فهرست مطالب

تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی - پیاپی 48 (تابستان 1400)
 • پیاپی 48 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا اکبری، احمدرضا کیخای فرزانه*، مصطفی سالاری صفحات 9-34

  این پژوهش در پی آن است که الگویی معنایی از دو روایت را فراتر از واکاوی شخصیت ها، زمان و مکان، پی رنگ و گره افکنی و مقوله هایی چون نقش و کارکرد، اهداف و جنبه های مختلف آن به مخاطب معرفی کند. سوال اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان با بررسی یک روایت به جنبه های تمثیلی و معنایی آن پی برد. در پاسخ می توان عنوان کرد این مقاله تلاش می کند با کشف و معرفی جنبه های ساختاری روایت؛ پیوند آن را با بن مایه های معنایی و تمثیل های واژگانی ارایه کند؛ ازاین رو هدف این مقاله تحلیل و بررسی ساختار رمان های «بابای آهوی من باش» از حسن بنی عامری و «نخل ها و آدم ها» از نعمت الله سلیمانی با الگوپذیری از توانایی بالقوه و کنش بالفعل زبان (روساخت و ژرف ساخت) از منظر کاربرد تمثیل های (آب و آهو) با تکیه بر نظریه کنشگرای گرماس است. نتایج این پژوهش که به روش مطالعه کتابخانه ای (توصیفی-تحلیلی) انجام شده است؛ بیانگر آن است که می توان از طریق روساخت یک داستان که پیگیری رویدادهای ساختار آن است به ژرف ساختی دست یافت که همان بن مایه های تمثیلی و شگرف در ساختار معنایی روایت است؛ با این نگرش آب  در روایت های معرفی شده تمثیلی از صفای دل و روایت کننده صداقت قهرمانان داستان است و آهو تمثیلی از زیبایی و تعلق به دنیای مادی است.

  کلیدواژگان: روساخت، ژرف ساخت، تمثیل، آب، آهو
 • سیمین خیری، خاور قربانی*، نسرین چیره صفحات 35-51

  بررسی نوع بیان مفاهیم در ادبیات یکی از موضوعاتی است که می تواند در تاثیرگذاری و شناخت بیشتر کارکردهای انواع ادبیات موثر باشد؛  بنابراین  این پژوهش، ابتدا بر اساس مبانی نظری خشم در روان شناسی، به جمع آوری ضرب المثل های مربوط به آن، در مثل های فارسی کتاب امثال وحکم دهخدا پرداخته  و بعد از جمع آوری و طبقه بندی داده ها، ساختار زبانی و نوع بیان آن ها را از دو دیدگاه تمثیلی و تحت اللفظی بررسی کرده است؛ درنهایت این دو نوع بیان را باهم مقایسه نموده و در پاسخ  به این سوال که آیا در مثل ها خشم، بیشتر به صورت تمثیلی بیان شده است یا تحت اللفظی؟  به این نتیجه رسیده است که از بیان تمثیلی بیشتر برای بیان مفهوم خشم، انواع و علایم آن بهره گرفته شده است اما در بحث راهکارهای مدیریتی بیان مستقیم و تحت اللفظی بسامد بیشتری دارد. دلیل این دوگانگی انتزاعی بودن مفهوم خشم است که جهت تبیین آسان آن با توجه به مخاطبان عامه مثل، تمثیل به کاربرده شده است اما وقتی سخن از راهکارهای آن است برای فهم راحت آن ها از انواع جملات خبری و مستقیم استفاده می شود. روش تحقیق تحلیل محتوای تحلیلی  استنباطی است و نمونه موردی پژوهش، کتاب چهارجلدی امثال و حکم دهخداست. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از فیش برداری استفاده شده است و روش تجزیه وتحلیل داده ها استقرایی است.

