فهرست مطالب

نشریه علوم محیطی
سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • احمد فتاحی اردکانی*، احمد سلطانی ذوقی، افسانه سراج الدین صفحات 1-20
  سابقه و هدف

  با افزایش آلودگی ها و بحران های محیط زیستی، دولت ها بر آن شده اند مجموعه ای از سیاست ها و مقررات محیط زیستی را با هدف بهبود کیفیت محیط زیست اعمال کنند. اثربخشی مقررات محیط زیستی مسئله ای است که از سوی بسیاری از سیاست گذاران و دولت ها نادیده گرفته می شود. هدف این مطالعه پاسخ به این سوال است که چه میزان تغییر در سیاست ها و قوانین محیط زیستی می تواند روی کنترل آلودگی ها موثر باشد و از طرف دیگر آیا قوانین کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند روی کاهش انتشار آلاینده های محیط زیستی موثر باشد یا خیر؟

  مواد و روش ها

  این مطالعه به بررسی اثرات مقررات محیط زیستی بر عملکرد آن می پردازد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع ترکیبی و برای 18 کشور (منطقه منا) در دوره 1990 - 2017 می باشد. در این مطالعه از سه سنجه میزان پساب ها، انتشارات  و انتشار سایرگازهای گلخانه ای برای تعیین کیفیت محیط زیست بهره برده شده است. روش مورد استفاده، روش GMM تفاضل مرتبه ی اول است که می تواند با درون زایی نهفته داده ها مقابله نماید و امکان پویایی را برای تخمین ها فراهم آورد. استفاده از آزمون سارگان در این مدل، آزمون تشخیص محدودیت ها بود و فرض صفر آن بیش از حد مشخص بودن محدودیت ها را در مدل GMM نمایش می دهد.

  نتایج و بحث: 

  نتایج حاصل از مطالعه، در قالب سه مدل اساسی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. مدل اول براساس چهار متغیر صنعتی شدن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، قوانین و مقررات محیط زیستی و قوانین و مقررات کنترل سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفت و در مدل های 2 و 3 به ترتیب اثر متغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی و توان دوم تولید ناخالص داخلی آزمون اثر جمعیت و نظریه محیط زیستی کوزنتس بررسی قرار گرفت. اعمال قوانین و مقررات کنترل محیط زیستی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خوبی می توانند عامل کنترل انتشار آلاینده های هوا باشند. اثر قوانین محیط زیستی روی انتشار پسآب ها مثبت بوده و سبب افزایش سطح انتشار این آلاینده می گردد. علامت ضریب اثر جمعیت در مورد سال های مورد بررسی در این مطالعه دارای علامت های مختلف به دست آمد، اثر شاخص های محیط زیستی در مدل معنی دار بوده، اما اثر پساب های صنعتی در میان آلاینده ها اثر محیط زیستی را با عدم اطمینان مواجه خواهد ساخت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل بسیار مهمی در انتشار آلاینده ها پس از انتشار پساب ها و انتشار سایر گازهای گلخانه ای است. ضریب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه مدل برای پساب ها در سطح 1 درصد معنی دار بوده و به ترتیب برابر 481/1، 371/1 و 036/2 در مدل های 1 تا 3 است.

  نتیجه گیری

  اثر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که منطقه ی منا می تواند محلی برای جانمایی صنایع آلوده کننده در جهان باشد. نبود قوانین و مقررات (مالیات سبز) در کنار سوبسیدهایی که حذف آن به عنوان اثری از کنترل آلودگی در نظر گرفته می شود، این منطقه را به هدف انتقال صنایع آلاینده در برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته تبدیل خواهد نمود. پیشنهادی اساسی در این زمینه، تشکیل سازمان حفاظت از محیط زیست منطقه ای در کشورهای منطقه منا و اخذ مالیات بر سرمایه گذاری در سطح بالاتر است.

  کلیدواژگان: اقتصاد محیط زیست، انتشار آلودگی، پناهگاه آلودگی، داده های ترکیبی، GMM
 • مریم جاهد، سید عباس یزدانفر*، سعید نوروزیان ملکی صفحات 21-38
  سابقه و هدف

  رشد شهرنشینی به مرور موجب تبدیل زمین های سبز و زیر کشت به منطقه های مسکونی شده است؛ که این مسئله از جهت های مختلفی بر حوزه های محیط زیستی و غذایی اثرگذار است. تبدیل هر چه بیشتر زمین های قابل کشت به زمین های مسکونی افزون بر افت کیفیت های محیط زیستی، از امنیت غذایی نیز می کاهد. آلودگی هوا، مدیریت نکردن پسماند ها و درنتیجه آلودگی خاک و آب حاصل از این مسئله است. در این میان کشاورزی شهری به عنوان یکی از پاسخ های قابل بحث به این مسئله ها مطرح شده است. اگرچه پروژه های کشاورزی شهری می توانند در ابعاد مختلفی بر شهر تاثیر بگذارند، اما پروژه های کشاورزی شهری با موانعی مواجه هستند. هر چند در منابع، موانعی چون نبود چاره اندیشی برای حل مسئله مالکیت و تعیین حریم خصوصی و عمومی، آگاهی نداشتن از الزام های کالبدی بنا برای رشد گیاهان، نحوه تامین منابع آبی و نیازهای گیاهان و نبود اطمینان از شرایط ایمن برای کاشت و نگهداری گیاهان عنوان شده است؛ در دسترس نبودن راهکار های طراحی کالبدی برای کشاورزی شهری از موانع اصلی عدم گسترش کشاورزی شهری به شمار می رود. همچنین تاکنون مطالعه ای که در جهت شناخت و طبقه بندی این راهکارهای طراحی کالبد کشاورزی شهری باشد، صورت نگرفته است. در نتیجه این پژوهش در نظر دارد،جهت  تسهیل اجرای کشاورزی شهری، با مرور اسناد مرتبط به راهکارهای طراحی کالبدی کشاورزی شهری دست یابد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش پس از بررسی شاخه های اصلی در زمینه کشاورزی شهری با روش مرور سیستماتیک1 به مطالعه و دسته بندی مقاله ها مرتبط پرداخته است. از ریوس مطالب روش پریزما2 برای مرور ادبیات موضوع کشاورزی شهری در حوزه کالبدی استفاده شده است. مقاله های موردنظر از شش پایگاه اطلاعاتی Web of Science، Springer، IEEE، JSTOR، Science Direct و Magiran استخراج شده اند. کلیدواژه "Urban Agriculture" به عنوان کلیدواژه اصلی و "Design Urban Agriculture" و "Planning Urban Agriculture" به عنوان کلیدواژه ثانویه، استفاده شده اند. در گام اول 1259 مقاله به دست آمد، که با اعمال کلیدواژه های Design Urban Agriculture و Planning Urban Agriculture تعداد منابع به 140 عدد رسید. همچنین چکیده آن ها مطالعه شد، که از این تعداد، تنها 30 منبع دارای راهکارهای طراحی کالبد کشاورزی شهری بودند. در مرحله بعدی با استفاده از پرسشنامه CASP به وسیله 5 تن از متخصصان رشته معماری و 5 تن از متخصصان رشته کشاورزی، به اعتبارسنجی پژوهش های باقی مانده پرداخته شد. از این میان منابعی وارد مرحله تجزیه و تحلیل داده ها شدند که امتیاز آن ها در چک لیست CASP، هفت و یا بالاتر بوده اند. درنتیجه 18 منبع برای ارزیابی انتخاب شدند که از میان آن ها، 10 عنوان به کشاورزی در فضای باز شهری، 7 عنوان به ارتباط کشاورزی و ساختمان و تامین نیازهای کشاورزی شهری و 1 منبع به شرایط منابع طبیعی برای اجرای کشاورزی شهری پرداخته اند.

  نتایج و بحث:

  نتایج نشان داد اطلاعات مرتبط با حوزه کالبد در بخش های قانونی، فنی، کشاورزی و امنیت قابل دسته بندی هستند. در دسته قانونی، نحوه مشارکت در مشاعات و مالکیت زمین ها و وجود نداشتن قواعد جامع در این حوزه، از موانع اصلی برای اجرای کشاورزی شهری به شمار می رود. شکل بام، ارتفاع ساختمان و جداره های اطراف ساختمان برای نورگیری بهینه و سنجش نیروی باد، مساحت مطلوب برای کشاورزی در دسته فنی از مولفه های تعیین کننده در کشاورزی شهری هستند. در حوزه کشاورزی، میزان و نوع نیازهای گیاهان از جمله نور، آبیاری، خاک، مواد مغذی و غیره برای موفقیت کشاورزی شهری مورد توجه قرار گرفته است. تامین امنیت بام از دیگر دغدغه های طراحان به شمار می رود که مانع رشد کشاورزی شهری می شود. در نظر گرفتن نحوه دسترسی به سایت، چگونگی تامین امنیت و کنترل بر سایت برای جلوگیری از خرابکاری و دزدی از جمله مولفه های بازدارنده توسعه کشاورزی شهری محسوب می شود.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد، راهکارهای طراحی کالبد کشاورزی شهری در چهار مولفه قانونی، فنی، کشاورزی و امنیت تقسیم می شود. این مولفه ها می تواند به گسترش کشاورزی شهری منجر شود و پیامدهای آن مانند حفظ و افزایش تنوع محیط زیستی، کمک به اشتغال زایی و حل مشکل فقر، افزایش امنیت غذایی، مدیریت پسماندها و استفاده از آن ها در چرخه مصرف کشاورزی شهری، افزایش تعاملات اجتماعی، کاهش آلودگی هوا و مانند آن در شهرها مشاهده شود.

  کلیدواژگان: کشاورزی شهری، مرور سیستماتیک، راهکارهای طراحی، فضای همسایگی
 • امین حیدرپور منفرد*، محمدرضا پورمجیدیان، فرهاد رجالی، سید محمد حجتی، پروین رامک صفحات 39-56
  سابقه و هدف

  شرایط نامساعد محیطی سبب ایجاد تنش در گیاهان و اختلال در رشد و نمو و بقای آن ها می شود.امروزه کاربرد میکروارگانیسم های خاکزی بویژه قارچ ها و باکتری های محرک رشد که با انجام فرآیند های مختلف زیستی در رشد گیاه و چرخه عناصر غذایی خاک دخالت دارند جهت کاهش آثار سوء تنش های محیطی توصیه می گردد.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد نهاده های زیستی بر ویژگی های رویشی گیاه داغداغان (رویش قطری و رویش ارتفاعی، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی و کلونیزاسیون نهال)، آزمایشی به صورت فاکتوریل (فاکتورهای قارچ در دو سطح تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار و شاهد بدون تلقیح، باکتری در چهار سطح تلقیح سودوموناس، آزسپیریلوم، ازتوباکتر و شاهد و تنش خشکی در سه سطح ظرفیت مزرعه (80، 60 و 40 درصد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار در گلخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان اجرا و از روش تجزیه واریانس فاکتوریل برای مقایسه ویژگی های اندازه گیری شده و برای دسته بندی آن ها از آزمون چندگانه دانکن در سطح 05/ 0 استفاده شد.

