فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 115، شهریور 1400)

مجله علوم و صنایع غذایی ایران
سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 115، شهریور 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/18
 • تعداد عناوین: 30
|
 • مهنوش طالب پور، علی ملکی*، مجید لشگری صفحات 1-12

  ارتعاشات وارد بر میوه های در حال حمل می تواند هر یک از آسیب های ضربه، سایش و فشرده سازی و یا ترکیبی از آنها را به میوه وارد سازد. بافت میوه شلیل در مرحله رسیدگی نرم است بنابراین سبب افزایش حساسیت به آسیب مکانیکی در هنگام حمل و نقل و نگهداری می شود. در این پژوهش اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر کیفیت میوه شلیل با پنج سطح ، سه سطح دامنه، دو نوع جعبه ، سه نوع جاذب بر روی ردیف های اول ، دوم و سوم میوه مورد مطالعه قرار گرفته است. ریشه میانگین مربعات شتاب ارتعاش به عنوان معیاری از بزرگی ارتعاش در نظر گرفته شد و درصد انتقال پذیری ارتعاش در تیمارهای مختلف محاسبه شد. همچنین بیشینه تنش و مدول الاستیسیته در نقطه تسلیم نیز محاسبه گردید. نتایج نشان داد که جاذب ها در محدوده بسامدی  7/5 تا 5/7  و 9/8 هرتز به ترتیب، هرتز بیشترین و کمترین جذب ارتعاش را داشتند. میو ه های ردیف اول، دوم و سوم به ترتیب در شتاب های 8/0 ، 4/8 و 6 متر بر مجذور ثانیه کمترین مقدار انتقال پذیری بیشترین میزان جذب ارتعاش داشتند. کمترین میزان جذب ارتعاش نیز در ردیف اول ، دوم و سوم به ترتیب در شتاب های 3/2 ، 1/5 و  4/3 متر بر مجذور ثانیه بدست آمد. لذا پیشنهاد می شود برای حمل میوه از جعبه های کارتنی که درون آن ها جاذب های کاغذی قرار داده شده است، استفاده گردد و در هر جعبه، یک ردیف میوه بیشتر چیده نشود.

  کلیدواژگان: حمل ونقل جاده ای، بسامد ارتعاش، مدول الاستیسیته، انتقال پذیری، جاذب ارتعاش، جاذب
 • سعید امیری نسب سرابی، مصطفی مظاهری طهرانی*، محمدحسین حداد خداپرست صفحات 17-22

  میزان تولید و فسادپذیری بالای گوجه فرنگی، الزام توسعه تحقیقات در زمینه فرآوری و بهبود کیفیت رب گوجه فرنگی را نمایان ساخته است. هدف این مطالعه اعمال پیش تیمار حرارتی بخار آب روی گوجه فرنگی تازه و بررسی اثر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ریزساختار رب تولیدی با درجات مختلف بریکس بود. گوجه فرنگی های تازه پس از یک مرحله شستشو تحت بخار آب قرار گرفته و سپس رب گوجه فرنگی با روش خرد کردن داغ با 5 درجه بریکس (18، 20، 22، 24 و 26) تولید شد. نتایج نشان داد پیش تیمار بخار توانسته است قوام نمونه های رب گوجه فرنگی را به طور معنی داری افزایش دهد. از طرف دیگر شاخص های رنگی، درصد رسوب وزنی، اسیدیته، ویسکوزیته و ریزساختار رب تولیدی به طور معنی داری تحت تاثیر تیمار حرارتی قرار گرفته اند. میزان شاخص قرمزی (*a) و زردی (*b) رب با اعمال بخار به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. دلیل این کاهش می تواند بخاطر اعمال حرارت اولیه و همچنین افزایش کارایی حرارت دهی در مرحله خرد کردن داغ باشد که منجر به تخریب لیکوپن گردیده است. همچنین میزان رسوب وزنی در نمونه های تیمار شده با بخار به طور معنی داری بالاتر بود. همچنین تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی نشان داد اعمال بخار بواسطه کمک به خروج پکتین محلول از دیواره سلولی، سبب شکل گیری ساختاری آمورف در رب گوجه فرنگی می شود. بهترین ویژگی های فیزیکوشیمیایی مربوط به نمونه رب گوجه فرنگی با اعمال پیش تیمار بخار و بریکس 26 بود. باتوجه به اینکه رنگ نمونه های رب گوجه فرنگی در همه نمونه ها در حد قابل قبول بوده و متعاقبا ویسکوزیته به عنوان یک فاکتور کلیدی بهبود معنی داری داشت، می توان گفت پیش تیمار حرارتی با بخار می تواند به عنوان روشی کارآمد در فرآیند تولید رب گوجه فرنگی مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، پیش تیمار حرارتی بخار، ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ویسکوزیته، رب گوجه فرنگی
 • شهین زمردی*، فولیا دیلمقانیان، فروغ شواخی صفحات 23-35

  در این تحقیق تاثیر اسانس شوید در 4 سطح صفر، 250، 500 و 750 میکرولیتر بر لیتر بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی (رطوبت، اسیدیته و pH)، اندیس های رنگ (٭b ، ٭a و L*)، شمارش میکروبی (بار میکروبی کلی، کلی فرم، اشرشیاکلی، کپک و مخمر) و حسی (رنگ، طعم و بافت) کشمش آفتابی در طول نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد که در طول نگهداری مقدار رطوبت و اندیس های ٭b (از آبی تا زرد) و ٭a (از سبز تا قرمز) و L* (روشنایی و تیرگی) نمونه های کشمش بطور معنی داری کاهش یافت اما با غوطه وری در محلول حاوی اسانس شوید این ویژگی ها افزایش پیدا کرد (p<0.01). در طول نگهداری با افزایش مقدار اسانس شوید، اسیدیته کاهش و pH افزایش یافت (p<0.01). نتایج شمارش میکروبی نشان داد که در طول نگهداری با افزایش مقدار اسانس شوید، بار میکروبی کلی و تعداد کلی فرم های فرضی کاهش پیدا کرد که این کاهش در تیمارهای حاوی 500 و 750 میکرو لیتر بر لیتر معنی دار بود (p<0.01). تعداد کپک ها و مخمرها، نیز در طول زمان نگهداری روند افزایشی و با مقدار اسانس شوید روند کاهشی داشت (05/0p>). بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی حسی، با افزایش اسانس شوید تا 500 میکرولیتر بر لیتر امتیاز طعم و بافت افزایش اما با افزایش بیشتر اسانس تا 750 میکرولیتر بر لیتر امتیاز طعم نسبت به نمونه شاهد کاهش نشان داد (P<0.05). با توجه به نتایج این بررسی استفاده از 500 میکرولیتر بر لیتر اسانس شوید، در نگهداری کشمش آفتابی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اسانس شوید، کشمش آفتابی، خواص کیفی و خواص میکروبی
 • الهه خسروی*، علیرضا مسعود نیا، سیده فاطمه ضیاضیابری صفحات 37-47

  مصرف گلوتن به وسیله بیماران مبتلا به سلیاک موجب التهاب روده کوچک و تخریب پرزهای روده و در نتیجه سوءجذب مواد مغذی مهم از جمله آهن، اسید فولیک، کلسیم و ویتامین های محلول در چربی می گردد. تنها درمان موثر برای بیماران سلیاک استفاده از رژیم غذایی بدون گلوتن در تمام طول عمر بیمار است. در نتیجه تولید فرآورده های بدون گلوتن برای این بیماران اهمیت ویژه ای دارد. در این تحقیق، استفاده از آردهای بدون گلوتن سویا، ارزن و برنج جهت تولید محصولی بدون گلوتن برای بیماران مبتلا به سلیاک و غنی سازی با عصاره شیرین بیان جهت تولید محصول رژیمی وکم کالری برای بیماران مبتلا به دیابت مد نظر قرار گرفت. کوکی های فاقد گلوتن به صورت تیمار شاهد (0 درصد شیرین بیان)، تیمار 1 (2/0 درصد شیرین بیان)، تیمار 2 (3/0 درصد شیرین بیان) و تیمار 3 (4/0 درصد شیرین بیان) تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیز آماری داده های به دست آمده از پارامترهای شیمیایی نشان داد که جایگزین کردن شکر با پودر شیرین بیان، تاثیر معناداری در مقدار pH، رطوبت، خاکستر نامحلول در اسید، پروتئین، قند، چربی و پراکسید تیمارها داشت (P < 0.05). نتایج بدست آمده از ارزیابی حسی تیمارهای مورد مطالعه نشان داد تیمار 1 از نظر پذیرش کلی بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و به عنوان بهترین تیمار انتخاب شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، کوکی رژیمی، سلیاک، دیابت، شیرین بیان
 • محمدعلی شب خیز، میرخلیل پیروزی فرد*، غلامرضا مهدوی نیا، سجاد پیرسا صفحات 49-67

  امروزه ترکیبات زیست فعال استخراج شده از گیاهان در توسعه و تجارت غذاهای فراسودمند حاوی غذا-دارو و مکمل غذایی رشد قابل توجهی پیدا کرده است. در این میان استفاده از اسانس ها بدلیل خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و دارویی در صنایع غذایی مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود از محدودیت های اسانس ها می توان به فراریت، غیر محلول بودن در ماتریکس آبی و حساس بودن به شرایط محیطی اشاره کرد. لذا این پژوهش برای بررسی تکنیک درونپوشانی به عنوان روشی مناسب برای حفاظت از اسانس و بالا بردن کارایی آن انجام شده است. هدف اصلی این مطالعه، تولید هیدروژل های آلژیناتی حاوی اسانس آویشن دنایی بارگذاری شده در بتاسیکلودکسترین و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی شامل اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات، پتانسیل زتا، کارایی درونپوشانی، تورم هیدروژل ها و همچنین خواص ضد میکروبی و رهایش اسانس از هیدروژل ها می باشد. نتایج حاصل از آنالیز هیدروژل ها نشان داد که اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات به ترتیب کمتر از 180 نانومتر و 31/0 و کارایی درونپوشانی بالای 90 درصد بود. بیشترین تورم هیدروژل ها در دمای محیط 3/610 درصد بود. هیدروژل ها دارای اثر مهارکنندگی رشد بر روی دو سویه باکتری، استافیلوکوکوس اوریوس و اشرشیاکلی بودند. بررسی های میکروسکوپ الکترونی (FESEM)، نشان داد اندازه ذرات در محدوده نانومتر و ذرات کروی و همگن هستند. طیف های FTIR، پیوند جدیدی را بین اسانس، بتاسیکلودکسترین و آلژینات نشان نداد و بنابراین هیدروژل آلژینات یک ماده مناسب برای درونپوشانی کردن ترکیبات فعال می باشد.رهایش اسانس در دو دوره کوتاه مدت (شبیه سازی شده دستگاه گوارش) و بلند مدت (سایر کاربرد ها) بررسی شد  که نتایج نشان داد  که سرعت رهایش ترکیبات زیست فعال را می توان با کپسوله کردن در بتاسیکلو دکسترین و تولید هیدروژل آلژیناتی آن کاهش داد و بدین صورت می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای کنترل رهایش در سیستمهای غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بتاسیکلودکسترین، هیدروژل، درونپوشانی، رهایش، اسانس
 • شیلان سلطانی، لیلا روفه گری نژاد*، هاله همتی، رقیه اشرفی یورقانلو صفحات 69-81

  آگاهی روز افزون مردم نسبت به اثرات سوء مصرف محصولات پرچرب، تولید کنندگان مواد غذایی را برآن داشته تا راهکاری مناسب برای غلبه براین چالش را بررسی نمایند. در این مطالعه، کره کم چرب با استفاده از ژلاتین وآلژینات سدیم (0، 1 و 2 درصد) و منوگلیسرید (0، 5/0 و 1 درصد) با بکارگیری روش آماری سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی تهیه و بر مبنای نتایج آزمون های بافت، نقطه ذوب، ارزیابی حسی و رنگ، مقدار بهینه استفاده از جایگزین های چربی تعیین شد. نتایج نشان داد که با کاهش 50 درصد چربی کره در حضور ژلاتین و آلژینات سدیم، نقطه ذوب نمونه های کره کم چرب از 20 به 30 درجه سانتی‏گراد افزایش یافت اما از میزان رطوبت نمونه ها نسبت به نمونه شاهد کاسته گردید. طبق نتایج بدست آمده استفاده از مونوگلیسرید بیشترین تاثیر را بر مولفه روشنایی ظاهری نمونه‏های کره داشت اما افزودن آلژینات سدیم و ژلاتین به کاهش روشنایی (L*) و افزایش قرمزی (a*) منجر شد. ارزیابی حسی نمونه ها نیز نشان دهنده امتیاز بالای خواص حسی کره کم چرب مانند نرمی بافت، گسترش پذیری و قوام محصول در مقایسه با نمونه شاهد بود. نتایج بهینه سازی نشان داد با استفاده از 58/1 درصد ژلاتین، 86/1 درصد آلژینات سدیم و 65/0  درصد منوگلیسرید امکان تولید کره کم چرب با محتوای چربی 50 درصد و  نقطه ذوب و ویژگی های بافتی قابل قبول همراه با خصوصیات حسی مطلوب وجود دارد.

