویژگی های اخلاقی دزدمونا و گاهی یادآور ویژگی های اتللوست.

  کلیدواژگان: تراژدی، سیاوش، اتللو، شخصیت، اخلاق، حسادت
 • قادر بایزیدی*، عبدالله طلوعی آذر صفحات 105-122

  < p class="a" dir="RTL">فریدون توللی از پیشگامان شعر نو فارسی و از زمره شاعران تاثیرگذار معاصر ایران به شمار می رود که علاوه بر طبع آزمایی در قالب های نوین، چندین قطعه شعر زیبا و دل نشین در قالب های کهن از جمله قصیده نیز از وی به جای مانده است. تعداد قصاید او اندک و کمتر از بیست و پنج قصیده است که مضامین گوناگونی از قبیل وصف طبیعت، مدح و ستایش، مسایل سیاسی و اجتماعی و... را شامل می شود. جامعه آماری این تحقیق را مجموعه قصاید او که اغلب در مجموعه «بازگشت» به چاپ رسیده، تشکیل می دهد. هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت شاخص ترین ویژگی های زبانی فریدون توللی در مجموعه قصاید وی از منظر واژگان، ترکیبات، نحو جملات، افعال پیشوندی، باستان گرایی لغوی و نحوی و...  با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای است تا از این طریق بتوان سیمای عناصر زبانی حاکم بر قصاید توللی را ترسیم نمود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که زبان شعری توللی در مجموع ساده، سلیس و پخته است. وی با ساختن ترکیبات بدیع و جدید، به کار بردن واژگان امروزین (بخاری و ارز دلاری) در کنار واژگان کهن (هودج و خراج)، استفاده از کلمات عامیانه، کاربرد جملاتی که دارای ساختار نحوی خطی و مستقیم هستند و موارد متعدد دیگر در مجموعه قصاید، دایره و شمول لفظی و معنایی واژگان زبان فارسی را  غنی تر و پربارتر کرده است.

  کلیدواژگان: مختصات زبانی، قصاید، شعر، فریدون توللی، ترکیبات بدیع، باستان گرایی
 • علی تمیزال* صفحات 123-134

  واژه های صلح، دوستی و آشتی از آغاز تاریخ بشر تا کنون جزء پرکاربردترین واژگان به شمار آمده اند؛ چنان که درکتاب های آسمانی مانند قرآن مجید، انجیل، تورات و کتاب های عرفانی، فلسفی، حکمی و ادبی نیز به فراوانی از آن یاد شده و در اندیشه های عارفان، ادیبان، حکیمان، شاعران و عالمان گوناگون جا گرفته است. در ادبیات عرفانی نیز، عارفان  به وصف کردن واژه های صلح و آشتی و دوستی اهمیت زیادی داده و در متون عرفانی خود، مکرر انسان ها را به صلح و دوستی دعوت کرده اند. مولانا جلاالدین رومی یکی از این مهم ترین و معروف ترین عارفان قرن سیزدهم میلادی می باشد که با آثار گران بها و افکار ارزشمند عرفانی خود در همه جهان نور عرفانی، آشتی، و دوستی را پراکنده است. مولانا در آغاز مثنوی، وجود انسان را به نی ای مانند کرده که از نیستان و اصل خود جدا افتاده و به سبب این جدایی، فریاد شکایت سرداده است. پس انسان باید تلاش کند تا از قید و بندهای دنیایی ببرد و سرانجام به اصل خود بازگردد. چنین انسانی در طول زندگی خود فردی بی آزار و صلح جو خواهد بود. با توجه به این نکته،  نگارنده در این مقاله سعی کرده است نظر و اندیشه های مولانا  را در سروده هایش درباره صلح و دوستی بررسی کند.

  کلیدواژگان: مولانا، عرفان، صلح، آشتی، دوستی
 • محبوبه حیدری*، شیوا حیدری صفحات 135-159

  نقد بوم گرایانه رویکردی تازه در عرصه نقد ادبی و پاسخی به بحران های زیست محیطی ایجادشده در دهه های اخیر است. باور بر این است که اهمیت انحصاری به انسان، به رابطه او با طبیعت آسیب رسانده و نباید انسان را در راس هستی بدانیم؛ درواقع انسان بخشی از طبیعت است نه جدا و مسلط بر آن. یکی از روش های اصلی نقد بوم گرا در رسیدن به این هدف، ترغیب بشر به بازگشت به دوران اسطوره هاست؛ دورانی که انسان با طبیعت دوست و هم زیست بوده است. تجلی آن دوران را می توان در قصه ها نیز -که میراث دار اساطیر هستند- مشاهده کرد. در این مقاله چهل قصه عامیانه انتخاب شده و بر مبنای نقد بوم گرا، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نظری و به روش کتابخانه ای انجام شده است. نقش طبیعت در بعضی از عناصر از جمله مکان، درون مایه و پیام، موضوع، بن مایه و به خصوص شخصیت ها برجسته تر است. رابطه انسان و طبیعت در این قصه ها بسیار نزدیک و دوستانه است. در قصه ها انسان و طبیعت در کنار یکدیگر هستند.