  نتایج و بحث:

   در این پژوهش نتایج تجزیه واریانس تلقیح سطح های مختلف میکروارگانیسم ها و تنش خشکی بر صفات رویشی نهال های داغداغان در سطح پنج درصد با اختلاف معنی دار، بهبود مقادیر اندازه گیری شده و تاثیر فزاینده و مثبت برخی از تیمارها مشاهده شد، در میان صفات مورد آزمایش، نهال های شاهد که معرف شرایط عادی جنگل ها در عدم حضور میکروارگانیسم ها است کمترین مقدار را از نظر آماری در مقایسات میانگین داشتند. بهترین عملکرد تیمارها در رویش قطری نهال داغداغان در سه سطح تنش خشکی با تلقیح سودوموناس - گلوموس موسه و ازتوباکتر - گلوموس موسه بویژه در تنش متوسط با مقادیر 0.54 و 0.52 میلی متر به دست آمد. همچنین بیشترین میزان رویش ارتفاعی در هر سه سطح تنش خشکی بویژه در تنش متوسط با تلقیح سودوموناس - گلوموس موسه و ازتوباکتر - گلوموس موسه به ترتیب با میانگین 21.55 و 20.55سانتی متر و در سطح برگ برای تنش خشکی کم به همراه سودوموناس - گلوموس موسه و سپس ازتوباکتر - گلوموس موسه به ترتیب با میانگین 116و 114.75سانتی متر مربع به دست آمد. بیشترین طول ریشه در تنش خشکی متوسط با تلقیح سودوموناس و ازتوباکتر، در وزن تر ریشه تحت تنش خشکی متوسط همراه با تلقیح ازتوباکتر و سودوموناس به ترتیب با میانگین 7916/16 و 7941/16 گرم حاصل شد. بیشترین وزن خشک ریشه در تنش خشکی زیاد برای تیمارهای ازتوباکتر و سودوموناس، برای وزن تر و خشک اندام هوایی در تنش خشکی متوسط با تلقیح سودوموناس - قارچ و ازتوباکتر - قارچ حاصل شد. بالاترین درصد کلونیزاسیون نیز در تنش خشکی کم با عملکرد بهتر سودوموناس - قارچ و ازتوباکتر - قارچ به ترتیب با میانگین 144.175 و 42.675 درصد مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  عامل های میکروبی، قارچی و برهم کنش آن ها، کلونیزاسیون ریشه ها، ویژگی های رشدی گیاه و جذب آب توسط گیاه را افزایش داده و در نتیجه سبب افزایش تحمل گیاه نسبت به شرایط تنش خشکی شده است.

  کلیدواژگان: آزوسپریلیوم، باکتری های محرک رشد، تنش های محیطی، سودوموناس، میکوریز آربسکولار
 • الهه واثقی*، محمدرضا زارع مهرجردی، علیرضا نیکویی، حسین مهرابی بشر آبادی صفحات 57-70
  سابقه و هدف

  با توجه به کمبود منابع آب در بسیاری از منطقه های کشور، نیاز روزافزون بخش های مختلف به آب، افزایش حجم فاضلاب های شهری، برنامه ریزی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با لحاظ کردن جنبه های محیط زیستی به عنوان راهکاری مناسب برای جبران بخشی از این کمبودها و همچنین کاهش آلودگی ها مورد توجه می باشد. پساب فاضلاب شهری بازیافت شده با مزایا و خطرات زیادی برای سلامت انسان و محیط زیست همراه است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ریسک کاربرد پساب در بخش های متقاضی با توجه به اولویت کاهش خطرهای استفاده از آن انجام گرفته است. 

  مواد و روش ها:

   مقاله حاضر در سال 1395 با هدف ارزیابی ریسک کاربردهای پساب خروجی از تصفیه خانه شمال اصفهان انجام شد. اطلاعات آماری کیفیت پساب از نتایج آزمایشگاه های سازمان ها و ارگان های مربوطه به صورت ماهانه جمع آوری و میانگین گیری شد. با درنظر گرفتن 6 پارامتر کیفی مهم (PH، COD، BOD، TSS، TDS و TC) و با استفاده از استانداردهای محیط زیستی مرتبط با این پارامترها، سنجه ای برای ارزیابی کیفیت فاضلاب تصفیه شده با عنوان سنجه جامع آلودگی (CPI)1 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مطالعات منطقه ای و همچنین نشست های تخصصی با کارشناسان مطلع از وضعیت پساب خروجی از این تصفیه خانه چک لیست خطرها و چک لیست کنترل در قالب پرسشنامه تهیه شد. چک لیست ها توسط 69 کارشناس خبره تکمیل شد و با تعمیم روش فرانک و مورگان سنجه ریسک (RI)2 برای کاربردهای نهفته پساب در منطقه مطالعاتی محاسبه و با سنجه آلودگی مقایسه شد.

  نتایج و بحث:

   نتایج چک لیست های تکمیل شده نشان داد، بخش کشاورزی بیشترین نمره خطر را در مقابل بخش صنعت و بخش صنعت بیشترین نمره کنترل را در مقابل بخش کشاورزی داشته است. به طور کلی میانگین نمره موارد ششگانه چک لیست خطرها در بخش کشاورزی از تمام بخش ها بیشتر می باشد و خطرهای وارده بر انسان در هر چهار بخش نسبت به دیگر خطرها نمره بالاتری دارد. مقایسه استانداردهای کیفی استفاده از پساب و کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه نیز نشان داد که پارامتر کلیفرم اندازه گیری شده نسبت به بقیه پارامترها بیشترین فاصله را با حد استاندارد خود دارد، بنابراین اهمیت بالای این پارامتر در سلامت عمومی و ایمنی جامعه در محاسبه دو سنجه آلودگی و ریسک تاثیر زیادی داشته است. به طوریکه سنجه ریسک برای چهار بخش کشاورزی، فضای سبز، منابع طبیعی و صنعت به ترتیب 54.71 درصد، 23.97 درصد، 15.1 درصد، 6.22 درصد و سنجه نسبی آلودگی به ترتیب 43 درصد، 28 درصد، 21 درصد و 8 درصد به دست آمد. نتایج این دو سنجه به طور کامل با هم مطابقت دارد و بخش کشاورزی دارای بیشترین سنجه آلودگی و ریسک بوده و اولویت کاهش ریسک را به خود اختصاص می دهد و کاربرد پساب به ترتیب در بخش های صنعت، منابع طبیعی و فضای سبز بحران های کمتری برای انسان و محیط در پی خواهد داشت.

  نتیجه گیری

  بنابر نتایج این تحقیق، استفاده از پساب تصفیه خانه شمال در شرایط موجود برای مصرف های صنعتی و منابع طبیعی (احیای بیابان ها) نسبت به مصرف های کشاورزی و آبیاری فضای سبز خطرهای کمتری دارد. به طور کلی کاربرد پساب در صنایع آب بر و کاشت گیاهان غیرمثمر، افزایش دسترسی کشاورزان به منابع آبی با کیفیت بهتر و افزایش سلامت انسان و محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: پساب فاضلاب شهری، سنجه ریسک، سنجه جامع آلودگی، تصفیه خانه شمال اصفهان
 • مجتبی قره محمودلو*، نادر جندقی، مریم صیادی صفحات 71-90
  سابقه و هدف

  خورندگی و رسوب گذاری آب فرآیندهای فیزیکوشیمیایی هستند که سبب کاهش مقدار جریان آب در لوله های انتقال آب، کاهش عمر مفید تاسیسات آبرسانی، افزایش مصرف انرژی برای انتقال آب و بروز برخی بیماری ها در مصرف کنندگان می گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تمایل خوردگی و ترسیب در طول مسیر رودخانه گرگانرود یکی از مهمترین رودخانه های دشت گرگان از ارتفاعات البرز تا خلیج گرگان انجام شد.

  مواد و روش ها:

   در این پژوهش از نتایج آنالیز 11 پارامتر فیزیکوشیمیایی (شامل: کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بی کربنات، کلراید، سولفات، کل جامدات محلول، هدایت الکتریکی، دما و pH) رودخانه گرگانرود مربوط به چهار ایستگاه هیدرومتری (لزوره، ارازکوسه، قزاقلی و بصیرآباد) در یک دوره 10 ساله (1393 - 1383) استفاده شد. ابتدا تغییرات میانگین سالانه پارامترهای کیفی نمونه های آب در طول دوره آماری مربوط به ایستگاه های مورد مطالعه بررسی شد. سپس به منظور بررسی هیدروشیمیایی رودخانه گرگانرود در ایستگاه های مورد مطالعه از دیاگرام های مثلثی استفاده شد. در مرحله بعد تغییرات میزان سختی آب به عنوان یک پارامتر کیفی مهم در بخش های صنعت، کشاورزی و شرب در طول رودخانه گرگانرود بررسی شد. برای پیش بینی و احتمال رسوب و یا انحلال برخی از کانی های کربناته (نظیر کلسیت، دولومیت) و تبخیری (نظیر انیدریت، ژیپس و هالیت) در طول مسیر حرکت رودخانه گرگانرود از سنجه های اشباع کانی های بیان شده استفاده شد. سپس روند تغییرات سنجه های خورندگی لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس و لارسون - اسکلد، نسبت خوردگی و همچنین پتانسیل ترسیب کربنات کلسیم آب رودخانه گرگانرود در چهار ایستگاه بررسی شد. در مرحله بعد با استفاده از آزمون آماری واریانس یکطرفه به بررسی سطح معناداری سنجه ها در ایستگاه های مورد مطالعه پرداخته شد. در نهایت ارتباط بین اندیس های اشباع کانی ها با سنجه های خورندگی، نسبت خوردگی و همچنین پتانسیل ترسیب کربنات کلسیم بررسی شد.

  نتایج وبحث: 

  براساس تجمع و الگوی پراکندگی نمونه ها در دیاگرام مثلثی، تیپ غالب آب در رودخانه گرگانرود در حاشیه ارتفاعات بیکربناته می باشد و با ورود به دشت و افزایش غلظت یون کلراید تمایل به رسیدن به بلوغ کامل یعنی تیپ کلروره سدیک دارد. نتایج حاصل از سختی در ایستگاه های مورد مطالعه نشان داد که در طول مسیر حرکت آب میزان این پارامتر افزایش می یابد. نتایج حاصل از برخی سنجه های اشباع مربوط به کانی های کربناته و تبخیری نشان داد که آب رودخانه در کل مسیر نسبت به کانی های کربناته بالا اشباع و نسبت به کانی های تبخیری تحت اشباع می باشد. براساس سنجه های رایزنر، پوکوریوس و لارسون - اسکولد آب تمایل به خورندگی دارد. اگرچه از حاشیه ارتفاعات تا خلیج گرگان میزان خاصیت رسوب گذاری آب رودخانه گرگانرود افزایش می یابد. نتایج میزان پتاسیل ترسیب کربنات کلسیم و سنجه لانژلیه نشان داد که آب رودخانه گرگانرود در کل طول مسیر تمایل به رسوب گذاری دارد. بررسی ارتباط بین اندیس های اشباع با سنجه های خوردگی و پتانسیل ترسیب، نشان از رابطه خطی بین سنجه ها کیفی و اندیس های اشباع دارد. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان از وجود اختلاف معنادار سنجه های محاسبه شده در ایستگاه های مورد مطالعه دارد.

  نتیجه گیری:

   اگرچه براساس نتایج هیدروشیمیایی، عامل اصلی کنترل کننده شیمی آب رودخانه گرگانرود واکنش آب - سنگ می باشد اما عامل هایی همچون نفوذ آب شور خلیج گرگان در قسمت های انتهایی رودخانه و ورود پساب های تصفیه نشده به آن در کل دشت گرگان سبب تکامل سریع هیدروشیمیایی رودخانه و رسیدن به تیپ کلروره سدیک شده است. افزایش میزان پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مسیر رودخانه افزون بر افزایش میزان سختی آب، موجب کاهش میزان خورندگی و افزایش میزان رسوب گذاری آب شده است. نتایج آماری نشان از ارتباط خطی واضح بین اندیس های اشباع و سنجه های خورندگی و ترسیب در آب دارد.