  کلیدواژگان: Sodium Alginate، Gelatin، Low-fat butter، Monoglyceride، 1-، مقدمه
 • الهام آل ابراهیم، مریم جعفری* صفحات 83-96

  شکلات به عنوان یکی از پرمصرف ترین تنقلات در رژیم غذایی مطرح می باشد. از طرفی بهبود کیفیت مواد غذایی از نظر ترکیبات مفیدی از جمله اسیدهای چرب ضروری، آنتی اکسیدانها و فیبر امروزه توجه زیادی را در مبحث غذاهای فراسودمند به خود اختصاص داده است. در این پژوهش، از پودر دانه ریحان برای غنی سازی شکلات و تبدیل آن به محصول بالقوه فراسودمند استفاده شده است. پودر دانه ریحان در سطوح صفر، 5، 5/7 و 10 درصد به فرمول شکلات افزوده شده و برخی ویژگی های فیزیکی-شیمیایی و حسی شکلات در مدت 4 ماه نگهداری اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد با افزودن و افزایش درصد پودر دانه ریحان در شکلات، افزایش در محتوای رطوبت نسبت به نمونه شاهد در بازه های زمانی مختلف در طول دوره نگهداری مشاهده می شود. همچنین با افزایش مقدار پودر دانه ریحان در فرمول شکلات، افزایش عدد پراکسید و اندیس آنیزیدین در دوره نگهداری روند کندتری نشان داد، به طوری که کمترین میزان برای این دو پارامتر در نمونه حاوی 10 درصد پودر دانه ریحان و بیشترین میزان در نمونه شاهد مشاهده شد. افزودن پودر دانه ریحان و افزایش درصد آن در فرمولاسیون شکلات، همراه با کاهش میانگین میزان سختی در نمونه ها بود. نتایج حاصل از ارزیابی حسی نیز نشان داد که افزودن پودر تا 5/7 درصد، از نظر پذیرش کلی توسط ارزیابان قابل قبول بوده است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، با کاربرد پودر دانه ریحان در فرمولاسیون شکلات می توان محصولی جدید و غنی از ترکیبات مفید و مغذی همچون فیبر و ترکیبات آنتی اکسیدانی تولید و به بازار ارایه کرد. البته با توجه به  اینکه افزودن مقادیر بالای پودر دانه ریحان بر ویژگی های حسی محصول تاثیرگذار است، لذا استفاده از مقادیر کمتر و تا سطح 5/7 درصد پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: دانه ریحان، ویژگی های حسی، شکلات کم کالری، پراکسید، آنیزیدین
 • مرضیه السادات حسین الهاشمی، جواد توکلی*، علیرضا رفعتی، فاطمه احمدی صفحات 97-115

  در تحقیق حاضر، بهینه سازی فرایند استخراج ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی (قدرت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد DPPH، قدرت احیا کنندگی آهن (FRAP) و شاخص پایداری اکسایشی) میوه کلخونگ (Pistacia khinjuk) با استفاده از امواج فراصوت از طریق روش سطح پاسخ بررسی شد. جهت بهینه سازی فرایند استخراج از طرح مرکب مرکزی با سه متغیر مستقل زمان (5، 27.5 و 50 دقیقه)، دما (25، 45 و 65 درجه سانتیگراد) و نسبت اتانول در حلال آب-اتانول (0، 50 و 100 درصد) استفاده شد. به طور کلی نتایج آنالیز واریانس نشان داد، که پارامترهای مستقل دارای اثر معنی داری بر میزان استخراج ترکیبات فنلی کل، قدرت جذب رادیکالهای آزاد DPPH، قدرت احیا کنندگی آهن و شاخص پایداری اکسایشی عصاره میوه کلخونگ بودند که ضرییهای رگرسیونی آنها به ترتیب 97.65، 98.09، 98.62 و 98.38 درصد تعیین شد. در بین پارامترهای مستقل، غلظت اتانول موثرترین پارامتر بود چون دو اثر درجه 2 و خطی در مدلهای پیشنهادی آزمونهای مختلف مشاهده شد. همجنین اثر متقابل در مدلهای این تحقیق مشاهده نشد. قوی ترین مدل نیز مربوط به آزمون استخراج ترکیبات فنلی بود؛ چون در این آزمون علاوه بر اثر خطی پارامترهای مستقل که در بین همه آزمونها مشترک بود، اثر درجه دوم نیز در پارامترهای زمان و غلظت اتانول مشاهده شد. بررسی نتایج نیز نشان داد که با در نظر گرفتن مجموع آزمونهای این تحقیق، زمان 50 دقیقه، دمای 65 درجه سانتی گراد و غلظت اتانول 57.7 درصد در حلال اتانول - آب به عنوان شرایط بهینه کلی تعیین شد. در نهایت مشخص شد که نتایج آزمونهای تجربی به مقادیر پیش بینی شده توسط روش سطح پاسخ نزدیک بود.

  کلیدواژگان: متغیر مستقل، احیا کنندگی آهن، مهارکنندگی رادیکال آزاد، آزمون رنسیمت، اعتبارسنجی
 • ابوالفضل اصغر دخت، اسماعیل عطای صالحی* صفحات 117-127

  نان یکی از اصلی ترین مواد غذایی و  قوت غالب مردم اکثر مناطق دنیا می باشد. اگرچه با ارتقاء سطح زندگی از مقدار مصرف نان بویژه در کشورهای پیشرفته کم شده است اما هنوز قسمت عمده ای از نیازهای تغذیه ای مردم را در نقاط مختلف دنیا برآورده می کند. هدف از این پژوهش، بررسی خواص تکنولوژیکی خمیر و تغذیه ای و حسی نان بربری تهیه شده با گیاه چریش و  روغن منداب بود. بدین منظور گیاه چریش در سه سطح (3، 5 و 7 درصد) و روغن منداب در سطوح (3، 5 و 7 درصد)  بر اساس وزن آرد، در فرمولاسیون نان استفاده شد.  نتایج آزمون تکنولوزیکی خمیر نشان داد که، افزایش درصد گیاه چریش باعث افزایش معنی داری در میزان جذب آب، زمان گسترش خمیر، زمان مقاومت خمیر و عدد کیفی فارینوگراف شد (p<0.05). اما افزایش درصد روغن منداب منجر به کاهش معنی داری در میزان جذب آب شد (p<0.05). نمونه مستقل حاوی 3 درصد روغن منداب  دارای کمترین (75/0 درصد) و نمونه ترکیبی حاوی 7 درصد گیاه چریش و 3 درصد روغن منداب دارای بیشترین (98/1 درصد) مقدار فیبر بودند. کمترین میزان آهن (11/15 میلی گرم در کیلوگرم) در نمونه شاهد و بیشترین مقدار آن (98/34 میلی گرم در کیلوگرم) در نمونه ترکیبی حاوی 7 درصد گیاه چریش و 7 درصد روغن منداب دیده شد. در آزمون کپک زدگی، نمونه چریش 7 درصد با روغن منداب 3 درصد ماندگاری بیشتری نسبت به سایر تیمارها از خود نشان داد. نتایج آزمون ارزیابی حسی نشان داد، در نمونه های مستقل، نمونه حاوی سبزی چریش 7 درصد، در نمونه های ترکیبی، نمونه حاوی سبزی چریش 7 درصد با روغن منداب 3 درصد نسبت به بقیه نمونه ها بیشتر مورد پسند ارزیاب ها بود.

  کلیدواژگان: چریش، منداب، ویژگی های رئولوژی، فارینوگراف
 • علی معتمدزادگان*، سکینه پورناصری، شبنم حمزه، حدیثه باقری، سعید میرعرب رضی صفحات 129-141

  تولید پودر ماهی سبب افزایش ماندگاری این منبع ارزشمند پروتئینی، دسترسی آسان تر و افزایش تنوع غذایی می شود. در این پژوهش تاثیر دمای خشک کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پودر ماهی های کیلکا و کپور مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از دماهای 45، 55، 65 و 75 درجه سانتی گراد برای خشک کردن ماهی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار رطوبت، چربی، پروتئین و ازت کل فرار برای پودر ماهی کپور به ترتیب 02/7%، 92/4%، 80/83% و 150 میلی گرم بر گرم و برای پودر ماهی کیلکا به ترتیب 12/8%، 09/5%، 18/82% و 140 میلی گرم بر گرم بود. بیشترین میزان جذب مجدد آب مربوط به نمونه های کپور خشک شده در 45 درجه سانتی گراد و کیلکای خشک شده در 55 درجه سانتی گراد بود. کمترین و بیشترین میزان جذب مجدد چربی نیز به ترتیب در نمونه های کپور خشک شده در 45 درجه سانتی گراد و کیلکای خشک شده در 55 درجه سانتی گراد بود. نتایج آزمون دانسیته نشان داد که با کاهش دمای خشک کردن میزان دانسیته پودر نهایی کم شد. بالاترین مقادیر دانسیته پودر ماهی کپور و کیلکا به ترتیب 511/0 گرم بر سانتی متر مکعب و 408/0 گرم بر سانتی متر مکعب بود که در دمای 45 درجه سانتی گراد خشک شده بودند. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش دما از 45 به 75 درجه سانتی گراد روشنی رنگ پودرهای تولیدی کاهش یافت. نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز نشان داد که پروتئین ها در دماهای بالاتر بیشتر دناتوره شده و اندازه ذرات کاهش یافت.

  کلیدواژگان: خشک کردن، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، پودر ماهی، کپور، کیلکا
 • کیومرث شریفی، علیرضا شهاب لواسانی*، سارا موحد صفحات 143-155

  بستنی نوعی دسر منجمد و مزه دار است که باید شامل حداقل 10٪ چربی شیر باشددر تحقیق حاضر بستنی های محتوی صمغ های کربوکسی متیل سلولز و زانتان هر کدام به میزان 5/0%، چربی در سطوح 10 و 14درصد  و فشارهموژناسیون در سطوح 140 و 180 بار تهیه و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی ها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار های A7 و A10،بالاترین میزان  pHرا دارا بودند. ماده خشک نمونه های محتوی 14درصد چربی بطور معنی داری(05/0 P≤)  بالاتر از سایر تیمار ها بود. نمونه های محتوی صمغ زانتان افزایش حجم پایین تری نسبت به نمونه شاهد و نمونه های محتوی صمغ کربوکسی متیل سلولز داشتند.  ویسکوزیته نمونه A6  به طور معنی داری از دیگر تیمارها بالاتر بود(05/0 P≤) .نتایج آنالیز پروفایل بافت نشان دادنمونه های (A3) ، (A4) ، (A7) و  (A8) پایین ترین سختی بافت را داشتند. چسبندگی نمونه های محتوی صمغ زانتان از نمونه های محتوی کربوکسی متیل سلولز بالاتر بود. پایین ترین پیوستگی و فنریت متعلق به نمونه  A8  بود.  نتایج آزمون حسی  نشان داد که اختلاف آماری معنی داری در بو، مزه  و رنگ نمونه ها وجود نداشت(05/0P>). تیمار A8 به عنوان تیمار برتر معرفی شد.

  کلیدواژگان: امولسیفایر، بستنی وانیلی، زانتان، فشار هموژناسیون، کربوکسی متیل سلولز
 • رمضان هادی پور رکنی، عزت الله عسکری اصلی ارده*، سجاد سبزی، ایمان اسمعیلی پایین افراکتی صفحات 157-169

  دفع آفات و امراض جزء مهمترین عملیات در مرحله داشت مرکبات محسوب می شود. امروزه تحقیقات زیادی در زمینه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی با به کارگیری روش های ماشین بینایی انجام شده است. یکی از مشکلاتی که باعث کاهش دقت ماشین برای تشخیص آفات در شرایط مزرعه ای می شود، وجود عوامل نامساعد از قبیل سایه و تغییرات شدت نور در ساعات مختلف روز می باشد. در این پژوهش به منظور یافتن شدت نور مناسب در ساعات مختلف روز از نورپردازی به وسیله یک لامپ در محل تصویربرداری استفاده شده است. برای تشخیص درختان آلوده به آفت حلزون از روش یادگیری عمیق با سه نوع الگوریتم بهینه ساز نسبتا قوی یعنی RMSProp، Adam و SGDm استفاده شد. برای بررسی و آزمون الگوریتم های مورد استفاده، تعداد 8000 تصویر در 9 شرایط مزرعه ای و یک حالت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط مزرعه ای، کمترین مقدار دقت تشخیص الگوریتم ها با 32/64 درصد مربوط به تصویربرداری در روز ابری با شدت نور 350 الی 700 لوکس و با استفاده ازالگوریتم  RMSPropحاصل شد، ولی با ایجاد شدت نور کنترل شده به وسیله لامپ (تقربیا 9000 لوکس)، دقت تشخیص با استفاده از الگوریتم SGDm تا 25/95 درصد بهبود یافت. در شرایط آزمایشگاهی که تصاویر در محیطی کنترل شده با شدت نور ثابت تهیه شده بود، استفاده از الگوریتم SGDm، دقت تشخیص را تا مقدار 73/98 درصد ارتقاء داد.

  کلیدواژگان: مرکبات، آفت حلزون، تشخیص هوشمند، پردازش تصویر، یادگیری عمیق
 • مصطفی رحمتی جنیدآباد*، بهروز علیزاده بهبهانی، محمد نوشاد صفحات 171-180

  در این مطالعه، اسانس گیاه دارویی مرزه خوزستانی توسط روش تقطیر با آب استخراج شد و محتوای فنول و فلاوونویید کل، ویژگی آنتی اکسیدانی (برپایه روش های مهار رادیکال DPPH، رادیکال ABTS و بتا-کاروتن/لینولییک اسید) و فعالیت ضدقارچی آن در برابر سویه های قارچی مولد فساد و پوسیدگی توت فرنگی (آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینه‏را و رایزوپوس استولونیفر) بررسی گردید. میزان فنول و فلاوونویید کل اسانس به ترتیب 23/87 میلی گرم گالیک اسید بر گرم و 33/69 میلی گرم کویرستین بر گرم گزارش شد. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس مطابق روش های مهار رادیکال DPPH، مهار رادیکال ABTS و بتا-کاروتن/لینولییک به ترتیب برابر با 29/63، 30/58 و 19/51 درصد بود. نتایج فعالیت ضدقارچی اسانس (برپایه روش های دیسک دیفیوژن آگار، انتشار چاهک و حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی) نشان داد که بوتریتیس سینه‏را مقاوم ترین و آسپرژیلوس نایجر حساس ترین سویه های قارچی نسبت به اسانس می‏باشند. نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس مرزه خوزستانی برای سویه های آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینه را و رایزوپوس استولونیفر به ترتیب 50، 100 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج حداقل غلظت کشندگی اسانس مرزه خوزستانی برای سویه های آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینه را و رایزوپوس استولونیفر به ترتیب 200، 400 و 200 میلی گرم بر میلی لیتر بود.

