فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و ششم شماره 1 (بهار 1400)

مجله تحقیقات دامپزشکی
سال هفتاد و ششم شماره 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مرضیه بینایی، عماد چنگیزی*، حمید استاجی صفحات 1-7
  زمینه مطالعه

  در سال های اخیر، نیوسپورا کانینوم همواره به عنوان یکی از مهم ترین علل سقط در گاوهای شیری عنوان شده است.

  هدف

  این مطالعه به منظور بررسی سرولوژیکی آلودگی گاوهای شیری شهرستان سمنان به تک یاخته نیوسپورا کانینوم و تاثیر آن بر روی سقط انجام پذیرفت.

  روش‎ کار: 

  237 نمونه خون از گاوداری های مختلف شهرستان سمنان و 104 نمونه شیر از چهار سکوی جمع آوری از شهرستان های سمنان، گرمسار، دامغان و شاهرود تهیه گردید و وجود آنتی بادی علیه این تک یاخته در آن ها به کمک روش الایزا (شرکت اسوانوا) مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  مطالعه حاضر نشان داد که 27/87 درصد نمونه سرم گاوها مثبت بود. درصد جذب نور در موارد مثبت (PP) از 17/72 تا 3/137 (65/24 ± 21/114) متغیر بود. میانگین آلودگی شیر گاو به آنتی بادی در نقاط مختلف استان سمنان 23/95 درصد بود.

  نتیجه گیری نهایی:

   در مطالعه حاضر فراوانی آلودگی به نیوسپورا کانینوم در خون و شیر گاو در استان سمنان بسیار بالا می باشد ولی ارتباط معنی داری با سقط جنین مشاهده نگردید (05/0 >p).

  کلیدواژگان: الایزا، سقط، شیر، گاو شیری، نئوسپورا کانینوم
 • فرشته میرشکار، محمد یخچالی*، فریبرز شریعتی شریفی صفحات 8-13
  زمینه مطالعه

  تریپانوزوموزیس یکی از بیماری های انگلی خونی با اهمیت در دامپزشکی با گسترش جهانی است که توسط تریپانوزوما اوانسی (راسته کاینتوپلاستیدا: خانواده تریپانوزوماتیده) با دو تیپ A در شتر، گاو، گاومیش و اسب و B در شتر گزارش شده است.

  هدف

  تمایز ملکولی آلودگی تریپانوزما اوانسی تیپ A و B در شترهای یک کوهانه (کملوس درومداریوس) در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران بود.

  روش ‎کار: 

  از 369 نفر شتر یک کوهانه در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان به طور تصادفی نمونه خون ورید وداجی تهیه شد. DNA ژنومی تریپانوزمااستخراج شد و به ترتیب قطعات 205 جفت باز و 436 جفت باز از ژن های RoTat 1.2 VSG (تریپانوزوما اوانسی تیپ A) و Minicircle genes (تریپانوزوما اوانسی تیپ B) به روش PCR تکثیر گردید.

  نتایج

  یافته های ملکولی نشان داد گونه تریپانوزوما عامل آلودگی در تمامی شترهای آلوده استان سیستان و بلوچستان تریپانوزوما اوانسی تیپ A می باشد.

  نتیجه گیری نهایی:

   یافته های ملکولی نشانگر آن بود که عامل آلودگی در شترهای منطقه مانند اکثر نقاط دنیا فقط تریپانوزوما اوانسی تیپ A می باشد.

  کلیدواژگان: فراوانی، تریپانوزما اوانسی تیپ A، شتر، کملوس درومداریوس، PCR
 • سمیه فقانی، سید حسین مرجانمهر*، سعید بکایی صفحات 14-21
  زمینه مطالعه

  نقایص حاصل از ویروس ها در دستگاه عصبی مرکزی همراه با ایجاد تغییرات بافتی در نواحی مشخصی از این دستگاه می باشد.

  هدف

  تعیین و دسته بندی الگوی پاتولوژیک ضایعات دستگاه عصبی مرکزی در نشخوارکنندگان کوچک مرده به دنیا آمده و تازه متولد شده دارای نشانه های عصبی استان سمنان.

  روش ‎کار:

   انتخاب حیوانات مبتلا، انجام کالبدگشایی سیستماتیک، خارج نمودن مغز و نخاع به صورت کامل، نمونه برداری از نواحی مختلف دستگاه عصبی مرکزی و تهیه مقاطع بافتی شامل 15 ناحیه مختلف از مغز و 10 سطح مختلف از نخاع سپس مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات ایجاد شده و دسته بندی آن ها.

  نتایج

  این مطالعه بر روی 20 راس بره و بزغاله دارای ضایعه التهابی غیر چرکی در مغز و نخاع صورت پذیرفت. در بررسی ظاهری مغز و نخاع 4مورد آرتروگریپوز، 2 مورد هیدران انسفالی، 2 مورد پورآنسفالی، 1 مورد هیپوپلازی نخاع و 1 مورد هیپوپلازی مخچه مشاهده شد.بر اساس مشاهده التهاب غیرچرکی در بافت مغز و نخاع، 20 نمونه مثبت مطالعه شده در 4 دسته قرار گرفتند. در 3 دسته اول ضایعه مشاهده شده از نوع آنسفالومیلیت غیرچرکی و ضایعه دسته چهارم از نوع آنسفالیت غیر چرکی بود به طوری که در دسته اول 6 حیوان دچار ضایعه وسیع و فراگیر با التهاب غیرچرکی در بیش از 75 درصد مقاطع مغز و نخاع، دسته دوم 5 حیوانبا ضایعه پراکنده در کانون های متعدد و دارای التهاب غیرچرکی بین 75-50 درصد مقاطع، در دسته سوم 5 حیوان دارای ضایعه محدود و کانونی با التهاب غیرچرکی درکمتر از 50 درصد مقاطع و در دسته چهارم 4 حیوان دارای ضایعه التهاب غیرچرکی در مغز و فاقد این ضایعه در نخاع بودند.

   نتیجه گیری نهایی:

  به نظر می رسد در هر یک از 4 الگوی پاتولوژیک معرفی شده عوامل ویروسی خاص مسیول بروز تغییرات بافتی بوده اند.

  کلیدواژگان: ضایعات هیستوپاتولوژیک، بره و بزغاله، مغز و نخاع، ویروسی، آنسفالومیلیت غیرچرکی
 • تکاور محمدیان، عبدالحسین جانگران نژاد*، احسان بدیعی، حسین مومنی، محمدرضا تابنده، سیده پروا موسوی خراسانی صفحات 22-30
  زمینه مطالعه

  پرورش متراکم آبزیان و تولید تجاری نیاز به بهبود شرایط بهداشتی ماهی دارد و پروبیوتیک ها به عنوان گزینه مناسب جهت دستیابی به این هدف مطرح می باشند.

  هدف

  در این مطالعه، لاکتوباسیلوس پلنتاروم و لاکتوباسیلوس پنتوسوس به عنوان مکمل های غذایی درون زاد برای بررسی بیوشیمیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد استفاده قرار گرفتند.

  روش ‎کار:

   برای این مطالعه، 240 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان با متوسط وزن 2±15 گرم به شکل تصادفی به چهار گروه با سه تکرار تقسیم شدند. گروه 1، 2 و 3 به ترتیب با جیره حاوی CFU/g 108 لاکتوباسیلوس پلنتاروم، لاکتوباسیلوس پنتوسوس و ترکیب دو پروبیوتیک و گروه شاهد با جیره نرمال به مدت 60 روز تغذیه شدند (2 درصد وزن بدن، سه بار در روز). نمونه ها در روز صفر و 60 اخذ گردید، سپس ویژگی های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم های کبدی مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  بیشتر فاکتورهای بیوشیمیایی با تغذیه با پروبیوتیک ها به ویژه در گروه لاکتوباسیلوس پلنتاروم، با تغییر مثبت همراه بودند (05/0>p). همچنین، نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار سطح ALP در گروه های پروبیوتیک به ویژه در گروه لاکتوباسیلوس پنتوسوس بود (05/0>p)، اما فعالیت آنزیم AST در گروه پلنتاروم+پنتوسوس نسبت به سایر گروه ها بالاتر بود (05/0>p).

