فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها - پیاپی 4 (زمستان 1399)

نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها
پیاپی 4 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کبری خرم*، اسماعیل اسدی، سحر درنیانی صفحات 11-38
  پژوهش حاضر، با هدف تبیین الگوی توسعه دولت الکترونیک به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی برمبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین و شناسایی مولفه ها و شاخص های مربوطه صورت پذیرفته است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و روش تحقیق آن از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی، با بررسی مقالات و پژوهش های پیشین و مراجعه به 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد اجرایی و با استفاده از روش دلفی مولفه های مدل توسعه دولت الکترونیک شناسایی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته شامل 87 سوال بسته بین 285 نفراز کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران توزیع شد. در فاز کیفی روش نمونه گیری هدف مند و در فاز کمی روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. روایی و پایایی بخش دلفی و پرسشنامه محقق ساخته محاسبه شد و مورد تایید قرارگرفت. سپس با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، عوامل شناسایی شده در بخش کیفی مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که زیرساخت های ملی، آمادگی و تدارک دولت الکترونیک، زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی، خدمت جهادی، عوامل مرتبط با شهروندان و کارآمدی خدمت به ترتیب به عنوان مهم ترین مولفه های مدل توسعه دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی شهر تهران می باشند.
  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، توسعه دولت الکترونیک، ارائه مطلوب، خدمات عمومی، اقتصادمقاومتی
 • محمد غفاری فرد*، حسین رضایی، عادله رحمتی صفحات 39-67
  امروزه سیاست های پولی در اقتصاد و سازوکار انتقال اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله، بررسی اثرگذاری سیاست های پولی ازطریق مهم ترین کانال های انتقال پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است که از روش پویایی سیستم و افق زمانی بیست ساله برای تبیین هرچه دقیق تر این اثرگذاری استفاده شده است. پس از تبیین روابط علت  معلولی متغیرها، روابط نرخ و جریان، ترسیم شده و سپس مدل موردنظر مورد اجرا و سناریوسازی قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد افزایش حجم پول در ایران بر مصرف، پس انداز و سطح قیمت ها اثر مثبت، ولی بر سرمایه گذاری، اثر معکوس دارد. اثرگذاری تغییرات حجم پول بر تولید به نحوی است که با افزایش حجم پول درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی رونق می یابد، ولی در بلندمدت باعث کاهش تولید می شود. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی جهت تحقق اهداف اقتصادی و سند چشم انداز می باید کنترل حجم پول را در بلندمدت در دستور کار خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، مکانیسم انتقال، پویایی سیستم، کانال های انتقال پولی
 • حسین عیسایی، علی حسن نیا* صفحات 69-92
  توانمندسازی کارکنان یکی از فنون موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنها درراستای اهداف سازمانی است. واقعیت این است که اگر در مجموعه کاری خود از وجود انسان های خلاق، دانشگر، فرصت شناس و تبیین گر مسایل بی بهره باشیم، بسیاری از فرصت ها و موقعیت ها را ازدست خواهیم داد. لذا برای رسیدن به جهانی شدن، پرورش و جایگزینی نیروها برای ادامه راه رشد و ترقی، الزامی است و آینده متعلق به کسانی است که برای آن برنامه و هدف دارند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت و شناخت عوامل و شاخص های موثر بر توانمندسازی کارکنان یک سازمان نظامی است. این پژوهش همچنین شاخص های موردنظر را اندازه گیری کرده و به اولویت بندی آنها پرداخته است. با بررسی عوامل و شاخص های ذکرشده توسط صاحب نظران پرسشنامه ای برای شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان تهیه شد که بین کارکنان و مدیران مجموعه پخش و جمع آوری شد. درنهایت براساس یافته های پژوهش مشخص شد هر هشت عامل انگیزش (خودانگیزی)، آموزش موثر، پاداش مبتنی بر عملکرد، رهبری تحول گرا، ساختار سازمانی پویا، مدیریت مشارکتی، تفویض اختیار و تسهیم اطلاعات به عنوان شاخص های موثر بر توانمندسازی کارکنان، رابطه مثبت و معنی داری با توانمندسازی دارند. پیشنهادهایی نیز برای پژوهش های بعدی مطرح شده است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، توانمندی، آموزش موثر، تفویض اختیار، مسئولیت
 • سجاد گلچین*، رضا پاینده صفحات 93-114
  در شرایط شیوع ویروس کرونا و پیامدهای گوناگون اقتصادی آن بر کسب وکارهای نوپا، لزوم برقراری تعادل میان تغییرات به وجود آمده و پاسخ به این نیازها به منظور ابقای کسب وکار و حفظ عملکرد مثبت آن اهمیت زیادی پیدا کرده است. یکی از مسیرهای تحقق چنین توازنی، به کارگیری نوآوری و تغییر در مدل کسب وکار به عنوان نقشه فعالیت تجاری کسب وکارها می باشد. مقاله حاضر به منظور کشف میزان و انواع تغییرات پیاده شده در اجزای نه گانه مدل کسب وکار در کسب وکارهای نوپا ناشی از شرایط متلاطم به وجودآمده، در جامعه ایران پرداخته است. بدین منظور از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها از کسب وکارهای نوپای حوزه های مختلف استفاده شده و با محاسبه کرونباخ  0.844و دریافت تایید خبرگانی لازم، اعتبار و روایی پرسشنامه احراز شد. پس از تحلیل داده ها و بررسی های صورت گرفته ثابت شد غالب کسب وکارهای نوپا در صنایع گوناگون پیامدهای کرونا را در کسب وکار خود در پاره ای مواقع مثبت و در پاره ای دیگر منفی ارزیابی کرده اند، بدین ترتیب الزاما تاثیر مثبت یا اثرات منفی چشمگیری در عملکرد غالب جامعه هدف استنباط نشده است. همچنین میان کسب وکارهایی که اقدام به نوآوری و تغییر داشته اند، عموما نحوه تعامل با مشتریان و سپس بخش منابع انسانی بیشترین تغییر را داشته و استفاده از پلتفرم های مجازی نیز بالاترین اقبال را ازسوی صاحبان کسب وکار به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: نوآوری و تغییر، مدل کسب وکار، کرونا، کسب وکارهای نوپا
 • داوود فیض، عظیم الله زارعی، حسین گودرزی* صفحات 115-127

