فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید حسین شمس، محمدحسن باستانی*، محمدرضا منیری همدانی صفحات 1-12

  مدت زمان زیادی است که از رادارهای ماوراء افق فرکانس بالا برای اندازه گیری پارامترهای سطح دریا استفاده می شود. عمده تحقیقات انجام شده برای آب های عمیق و جریان های سطحی یکنواخت بوده است. از این رادارها برای استخراج پارامترهای سطح آب دریا در آب های کم عمق نیز می توان استفاده کرد. خلیج فارس به عنوان یک پهنه آبی بزرگ و در عین حال کم عمق شرایط مناسب برای تحقیق در زمینه رادارهای ماوراء افق در آب های کم عمق را دارا می باشد. سایر ویژگی های خلیج فارس همانند شوری آب، این خلیج را به یک ناحیه منحصربفرد برای رادارهای ماوراء افق فرکانس بالا تبدیل کرده است. طیف برگشتی رادار های فرکانس بالا در آب های کم عمق به عمق آب وابسته است. با دانستن مدل تغییرات جریان می توان مقدار سرعت جریان سطحی در سطح آب و نحوه تغییرات در داخل آب را با استفاده از رادارهای فرکانس بالا بدست آورد.

  کلیدواژگان: جریان سطحی، رادارهای ماوراء افق موج سطحی، آب های کم عمق، خلیج فارس
 • عبدالرضا کیانی، فاطمه قراخیلی*، سید محمد هاشمی صفحات 13-20

  در این مقاله یک آنتن موج نشتی با سطح گلبرگ کناری بسیار پایین برای کاربرد در باند X، طراحی و ساخته شده است. آنتن پیشنهادی یک موج بر مستطیلی است که یک شکاف پیوسته با الگوی معین بر روی دیواره ی پهن آن ایجاد شده است. ابتدا یک موج برمستطیلی با شکاف مستقیم در مرکز دیواره پهن، در نرم افزار تمام موج CST شبیه سازی و شدت میدان الکتریکی بر روی شکاف با استفاده از پروب خوانده و ذخیره می شود. سپس به تدریج، شکاف از مرکز به سمت انتهای دیواره، انتقال داده و خواندن و ذخیره کردن، شدت میدان الکتریکی در هر مرحله تکرار می شود. با استفاده از پایگاه داده ی شدت میدان الکتریکی به دست آمده، الگوی شکافی ارایه شده است که سطح گلبرگ کناری -50 dB را در این نوع آنتن ها امکان پذیر کرده است. آنتن پیشنهادی بعد از شبیه سازی و اطمینان از عملکردش، ساخته و پارامترهای عملکردی آن، اندازه گیری شد. مقایسه نتایج اندازه گیری و شبیه سازی نشان می دهد که تطبیق خوبی بین آن ها وجود دارد.

  کلیدواژگان: آنتن موج نشتی موج بری یکنواخت، الگوی شکاف، سطح گلبرگ کناری بسیار پایین
 • امید پاکدل آذر، هادی امیری*، قربد رزازی صفحات 25-37

