فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue: 3, Sep 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/06/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • روا محسن یوسف*، حسین لطفعلی زاده صفحات 225-229

  در این مقاله حضور زنبور پارازیتویید Anomalon cruentatm (Hymenoptera: Ichneumonidae, Anomaloninae) در سوریه گزارش می شود. این، اولین گزارش از پراکنش گونه A. cruentatm در سوریه است. این زنبور در یک گلخانه در استان لاذقیه جمع آوری شد. توصیف، پراکنش و تصاویر مربوط به آن ارایه شده است.

  کلیدواژگان: Anomaloninae، پارازیتویید، اولین گزارش، سوریه
 • عباس محمدی خرم آبادی*، محمد خیراندیش صفحات 231-244

  زنبورهای تخم ریز اره ای (Hymenoptera, Symphyta) یک گروه مهم از آفات گل محمدی Rosa damascena P. Mill. (Plantae: Rosaceae) محسوب می گردند. این مطالعه به شناسایی و بررسی تنوع گونه ای زنبورهای تخم ریز اره ای ساکن دشت گل محمدی دیم شهرستان داراب، استان فارس با سطح زیر کشت 5290 هکتار به عنوان بزرگ ترین دشت گل محمدی دیم جهان، در سال 1398 پرداخته است. نمونه برداری با نصب چهار تله مالیز در نقاط مختلف دشت گل و در طول فصل های بهار و تابستان انجام شد. پس از تخلیه بطری های تله ها به فاصله زمانی هر دو هفته یکبار، جداسازی، اتاله و شناسایی نمونه ها صورت گرفت. تخمین حداکثر غنای گونه ای زنبورهای تخمریز اره ای با استفاده از روش تنک سازی بر اساس داده های فراوانی و نمونه محاسبه گردید. در مجموع، 133 فرد در قالب 5 گونه از زنبورهای این زیرراسته جمع آوری و از دو خانواده Argidae، یک گونه Arge cingulata Jakowlew, 1891 و Tenthredinidae (چهار گونه) Allantus (Allantus) viennensis (Schrank, 1781)، Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785)، Macrophya diaphenia Benson, 1968، Tenthredo marginella Fabricius, 1793  مورد شناسایی قرار گرفتند. گونه A. viennensis با فراوانی 63.9% افراد شکار شده به عنوان گونه غالب تعیین شد. گونه های T. marginella و M. diaphenia به ترتیب با 26.3% و 8.27% در رتبه های بعدی فراوانی قرار گرفتند. دو گونه C. pectinicornis و A. cingulata هر کدام دارای یک فرد در بین افراد جمع آوری شده بودند. دوره پرواز حشرات بالغ گونه غالب، A. viennensis، در دو دوره مشخص و سایرین در یک دوره ثبت گردید. تخمین غنای گونه ای نشان داد که با افزایش نمونه برداری در دشت گل داراب، 6-8 گونه زنبور تخمریز اره ای قابل کشف خواهند بود. تفاوت جامعه زنبورهای تخمریز اره ای دشت گل محمدی دیم داراب با سایر مناطق ایران و جهان مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: گل محمدی، آفت، فون، جامعه
 • هلن عالی پناه* صفحات 245-249

  گونه Teleiopsis diffinis (Haworth) بر مبنای یک نمونه نر که از منطقه خاکک در استان مازندران جمع آوری و در موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور نگهداری می شود، شناسایی شد. جنس Teleiopsis Sattler و گونه T. diffinis برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. در این مقاله، صفات تاکسونومیک گونه به همراه تصاویر نر بالغ و اندام تناسلی نر ارایه شده اند.

  کلیدواژگان: Teleiopsis، گزارش جدید، مازندران، ایران
 • لوئیس میراندا، باروسو، اسکار آگوادو، خوزه ویسنته فالکو، گاری، دیوید لوپز، مایکل شاد، واسیلیوس واسیلیادیس، فرانسیسکو ژاویر پریس، فلیپو صفحات 251-261

  مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل اثر نواحی چندمنظوره در یک مزرعه با سیستم چندکشتی وسیع در کشور پرتغال در یک دوره زمانی سه ساله (2013-2015) می پردازد. اجرای طرح نواحی چند منظوره منجر به طیف گسترده ای از تغییرات افزایشی در جمعیت گونه های مختلف حشرات شد. این اثرات شامل تقویت ذخیره گاه ها، افزایش 102،47% در تعداد گونه ها و 97،64% در تعداد افراد گونه های مختلف بود. نواحی چند منظوره نقش مهمی در راهبرد های حفاظتی داشته و به افزایش جمعیت بندپایان نادر و در معرض خطر انقراض نیز کمک می کند.