  نتیجه گیری نهایی:

   نتایج حاضر تاثیر غذای حاوی پروبیوتیک را از طریق کارایی پروبیوتیک در جهت بهبود فاکتورهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم های کبدی در ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss نشان داد.

  کلیدواژگان: آبزی پروری، پروبیوتیک، فاکتورهای بیوشیمیایی، آنزیم های کبدی، قزل آلای رنگین کمان
 • پروین علی میرزایی، مرتضی چاجی* صفحات 31-43
  زمینه مطالعه

  استفاده از افزودنی هایی نظیر گیاهان دارویی ممکن است منجر به بهبود فرآیند هضم و تخمیر و در نتیجه تولید حیوان شود.

  هدف

  آزمایش حاضر با هدف تعیین بهترین مقدار استفاده از گیاه کاکوتی در جیره بره های پرواری و یافتن اثر آن بر ویژه گی های هضمی، تخمیری، عملکردی، خونی و کیفی لاشه و گوشت انجام شد.

  روش ‎کار: 

  مقادیر مختلف کاکوتی (0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، 1 درصد) به یک جیره بره پرواری افزوده شد و بهترین جیره با روش تولید گاز انتخاب شد، سپس در تغذیه بره های نر با میانگین وزن 2±41 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار استفاده شد. جیره های انتخاب شده برای تغذیه بره ها شامل: جیره شاهد (فاقد کاکوتی) و جیره شاهد مکمل شده با مقادیر 2/0 یا 4/0 درصد کاکوتی بودند. مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و تخمیری شکمبه، جمعیت پروتوزوآ، برخی ویژه گی های کیفی گوشت اندازه گیری شدند. در پایان دوره بره ها کشتار و اجزای لاشه مورد تجزیه و وزن کشی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج آزمایش نشان داد که پتانسیل تولید گاز، عامل تفکیک، ماده آلی واقعا تجزیه شده، ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، غلظت گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، نیتروژن اوره ای خون، جمعیت پروتوزوآ، تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. برای میانگین افزایش وزن روزانه، کل اضافه وزن بره ها، تولید توده میکروبی بین جیره های آزمایشی تفاوت معنی داری وجود داشت و در تیمار حاوی 2/0 درصد کاکوتی بیشترین مقدار بود. ویژه گی آنتی اکسیدانی و شاخص های رنگ سنجی و pH گوشت تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت.

  نتیجه گیری نهایی: 

  در کل طبق آزمایش های دامی بهترین مقدار استفاده از گیاه کاکوتی 2/0 درصد بود که در برخی از صفات تخمیری و عملکردی بهبود ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: تولید گاز، خاصیت آنتی اکسیدانی، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم، شاخص های رنگ سنجی
 • محمد مازندرانی، علی طاهری میرقائد*، اشکان زرگر، فاطمه خدادادی آرپناهی، اسماعیل پیرعلی خیرآبادی، سید سعید میرزرگر صفحات 44-51
  زمینه مطالعه

  یرسینیوزیس یکی از بیماری های باکتریایی شایع در ماهیان است که همه ساله تلفات و خسارات اقتصادی فراوانی به مزارع پرورشی وارد می سازد.

  هدف

  در بررسی حاضر وضعیت تغییرات شاخص های خون شناسی و آسیب های بافتی روده در ماهیان کلمه خزری (Rutilus caspicus) در مواجهه با باکتری یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش ‎کار: 

  تعداد 60 عدد ماهی کلمه خزری مولد با میانگین وزنی 1/2±4/63 (گرم) به سه گروه (هر گروه با دو تکرار) شامل یک گروه تیمار، یک گروه شاهد مثبت و یک گروه شاهد منفی تقسیم شدند. ماهیان گروه تیمار به صورت تزریق داخل صفاقی با 107×8 /3 باکتری یرسینیا راکری مورد مواجهه قرار گرفتند. به ماهیان گروه شاهد مثبت سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی تزریق شد. هیچ تزریقی در ماهیان گروه شاهد منفی صورت نگرفت.

  نتایج

  علایم بیماری در روز چهارم پس از مواجهه آغاز شد و 5 روز پس از مواجهه 20 درصد ماهیان گروه تیمار تلف شدند. تلفات در روز 9 پس از مواجهه به 53 درصد رسید. در بررسی های خون شناسی ماهیانی که با یرسینیا راکری مواجه شدند تعداد گلبول های سفید (WBC) به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد بالاتر محاسبه گردید. همچنین ماهیان گروه تیمار 10 روز پس از مواجهه دچار کم خونی ماکروسیتیک هایپو کرومیک شدند. در بررسی‎های بافت شناسی روده، نکروز و جداشدگی اپیتلوم پوششی روده و نفوذ سلول های آماسی از علایم شایع در ماهیان گروه تیمار بود.

  نتیجه‎ گیری نهایی:

   بر اساس نتایج بررسی حاضر، یرسینیا راکری قادر به ایجاد بیماری حاد در ماهیان کلمه خزری است. لذا پیشگیری و کنترل این بیماری در مناطق آلوده بسیار ضروری است.

  کلیدواژگان: کلمه خزری، یرسینیوزیس، کم خونی، بافت شناسی، خون شناسی
 • مسلم صادقی، غلامرضا محمدی*، مهرداد مهری، امیر افخمی گلی صفحات 52-61
  زمینه مطالعه

  بیماری های دستگاه ‎تنفسی از مهم ترین بیماری‎ های منجر به بروز خسارت اقتصادی در صنعت دامپروری می باشند.

  هدف

  اثرات کمک درمانی دارو های ضد التهابی استروییدی و غیر استروییدی در پنومونی گوساله گاو شیری مورد بررسی قرار گرفت.

  روش‎ کار:

   این مطالعه بر روی 40 راس گوساله با محدوده سنی سه تا شش ماه، مبتلا به پنومونی در گاوداری های اطراف مشهد انجام شده است. در این مطالعه گوساله ها بر اساس وجود نشانه های بالینی چون ترشحات بینی، درجه حرارت مقعدی، سرفه، وضعیت چشم ها و گوش ها درجه بندی شدند. درضمن شرط اساسی ورود گوساله ها به این مطالعه، عدم وجود سابقه ابتلا به هرگونه بیماری بود. همچنین در انتخاب و گروه بندی تیماران برمبنای مشابهت سنی و جنسی و شدت ابتلا به بیماری لحاظ گردید. این گوساله ها در چهار گروه درمانی قرار گرفتند. هر چهار گروه با آنتی بیوتیک فلورفنیکل درمان شدند. همچنین به‎عنوان درمان کمکی به گروه اول دگزامتازون، به گروه دوم دگزافنیل (دگزامتازون+فنیل بوتازون)، به گروه سوم فنیل بوتازون و به گروه چهارم آب مقطر تزریق شد. ارزیابی آزمایشگاهی با آزمایش خون کامل (CBC)، اندازه گیری فیبرینوژن، پروتئین تام، هاپتوگلوبین و آلبومین بر روی نمونه های خون قبل و بعد درمان صورت گرفت. برای واکاوی آماری از آزمون های Repeated measures وPaired t test استفاده شد.

  نتایج

  نتایج واکاوی آماری نشان داد که درجه حرارت، تعداد ضربان قلب و تنفس، فیبرینوژن و پروتئین تام، MCV،MCHC ، تعداد لنفوسیت و نسبت های N/L (نسبت نوتروفیل به لنفوسیت) و TP-Fib/Fib به طور معنی داری در طول زمان دو نمونه گیری تغییر کرده اند، ولی در بین گروه های درمانی اختلاف معنی داری وجود نداشت. تنها در فاکتور PCV و نسبت TP-Fib/Fib در بین گروه ها تفاوت معنی دار وجود داشت.

  نتیجه گیری نهایی:

   نتایج نشان می دهد که استفاده از داروی ضدالتهاب در کنار آنتی بیوتیک نسبت به زمانی که آنتی بیوتیک به تنهایی استفاده می شود تاثیر معنی داری در درمان گوساله های مبتلا به پنومونی گوساله گاو شیری ندارد.