  کلیدواژگان: نقد بوم گرا، طبیعت، محیط زیست، قصه های عامیانه، عناصر داستان
 • رقیه سپهری، فاطمه مدرسی* صفحات 161-188

  از نظر عرفا کامل ترین راه شناخت حق تعالی، معرفت شهودی است. این نوع معرفت نه از راه تفکر نظری بلکه با مشاهده حقایق و طی منازل و مقامات و ترک تعلقات دنیوی و تهذیب نفس به دست می آید. این راه اگرچه راهی دشوار و سخت و خاص برخی انسان های مخلص است، اما نسبت به روش برهانی و عقلی نزدیک ترین راه به هدف است. در این پژوهش برآنیم تا نظر مولانا را در مورد این مقوله به روش تحلیلی-توصیفی بیان داریم. برآیند تحقیق حاکی از آن است که مولوی نیز چون دیگر عرفا، قایل به مراتب در معرفت و شناخت است و شناخت شهودی را معتبرترین شناخت می داند که در آن سالک بدون هیچ واسطه ای خدا را به شهود قلبی خود می شناسد. وی شناخت عقلی و سپس حسی را در مراتب بعدی می داند و آن ها را برای کسانی که به شناخت مراتب بالاتر دسترسی ندارند، معتبر و مجاز می داند. از دیدگاه مولانا، ابزار و وسیله معرفت شهودی، دل است. از نظر وی دلی که منظر و مظهر حضرت سبحان است، دل انسان کامل یا به تعبیری دل اولیا و انبیا است و توحید حقیقی، دیدار شهودی است و این نوع معرفت نسبت به خداشناسی که مبتنی بر استدلال و آفاق و انفس است، رجحان و برتری دارد

  کلیدواژگان: استدلال، دل، شهود، معرفت، مولوی
 • معصومه صادقی* صفحات 189-204

  «نوستالژی» در اصطلاح به احساس غم همراه با حسرت هنگامی که فرد به دوره یا اتفاقی در گذشته می اندیشد، گفته می شود؛ به عبارت دیگر نوستالژی حسرت و دلتنگی نسبت به ایام خوش گذشته و اشتیاق بازگشت به آن روزگاران است. این اصطلاح از علم روان شناسی وارد ادبیات شده و ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان دارد. نوستالژی یکی از موضوع های مهم شعر معاصر است. فروغ فرخ زاد از جمله شاعرانی است که حسرت گذشته های خوش از دست رفته و یادکرد آن ها در اشعارش بسامد فراوانی دارد. این پژوهش بر آن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی عوامل ایجاد غربت و حسرت بر گذشته در شعر این شاعر معاصر بپردازد. یافته ها نشان از آن دارد که مضامین نوستالژیکی همچون غم غربت، کودکی، معشوق، مرگ و آرمان شهر در سروده های فروغ نمود بیشتری یافته است.

  کلیدواژگان: نوستالژی، غم غربت، شعر معاصر، فروغ فرخ زاد
 • فتانه قملاقی، لطیفه سلامت باویل* صفحات 205-227

  هدف از تحقیق حاضر، بازشناسی پیوند میان هنر و ادبیات با واکاوی در یکی از عناصر سازنده زیبایی شناسی؛ یعنی آرایه های ادبی است تا بتواند از این رهگذر از یک سو با بررسی آرایه های ادبی که بر آرایش سخن، زیبایی کلام و رسایی معانی می افزایند، تاثیر این فرایند مذکور را در ارتقای سطح معانی در دو اثر بهشت گمشده جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی دریابد و از سوی دیگر زیبایی شناسی را به عنوان شاخه ای از فلسفه که منعکس کننده ارتباط حسی اثر با مخاطب و میزان لذتی است که خواننده از اثر می برد، نشان دهد. پژوهش پیش روی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی بهشت گمشده جان میلتون و دیوان رودکی به تحلیل نمونه هایی از آرایه های ادبی به کار گرفته شده در این دو اثر پرداخته است. این تحلیل نشان می دهد که هر دو شاعر در کاربرد ابزارهای بلاغی نه تنها آگاهانه عمل کرده اند، بلکه نحوه استفاده و میزان کاربرد این آرایه ها در راستای فرم دهی به متن و القاء معانی مورد هدفشان قرار دارد.