  کلیدواژگان: آب های سطحی، پارامترهای فیزیکوشیمیایی، خوردگی، رسوب گذاری، سنجه های کیفی و کمی
 • فرشاد سلیمانی ساردو*، طیبه مصباح زاده، علی سلاجقه، غلامرضا زهتابیان، عباس رنجبر، ماریو مارسلو میگیلتا، سارا کرمی صفحات 91-110
  سابقه و هدف

  امروزه گرد و غبار یک چالش اساسی جوامع انسانی محسوب می شود. گرد و غبار ها تاثیر قابل توجهی روی بودجه تابشی زمینی، چرخه های بیوژیوشیمیایی جهانی، تشکیلات خاک، ترکیب های شیمیایی اتمسفر می گذارند. این پدیده می تواند روی سنجه های سلامت عمومی تاثیر بگذارد. فلات مرکزی ایران به دلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک سالانه با فراوانی بیشتری نسبت به دیگر منطقه ها با این پدیده روبرو است. مدیریت و کنترل گرد و غبار منوط به شناسایی کانون های بحرانی آن و تثبیت در منطقه برداشت امکان پذیر است. هدف از این مطالعه، شناسایی کانون های گرد و غبار داخلی با استفاده از پارامتر شار قایم گرد و غبار است.

  مواد و روش ها:

  این مطالعه در منطقه فلات مرکزی ایران که اقلیم بیشتر منطقه موردمطالعه گرم و خشک هست، انجام شده است. بیابان های کویر و لوت منطقه وسیعی از این حوزه را می پوشانند. در این مطالعه به منظور شناسایی کانون های گرد و غبار از مدل WRF - Chem و طرح واره های فرسایش بادی GOCART و AFWA استفاده گردید. برای تشخیص کانون های گرد و غبار از خروجی شار گسیل طرح واره های فرسایش بادی استفاده گردید. در همین راستا طوفان شدید 2 خرداد 1397 توسط مدل WRF - Chem برای شبیه سازی انتخاب گردید. به منظور صحت سنجی و انتخاب بهترین طرح واره فرسایش بادی فلات مرکزی ایران از داده های پایگاه باز تحلیل MERRA2 و مقادیر غلظت سطحی گرد و غبار استفاده شد.

  نتایج و بحث:

  نتایج نشان داد خروجی های طرح واره های GOCART و AFWA با یکدیگر متفاوت است. طرح واره GOCART سه کانون گرد و غبار قوی در منطقه موردمطالعه شناسایی کرد که این چشمه ها در حوزه جازموریان، حوزه لوت و بیابان مرکزی (بیابان کویر) قرار دارند اما مدل AFWA فقط یک کانون ضعیف در حوزه لوت توانست شناسایی کند. نتایج نشان می دهد مرکز بیابان لوت، جنوب حوزه جازموریان و همچنین مرکز بیابان دشت کویر (بیابان مرکزی) به عنوان کانون های گرد و غبار داخلی شناخته می شوند. به طوریکه از یک مترمربع این منطق ها در ثانیه امکان برخاستن 5800 میکروگرم گرد و غبار به اتمسفر وجود دارد. با توجه به اینکه مدت زمان طوفان 12 ساعت بوده است از هر هکتار کانون های گرد و غبار داخلی حدود 2 تن و 505 کیلوگرم گردوخاک به اتمسفر انتقال داده می شود. به منظور صحت سنجی از داده های باز تحلیل MERRA2 و پارامتر غلظت سطحی استفاده گردید. نتایج طرح واره GOCART با داده های سری زمانی سه ساعته پایگاه باز تحلیل MERRA2 مطابقت بیشتری داشت و به عنوان بهترین طرح واره فرسایش بادی در فلات مرکزی ایران انتخاب شد.

  نتیجه گیری:

  نتایج نشان داد که مدل WRF - Chem به خوبی توانایی شبیه سازی این پارامتر در منطقه موردمطالعه را دارد. نتایج حاصل از طرح واره های GOCART و AFWA بسیار متفاوت بود به طوریکه مدل AFWA کانون های گرد و غبار داخلی را بسیار ضعیف برآورد کرد اما مدل GOCART به خوبی کانون های گرد و غبار داخلی را شناسایی کرد.

  کلیدواژگان: کانون های گرد و غبار، مدل WRF - Chem، طرح واره GOCARTو AFWA، شار گسیل گرد و غبار، پایگاه باز تحلیل MERRA2، فلات مرکزی ایران
 • حمید سرخیل*، میثم فتحی نوران، مجتبی کلهر، یوسف عظیمی، محمد طلائیان عراقی صفحات 111-126
  سابقه و هدف

  فرآیند استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گار به چرخه تولید، ارسال و بازیافت گل حفاری یا سیال حفاری نیاز دارد، بنابراین رسیدن به ترکیب مناسب گل حفاری و بازیافت مجدد آن به عنوان یک امر مهم و اساسی در صنعت نفت و محیط زیست به شمار می رود. که بدین منظور به طور معمول از روش های مدیریت پسماند استفاده می شود.

  مواد و روش

  در این تحقیق سعی شده است که یک روش جایگزین به جای روش مرسوم و متداول تثبیت/جامدسازی به عنوان فرآیند مدیریت پسماند حفاری انتخاب شود که از لحاظ محیط زیستی و همچنین از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد. به طور کلی 80 نمونه گرفته شد که از چهار بخش کنده شسته شده (سازند)، کنده به همراه سیال حفاری (گل برگشتی به سطح) و نمونه کنده تثبیت شده با سیمان (1:12) و نمونه کنده تثبیت شده با سیمان (1:12) و سدیم سیلیکات (1:400) تشکیل شده است.

   نتایج و بحث:

  نمونه های تهیه شده در انواع مختلف شسته شده، همراه سیال حفاری، تثبیت شده، با سیمان و تثبیت شده با سیمان و سدیم سیلیکات به منظور ارزیابی میزان غلظت فلزهای سنگین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و همچنین شوری مورد آزمایش قرار داده شد. غلظت فلزهای سنگین در نمونه ها نشان داد که به هیچ نوع فرآیند مدیریت پسماند برای کنترل یا کاهش فلزهای موجود در نمونه ها نیازی نیست اما شوری و هیدروکربن ها در عمق 1800 متر و بیشتر نیاز به تصفیه دارند.

  نتیجه گیری

  جمع بندی نتایج آنالیزها نشان می دهد که فرآیند شستشو از لحاظ محیط زیستی نسبت به روش مرسوم تثبیت/جامدسازی نیز بهتر می باشد زیرا آلودگی ها از روی کنده حفاری پاک شده است که در نتیجه محصول نهایی این فرآیند قابل استفاده خواهد شد، اما در روش تثبیت/جامدسازی، آلاینده ها تصفیه نشده و فقط بدون حرکت می شوند. بنابراین فرآیند شستشو توانسته است عامل آلودگی را به خوبی از روی کنده های حفاری پاک کند، به طوریکه نمونه های شسته شده تا پایان عملیات حفاری استاندارد خاک ایران را رعایت نموده اند.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، سیال حفاری، شستشو، تثبیت، جامدسازی، فلزهای سنگین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
 • علی حسین پور، داریوش مرادی چادگانی*، شیرین طغیانی خوراسگانی، الهام ناظمی صفحات 137-160
  سابقه و هدف

  منظر فرهنگی1 از دهه 1990 میلادی، توسط سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، به عنوان یک زمینه موضوعی میان رشته و فرارشته معرفی، و به صورت رسمی در دستورکار توسعه جوامع عضو سازمان قرار گرفت. در حالیکه از دهه 1920 میلادی، صاحب نظران زیادی در این زمینه مطالعه و فعالیت نموده و متون مرتبط با آن را منتشر کرده اند. بوم شناسی انسانی2 به مطالعه ارتباط انسان ها با یکدیگر و با محیط زندگی خویش مربوط می شود و پیوند تنگاتنگی با منظر فرهنگی دارد و کارکرد دوگانه ای در تحقق پذیری همزمان ارتقای ارزش های منظر فرهنگی و بهبود بوم شناسی انسانی ایجاد می کند. سابقه این مفهوم به سال 1907 میلادی باز می گردد و از آن زمان تاکنون، نظریه پردازان مرتبط با این موضوع با مطرح نمودن موضوع های متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در تلاش برای بهبود رابطه انسان و محیط زیست بودند. هدف این مقاله، دست یابی به چگونگی دگرگونی مفهوم منظر فرهنگی در گذر زمان و تداوم آن در تعامل با بوم شناسی انسانی است، به گونه ای که قابل پیاده سازی در یک فرآیند برنامه ریزی ارتقای منظر فرهنگی باشد.

  مواد و روش ها

  نوع پژوهش در این مقاله یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است و روش شناسی آن بر پایه روش پژوهش ساختاری - تاریخی استوار شده است. محدوده زمانی این پژوهش از سال 1908 میلادی که نخستین استفاده از عبارت «منظر فرهنگی» در خارج از قلمرو هنر و نقاشی صورت گرفت تا سال 2020 (سال انجام این پژوهش) است. به این منظور با انجام بازبینی متون مرتبط با چارچوب های نظری، فنی و تجربی منظر فرهنگی و بوم شناسی انسانی، و به کارگیری روش تحلیل متون مدون، برپایه روش های پژوهش تحلیل ساختاری تاریخی و تحلیل قیاسی، زمینه های مشترک منظر فرهنگی و بوم شناسی انسانی در یک توالی زمانی مبتنی بر روابط علت و معلولی، سازمان دهی شده است. در این شیوه پژوهش، شواهد، مدارک و اسناد تاریخی به عنوان مواد پژوهش، پژوهشگر را در پاسخ به سوال «چه بوده است؟» یاری می کنند. تفسیر شواهد با نگاهی «مشروط و احتمالی» نسبت به علیت (در مقابل جبر) و بهره گرفتن از تبیین های ترکیبی از دیگر ویژگی های این روش پژوهش است که به آن ماهیت تطبیقی - تاریخی می دهد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش، شواهد تاریخی و از نوع کیفی هستند و از مسیرهای چهارگانه (1) متون و منابع اولیه (2) متون و منابع ثانویه (3) متون مربوط به سوابق جاری (4) متون بازگردآوری شده به دست آمده اند.

  نتایج و بحث:

   دست یابی به آگاهی افراد و جوامع برای شناسایی و توصیف مناظر فرهنگی سرزمین خویش و تلاش برای ثبت جهانی آن به منظور حفاظت و ارتقای ارزش های منظر فرهنگی از راه «مدیریت منابع فرهنگی» که جایگزین «حفاظت از میراث فرهنگی» می شود، قابل تحقق است. در مقابل اندیشمندان در قلمرو دانش بوم شناسی انسانی در پی کشف راه حل برای بهبود رابطه میان انسان و زیست بوم انسانی هستند و همزمان پژوهشگران و فعالان حرفه ای در قلمرو دانش منظر فرهنگی بر شناسایی و توصیف مناظر فرهنگی متمرکز می شوند. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت برنامه ریزی و تصمیم سازی فرآیندمحور، توجه به نقش بازیگران و همچنین ضرورت تاکید بر اصل عدم قطعیت، ماهیت میان رشته ای بودن انگاشت های منظر فرهنگی و بوم شناسی انسانی، دگرگونی ها و پیچیدگی های محیط های طبیعی و انسان ساخت، رهیافت برنامه ریزی راهبردی و بویژه برنامه ریزی پیشایندی می تواند پیوند محتوایی و فرآیندی بین این قلمروهای دانش دوگانه را برقرار نماید.