  کلیدواژگان: پنومونی گوساله گاو شیری، آنتی بیوتیک، ضد التهاب، استروئیدی، غیر استروئیدی
 • حسین ایلدرآبادی، سروش یوردخانی*، امیر زکیان صفحات 62-74
  زمینه مطالعه

  طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) یک بیماری ویروسی و مسری با درصد شیوع و کشندگی بسیار بالا است که در خاورمیانه، جنوب غرب آسیا و قاره آفریقا یک بیماری بومی بوده و باعث بروز خسارت های اقتصادی در گله های گوسفند و بز در این مناطق می گردد. مطالعات نشان داده فاکتورهای خطر محیطی و میزبانی می تواند بر روی شدت و ضعف همه گیری ناشی از این بیماری اثرگذار باشد.

  هدف

  در این مطالعه شیوع سرمی طاعون نشخوارکنندگان کوچک در شهرستان گرمسار و حومه و تاثیر فاکتورهای میزبانی شامل گونه دامی، جنسیت، سن و فاکتورهای محیطی شامل فصل نمونه گیری، منطقه جغرافیایی و موقعیت نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفت.

  روش ‎کار:

   از 180 راس گوسفند و بز نمونه خون وداجی در سه فصل بهار، تابستان و پاییز اخذ و پس از سانتریفیوژ و جداسازی نمونه سرم به روش الایزای رقابتی پاسخ پادتن و وجود آلودگی سنجیده شد.

  نتایج

  شیوع ظاهری آلودگی در نشخوارکنندگان کوچک شهرستان گرمسار و حومه برابر با 44/24 درصد و شیوع واقعی برابر با 91/23 درصد بود. نتایج نشان داد که گونه ی دامی (08/0= p)، جنسیت (14/0= p) و سن (98/0= p) با شیوع سرمی ارتباط آماری معنی داری ندارند. اما بین فصل (03/0= p)، منطقه جغرافیایی (0004/0 =p) و محل نمونه گیری (0001/0 =p) با شیوع سرمی ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین نسبت شانس ابتلا در فصل پاییز 62/2 برابر (فاصه اطمینان 95 درصد: 02/6 - 06/0؛ 05/0 p <) سایر فصول و در جنوب شرقی شهرستان گرمسار 71/6 برابر (فاصه اطمینان 95 درصد: 60/17-01/3؛ 05/0 <p) بیشتر از دیگر نقاط جغرافیایی بود. نسبت شانس ابتلا به طاعون نشخوارکنندگان کوچک در روستای محمود آباد 63/63 برابر (فاصه اطمینان 95 درصد: 93/132 - 14/12؛ 05/0 p <) بیشتر از دیگر روستاها بود.

  نتیجه گیری نهایی:

   مطالعه حاضر ثابت کرد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در شهرستان گرمسار و حومه بومی است و عوامل خطر محیطی اثرگذاری بیشتری بر شیوع سرمی در مقایسه با عوامل خطر میزبانی دارند. لذا به منظور کنترل بیماری در مناطق آندمیک باید به فاکتورهای خطر محیطی توجه بیشتری شود و با انجام واکسیناسیون در بازه های زمانی و مناطق حساس قبل تغییرات محیطی پر خطر احتمال بروز موارد همه گیری را به حداقل رساند.

  کلیدواژگان: الایزای رقابتی، گوسفند، بز، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، عوامل خطر
 • محمدحسین فلاح مهرآبادی، نجمه معتمد*، آرش قلیانچی لنگرودی، سید علی غفوری، فرشاد طهرانی صفحات 75-82
  زمینه مطالعه

  طیور بومی کشور در معرض ابتلا به انواع بیماری های واگیردار ویروسی از جمله بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای H9N2 می باشند. این ویروس ها علاوه بر ایجاد بیماری درگله، بر اقتصاد و معیشت مردم روستا هم اثر گذارند. طیور روستایی در گردش و بقای ویروس ها در محیط نقش داشته و خطری بالقوه برای صنعت طیور محسوب می شوند.

  هدف

  بررسی میزان  شیوع طغیان های بیماری آنفلوانزای H9N2 و نیوکاسل در جوجه های بومی روستایی در سال های 94-93 بود.

  روش‎ کار: 

  مطالعه مقطعی توصیفی و در دوره ای 2 ساله از روستاهای کشور که تلفات مشکوک به نیوکاسل و یا آنفلوانزا داشتند انجام شد. هرگزارش در هر روستا یک طغیان در نظر گرفته شد. روی نمونه های بافت نای و ریه آزمون RT-PCR جهت تشخیص ویروس نیوکاسل یا آنفلوانزا انجام و با نرم افزار SPSS نتایج آنالیز شدند.

  نتایج

  تعداد121طغیان از 17 استان کشور با 936/25 قطعه تلفات ناشی از دو بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای H9N2 گزارش شد که از این تعداد، 54 مورد (6/44 درصد) عفونت H9N2 و 58 مورد (9/47 درصد) عفونت با ویروس نیوکاسل ولوژن و 9 طغیان (4/7 درصد) به علت عفونت همزمان دو ویروس H9N2 و نیوکاسل ولوژن بود. نسبت کانون های دو بیماری در سال 94 به طور معنی داری بالاتر از سال 93 بود (05/0 <p). میانگین تلفات آنفلوانزا بسیار بالاتر از تلفات نیوکاسل و هر دو بیماری بود (001/0 <p). بیشترین طغیان در ماه های خرداد و تیر بود که اختلاف آن با ماه های دیگر سال معنی دار است (05/0 <p).

  نتیجه گیری نهایی:

   بر اساس نتایج مطالعه حاضر بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا شیوع بالایی در بین طیور روستایی دارند. افزایش سطح آگاهی روستاییان و اجرای برنامه های کنترلی مناسب از جمله پایش مستمر در طیور بومی و واکسیناسیون باید مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طیور روستایی، پایش، ویروس نیوکاسل فوق حاد، ویروس آنفلوانزا، واکنش زنجیره ای پلی مراز معکوس
 • مصطفی حاجی نصرالله، داود شریفی*، سحر کیانی، سارنگ سروری، رضا جباری، احسان میرصادقی، روشنک مختاری صفحات 83-93
  زمینه مطالعه

  به دلیل وقوع بالای حوادث مختلف، همواره ضایعات نخاعی و مسایل مربوط به آن یکی از نگرانی ها و دغدغه های جامعه پزشکی و حتی دامپزشکی می باشد. انجام این پروژه جهت یافتن راهی برای درمان این نوع ضایعات ضروری به نظر می رسد.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر اصلاح سیستم Allen و استفاده از دستگاه ابداعی Royan Impactor برای ایجاد آسیب نخاعی در میمون بزرگ نژاد رزوس و تایید این مدل سازی با مطالعات بالینی و تصویربرداری جهت کاربرد آن در طب انسانی و دامی می باشد.

  روش ‎کار: 

  در مطالعه حاضر از روش Modified Allen و دستگاه Royan Impactor برای ایجاد مدل آسیب نخاعی برروی میمون نژاد رزوس استفاده شد. 5 قلاده میمون تحت بیهوشی با کتامین، زایلازین و ایزوفلوران قرار گرفته و پس از لامینکتومی در سطح مهره های سینه ایی (T9-T10) مورد نظر، نخاع در معرض دید قرارگرفت. سپس وزنه50 گرمی از ارتفاع 12 سانتی متری بر روی صفحه فشرده 2 میلی متر مربعی رها شد.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد در تمام نمونه ها پس از وارد آمدن ضربه، تغییرات سیگنال به صورت کاهش سیگنال در T2W، در مقاطع ساجیتال و اگزیال در ناحیه ضربه ناشی از هماتوم، التهاب، فشار بر روی نخاع و تخریب نسج مشاهده شد. در معاینات بالینی تمامی نمونه ها 5-3 روز بعد از ایجاد ضایعه نخاعی علایم شوک نخاعی که با احتباس ادرار مشخص بود برطرف گردید. اگرچه تمامی واکنش های سنجش میزان ضایعه، تا حد قابل توجهی ضعیف شده بودند ولی تا پایان مطالعه به حالت طبیعی برنگشتند.

  نتیجه گیری نهایی:

   با توجه به نتایج حاصله که به آن ها اشاره شده است و مقایسه این نتایج با نتایج دیگر محققین در این زمینه که از روش های مختلفی برای ایجاد مدل استفاده کرده اند، نشان می دهد روش اصلاح شده ی Allen  و وسیله ای که برای این منظور ساخته شده از کارایی لازم برای ایجاد مدل نخاعی شبیه به مدل بالینی ضایعات نخاعی برخوردار است.