  آشکارسازی اهداف زیرآب در محیط با طنین زیاد و عمق کم بوسیله سونار، فرایند بسیار سخت و پیچیده ای است. در این مقاله شکل موجی ترکیبی به منظور بهبود آشکارسازی با قدرت تفکیک بالا برای برد پیشنهاد شده است. ابتدا پس از تحلیل و بررسی شکل موج HFM ، نشان داده شد که شکل موج HFM برای اهداف متحرک گزینه مناسبتری از LFM به حساب می آید. در شکل موج پهن باند HFM با افزایش پهنای باند، سطح گلبرگ جانبی زیاد می شد و احتمال آشکارسازی اهداف ضعیف کاهش می یافت. در این تحقیق، روشی برای طراحی شکل موج با تفکیک به دامنه های مجزا پیشنهاد گردید و سپس به منظور کاهش نسبت پیک به سطح گلبرگ جانبی (PSLR) و افزایش احتمال آشکارسازی (Pd) هدف، کدهایی با نسبت پیک به سطح گلبرگ جانبی مینیمم، به شکل موج طراحی شده اضافه شد. سپس تابع ابهام شکل موج پیشنهادی محاسبه و رسم گردید و ویژگی حساسیت به داپلر، با توجه به پونزی شکل بودن تابع نیز مشاهده شد. ویژگی بارز الگوریتم پیشنهادی این است که شکل موج ارسالی را می توان متناسب با سرعت هدف مدنظر، طراحی نموده و احتمال آشکارسازی را بهبود قابل توجهی داد. نتایج ارزیابی نشان می دهد، در معیار PSLR بهبود قابل توجهی نسبت به شکل موج LFM حاصل شد. همچنین درمعیار تابع Q، سطح طنین قابل آشکارسازی شکل موج پیشنهادی نسبت به سایر شکل موج های مشهور در حوزه سونار برتری قابل توجهی ارایه می نماید.

  کلیدواژگان: سونار فعال، شکل موج، آشکارسازی، طنین
 • پوریا خدابنده، شیوا تقی پور عیوضی* صفحات 34-42

  به دلیل وجود نویز در ارتباطات زیر آب داده ها مستعد خطا می شوند و ارسال چنین بسته هایی منجر به کاهش طول عمر شبکه می-گردد. به منظور رفع این چالش در محیط های نویزدار بکارگیری کدینگ افزونه به منظور تشخیص خطا ضروری است. از طرفی با توجه به قدرت پردازشی کم و توان محدود گره ها، استفاده از کدینگ های سریع با توان مصرفی کم رایج تر است. سیستم اعداد مانده ای افزونه ای نمونه ای از این کدینگ ها می باشد. در این مقاله با بکارگیری قضیه باقیمانده چینی مدار مبدلی به منظور تشخیص خطا برای مجموعه پیمانه {2^n-1, 2^n+1, 2^2n} در این سیستم طراحی شده است. با توجه به فرم پیمانه ها بازه دینامیکی بزرگتر بوده و استفاده از قضیه باقیمانده چینی منجر به طراحی مدار پرسرعت با مصرف سخت افزار کم شده است. مدار پیشنهادی و رویکردهای ارایه شده قبلی به دو روش گیت واحد و پیاده سازی در نرم افزار ISE 13.1 با زبان توصیف سخت افزار بر اساس پارامترهای سرعت و مساحت مصرفی مقایسه شده اند. نتایج حاصل بیانگر بهبود چشمگیر مساحت و پیچیدگی زمانی مدار پیشنهادی در بازه های دینامیکی بزرگ می باشد که این امر منجر به افزایش طول عمر شبکه خواهد شد.

  کلیدواژگان: ارتباطات زیر آب، نویز، کدینگ افزونه، تشخیص و تصحیح خطا، سیستم اعداد مانده ای
 • مرتضی نقی پور*، مرسده مهدی زاده، صالح محمدابراهیم زاده سپاسگزار صفحات 43-57