  نتیجه گیری

  نتیجه این پژوهش، پیشنهاد الگوی برنامه ریزی پیشایندی با توجه به اجزای انگاشت منظر فرهنگی و بوم شناسی انسانی است که توجه ویژه ای به مطالعه تاریخی و توصیف و تحلیل دوره ای شواهد دارد. این الگو به صورت یک فرآیند دوگانه با دو مرحله کلان ((1) مستندسازی و تدوین برنامه (2) اشتراک گذاری و شش مرحله خرد (شناخت ارزش های منظر فرهنگی، تشخیص روابط علت و معلولی، تحلیل اثر، توسعه راهبردهای واکنشی، توسعه برنامه های پیشایندی مبتنی بر شواهد و اشتراک گذاری برنامه های پیشایندی مرتبط با ارزش های منظر فرهنگی میان بازیگران کلیدی)، پیشنهاد گردید. در مرحله نخست از این فرآیند، با استفاده از مشاهدات و مطالعات میدانی، ارزش های منظر فرهنگی شناسایی و توصیف می شوند، سپس با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه های هدفمند پیرامون روابط علت و معلولی هر یک از ارزش های یاد شده، همزمان تحلیل اثر نیز صورت گرفته و اقدام به توسعه راهبردهای واکنشی می شود. در مرحله دوم نیز با پیشنهاد برنامه های پیشایندی مبتنی بر شواهد و اشتراک گذاری برنامه های پیشایندی مرتبط با ارزش های منظر فرهنگی میان بازیگران کلیدی، افزون بر معکوس نمودن روند افت ارزش های منظر فرهنگی، ارتقای آن ها نیز در دستورکار قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: بوم شناسی انسانی، منظر فرهنگی، برنامه ریزی پیشایندی، مدیریت منابع فرهنگی، دگرگونی، تحلیل ساختاری تاریخی، تحلیل تطبیقی
 • هاجر مریخ پور*، بهاره لرستانی، مهرداد چراغی صفحات 161-178
  سابقه و هدف

  در سال های اخیر، تغییرات در مقدار، توزیع و کیفیت آب های سطحی جهان سبب شده است که به تمام این منابع توجه ویژه ای شود. بر این اساس چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ توسعه اجتماعی در کشورها، دسترسی به آب با کیفیت خوب و بررسی ظرفیت آن دارای اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت آب با استفاده از سنجه کیفیت آب موسسه ملی بهداشت امریکا  (NSFWQI) 1 و پهنه بندی آن در نمونه های آب سطحی برداشت شده از دریاچه پشت سد کلان ملایر بوده است.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی کیفیت آب دریاچه سد، در مجموع 19 نمونه آب در ماه های اردیبهشت، خرداد، شهریور، مهر و بهمن از نقاط مختلف سد برداشت شد. افزون بر آن، در هر مرحله نمونه برداری، از آب خروجی از سد نیز نمونه تهیه شد. پارامترهای مورد نیاز برای بررسی سنجه کیفیت آب شامل pH، اکسیژن محلول، جامدات کل، نیاز بیوشیمیایی اکسیژن، کدورت، دما، نیترات، فسفات و باکتری های کلیفرم در نمونه ها اندازه گیری و تاثیر هر یک از آن ها بر مقدار پارامترهای سنجه کیفیت آب بررسی شد. همچنین، پهنه بندی این سنجه در مسیر رودخانه و دریاچه سد با استفاده از نرم افزار Arc GIS در هر یک از مرحله های نمونه برداری به صورت جداگانه انجام شد.

  نتایج و بحث: 

  نتایج به دست آمده نشان می دهد که با توجه به بالا بودن بیلان عناصر تغذیه ای نیترات و فسفات، غلظت این عناصر در جریان ورودی بیشتر از آب خروجی از سد بوده است. همچنین نتایج بررسی باکتری های کلیفرم نشان داد که دریاچه سد کلان و رودخانه در همه فصل ها و در تمامی نقاط نمونه برداری، دارای آلودگی میکروبی به کلیفرم ها بیش از حد استاندارد مصرف شرب می باشد. کمترین مقدار عددی محاسبه شده سنجه کیفیت آب NSFWQI در مسیر رودخانه و دریاچه سد (1/59) در اردیبهشت ماه و بیشترین مقدار آن (4/74) در بهمن ماه به دست آمد. مطابق با نتایج، کیفیت آب خروجی از سد در محدوده متوسط قرار دارد. بالاتر بودن کیفیت آب در بهمن ماه به دلیل پایین بودن اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) 2 و بالا بودن میزان اکسیژن محلول بود. میزان اکسیژن محلول در بهمن ماه، بیشترین مقدار را نشان داد که می تواند ناشی از افزایش قابلیت انحلال اکسیژن به دلیل کاهش دمای آب و همچنین کاهش فعالیت های حیاتی (تنفس موجودا زنده و تجزیه مواد آلی) باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که به طور کلی کیفیت آب در ایستگاه های مورد مطالعه در فصل زمستان به دلیل افزایش حجم دبی آب رودخانه و آب ذخیره شده در پشت سد، کاهش دما و کاهش فعالیت های کشاورزی شرایط مطلوب تری دارد. با توجه به فعالیت کشاورزی در منطقه های بالادست دریاچه سد و وجود روستاها در مجاورت رودخانه، می توان نتیجه گرفت که ورود زه آب های کشاورزی که شامل سم ها و کودهای شیمیایی و حیوانی می باشند اساسا موجب ورود آلاینده هایی همچون نیترات و فسفات به رودخانه و سپس به مخزن سد می گردند.

  کلیدواژگان: سد کلان، کلیفرم، سنجه کیفیت آب، پهنه بندی
 • پیام یدالهی*، بابک ظهرابی، حمیدرضا جعفری، نعمت حسنی، علی اصغر مرتضوی، عادل قاسمی صفحات 179-198
  سابقه و هدف

  یکی از چالش های بزرگ آب های زیرزمینی مصرف بیش از حد آن در بخش کشاورزی است. از این رو توجه به مدیریت منابع آب جهت جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی ضروری است. دشت چهاردولی در استان همدان، طی سال های اخیر به دلیل کمبود منابع آب های سطحی با افزایش برداشت از آب های زیرزمینی مواجه شده است. در این مطالعه با توجه به محدودیت منابع آب و استفاده بی رویه از آب زیرزمینی، ضرورت بررسی افت سطح ایستابی و مدیریت آن در آبخوان دشت چهاردولی اسدآباد مورد توجه قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، به دو صورت اسنادی و پیمایشی است. در روش اسنادی از آمار و اطلاعات بارش های سالانه در یک دوره 27 ساله اداره کل هواشناسی استان، و میزان افت سطح آب های زیرزمینی (43 حلقه چاه) از اطلاعات شرکت آب منطقه ای همدان و اطلاعات سازمان جهادکشاورزی بهره گرفته شد. در روش پیمایشی با کشاورزان بهره بردار از منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی (56 نفر) و کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان (40نفر) مصاحبه شد و ابزار لازم برای بررسی افت سطح آب زیرزمینی و مدیریت عوارض ناشی از آن، طرح ریزی گردید. آلفای کرونباخ ابزار 86/0 به دست آمد که نشان داد از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.

  نتایج و بحث:

   نتایج نشان داد سطح آب زیرزمینی طی 27 سال به طور متوسط سالیانه 1/67 سانتی متر افت داشته است. در مقابل نمودار بارندگی نشان می دهد در هر سال به طور متوسط 3/303 میلی متر ریزش های جوی اتفاق افتاده است. ضمن آن که مقدار سنجه SPI نیز در 21 سال اولیه مطالعاتی منفی بوده است. ضریب همبستگی بین افت سطح آب با میزان بارش برابر 14/0= r و 08/0= p نیز نشان می دهد ارتباط افت سطح آب زیرزمینی با بارش معنادار نیست. در زمینه بررسی نظرهای کشاورزان و کارشناسان در مورد مشکل های مدیریتی منابع آب، 9عامل موثر از دیدگاه شرکت کنندگان بررسی و اولویت بندی شد. شرکت در کلاس های روش های مدیریت آب در مزرعه از دیدگاه کارشناسان و وجود برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون از دیدگاه کشاورزان دو اولویت اصلی در زمینه بخش آموزش و ترویج شناخته شدند. اولویت ها و زمینه های فکری کشاورزان و کارشناسان در مورد عامل های مسئولیت پذیری، ریسک پذیری و درک شدت تخریب منابع آب به طور کامل مشابه یگدیگر است. در بخش حفاظت از منابع آب عدم تسطیح زمین های به عنوان اولویت اول هر دو گروه کارشناسان و کشاورزان بود. در بخش برنامه ریزی اولویت اول کشاورزان و کارشناسان تدوین قوانین مطلوب توزیع آب، جهت استفاده بهینه از منابع آب بود. در عامل مدیریت بهره وری آب، اولویت اول کارشناسان و کشاورزان، جایگزینی محصولات دیم با محصولات دارای نیاز آبی بالا بوده و مشکل های مالی آخرین عامل مورد بررسی بود. از دیدگاه کارشناسان، نبود بودجه مناسب و به موقع در رتبه یک در حالیکه کشاورزان کاهش قیمت محصولات تولیدی در زمان فروش را اولویت اول دانستند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد مشکل های مدیریتی با افت سطح آب های زیرزمینی منطقه مرتبط است. با توجه به هم سو بودن نظر کارشناسان و کشاورزان در مسئولیت پذیری هر دو گروه از تخریب منابع آب و موثر دانستن برنامه های آموزشی به نظر می رسد آگاهسازی افراد به وسیلهی برنامه های آموزشی و ارتقاء آموزش و ترویج ادارات آب منطقه ای و جهاد کشاورزی شرایط مساعدتری جهت افزایش تمایل به حفظ آبهای زیرزمینی فراهم آورده شود. بنابر نتایج افت سطح آب های زیرزمینی با میزان بارش مرتبط نیست و عامل های انسانی در این پدیده نقش مهمتری دارند. بنابراین در کاهش این مشکل هم کاربران دشت یعنی کشاورزان و هم کارشناسان و مسیولان منابع آب، جهاد کشاورزی و محیط زیست نقش دارند. بنابراین این سازمان ها باید در برنامه های مدون و یکپارچه برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت جهت حفظ منابع آب زیرزمینی را در اولویت هدف های خود داشته باشند. همچنین براساس نتایج پژوهش روند نزولی سطح آبخوان در چندسال آینده نیز ادامه خواهد داشت که بازنگری جدی قوانین برداشت آب در سطح دشت را ضروری می نماید.

  کلیدواژگان: مشکلات مدیریتی آبخوان، خشکسالی، فرونشست زمین، دشت چاردولی
 • مریم ملکوتیان، مظفر شریفی*، سمیه ویسی صفحات 199-216
  سابقه و هدف

  تغییر اقلیم یکی از بزرگترین تهدیدها برای تنوع زیستی است و می تواند منجر به تغییر توزیع گونه ها و افزایش خطر انقراض جمعیت هایی شود که قادر به سازگاری با محیط های جدید و یا جابجایی به زیستگاه های مناسب نیستند. در مطالعه حاضر، مطلوبیت زیستگاه برای نیوت کوهستانی خالزرد (Neurergus derjugini) با هدف شناسایی زیستگاه های مطلوب فعلی، پیش بینی گسترش یا انقباض محدوده توزیع گونه تحت تاثیر سناریوهای اقلیمی آینده و تعیین اصلی ترین متغیرهای اقلیمی تاثیرگذار مدل سازی گردید.