  کلیدواژگان: اسانس، مرزه خوزستانی، آنتی اکسیدان طبیعی، فعالیت ضدقارچی، توت فرنگی
 • فخرالدین صالحی*، امیررضا روستایی، علیرضا حاصلی صفحات 181-191

  محصولات غذایی سرخ شده با توجه به ویژگی های منحصربه فرد مانند رنگ، بو، طعم و بافت مطلوب بسیار مورد توجه می باشند. کنترل شرایط سرخ کردن و استفاده از پوشش های هیدروکلوییدی خوراکی (صمغ ها) یکی از روش های مناسب برای کاهش جذب روغن، حفظ رطوبت و بهبود خصوصیات ظاهری مواد غذایی سرخ شده است. در این پژوهش از غلظت های مختلف صمغ دانه مرو (0، 5/0، 1 و 5/1 درصد) جهت پوشش دهی برش های کدوخورشتی هنگام سرخ شدن عمیق در دماهای 155، 170 و 185 درجه سلسیوس استفاده گردید و رابطه بین پارامترهای فرآیند و خصوصیات محصول نهایی به روش الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی مدل سازی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که پوشش دهی با صمغ دانه مرو باعث کاهش جذب روغن محصول نهایی شده و از نظر ویژگی های ظاهری، نمونه های پوشش داده شده روشنتر بودند. پیش تیمار پوشش دهی باعث حفظ رطوبت محصول نهایی شد و اندازه نمونه های پوشش داده شده با 5/1 درصد صمغ از سایر نمونه ها بزرگتر بود (درصد تغییرات سطحی کمتر). این فرآیند توسط روش الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی با 2 ورودی شامل غلظت صمغ دانه مرو و دمای سرخ کن و 7 خروجی شامل درصد روغن، مقدار رطوبت، شاخص زردی (b*)، شاخص قرمزی (a*)، شاخص روشنایی (L*)، شدت تغییرات رنگ (EΔ) و تغییرات سطح مدل سازی شد. نتایج مدل سازی نشان داد شبکه ای با تعداد 5 نرون در یک لایه پنهان و با استفاده از تابع فعال سازی سیگموییدی می تواند خصوصیات فیزیکوشیمیایی برش های سرخ شده کدوخورشتی را پیش بینی نماید. نتایج آزمون آنالیز حساسیت نشان داد که تغییر غلظت صمغ دانه مرو بیشترین تاثیر را بر شاخص زردی و سپس بر روی شاخص شدت تغییرات رنگ سطحی برش های کدوخورشتی سرخ شده دارد. همچنین تغییر دمای سرخ کن نیز بیشترین تاثیر را بر شاخص های شدت تغییرات رنگ و روشنایی نمونه های سرخ شده دارد.

  کلیدواژگان: تغییرات رنگ، سرخ کردن، شاخص روشنایی، شاخص زردی، شاخص قرمزی، صمغ دانه مرو
 • شهناز خداوردی، تکتم مستقیم*، اسماعیل حریریان صفحات 193-202

  هدف از این تحقیق استفاده از خصوصیات آنتی اکسیدان های طبیعی کروستین و بیکسین در فرمولاسیون پنیر چدار به فرم نانوذرات بود. در این تحقیق نانوذرات کیتوزان / آلژینات دارای بیکسین (14، 16 و 18 میکروگرم بر میلی لیتر) و کروستین (01/0 ، 03/0 و 05/0 میکروگرم بر میلی لیتر) که با روش ژلاسیون تهیه شدند. پس از تهیه پنیر چدار و افزودن نانوذرات، آزمون جمعیت میکروبی کل در روزهای اول تولید، بیستم، چهلم و شصتم نگهداری بررسی شدند. نتایج آزمایش با روش آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون دانکن در سطح معنی داری 05/0 درصد آنالیز شدند. نتایج نشان داد که جمعیت میکروبی کل در طی زمان نگهداری به طور معنی داری افزایش یافت، اما با افزایش میزان استفاده از نانوذرات بیکسین و کروستین شاخص جمعیت میکروبی کل به طور معنی داری کاهش یافت. بررسی نتایج ارزیابی حسی نشان دهنده کاهش امتیازات ارزیابی حسی در طی شصت روز نگهداری بود، اما در تیمارهای دارای مقادیر 18 میکروگرم بر میلی لیتر بیکسین و 01/0 کروستین میزان تغییرات شاخص حسی کمتر از بقیه تیمارها بود که نهایتا تیمار دارای 16 میکروگرم بر میلی لیتر بیکسین و 05/0 میکروگرم بر میلی لیتر کروستین به عنوان تیمار بهینه انتخاب شد.

  کلیدواژگان: پنیر چدار، زمان نگهداری، کیتوزان، نانوذرات کیتوزان - آلژینات، کروستین، بیکسین
 • حسین زارعی، مهدی نیکو*، کاوه رحمانی فرح صفحات 203-212

  اثر جوشاندن میگو در آب نمک با شوری های مختلف (صفر الی 4 درصد) و در زمان های مختلف (1 تا 7 دقیقه) و خشک کردن به مدت 20 ساعت در دمای 60 درجه سانتی گراد بر کیفیت میگوی وانامی پرورشی بررسی شد. در تمامی شوری ها افزایش زمان جوشاندن از 1 تا 7 دقیقه سبب کاهش وزن میگوها گردید (05/0 > P). بیشترین کاهش مربوط به زمان 7 دقیقه بوده است. با افزایش شوری، بر سفتی میگوهای خشک شده بطور معنی داری افزوده شده بطوریکه در زمان های 3 و 7 دقیقه، میگوهای جوشانده شده در شوری 3 درصد بالاترین سفتی بافت را نشان دادند (05/0 > P). در زمان های 5 و 7 دقیقه پخت، بالاترین مزه در شوری های صفر و 2 درصد اتفاق افتاد و شوری های بالاتر معمولا منجر به پذیرش کمتری گردید (05/0 > P). میگوهای خشک شده در زمان 8 ساعت دارای بیشترین میزان اسید های چرب امگا-3 بودند (05/0 > P). بیشتر شدن زمان خشک کردن میگو منجر به اکسایش بیشتر اسید های چرب چند غیر اشباع گردید. شاخص ترومبوژنسیته بین 044/0 الی 052/0 متغیر بود. بالاترین میزان این شاخص مربوط به  میگوهای خشک شده برای مدت 2 ، 12 و 14 ساعت بود. در زمان خشک کردن 2 ساعت فواصل بین فیبرهای عضلاتی بسیار کم بوده و بافت در وضعیت مناسبی بود. افزایش زمان خشک کردن تا 4 نیز تغییر محسوسی بر ساختار بافت نداشته و تقریبا شبیه نمونه 2 ساعت بود. در زمان 6 ساعت تا حدودی فضای بین فیبرهای عضلانی افزایش یافت. با افزایش بیشتر زمان خشک کردن (8 تا 14 ساعت) تغییرات ساختار بافتی مشهود تر بوده و فضای بین فیبرهای عضلانی بیشتر گردید.

  کلیدواژگان: میگوی شور و خشک، بافت، اسید های چرب، ساختار میکروسکوپی، مزه
 • احمد جدیدی، شیلا برنجی*، لیلا ناطقی صفحات 213-224

  ماست به عنوان یکی از فرآورده های تخمیری میتواند بستر مناسبی برای انتقال غذا-داروها و عصاره های به دست آمده از گیاهان در رژیم غذایی روزانه باشد. بر همین اساس اسیدهای چرب امگا-3 موجود در گیاهانی همانند خرفه و تخم کتان میتوانند گزینه مناسبی برای استفاده در تولید ماستهای فراسودمند باشند. در این پژوهش، تاثیر جایگزینی روغن خرفه در غلظتهای5/0 ،5/1 ،2 % و روغن تخم کتان در غلظتهای 5/0 ،5/1 ،2 % بصورت تکی و توام در طول نگهداری بر ویژگیهای فیزیک و شیمیایی و حسی ماست در روز پس از تولید در دمای 4 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب نشان داد که در جایگزینی با روغنهای خرفه و تخم کتان در تیمارها، میزان اسیدهای چرب اشباع کاسته شده و به میزان اسیدهای چرب غیراشباع افزوده شد. نتایج ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نشان داد که استفاده از روغنهای خرفه و تخم کتان در تولید ماست، موجب کاهش pH و افزایش اسیدیته، ماده خشک و میزان آب اندازی در تیمارها نسبت به تیمار شاهد شد (05/0≤ p).از طرفی دیگر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی همانند میزان چربی در تیمارها دستخوش تغییر معنیدار نشدند (05/0˃ p).از سویی دیگر حساسیت به اکسیداسیون در تیمارها رابطهی مستقیمی با میزان جایگزینی با روغنهای خرفه و تخم کتان داشت، چراکه تمامی تیمارها به صورت معنیداری میزان اندیس پراکسید بالاتری را نسبت به نمونهی شاهد از خود نشان داد (05/0 ≤ p).ارزیابی حسی تیمارهای ماست نیز نشان داد که کاربرد روغنهای خرفه و تخم کتان بهجز در درصدهای 5/1 و 2 درصد جایگزینی، تفاوت معنیداری را در ویژگیهای حسی ایجاد نکردند. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که امتیاز پذیرش کلی تیمار حاوی 5/0 درصد از روغن خرفه بالاتر از تیمار شاهد بود به عنوان تیمار برتر انتخاب شد.

  کلیدواژگان: روغن خرفه، روغن تخم کتان، ماست
 • حسین عراقی، سمیه رستگار، بهجت تاج الدین*، محمد جوان نیکخواه، محمدعلی عسکری سرچشمه صفحات 225-233

  کاربرد نانو ذرات در بسته بندی مواد غذایی گام موثری در جهت کاهش ضایعات حاصل از عوامل بیماری زا و افزایش عمر انباری محصولات غذایی گوناگون است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر ضد قارچی فیلم نانوکامپوزیت بر پایه پلی اتیلن سبک حاوی هیبرید نانوهالوسیت رس/کارواکرول و کیتوزان روی قارچ های آسپرجیلوس نیجر، آسپرجیلوس فلاوس، بوتریتیس سینرا، پنی سلیوم و رایزوپوس اوریزا، عامل اصلی پوسیدگی های پس از برداشت محصولات کشاورزی است. از این رو، فیلم های نانوکامپوزیتی پلی اتیلن سبک حاوی 5/1و 3 درصد نانو هالوسیت رس/کارواکرول، و 1و 2 درصد کیتوزان با آمیزه سازی در اکسترودر دو مارپیچه و از طریق دستگاه فیلم دمشی تولید و تاثیر ضد قارچی آن روی پنج گونه قارچ فوق ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس مشخص کرد که میزان رشد پنج گونه قارچ موردبررسی، به طور معنی داری تحت تاثیر استفاده از نانو هالوسیت رس/کارواکرول قرار دارد. بیشترین درصد بازدارندگی مربوط به فیلم حاوی 3 درصد نانو هالوسیت رس/کارواکرول بود. فیلم حاوی کیتوزان تاثیر معنی داری بر رشد قارچ های مورد مطالعه نداشت.

  کلیدواژگان: نانو هالوسیت رس، خواص ضد قارچی، کیتوزان، بسته بندی، اسانس روغنی
 • بهاره سالمی، ناصر صداقت*، محمدجواد وریدی، سید محمود موسوی، فریده طباطبایی یزدی صفحات 235-246

  تنش های ناشی از زخمی شدن  بافت کاهوی برش خورده آماده مصرف معمولا منجر به افزایش سرعت تنفس  در آن می شود. عمر ماندگاری این محصول بستگی به مراحل فرآوری و بسته بندی، نوع فیلم بسته بندی و شرایط محیطی در طی زمان نگهداری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی اثر دما و زمان نگهداری، تیمار پوششی و تعداد منافذ فیلم بسته بندی بر تردی بافت و ارزیابی حسی کاهوی برش خورده و بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده و همچنین توسعه مدل سینتیکی عمر انبار مانی این محصول می باشد. به این منظور، 250 گرم کاهوی برش خورده شستشو شده و پس از پوشش دهی در دو غلظت متفاوت 5/1/5/0 و 5/1/1/0 درصد لاکتات کلسیم و سیستیین، در بسته هایی از جنس پلی اتیلن (با ضخامت 42 میکرومتر) و با تعداد منافذ 0، 20 و 40 در متر مربع با غلظت اولیه 21% اکسیژن، 0% دی اکسید کربن بسته بندی شدند. این پژوهش در دو دمای 5 و 10 درجه سانتی گراد و طی 12 روز انجام گرفت. شاخص های کیفی نظیر تردی بافت و ارزیابی حسی (پذیرش کلی) در طی این مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، مدلی ریاضی برای توصیف سینتیک تغییرات تردی بافت و ارزیابی حسی نمونه ها توسعه داده شد و نهایتا زمان ماندگاری نمونه ها بر مبنای پذیرش کلی تخمین زده شد. نتایج نشان داد تغییرات پارامترهای تردی و ارزیابی حسی از معادله سینتیکی درجه صفر تبعیت می کند. نتایج پیش بینی عمر انبارمانی نمونه های  کاهوی برش خورده نشان داد نمونه های دارای پوشش حاوی 5/1% لاکتات کلسیم و 1/0% سیستیین، نگهداری شده در بسته های دارای 20 منفذ در دمای 5 و 10 درجه سانتی گراد و نمونه های دارای پوشش حاوی 5/1% لاکتات کلسیم و 5/0% سیستیین، نگهداری شده در بسته های دارای 20 منفذ در دمای 5 درجه سانتی گراد، به ترتیب عمر ماندگاری معادل 62/12، 59/12 و 59/11 روز را دارند (عدم تفاوت معنی دار در p < 0.05).