  یکی از اتصالات مرسوم در سازه هایی با مقاطع لوله ای فولادی که استفاده وسیعی در سکوهای دریایی، خرپاهای صفحه ای و فضاکار، برج های انتقال نیرو و منابع فلزی بکار گرفته می شود اتصالات Y و T است. در آیین نامه های دریایی معتبر دنیا مثلAPI روابط تحلیلی و ضوابط مفصلی در خصوص اتصالات X، K، Y و T بیان شده است. ولی چنانچه اعضای لوله ای به صورت مرکب پر شده با بتن بکار گرفته شوند هنوز ضوابط مدونی برای انها تدوین نگردیده است لذا در این تحقیق به مطالعه عددی بار خمشی درون صفحه ای بر روی اتصالات مرکب T وY شکل با مقطع مربعی پرداخته شده است. در این پژوهش 27 نمونه اتصال Y و 27 اتصال T با استفاده از نرم افزار آباکوس مدل سازی گردید. ابتدا مدل T شکل با نمونه های آزمایشگاهی معتبر صحت سنجی شد. پارامترهای مورد مطالعه شامل دیافراگم تقویتی، بتن پرکننده عضو اصلی، تغییر بعد مقطع عضو فرعی و زاویه اتصال عضو فرعی-اصلی 45 و 90 درجه بود. نتایج نشان داد وجود بتن در داخل عضو اصلی علاوه بر محصورشدگی بتن، ظرفیت مقاومت خمشی اتصال و سختی را افزایش می دهد. بتن پرکننده باعث تاخیر ایجاد مود کمانش موضعی در چشمه اتصال می شود و رفتار اتصال را در مقایسه با حالت تو خالی بسیار بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: اتصالات مرکب، T&Y شکل، مقطع تو خالی مربعی، بار فشاری محوری، اجزای محدود
 • رئوف مبشری*، محمدامین دارایی صفحات 58-67

  در این پژوهش، تاثیرات همزمان زاویه پاشش سوخت و زمان بندی شروع پیش-پاشش بر عملکرد و آلایندگی خروجی یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا نتایج به دست آمده از شبیه سازی با داده های تجربی مقایسه شده و تطابق مناسبی برای مقادیر شبیه سازی شده ی فشار درون استوانه، نرخ آزادسازی گرما و میزان آلاینده های خروجی دوده و اکسیدهای نیتروژن با نتایج تجربی مشاهده شده است. سپس، تاثیرات زاویه پاشش سوخت در زمان بندی های مختلف پیش پاشش، در قالب 16 راهبرد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در حالتی که زاویه ی پاشش سوخت 120 درجه و شروع پیش پاشش در 20 درجه میل لنگ قبل از نقطه مرگ بالا قرار دارد، میزان بیشینه فشار درون استوانه نسبت به دیگر حالت ها افزایش داشته و میزان آلاینده دوده-ی تولید شده و میزان مصرف سوخت ویژه اندیکاتوری به طور چشمگیری کاهش یافته اند. با این حال، افزایش میزان آلاینده اکسیدهای نیتروژن باید به عنوان یک عامل نامطلوب در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا، شبیه سازی، زاویه پاشش سوخت، زمان بندی پیش پاشش، دوده، اکسیدهای نیتروژن
 • سید حامد شکیب، سعید فرزین*، غلامعباس بارانی صفحات 68-76

  در تحقیق حاضر، پاسخ هیدروالاستیک صفحه شناور دارای مهاربند تحت نیروی امواج بصورت آزمایشگاهی و عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل فیزیکی با مقیاس یک صدم ساخته شده و تحت امواج با نسبت های طول به فرکانس موج 15، 04/9، 22/3 و 06/1 آزمایش ها انجام گرفته است. توسط تیوری پتانسیل تفرق و انتشار، مدل عددی آنالیز شده است. بدین منظور، سازه بصورت چند جزیی در نظر گرفته شده و ضرایب هیدرودینامیک برای هر بخش مدل بدست آمده است. در ادامه، با استفاده از مدل تیر اولر- برنولی، مقادیر جابجایی قایم در طول سازه محاسبه شده است. تغییر شکل هر تیر کوچک مابین دو مرکز جرم متوالی تحت نیروهای موج بدست آمده و مقادیر تغییر مکان حاصل گشته است. پاسخ Heave سازه شناور به ازای پریودهای امواج برخوردی بین 08/0 تا 39/1 ثانیه مورد سنجش قرار گرفته و با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که با کاهش پریود تحریک، جابجایی قایم افزایش می یابد. نتایج RAO چرخش های Roll و Pitch بر حسب فرکانس موج برخوردی به دنباله سازه نشان داد که بترتیب در فرکانس های 53/0 و 18/0 ثانیه دامنه های حداکثر رخ می دهد. مقادیر عددی محاسبه شده، توسط نتایج تجربی حاصله مورد صحت سنجی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: سازه شناور، نیروی موج، پاسخ هیدروالاستیک، مطالعه آزمایشگاهی، آنالیز عددی
 • مجید پاسبانی خیاوی*، آمنه نصرالله زاده گوکه صفحات 77-87