  این پژوهش، درپی بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تاهل و میزان درآمد بر ادراک و انتخاب مشتری از کالاهای تولید داخل با نام تجاری فارسی و انگلیسی می باشد. به عبارت دقیق تر، این مطالعه با نگاهی به الگوی مصرف و جهش تولید در نمونه ای از جامعه ی آماری به دنبال بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی مذکور بر نحوه انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان در مواجهه با نام تجاری به زبان فارسی و انگلیسی است. در این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه، داده های مربوط به ادراک مصرف کنندگان مختلف، ازنظر عوامل جمعیت شناختی، در برخورد با نام تجاری فارسی و انگلیسی در سطح فروشگاه های شهروند منطقه ی 2 و 5 شهرداری تهران و درمورد پنج فرضیه پژوهش جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS  و آزمون های کای مربع و تحلیل رگرسیون، تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط در طیف گسترده ای بین عوامل جمعیت شناختی مذکور و تمایل به استفاده از نام های تجاری انگلیسی بین اقشار تحصیل کرده و با درآمد بالای جامعه است.

  کلیدواژگان: نام تجاری، ادراک مصرفکننده، الگوی مصرف، عوامل جمعیت شناختی، بازاریابی
 • غلامرضا هاشم زاده، ساناز ابراهیمی* صفحات 129-154

  هدف این پژوهش، تعیین تاثیر مالکیت فکری بر عملکرد نوآورانه در شرکت هایی خودروسازی  سایپا می باشد. این پژوهش از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی و با استفاده از روش شناسی توصیفی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش، مدیران شرکت خودروسازی سایپا می باشند. حجم نمونه  باتوجه‎ به ماهیت پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است. بدین ترتیب که از 80 نفری که در این زمینه تشخیص داده شده اند، 66 نفر به عنوان نمونه حاصل به سوال ها پاسخ دادند. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. سپس با استفاده از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارsmartpls به بررسی فرضیه ها پرداخته شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مالکیت فکری بر نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری تاثیر مثبتی دارد، ولی مالکیت فکری تاثیر مثبتی بر نوآوری سازمانی ندارد.