  مواد و روش ها: 

  گونه مورد مطالعه تاکنون از 57 نهر، چشمه و آبراه های تولید مثلی در محدوده کوهستان زاگرس در غرب ایران و شرق عراق براساس مندرجات در مطبوعات علمی گزارش شده است. در پژوهش حاضر توزیع گونه با استفاده از روش بیشینه آنتروپی [i] برای زمان حال و آینده (2050 و2070) تحت دو سناریوی خفیف (RCP2.6) و شدید (RCP8.5) مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج و بحث: 

  براساس نتایج به دست آمده میزان بارش در مرطوب ترین دوره (BIO13)، بیشترین درصد مشارکت برای پیش بینی توزیع گونه را نشان داد. مقایسه وسعت منطقه های مطلوب در شرایط کنونی و تحت شرایط اقلیمی آینده نشان می دهد که مساحت زیستگاه های مطلوب برای نیوت خالزرد تحت سناریوی خفیف (RCP2.6)  در سال 2070 کاهش چشم گیری نخواهد داشت و حتی در سال 2050 افزایش مساحت مشاهده گردید. در حالیکه مساحت زیستگاه های مطلوب در سال 2070 تحت سناریوی شدید (RCP8.5)  کاهش قابل توجهی (بیش از 50 درصد) را نشان داد.  نتایج مدل از این فرضیه پشتیبانی می کند که با توجه به تغییرات اقلیمی آینده چه بسا محدوده توزیع گونه در پناهگاه های واقع در مرکز و جنوب محدوده توزیع با حرکت به سمت ارتفاعات بالاتر حفظ خواهد شد.

  نتیجه گیری: 

  یافته های به دست آمده از مطالعه جاری، از این فرضیه که پناهگاه های اقلیمی زاگرس در حفاظت از جمعیت های منزوی و همچنین زیستگاه های مناسب مورد نیاز آن ها طی دوره تغییرات اقلیمی نقش برجسته ای دارد، پشتیبانی می کند.

  کلیدواژگان: MaxEnt، Neurergus derjugini، تغییرات اقلیمی، مدل سازی، متغیرهای اقلیمی
 • علی احمدی ارکمی*، مریم ملک پور صفحات 217-236
  سابقه و هدف

  دفن پسماند در لندفیل ها افزون بر ایجاد آلودگی ، سبب تولید گازهای گلخانه ای نیز می شود. یکی از بهترین روش ها جهت بررسی میزان اثرهای محیط زیستی لندفیل، محاسبه و مقایسه سنجه های ارزیابی چرخه حیات (LCA) جهت تعیین پایداری نسبی است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرهای محیط زیستی و ملاحظات اقتصادی روش های مختلف مدیریت بیوگاز لندفیل سراوان در شهر رشت از سال 1400 شمسی به بعد است تا پایدارترین روش مدیریت گازهای لندفیل سراوان تعیین شود.

  مواد و روش ها: 

  جهت تخمین میزان انتشار گازهای لندفیل، دو سناریو در نظر گرفته شد که در سناریوی اول، سال 1403 به عنوان سال پایان بهره برداری از لندفیل در نظر گرفته شد و در سناریوی دوم، فرض شد که لندفیل به مدت 20 سال دیگر (تا سال 1423 شمسی) نیز بهره برداری شود. میزان انتشار گازهای لندفیل با استفاده از نرم افزار LandGem، تخمین زده شد و صحت نتایج آن با روش موازنه جرم بررسی شد. مطالعه LCA برای سه حالت مختلف کنترلی، حالت پایه بدون کنترل، استفاده از فلرینگ و تولید الکتریسته در نرم افزار openLCA انجام گرفت. انتقال پسماند جامد به لندفیل، انباشت زباله در لندفیل و مدیریت گاز لندفیل به عنوان فرایندهای موثر در ارزیابی چرخه حیات در این پژوهش در نطر گرفته شدند و از فرایند مدیریت شیرابه با توجه به تاثیر نداشتن در سنجه های محیط زیستی مورد مطالعه صرف نظر شد. از نتایج نرم افزار LandGem، ضرایب انتشار بین المللی و داده های موجود در پایگاه داده ELCD v2.3جهت تخمین میزان انتشار گازها به جو در ارزیابی چرخه حیات استفاده شد.

  نتایج و بحث: 

  نتایج محاسبات نشان داد که در سناریوی اول و دوم مقدار کل بیوگاز تولیدی در لندفیل به ترتیب بالغ بر 6600 و 10500 گیگاگرم است. هچنین مقدار خطای نسبی نرم افزار LandGem نسبت به روش موازنه جرم در پیش بینی مقدار متان تولیدی برابر با 3.3 % برآورد شد. گاز استحصال در سناریوی اول و دوم و از سال 1400 به بعد به طور متوسط برابر با 1500 فوت مکعب در دقیقه است. جهت مدیریت بیوگاز، دو روش فلرینگ و تولید برق توسط موتور احتراق داخلی به ترتیب با سرمایه اولیه 639 و 7120 هزار دلار پیشنهاد شد. هزینه سالانه آن ها نیز به ترتیب برابر با 18 و 918 هزار دلار برآورد شد. بررسی چهار سنجه در مطالعه ارزیابی چرخه حیات نشان داد که با به کارگیری دو تکنولوژی فلرینگ و تولید برق توسط موتور احتراق داخلی، پتانسیل گرمایش جهانی کمابیش به اندازه 30% نسبت به حالت پایه لندفیل کاهش می یابد. به طوریکه میزان انتشار گاز دی اکسید کربن معادل برای حالت پایه، استفاده از فلر و تولید الکتریسته به ترتیب برابر با 3245، 2311 و 2276 کیلوگرم دی اکسیدکربن به ازای یک مگاگرم زباله ورودی به لندفیل تخمین زده شد. همچنین پتانسیل تولید اکسنده های فتوشیمیایی در حالت پایه (0.7 کیلوگرم اتیلن معادل به ازای یک مگاگرم زباله) بسیار بیشتر از مقدار سنجه در دو حالت دیگر است. اما مقدار سنجه پتانسیل اسیدی شدن در حالت تولید الکتریسته نسبت به دو حالت پایه و استفاده از فلر بیشتر است. این در حالی است که پتانسیل تخلیه لایه ازن در هر سه حالت مدیریتی یکسان است.

  نتیجه گیری:

   با توجه به سنجه های LCA و ارزیابی اقتصادی، تولید الکتریسته توسط موتورهای احتراق داخلی به عنوان مناسب ترین روش جهت مدیریت گاز بعد از سال 1400 پیشنهاد شد که افزون بر کاهش 30 % در سنجه گرمایش جهانی، سالانه به میزان 11000 مگاوات ساعت برق تولید می کند. این میزان کمابیش معادل میانگین مصرف سالانه برق توسط 5500 خانوار گیلانی و یا 4000 خانوار در شهرستان رشت است.

  کلیدواژگان: گرمایش جهانی، لندفیل، LandGem، LCA، پسماند
 • فاطمه کاظمیه*، اسما عیدی، حسین راحلی صفحات 237-254
  سابقه و هدف

    استفاده از انرژی های نو از ضرورت های توسعه پایدار است. در همین راستا، هدف از این تحقیق، تبیین عامل های موثر بر امکان بکارگیری انرژی های نو در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه بود. تا بتوان با تشخیص و شناسایی عامل های موثر در بکارگیری انرژی های نوین، راهکارهای مناسب جهت تقویت موارد مثبت و برطرف نمودن موانع ارایه نمود.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری پژوهش، تمام کارشناسان سازمان جهادکشاورزی شهرستان ارومیه بودند (101 = N). پرسشنامه ابزار اصلی پژوهش بود که روایی آن توسط پانل متخصصان مورد تایید گرفت. برای بررسی پایایی آن نیز تعداد 30 پرسشنامه تکمیل و مقدار آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف (0.906 - 0.801) به دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی (درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییر) و استنباطی (همبستگی و رگرسیون) به کمک نرم افزارSPSS انجام شد.

  نتایج و بحث:

   اولویت بندی گویه ها در مورد عامل های اقتصادی موثر بر امکان بکارگیری انرژی های نو در بخش کشاورزی نشان داد که پیش بینی اعتبارات به منظور سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کاربرد انرژی های نو در بخش کشاورزی در اولویت اول و میزان زمین های کشاورزان دراولویت آخر قرارگرفت. جهت سنجش عامل های مدیریتی موثر بر امکان بکارگیری انرژی نو در بخش کشاورزی از 5 گویه استفاده گردید. در نهایت، نظارت و ارزشیابی مستمر در زمینه بکارگیری انرژی های نو در اولویت اول و ارتباط با مراکز بین المللی مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر در اولویت پنجم قرار گرفت. در سنجش عامل های فرهنگی - اجتماعی موثر بر امکان بکارگیری انرژی های نو در بخش کشاورزی، مشارکت دادن کشاورزان (برنامه ریزی، اجرایی و ارزیابی) در توسعه کاربرد انرژی های نو در اولویت اول و سازماندهی روستاییان به منظور بکارگیری فراگیر انرژی های تجدیدپذیر ازطریق تشکل های کشاورزی در اولویت آخر قرار گرفت. در مورد عامل های تحقیقاتی موثر بر امکان بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی، برقرارنمودن ارتباط بین بخش تحقیقات، کشاورزان و طراحان و مجریان در توسعه تکنولوژی های انرژی های نوین در اولویت اول و همکاری کارشناسان جهادکشاورزی با انجمن های علمی انرژی های نو در اولویت آخر قرار گرفت. نتایج بررسی عامل های آموزشی موثر بر امکان بکارگیری انرژی های نو در بخش کشاورزی نشان داد که برگزاری کلاس های آموزشی برای کشاورزان در مورد کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در زیر بخش های کشاورزی دراولویت اول و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای محققان، مدیران وکارشناسان بخش کشاورزی در اولویت آخر قرار گرفتند. براساس نتایج آزمون همبستگی، رابطه مثبت و معنی داری بین سابقه کار، عامل های اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، مدیریتی، نوآوری، آموزشی و تحقیقاتی با امکان بکارگیری انرژی های نو در بخش کشاورزی وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عامل های اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، مدیریتی، نوآوری، آموزشی و تحقیقاتی توانایی تبیین 65 درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی امکان بکارگیری انرژی های نو در بخش کشاورزی را دارا می باشند.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود از طریق افزایش سطح آگاهی و ایجاد نگرش مثبت در مردم و کشاورزان از طریق برنامه های آموزشی و رسانه های جمعی، تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش های دولتی و خصوصی در زمینه پیاده سازی پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و نگهداری آن ها و اتخاذ سیاست ها، قوانین مناسب، منابع مالی تعریف شده و دادن تسهیلات ویژه از پروژه های انرژی های نو در منطقه های روستایی و بخش کشاورزی حمایت شود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، عوامل اقتصادی، کشاورزی، محیط زیست، مصرف انرژی
 • نصیبه رضوان طلب، افشین سلطانی*، ابراهیم زینلی، سلمان دستان، علیرضا فروغی نیا صفحات 259-285
  مقدمه

  نهاده هایی مانند کودهای شیمیایی، سوخت فسیلی، الکتریسیته، بذر و ماشین های کشاورزی در تولید سویا انرژی مصرف می کنند. این مصرف انرژی سبب انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد که افزایش غلظت این گازها در جو می تواند منجر به گرم شدن کره زمین شود. هدف از این مطالعه بررسی سنجه های انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید محصول سویا در استان گلستان بود.  