  در سال های اخیر به علت تعداد زیاد حادثه های تصادفی و بمب گذاری های تروریستی، پیش بینی آسیب پذیری سازه های دریایی تحت اثر انفجار اهمیت بسیاری یافته است. انفجار زیر آب یکی از پدیده های مخرب سازه های دریایی است و شناخت مکانیسم این نوع انفجار می تواند برای بررسی تاثیرات آن بر روی سازه های دریایی بسیار مهم باشد. هدف این مقاله، بررسی خرابی شمع بتنی در اثر انفجار زیر آب و مطالعه پارامتری تاثیر تغییرات عمق ماده منفجره و قطر پایه بر پاسخ دینامیکی شمع بتنی در معرض انفجار زیر آب با استفاده از تحلیل حساسیت و کاربرد آن در انتخاب مقدار بهینه پارامتر است. برای مدل سازی و تحلیل از نرم افزار Ansys Workbench و برای حل معادلات دینامیکی از روش صریح استفاده می شود. ماده منفجره به جرم 203 کیلوگرم از نوع TNT به فاصله افقی 3 متر از یکی از پایه ها در زیر آب در نظر گرفته شده و وزن معادل سکو بر پایه اعمال شده است. نتایج حاصل تاثیر قابل توجه انفجار زیر آب را بر پاسخ دینامیکی نشان می دهد. با توجه به این نتایج می توان به این نکته پی برد که انفجار در اعماق متوسط بیشترین خرابی را در مقایسه با انفجار نزدیک سطح آب یا بستر دارد. همچنین نتایج حاصل، روند کاهش آسیب را با افزایش قطر پایه نشان می دهد.

  کلیدواژگان: بار انفجار، تی ان تی، روند آسیب، سکوی دریایی ثابت، مدل RHT
 • سید مصطفی سیادت موسوی*، محمدعلی لطفی تاکامی صفحات 88-96

  لجن زایی در حوضه های بنادر و آبگیرها مشکلی رایج در بسیاری از این سازه ها بوده و با عملکرد بندر که ایجاد محیطی محافظت شده با شرایط سکون است، ارتباط موثر دارد. در این تحقیق لجن زایی در آبگیر پره سر مورد مطالعه قرار گرفته است. سعی بر آن شده تا با اقدامات سازه ای، از جمله استفاده از شکل ژاپنی با رسوب گیر و شکل اروپایی با ورودی در سمت راست، امکان کاهش لجن زایی در ورودی و درون آبگیر مورد بررسی قرار گیرد. برای مدل سازی منطقه با توجه به گل موج موجود، سناریوهایی براساس ارتفاع و جهت موج ورودی در نظر گرفته شده و اثر هر موج به همراه جفت شدگی با جریان، بر روی لجن زایی آبگیر لحاظ شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی مدل نشان داد علی رغم اینکه در حدود 51 درصد از سال در منطقه پره سر جریان به طور منفرد حاکم است، جریان به تنهایی نقش عمده ای در ایجاد لجن زایی در ورودی و درون آب گیر ندارد. نتایج حاصل از سناریوها نشان می دهد که شکل ژاپنی با رسوب گیر توانسته در مجموع میزان لجن زایی را حدود 23 درصد کاهش دهد. بهترین حالت برای کاهش لجن زایی شکل اروپایی با ورودی در سمت راست است که توانسته مقدار لجن زایی را در ورودی آبگیر حدود 41 درصد کاهش دهد.