  کلیدواژگان: ضایعات نخاع، مدل سازی آسیب نخاعی، نخستین های غیر انسانی، روش اصلاح شده Allen، Royan Impactor
 • وحید محمدی، سید داود شریفی*، محسن شرفی، عبدالله محمدی، سنگ چشمه صفحات 94-102
  زمینه مطالعه

  پروفایل لیپوپروتیین پلاسما یکی از مکانیسم های موثر در توسعه ی بافت بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز در خروس ها است.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل ال-کارنیتین در جیره ی جوجه خروس های نابالغ بر هیستولوژی بیضه، شاخص های اسپرماتوژنز و لیپوپروتیین های پلاسما در پیک تولید اجرا شد.

  روش ‎کار:

   12 قطعه خروس مادر گوشتی سویه ی راس (12 هفتگی) به مدت 22 هفته، در یک طرح کاملا تصادفی با دو تیمار (سطوح صفر و 250 میلی گرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین در جیره) و شش تکرار استفاده شد. برنامه ی خوراک دهی و نوردهی بر اساس کاتالوگ سویه ی راس 308 انجام گرفت. برای دستیابی به اهداف تحقیق، در سن 34 هفتگی به طور تصادفی چهار پرنده از هر تیمار انتخاب و پس از خونگیری از سیاهرگ زیر بال کشتار شدند. در نهایت غلظت کلسترول، LDL و HDL پلاسما با استفاده از کیت تجاری مخصوص و شاخص های بافتی بیضه (تعداد سلول های اسپرم ساز، سلول های سرتولی، قطر لوله منی ساز، ارتفاع اپی تلیوم منی ساز، ضریب تمایز لوله ای و ضریب اسپرماتوژنز) پس از تهیه مقاطع پارافینی پنج میکرومتری، با نرم افزار SAS بررسی شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که تعداد لوله های منی ساز و سلول های سرتولی به طور معنی داری تحت تاثیر ال-کارنیتین جیره ای قرار گرفت (05/0>p). مکمل سازی ال-کارنیتین در جیره جوجه خروس ها پیش از بلوغ جنسی باعث افزایش معنی داری در شاخص اسپرماتوژنز (003/0>p)، و شاخص تمایز لوله ای (02/0>p) شد. میزان HDL به طور معنی داری تحت تاثیر مکمل ال-کارنیتین قرار گرفت (007/0>p). یک تمایل به معنی داری در غلظت LDL  (09/0=p)، و نسبت HDL/LDL (059/0=p)، بین تیمارها مشاهده شد، ولی بین تیمارها تفاوت معنی داری از لحاظ کلسترول مشاهده نشد.

  نتیجه گیری نهایی: 

  بر اساس نتایج این مطالعه، تغذیه جوجه خروس های نابالغ با 250 میلی گرم ال-کارنیتین توسعه ی بافت بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: خروس، بافت شناسی، بیضه، لیپوپروتئین ها، ال-کارنیتین
 • توحید مکرمی، بهمن نویدشاد*، نعمت هدایت ایوریق، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق صفحات 103-114
  زمینه مطالعه

  ایجاد تغییر در جنسیت جنین تخم مرغ های با جنسیت ماده توسط ترکیبات مهارکننده آروماتاز امکان پذیر بوده و باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی می شود.

  هدف

  در مطالعه حاضر اثر تزریق داخل تخم مرغی 1/0 میلی گرم از مهار کننده های آروماتازی شامل عصاره قارچ تکمه ای، عصاره برگ گیاه گزنه و هیدروکلرید فدرازول بر تغییر جنسیت جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.

  روش‎ کار: 

  تعداد 336 عدد تخم مرغ نطفه دار تولیدی از مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 به چهار گروه تقسیم شده و در ابتدای روز پنجم انکوباسیون مورد تزریق داخل تخم مرغی قرار گرفتند. یک گروه نیز به عنوان گروه شاهد با تزریق آب مقطر در نظر گرفته شد. جوجه های هچ شده در قالب یک طرح کامل تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار به مدت 42 روز پرورش یافتند.

  نتایج

  تزریق 1/0 میلی گرم داروی هیدروکلرید فدرازول، عصاره قارچ تکمه ای و گزنه به ترتیب باعث ایجاد 100، 67/66 و 5/37 درصد تغییر جنسیت شد (05/0 <p). در کل دوره پرورش جوجه های حاصل از تیمار تزریق داخل تخم مرغی هیدروکلرید فدرازول و عصاره قارچ تکمه ای، خوراک مصرفی روزانه و افزایش وزن روزانه بالاتری نسبت به گروه شاهد و عصاره گیاه گزنه داشتند (05/0 <p). داروی هیدروکلرید فدرازول باعث کاهش میزان تری گلیسرید و کلسترول VLDL سرم شد (05/0 <p)، ولی در مورد کلسترول، کلسترول HDL و کلسترول LDL اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (05/0 >p). تعداد گلبول های سفید و درصد هماتوکریت خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0 >p). تزریق داخل تخم مرغی عصاره قارچ تکمه ای باعث افزایش معنی دار میانگین تعداد رشته های عضلانی و میانگین قطر رشته های عضلانی نسبت به سایر تیمارها شد (05/0 <p).

  نتیجه گیری نهایی: 

  یافته های این مطالعه تایید کننده اثر مثبت تزریق درون تخم مرغی عصاره قارچ تکمه ای بر برگشتگی جنسی و افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن در کل دوره پرورش جوجه های گوشتی بود.

  کلیدواژگان: مهارکننده های آروماتازی، تغییر جنسیت، عصاره قارچ تکمه ای، عصاره گیاه گزنه، هیدروکلرید فدرازول
 • امجد فرزین پور*، کیوان سبحانی صفحات 115-123
  زمینه مطالعه

  با توجه به آثار متعدد بیولوژیک نانو ذرات، نانو تکنولوژی می تواند نقش عمده ای را در حوزه های پژوهشی در صنعت طیور ایفا نماید.

  هدف

  نانوذره نقره (SNP) دارای خصوصیات ضد باکتریایی، ضدویروسی و ضد قارچی است که استفاده از آن در مزارع پرورش طیور برای ضدعفونی کردن و گندزدایی رو به افزایش است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سطوح مختلف SNP بر عملکرد لاشه و تخم گذاری، خصوصیات کیفی و کمی تخم، باروری و جوجه درآوری در بلدرچین ژاپنی به عنوان یک مدل آزمایشگاهی بود.

  روش ‎کار:

   تعداد 96 قطعه بلدرچین شامل 24 قطعه بلدرچین نر (1 قطعه در هر تکرار) و 72 قطعه بلدرچین ماده (3 قطعه در هر تکرار) در قالب طرح کاملا تصادفی به 4 گروه آزمایشی با 6 تکرار اختصاص یافتند. گروه های آزمایشی شامل صفر (شاهد)، 4، 8 و 12 پی پی ام SNP بود که در آب آشامیدنی در اختیار پرندگان قرار گرفت. پارمترهای کمی و کیفی و تعیین درصد باروری و جوجه درآوری تخم های تولیدی به صورت هفتگی انجام شد. همچنین، در پایان دوره آزمایش، وزن بدن و وزن نسبی اندام های داخلی بدن توزین گردید.

  نتایج

  وزن کبد و کلیه در گروه های دریافت کننده SNP افزایش پیدا کرد (05/0>p). وزن تخم در گروه های دریافت کننده SNP در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (05/0 <p). اثر گروه های آزمایشی بر وزن نسبی زرده معنی دار نشد. وزن آلبومین و نسبت زرده به آلبومین به ترتیب در گروه های شاهد و 8 پی پی ام SNP افزایش پیدا کرد (05/0>p). ضخامت و شاخص شکل تخم در گروه های 4، 8 و 12 پی پی ام SNP در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (05/0>p)؛ درحالی که، سایر پارامترهای کمی و کیفی تخم شامل وزن پوسته تخم، غشای پوسته تخم و حجم تخم تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفتند. نتایج نشان داد که گروه های 4، 8 و 12 پی پی ام SNP موجب افزایش درصد باروری در پرندگان شدند (05/0>p)؛ همچنین، افزایش درصد جوجه درآوری در گروه های دریافت کننده SNP معنی دار نشد (05/0 >p).