  کلیدواژگان: اکوسیستم های زراعی، پایداری، حفاظت از حشرات، ردیف گیاهان گلدار، محصولات زراعی
 • علیه یحیی پور، رضا وفایی شوشتری*، معصومه شایان مهر، خاویر اربه آ صفحات 263-276

  نمونه های پادمان از خاک و خاک برگ از جنگل های استان مازندران واقع در قسمت شمالی ایران در طی سال های 1395-1396 جمع آوری شده است. سه گونه برای اولین بار از ایران گزارش شده است: Xenylla szeptyckii Skarżyński, Piwnik & Porco, 2018 (Hypogastruridae)، Friesea espunaensis Arbea & Jordana, 1993 (Neanuridae) و Tomocerina minuta (Tullberg, 1877) (Tomoceridae). توصیف این گونه ها براساس نمونه های جمع آوری شده از استان مازندران، ایران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: Tomoceridae، Neanuridae، Hypogastruridae
 • مطالعه ریخت شناسی سوسک قارچ خوار Xylographus bostrichoides (Coleoptera: Ciidae) از ایران
  حسنعلی واحدی*، طیبه اکبری، و شیوا قنبری صفحات 277-286

  در تحقیقات قبلی، ویژگی های ریخت شناسی سوسک قارچ خوار Xylographus bostrichoides (Dufour) (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) به طور دقیق بررسی نشده است. این سوسک با قارچ های درختی در ارتباط است و از روی گونه Fomes sp. (Polyporales: Fomitopsidaceae) جمع آوری شد. حلقه ماقبل تناسلی و صفحات بادامی شکل بند انتهای شکم (اسکلریت پشتی)، ویژگی های خوبی برای شناسایی گونه ها هستند. همچنین ناحیه frontoclypeal، اولین استرنیت شکم و بندهای انتهای شکم (ساختار ژنیتالیا) از ویژگی های مهم برای جداسازی نر و ماده هستند. در این تحقیق، لاروها و حشرات بالغ X. bostrichoides (Dufour, 1843)، در حال تغذیه از بازیدیوم خشک قارچ Fomes sp. موجود در کلکسیون، جمع آوری شد. این قارچ ها جهت مقاصد آموزشی برای مدت طولانی در آزمایشگاه نگهداری می شد. علایم و آثار خسارت (تغذیه) سوسک بر روی قارچ نیز شرح داده شد.

  کلیدواژگان: Ciidae، سوسک قارچ خوار، ریخت شناسی، سوسک تاریک زی، ایران
 • گونه جدید و گزارش های جدید از قبیله Ichenumonini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) از ایران
  فرید شیرزادگان، علی اصغر طالبی*، ماتیاس ریدل، حمیدرضا حاجی قنبر صفحات 287-322

  فون قبیله Ichneumonini Latreille, 1802 (Ichneumonidae: Ichneumoninae) در شمال مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها به وسیله تله مالیز از مارس تا نوامبر سال 2010 تا 2011 جمع آوری شد. در مجموع 28 گونه شناسایی گردید که سه گونه و یک زیرگونه برای اولین بار از ایران گزارش شد: Eutanyacra ruficornis Berthoumieu, 1894، Ichneumon quadrialbatus Gravenhorst, 1820، Ichneumon sarcitorius turkestanicus Heinrich, 1929 و Stenobarichneumon basalis Perkins, 1960. همچنین 17 گزارش استانی جدید ثبت شد. گونه جدید Anisopygus persicus Shirzadegan, Talebi & Riedel sp. nov. از استان گیلان در شمال ایران توصیف شد. تعداد گونه های شناخته شده قبیله Ichneumonini در ایران به 143 گونه رسید. ویژگی های مورفولوژیکی گزارش های جدید و گونه Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1820) و همچنین لیست به روزشده قبیله Ichneumonini از ایران ارایه شد.