  کلیدواژگان: لجن زایی، آبگیر، رسوب گیر
 • مریم سیوف جهرمی*، زهره شاهمنصوری صفحات 97-106

  به علت ویژگی های منحصربه فرد خلیج فارس، بررسی و ارزیابی تغییرات تراز دریا از نظر زمانی و مکانی مهم است. در این پژوهش، ناهنجاری تراز سطح خلیج فارس با استفاده از داده های میانگین روزانه 25 سال (2017-1993) با قدرت تفکیک فضایی 25/0 درجه در راستای طول و عرض جغرافیایی در نرم افزار متلب، پردازش شده است تا الگوی میانگین ماهیانه ناهنجاری تراز سطح خلیج فارس به دست آید. نتایج نشان می دهد که ناهنجاری تراز دریا به صورت موج نوسانی نامنظم است و آهنگ آن به صورت افزایشی و برابر با mm/year 1/0±9/2+ (انحراف معیار±میانگین) است که به اندازه mm/year 2/1 بیشتر از نرخ متوسط جهانی است. تغییرات ماهیانه نشان می دهد که ناهنجاری تراز دریا با خیزی در ماه های October، November و December و افتی در ماه های February، March، April و May همراه است و سایر ماه ها به صورت ماه های گذار می توان قلمداد نمود. کمینه ناهنجاری تراز دریا در ماه May (cm 19/0±51/0-) و بیشینه آن در شش ماه بعد یعنی در ماه November (cm 21/0±30/9) رخ می دهد. نحوه توزیع مکانی ماهیانه نیز در حوضه متفاوت است. با مقایسه الگوهای مکانی ماه های مختلف، یک قرینگی نسبی بین ماه های January و July، June و December یافت شد که می توان آن را به مصداقی از ناهنجاری دوقطبی تشبیه کرد.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، ناهنجاری تراز دریا، تغییرات ماهیانه، ارتفاع سنجی ماهواره ای، برنامه نویسی متلب
|
 • Seyed Hossein Shams, Mohammad Hassan Bastani *, Mohammad Reza Moniri Hamedani Pages 1-12

  For many years, surface wave high frequency radar is used for remote sensing of surface currents in deep water sea and also for measurement of wave velocity and height. The formula and methods are extracted for deep water and, therefore, may be inappropriate to use in shallow water. The Persian Gulf is the shallowest water region that has big area that is suitable for over the horizon radars. Theoretical and experimental analysis of surface waves in shallow water in the presence of the surface current has been done in the past, but in a few papers high frequency radar backscattering in shallow water was considered. In this paper, formulas for water wave velocity when the sea floor interacts with ocean waves were extracted. Also, formulas of Bragg frequency for surface wave high frequency radar when the water has a shear current in shallow water were evaluated. In some cases, the Bragg frequencies will be changed unequally for positive and negative frequencies. Spectrum of echo at surface wave high frequency radar has two resonated frequencies where one is negative and the other is positive according to sea waves travelling away from or toward the high frequency radar, respectively.

  Keywords: Surface current, Surface Wave Over The Horizon Radar, shallow water, Persian Gulf
 • Abdolreza Kiani, Fatemeh Geran Gharakhili *, Seyyed Mohammad Hashemi Pages 13-20

  In this paper, a uniform leaky wave with ultra-low side-lobe-level is designed and fabricated for X-band applications. The proposed antenna is a rectangular waveguide that a continuous slot with a specified pattern is created on its wide wall. First, a rectangular waveguide with a straight slot in the center of its wide wall has been simulated in the full wave CST software, and the electric field intensity on slot was read and stored using a probe. Then, gradually, the slot from the center to the end of the wall was transmitted and to read and store the intensity of the electric field was repeated at each stage. Using the electric field intensity database, a slot pattern has been proposed that allows side-lobe-level lower than -50 dB in this type of antenna. The proposed antenna was fabricated after simulation and ensure its performance, and its performance parameters were measured. Comparison of measurement and simulation results shows that there is a good match between them.