  نتیجه گیری نهایی: 

  نتایج حاضر نشان داد که استفاده از SNP در سطح 4 و 8 پی پی ام می تواند تولید تخم، نرخ باروری و جوجه درآوری را در بلدرچین ژاپنی بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: نانوذره، عملکرد تخم گذاری، باروری، جوجه درآوری، بلدرچین ژاپنی
 • رضا عارف پژوهی، تقی زهرائی صالحی*، نادر مصوری، زهرا صالحی نجف آبادی، رامک یحیی رعیت صفحات 124-132
  زمینه مطالعه

  سل گاوی به وسیله گونه مایکوباکتریوم بویس ایجاد می شود و اثرات مهمی در بهداشت عمومی و اقتصادی از جمله تجارت حیوانات و تولید دارد. برنامه کنترل مرسوم براساس آزمایش پوستی و کشتار گاوهای آلوده به سل است. علی رغم اعتماد به این آزمایش، واکنش های مثبت کاذب از معایب آن به شمار می رود که جهت رفع آن استفاده از پروتئین هایی با ویژگی بالاتر توصیه می گردد.

  هدف

  مطالعه حاضر به منظور کلون، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب CFP-10 به عنوان آنتی ژن مایکوباکتریوم بویس صورت گرفت.

  روش ‎کار:

   ژن پروتئین CFP-10 با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره پلی مراز تکثیر شد. محصول واکنش پس از هضم توسط دو آنزیم EcoRI و HindIII در وکتور pET23a (+) کلون شد و بعد از ترانسفورماسیون در سلول DH5α E. coli تکثیر گردید. پس از الحاق و تعیین توالی، وکتور کلون شده در سلول بیانی BL21 E. coli ترانسفورم شد. جهت القاء، از ایزپروپیل-دی-بتا-تیوگالاکتوپیرانوزید استفاده گردید. جهت انحلال اجسام توده ای در پلت سلولی از اوره 8 مولار استفاده شد. پس از تخلیص پروتئین نوترکیب با رزین نیکل، حذف اوره با گرادیان کاهنده انجام گرفت.

  نتایج

  صحت کلون ژن CFP-10 با تعیین توالی اثبات گردید. بیان پروتئین CFP-10 با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی اختصاصی با وسترن بلاتینگ اثبات شد. نتایج تعیین توالی ژن در کنار وسترن بلاتینگ، حاکی از آن بود که پروتئین نوترکیب بدست آمده در وزن مولکولی حدود 10 کیلو دالتون به خوبی بیان و تخلیص گردیده است.

  نتیجه گیری نهایی:

   نتایج نشان داد که ژنcfp-10  به خوبی در سیستم پروکاریوتی کلون، بیان گردید و پروتئین CFP-10 می تواند جهت مطالعات بیشتر در تولید کیت های تشخیصی علیه سل گاوی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: CFP-10، مایکوباکتریوم بویس، پروتئین نوترکیب، کلون، بیان
 • غلامرضا نیکبخت بروجنی، فاطمه عباس آبادی، رامین عبیری، امیرهوشنگ الوندی*، فرهاد سالاری صفحات 133-145
  زمینه مطالعه

  علی رغم وجود واکسن های کونژوگه ضد سویه های هموفیلوس عفونت های ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا و هموفیلوس سومنوس چه در بعد انسانی و چه در صنعت دامپروری خسارت های اقتصادی بسیاری را به جوامع تحمیل می کند. کارا نبودن واکسن های موجود ضد همه سویه ها می تواند در گسترش عفونت ناشی از هموفیلوس موثر باشد. از نقاط ضعف این واکسن ها می توان به عدم پوشش اپی توپ های گوناگون از سویه های هموفیلوس در واکسن های موجود اشاره کرد. از این رو انتخاب یک مجموعه ای از پروتئین های حراست شده و مشترک در سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزا و هموفیلوس سومنوس جهت پیشگویی اپی توپ ها و طراحی واکسن ضروری است.

  هدف

  این مطالعه با هدف طراحی واکسن پلی اپی توپی موثر بر ضد سویه های بیماریزای هموفیلوس آنفلوانزا و هموفیلوس سومنوس با بهره گیری از رهیافت های in silico انجام شد.

  روش‎ کار: 

  ابتدا توالی های پروتئین های مورد نظر از پایگاه های داده بازیابی شدند و به منظور به دست آوردن مناطق حراست شده با نرم افزار Clustal omega همردیف گردیدند. سپس پیشگویی اپی توپ های سلول های B و T برای 6 پروتئین ایمونوژن شامل پروتئین غشای خارجی (Outer Membrane protein, OMP6)، پروتئین پوشش سلولی (Opacity Associated Protein A, OapA)، پروتئین باند شونده به ترانسفرین (Transfern Binding Protein A, TbpA)، پروتئین D (PD) و D15  با استفاده از سرورهای مختلف ایمونوانفورماتیک صورت گرفت. اپی توپ های مشترک دارای امتیاز بالاتر با لینکرهای مناسب به یکدیگر متصل گردیدند. ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری مدل نهایی با سرورهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  6 اپی توپ سلولCD4+ T و 3 اپی توپ سلول B از 6 پروتئین ایمونوژن برای طراحی سازه نهایی انتخاب شدند. ارزیابی های ایمونوانفورماتیک نشان داد که پپتید پلی اپی توپی طراحی شده یک پادگن بی خطر، محلول، هیدروفیل و پایدار در دماهای مختلف است که می تواند یک واکسن بالقوه باشد.

  نتیجه گیری نهایی: 

  سازه پلی اپی توپی طراحی شده با ابزارهای ایمونوانفورماتیک می تواند به عنوان کاندید واکسن ضد هموفیلوس مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هموفیلوس آنفلوانزا، هموفیلوس سومنوس، پلی اپی توپی، ایمونوانفورماتیک، واکسن
|
 • Marziyeh Binaei, Emad Changizi *, Hamid Staji Pages 1-7
  BACKGROUND

  Over the recent years, Neospora caninum has been one of the most important causes of abortion in dairy cattle.

  OBJECTIVES

  We conducted the present study in order to investigate the seroprevalence of N. caninum in dairy cattle in Semnan province and its effect on abortion.

  METHODS

  237 blood samples were obtained from various Semnan dairy farms and 104 bulk dairy samples from four milk collection centers in Semnan, Garmsar, Damghan, and Shahrood were tested for sera and milk utilizing ELISA (Svanova Biotech AB) test kits.

  RESULTS

  The results revealed that 87.27 % of bovine serum was positive. The percentage of opacity density (OD) of positive sample (PP) ranged from 72.17 to 137.3 (114.21±24.65). In addition, the average rate of milk seroprevalence to the parasite was 95.23 % in Semnan province.

  CONCLUSIONS

  The frequency of Neospora caninum infection in blood and milk was high in Semnan, yet no significant relationships were observed with abortion (p < /em>>0.05).

  Keywords: abortion, Dairy cattle, ELISA, Milk, Neospora caninum
 • Fereshte Mirshekar, Mohammad Yakhchali *, Fariborz Shariati Sharifi Pages 8-13
  BACKGROUND

  Trypanosomosis is a blood parasitic disease with veterinary and cosmopolitan importance due to Trypanosoma evansi (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) type A in camels, cattle, buffaloes, and equine and type B in camels.

  OBJECTIVES

  We conducted the present study to discriminate Trypanosoma evansi type A and B infection in one-humped camels (Camelus dromedarius) in Sistan-va-Baluchestan Province, south eastern Iran.

  METHODS

  A total number of 369 blood samples were randomly taken from jugular vein of the examined one-humped camels from different parts of the region. Genomic DNA was extracted and polymerase chain reaction (PCR) was performed to amplify 205bp-fragment-length and 436bp-fragment-length of RoTat 1.2 VSG gene (T. evansi type A) and Minicircle gene (T. evansi type B), respectively.

  RESULTS

  Molecular findings revealed that all the infected camels were affected by T. evansi type A.

  CONCLUSIONS

  Based on the results of the current study, we could conclude that the cause of infection in the examined camels of the region, like other parts of the world, was T. evansi type A.

  Keywords: Prevalence, Trypanosoma evansi type A, Camel, Camelus dromedarius, PCR
 • Somayeh Faghani, Seyed Hossein Mardjanmehr *, Saied Bokaie Pages 14-21
  BACKGROUND

  The defects of the central nervous system caused by viruses are associated with tissue changes in certain areas of this system.