  کلیدواژگان: گزارش جدید، گونه جدید، Ichneumoninae، Ichneumonini، رده بندی، چک لیست، پراکنش، ایران
 • مطالعه ای روی جنس Agrochola s. l. (Lep.: Noctuidae) در ایران با معرفی سه گزارش جدید
  محمد احمدی، مهدی اسفندیاری، اصغر شیروانی* صفحات 323-335

  جنسAgrochola s. l. Hünber, 1821  (Noctuidae, Xyleninae, Xylenini, Xylenina) شامل بیش از 70 گونه توصیف شده است که اغلب آنها دارای ظاهری منحصر به فرد هستند. براساس بازنگری های اخیر این گروه در منطقه پالیارکتیک، تصمیم بر به روز کردن اطلاعات آنها مبتنی بر آخرین یافته ها در مورد پراکنش و اسامی مترادف گرفته شد. درکل 18 آرایه متعلق به گروه جنس Agrochola s. l. در ایران فهرست شد که در میان آنها سه مورد Agrochola imitata Ronkay, 1984، A. consueta (Herrich-Schäffer, 1852) و A. helvola pallescens (Warren, 1911) برای فون ایران جدید بود. فهرست گونه های متعلق به گروه جنس Agrochola s. l. در ایران همراه با اطلاعات پراکنش و اسامی مترادف آنها و نیز برای گزارش های جدید تصاویر اندام تولید مثلی و الگوی بال ارایه شد. پیشنهاد می شود که جستجوهای متمرکز بیشتری همراه با مطالعه گیاهان میزبان روی Agrochola، به ویژه در کوه های زاگرس در غرب ایران انجام شود.

  کلیدواژگان: Agrochola، فون، گزارش جدید، خوزستان، ایلام
 • مطالعه حشرات گالزای استان بسکره، الجزایر
  سعاد طاهر شاوش*، هاجر قاسیمه، هارون فضلاوی، ایمان طاهر شاوش صفحات 337-350

  براساس نمونه برداری در استان بسکره طی سال های 2012 تا 2019، چهارده نوع گال ایجاد شده توسط حشرات در گیاهان میزبان مختلف یافت شد. این گال ها متعلق به سه راسته، چهار خانواده و 12 جنس از حشرات مختلف بود. اکثر گال ها توسط پشه های گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) که اخیرا از استان بسکره گزارش شده اند، ایجاد شده بود. دو گونه Houardiella salicornia Kieffer, 1912 و Gephyraulus moricandiae Sylven & Solinas, 1989 برای اولین بار از الجزایر گزارش می شود. تنها گونه پسیل گال زا Rhodochlanis salsolae (Lethierry, 1874) از بسکره (الجزایر) و همچنین سه گونه شته مرتبط با Pistacia atlantica برای اولین بار از استان بیسکره شناسایی شد. این گونه های گیاهخوار با ده گونه گیاهی میزبان در ارتباط هستند که خانواده Chenopodiaceae دارای بیشترین تعداد حشرات گال زا بود. اغلب حشرات گال زا منشا مدیترانه ای دارند و از نظر اقتصادی بی اهمیت هستند.

  کلیدواژگان: گالزا، پسیل، پشه های گال زا، بسکره، الجزایر
 • به یاد استاد ابراهیم بهداد
  جواد کریمی*، علیرضا جلالی زند صفحات 351-358

  استاد ابراهیم بهداد، محقق، مدیر و استاد گیاه پزشکی دانشگاه، بعد عمری تلاش و کوشش، در اسفند 1399 از میان ما رفت. ایشان در طی دوران خدمت در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، علاوه بر امور پژوهشی در مناصب مهم اجرایی نیز منشا اثر بودند. تالیف کتاب های مختلف که برخی از آنها از منابع دانشجویان و محققین به شمار می رود از جمله یادگارهای این پیشکسوت گیاه پزشکی کشور به شمار می رود. برگزاری دو دوره کنگره گیاه پزشکی در اصفهان، با همت ایشان میسر گردید. همچنین ایشان سال ها تدریس برای مقاطع مختلف تحصیلی و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان را عهده دار بودند. نام نیک آن معلم و محقق همراه با نیکی همراه خواهد بود.

  کلیدواژگان: ابراهیم بهداد، حشره شناسی، کنگره گیاه پزشکی ایران، بیماری شناسی گیاهی، اصفهان
|
 • Rawa Muhsen Youssef*, Hossein Lotfalizadeh Pages 225-229

  We report the discovery of the parasitic wasp, Anomalon cruentatm (Hymenoptera: Ichneumonidae, Anomaloninae) for Syria. It is the first record of A. cruentatm in Syria. It was collected in a greenhouse in Lattakia province. Its description, distribution and photographs are provided.