  Keywords: Uniform Leaky-wave antenna, Slot pattern, Ultra-low side-lobe level
 • Omid Pakdel Azar, Hadi Amiri *, Farbod Razzazi Pages 25-37

  Detection of underwater targets in high-reverberation and shallow water environments by sonar is a complicated and complex process. In this paper, a hybrid waveform has proposed to improve detection with high range resolution. First, after analyzing the HFM waveform, it was shown that the HFM waveform is a better option than LFM for moving purposes. In the HFM wideband waveform, as the bandwidth increased, the peak-to-side lobe (PSL) ratio increased and the probability of detecting weak targets decreased. Therefore, a method for designing the waveform by separately amplitudes has proposed. Then in order to reduce the peak-to-side lobe ratio (PSLR) ratio and increase the target detection probability (Pd), codes with a minimum peak-to-side lobe ratio to Designed waveform combined. Then, the ambiguity function of the proposed waveform has calculated and plotted, and the Doppler sensitivity property was observed due to the thumbtack-like Ambiguity Function. A distinctive feature of the proposed algorithm is that the transmitted waveform can be designed in proportion to the intended speed of the target, and the probability of detection is significantly improved. The evaluation results show that there was a significant improvement in the PSLR criterion compared to the LFM waveform. Also, in the Q function criterion, the detectable reverberation level of the proposed waveform is significantly superior to other state-of-the-art sonar waveforms.

  Keywords: Active sonar, Waveform, Detection, Reverberation
 • Poorya Khodabandeh, Shiva Taghipoureivazi * Pages 34-42

  Because of existing noise in the underwater communications, data are susceptible to error and sending such packets will reduce network lifetime. Applying redundant coding for error detection is necessary in noisy enviroments, to solve this challenge. Also, due to the low processing power and limited energy of the nodes, using fast coding with low power consumption is common. The residue number system is an example of these condings. In this paper, a reverse converter is designed for moduli set {2^n-1, 2^n+1, 2^2n} in this system for error detection. Forms of modulus cause to have a larger dynamic range and using Chinese remainder theorem, leads to have a high-speed with low-area consumption circuit. Both unit gate model and VHDL simulation in ISE 13.1 based on delay and area comsumption are used to compare the proposed circuit and previously presented approaches. The results indicate a significant improvement in the area and time complexity of the proposed circuit in large dynamic ranges, as a result the life of the network will increases.

  Keywords: Underwater communications, Noise, redundant coding, error detection, correction, residue number system
 • Morteza Naghipour *, Mersede Mehdizade, صالح M. Ebrahimzadeh S. Pages 43-57

  One of the most commonly joints in steel tube structures that are widely used in plate trusses and spacecraft, power towers, steel structures and offshore platforms, is Y and T joints. In this study, a numerical study of in-plane bending load on square and Y-shaped composite joints is investigated. In this study, 27 Y-joint and 27 T-joint specimens were simulated using Abaqus software. Parameters included diaphragms, concrete-filled steel tube chord and dimension change in brace member and angel of brace-chord member is 45 and 90 degrees. The results showed that the presence of concrete inside the core member, in addition to the concrete confinement, increases the flexural strength of the joint and its stiffness. Concrete delays the local buckling mode of the panel zone and improves bending behavior compared to the hollow sections.