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، 140 مزرعه برای تولید سویا در استان گلستان در شمال شرق ایران انتخاب شدند. داده ها شامل ماشین آلات، بذر، کود، سوخت و آفت کش ها  می باشند که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. سپس سوخت، انرژی ورودی و خروجی، سنجه های ارزیابی انرژی و پتانسیل گرم شدن کره زمین (kg CO2/ha) با استفاده از ضرایب مربوطه محاسبه شد.  

  نتایج و بحث: 

  براساس نتایج، نیازهای سوخت و انرژی مورد نیاز برای تولید سویا به ترتیب 0.09±210.83 لیتر در هکتار و 2.53±19036.08 مگاژول در هکتار بود. همچنین انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 3.17±2306.85 معادل کیلوگرم دی اکسیدکربن در هکتار محاسبه شد. مصرف سوخت فسیلی و الکتریسیته، بیشترین میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای را در پی داشت. به طوریکه 62 درصد کل مصرف انرژی و 75 درصد کل انتشار گازهای گلخانه ای به مصرف الکتریسیته و سوخت فسیلی مرتبط بود. میزان انرژی خروجی سویا 0.73±42124.95 مگاژول در هکتار بود. نسبت انرژی ورودی به خروجی 0.01.±2.21 برآورد شد. افزایش تولید خالص با افزایش عملکرد دانه و کاهش مصرف نهاده ها مانند الکتریسیته، سوخت فسیلی و کود نیتروژن افزایش یافت. بهره وری انرژی 0.01±0.147 کیلوگرم بر مگاژول محاسبه شد. به طور متوسط از هر هکتار دانه سویای تولید شده، 3.17±2306.85کیلوگرم معادل دی اکسیدکربن منتشر شد.  

  نتیجه گیری

  تمرکز بر مصرف بهینه سوخت های فسیلی و کاهش مصرف الکتریسیته در آبیاری برای کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید سویا در استان گلستان ضروری است.

  کلیدواژگان: انتشار گازهای گلخانه ای، انرژی ورودی، پتانسیل گرمایش جهانی، کارایی مصرف انرژی
|
 • Ahmad Fatahi Ardakani *, Ahmad Soltani Zoghi, Afsaneh Serajeddin Pages 1-20
  Introduction

  By increasing pollution and environmental crises, governments have set out a set of environmental policies and regulations aiming at improving environmental quality. The effectiveness of environmental regulations is a problem that many policymakers and governments ignore. The purpose of this study was to answer the question of how far the changes in environmental policies and regulations can affect pollution control and, on the other hand, whether foreign direct investment control rules can be effective in reducing emissions of pollutants?

  Material and methods

  The data used in this study was panel type and for 18 countries (MENA region) in the period 1990-2017. In this study, three indicators of wastewater,  emissions, and greenhouse gas emissions were used to determine the environmental quality. The procedure used by the GMM method was first-order differential. The advantage of this method is counteracting the data latent endogenousity and allow for the dynamism for estimates. Sargan test in this model was a test for the detection of constraints. Its zero assumption shows the over-identified limitations in the GMM model.

  Results and discussion

  The results of the study were evaluated in three basic models. The first model was determined based on four variables i.e. industrialization, foreign direct investment, environmental laws and regulations, and rules for the control of foreign direct investment. In models 2 and 3, respectively, the effects of population and GDP variables and the second power of the GDP test population effect and Kuznets' environmental theory were reviewed. The application of environmental regulations and foreign direct investment can properly be a factor in controlling the emission of air pollutants, but the effect of environmental laws on the release of pollutants was positive and increased the emission levels of these pollutants. The sign of population effect coefficient in the studied years in this study was obtained with different signs.  The effect of all environmental indicators in the model is significant, but the effect of industrial effluents among pollutants will make the environmental effect uncertain..  Foreign direct investment is a very important factor in the emission of pollutants after the emission of wastewater and other greenhouse gases. The variable coefficient of FDI for all three models for wastewater was significant at 1% level and equal to 1.481, 1.371, and 2.306 in models 1 to 3, respectively.

  Conclusion

  The negative effect of the foreign direct investment on environmental quality in the MENA region was confirmed, which established the truth of the hypothesis of pollution in the region. On the other hand, the impact of the population on wastewater and  emissions has positive effects on the quality of the environment. Policies and laws focus on environmental control and foreign direct investment, reducing the level of pollutants and improving the quality of the environment.

  Keywords: contamination, Environmental Economics, GMM, panel data, Pollution Haven
 • Maryam Jahed, Seyed Abbas Yazdanfar *, Saeid Norouzian Maleki Pages 21-38
  Introduction

  Alteration of Greenland into residential areas is one of the effects of growing cities; this has caused many environmental and dietary problems. As Greenland converted to urban areas, fields shrunk, so food security decreased. Lack of management about wastes results in increasing air and water pollution. Tehran has encountered this problem like other metropolitan cities. Urban agriculture can solve all those problems, because urban agriculture projects can affect different aspects of the city. Previous research showed improvement in biodiversity, increasing employment, increasing food security, better waste management, communication growth, decreasing air pollution, etc., are results of implementing urban agriculture in cities. However, there are many barriers that disturb urban agriculture. Based on the review, barriers like the problem of landowners, privacy issues, and lack of knowledge about buildings, crop requirements, and suitable conditions for security were discovered in articles. Many of these barriers are visible in metropolitans like Tehran. Some researchers sought for solving problems, but still, no studies worked about building details in urban agriculture. So this study aims to review studies on urban agriculture to achieve codes about implementing urban agriculture in metropolitan cities.

  Material and methods

  This article aims to achieve its goal by reviewing articles with standard systematic procedure. Records were extracted from Web of Science, IEEE, JSTOR, Science Direct, and Magiran. In the first step, 1259 records were identified by searching “urban agriculture” as the main keyword. By applying “design urban agriculture” and “planning urban agriculture” as keywords, 1154 records were excluded and 140 articles remained. All 140 abstracts of articles were reviewed. One-hundred-ten records articles were excluded because they did not meet our article criteria, remaining only 30 articles. For assessing the strength of the body of evidence, the CASP checklist was used. At the end, only articles that took 8 or more from the CASP checklist were remained. Finally, 18 articles were analyzed for the conclusion.

  Results and discussion

  Among 18 articles, 11 articles were related to (Pri-Urban Agriculture) PUA, 5 records were related to UA and combining requirements of agriculture with buildings and 1 article was related to natural recourse related to urban agriculture. All data were categorized in four fields; legal, technical, agricultural, and security. First of all, the legal field was about legislation related to urban agriculture and different aspects of the partnership. The technical category assessed related rules to building, urban lands, and their effects on the body of the city. The agricultural framework was concerned with plant’s needs such as light, wind speed, nutrition, and requirements of the soil. Security category contained codes about improving the security of pathway to urban agriculture zone, roof security requirements, and control on allotment area to prevent from vandalism, etc.

  Conclusion

  Results of this study showed that urban agriculture is achievable in Tehran. Furthermore, it is functional for solving problems. Proposing urban agriculture in designing green zones and landscapes can have different results on the city, like improving food security, increasing communicational contacts, better use of natural resources, and empowering biodiversity. Therefore, it is recommended that designers put urban agriculture as a priority.

  Keywords: Urban agriculture, Systematic Review, Design solutions, Allotment areas
 • Amin Heidarpour Monfared *, MohammadReza Pourmajidian, Farhad Rejali, Mohammad Hojati, Parvin Ramak Pages 39-56
  Introduction

  Unfavorable environmental conditions result in stress in plants and so disrupt their growth and survival. Today, soil microorganisms, especially fungi and growth-promoting bacteria, involved in various biological processes in plant growth and soil nutrient cycling, are suggested to reduce the effects of environmental stress.

  Materials and methods

  In order to investigate the effect of drought stress and biological inputs on vegetative characteristics of Celtis caucasica (diameter and height growth, root length, fresh and dry weight of root and shoot, and seedling colonization), a factorial experiment (Mycorrhizal factors in two levels of inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi and without inoculation (control), bacteria in four levels of Pseudomonas, Azpyrilum, Azotobacter and control treatments, and drought stress at three levels of field capacity (80, 60 and 40%) was performed in a complete randomized block design and four replications in the greenhouse of the Natural Resources Office in Lorestan Province.

  Results and discussion

  The results showed that the highest diameter growth of Celtis caucasica L. seedlings was observed at moderate drought stress in Pseudomonas-fungi and Azotobacter-fungi treatments with an average of 0.554 and 0.525 mm, respectively. The highest height growth was observed at moderate drought stress in Pseudomonas-fungi and Azotobacter-fungi treatments with an average of 21.55 and 20.55 cm, respectively. The highest leaf area was observed at low drought stress in Pseudomonas-fungi and then with Azotobacter-fungi with an average of 116 and 116/75 cm2, respectively. The least of these traits was observed in high drought stress in the control group and azosperyllium treatment. The highest and lowest root length was observed at moderate drought stress in Pseudomonas and Azotobacter treatments, and at low drought stress in the control group and Pseudomonas-fungi treatments, respectively. The highest root fresh weight was observed at moderate drought stress in Azotobacter and Pseudomonas with an average of 16.7916 and 16.7941 g, respectively. The lowest values were obtained at low and moderate drought stress for the control group. The highest and lowest root dry weight was observed at high drought stress in Azotobacter and Pseudomonas treatments, and at low drought stress in control and Azospirillum-fungi treatments, respectively. The highest fresh and dry weight of shoot were obtained at moderate drought stress in Pseudomonas-fungi and Azotobacter-fungi treatments, and the lowest was observed at low drought stress in control and azosperyllium treatments. The highest percentage of colonization was observed in low drought stress in Pseudomonas-fungi and Azotobacter-fungi treatments with an average of 44. 175 and 42.675%, respectively; and the lowest was observed at high drought stress in the control group with 26.42% and azosperyllium treatments, with 26.695%.

  Conclusion

  Microbial and fungal factors and their interactions increase root colonization, plant growth characteristics, and water uptake and thus increase plant tolerance to adverse environmental conditions such as drought stress.

  Keywords: Azospirillum, Growth Promoting Bacteria, Arbuscular Mycorrhizae, Environmental stress, Pseudomonas
 • Elahe Vaseghi *, MohammadReza Zare Mehrjerdi, Alireza Nikouei, Hossein Mehrabi Boshrabadi Pages 57-70
  Introduction

  Given the scarcity of water resources in many parts of the country, the increasing need for water, and increased volume of urban wastewater, planning to use the effluent of urban wastewater treatment plants by considering the environmental aspects as an appropriate solution is regarded to compensate for some of these scarcities and to reduce the pollutions. The recycled urban wastewater effluent is associated with many benefits and risks for human and environmental health. This research is aimed to evaluate the risk of using effluent in demanding sectors with respect to the priority of risk reduction.

  Material and methods

  In 2016, this research was conducted with the aim of assessing the risk of using the output effluent of the Northern Isfahan wastewater treatment plant. The statistical information of effluent quality was collected monthly and averaged from the laboratories of the relevant organizations. Considering six major qualitative parameters (pH, COD, BOD, TSS, TDS, and TC) and using environmental standards related to these parameters, an index was evaluated to assess the quality of treated wastewater as the Comprehensive Pollution Index (CPI). Then, using the library studies, regional studies, as well as specialized meetings with experts with knowledge about the status of output effluent of this treatment plant, risk and control checklists were prepared in the form of a questionnaire. The checklists were completed by 69 experts, and by generalizing the Frank and Morgan method, the Risk Index (RI) was calculated for potential effluent use in the study area and compared with the pollution index.