  OBJECTIVES

  We conducted the current work to determine and categorize the pathologic pattern of central nervous system lesions in stillbirths and newborns small ruminants with neurological symptoms in Semnan province.

  METHODS

  Primarily, we selected the affected animals and carried out systematic post mortem examination of lambs and kids. Subsequently, brain and spinal cords were completely removed. Processing, sectioning, and staining from different regions of the central nervous system was performed and 15 different regions of the brain and 10 different levels of the spinal cord were prepared. Subsequently, the histopathological study was performed and the observed lesions were arranged.

  RESULTS

  This study was performed on 20 lambs and kids with nonsuppurative inflammatory lesions in the brain and spinal cord. In the gross examination of the brain and spinal cord, we observed 4 cases of arthrogryposis, 1 case of spinal cord hypoplasia, 2 cases of hydranencephaly, 2 cases of porencephaly, and 1 case of cerebellar hypoplasia. According to the presence of nonsuppurative inflammation in the brain and spinal cord, 20 positive cases were categorized into 4 groups. In the first 3 groups, the main lesion was nonsuppurative encephalomyelitis and the main lesion of the fourth group was nonsuppurative encephalitis. Accordingly, 6 cases in the first group had extensive and inclusive nonsuppurative inflammation in over 75%  of the brain and spinal cord sections; in the second group, five cases had multiple scattered nonsuppurative inflammation in 50% - 75% of the brain and spinal cord sections; in the third group, five cases had non-inclusive and focal nonsuppurative inflammation in less than 50% of the brain and spinal cord sections, and in the fourth group, 4 cases had nonsuppurative inflammation in the brain without lesion in the spinal cord.

  CONCLUSIONS

  It seemed as though in each of the four pathological patterns, certain viral agents were responsible for the pathological changes.

  Keywords: histopathological lesions, Lamb, kid, Brain, spinal cord, Viral, Nonsuppurative encephalomyelitis
 • Takavar Mohammadian, Abdolhossein Jangaran Nejad *, Ehsan Badiei, Hossein Momeni, Mohammadreza Tabandeh, Seyedeh Parva Mousavi Khorasani Pages 22-30
  BACKGROUND

  Intensive aquaculture and commercialization production are believed to be needed for improving fish health status and probiotics are candidates to achieve this goal.

  OBJECTIVES

  In this study, we utilized Lactobacillus plantarum and Lactobacillus pentosus as autochthonous food supplementation for biochemical investigation in rainbow trout.

  METHODS

  In the current study, 240 juvenile rainbow trout with an average weight of 15 ± 2 g were randomly divided into four groups with three replications. Group 1, 2, and 3 were fed with 108 CFU/g of L. plantarum, L. pentosus, and the combination of these two probiotics, respectively. The control group was fed with the normal diet, for 60 days (2 % of body weight, 3times per day). Samples were taken at days 0 and 60 and biochemical parameters and hepatic enzymes activity were then investigated.

  RESULTS

  Most biochemical factors had positive changes in the fish fed with probiotics, particularly in L. plantarum group (p < 0.05). Furthermore, the results exhibited a significant decrease in ALP level in the probiotic groups, particularly in L. pentosus group (p < 0.05). Meanwhile, AST enzyme activity in plantarum+pentosus group was higher than that in the other groups (p < 0.05).

  CONCLUSIONS

  The present results indicated the effectiveness of food supplementation with probiotics in fish diet with the preference of probiotic to improve the biochemical factors and hepatic enzymes activity of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.

  Keywords: Aquaculture, Probiotics, Biochemical parameters, Hepatic enzymes, Rainbow trout
 • Parvin Alimirzaii, Morteza Chaji * Pages 31-43
  BACKGROUND

  The use of additives, such as medicinal plants, may result in improved digestion and fermentation and consequently, animal production.

  OBJECTIVES

  The present experiment was conducted to determine the most appropriate amount of Ziziphora cliniopodiodes plant to be utilized in lamb diet and its effect on digestibility, fermentation, growth performance, blood, and quality of carcass and meat.

  METHODS

  Different amounts of Ziziphora cliniopodiodes (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 %) were added to diet of lambs. The best diet was selected based on gas production method and fed to male lambs with an average weight of 41 ± 2 kg in a completely randomized design with three treatments and six replications. The selected diets for feeding lambs included: control diet (Ziziphora cliniopodiodes) and control diet supplemented with 0.2 or 0.4 % Ziziphora cliniopodiodes. Feed intake, digestibility of nutrients, fattening performance, blood and rumen fermentation parameters, protozoan population, and certain meat quality indexes were measured. At the end of the experiment, the carcass traits were studied.

  RESULTS

  The obtained results herein revealed that the potential of gas production, partitioning factor, truly degradable organic matter, dry matter intake, apparent digestibility of dry matter, organic matter, crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, glucose, cholesterol, triglyceride, blood urea nitrogen, and protozoa population were not affected by the experimental diets. There was a significant difference among the experimental diets for daily weight gain, the total weight gain of lambs, and microbial biomass production. The highest records belonged to the diet containing 0.2 % Ziziphora cliniopodiodes. Antioxidant characteristics, colorimetric indices, and pH of meat were not affected by the applied treatments.

  CONCLUSIONS

  In general, according to livestock experiments, the best amount of Ziziphora cliniopodiodes to be employed was 0.2 %, which improved certain fermentative and performance traits.

  Keywords: Gas production, antioxidant properties, Blood parameters, digestibility, Colorimetric indices
 • Mohammad Mazandarani, Ali Taheri Mirghaed *, Ashkan Zargar, Fatemeh Khodadadi Arpanahi, Esmail Pirali Kheirabadi, Seyed Saeed Mirzargar Pages 44-51
  BACKGROUND

  Yersiniosis is known as one of the most prevalent bacterial diseases in fish, which causes high mortality and economic losses in cultured fish farms every year.

  OBJECTIVES

  The present study was conducted to investigate the changes in hematological indices and gut histopathology in Caspian roach (Rutilus caspicus) exposed to Yersinia ruckeri.

  METHODS

  60 Caspian roach broodstock with an average weight of 63.4 ± 2.1 g were divided into three groups (with two replicates for each group), including one treatment, one positive control, and one negative control groups. The treatment group was intraperitoneally injected with Yersinia ruckeri bacterium at a dosage of 3.8 × 107 cell/fish. The positive group just received normal saline (0.9 % NaCl) via intraperitoneal injection. No injection was performed in the negative control group.

  RESULTS

  Symptoms appeared on the fourth day after exposure and 20 % of the fish in the treatment group died 5 days after the challenge. Cumulative mortality reached 53 % on day 9 after the challenge.  According to hematological analysis, the challenge with Yersinia ruckeri led to a significant increase in white blood cell counts (WBC) compared to the control groups. Moreover, 10 days following exposure, the treatment group experienced hypochromic macrocytic anemia. Gut histopathology was characterized with necrosis and detachment of intestinal epithelial cell and inflammatory cells infiltration in the treatment group.

  CONCLUSIONS

  Based on the obtained results herein, Yersinia rackeri can cause acute disease in Caspian roach; therefore, preventing and controlling this disease is essential for these fish in infected regions.

  Keywords: Caspian Roach, Yersiniosis, anemia, Histology, Hematology
 • Moslem Sadeghi, Gholamreza Mohammadi *, Mehrdad Mohri, Amir Afkhami Goli Pages 52-61
  BACKGROUND

  Calf pneumonia is one of the most common diseases in dairy and beef herds.

  OBJECTIVES

  To compare steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs as adjunctive therapy in dairy calf pneumonia.

  METHODS

  Forty calves less than six months of age diagnosed with calf pneumonia in dairy farms of Mashhad suburb were enrolled in this study based on the University of Wisconsin Calf Respiratory Scoring Chart. In this system, calves are scored based on factors such as nasal discharge, rectal temperature, cough, eye and ear staining. Calves should not have a history of any other disease. Moreover, factors such as age, sex, and severity of the disease were considered similar in distributing calves among different groups. These calves were divided into four treatment groups; all were treated with antibiotic florfenicol. The first group received dexamethasone, while dexaphenyl, phenylbutazone, distilled water were used in other groups. After 5 days, calves were examined and scored again and blood samples were taken. Complete blood count (CBC), fibrinogen, total protein, hapto-globulin and albumin measurements on blood samples before and after treatment were done. Repeated measurement ANOVA and Paired t-test were used for statistical analysis with the significance level of 0.05.