  کلیدواژگان: بهشت گمشده، دیوان رودکی، هنر، زیبایی شناسی، آرایه های ادبی.
 • زینب نوروزعلی، احمد خیالی خطیبی*، علی اصغر حلبی صفحات 229-253

  نوشتار حاضر کوششی در جهت یافتن برخی از نمادها در دیوان سعادت نامه استرآبادی و ساقی نامه ترشیزی است. نمادها در حقیقت مبین اشکال و مفاهیمی هستند که ما نمی شناسیم و از آن جا که نمادها بیانگر حالات روانی خاصی از انسان ها هستند، می توان با تاویل و تفسیر آن ها در اشعار، به ویژگی های خاص روانی و جهان بینی شاعران دست یافت. ساقی نامه ظهوری ترشیزی و سعادت نامه نظام الدین استرآبادی از جمله آثاری هستند که تحقیقات کافی در مورد آن ها صورت نگرفته و بسیاری از زوایای ارزشمند آن ها پنهان مانده است؛ بنابراین با استخراج نمادها در این دو اثر، می توان کمک شایانی به تفسیر ابیات کرد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی برخی نمادها در سعادت نامه نظام الدین استرآبادی و ساقی نامه ظهوری ترشیزی مورد ارزیابی قرار گرفته است و بر آن است که به سوال های مطرح شده پاسخ دهد. پس از استخراج این نمادها در هر دو دیوان، این نتیجه به دست آمد که نظام الدین استرآبادی شناخت عمیق و دقیقی از نمادها داشته و انگاره های کهن الگویی را با استفاده از عنصرخیال در سعادت نامه خود به طور ویژه ای به کار برده است. این در حالی است که ترشیزی، از موقعیت های کهن الگویی در اثرش بهره نبرده است. این پژوهش به شیوه نظری و به روش کتابخانه ای و از نوع تحلیل محتوا است.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، نماد، سعادت نامه استرآبادی، ساقی نامه ترشیزی
 • فتانه یوسفی، مجتبی منشی زاده*، فرح زاهدی صفحات 255-273
  این پژوهش به بررسی و ریشه شناسی ساختمان فعل در کتیبه ها با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته و در آن تلاش شده است تا ساختار فعل و صرف و نحو و جایگاه آن در جمله با استناد به کتیبه ها شناسایی و بررسی شود. برای جمع آوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری، به صرف و نحو فعل ها پرداخته شده است. برای بررسی بهینه ریشه شناسی و ترجمه صحیح کلمات از سروده های آن دوره یعنی دوره باستان استفاده شده تا نکات اساسی مورد نظر به درستی بیان شود. در این سروده ها فعل ها مشخص شده و زمان آن مورد بررسی قرار گرفته است. در جمع آوری اطلاعات که عمده ترین آن، بررسی و ریشه شناسی افعال در کتیبه شاپور یکم کعبه زردشت می باشد، به شباهت ها و تفاوت های افعال و سیر تحول آن از دوره باستان به فارسی میانه و پهلوی اشکانی پرداخته می شود. در این مقاله افعال در جملات کتیبه شاپور یکم در کعبه زردشت و صرف و نحو آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. پژوهش نشان می دهد که فعل در فارسی باستان در گذر زمان به فارسی میانه دچار تغییراتی شده است. در تحول از ایرانی باستان به فارسی میانه و پهلوی اشکانی، دستگاه های فعلی نقلی، ماضی و آینده و ماده های فعلی آغازی، آرزویی و تشدیدی از میان رفته اند. تنها دستگاه فعلی معروف به مضارع تحول یافته و عمومیت پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: ریشه فعل، ساختار فعل، کتیبه پارتی، کتیبه ساسانی
|
 • Hassan Ebrahimzad *, Hossein Gholizadeh Pages 1-26

  Investigating works of intellectuals and philosophers, one could understand their realization of “time” has been of two categories. Firstly, time that is ordinary, external, finite and historical, continuous and irreversible which is understandable regardless of human experience or existence. Secondly, human and internal time which is mystical and holy, stable and irreversible that human can experience from within themselves. In this study, we intended to briefly clarify Western intellectuals and philosophers’ perspectives regarding both concepts of time. We have also investigated Hafez poems and the results indicate that Hafez has benefitted from both concepts of time in his Divan with a poetic and mystic taste as well as philosophical precision. Since time has a specific position in mysticism and Hafez has undoubtedly been adroit in theoretical and practical mysticism, we have mentioned usage of time in Hafez’s poems from a mystic view point as well.