  کلیدواژگان: مدلسازی سینتیکی، عمر ماندگاری، اتمسفر اصلاح شده، منفذ، کاهوی برش خورده رومین
 • زهرا باقری، علی معتمدزادگان*، رضا خان بابائی، ایوب فرهادی صفحات 247-257

  شبکه های عصبی مصنوعی مجموعه ای از معادلات غیرخطی هستند که توانایی برای خود سازگاری دارد تا ارتباطات غیرخطی پیچیده بین متغیرهای ورودی و خروجی را برقرار کنند. از مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی جهت تهیه پودر پنیر ریکوتا با کیفیت مطلوب استفاده شد. در این پژوهش، شبکه عصبی مصنوعی 4 کلاسه با مدل پرسپترون چندلایه برای پیش بینی داده های کف و پودر پنیر ریکوتا که به روش خشک کردن کف پوشی تهیه شدند، مورد استفاده قرار گرفت. این مدل سازی با روش شناسایی الگو و با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین انجام شد. شناسایی الگو، توانایی تشخیص ترتیب خصوصیات یا داده هایی است که اطلاعات مربوط به سیستم یا مجموعه داده ها را می دهد. مدل مورد استفاده برای این پژوهش دارای 10 نرون در لایه پنهان بود. 4 نسبت متفاوت شیر و آب پنیر (تیمارها) به عنوان ورودی و دانسیته کف، دانسیته پودر، هیگروسکوپی، فعالیت آبی، جذب آب و جذب روغن به عنوان خروجی های مدل در نظر گرفته شدند. در این مدل 70 درصد از داده ها برای آموزش، 15 درصد برای آزمایش و 15 درصد از داده ها برای اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفت. بهترین عملکرد اعتبارسنجی در دوره 20 رخ داد. نتایج نهایی نشان داد که مدل مورد استفاده با دقت 8/94 درصد توانست داده های مربوط به هر کلاس را به درستی پیش بینی نماید.

  کلیدواژگان: خشک کردن کف پوشی، ریکوتا، شبکه عصبی مصنوعی، شناسایی الگو، مدل سازی
 • لیلا ناطقی* صفحات 259-271

  استویا گیاهی فصلی است که حاوی مقادیر بالایی از ترکیبات فنولیک و قندی به نام استویوزید و ربادیوزید است. به دلیل فصلی بودن این گیاه، مناسب ترین روش برای قابل دسترس نمودن آن، استفاده از روش های خشک کردن است. انتخاب روش مناسب خشک کردن اندام های گیاهی از موارد مهم در عملیات پس از برداشت می باشد. استفاده از روش نامناسب میتواند منجر به از بین رفتن اندام های گیاهی یا از بین رفتن کل مواد موثر موجود در آن شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر دما و سرعت هوای خشک کن بر روند خشک شدن، مقدار ترکیبات فنولیک کل و مدل سازی سینتیک خشک شدن برگ استویا بود. بدین منظور از دمای هوا در سه سطح (°C70، °C55 و °C45) و سرعت هوا در سه سطح (m/s 5/1، m/s 1و m/s 5/0) برای خشک کردن برگ های استویا استفاده شد. در این تحقیق از پنج مدل ریاضی پلگ، توزیع ویبول، لگاریتمی، پیج و خزایی به منظور مدل سازی نتایج روند خشک کردن برگ استویا استفاده شد.نتایج نشان داد مدل های تجربی ارایه شده عملکرد مطلوبی را در مدل سازی فرآیند کاهش نسبت رطوبت استویا داشتند (945/0R2). با مقایسه مقادیر خروجی R2 و RMSE برای مدل های ارایه شده نشان داد که مدل پیج دارای عملکرد مدل سازی بهتری نسبت به چهار مدل دیگر بود. بعلاوه اینکه نتایج نشان دادند که در فرآیند خشک شدن، مهم ترین فاکتور در کنترل نرخ خشک شدن برگ استویا، دمای هوا بود. همچنین زمان خشک شدن برگ استویا با افزایش دما و سرعت هوای خشک کن کاهش یافت. دمای هوای خشک کن تاثیر معناداری بر محتوای ترکیبات فنولیک کل داشت. به این ترتیب که با افزایش دمای هوا از °C45 به °C70، مقدار ترکیبات فنولیک برگ استویا، کاهش یافت.
  بهترین دما و سرعت هوا برای حفظ ترکیبات فنولیک برگ استویا، دمای °C 45 و سرعت  m/s1بود.

  کلیدواژگان: خشک کردن استویا، مدل سازی ریاضی، محتوای فنل
 • داریوش خادمی شورمستی*، فاطمه یمینی، نیوشا بدخشان صفحات 271-281

  به منظور بررسی اثر غلظت عصاره مرزه و پوشش های زیست مرکب فعال پلی ساکاریدی بر ماندگاری فیله مرغ، 2 آزمایش جداگانه هر کدام با 6 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و به طور هم زمان اجرا شد. تیمارها در آزمایش 1 شامل فیله های مرغ دارای پوشش صفر (شاهد)، 75/0 % یا 5/1 % عصاره مرزه به تنهایی یا در ترکیب پوشش آلژینات سدیم 3 % و در آزمایش 2 شامل فیله های فاقد پوشش (شاهد)، دارای پوشش 5/1 % عصاره مرزه، پوشش گوار 5/0 % - عصاره، پوشش کربوکسی متیل سلولز 1 % - عصاره، پوشش گوار - کربوکسی متیل سلولز و پوشش گوار - کربوکسی متیل سلولز - عصاره مرزه بودند. به فاصله هر 3 روز طی یک دوره 12 روزه نگهداری فیله ها در دمای oC 1±4 ، شاخص های فساد شیمیایی و فساد باکتریایی شامل PV، TBARS و TVB_N ارزیابی شد. نتایج آزمایش 1 نشان داد با افزایش غلظت عصاره مرزه تا 5/1 % کارایی پوشش مرکب آلژینات سدیم - عصاره در کاهش مقدار عددی PV، TBARS و TVB_N  فیله ها بهبود یافت (P<0.05). کمترین مقدار PV (meq/Kg 30/0±40/5)، TBARS (mg MDA/Kg 00/0±22/1) و TVB_N (mg/100g 35/1±50/26) در فیله های حاوی پوشش مرکب آلژینات - عصاره 5/1 % مرزه دیده شد (P<0.05). همچنین در آزمایش 2 ، فیله های حاوی پوشش زیست مرکب صمغ گوار - کربوکسی متیل سلولز - عصاره مرزه کمترین مقادیر عددی PV (meq/Kg 33/0±10/5)، TBARS (mg MDA/Kg 05/0±10/1) و TVB_N (mg/100g 90/1±30/25) را در پایان دوره نگهداری نشان دادند (P<0.05). لذا می توان از پوشش زیست مرکب صمغ گوار - کربوکسی متیل سلولز - عصاره 5/1 % مرزه به عنوان یک بسته بندی جدید جهت افزایش زمان ماندگاری فیله های مرغ طی دوره نگهداری در دمای یخچال(oC 1±4) استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آلژینات سدیم، کربوکسی متیل سلولز، گوار، ماندگاری، مرزه
 • مهناز شعبانیان، عباسعلی ساری*، امیر دارایی گرمه خانی صفحات 283-298

  اکسیداسیون روغن ها و چربی ها منجر به کاهش ارزش تغذیه ای و ویژگی های حسی آن ها می گردد. امروزه رویکرد جدیدی برای استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی نظیر اسانس ها و عصاره های گیاهی به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی اکسیدان های شیمیایی در مواد غذایی ایجاد شده است. در این مطالعه عصاره ی پوست سبز گردو با حلال اتانول (در غلظت های 0 ، 50 و 100 درصد) در توان های مختلف ماکروویو (90 ،450 و 900 وات) و فواصل زمانی متفاوت (1، 8 و 15 دقیقه) استخراج گردید و به منظور تعیین عصاره ی بهینه جهت افزودن به روغن، میزان کل ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها به روش های قدرت احیاءکنندگی، مهار رادیکال فعال DPPH و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل اندازه گیری شد. آنالیز داده ها نشان داد عصاره ی اتانولی 53% (زمان استخراج 6 دقیقه و توان مایکروویو 700 وات) عصاره ی بهینه می باشند. سپس مقادیر مختلفی از عصاره ی بهینه (ppm 1000 و 600 ،200) به روغن سویا اضافه شد و در دمای 65 درجه ی سانتی گراد طی16 روز نگهداری گردید. پایداری اکسایشی تیمارهای مختلف با اندازه گیری عدد پراکسید، عدد TBA، عدد آنیزیدن، اندیس توتوکس و مقدار کل ترکیبات قطبی در روزهای 0، 8 و 16 در مقایسه با تیمار حاوی ppm 200،BHT  مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت های مختلف از عصاره ی بهینه ی اتانولی پوست سبز گردو قادر به کاهش اکسیداسیون در تیمارهای مختلف می باشند (05/0 > p). غلظت ppm 1000 عصاره ی اتانولی از BHT موثرتر بود و تاثیر نامطلوبی بر رنگ، بو و طعم روغن نداشت. در نتیجه می توان از عصاره ی پوست سبز گردو به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی و موثر جهت کاهش سرعت اکسیداسیون روغن سویا استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان طبیعی، پوست سبز گردو، عصاره، ماکروویو
 • مهدی قیافه داودی*، مهدی کریمی، فریبا نقی پور، زهرا شیخ الاسلامی صفحات 299-309

  بهبود کیفیت نان و محصولات صنایع پخت با اصلاح فرمولاسیون و فرآیند تولید، یکی از  مهمترین راهکارهای افزایش سطح سلامت عمومی در جامعه می‏باشد. در همین راستا نان بخارپز به دلیل فرآیند پخت متفاوت از جمله مواد غذایی فاقد ترکیبات مضر سلامتی نظیر آکریل آمیدها می‏باشد. از این‏رو هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر افزودن پلی‏ال گلیسرول در سطوح صفر، 5/0 و 0/1 درصد و به‏کارگیری دو نوع روش تخمیر یک مرحله‏ای و دو مرحله‏ای بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بخارپز ترکیبی (گندم - چاودار) در یک طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل به منظور تولید نان متناسب با ذایقه مصرف‏کننده ایرانی و بهبود ماندگاری محصول نهایی بود. براساس نتایج مشخص گردید که با افزایش سطح پلی ال گلیسرول و استفاده از روش تخمیر دو مرحله ای رطوبت محصول نهایی افزایش و سفتی آن (طی بازه زمانی 2 و 72 ساعت بعد از پخت) نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. همچنین استفاده از روش تخمیر دو مرحله ای سبب بهبود میزان تخلخل و حجم مخصوص محصول نهایی گردید. این در حالی بود که پلی‏ال گلیسرول تاثیری بر این خصوصیات کیفی نان نداشت. از سوی دیگر میزان مولفه L* با افزایش گلیسرول و استفاده از روش تخمیر دو مرحله ای در فرمولاسیون اولیه نان بخارپز افزایش یافت، در حالی‏که میزان مولفه های a* و b* ثابت ماند. در بخش ارزیابی حسی نیز داوران چشایی بالاترین امتیاز را به نمونه حاوی 0/1 درصد گلیسرول و تهیه شده با فرآیند تخمیر دو مرحله ای اختصاص دادند. در نهایت میزان آکریل آمید در این نمونه 52 پی‏پی‏بی گزارش گردید که به مراتب از نان‏های سنتی ایرانی کمتر بود.  بنابراین با بومی‏ سازی دانش فنی تولید نان بخارپز می ‏توان نان با ارزش غذایی بهتر در سبد غذایی افراد قراد داد.

  کلیدواژگان: نان بخارپز، گلیسرول، تخمیر، آکریل آمید، ماندگاری
 • نجمه خادمی پور*، سیما شرعی، مهرنوش تدینی صفحات 311-325

  با توجه به افزایش بیماری های مرتبط با قند، کاهش مصرف قند یکی از مهم ترین چالش های پیش رو برای مصرف کنندگان و متخصصان صنعت غذا و تغذیه می باشد. بنابراین جایگزین کردن ساکارز با انواع دیگر شیرین کننده ها، مخصوصا شیرین کننده های طبیعی اهمیت بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بهینه سازی فرمولاسیون مربای هویج زرد ایرانی کم کالری با حداقل شکر و با استفاده از روش سطح پاسخ است. در پژوهش از سه متغیر مستقل استویا،به عنوان شیرین کننده جایگزین شکر (0.05 تا 0.3 درصد از شکر کل)، شکر (35 تا 60%) و اینولین به عنوان بافت دهنده پریبیوتیک (2 تا 5 درصد) و با هدف پوشش نقش های ویسکوزیته و بریکس در مربا استفاده شده است. مدل های برازش شده ضرایب تببین بالایی را در خواص فیزیکی و حسی و رنگ(به غیر از تمایل به زردی) داشتند. نتایج نشان داد که اینولین و شکر به صورت مستقل تاثیر معناداری را بر بریکس، رطوبت، ویسکوزیته، خواص حسی(به غیر از طعم) و پارامترهای روشنایی و قرمزی رنگ داشته اند (p≤0.05). pH و اسیدیته تحت تاثیر متغیرهای آزمون قرار نگرفته و مدل معناداری را نشان نداده اند (p>0.05). بهینه سازی متغیرها در فرمولاسیون مربای هویج زرد ایرانی نشان داد که در صورت استفاده از 0.23 درصد استویا و 5% اینولین در حضور 49.3% شکر، به فرمولاسیون بهینه با ضریب مطلوبیت 0.721 بدون تغییرات نامطلوب در خواص فیزیکوشیمیایی و حسی دست خواهیم یافت. این پژوهش نشان داد که با توجه به ارزش تغذیه ای هویج زرد ایرانی، می توان از این فراورده در تولید مواد غذایی فراسودمند استفاده کرد و فواید سلامتی بخش آن را بهبود داد.