  Results and discussion

  Results of the completed checklists showed that the agricultural sector had the highest risk score against the industrial sector and the industrial sector had the highest control score against the agricultural sector. In general, the mean score of 6-item risk checklist in the agricultural sector was higher than all sectors and the risks posed to humans in all four sectors had a higher score than other risks. Comparison of the qualitative standards of using effluent and quality of output effluent of the wastewater treatment plant also showed that the measured coliform parameter had the highest distance to its standard limit compared to other parameters. Therefore, the significance of this parameter in public health and community safety had a great impact on the calculation of pollution and risk indices. Hence, the risk index for the four sectors of agriculture, green space, natural resources, and industry was 54.71%, 23.97%, 15.1%, 6.22%, respectively, and the relative pollution index was 43%, 28%, 21%, and 8%, respectively. The results of these two indices were completely matched and the agricultural sector had the highest pollution and risk indices and accounted for the priority of risk reduction, and the effluent usage in the industrial, natural resources, and green space sectors will have lower risks to humans and the environment.

  Conclusion

  According to the results of this study, using the effluent of the wastewater treatment plant in the current conditions has lower risks for industrial use and natural resources (non-desertification) than agricultural use and green space irrigation. In general, the effluent use in water-based industries and growing unproductive plants will be followed by increased access of farmers to higher quality water resources and improved human and environmental health.

  Keywords: Urban wastewater effluent, risk index, comprehensive pollution index, northern Isfahan wastewater treatment plant
 • Mojtaba G. Mahmoodlu *, Nader Jandaghi, Maryam Sayadi Pages 71-90
  Introduction

  Corrosion and precipitationare physicochemical processes that reduce the amount of water flow in water transfer pipes and the effective life of water supply facilities, increase the energy consumption for water transfer, and cause some diseases among consumers. The present study was conducted to investigate the corrosion tendency and precipitationalong the Gorganroud River from highlands to the Gorgan Gulf.

  Material and methods

  In this study, the results of the analysis of 11 physicochemical parameters (Calcium, Magnesium, Sodium, Potassium, Bicarbonate, Sulfate, Chloride, total dissolved solids, electrical conductivity, temperature, and pH) of the Gorganroud River during a period of 10 years were used (2004-2014).First, the annual mean changes in the qualitative parameters of water samples during the statistical period of the studied stations were investigated. Then, triangular diagrams were used to assess the Gorganroud River hydrochemical at the studied stations. Next, changes in water hardness as an important qualitative parameter in the industrial, agricultural, and drinking sectors were investigated along the Gorganroud River. Saturation indices were used to predict and the probability of precipitation or dissolution of some carbonate minerals (such as calcite, dolomite) and evaporites (such as anhydrite, gypsum, and halite) along the Gorganrood River. Then, the trend of changes in Langelier, Ryznar, Puckorius, Larson-Skold corrosion indices, corrosion ratio, and the calcium carbonate precipitation potential of Gorganroud River at four stations was investigated. Next, a one-way ANOVA test was used to investigate the significance level of indices in the studied stations. Finally, the relationship between mineral saturation indices and corrosion indices was investigated.  

  Results and discussion

  Based on the accumulation and distribution pattern of the samples in the triangular diagram, the dominant water type in the Gorganroud River is bicarbonate on the margin of heights, and as it enters the plain and the chloride ion concentration increases, it tends to reach full maturity, the sodium chloride type. Hardness increased along the water movement path. The results of saturation indices showed that the river’s water is supersaturated with carbonate minerals and undersaturated with evaporite minerals. Based on Ryznar, Puckorius and Larson-Skold indices, Gorganroud River water tends to cause corrosion. However, the precipitation rate increased from the margin of highlands to Gorgan Gulf. The results of the calcium carbonate precipitation potential and Langelier Index indicated that Gorganroud River tends to precipitation over the study area. Investigation of the relationship between saturation indices with corrosion indices and calcium carbonate precipitation potential showed linear relationships between qualitative indices and saturation indices. The results of the statistical test showed a significant difference between the calculated indices in the studied stations.  

  Conclusion

  Although based on the hydrochemical results the main factor controlling water chemistry of the Gorganroud River was the water-rock reaction, factors such as saline water intrusion of Gorgan Gulf in the lower part of the river and inflow of untreated effluents into the river caused rapid hydrochemical evolution of the river and reached the sodium chloride type. Increasing the number of physicochemical parameters along the river path in addition to increasing the water hardness, has reduced corrosion and increased precipitation rate. Statistical results showed a clear linear relationship between saturation indices and corrosion and sequestration indices in water.

  Keywords: Surface waters, Physicochemical parameters, Corrosion, Qualitative, quantitative indices
 • Farshad Soleimani Sardoo *, Tayebeh Mesbahzadeh, Ali Salajeghe, Gholamreza Zehtabian, Abbas Ranjbar, Mario Marcello Miglietta, Sara Karami Pages 91-110
  Introduction

  Today, dust is a major challenge for human societies. Dusts have a significant impact on the Earth's radiation budget, global biochemical cycles, soil formations, and chemical compounds in the atmosphere. This phenomenon can affect public health indicators. The Iranian Central Plateau is located in arid and semi-arid climates; it is more likely to face this phenomenon than other regions. Dust management and control depend on identifying critical hotspots and stabilizing the harvesting area. The aim of this study was to identify internal dust sources using the vertical dust flux parameter.

  Material and methods

  Kavir and Loot deserts cover a large area of the Iranian Central Plateau. In this study, the WRF-Chem model and GOCART and AFWA wind erosion schemas were used to identify dust springs. Emission fluxes were used to detect dust springs. In this regard, a severe storm was selected on 05/22/2018 by WRF-Chem model for simulation. In order to verify and select the best wind erosion schematic of the Iranian Central Plateau, the data of MERRA2 re-analysis database and surface dust concentration values ​​were used.

  Results and discussion

  The results showed that the outputs of GOCART and AFWA schemas were different. The GOCART schemas identified three strong dust sources in the study area that were located in the Jazmourian Basin, the Loot Basin, and the Central Desert (Kavir Desert), but the AFWA schemas were able to identify only one weak source in the Loot area. The results showed that Loot Desert Center, south of Jazmourian Basin, as well as Dasht-e Kavir Desert Center (Central Desert) are known as internal dust sources. So that from one square meter of these areas, it is possible for 5800 micrograms of dust to rise into the atmosphere per second. Due to the fact that the storm lasted for 12 hours, about 2 tons and 505 kg of dust were transferred to the atmosphere from each hectare of internal dust springs. The results of the GOCART schema were more consistent with the three-hour time-series data of the MERRA2 re-analysis database and were selected as the best wind erosion schematic in the Iranian Central Plateau.

  Conclusion

  The results showed that the WRF-Chem model had a good ability to resemble the dust flux in the study area. The results of the GOCART and AFWA schemas were different. The AFWA model estimated the internal dust sources to be very weak. However, the GOCART model well detected internal dust sources.

  Keywords: Dust springs, WRF-Chem Model, GOCART, AFWA schemas, Dust Emission Flux, MERRA2 Re-Analysis Base, Central Plateau of Iran
 • Hamid Sarkheil *, Meisam Fathi Nooran, Mojtaba Kalhor, Yousef Azimi, Mohammad Talaeian Araghi Pages 111-126
  Introduction

  The process of extracting and exploiting oil and gas resources requires a cycle of production, delivery, and recycling of drilling mud or drilling fluid to achieve the right composition of drilling mud and recycling it as a fundamental issue in the oil industry and also, the environment. For this purpose, waste management methods are usually used.

  Material and methods

  In this study, an alternative method was chosen instead of the conventional method of stabilization/solidification as a drilling waste management process that is environmentally and economically viable. A total of 80 samples were taken from four types of samples taken from nine levels in an oil well in the south Azadegan field, including mud-cutting mixture, washed cutting, fixed mud-cutting mixture by cement (1:12 portion), and fixed mud-cutting mixture by cement and silica (1:12 and 1:400 portion).
   

  Results and discussion

  Samples were prepared in different types of washed, with drilling fluid, stabilized, with cement, and stabilized with cement and sodium silicate to assess the concentration of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), as well as the salinity. The concentration of heavy metals in the samples showed that no waste management process is required to control or reduce the metals in the samples, but salinity and PAHs require treatment at a depth of 1800 m and more.

  Conclusion

  Summarizing the results of the analyzes showed that the washing process is better from the environmental point of view than the conventional method of stabilization/solidification because the contaminants have been removed from the drill bit, which will be utilized as the final product of this process. However, in the stabilization/solidification method, the pollutants are not purified. Therefore, the washing process was able to remove the contaminant from the excavation wells, so that the washed samples were according to the standard soil of Iran until the end of the standard drilling operation.

  Keywords: Waste management, Drilling Fluid, Stabilization, Solidification, Heavy Metals, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
 • Ali Hosseinpour, Darioush Moradi Chadegani *, Shirin Toghyani, Elham Nazemi Pages 137-160
  Introduction

  The cultural landscape since the 1990s was introduced by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as an interdisciplinary subject, and formally was determined on the agenda of the organization’s member communities, while since the 1920s, many scholars have studied and published the related theories. Human ecology is concerned with the relation between human and their environment and is closely linked to the cultural landscape and has the dual function of simultaneously realizing the promotion of cultural landscape values and improving human ecology. Human ecology theorists since 1907 AD have been trying to improve the relationship between human and the environment by doing research on cultural, social, and economic issues. The purpose of this article is to explore transformations of the cultural landscape over time and its continuity in interaction with human ecology that can be implemented in a planning process to promote cultural landscape.

  Material and methods

  The type of research in this paper was descriptive-analytical and its methodology was based on historic structural research. The time frame of this research was from 1908, when the first use of the cultural landscape took place beyond the realm of art and painting, until 2020 –the year of this research. Reviewing texts related to theoretical, technical, and experimental frameworks of the cultural landscape and human ecology, and applying documentary analysis, based on historic-structural analysis and comparative analysis, the common fields of the cultural landscape and human ecology were organized in a sequence of cause and effect relations based on time. In this research, the evidence (especially historical evidence) as the research material led the researcher to answer the question “What was it?”. This research method was historical-adaptive that evidence was interpreted with a "contingent and probabilistic" (versus algebra) view of cause and effect and used synthetic explanations. Data and information that were required for this research were historical and qualitative evidence and were gathered from four paths (1) primary texts and sources (2) secondary texts and sources (3) current texts (4) recovered texts.

  Results and discussion

  Findings of historic-structural analysis of cultural landscape showed that it is transformed and evolved from “product of nature and humanity” to “representation of the diversity of the relation between human and nature to display unique methods of sustainable land use, properties resulting from the constraints of the natural environment, and mental interaction between human with nature”. Theorists' concern in international experiences is the awareness of individuals and communities to diagnose and describe cultural landscapes in their country and attempt to register them globally in order to protect and enhance the values of the cultural landscape. This can be achieved through “cultural resources management”, which replaces “protection of cultural heritage”. While human ecology, with common substantive with cultural landscape, focuses on interactions between human and the environment in order to inform individuals and communities of the devastating impact of some human actions on ecosystems and cultural landscapes. Scholars in this field of knowledge seek to find solutions to improve the relationship between human and nature, while at the same time researchers and professional activists in the field of the cultural landscape are focused on identifying and describing cultural landscapes. On the other hand, referring to the importance of process-oriented planning and decision-making, attention to the role of actors as well as the need to emphasize the uncertainty principle, the interdisciplinary of the cultural landscape and human ecology concepts, transformations and complexities of natural environments, and anthropogenesis, “strategic planning” approach, and in particular “contingency planning”, can establish a substantive and process link between these dual knowledge domains.