  کلیدواژگان: ضرب المثل ها، دهخدا، خشم، بیان تمثیلی، بیان تحت اللفظی
 • امیدوار مالملی* صفحات 52-72
  آثار گذشتگان، میراث ارزشمندی برای معاصران و آیندگان است. کارهای فرهنگی و ادبی با بن مایه های معرفتی خود، غذای معنوی اهل فکر و هنر است و علت آن هم این است که پل ارتباطی بین گذشته و حال هستند و شناخت و معرفت ما را افزایش می دهند. عهد سلجوقی نیز از این علوم و فنون بی بهره نمانده است. احمد غزالی (متوفای 520 ه. ق) از عارفان فقیه ایران زمین است. مجموعه ی آثار وی به اهتمام احمد مجاهد، از کارهای شناخته شده ی قرن ششم هجری است و عبارتند از: بحرالحقیقت، رساله الطیور، سوانح، رساله ی عینیه، نامه های غزالی، وصیت نامه و مقاله ی روح. این آثار که به نثر آمیخته به نظم نوشته شده است در بیان اندیشه های عرفانی، فقهی، دینی، اخلاقی، پند و اندرز و گاه رمزی می باشند. او در این آثار در انواع صنایع لفظی و معنوی، به ویژه تمثیل، طبع آزمایی کرده است. از این رو برای نشان دادن سبک نثر احمد غزالی لازم است ضرورت تحقیق در این مقاله گرایش وی را به "ارسال المثل و تمثیل" نمایان می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از تمثیلات او ساخته و پرداخته ی طبع خودش و بعضی از آنها متاثر از فکر پیشینیان اوست. هدف از مقایسه ی این تمثیلات در آثار نویسنده معلوم سازد که بیشینه کاربرد ارسال المثل به گونه توصیفی در رساله عینیه و کمینه ی کاربرد آن در نامه های بازمانده از وی می باشد، به شرحی می خوانیم.
  کلیدواژگان: احمد غزالی، ارسال المثل، آثار
 • سید حسین موسوی، شمس الحاجیه اردلانی*، سید جعفر حمیدی صفحات 73-98

  تمثیل حکایت یا داستانی است که در برگیرنده مفاهیم اخلاقی، دینی، تعلیمی، اجتماعی، عرفانی، فلسفی و حتی روانشناسانه است. سویی دیگر بینامتنیت قرار دارد که روش همگرایی متون با توجه به تاثیرپذیری از متون قبل و تاثیرگذاری بر متون بعد می باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با روش توصیفی- تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه ای و با هدف بررسی تمثیلی عناصر و داستان ها در شعر امام خمینی (ره) با تکیه بر بینامتنیت قرآنی تدوین گردیده است. امام خمینی دارای شخصیتی  عرفانی- الاهی بوده و با عنایت به اینکه وی آشنایی کامل به کلام حق داشته، بنابراین هسته و چارچوب اصلی بیشتر اشعار خود را بر این مبنا بنیان نهاده است. بر این اساس شعر او در بردارنده نکته های اخلاقی و تاملی است که این امر موجب صلابت و استواری وجه شعری وی گردیده است. در این پژوهش بنا به ضرورت تحقیق سعی شده است تا به عناصر و داستان های قرآنی که دستمایه تمثیلی در شعر امام خمینی گردیده اند پرداخته شود. این عناصر و داستان ها هر چند در اصل ماهیت واقعی دارند لیکن در قالب تمثیل که قرار می گیرند حامل یک معنی ثانوی می شوند.

  کلیدواژگان: تمثیل، بینامتیت، قرآن، امام خمینی(ره)
 • سیده اسما نجات، ثریا رازقی*، هنگامه آشوری صفحات 99-119
  مینی مالیسم یا کمینه گرایی، نوعی سبک هنری است که اساس آثار خود را برپایه ی سادگی بیان و مضامین خالی از پیچیدگی فلسفی یا شبه فلسفی بنیان گذاشته است. نویسندگان این سبک عقیده دارند که صرفه جویی در کلام و کوتاه نویسی موجب زیبایی می شود و برتاثیر کلام و بلاغت می افزاید. عالی ترین نمونه های مینی مالیست را در ادبیات کلاسیک ایران از جمله کتاب مثنوی و قصه های تمثیلی آن می توان یافت. آن چه قابل طرح است این است که آیا داستان های تمثیلی مثنوی، می تواند درحوزه ی تعلیم و تربیت کودک مثمرثمر واقع شود؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. هدف از این پژوهش بررسی سبک مینی مالیسم قصه های تمثیلی مثنوی در حوزه تعلیمی کودک است. یافته های پژوهش نشان می دهد با بررسی قصه های تمثیلی مثنوی بسیاری از ویژگی های داستان های مینی مال، درآن ها به چشم می خورد و از طرف دیگر نظر به تعلیمی بودن کتاب مثنوی و با توجه به محدودیت های شناختی کودکان، داستان های مینی مال و تمثیلی  مثنوی، بهترین بستر برای بیان آموزه های تعلیمی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و نوجوانان است، چرا که کلام و داستان های طولانی مناسب مخاطبین کودک و نوجوان نیست و درحوصله ی آن ها نمی گنجد و ازجنبه های تعلیمی و آموزشی آن می کاهد. در ادبیات کودک که گرایش به ساده نویسی و واقعی بودن داستان ها برای ملموس کردن فضای داستانی با ذهنیت کودک می باشد به ناچار کوتاه نویسی به امر بدیهی تبدیل شده است و نویسندگان این حوزه علاقه مند به استفاده از بیان مینی مالیستی برای انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی خویش به کودکان هستند. نگارندگان در این پژوهش عناصری را که در مینی مال مورد استفاده قرار گرفته اند، در دفاتر مثنوی مورد بررسی قرار داده و قصه های تمثیلی  که دارای عناصر مشترک و همچنین پیام های تعلیمی بوده، پیدا کرده و آن ها را تجزیه و تحلیل کرده است.
  کلیدواژگان: کودک، قصه های تمثیلی، تعلیم، مینی مالیسم، مثنوی مولوی
 • سارا وثوقیان منش، جلیل نظری*، محمدهادی خالق زاده صفحات 120-135