  کلیدواژگان: هویج زرد ایرانی، بهینه سازی فرمولاسیون، روش سطح پاسخ
 • سیده الهام موسوی کلجاهی*، امیر بابایی صدر صفحات 327-338

  خمیر کیک امولسیون پیچیده ای از حباب های هوا و قطرات روغن است که در آن تخم مرغ  نقش اساسی در ایجاد کف، جذب مولکول های هوا و ایجاد حجم در کیک دارد. با این حال مصرف مداوم تخم مرغ به علت مقادیر بالای کلسترول و اسیدهای چرب اشباع، موجب شیوع بیماری های قلبی-عروقی شده و می تواند منجر به بروز حساسیت در برخی از افراد گردد. آب پخت جو، مایع غلیظ حاصل از پخت جو می باشد که به دلیل مقادیر قابل توجه ترکیبات موثره و پروتئین ها می تواند منجر به ایجاد کف پایدار گردد؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرسطوح مختلف آب پخت جو (0، 25، 50 و 100 درصد) و صمغ گزانتان (0، 0.25 و 0.5 درصد) به عنوان جایگزین تخم مرغ بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، ریولوژیکی و ارگانولپتیکی کیک روغنی می باشد. مطابق نتایج به دست آمده آب پخت جو به دلیل کیفیت پروتئینی مطلوب از قابلیت کف کنندگی قابل قبولی برخوردار بود. به طوریکه، نمونه های کیک جایگزین شده با آب پخت جو تا میزان 50 درصد دارای ویژگی های مشابه نمونه کیک حاوی تخم مرغ بودند؛ این در حالی است که افزایش جایگزینی تا میزان 75 و 100 درصد تخم مرغ با آب پخت جو منجر به افت معنی دار (0/05p<) ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، ریولوژیکی و حسی نمونه های کیک بدون تخم مرغ گردید؛ همچنین صمغ گزانتان در مقادیر 0.5 درصد منجر به بهبود خصوصیات حسی نمونه های کیک بدون تخم مرغ، افزایش رطوبت و کاهش سفتی در نمونه های کیک جایگزین شده با 50 درصد آب پخت جو گردید. مطابق نتایج به دست آمده می توان از آب پخت جو به عنوان جایگزین نسبی تخم مرغ تا 50 درصد با حفظ خصوصیات حسی، فیزیکی و ریولوژیکی در کیک روغنی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آب پخت، تخم مرغ، جو، کیک، گزانتان
 • درنوش جعفرپور*، سید محمدباقر هاشمی، اعظم قائدی صفحات 339-349

  یکی از راه های کنترل رشد باکتری های بیماریزا، استفاده از نگهدارنده ها و ترکیبات ضد میکروبی است. با توجه به نگرانی های عمومی در خصوص عوارض نگهدارنده های شیمیایی، تمایل به مصرف محصولاتی است که از نگهدارنده طبیعی استفاده شده است. در این تحقیق، عصاره اتانولی شش قسمت از زعفران (کلاله، ریشه، گلبرگ، ساقه، پیاز و پرچم) تهیه شد و میزان ترکیبات فنولی عصاره قسمت های مختلف زعفران، خاصیت ضد میکروبی، حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) آن ها بر روی باکتری های گرم منفی (اشرشیاکلای و سالمونلاتیفی) و باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوکوس اوریوس و باسیلوس سریوس) مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین، عصاره ای که بیشترین خاصیت ضد میکروبی نشان داد، انتخاب شده و اثرات ضد میکروبی آن در سه سطح غلظت 25/0، 5/0 و 75/0 % (w/v) بر روی خامه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین عصاره قسمت های مختلف زعفران، عصاره گلبرگ دارای بیشترین مقدار ترکیبات فنولی و اثر ضد میکروبی می باشد. بیشترین اثر عصاره اتانولی گلبرگ بر روی باکتری های گرم مثبت باسیلوس سریوس و استافیلوکوکوس اوریوس مشخص شد. کمترین مقدارMIC  و MBC برای گلبرگ به ترتیب در غلظت 12/3 و 25/6 (میلی گرم/ میلی لیتر) بدست آمد. در خامه تیمار شده با 75/0% عصاره گلبرگ، شمارش کلی باکتری ها به طور معنی داری کمتر از دو غلظت دیگر بود. هم چنین نتایج ارزیابی حسی خامه های تیمار شده نشان داد که غلظت 5/0 درصد به عنوان بهترین نمونه توسط افراد ارزیاب حسی امتیازدهی شد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده عصاره گلبرگ زعفران می تواند به عنوان گیاهی ارزشمند در جهت مقابله با بیماری های عفونی در نظر گرفته شود و از آن جهت جایگزین نگهدارنده های شیمیایی به عنوان یک منبع ضد میکروبی طبیعی در خامه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ضد میکروبی، زعفران، عصاره، خامه
 • محسن دلوی اصفهان، امیر دارایی گرمه خانی* صفحات 351-361

  همبرگر یکی از پر مصرف ترین محصولات گوشتی در سراسر جهان است. ماندگاری این محصول نسبتا کوتاه است و بنابراین معمولا از فرایند انجماد برای کاهش فعالیت آبی و جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسم استفاده می شود. پیش بینی دقیق دما در هنگام انجماد در طراحی روش های سرمایش، بهینه سازی و جلوگیری از افت کیفیت محصول مهم می باشد. مدل های پیش بینی زمان انجماد از معادلات تحلیلی نسبتا ساده (مبتنی بر تعدادی مفروضات) گرفته تا روش های حل عددی  متنوعی که به زمان محاسبات زیادی و کامپیوتر پیچیده نیاز دارند، متغیر است. در این تحقیق، نخست خصوصیات حرارتی همبرگر، از جمله کسر یخ، هدایت حرارتی و گرمای ویژه با مدل های ریاضی تعیین شدند و سپس فرایند انجماد همبرگر با دو روش عددی مختلف (تفاضل محدود و اجزاء محدود) بررسی شد. نتایج حاصل با داده های تجربی مقایسه و مشخص گردید که اگرچه هر دو مدل می توانند به طور منطقی درجه حرارت همبرگر را هنگام انجماد پیش بینی کنند، اما مدل اجزاء محدود از توانایی بیشتری در پیش بینی دما نسبت به مدل تفاضل محدود برخوردار است. این مطالعه نشان داد که استفاده از بسته های CFD مانند نرم افزار COMSOL می تواند به عنوان گزینه مناسبی برای تخمین زمان انجماد فرآورده های گوشتی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: اجزاء محدود، انتقال حرارت، انجماد، تفاضل محدود، همبرگر
 • مرضیه اردفروشان*، رضا مداحیان، داود قنبریان، حمیدرضا محمدی صفحات 363-376

  در سال های اخیر استفاده از روش های نیوماتیک برای جداسازی کلاله از اجزاء زعفران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا، علاوه بر کسب اطلاعات دقیق از خواص مهندسی بخش های مختلف گل، اجرای شبیه سازی کامپیوتری فرآیند نیز ضروری است. بر اساس مشاهدات اولیه، تعداد اجزاء گل، ویژگی های آن ها و شبیه سازی فرآیند جداسازی، همگی به محل برش گل بستگی دارند. در این تحقیق، برش گل در دو حالت انجام شد. در حالت اول برش گیاه از محل بالای نهنج انجام و گل به سه بخش، شامل گلبرگ ها (6 عدد)، پرچم ها (3 عدد) و کلاله سه شاخه تقسیم شد. در حالت دوم برش از پایین نهنج انجام و گل به دو بخش (گل بدون کلاله و کلاله سه شاخه) تقسیم گردید. چگونگی تغییرات وزن، چگالی و سرعت حد اجزاء گل به صورت تابعی از محتوای رطوبتی بررسی شد. بر اساس نتایج این تحقیق و در تعارض با غالب مقالات منتشر شده، تونل های باد عمودی با جریان محوری برای جداسازی کلاله زعفران مناسب نیستند. به منظور فراهم کردن امکان شبیه سازی کامپیوتری، اجزاء گل به شکل ذرات کروی در نظر گرفته شدند و با استفاده از مقادیر سرعت حد تعیین شده در تونل دود، قطر آیرودینامیکی آن ها با کمک فلوچارت پیشنهادی محاسبه شد. نتایج نشان داد که اختلاف مقادیر قطر آیرودینامیکی در حالت برش دو بخشی به مقدار قابل توجه  70 درصد می رسد. بررسی روش ها و تجهیزات مورد استفاده در جداسازی آیرودینامیکی محصولات کشاورزی و اطلاعات به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که دستگاه مناسب باید ضمن برخوردار بودن از سیستم تغذیه تکی، با ایجاد جریان توربولانس کلاله را جدا نماید. نتایج مقدماتی به دست آمده از شبیه سازی های کامپیوتری، استفاده از دو تونل با قطرهای متفاوت درون یکدیگر و مجهز به جریان چرخشی را امیدوار کننده نشان می دهد.

  کلیدواژگان: جداسازی نیوماتیک، خواص آیرودینامیکی، سرعت حد، گل زعفران
 • فرنوش لواف پور، فرزانه شجاعی آزاد، هنگامه صادقی، سمیه سیاهوشی، حمید عزت پناه* صفحات 377-396

  ضدعفونی نوک پستان دام از عملیات معمول و تعیین کننده ی کنترل بیماری ورم پستان و حفظ کیفیت شیرخام محسوب می شود که به دو روش پیش و پس از دوشش انجام می گردد. برای پیشگیری از شیوع بیماری ورم پستان محیطی و مسری و همچنین کاهش بار میکروبی شیرخام از روش فروبردن یا افشاندن ماده ضدعفونی کننده استفاده می شود. پژوهشگران بر این باورند که ضدعفونی پیش از دوشش، روشی کارآمد برای مقابله با ورم پستان محیطی و ضدعفونی پس از آن راه مناسبی برای مبارزه با ورم پستان مسری تحت بالینی است. ضدعفونی به روش فروبردن قبل از دوشش به طور موثری شمار باکتری های شیر خام را کاهش می دهد. اگرچه ضدعفونی نوک پستان پس از دوشش به طور قابل توجهی آلودگی های میکروبی منتقل شده از لاینر و شست وشو را کاهش می دهد، موجب کاهش آلودگی انتقال یافته از دست دوشندگان، آب آبکشی و دستمال حوله ای کاغذی نمی شود. این ترکیبات در کشورهای عمده تولید کننده ی شیر متفاوت است؛ مثلا در نیوزیلند حدود 70% این ترکیبات را یدوفور، 15% کلروهگزیدین و 15% دودسیل بنزن سولفونات تشکیل می دهد. در این کشور از یدوفور تا غلظت 3/0% جهت ضدعفونی قبل و پس از دوشش استفاده می شود، اما حدود مجاز آن در انگلستان 25/0-1/0% است. براساس مقررات آمریکا، اسپانیا و کانادا از کلروهگزیدین می توان در محدوده ی 5/0-11/0% استفاده کرد و مقدار مصرف دودسیل بنزن سولفونات در دانمارک و آمریکا حداکثر 2% است. اگر چه مصرف هیپوکلریت به عنوان ضدعفونی کننده پیش و پس از دوشش در غلظت 4-1/0% مطالعه شده، اما  در انگلستان حداکثر مجاز آن 2/0 و در آمریکا و کانادا 3/0% است. معمولا کلروهگزیدین، دودسیل بنزن سولفات و ترکیبات آمونیوم چهارتایی پس از دوشش به کار می روند. استفاده از باکتریوسین ها در فرانسه رایج است و اخیرا آب الکترولیز شده ی اندکی اسیدی نیز به عنوان ضدعفونی کننده ی نوظهور عرضه شده است.

  کلیدواژگان: کیفیت شیرخام، ضدعفونی نوک پستان دام، بیماری ورم پستان، سلول سوماتیک، شمارش میکروبی
|
 • Mehnoosh Talebpoor, Ali Maleki*, Majid Lashgari Pages 1-12

  Vibrations on imported fruits can cause one of the damage such as impact, wear and compression or a combination of them to the fruit. The nectarine fruit tissue is soft at the soft handling stage, which increases the susceptibility to mechanical damage during transportation and storage. In this study, the effects of simulated transport vibrations on the quality of nectarine fruit with five levels of frequency, three levels of displacement, two types of boxes, three types of adsorbent on the first, second and third rows of fruit have been studied. The root mean square vibration acceleration was considered as a measure of the vibration magnitude and the vibration transferability percentage was calculated in different treatments. In addition, the maximum stress and modulus of elasticity at the yield point were calculated. Results showed the absorbers had the highest and lowest vibration absorption in the frequency range of 5.7 to 7.5 and 8.9 Hz, respectively. The first, second and third rows of fruits had the lowest transmitted and the highest vibration absorption at accelerations of 0.8, 8.4 and 6 ms-2, respectively. The lowest vibration absorption was obtained in the first, second and third rows at accelerations of 2.3, 5.1 and 3.4 ms-2. Therefore, it is recommended to use cardboard boxes with paper absorbers inside to carry the fruit and do not place more than one row of fruit in each box.

  Keywords: Road transport, Vibration frequency, Modulus of elasticity, transmissibility, vibration absorber, Absorber
 • Saeed Amirinasab Sarabi, Mostafa Mazaheritehrani*, MohammadHossein Haddad Khodaparast Pages 17-22

  The high levels of tomato production as well as its perishability, make the development of research on processing and improving the quality of existing products more evident. The aim of this study was to assess the effect of whole tomato heating treatment by steam on the physicochemical and structural properties of produced tomamto paste with different degree of Brix (°Br). The fresh tomatoes was washed with water followed by exposing to steam and the tomamto paste with different °Br (18-26) produced through hot breaking approach. The results showed that the color indexes, precentage of precipitation weight ratio, acidity, viscosity, consistency and microstructure of final products were significantly influenced by steam preheating. The color indexes of *a and b* and precentage of precipitation weight ratio were negatively affected by steam preheating. The reason behind these observation is increasing the efficiency of heating process in hot breaking stage reulted in lycopene destruction. On the other hand, the viscosity and consistency of tomato paste were meaningfully increased. The images of scanning electron microscopy revealed that the steam preheating brought about solube pectin to migrate from cell wall, forming an amorph structure. Considering the acceptble range of color indexes as well as profound improvment in rheological characteristics of produced tomamto paste, in can be concluded that applying preheating treatment by steam would be of efficeint procedure in tomato paste production.