  RESULTS

  The results showed that the degree of health, heart and respiratory rate, fibrinogen and total protein, Lymphocyte, N/L, TP-Fib/Fib ratio, MCV and MCHC significantly changed during the two sampling periods (p < /em>˂0.05), but there was no significant difference between the treatment groups (p < /em>˃0.05). Only the PCV factor and TP-Fib/Fib ratio was significant between groups (p < /em>˂0.05).

  CONCLUSIONS

  Results indicate that in the treatment regimen of dairy calf pneumonia, the use of an anti-inflammatory drug, along with antibiotics and antibiotic treatment alone are not significantly different.

  Keywords: dairy calf pneumonia, Antibiotic, Anti-Inflammatory, Steroidal, Non-steroidal
 • Hossein Ildarabadi, Soroush Yourdkhani *, Amir Zakian Pages 62-74
  BACKGROUND

  Peste des petitis (PPR) is a highly contagious viral disease with high incidence and mortality rate, which is endemic in the Middle East, Southwest Asia, and Africa. This disease has been causing economic losses in sheep and goat flocks in these areas. Studies have shown that environmental and host risk factors can influence the severity of PPR infection.

  OBJECTIVES

  We conducted the present study to investigate the prevalence of PPR in small ruminants population of Garmsar city and its suburbs. Furthermore, the effect of host factors, including animal species, gender, and age, and environmental factors, such as sampling season, geographical area, and sampling location, were evaluated.

  METHODS

  Blood samples of 180 sheep and goats were taken in spring, summer, and autumn and after centrifugation, serum samples were isolated. We measured antibody response using competitive enzyme linked immunosorbent assay (C-ELISA).

  RESULTS

  The apparent and true prevalence of contamination in small ruminants of Garmsar and its suburbs ware 24.44 % and 23.91 %, respectively. The results revealed non significant relationships between animal species (p < /em>= 0.08), gender (p < /em>= 0.14), and age (p < /em>= 0.98) with PPR serum prevalence. Meanwhile, there was a significant relationship between season (p < /em>= 0.03), geographical area (p < /em>= 0.0004), and sampling location (p < /em>= 0.0001). In addition, the odds ratio of PPRV infection in autumn was 2.62 (95% CI: 0.06 – 6.02; p < /em>< 0.05) times more than that of other season and in the south-eastern of Garmsar, it was 6.71 (95% CI: 3.01-17.60; p < /em>< 0.05) times more than that of other geographical regions. The odds ratio of PPRV infection in the Mahmood Abad village was 63.63 (95 % CI: 12.14 – 132.93; p < /em>< 0.05) times higher than that of other villages.

  CONCLUSIONS

  According to the obtained findings, PPR was proven to be an endemic disease in Garmsar and its suburbs and the environmental risk factors have a greater impact on the seroprevalence of disease than host risk factors. Therefore, in order to control the disease in endemic areas, further attention should be paid to environmental risk factors and minimizing the risk of epidemics through vaccination at sensitive timescales and areas before high-risk environment changes.

  Keywords: Competitive ELISA, sheep, Goat, PPR, Risk Factor
 • MohammadHossein Fallah Mehrabadi, Najmeh Motamed *, Arash Ghalyanchilangeroudi, Seyed Ali Ghafouri, Farshad Tehrani Pages 75-82
  BACKGROUND

  Backyard poultry are at risk of exposure to various viral contagious diseases such as Newcastle (ND) and Avian Influenza (AI). These diseases, in addition to the backyard poultry infection have an influence on villagers’ livelihoods. Also, backyard poultry plays an important role in circulation and survival of these viruses in environment and are considered as a risk factor for the poultry industry.

  OBJECTIVES

  Studying the prevalence level of ND and Influenza H9N2 diseases in backyard chickens in Iran, in 2014-2015.

  METHODS

  A descriptive cross-sectional study was conducted for two years (2014-2015) in backyard chickens with mortalities suspected of infection with ND or AI H9N2 viruses. Each mortality report was considered as one outbreak. For detection of possible ND or influenza virus infection tracheal and lung tissue samples were investigated by RT-PCR reaction test. Results were analyzed statistically by SPSS software.

  RESULTS

  Overall, 121 outbreaks of Newcastle or influenza (H9N2) disease with 25.936 cases of death from 17 provinces were reported in two years. of  these, 54 outbreaks (44/6 %) were caused by H9N2 influenza virus, 58 (47/9 %) by velogenic ND virus and 9 (7/4 %) outbreaks were caused by influenza and Newcastle concurrent infection. Hotspot ratio in 2015 was significantly higher than in 2014. In comparison with Newcastle disease alone or concurrent ND and influenza outbreaks, the highest mean mortality rate was observed in H9N2 outbreaks. Outbreaks were reported in all seasons but the rate of occurrence in the months of June and July was significantly higher than the rest of the year.

  CONCLUSIONS

  According to our results ND and H9N2 influenza virus infections are widely distributed in backyard chickens of villages in Iran. So, for implementation of control strategies, education of villagers, vaccination and annual surveillance of backyard poultry seem necessary.

  Keywords: Backyard poultry, Surveillance, Velogenic Newcastle virus, influenza virus, RT-PCR
 • Mostafa Hajinasrollah, Davood Sharifi *, Sahar Kiani, Sarang Soroori, Reza Jabbari, Ehsan Mirsadeghi, Roshanak Mokhtari Pages 83-93
  BACKGROUND

  There have been many reports on spinal cord injuries in humans and animals, which is  a major medical and veterinary concern; therefore, the present research project was carried out to devise an appropriate treatment approach.

  OBJECTIVES

  The purpose of the present study was to apply the modified Allen’s test and Royan Impactor Devicein order to 1) induce spinal cord injury on rhesus monkeys and 2) gain the ultimate confirmation by clinical examinations and MR imaging for application in human and veterinary medicine.

  METHODS

  Royan Impactor Device  was used to induce spinal cord injury on rhesus monkeys. Five rhesus monkeys were anesthetized with ketamine, xylazine, and isoflurane. Laminectomy  was done at the level of T9-T10, and a 50 g weight was then dropped from a 12 cm height through a guide tube onto a 10 mm2 impact plate on the exposed spinal cord.

  RESULTS

  The results of the present study showed signal changes with decreasing the trend in the T2W of spinal cord in sagittal and axial areas due to hematoma, inflammation, pressure on spinal cord, and tissue destruction after spinal cord injury. In the clinical examination of all samples, spinal cord shock symptoms, marked by bladder distention, disappeared 3-5 days post spinal cord injury. Not all measurable factors related to the severity of the injury  were restored to the normal condition until the end of the study although their severities were reduced to some extend.

  CONCLUSIONS

  Modified Allen’s test and the instrument that we designed for this study were able to satisfy the needs of the researchers in treating the spinal cord injury.

  Keywords: Spinal cord injury, Spinal cord injury model, Nonhuman primates, Modified allen’s method, Royan Impactor
 • Vahid Mohammadi, Seyed Davood Sharifi *, Mohsen Sharafi, Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh Pages 94-102
  BACKGROUND

  Plasma lipoprotein profile is one of the effective mechanisms in testicular tissue development and spermatogenesis process in roosters.

  OBJECTIVES

  The present study was conducted to investigate the effect of dietary supplementation of l-carnitine during pre-pubertal period on testicular histology, spermatogenesis indexes and plasma lipoproteins of immature cockerels

  METHODS

  A total of twelve Ross broiler breeder males (12 weeks) for 22 weeks in a completely randomized design with two treatments (0, and 250 mg/kg of L-carnitine in the diet) and six replications were used. Feeding program, and photoperiod regimen was performed based on ROSS 308 management handbook. To achieve the objectives of the study, at the age of 34 weeks, four birds were randomly selected from each treatment and after collecting blood samples from the veins under the wings, the birds were slaughtered. Finally, plasma cholesterol, LDL and HDL concentrations using a commercial kit and testicular parameters (number of seminiferous tubules, number of Sertoli cells, height of epithelium seminiferous tubules, seminiferous tubules diameter, spermatogenesis index, and tubular differentiation index) after preparation of 5-μm paraffin sections, were analyzed by SAS software.