  Keywords: philosophy, Ordinary Time, human time, Mystic Time, Hafez’s Poems
 • Mohammad Amin Ehsani Estahbanati * Pages 27-47

  One of the most significant political and influential events in the last century of Iranian contemporary history was 1953 Iranian Coup. The other two in this century were Persian Constitutional Revolution and Iranian Islamic Revolution. The core of the issue in this study is Iranian cultural elites and intellectuals’ perspective towards this glorious event and its reflection in their works. The approach in this study is descriptive-analytical and the selected poets are Mehdi Akhavan-Sales and Forough Farrokhzad. The results show that the reflection of this event in aforementioned poets’ work mostly concern contents such as: lack of unity or sympathy among people, foreigners’ interference in political and cultural affairs, opposition to the suffocated and insecure atmosphere of the society, hopelessness, failure and doubt, futility in character and description of the bleak situation of the society. These issues indicates the reflection of the coup in their poems.

  Keywords: Mehdi Akhavan-Sales, Forough Farrokhzad, hopelessness, Pessimism, 1953 Iranian Coup
 • Fatemeh Emami * Pages 49-64

  Sohrevardi’s “Simurgh-become hoopoe” passes by meandrous physical lingual paths and creates new concepts under their influence. In the discussion of “Simurgh-become hoopoe” by Sohrevardi, we are encountered with a type of indication that not only appears in the status of a bird, but also emerges in other status as well. Investigating this, we enter the realm of structural lingual substitution. In this study, the researcher has tried to investigate conversational and cultural functions with an analytical-descriptive approach in order to pass from a physical-action status to a symbolic tranxendental one and to delineate indication-semantics characteristics in the story of “The Calling of the Simurgh” by Sohrevardi. “Hoopoe” as a substitutional order in Sohrevardi’s discussion, is gradually forgotten as a bird and is altered to a meaningful indication through the impact of conceptual transformation: in fact, “hoopoe” is everything besides being “hoopoe”. Such transformation that leads to an alteration from appearance to multi-conceptual and tranxendental type in language is called evolutionary path of indication.

  Keywords: Sohrevardi, The Calling of the Simurgh, Hoopoe, Simurgh, Indication of Unstable Semantics
 • Afsane Oladigadikolaei, Hossein Parsaei * Pages 65-86

  Body movements, manners, type of walking, face expressions, eye contact, type of standing, hand movements and physiological alterations as well as type of clothing are all considered as communication ways with others. These actions and nonverbal behavior of language convey the most complex human concepts to others. In this study, the researcher has investigated nonverbal communications of Layla and Majnun Poems regarding interdisciplinary and communication science to exhibit the poet’s attempts in conveying his message through nonverbal communications. Nizami has established a dramatic background via nonverbal functions of sign language as well as object and action language that are discussed in the present study. The results show that among these communication processes, “organ movement” and “eye contact” have had a significant role in conveying messages and concepts successfully.

  Keywords: nonverbal communications, Lyrical Literature, Body Language, Lingual Functions, Layla, Majnun Poem
 • Khadijeh Oladi, Reza Forsati Joybari *, Hosein Mansoorian Pages 87-104

  Our different perspectives towards the world increases the necessity to investigating literary works in order to know humanity and recognize cultural–literary bonds among all nations. One of the ways to affect these issues is through comparative literature. Ferdowsi and Shakespeare are considered as literature heroes among their own nations as well as other nations in the world. They have created unique masterpieces to the West and East’s views. Although Siyavash’s story does not seem a tragedy like Othello in the beginning, investigating it shows tragedy characteristics that need to be studied upon. The present study aims to investigate the theme Siyavash from Shahnameh-e-Ferdowsi and Shakespeare’s Othello via an analytical-comparative approach. In addition to analyzing the stories and the themes, their similarities and differences were revealed. The results show that both of these poets have established a foundation of their stories based on moral values. Similarities between the two are more than the differences and the common factor causing the events was “envy”. Moreover, the results reveal that the hero’s battle reflects humane characteristics such as honesty and affection more than anything else. Nevertheless, the main difference is that the characters do not precisely resemble their double ganger in other tragedies; in a sense Siyavash is similar to Desdemona’s in terms of moral state and occasionally resembles Othello’s characters.