  Keywords: Anomaloninae, parasitoid, first record, Syria
 • Abbas Mohammadi-Khoramabadi*, Mohammad Khayrandish Pages 231-244

  Sawflies (Hymenoptera, Symphyta) are one of the important pest groups on damask rose, Rosa damascena P. Mill. (Plantae: Rosaceae). This study has been carried out to identify and investigate species diversity of sawflies in Darab rain-fed damask rose plain, Fars province which with 5290 hectares is the largest organic, rain-fed damask rose plain in the world in 2019. Sampling was done using four Malaise traps which were installed in different areas of the plain, from spring to summer. Collecting pots were emptied at an interval of two weeks and sawfly individuals were then isolated, mounted, or pinned and finally identified. To predict species richness of sawflies, the rarefaction method was applied to abundance-based and sample-based data. Totally, 133 individuals were collected representing 5 species from two families, Argidae: a single species, Arge cingulata Jakowlew, 1891 and Tenthredinidae: four species, Allantus (Allantus) viennensis (Schrank, 1781), Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785), Macrophya diaphenia Benson, 1968 and Tenthredo marginella Fabricius, 1793. Allantus viennensis was dominant with 63.9% of collected individuals. Tenthredo marginella and M. diaphenia had the following abundance rankings of 26.3% and 8.27% collected individuals respectively. Two species, A. cingulata and C. pectinicornis, were the singletons. The adult flight period of the dominant species, A. viennensis, was registered in two distinct periods and the others in one. Rarefaction showed that more sampling will yield 6-8 sawfly species in this region. The differences between the sawfly community of Darab damask rose plain and other regions of Iran and the world were discussed.

  Keywords: Rosa damascena, pest, fauna, community
 • Helen Alipanah* Pages 245-249

  Teleiopsis diffinis (Haworth) was identified based on a single male specimen collected in Khakak, Mazandaran Province, deposited in the Hayk Mirzayans Insect Museum, Iranian Research Institute of Plant Protection. The genus Teleiopsis Sattler and T. diffinis are newly reported for the fauna of Iran. Taxonomic characterization of the species is provided and the examined adult male and its genitalia are illustrated.

  Keywords: Teleiopsis, new record, Mazandaran, Iran
 • Luis Miranda-Barroso, Oscar Aguado, José Vicente Falcó-Gari, David Lopez, Michael Schade, Vasileios Vasileiadis, Francisco Javier Peris Felipo* Pages 251-261

  The present study analyses the effects of multifunctional areas (MA) for three years (2013–2015) on an intensive multi-crop farm in Portugal. The implementation of MA resulted in a wide range of enhancements in the insect community, such as significant effects as a reservoir, allowing an increase of 102.47% in the number of species and 97.64% of individuals. MA play an important role in conservation strategies and help increase the population of rare and threatened arthropod species.

  Keywords: agro-ecosystems, sustainability, insect conservation, flower strips, arable crops
 • Eliye Yahyapour, Reza Vafaei Shoushtari*, Masoumeh Shayanmehr, Javier Arbea Pages 263-276

  Specimens of springtails were collected from soil and leaf litter in the forests of Mazandaran province, north of Iran during 2016–2017. Three species were recorded in this country for the first time, Xenylla szeptyckii Skarżyński, Piwnik & Porco, 2018 (Hypogastruridae), Friesea espunaensis Arbea & Jordana, 1993 (Neanuridae) and Tomocerina minuta (Tullberg, 1877) (Tomoceridae). Detailed descriptions of these species are provided based on the materials collected from Mazandaran province, Iran.

  Keywords: Hypogastruridae, Neanuridae, Tomoceridae
 • A morphological study of the tree-fungus beetle, Xylographus bostrichoides (Coleoptera: Ciidae) from Iran
  Hassanali Vahedi**, Tayebeh Akbari, Shiva Ghanbari Pages 277-286

  Previous investigations related to tree-fungus beetle, Xylographus bostrichoides (Dufour) (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) have not studied beetlechr('39')s morphology in detail.  This beetle is associated with tree fungi and collected from Fomes sp (Polyporales: Fomitopsidaceae). Pregenital ring, and the almond-shaped plates of abdominal terminalia, are useful characters for the species identification. Also, frontoclypeal area, first abdominal sternite, and abdominal terminalia are the important characters for the female and male separation. The larvae and adult specimens of X. bostrichoides (Dufour, 1843) studied here were found feeding on the dried fruit body (basidiome) of Fomes sp., which had been stored for a long time as a mushroom stored product. The signs and symptoms of the beetle damage (feeding) on the mushroom are also described.