  Keywords: tomato, steam preheating, physicochemical properties, viscosity, tomamto paste
 • Shahin Zomorodi*, Fulya Dilmaghanian, Forough Shavakhi Pages 23-35

  In this study, the effect of essential oils of dill in 4 levels of 0, 250, 500 and 750 µl/L in some physicochemical properties (moisture, acidity and pH), color index (a*, b* and L*), microbial (total count, Coliform, E Coli, mold and yeast) and sensory properties including color, flavor and texture of sun dried raisins during storage time was investigated. The results of statistical analysis of the data showed that during storage, the moisture and  indexes of b* (blue to yellow) and a* (green to red) and L* (brightness and darkness) of samples decreased significantly, but these properties with increasing amounts of essential oil of dill in the solution increased (p<0.01). Also during storage, with increasing the amount of dill essential oil, the acidity decreased and the pH increased (p<0.01). The results of microbial experiments showed that during storage, with increasing the amount of essential oil, the total count and coliforms decreased, which was significant in treatments containing 500 and 750 µl/L. The number of molds and yeasts also increased during the storage times and decreased with the amount of dill essential oil (p<0.05). According to the results of sensory evaluation, with increasing the amount of dill essential oil up 500 µl/L, the score of flavor and texture increased, but with further increase of the amount of essential oil caused decreased the flavor score compared to the control sample (P <0.05). Based on the results obtained of this study, the use of 500 µl/L of dill essential oil for storage of sun dried raisins, is recommended.

  Keywords: Dill essential oil, quality properties, microbial properties, sun dried raisin
 • Elahe Khosravi*, Alireza Masoud Nia, S. Fatemeh Zia Ziabari Pages 37-47

  Digestive diseases are very important among human societies, especially in developing countries. One of these diseases is celiac disease. Gastrointestinal diseases are of great importance in human societies, especially in developing countries. One of these diseases is celiac disease. It is a gastrointestinal autoimmune disease caused by the digestion of gluten in people who are genetically predisposed. Consumption of gluten by patients with celiac disease causes inflammation of the small intestine and destruction of intestinal villi, which leads to the absorption of several important nutrients, including iron, folic acid, calcium and fat-soluble vitamins. The only effective treatment for celiac patients is to use a gluten-free diet throughout the patientchr(chr('39')39chr('39'))s life. As a result, the production of gluten-free products is of particular importance to these patients. In this study, the use of gluten-free soybean, millet, and rice flours to produce the gluten-free product for celiac patients and enrichment with Glycyrrhiza glabra to produce a dietary and low-calorie product for diabetic patients was considered. Gluten-free cookies were prepared as treatment control (0% Glycyrrhizia glabra), treatment 1 (0.2% Glycyrrhizia glabra), treatment 2 (0.3% Glycyrrhizia glabra) and treatment 3 (0.4% Glycyrrhizia glabra). Statistical analysis of data obtained from chemical parameters showed that sugar substitution with licorice powder had a significant effect on pH, moisture, insoluble ash in acid, protein, sugar, fat and peroxide treatments (P <0.05). The results of sensory analysis also showed that treatments 1 had the best overall acceptance and it was chosen as the best treatment

  Keywords: Sensory analysis, diet cookies, celiac, Diabetes, Glycyrrhizia glabra
 • MohammadAli Shabkhiz, MirKhalil Pirouzifard*, Gholamreza Mahdavinia, Sajad Pirsa Pages 49-67

  Because of antioxidant, antimicrobial, and medical properties, bioactive compounds extracted from plants have grown significantly in the development and trade of functional foods containing food-medicine and dietary supplements.However, the volatility, insolubility in the aqueous matrix, and sensitivity to environmental conditions such as temperature, oxygen, and light limite the use of essential oils. Therefore, this study was conducted to investigate the encapsulation technique as a suitable method to protect the essential oil and increase its efficiency. The main purpose of this study was to produce alginate hydrogels containing Thymus daenensis essential oil (Td-EO) loaded with beta-cyclodextrin. The structural properties and antimicrobial features of alginate hydrogel beads incorporated with Td-EO active ingredients were evaluated. The results of hydrogel analysis showed that the particle size and particle size distribution were less than 180 nm and 0.31, respectively, and the encapsulation efficiency of Td-EO for the hydrogel beads was about 90%. A maximum swelling capacity of ~610.3 % was obtained for alginate beads. FESEM, showed that the particle sizes were in the nanometer range and the particles were homogeneous and spherical shapes. FTIR analysis indicated no significant interaction between essential oil, beta-cyclodextrin and alginate, so alginate hydrogel is a suitable material for encapsulating active compounds. Hydrogels had an inhibitory effect on the growth of two strains of bacteria, S. aureus and E. coli. The release of Td-EO from alginate beads in two short-term and long-term periods were studied. The release rate of bioactive compounds can be reduced by encapsulating in β-cyclodextrin and producing its alginate hydrogel, and thus can be used as a suitable tool to control release in food and pharmaceutical systems.

  Keywords: Essential oil, β-Cyclodextrin, Hydrogel, Encapsulation, Release
 • Shilan Soltani, Leila Roufegarinejad*, Haleh Hemmati, Roghieh Ashrafi Yourghanloo Pages 69-81

  Increasing public awareness of the effects of abusing high-fat products has prompted food producers to look for appropriate solutions to overcome this challenge. In this study, low-fat butter was prepared using gelatin and sodium alginate (0, 1, and 2%) and monoglyceride (0, 0.5, and 1%) using response surface statistical method and central composite design. Based on test results of texture, melting point, sensory and color evaluation, the optimal amount of fat substitutes was determined. The results showed that with a 50% reduction in butterfat in the presence of gelatin and sodium alginate, the melting point of low-fat butter samples increased from 20 to 30 ° C. Moreover, the moisture content of the samples decreased compared to the control sample. According to the results, monoglyceride had the greatest effect on the apparent brightness component of butter samples. Still, the addition of sodium alginate and gelatin reduced the brightness (L*) and increased redness (a*). Sensory evaluation of the samples also showed a high score of sensory properties of low-fat butter such as texture softness, spreadability, and product consistency compared to the control sample. The optimization results showed that using 1.58% gelatin, 1.86% sodium alginate, and 0.65% monoglyceride, it is possible to produce low-fat butter with a melting point and acceptable tissue properties along with desirable sensory properties.

  Keywords: Sodium Alginate, Gelatin, Low-fat butter, Monoglyceride
 • Elham Aleebrahim, Maryam Jafari* Pages 83-96

  Chocolate is one of the most widely consumed snacks in the diet. On the other hand, improving the quality of food in terms of bioactive compounds such as essential fatty acids, antioxidants and fiber has received a lot of attention in the field of functional foods in recent years. In this study, basil seeds powder, was used to produce a potentially functional chocolate. Basil seeds powder at levels of 0, 5, 7.5 and 10% (w/w) was added to chocolate formulation, and some physico-chemical and sensory properties of the chocolate samples were evaluated during 4 months of storage. The results showed that by adding and increasing the amount of basil seeds powder in chocolate samples, an increase in moisture content was observed compared to the control at different time intervals during storage. Also, with increasing the amount of basil seeds powder in chocolate formulation, peroxide value and anisidine index increased with a slower trend during the storage, so that the lowest values for these two parameters were measured in the samples containing 10% basil seeds powder, and the highest amount in the control sample. Basil seeds powder addition into chocolate formulation resulted in considerable decrease in the average texture hardness of the samples. The results of sensory evaluation also showed that the addition of powder up to 7.5% was acceptable in terms of overall acceptance by panelists. It can be stated that by incorporating basil seeds powder in chocolate formulation, a new functional food rich in antioxidant compounds and fiber can be produced and supplied to the market. But as adding high amounts of basil powder would have significant effects on sensory properties, incorporation of 7.5% is suggested.

  Keywords: Basil seed, Sensory properties, Low calorie chocolate, Peroxide, Anisidine
 • Marzieh alsadat Hosseinialhashemi, Javad Tavakoli*, Alireza Rafati, Fatemeh Ahmadi Pages 97-115

  In the present study, the optimization process of phenolic compounds extraction and antioxidant activity (DPPH radical-scavenging assay, FRAP test, and oxidative stability index) of Pistacia khinjuk fruits was evaluated using ultrasound waves through response surface methodology (RSM). To optimize the extraction process from the central composite design with three independent variables including time (5, 27.5 and 50 minutes), temperature (25, 45 and 65 ° C) and ethanol ratio in water-ethanol solvent (0, 50 and 100% ) was used. Significant effects of independent variables on the extraction of phenol compound, DPPH radical scavenging power, FRAP test and OSI of P.khinjuk fruit extract, with the regression coefficients of 97.65, 98.09, 98.62 and 98.38 %, respectively, were noted. Among the independent parameters, ethanol concentration was the most effective parameter because two effects of quadratic and linear were observed in the proposed models of different tests. The interaction effect between different paprameters was not observed in the models of this study, too. It was also the strongest model for the phenolic compounds extraction test; because in this test, in addition to the linear effect of independent parameters that were common to all tests, a quadratic effect was also observed in the parameters of time and ethanol concentration. Also, the best antioxidant activity of P.khinjuk fruit was obtained by using the ultrasonic wave for 50 minutes at 65 ºC and with 57.7% v/v ethanol/water solution. Finally, it was found that the results of experimental tests were close to the values predicted by the response level method.

  Keywords: Independent variables, Ferric reducing power, Free radical scavenging, Rancimat, Validation
 • Abolfazl Asghardokht, Esmaeil Ataye Salehi* Pages 117-127

  Bread is one of the most important foods consumed by humans and is the staple food of people in most parts of the world. Although the level of bread consumption has decreased with the improvement of living standards, especially in developed countries, but it still meets most of the nutritional needs of people in different parts of the world.The purpose of this study was to investigate the technological properties of dough and the nutritional and organoleptic characteristic of bread prepared with Eremurus plant and Colza oil. For this purpose, Eremurus was used in three levels (3, 5 and 7%) and Colza oil in three levels (3, 5 and 7%) based on flour weight were used in bread formulation. The results showed that increasing the percentage of Eremurus caused a significant increase in water adsorption, dough extention time, dough resistance time and farinograph quality number in dough samples (p<0.05). But increasing the percentage of Colza oil led to a significant decrease in water absorption (p<0.05). Independent sample containing 3% Colza oil the lowest (0.75%) and the combined sample containing 7% Eremurus plant and 3% of Colza oil had the highest (1.98%) amount of fiber. The lowest amount of iron (15.11 mg / kg) was observed in the control sample and the highest amount (34.98 mg / kg) was seen in the combined sample containing 7% Eremurus and 7% mandab oil. The amount of mold in all samples was within the standard allowable range, while the highest amount of mold was observed in the control treatment. The results of sensory evaluation tests showed that in independent samples, the sample containing 7% Eremurus, in the combined samples, the sample containing 7% Eremurus with 3% Colza oil content had the highest sensory scores.

  Keywords: Cherish, Eruca Sativa, Rheological properties, Farinograph
 • Ali Motamedzadegan*, Sekineh Pournaseri, Shabnam Hamzeh, Hadiseh Bagheri, Saeed Mirarab Razi Pages 129-141

  Producing of fish powder is a good way for increasing the shelf life of these valuable protein sources, easy accessing and increasing of food variety.In this study, the effect of drying temperature on physicochemical properties of kilka and carp fish powder was investigated. For this purpose, temperatures of 45, 55, 65 and 75 °C were used to dry the fish. The results of this study showed that moisture, fat, protein and TVN for carp powder was 7.02%, 4.92%, 83.80%, and 150 mg/g, while moisture, fat, protein and TVN of kilka fish powder was 8.12, 8.8%, 5.09%, 82.18% and 140 mg/g, respectively. The highest water binding capacity was related to dried carp samples at 45 °C and dried kilka at 55 °C. The lowest and highest fat reabsorption was in dried carp samples at 45 °C and dried kilka at 55 °C, respectively. The results of density test showed that with decreasing drying temperature, the density of the final powder decreased. The highest densities of carp and kilka powders were 0.511 g/cm3 and 0.408 g/cm3, respectively, which were dried at 45 °C. The study also represented that with increasing temperature from 45 to 75 °C, L* factor of the powders decreased. Besides, scanning electron microscopy (SEM) results indicated that the proteins were more denatured at higher temperature and the particle sizes were reduced.

  Keywords: Drying, Physicochemical properties, Fish powder, Carp, Kilka
 • Kiyoomars Sharifi, Alireza Shahab Lavasani*, Sara Movahed Pages 143-155

  In present study, ice cream containing 0.5% of carboxymethyle cellulose and xanthan separately, fat at levels of 10 and 14%, and pressure of homogenization at two levels 140 and 180 bar were prepared and physicochemical, textural and sensory properties of each sample were measured. Data were analyzed by SPSS.The results obtained from physicochemical traits showed that A7 and A10 treatments had the highest pH. Dry matter of samples containing 14% fat was significantly higher than others. Samples containing Xanthan gum had lower volume comparisons with the control sample and samples containing carboxymethyle cellulose gum. The viscosity of the A6 sample was significantly higher than other treatments. The results of texture profile analyzer showed that samples of (A3), (A4), (A7) and (A8) have maximum hardness. Also, the adhesiveness of samples containing Xanthan gum was higher than those of carboxymethyl cellulose contents. The lowest cohesiveness and springiness were attributed to A8. The results of sensory evaluations showed that there was no significant difference in odor, taste and color of the samples. A8 treatment was introduced as superior treatment.