  Keywords: Composite Connections, T & Y shape, HSS, Axial Compression Load, FEM
 • Raouf Mobasheri *, Mohammad Amin Daraee Pages 58-67

  In this research, the simultaneous effects of the fuel injection angle and the pilot injection timing on the engine performance and the pollutant emission has been studied in a High Speed Direct Injection (HSDI) Diesel Engine. For this purpose, the simulated results have been firstly compared to the experimental data and a suitable agreement has been achived for simulating the in-cylinder pressure, the heat release rate and the amount of NOx and Soot emissions. Then, the effects of fuel spray angle has been studied at the various pilot injection timing in 16 different strategies. The results show, in the case that the fuel injection angle is 120 degree and the pilot injection starts at 20o CA BTDC, the amount of in-cylinder pressure has been increased, and the amount of soot emission and the Indicated Specific Fuel Consumption (ISFC) has been decreased compared to the other cases. However the increase of NOx emission shuld be considered as a negative parameter.

  Keywords: HSDI diesel engine, Simulation, Spray angle, Pilot injection timing, Soot, NOx
 • S. H Shakib, Saeed Farzin *, G. Abbas Barani Pages 68-76
 • Majid Pasbani Khiavi *, Amene Nasrollahzade Gooke Pages 77-87

  In recent years, due to a large number of accidental incidents and terrorist bombings, it has become very important to predict the vulnerability of marine structures. The underwater explosion is one of the destructive phenomena of marine structures, and understanding the mechanism of this type of explosion can be very important to study its effects on marine structures performance. The purpose of this paper is to investigate the failure of concrete piles due to underwater explosion and parametric study of the effect of variation of blast depth and pile diameter on the dynamic response of concrete piles under underwater explosion using sensitivity analysis and its application in selec the optimal value of the parameter. Ansys Workbench software is used for modeling and analysis and explicit method is used to solve the dynamic equations. The explosive is considered to be TNT with 203 Kg mass with a standoff distance of 3 meters from one of the piles and the equivalent weight of the platform was applied to the pile. The results show a significant effect of the underwater explosion on dynamic response. Based on these results, it can be concluded that the explosion at medium depths has the most damage compared to the explosion near the water surface or bed. Also, the results illustrate the trend of overall damage decreasing with increasing of pile diameter.

  Keywords: Explosion loading, TNT, Damage mechanism, Fixed offshore platform, RHT model
 • S.M Syadat Mousavi *, M.A. Lotfi Takami Pages 88-96

  Siltation in harbour basins is a problem that exists as long as harbours exist, and directly related to their basic function, providing shelter by creating quiescent conditions. In this research siltation of parehsar’s horbour has been studied since minimizing the require dredgings is of interest for such structures. Two different alternative shape of basin were evaluated whici are Japanese pattern with groin and European pattern with the entry on its right side. The results showed that the current-alone condition had insignificant effects on siltation in the study area. The results also showed that the Japanese pattern with groin was capable to reduce 23 percent of siltation in the entrance. The optimum pattern was the European one with the entry on the right side which could reduce 41 percent of siltation.

  Keywords: siltation, harbour, Groin
 • Maryam Soyuf Jahromi *, Zohreh Shahmansoori Pages 97-106

  Due to the unique features of Persian Gulf, it is important to evaluate sea level changes temporally and spatially. In this study, the Sea Level Anomalies of Persian Gulf were processed using the average daily data of 25 years (1993-2017) with spatial resolution of 0.25 degrees along latitude and longitude in the Matlab software, to achieve the average monthly sea level anomaly patterns of Persian Gulf. The results show that the sea level anomaly is as an irregular oscillatory wave and its trend is incremental and equal to 2.9±0.1 mm/year (mean ± SD), which is 1.2 mm/year more than the global average rate. Monthly changes indicate that the sea-level anomalies are rising in October, November, and December and falling in February, March, April, and May, and other months can be considered as transitory months. The minimum sea-level anomalies occur in May (-0.05±0.19 cm) and their peaks occur at six months later in November (9.30±0.21 cm). The monthly spatial distributions are also different in the basin. By comparing the spatial patterns of different months, a relative symmetry was found between January and July, June, and December, which can be likened to a double-polar anomaly.

  Keywords: Persian Gulf, Sea Level Anomaly, Monthly Changes, The Satellite Altimetry, Matlab Programming