  کلیدواژگان: مالکیت فکری، نوآوری محصول، نوآوری فرایند، نوآوری سازمانی
|
 • Kobra Khoram *, Esmail Asadi, Sahar Dorniani Pages 11-38
  This research is aimed at designing the E-government Development Model for presenting optimal public services based on the General Policies of resistive economy, and identifying and explaining the relevant components and indicators.  This is an applied research which follows an exploratory mixed (qualitative and quantitative) method. Reviewing the literature and referring to 15 academic experts and executives by using Delphi method, the researchers identified the components of e-government development model in the qualitative section. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire consisting of 87 closed-ended questions was distributed among 285 employees of Tehran Tax Affairs Organization. A purposeful sampling method was used in the qualitative phase, and in the quantitative phase, stratified random sampling method was employed. Validity and reliability of Delphi method, as well as researcher-made questionnaire, were measured and confirmed. Afterwards, the identified factors in the qualitative section were tested with one-sample t-test. The results revealed that national infrastructures, e-government readiness and provisions, information and communication infrastructures, Jihadi services, factors related to the citizens and service effectiveness contain the most important components of e-government development model in Tehran Tax Organization, respectively.
  Keywords: E-government, improvement of e-government, Optimal presentation, public services, resistive economy
 • Mohammad Ghaffary Fard *, Hossein Rezaei, Adele Rahmati Pages 39-67
  These days, monetary policy is of great importance in the economy and the mechanism of diffusion of its effects on macroeconomic variables. This research is aimed at investigating the effect of monetary policy through the most important channels of monetary transfer on macroeconomic variables in Iran, which has been used to explain this effect as accurately as possible in a 20-year time period. Having explained the cause-and-effect relationships between the variables, the researchers have identified the rate and flow relationships. Then the model has been implemented and the scenario has been developed. Research findings revealed that increasing money supply in Iran inserts a positive effect on consumption, savings and price levels, but has an adverse effect on investment. The effect of changes in the money supply on production causes increase in the money supply and the GDP grows in the short run, but in the long run, it reduces production. As a result, economic policymakers have to put money supply control on their agenda in order to achieve economic goals and the vision document.
  Keywords: Monetary policy, Transmission mechanism, system dynamics, monetary transmission channels
 • Hossein Isaei, Ali Hassannia * Pages 69-92
  Empowerment of the Employee is an effective techniques for increasing their productivity and optimal use of their individual and organizational capacities for achieving organizational goals. The point is that, if we lack creative, knowledgeable, adaptable and problem solving employees in our working set, we may lose lots of opportunities and facilities. Therefore, in order to get along with globalization, it is necessary to nurture people and replace some employees to be able to continue the path of growth and development; all in all, future belongs to those who have planned and designed goals to achieve it. The main purpose of this study is to investigate the status the factors and to identify the factors and indicators playing roles in the empowerment of employees of a special military organization. Furthermore, the research is also intended to measure the favorite indicators and to prioritize them. After analyzing the factors and indicators mentioned by the experts, a questionnaire was prepared to identify the factors affecting employee empowerment, which was distributed among the employees and the managers of the organization. Subsequently, the research findings revealed that all eight factors of motivation (self-motivation), effective training, performance-based reward, transformational leadership, dynamic organizational structure, participatory management, authorization and information sharing were effective indicators in employee empowerment, and were positively and significantly related to empowerment. Furthermore, some suggestions are presented for future research.
  Keywords: empowerment, Capability, effective training, authorization, Responsibility
 • Sajad Golchin *, Reza Payende Pages 93-114
  In the outbreak of Coronavirus and its various economic consequences for startups, the need to make a balance among these changes, as well as responding to these needs in order to preserve the business and promote its positive performance have become very essential. One way to achieve such a balance is to inaugurate innovations and make changes in the business patterns of startups. This study is an attempt to discover the extent and types of changes posed in the nine components of the business patterns in Iranian startups caused by this critical conditions. Accordingly, a questionnaire was used to collect data from startups in various fields. By measuring Cronbach’s coefficient (0.844) and receiving the experts’ confirmations, the validity and reliability of the questionnaire was verified. Based on the analysis, the majority of startups in various industries evaluated the coronavirus impact on their business as positive in some situations and negative in others. As a result, significant positive or negative effects were not observed in the dominant performance of the target community. Furthermore, startups with innovation which improved their relationship with customers and their human resources, and employed virtual platforms, practiced the most change and reached to the highest success.
  Keywords: Innovation, change, business patterns, Coronavirus, startups
 • Davud Feyz, Azim Zarei, Hossein Goodarzi * Pages 115-127

  This study in intended to investigate the relationship between demographic factors, including gender, age, education, marital status, and income, on customers’ perception and selection of domestically produced goods with Persian and English brands. More precisely, this study is an attempt to find out consumption patterns in a statistical population sample, as well as the effect of these demographic factors on how consumers choose domestic goods from Persian and English brands. Through a survey method with a questionnaire, data related to the perception of different consumers in terms of demographic factors, in dealing with Persian and English brands in the Shahrvand stores of Tehran Municipality, district 2 and 5, and five hypotheses were tested. The research data was collected and analyzed using SPSS software and chi-square tests and regression analysis. The findings indicated that a significant relation existed between these demographic factors and the tendency to use English brands among the educated customers with high incomes.

  Keywords: Brand, consumers’ perception, consumption patterns, demographic factors, Marketing
 • Gholamreza Hashemzadeh, Sanaz Ebrahimi Sadegh * Pages 129-154

  This study is aimed at investigating the effect of intellectual ownership on innovation performance. This correlational applied research follows a descriptive method. The data is collected by library method and a questionnaire. The statistical population of the research included managers of saipa Corporation. The research samples were selected according to Morgan formula including 66 manager out of all 80 ones. Having confirmed the validity and reliability of the questionnaire, the normality of the data was assessed by Kolmogorov-Smirnov test. Afterwards, the hypotheses were tested through structural equation modeling test and SmartPLS software. The results indicated that intellectual ownership affects positively the product innovation, the process innovation and the general innovation, but does not have a positive effect on organizational innovation.

  Keywords: Intellectual ownership, product innovation, process innovation, Organizational Innovation