  Keywords: Ciidae, Fungus beetles, Morphology, Tenebrionoidea, Iran
 • A new species and new records of Ichneumonini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) from Iran
  Farid Shirzadegan, Ali Asghar Talebi*, Matthias Reidel, Hamidreza Hajiqanbar Pages 287-322

  A survey was conducted on the fauna of Ichneumonini Latreille, 1802 (Ichneumonidae: Ichneumoninae) in North-central area of Iran. The specimens were collected using Malaise traps from March to November in 2010–2011. A total of 28 species were identified, of which three species and one subspecies are recorded for the first time from Iran: Eutanyacra ruficornis Berthoumieu, 1894; Ichneumon quadrialbatus Gravenhorst, 1820; Ichneumon sarcitorius turkestanicus Heinrich, 1929; Stenobarichneumon basalis Perkins, 1960. As well 17 species are new provincial records. A new species, Anisopygus persicus Shirzadegan, Talebi & Riedel sp. nov. from Guilan province in northern Iran is described and illustrated. The known number of Ichneumonini species in Iran is now raised to 143. Detailed morphological characters of the newly recorded species and Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1820), as well as an updated list of the tribe Ichneumonini from Iran, are provided.

  Keywords: New record, New species, Ichneumoninae, Ichneumonini, Taxonomy, Checklist, Distribution, Iran
 • A study on Agrochola s. l. (Lep.: Noctuidae) of Iran with three new records
  Mohammad Ahmadi, Mehdi Esfandiari*, Asghar Shirvani Pages 323-335

  The genus Agrochola s. l. Hübner, 1821 (Noctuidae, Xyleninae, Xylenini, Xylenina) include more than seventy described species, most of them have a quite typical external habitus. Due to recent revisions on this lineage in the Palaearctic, we decided to update the data of this group in Iran, according to the latest synonymy information and distribution data. A total of 18 taxa belonging to Agrochola s. l. of Iran was listed among them, three taxa namely Agrochola imitata Ronkay, 1984, A. consueta (Herrich-Schäffer, 1852) and A. helvola pallescens (Warren, 1911) are newly recorded for the fauna of Iran. A list of Agrochola s. l. taxa of Iran with their synonymy and distribution data is given together with some notes and illustrations of genitalia and wing pattern for the new records. It is suggested to do more intensive exploration and study the food plants of Iranian Agrochola in their habitats, especially in the Zagros range in western Iran.

  Keywords: Agrochola, fauna, new record, Khuzetan, Ilam
 • Contribution to the knowledge of gall-inducing insects from Biskra province, Algeria
  Souad Tahar-Chaouche*, Hadjer Guesmia, Haroun Fadlaoui, Imene Tahar-Chaouche Pages 337-350

  On the basis of the sampling surveys in Biskra province during 2012 and 2019, fourteen distinct types of galls induced by insects were found on various host plants. They were belonging to three insect orders, four families and twelve genera. Most of the galls were induced by eight species of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae), recently recorded from Biskra province, of which two species Houardiella salicornia Kieffer, 1912 and Gephyraulus moricandiae Sylven & Solinas, 1989 are first recorded from Algeria. The only known gall-inducing psyllid species Rhodochlanis salsolae (Lethierry, 1874) from Biskra (Algeria) as well as three gall-inducing aphid species associated with Pistacia atlantica were detected for the first time in Biskra province. These phytophagous species are associated with ten host plant species of which, the family Chenopodiaceae have the highest number of gall insects. Majority of the gallers are of Mediterranean origin, considered as economically indifferent species.

  Keywords: Gall-inducing, psyllid, Cecidomyiidae, Biskra, Algeria
 • In Memory of Professor Ebrahim Behdad
  Javad Karimi*, Alireza Jalalizand Pages 351-358

  Professor Ebrahim Behad, emeritus professor of Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan Center, and professor at Islamic Azad University, Khorasgan branch passed away at the age of 85 on March 2021. Despite administrative responsibilities, he is the author of several books which some are references mostly for undergraduate students. His key role in holding two rounds of the Iranian Plant Protection Congress is memorable. Also, he published some peer-reviewed scientific articles and a lot of extension booklets and was involved in teaching and supervision the postgraduate students, mainly at the Isfahan University of Technology.

  Keywords: Ebrahim Behdad, Entomology, Iranian Plant Protection Congress, Phytopathology, Isfahan