  معروف ترین قسم تمثیل فابل یا تمثیل حیوانی است که در آن هر حیوان ممثل تیپ یا گروهی از افراد جامعه می باشد. معمولا شاعران و نویسندگان کودک به خاطر جذب کودکان به داستان ها از این نوع تمثیل بهره جسته و داستانشان را از زبان حیوانات بیان می کنند؛ یکی از این شاعران، ناصر کشاورز ، شاعر و نویسنده ی نوگرا و صاحب سبک معاصر ماست .از آنجایی که در رابطه با شعر کودک فقط به نقش و جایگاه فابل در آموزش کودکان 6 تا 12سال (با نگاهی به فارسی  سوم و چهارم ابتدایی) در فصلنامه ی پویش توسط شیدا اچرش پرداخته شده است ؛ سعی بر آن است تا با روش تحلیل محتوای  کیفی  به اهداف و اهمیت بررسی این تحقیق  جهت  گشودن دریچه ای نو  به روی والدین، مربیان و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت کودکان بپردازیم و آنان را به بررسی عمیق تر و دقیق تر در خصوص مفاهیم تمثیلی اجتماعی نهفته در شعر کودکان  تشویق کنیم.  حال پرسش این است که کشاورز  ازچه حیوانات و داستان هایی به  عنوان تمثیل  در شعر بهره جسته است و چرا؟  در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که داستان های دارای تمثیل حیوانی ناصر کشاورز  بیشتر همان داستان های تمثیلی کلیله و دمنه است که به صورت  نظم  نوشته شده است تا  اینچنین داستان های آموزنده را به طورغیرمستقیم  به کود کان و نوجوانان بشناساند و کودکان را با دنیای مشترک انسان و حیوان آشنا سازد.

  کلیدواژگان: تمثیل، فابل، کشاورز، قصه ی کودکان
|
 • Hamidreza Akbari, Ahmadreza Keikhay Farzane *, Mostafa Salari Pages 9-34

  This research seeks to introduce a semantic model of two narratives beyond the analysis of characters, time and place, plot and knot and categories such as role and function, goals and various aspects of it. The main question of the research is how to study the allegorical and semantic aspects of a narrative. In response, it can be said that this article tries to introduce the structural aspects of the narrative to the audience by introducing and introducing the structural aspects of it with semantic themes and lexical allegories. Therefore, the purpose of this article is to analyze the structure of the novels "Be my deer father" by Hassan Bani Ameri and "Palms and People" by Nematullah Soleimani by modeling the potential ability and actual action of language (superstructure and deep construction) from the perspective of allegorical use (water and deer). ) Is based on Garmas' activist theory. The results of this research which has been done by library study method (descriptive-analytical); It indicates that it is possible to achieve an in-depth structure through the superstructure of a story that follows the events of its structure, which is the same allegorical and wonderful principles in the semantic structure of the narrative. With this attitude, water is an allegory of purity of heart and narrates the honesty of the protagonists, and deer is an allegory of beauty and belonging to the material world.

  Keywords: superstructure, deep construction, allegory, Water, deer
 • Simin Khyri, Khavar Ghorbani *, Nasrin Chireh Pages 35-51

  Investigating the type of expression of concepts in literature is one of the topics that can be effective in influencing and understanding the functions of different gnere of literature; therefore, this research based on the theoretical foundations of anger in psychology, first has collects related proverbs in all Persian proverbs in the book Proverbs of Dehkhoda. After, collecting and classifying the data, the structure He has studied their language and type of expression from both figurative and literal perspectives, and finally compared these two types of expression and And in answer to the question of whether in proverbs anger is expressed more figurative or literally? It has concluded that more than figurative expressionhave been used to express the concept of anger and types and its signs, but in the discussion of management solutions, has a higher frequency from direct and literal expression. The reason for this dichotomy is the abstract nature of the concept of anger, which has been used as an figurative for its easy explanation according to popular audiences, but when it comes to its solutions, a variety of news and direct sentences are used to easy understanding of them. The research method is inferential content analysis and the case study is a four-volume book of proverbs and rulings by Dehkhoda. Phishing has been used to collect the required data and information and the data analysis method is inductive.