  Keywords: Tragedy, Siyavash, Othello, character, morality, envy
 • Ghader Bayazidi *, Abdollah Toloeiazar Pages 105-122

  < p >Fereidoon Tavallali is considered as a pioneer in modern Persian poetry and an influential figure in contemporary Persian poetry. In addition to a taste in modern poetry, he has said several magnificent odes in classic poetic forms. His odes are barely twenty five in numbers and they describe nature, praise and worship as well as socio political issues, etc. The population in this study is his odes collection mainly published in “Bazgasht”. This study aims to investigate and recognize Fereidoon Tavallali’s most noticeable lingual characteristics in his odes collections regarding lexical meaning, combinations, syntax, prefixed verbs, and semantic archaism, etc. The methodology was library research with an analytical-descriptive approach to illustrate Tavallali’s lingual elements in his odes. The results show that Tavallali’s language is generally plain, fluent and sophisticated. He has exploited modern and new combinations (heater and dollar currency) along with archaic ones (howdah and tribute) and has made use of colloquial words as well as linear-structured sentences in his odes collections to enrich Persian language and granted a wider range of semantics to its words.

  Keywords: Lingual Characteristics, odes, poem, Fereidoon Tavallali, Modern Combinations, archaism
 • Ali Temizel * Pages 123-134

  Peace, friendship and reconciliation have been of the most used words since the dawn of human civilization. They are mentioned in heavenly books such as: Holy Quran, Bible and The Torah as well as in mystical, philosophical, scholarly and literary books on numerous occasions. These concepts are well placed in mystics, scholars, intellectuals, scientists and poet’s thoughts. In mystical literature, mystics have emphasized definition of peace, friendship and reconciliation and have frequently called people upon peace and friendship in their mystical prose. Maulana Jalaluddin Rumi is considered as one of the most important and most well-known mystics of 13the century A.D who has disseminated the enlightenment of mysticism, reconciliation and friendship through his grandeur writings as well as valuable mystic thoughts all over the world. He simulates human existence to a reed that has been separated from his source and has complained about this separation. Therefore, humans need to free themselves form mundane limits and go back to their source. Such humans would be innocuous and peace-seeking individuals in their entire lives. Regarding this issue, the writer has tried to investigate Mowlana’s thoughts and perspectives concerning peace and friendship in this study.

  Keywords: Mowlana, mysticism, Peace, reconciliation, Friendship
 • Mahboobeh Heidari *, Shiva Heydari Pages 135-159

  Eco-friendly criticism is considered as a new approach in literary criticism and a response to environmental crises in recent decades. It is believed that attributing exclusive importance to humans has damaged their relations with the environment and humans ought not to be supposed as the apex of the universe; in fact, human is a part of nature not separated from nor dominant over it. One of the main methods of eco-friendly criticism in reaching this aim is encouraging human kind to return to mythology eras; where humans were affable and companions of nature. The reflection of those eras –that they are inhabitants of myth- are found in tales as well. We have selected forty tales in this article and studied them based on eco-friendly criticism. This is a theoretical study and has been done through library research. The role of nature in elements such as: place, content and message, topic and theme and especially characters is more significant. Human relation with nature is indeed close and amiable in these tales. Human and nature are beside one another in these tales.

  Keywords: Eco-Friendly Criticism, nature, The environment, folktales, Story Elements
 • Rogieh Sepehri, Fatemeh Modarresi * Pages 161-188

  From mystics’ viewpoint, the most sophisticated path to know God is through intuitive cognition. Achieving this type of cognition is not conceivable through theoretical thoughts but through witnessing realities, passing phases and stages, leave mundane life and to nurture yourself. Even though this is an arduous path and belongs to pure individuals, it is the nearest feasible path from a rationalistic perspective. In the present study, we intend to express Molana’s view regarding this issue with an analytical-descriptive approach. The results show that Molavi similar to other mystics, recognizes phases and stages in cognition. He believes intuitive cognition is the most credible knowledge in which mystics -without any intermediaries- know God through their own heartfelt cognition. He considers heartfelt knowledge and then sensory knowledge in lower stages and recognizes their credibility for people who are not able to reach upper stages. In Molana’s mind, heart is considered as the instrument for intuitive cognition. He argues that a heart which reflects God Almighty belongs to the purest of mankind that is the prophets and their true disciples. True monotheism exists in intuitive insight and this type of knowledge of God is dependent on reasoning, inwardness and façade.