  RESULTS

  The results showed that the number of seminiferous tubules, and the number of Sertoli cells were significantly affected by l-carnitine (p < /em><0.05). L-carnitine supplementation in the diet of immature cockerels before sexual maturity significantly increased the spermatogenesis index (p < /em><0.003) and tubular differentiation index (p < /em><0.02). HDL levels were significantly affected by l-carnitine supplementation (p < /em><0.007). There was a significant tendency in LDL concentration (p < /em>=0.09) and LDL/HDL ratio (p < /em>=0.059) between treatments, but no significant differences were observed in cholesterol concentration between treatments.

  CONCLUSIONS

  According to the results of this study, feeding immature cockerels before sexual maturity with 250 mg l-carnitine improves testicular tissue development and spermatogenesis process.

  Keywords: Cockerels, testis, Histology, lipoproteins, l-carnitine
 • Tohid Mokarrami, Bahman Navidshad *, Nemat Hedayat Evrigh, Farzad Mirzaei Aghjegheshlagh Pages 103-114
  BACKGROUND

  It is possible for Sex reversal of eggs with female embryo using anti-aromatase agents, and the hatchlings have an improved performance.

  OBJECTIVES

  The present study was conducted to survey the effect of in ovo injection of 0.1 mL Nettle (Urtica dioica) and mushroom extracts and Fadrozole hydrochloride as anti-aromatase agents  on sex differentiation of broiler chickens.

  METHODS

  366 fertile eggs from Ross 308 strain broiler breeders were divided into 4 groups. At the beginning of the fifth day of incubation in ovo injection operation was carried out. A control group was injected with 0.1 mL distilled water. The hatched chickens were then reared in a completely randomized design with 4 treatments and 6 replicates for 42 days.

  RESULTS

  In ovo injection of 0.1 mL of fadrozole hydrochloride, mushroom and nettle extracts led to 100, 66.67 and 37.5 percent sex reversal, respectively (p < /em><0.05). During the whole of the experimental period, daily feed intake and daily weight gain of chickens of fadrozole hydrochloride and mushroom extract groups were higher than those on the control and nettle extract (p < /em><0.05). Fadrozole hydrochloride reduced levels of serum triglyceride and VLDL (p < /em> <0.05), but there was no significant difference in cholesterol, HDL-cholesterol and LDL cholesterol levels (p < /em>> 0.05). White blood cells and hematocrit percentage were not affected by experimental treatments (p < /em>> 0.05). Compared with other treatments, in ovo injection of mushroom extract caused a significant increase in the number and average diameter of muscle fibers (p < /em><0.05).

  CONCLUSIONS

  The findings of this study confirm the significant anti-aramatogenic properties of the mushroom extract and the positive effect of in ovo injection of  mushroom extract on the sexes reversal and improvement in performance of broiler chickens.

  Keywords: Aromatase inhibitors, sex differentiation, Mushroom extract, Nettle extract, Fadrozole hydrochloride
 • Amjad Farzinpour *, Keyvan Sobhani Pages 115-123
  BACKGROUND

  Due to the numerous biological effects of nanoparticles, nanotechnology can play a major role in future research areas in the poultry industry.

  OBJECTIVES

  The SNP have antibacterial, antiviral and antifungal properties that are increasingly used in poultry farms. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of SNP on carcass and laying performance, qualitative and quantitative characteristics of eggs, fertility and hatchability in Japanese quail.

  METHODS

  96 quails including 24 male quails and 72 female quails were assigned to 4 experimental groups with 6 replications in a completely randomized design. The experimental groups consisted of 0 (control), 4, 8, and 12 ppm SNP, which were given to the birds in drinking water. Quantitative and qualitative parameters of eggs and determining the percentage of fertility and hatching were performed on a weekly basis. Also, at the end of the experiment, body weight and relative weight of internal organs were measured.

  RESULTS

  The relative weight of liver and kidney organs increased in the SNP-receiving groups as compared to control (p < 0.05). There was a significant decrease in egg weight in SNP- receiving groups compared with the control group (p < 0.05). The effect of experimental groups on relative yolk weight was not significant. Albumin weight and yolk to albumin ratio increased in two groups of control and 8 ppm SNP, respectively (p < 0.05). Egg thickness and shape index decreased in groups 4, 8, and 12 ppm SNP as compared to control (p < 0.05). However, the effect of different experimental groups on quantitative and qualitative parameters of eggs including eggshell weight, eggshell membrane, and egg volume was not statistically significant. The SNP-receiving groups caused a dramatic increase in fertility rate as compared to control (p < 0.05); furthermore, the increase in hatchability rate in SNP groups was not significant (P>0.05).

  CONCLUSIONS

  The results of the present study showed that the use of 4 and 8 ppm SNP can improve the laying performance, fertility and hatchability rates in Japanese quail.

  Keywords: Nanoparticle, Laying performance, fertility, hatchability, Japanese quail
 • Reza Arefpajoohi, Taghi Zahraei Salehi *, Nader Mosavari, Zahra Salehi Najafabadi, Ramak Yahya Raeyat Pages 124-132
  BACKGROUND

  Bovine tuberculosis caused by Mycobacterium bovis is an important disease that has negative effects on public health and entails economic loss. Traditional controlling programs for cattle  focus on test and slaughter strategy, and false positive is one of the disadvantages associated with tuberculin skin test. To overcome this limitation, proteins with high specificity have to be utilized.

  OBJECTIVES

  The objective of this study was to clone and express virulent protein CFP-10 from Mycobacterium bovis AN5.

  METHODS

  Full-length genes of cfp-10 were amplified by PCR technique. In parallel, pET23a(+) and PCR products were double digested by EcoRI and HindIII. Ligation was performed at 16˚C followed by transformation into competence E. coli DH5α. After being identified with sequencing, the cloned vector was transformed into E. coli BL21. Induction was performed by isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG). Urea 8M was used to dissolve the expressed protein in the inclusion body form. Recombinant protein was purified by Nickle-Resin, and urea was eliminated by decreasing the gradient.

  RESULTS

  The CFP-10 gene clone was proved by sequencing method. The CFP-10, as a 10 KDa protein, was confirmed by Western blotting using monoclonal antibodies. Based on the results, the recombinant protein was successfully cloned and expressed.

  CONCLUSIONS

  The results showed that cfp-10 gene was successfully cloned and expressed in prokaryotic system, indicating that this recombinant protein could be utilized in diagnostic kits against bovine tuberculosis in the future.

  Keywords: CFP-10, Mycobacterium bovis, Recombinant protein, Clone, Expression
 • Gholamreza Nikbakht Borojeni, Fatemeh Abasabadi, Ramin Abiri, Amirhooshang Alvandi *, Farhad Salari Pages 133-145
  BACKGROUND

  Despite the availability of effective conjugate vaccines, Haemophilus influenza (HI) and Haemophilus somnus (HS) still result in enormous global morbidity in both human and cattle. Vaccines failure to protect against different strains can lead to the spread of Hemophilus infections. The absence of various epitopes from Haemophilus strains in existing vaccines is one of their weaknesses. Therefore, selection of a conserved and common set of proteins in the invasive strains of HI and HS is essential for predicting epitopes as potential vaccine candidate.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to design an effective polyepitopic vaccine against invasive HI and HS strains using in silico approaches.

  METHODS

  First, the protein sequences were retrieved from the databases and were aligned to determine the conserved areas with the Clustal omega software. Then, B and T cell epitopes identification was done for OapA, OMP6, PD, D15, IgA1 Protease and TbpA proteins using various immunoinformatic servers. The high ranked epitopes were selected from mentioned proteins. The selected epitopes were fused together by appropriate linkers. This designed construct was analyzed for physicochemical and structural characteristics using related servers.

  RESULTS

  6 TCD4+ and 3 B cell epitopes were selected to design the final construct from 6 common proteins. The immunoinformatics analysis revealed that the designed polyepitopic peptide is a safe, soluble, hydrophilic and thermostable antigen that could be a potential vaccine.

  CONCLUSIONS

  The polyepitopic construct can be considered as a vaccine candidate against Haemophilus.

  Keywords: Haemophilus influenza, Haemophilus somnus, Polyepitopic, Immunoinformatics, Vaccine