  Keywords: proverbs, dehkhoda, anger, figurative expression, literal expression
 • Omidvar Malmoli * Pages 52-72
  Works of past writers are considered as valuable heritage for the present and the future. Works of Culture and literature with epistemological theme are the mental input for those with thought and art as they are seen as bridges which relate our present and past and increase our knowledge. The Seljuki period is an era during which there were plenty of arts and skills in Iran. Ahmad Ghazali (died in 520) was one of the Faghis and mystics in Iran. His works that were collected by Ahmad Mojahed are among the most important works of 6th century and are as follows: Bahr-al Haghighat, Resala- al Toyoor, Savaneh, Resalat- ak Eyniyeh, Ghazali letters,Vasiat Nameh, and Maghale Rooh. These works which are in prose mixed with verse try to convey his ideas in mysticism, jurisprudence, religion, ethics, advice and sometimes in code. He made use of literary devices as allegory a lot. So to demonstrate Ghazali'z style we have to study his inclination to Ersal al Masal va Tamsil. The results show that some of the allegories are made by Ghazali himself and some others are borrowed from the previous writers. Moreover; the maximum number of allegories are found in Resaleh Eyniyeh and the minimum number of allegories are found in his letters.
  Keywords: Ghazali, Ersal al Masal, Works
 • Sayed Hossein Mousavi, Shamsolhajiyeh Ardalani *, Sayed Jafar Hamidi Pages 73-98

  Allegory is an anecdote or a narrative consisting of ethical, religious, didactic, social, mystical, philosophical and even psychological concepts. There is also the other side of intertextuality in which the method of convergence contexts should be adopted through considering the effect of foregoing contexts and it’s influences on subsequent contexts.Current research is a qualitative study. Therefore, this is a descriptive-analytical study conducted based on library references with the aim of allegorical survey ofall the elements and narratives of Imam Khomeini’s poem which relies upon Quranic intertextuality.Imam Khomeini was a divine mystical character. He also has had a perfect familiarity to God’s utterances with divine providence. Accordingly, the core and frame of his poems are based on this fact. Moreover, his poem comprises ethical and reflective tips leading to firmness and stability in the poetry. In this survey, due to the necessity of research, attempts have been made to address Quranic elements and tales which are allegorically utilized in Imam Khomeini’s poetry. Although such elements and tales possess real nature in principle, they carry a second meaning when placed in allegorical forms.

  Keywords: allegory, intertextuality, Holy Quran, Imam Khomeini
 • Seydh Asma Nejat, Soraya Razeghy *, Hengamh Ashori Pages 99-119
  Minimalism an art style that is the basis of your work Based on simplicity of expression and themes devoid of philosophical complexity  or quasi-philosophical  has established. The authors of this style believe  that saving in words and shorthand, It causes beauty and increases the effect of words and rhetoric. The best examples of minimalism in classical Iranian literature for example, in the book of Rumi's Masnavi and its allegorical stories can be found. What can be said is whether the minimalist stories of Rumi's Masnavi can be fruitful and used in the field of education? The research method in this research is descriptive-analytical. The purpose of this study is to investigate the minimalism style of Masnavi allegorical stories in the field of children's education.The results show that by examining the Masnavi stories, many of the features and characteristics of minimal stories can be seen in them and on the other hand, due to the educational nature of Rumi's Masnavi book and given the cognitive limitations of children, minimalist Masnavi Stories is the best platform for expressing the educational , moral and social teachings of children and adolescents. Because long words and stories are not suitable for children and teenagers and does not fit into their capacity and it reduces its educational aspects. In children's literature that tends to simplify and make the stories real for objectification of the story space with the child's mentality, inevitably, short writing is essential and writers in this field are interested in using minimalist expression to convey their educational and training concepts to children. In this study, the author uses elements that are used to a minimum has been studied in Masnavi and also educational messages has found and analyzed stories that have common elements.
  Keywords: Children, teaching, Allegorical stories, Minimalism, Masnavi of Rumi
 • Sara Vosogyan Mansh, Jalil Nazary *, MohamadHady Khalg Zade Pages 120-135

  The most famous type of allegory is fable or animal allegory in which each animal represents a type or group of people in society.  Usually, children's poets and writers use this kind of allegory to tell children stories, and tell their stories in the language of animals; One of these poets is Nasser Keshavarz, a modern poet and writer with a contemporary style.  Since in relation to children's poetry, only the role and possible position in the education of children aged 6 to 12 (with a look at the Persian reading of the third and fourth elementary in the Pooyesh quarterly by Sheida Echresh has been discussed;  Qualitatively, let's examine the importance of examining this research in order to open a new window for parents, educators and those involved in children's education, and encourage them to study more deeply and accurately the social allegorical concepts hidden in children's poetry.  What animals and stories has Keshavarz used as an allegory in poetry and why? Introduce such instructive stories indirectly to children and adolescents and acquaint children with the common world of man and animal .

  Keywords: allegory, fable, Farmer, children's story