  Keywords: Reasoning, Heart, intuition, cognition, Molavi
 • Masoumeh Sadeghi * Pages 189-204

  Nostalgia is referred to sorrow along with regret whenever one is thinking about an era or an event in the past; in other words, nostalgia is regret and ennui regarding good old days and ardor to go back to those times. This term has been borrowed form psychology and has rooted in human subconscious. Nostalgia is one of the most noticeable subjects in contemporary Persian poems. Forough Farrokhzad is one of the poets whose poems have reflected past regrets and reminiscence. This study aims to investigate the motives of regret and sorrow for the past in her poems through a descriptive-analytical approach. The results show that nostalgic contents such as loneliness sorrow, childhood, beloved, death, and utopia have significant presence in Forough’s poems.

  Keywords: Nostalgia, Loneliness, contemporary poems, Forough Farrokhzad
 • Fattaneh Ghomlaghi, Latifeh Salamat Bavil * Pages 205-227

  In this study we have tried to recognize the relationship between art and literature through analyzing one of the constituent elements of aesthetics which is figures of speech. Studying figures of speech as embellishment of speech, increases the beauty and clearness of the meaning and affects meaningfulness in John Milton’s Paradise Lost and Divan-e Rudaki Samarghandi. It also considers aesthetics as a branch of philosophy which is reflective of sensory communication in these works with the audience and the extent of enjoyment that they are entertained with. This study is done with a descriptive-analytical approach and it investigates John Milton’s Paradise Lost and Divan-e Rudaki Samarghandi. The study indicates samples of figures of speech in these works and represents that both of the poets have not only consciously utilized figurative tools but also the extent and how to utilize these figures in terms of forming the discourse as well as imposition of meaningfulness are vividly shown.

  Keywords: Paradise Lost, Divan-e Rudaki, art, Aesthetics, figures of speech
 • Zeynab Noroozali, Ahmad Khiali Khatibi *, Ali Asghar Halabi Pages 229-253

  The present study is an attempt to find symbolism in Divan-e Astarabadi and Saghinameh-e Torshizi. Symbolism is in fact the expression of different notions and concepts that we are not aware of. Since symbolism expresses human’s specific mental states, we could realize the poet’s mental state and ideologies through analyzing and interpreting it. There has not been sufficient research on Saghinameh-e Zohoori Torshizi and Divan-e Nizam oddin Astarabadi so far; thus many of their valuable concepts are not revealed. Therefore, this research can contribute to interpretations of the verses via symbolism analysis in these two poems. In this study, we have investigated symbolism in Divan-e Astarabadi and Saghinameh Zohoori Torshizi with a comparative approach and intend to reply to several inquiries. After derivation of the symbols in both of these Divans, The results show that Nizamoddin Astarabadi has had a precise and sophisticated knowledge on symbolism and has exploited archaic-patterned ideologies via imagination in his Divane in a specific way. However, Torshizi has not benefitted from archaic settings in his work. This study has been done with a theoretical approach and library research and it is a kind of content analysis investigation.

  Keywords: comparative literature, Symbolism, Divan-e Astarabadi, Saghinameh Torshizi
 • Fattaneh Yousefi, Mojtaba Monshizadeh *, Frarh Zahedi Pages 255-273
  In this study, we have investigated etymology of verb structure in inscriptions with a descriptive-analytical approach in order to study verb structure and grammar and their position in the sentence referring to the inscription. Regarding data collection, we have used library research and have presented grammar of the verbs through taking notes. In order to optimize studying etymology and correct translation of the words, we have adopted ancient eras so as to describe essential points. Verbs are specified and the tenses are analyzed. Studying the verbs and its etymology is the most important in terms of data collection. We have intended to study similarities and differences between verbs and its evolution since ancient era to middle-era Persian and Askani Pahlavi in the inscription of Shapur 1 Cube of Zoroaster. In this article, verbs in the inscription of Shapur 1 in Cube of Zoroaster as well as its grammar is addressed. The results show that verb in ancient Persian language through to middle Persian has experienced alterations. During these alterations, from ancient Persian to middle Persian and Askani Pahlavi, perfect present systems, past and future and initiative, wish and intensifications are all disappeared. The only system known as present tense has evolved and gained popularity.
  Keywords: Verb Root, Verb structure, Pahlavi Inscription, Sassanid Inscription