  Keywords: Emulsifier, carboxymethylcellulose, homogeneity pressure, vanilla ice cream, xanthan
 • Ramzan Hadipour Rokni, Ezzatallah Askari Asli Ardeh*, Sajad Sabzi, Iman Esmaili Paeen Afrakoti Pages 157-169

  The control pests and diseases is considered one of the most important operations of Citrus in the protection stage. Today, a lot of research has been done in various fields of agriculture, including the diagnosis of plant pests and diseases by using machine vision methods. One of the problems that reduce the accuracy of the machine for detecting pests in farm conditions is the presence of adverse factors such as shade and changes in light intensity at different times of the day. In this study, in order to find the appropriate light intensity at different times of the day and increase the brightness of the shady parts of the trees, lighting by a lamp at the imaging site has been used. For detect pest-infected trees (in this snail study) has been used to Deep learning method which has been studied and evaluated by various optimization algorithms such as RMSProp, Adam and SGDm. To evaluate and test the algorithm used, 8000 images were examined in 9 farm conditions and one laboratory state In farm conditions, the lowest detection accuracy of algorithms with 64.32% related to imaging in cloudy days with light intensity of 350 to 700 lux was obtained using RMSProp algorithm, which Detection accuracy was improved up to 95.25% using SGDm algorithm by creating a light intensity controlled by a lamp (approximately 9000 lux). In laboratory conditions where the images were prepared in a controlled environment with constant light intensity, the detection accuracy was Obtained 98.73% with SGDm algorithm.

  Keywords: Citrus, snail pest, intelligent detection, image processing, deep learning
 • Mostafa Rahmati Joneidabad*, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mohammad Noshad Pages 171-180

  In this study, the essential oil of medicinal plant Satureja khuzestanica was extracted using hydrodistillation method and its total phenol and flavonoids contents, antioxidant property (based on DPPH and ABTS radical scavenging and beta-carotene/linoleic acid assays) and antifungal activity against fungi species causing strawberry rot and mold (Aspergillus niger, Botrytis cinerea, and Rhizopus stolonifer) were investigated. Based on the results of the total phenol and flavonoid contents of the essential oil were 87.23 mg GAE/g and 69.33 mg QE/g, respectively. The antioxidant activity of the essential oil, based on the DPPH radical scavenging, ABTS radical scavenging, and beta-carotene/linoleic acid assays, were 63.29, 58.30 and 51.19%, respectively. The antifungal activity of the essential oil (based on disk diffusion agar, well diffusion agar, and minimum inhibitory/fungicidal concentration) showed that B. cinerea was the most resistant and A. niger was the most sensitive fungal species to the essential oil. The minimum inhibitory concentration for Aspergillus niger, Botrytis cinerea, and Rhizopus stolonifer was 50, 100 and 50 mg/mL, respectively. The minimum fungicidal concentration for Aspergillus niger, Botrytis cinerea, and Rhizopus stolonifer was 200, 400 and 200 mg/mL, respectively.

  Keywords: Essential oil, Satureja khuzestanica, Natural antioxidant, Antifungal activity, Strawberry
 • Fakhreddin Salehi*, Amirreza Roustaei, Alireza Haseli Pages 181-191

  Fried food products are very popular due to their unique characteristics such as color, smell, taste and desirable texture. Controlling frying conditions and using edible hydrocolloid coatings (gums) is one of the best ways in reduction of oil uptake, moisture retention and improving the appearance properties of fried foods. In this study, different concentrations of wild sage seed gum (0, 0.5, 1 and 1.5%) were used to coating of zucchini slices during deep frying at 155, 170 and 185°C and the relationship between process parameters and the quality of final product were modeled by genetic algorithm-artificial neural network method. The results of this study showed that coating with wild sage seed gum reduced the oil uptake of the final product and in terms of appearance characteristics, the coated samples were lighter. Coating pretreatment maintained the final product moisture and the size of the samples coated with 1.5% gum was larger than the other samples (lower surface changes percent). This process was modeled by genetic algorithm-artificial neural network method with 2 inputs include wild sage seed gum concentration and frying temperature and 7 outputs  include oil percentage, moisture content, yellowness index (b*), redness index (a*), lightness index (L*), color changes intensity (ΔE) and surface changes. The results of modeling showed that a network with 5 neurons in a hidden layer and using the sigmoid activation function can predict the physicochemical properties of fried zucchini slices. Sensitivity analysis results showed that the changes in the concentration of wild sage seed gum had the highest effect on the yellowness index and then on the surface color changes intensity index of fried zucchini slices. Also, the change of frying temperature has the highest effects on the color changes intensity and lightness indexes of fried samples.

  Keywords: Color changes, Frying, Lightness index, Redness index, Wild sage seed gum, Yellowness index
 • Shahnaz Khodaverdi, Toktam Mostaghim*, Esmaeil Haririan Pages 193-202

  The aim of this study was to investigate the effect of natural antioxidant properties of crocetin and bixin on nanoparticle formulation of cheddar cheese. In this study, chitosan / alginate nanoparticles containing bixin (14, 16 and 18 μg / ml) and crocetin (0.01, 0.03 and 0.05 μg / ml) were prepared by gelation method. After preparation of cheddar cheese and addition of nanoparticles, total microbial population test was evaluated on the 1st day of production, 20th, 40th and 60th storage. The results were analyzed by two-way ANOVA and Duncan tests at the significant level of 0.05. The results showed that the total microbial population increased significantly during storage, but the total microbial population index decreased significantly with increasing levels of Bixin and Crocetin nanoparticles. Evaluation of sensory evaluation results showed a decrease in sensory evaluation scores over 60 days of storage. However, in the treatments with 18 μg / ml Bixin and Crocetin the sensory index changes were less than the other treatments. Finally, the treatment with 16 µg / ml bauxin and 0.05 µg / ml crocetin was selected as the optimal treatment.

  Keywords: Alginate, Cheddar, Storage Time, Chitosan, Crocetin, Bixin Nanoparticles
 • Hossein Zarei, Mehdi Nikoo*, Kaveh Rahmanifarah Pages 203-212

  The effects of boiling time (1-7 min) and concentration of salt solution (0-4%) on the quality of farmed pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) dried for 20 h at 60 ºC was determined. In all salt concentrations, the increase in boiling time from 1 to 7 min decreased shrimp weight (P < 0.05). The highest weight loss was found after 7 min. With increasing salt concentrations, hardness increased; the highest hardness was found when shrimp were boiled in 3% salt concentrations for 3 and 7 min (P < 0.05). At 5 and 7 min of boiling, salt concentrations of 0 and 2% led to the highest taste score while the higher salinity decreased taste (P < 0.05). Shrimp dried for 8 h had the highest content of omega-3 fatty acids. The higher oxidation of polyunsaturated fatty acids occurred when drying time increased. The TI index was between 0.044 and 0.052 and the highest index was for those dried for 2, 12, and 14 h. Shrimp died for 2 h showed the lower gap between muscle fibers and a similar microstructure was observed at 4 h of drying. After 6 h of drying, the gap was increased to some extent while with further increase of drying time (8 to 14 h) considerable texture changes were observed with large gap among muscle fibers.

  Keywords: Salted, dried shrimp, Texture, Fatty acids, Microstructure, Taste
 • Ahmad Jadidi, Shila Berenjy*, Leila Nateghi Pages 213-224

  Yogurt as a member of fermented food family has been considered an appropriate food system in order to transfer nutraceutical and plant extracts in daily consumption. Thereupon omega-3 fatty acids of plants oil including Purslane and flax seeds oil could be suitable targets to produce functional yogurts. In this study, the effect of replacement purslane oil (0.5 %, 1.5 %, 2 %) and Flaxseed Oil (0.5 %, 1.5 %, 2 %) to yoghurt on some physicochemical and sensory properties were investigated. The enriched yogurt was examined for after production days at 4°C. The evaluation of fatty acid profiles showed that the replacement of Purslane Oil and Flaxseed Oil in treatments reduced the amount of saturated fatty acids and increased the amount of unsaturated fatty acids. The results physicochemical showed that the effect of Purslane and flaxseeds oil in during storage pH decreased; however, the acidity, dry matter and synergies of all samples increased significant (p≤0.05). While crude fat content of treatments didn’t alter significantly (p>0.05). While crude fat and dry matter content of treatments didn’t alter significantly. On the other hand, oxidative sensibility of treatments showed a reverse correlation with Purslane and flax seeds oil substitution, so that all the samples had a far higher peroxide values than control sample (p≤0.05). The evaluation of sensory properties yogurt treatments showed Purslane and flaxseeds (except in 1.5 and 2 percent substitution) had the sensory properties no significant effect. The evaluation showed that treatment containing 0.5% Purslane Oil was introduced as the best treatment and had the highest level of acceptance was for consumers.

  Keywords: Purslane Oil, Flaxseed Oil, Yogurt
 • Hossein Araghi, Somayeh Rastegar, Behjat Tajeddin*, Mohamad Javan Nikkhah, MohamadAli Asghari Sarcheshmeh Pages 225-233

  Use of nanoparticles in food packaging can be an effective step to reduce waste from pathogens and increase the shelf life of various products. The aim of this study was to investigate the antifungal effect of low-density polyethylene nanocomposite film containing nano clay halloysite/carvacrol hybrid and chitosan on pathogenic fungi including Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Boterytis cinera, Penicillium Sp. and Rhizopus oryzae, the main cause of post-harvest rot of agricultural products. In this study, the nanocomposite films based on Low-density polyethylene containing 1.5 & 3% nano clay halloysite/carvacrol and 1 & 2% chitosan were produced by mixing them in a twin-screw extruder following by blowing film machine. The effect of these produced nanocomposites were then evaluated on the growth of five pathogenic fungal species. Based on the results of analysis of variance, it was found that the growth rate of the five studied fungal species was significantly affected by use of Nano clay Halloysite/carvacrol, so that the highest percentage of inhibition was related to the film containing 3% nano clay halloysite/carvacrol. However, the film containing chitosan had no significant effect on the growth of the studied fungi.

  Keywords: Antifungal properties, Chitosan, Packaging, Essential oil, Nano clay Halloysite
 • Bahareh Salemi, Nasser Sedaghat*, MohammadJavad Varidi, Seyed Mahmoud Mousavi, Farideh Tabatabaei Yazdi Pages 235-246

  Mechanical injuries in to the tissue of ready-to-eat fresh-cut ​​lettuce usually cause stresses which leads to increasing respiration rate. The shelf life of this product depends on the processing and packaging steps, the type of packaging film and the environmental conditions during storage. The purpose of this study was to evaluate the effect of storage time, storage temperature, immersion pretreatment and the number of perforations of packing film on the crispness coefficient and sensory evaluation (total acceptance) of fresh-cut packaged lettuce stored under modified atmospheric condition and also development of shelf-life kinetic model of this product. For this purpose, 250 g of the lettuce strips were washed and immersed into two different concentrations (1.5/0.5 and 1.5/0.1) of CaL/Cys, then packed and sealed in low-density polyethylene packaging films (LDPE, 42 μm thickness) with no perforation (N-MAP: 21% O2, 0% CO2) and 20 and 40 perforations per m2, respectively. The study was carried out at two temperatures of 5 and 10 °C, for a storage time of 12 days. Indices of quality maintenance, i.e., crispness coefficient and sensory evaluation (total acceptance) were investigated. Furthermore, a mathematical model was developed to describe the kinetics of changes in crispness coefficient and sensory evaluation. Then, the shelf life of the samples was predicted based on sensory evaluation. The results showed that changes in selected targeted parameters could be best described by a zero-order. The prediction of shelf life of fresh-cut lettuce samples showed that samples treated with 1.5%CaL/0.1% Cys packed in 20-PM-MAP, stored at 5°C and 10 °C and samples treated with 1.5%CaL/0.5% Cys packed in 20-PM-MAP stored at 5°C, had a shelf life of 12.62, 12.59 and 11.59 days (with no significant difference at p < 0.05), respectively.

  Keywords: kinetic model, shelf-life, modified atmosphere packaging, Perforation, fresh-cut ‘Romaine’ lettuce
 • Zahra Bagheri, Ali Motamedzadegan*, Reza Khanbabaie, Ayoub Farhadi Pages 247-257

  Artificial neural networks are a set of nonlinear equations that have the ability to adapt to establish complex nonlinear relationships between input and output variables. Artificial neural network modeling was used to predict the production of Ricotta cheese powder with the desired quality. In this study, a 4-class artificial neural network with a multilayer perceptron model was used to predict foam and Ricotta cheese powder data prepared by foam mat drying. This modeling was performed by pattern recognition method and using machine learning algorithm. Pattern recognition is the ability to recognize the order of properties or data that gives information about a system or data set. The model used for this study had 10 neurons in the hidden layer. 4 different ratios of milk and whey (treatments) were considered as input and foam density, powder density, hygroscopy, water activity, water absorption and oil absorption as model outputs. In this model, 70% of the data were used for training, 15% for testing and 15% of the data for validation. The best validation performance occurred in the 20th period. The final results showed that the model used was able to accurately predict the data related to each class with 94.8% accuracy.

  Keywords: Artificial Neural Network, Foam Mat Drying, Modeling, Pattern Recognition, Ricotta
 • Leila Nateghi* Pages 259-271

  Stevia is a seasonal herb that contains high levels of phenolic and sugar compounds called stevioside rhabadiosid. Due to the seasonality of this plant, the most suitable method for making it available is using drying methods. Choosing the proper method of plant drying is one of the most important issues in post-harvest operation. Using inappropriate methods can result in the loss of plant organs or the loss of all the effective substances in it. The main objective of this study was to evaluate the effect of temperature and velocity of dryer on drying process, total phenolic compounds and kinetic modeling of stevia leaf drying. For this purpose, air temperature was measured at three levels (45 °C, 55 °C, 70 °C) and air velocity at three levels (0.05 m/s, 1 m/s and 1.5 m/s) for drying Stevia leaves were used. In this research, five models of Pelge math, Weibull, Logarithmic, Page and Khazaei models were used to model the results of stevia leaf drying process.The results showed that the proposed experimental models had a desirable performance in the modeling of the stevia moisture reduction process (R2 ≥ 0.945). By comparing the output values ​​of R2 and RMSE for the models presented, the Page model had better modeling performance than the other four models. In addition, the results showed that in the drying process, the most important factor in controlling the stevia leaf drying rate was the air temperature. Also, the drying time of stevia leaves decreased with increasing temperature and speed of air drying. Dryer temperature has a significant effect on the content of total phenolic compounds. As the air temperature rises from 45 °C to 70 °C, the amount of phenolic compounds of the stevia leaf decreases.

  Keywords: Drying Stevia, Mathematical modeling, Phenol content
 • Dariush Khademi Shurmasti*, Fatemeh Yamini, Niosha Badakhshan Pages 271-281

  In order to investigate the effect of savory extract levels and polysaccharide-based active bio-composite coatings on the shelf life of broiler fillets, 2 separate experiments each with 6 treatments and 3 replications, were designed in a completely randomized design and performed simultaneously. Treatments in experiment 1 included fillet with coating 0 (control), 0.75% or 1.5% of savory extract alone or in combination with 3% sodium alginate coating and in experiment 2, included uncoated fillets (control), containing 1.5% of savory extract, guar coating 0.5% - extract, carboxy methylcellulose coating 1% - extract, guar coating – carboxy methylcellulose and guar coating – carboxy methylcellulose - savory extract. Chemical and bacterial spoilage indices including PV, TBARS and TVB_N were evaluated every 3 days during a 12-day period of keeping the fillets at 4±1oC. The results of experiment 1 showed that in parallel with the increasing the concentration of savory extract to 1.5%, the sodium alginate-extract composite coating reduced the PV, TBARS and TVB_N of fillets (P <0.05). Minimum amount of PV (5.40 ± 0.30 meq/kg), TBARS (1.22 ± 0.00 mg MDA/kg) and TVB_N (26.50 ± 1.35 mg/100g) were seen in fillets containing alginate - 1.5% savory extract composite coating (P <0.05). Also, in experiment 2, the fillets containing guar gum – carboxy methylcellulose - savory extract bio-composite coating have the lowest ​​of PV (5.10 ± 0.33 meg/kg), TBARS (1.10 ± 0.05 mg MDA/kg) and TVB_N (25.30 ± 1.90 mg/100g) at the end of the storage period (P <0.05). Therefore, guar gum – carboxy methylcellulose - 1.5% savory extract bio-composite coating as a new packaging can be used to increasing the shelf life of broiler fillets during refrigerator storage (4±1oC).

  Keywords: Sodium alginate, Carboxymethyl cellulose, Guar, Shelf life, Satureja hortensis
 • Mahnaz Shabanian, Abbas Ali Sari*, Amir Daraei Garmakhany Pages 283-298

  The Oxidation of oils and fats causes the reduction of their nutritional value and sensory properties. Today, a new approach to the use of natural antioxidants such as essential oils and plant extracts has been developed and used as a desired alternative antioxidants than chemical antioxidants in foods. In this study, ethanolic extracts of walnut green peel (0, 50 and 100% concentrations), different microwave powers (90, 450 and 900 watts) and different extraction time (1, 8 and 15 minutes) were extracted. In order to determine the optimum extract for adding to the oil, the total amount of phenolic compounds and the antioxidant activity of the extracts were measured by Reducing Power assay, scavenging of DPPH radical and total antioxidant capacity. Data analysis showed that optimized extracts were ethanol 53% (extraction time 6 minutes, microwave power 700 watts). Then, different concentrations of optimized extracts (200, 600 and 1000 ppm) were added to soybean oil and were kept in 65°C for the 16 days. The oxidative stability of all treatments was done by evaluation of peroxide value, TBA value, p-anisidin index, totox index and total amount of polar compounds in 0th, 8th and 16th Days of storage and compared with a treatment containing 200 ppm of BHT. The results indicated that different concentrations of optimized ethanolic extracts were effective in oxidation reduction in all treatments (p<0.05). 1000 ppm concentration of ethanolic extract was more effective than BHT and had no adverse effect on color, smell and taste of oil. Thus, the extracts of green walnut peel can be used as natural and effective antioxidant to reduce the oxidation rate of soybean oil.

  Keywords: Natural antioxidants, Walnut green peel, Extract, Microwave
 • Mehdi Ghiafeh Davoodi*, Mahdi Karimi, Fariba Naghipour, Zahra Sheikholeslami Pages 299-309

  Improving the quality of bread and bakery products by modifying the formulation and production process is one of the most important ways to increase the level of public health in society. In this regard, steamed bread is free of harmful compounds such as acrylamides due to different baking processes, including foods. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of adding glycerol at levels of 0, 0.5 and 1% and using one-stage and two-stage fermentation methods on physicochemical and sensory properties of composite steamed bread (wheat-rye) in a completely randomized design with factorial arrangement in order to produce suitable bread taste for the Iranian consumer and improve the shelf life of the final product. Based on the results, it was found that by increasing the glycerol and using the two-stage fermentation method, the moisture content of the final product and firmness (during 2 and 72 hours after baking) increased and decreased respectively. In addition, the use of two-stage fermentation method improved the porosity and specific volume of the final product. However, glycerol had no effect on these parameters of bread. On the other hand, the amount of L* value increased with increasing glycerol and using two-stage fermentation method, while the amount of a* and b* values remained constant. In the sensory evaluation section, the taste judges gave the highest score to the sample containing 11% glycerol and prepared by two-stage fermentation process. Therefore, by localizing the technical knowledge of producing steamed bread, bread with better nutritional value can be contracted in peoplechr(chr('39')39chr('39'))s food basket.

  Keywords: Steamed bread, Glycerol, Fermentation, Acrylamide, Shelf life
 • Najme Khademi Pour*, Sima Sharei, Mehrnosh Tadayoni Pages 311-325

  The reduction of sugar consumption is one of the major challenges for nutritionists and food industry. Therefore, it is significant to replace sucrose with other types of sweeteners, especially, natural ones. The aim of the present study is to produce low-calorie, low sucrose Iranian yellow carrot jam and to optimize the formulation by employing response surface methodology. The three independent variables were stevia, as a low-calorie sugar replacer (0.05 -0.3% w/w) and inulin as a prebiotic texturizer (2 -5% w/w) in order to compensate sugar elimination defect on viscosity and Brix. The fitted models indicated a high coefficient of determination. The results revealed that inulin and suger are as the independent variables which had significant effects on Brix, moisture, viscosity, and sensory scores (except taste), lightness (L*) and redness (a*) (p≤0.05). Also, pH and acidity and (b*) were not affected by stevia, inulin and suger concentration (p≤0.05). The optimization of the variables, based on the response surface, demonstrated that utilizing 5% w/w inulin and 0.23% w/w stevia and 49.3% suger produced the optimum Persian yellow carrot jam with the desirability of 0.721 without undesirable changes in the physicochemical and organoleptic properties. According to nutrition value of Iranian yellow carrot, we could use it for producing functional food and improve its healthy benefits.

  Keywords: Persian yellow carrot, optimizing the formulation, response surface methodology
 • Seyedeh Elham Mousavi Kalajahi* Pages 327-338

  Cake batter is a camplen emulsion of air babbles and oil droplets in which the egg plays a key role in foam formation, absorption of air molecules and volume in the cake. However, regular consumption of eggs due to high levels of cholesterol and saturated fatty acids, increases cardiovascular disease and can lead to allergies for some people. Barly aquafaba is a thick liquid obtained form cooking barly, which stabilizes the foam due to significant amounts of active compounds and proteins. The purpose of this study was to investigate the effect of different levels of barly aquafaba (0, 25, 50 and 100%) and xanthan gum (0, 0.25 and 0.5%) as an egg replacer on physical, chemical, rheological and organoleptic properties of oily cake. According to the obtained results, barly aquafaba had an acceptable foaming property due to high protein quality cake samples containing barly aquafaba upto 50% had similar characteristics to control cake samples. However, increasing the replacement of 75 and 100% of eggs with barly aguafaba led to a significant decrease (p<0.05) in physical. Chemical, rheological and sensory properties of eggless cake samples. 0.5% of xanthan gum resulted in improved sensory properties of eggless cake samples, increased moisture content and reduced firmness in the cake samples replaced with 50% barly aquafaba. The results showed that barly aquafaba can be used as a partial replacer for eggs up to 50% while maintaining the sensory, physical and rheological properties if the oily cake.

  Keywords: Aquafaba, Barley, Cake, Egg, Xanthan
 • Dornoush Jafarpour*, Seyed MohammadBagher Hashemi, Azam Ghaedi Pages 339-349

  One way to control the growth of pathogenic bacteria is to use preservatives and antimicrobial compounds. Due to the general concerns about the side effects of chemical preservatives, there is a tendency to consume products that use natural preservatives. In this study, six parts of saffron (Petal, Stigma, Stamen, Corm, Stale, Stem) were prepared and the amount of phenolic compounds, antimicrobial properties, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of extracts against gram-negative bacteria (Escherichia coli and Salmonella Typhi) and gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus and Bacillus cereus) were evaluated. Also, the extract that showed the highest antimicrobial properties was selected and its effects were evaluated on the cream at 0.25, 0.5 and 0.75% (w/v) concentrations. The results showed that among the extracts of different parts of saffron, petal extract has the highest amount of phenolic compounds and antimicrobial effect. The highest effect of ethanolic extract of petal was achieved against gram positive bacteria such as B. cereus and S. aureus, respectively. The lowest amount of MIC and MBC were obtained for petals at concentration of 3.12 and 6.25 (mg / ml), respectively. In cream with 0.75% extract concentration, the total bacterial count was significantly lower than the other two concentrations. Also, the results of sensory evaluation of treated cream showed that 0.5% petal extract was chosen as the best treatment since it was rated the highest by the panelist compared to other samples. Therefore, according to the results, saffron petal extract can be considered as a valuable plant for overcoming infectious diseases and it can be used as a natural antimicrobial source in cream to replace chemical preservatives.

  Keywords: antibacterial, saffron, extract, cream
 • Mohsen Dalvi Esfahan, Amir Daraei Garmakhany* Pages 351-361

  Hamburgers are one of the most widely consumed meat products in the world. The shelf life of this product is rather short, therefore the freezing process is commonly used to reduce water activity and prevent the growth of microorganisms. Accurate temperature prediction during freezing is important in designing optimum cooling procedures and to avoid quality deterioration. Models for predicting freezing times range from relatively simple analytical equations to the more complicated numerical methods which require a lot of computing time and a sophisticated computer. In this research, thermal properties of hamburger, including ice fraction, thermal conductivity and specific heat were determined mathematically and then the freezing process of hamburger patty was investigated by two different numerical models (finite difference& finite element). The results were compared with experimental data and it was found that although both two models could reasonably forecast the temperature of hamburger patties during freezing, the finite element model demonstrated better goodness of fit than finite difference model. This study shows that the use of CFD packages such as COMSOL software can be considered as a suitable option for the estimation of freezing time of meat products.

  Keywords: Finite Element, Heat transfer, Freezing, Finite difference, Hamburger
 • Marziyeh Ardforoushan*, Reza Maddahian, DAVOD GHANBARIAN, Hamidreza Mohammadi Pages 363-376

  In recent years, pneumatic method of stigma separation has been considered by some researchers. In this regard, computer simulation of the process is necessary as well as determination of the engineering properties of the various flower parts. According to preliminary observations, the number of flower components, their characteristics, and the simulation of the separation process, all depend on the flower cutting location. In this study, cutting of flower was done in two modes. In the first mode, the flower was cut from the top of the receptacle and divided into three parts including petals (2), stamens (3) and a three-branch stigma. In the second mode, the cutting accomplished from the bottom of the receptacle and the flower divided into two parts including flower without stigma, and a three-branch stigma. Variations in weight, density and terminal velocity of different flower components were studied as a function of moisture content. According to the results of this study and in contrast to most of the published papers, vertical wind tunnels are not suitable for pneumatic separation of saffron stigma. In order to provide required information for computer simulation, the flower components were considered as spherical particles, and then their aerodynamic diameters were calculated using the proposed flowchart. The results showed that the difference in aerodynamic diameter values in the two-section cutting mode reach to significant amount of 70%. Results of present study also indicate that the appropriate stigma separator mechanism should have singular feeding system and ability to provide turbulent air flow. Preliminary results obtained from computer simulations are hopeful in the case of using dual internal tunnels equipped with rotational flow.

  Keywords: Aerodynamic properties, Pneumatic separation, Terminal velocity, Saffron flower
 • Farnoush Lavaf Pour, Farzaneh Shojaei Azad, Hengameh Sadeghi, Somayeh Siahvoshi, Hamid Ezzatpanah* Pages 377-396

  A common practice and crucial step to control mastitis and maintain the high-quality of raw milk is teat disinfection which divides into pre-, immediately prior to, and post-milking. Accordingly, dipping and spraying procedures have been applied to prevent environmental and contagious mastitis as well as reduction of microbial load of raw milk. Quantitative tests such as somatic cell counts in raw milk are commonly used to monitor dramatic change of normal to sub-clinical (250000≤ cell mL-1), and clinical infected udder. It is assumed that pre-milking disinfection is a suitable strategy to tackle sub-clinical environmental mastitis whereas post-milking method is recommended to manage contiguous one. Pre-dipping effectively declines bacterial count in raw milk. Although, post-milking disinfection significantly reduces microbial contamination from liner and cleaning step, it is not effective on bacterial load from hands of milker, rinse water and used paper towel. The usage of disinfectants in major milk producer countries varies extensively, for instance more than two third of teat disinfectants in New Zealand is iodophor, followed by 15% chlorhexidine and 15% dodecylbenzene sulphonate. Iodophor has been used as pre- and post- sanitizer in concentration of 0.3% but it is allowable from 0.1-0.25% in UK. According to the regulations of the USA, Spain, and Canada, chlorhexidine can be used in the range of 0.11-0.5%, meanwhile Danish and Americans’ law regulated the usage of dodecylbenzene sulphonate in the vicinity of 2%. Hypochlorite has been taken into account as pre- and post- sanitizer from 0.1 to 4 % but regulated up to 0.2 in UK and 0.3% in US and CA. Likewise chlorhexidine, dodecylbenzene sulphonate, and quaternary ammonium compounds are used as post-milking. Bacteriocin is a teat disinfectant in France whereas slightly acidic electrolyzed water has been introduced as emerging pre- and post- sanitizer.

  Keywords: Raw milk quality, Teat disinfectant, Mastitis, Somatic cell, Microbial count