  Conclusion

  The results of this paper proposed a model of contingency planning related to the cultural landscape and human ecology, with a focus on the historical study and periodic description and analysis of evidence, suggesting a two-step process with two levels (1) documentation and programming and (2) sharing, and six steps (cognition cultural landscape values, identifying cause and effect relations, analyzing the impact, developing response strategies, developing evidence-based contingency plans and sharing contingency plans related to cultural landscape values among key actors). In the first level of this process, cultural landscape values are identified and described using surveys and field observations, and then simultaneously analyzing impacts and developed response strategies by analyzing the substantive of purposeful interviews about the cause and effect relations of each of these values. In the second level, reverse the trend of decreasing cultural landscape values and promote them by proposing evidence-based contingency plans related to the cultural landscape values and sharing them among key actors.

  Keywords: human ecology, cultural landscape, antecedent planning, cultural resource management, Transformation, historic-structural analysis, comparative analysis
 • Hajar Merrikhpour *, Bahare Lorestani, Mehrdad Cheraghi Pages 161-178
  Introduction

  In recent years, changes in the amount, distribution, and quality of surface water around the world have led to special attention to these resources. So, according to the economic concerns in the social development of countries, it is important to access water of good quality. The study aimed to investigate the quality of surface water samples taken from Lake Malayer Dam Lake using the Water Quality Index of the National Institutes of Health (NSFWQI).

  Material and methods

  To evaluate the water quality of the dam lake, a total of 19 water samples were collected from different parts of the dam in May, June, September, October, and February, 2017-2018. The water parameters, including pH, soluble oxygen, total solids, oxygen biochemical demand, turbidity, temperature, nitrate, phosphate, and total coliform bacteria were measured and the effect of each parameter was calculated in the samples. Then, the water quality index was calculated. Also, the spatial variability of this index in the river and dam lake was done separately using Arc GIS software.

  Results and discussion

  The results showed that due to the high budget of nitrate and phosphate, the concentration of these elements at the input flow was higher than the output flow. Also, the results of coliform bacteria showed that the Kalan dam in all seasons and all stations have microbial contamination that is higher than the standard limitation for drinking water. The lowest value of the NSFWQI index was obtained in the course of the river and the dam lake in May (59.1) and the highest value was obtained in February (74.4). According to the results, the quality of the water leaving the dam was average. The higher water quality in February was due to the low biological oxygen demand (BOD), which could be due to the increase in oxygen dissolution and the decrease in water temperature and vital activities (respiration of organisms and decomposition of organic matter).

  Conclusion

  The results showed that the water quality in the studied stations in winter was generally more favorable due to the increasing volume of the water flow and the stored water behind the dam, the low temperature, and low agricultural activities. Agricultural activities at the beginning of the dam lake and the existence of villages near the river enter pesticides and chemical and animal fertilizers, which mainly contain pollutants such as nitrate and phosphate. Then, these pollutants move to the reservoir of the dam.

  Keywords: Kalan Dam, Coliform, Water quality index, GIS
 • Payam Yadollahi *, Babak Zohrabi, HamidReza Jafari, Nemat Hassani, AliAsghar Mortazavi, Adel Ghasemi Pages 179-198
  Background

  One of the major challenges of groundwater is its over-consumption in agriculture. Therefore, it is necessary to pay attention to water resources management to prevent the drop in groundwater levels. Chahardoli Plain in Hamadan Province has faced an increase in groundwater abstraction in recent years due to the lack of surface water resources. In this study, due to limited water resources and irregular use of groundwater, the drop in water level and its management in the aquifer of Chahardoli Plain of Asadabad was considered.

  Material and methods

  This is an applied study in which both documentary and survey methods were used for data collection. In the documentary method, the statistics of annual rainfall in a 27-year period of the General Meteorological Department of the province, and the amount of groundwater level drop (43 wells) were used. In the survey method, interviews with farmers that used groundwater resources of Chahardoli Plain (56 subjects), experts of the regional water company (40 subjects), and the necessary tools were designed to investigate the decrease in groundwater level and its side effects. Cronbach's alpha of the instrument was 0.86, which showed that it had good reliability.

  Results and discussion

  The results showed that the groundwater level has dropped by an average of 67.1 cm per year over 27 years. In contrast, the rainfall chart showed an average of 303.3 mm of precipitation per year. The overall slope of the equation for the drop in groundwater level data was -0.77 m and the overall slope of the equation for the rainfall data was 0.083 mm. This means that the slope of the groundwater was higher than the slope of the increase in rainfall. Meanwhile, the SPI index was negative in the first 21 years. The correlation coefficient between the drop in water level and precipitation was equal to r = 0.14 and p = 0.08. This showed that the relationship between groundwater level drop and precipitation was not significant. In order to interview farmers and experts on water management problems, according to the results, nine factors were examined and prioritized from the perspective of participants. Participating in farm water management courses from the experts' point of view and the existence of educational programs on radio and television for the farmers were the two main priorities. The priorities of farmers and experts regarding the factors of responsibility, risk-taking, and understanding the severity of water resource degradation were quite similar. In the case of water resources protection, non-leveling of lands was the first priority of both groups of experts and farmers. In the planning section, the first priority of farmers and experts was to develop optimal water distribution laws for the optimal use of water resources. In the case of water productivity management, the first priority of both was to replace rain-fed crops with products with high water requirements. In financial problems, according to experts, the lack of a proper and timely budget was the first priority, while farmers considered it to be reducing the price of manufactured products at the time of sale.

  Conclusion

  The results showed that management problems were related to the drop in groundwater levels in the region. Considering the consensus of experts and farmers on taking responsibility for the destruction of water resources and the effectiveness of educational programs, it seems that the preparation of educational programs on radio and television, and improving educational programs of regional water departments and agricultural institutions will increase the desire to maintain groundwater. According to the results, the decrease of groundwater level is not related to the amount of precipitation and human factors have a more important role in this regard. Therefore, all users of the plain, i.e. farmers, experts, officials in charge of water resources, agricultural jihad, and the environmental organizations have a role in reducing this problem. Therefore, these organizations should prioritize their goals in codified and integrated plans for short-term and long-term plans to conserve groundwater resources. Also, according to the results of the research, the downward trend of the aquifer level will continue in the next few years, which necessitates a serious review of water abstraction laws in the plain.

  Keywords: Aquifer management problems, Drought, Land subsidence, Chardoli plain
 • Maryam Malekoutian, Mozafar Sharifi *, Somaye Vaissi Pages 199-216
  Introduction

  Climate change is recognized as one of the largest threats to biodiversity and is expected to result in shifting species distributions and increasing extinction risk of populations that are unable to adapt or relocate to suitable habitats. In the present study, habitat suitability of the yellow-spotted mountain newt was modeled to identify the current suitable habitats, to predict the expansion or contraction of the distribution of the species under future climate change scenarios, and to determine the main environmental variables.

  Material and methods

  The studied species inhabit 57 highland streams of the Zagros Mountain range in western Iran and eastern Iraq. In the present study, species distributions were examined using the maximum entropy model (MaxEnt) for the current and the future (2050 and 2070) climate projection under two optimistic (RCP2.6) and pessimistic (RCP8.5) scenarios.

  Results and discussion

  Based on the results, precipitation of the coldest quarter (BIO13) was the most percent of contribution to predicting species distribution. Comparison of suitable habitat areas in the current and future climate conditions showed that suitable habitats area for the species will not significantly decrease under the optimistic (RCP2.6) scenario in 2070 and an increase was also observed in 2050. Although, a reduction in suitable habitats area (more than 50%) was observed in 2070 under pessimistic (RCP8.5) scenarios. The results of the model supported the hypothesis that due to future climate change, the species distribution range is likely to be conserved in the refugia located in the center and south of the distribution range and by shifting to higher altitudes.

  Conclusion

  Results obtained from the current study supported the hypothesis that the Zagros climatic refugia play an important role in conserving populations as well as habitats suitable for the Yellow-spotted mountain newtduring climate change.

  Keywords: MaxEnt, Neurergus derjugini, climate change, Modeling, Climatic variables
 • Ali Ahmadi Orkomi *, Maryam Malekpour Pages 217-236
  Introduction

  In addition to causing pollution, landfills also produce greenhouse gases. One of the best methods to assess landfills' environmental impact is to calculate and compare life cycle assessment (LCA) indicators to determine the relative stability of systems. The purpose of this study was to evaluate the environmental effects and economic implications of different methods of Saravan landfill biogas management in Rasht from 2024 forward to determine the most sustainable method for Saravan landfill gas management.

  Material and methods

  Two scenarios were considered for biogas emission estimation from the landfill. In the first scenario, the landfill will be closed in 2024, and in the second scenario, the landfill will be in operation for another 20 years (until 2044). LandGem software has been applied to estimate the amount of biogas emitted from the landfill and the accuracy of results was assessed by the mass balance technique. The LCA study was conducted for three different control situations, including an uncontrolled base case, flare utilization, and electricity generation using internal combustion engines in openLCA software. Waste transportation, landfilling, and biogas management was considered in the system boundary in the life cycle assessment. The leachate treatment process was not investigated because of its negligible effect on the studied indicators. To estimate the emission rates of wastes to the atmosphere in the life cycle assessment software, the LandGem simulation results, international emission factors, and data in the ELCD v2.3 databases were used.

  Results and discussion

  The results showed that in the first and second scenarios, the total amount of biogas generated in the landfill was over 6,600 and 10,500 Gigagrams, respectively. Also, the relative error of LandGem in predicting the generated methane was almost 3.3%. The extracted gas flow rate in the first and second scenarios from 2024 was about 1500 cubic feet per minute. Two flaring and electricity-generating using the internal combustion engine methods have been proposed for landfill gas management with capital costs of 639,000 and 7,120,000 U.S. dollars, respectively. Their annual costs were 18,000 and 918,000 U.S. dollars, respectively. Examining four environmental indicators in life cycle assessment showed that by applying flaring and electricity-generating using the internal combustion engine, global warming potential (GWP100) was reduced by about 30% compared to the uncontrolled base case. So that, the equivalent carbon dioxide emission was almost 3,245, 2,311 and 2,276 kilograms per Mega grams of input solid waste in the base case, the flaring case and the electricity generation case, respectively. Moreover, the photochemical oxidant formation potential in the base case (0.7-kilogram equivalent ethylene per Megagrams solid waste) was much more than that for the other two cases. Meanwhile, the ozone depletion potential was equal for all three management cases.

  Conclusion

  Given the LCA indicators and economic implications, internal combustion engines have been suggested as the most suitable option for landfill gas management after 2024. It not only reduced about 30% of the global warming potential, but also produced 11,000 megawatt-hours of electricity per year. This is almost equal to the average annual electricity consumption of 5,500 households in Guilan Province or 4,000 households in Rasht County.

  Keywords: Global warming, landfill, LandGem, LCA, Solid waste
 • Fatemeh Kazemiyeh *, Asma Eidi, Hosein Raheli Pages 237-254
  Introduction

  The use of renewable energy is a prerequisite for sustainable development. In this regard, the purpose of this study was to explain the factors affecting the possibility of using renewable energy in the agricultural sector from the perspective of experts of the Agricultural Jihad Organization of Urmia. We aimed to identify the effective factors in the use of new energies, to provide appropriate solutions to strengthen the positive cases and remove obstacles.  

  Material and methods

  The statistical population of the study was all experts of Agriculture Jihad Organization of Urmia city (N = 101). A questionnaire was the main research tool, the validity of which was confirmed by a panel of experts. To evaluate its reliability, 30 questionnaires were completed and Cronbach's alpha value for different sections (alpha = 0.801- 0.906) was obtained, which was an acceptable indicator for the questionnaire. Data were analyzed at descriptive (percentage, mean, standard deviation, and coefficient of variation) and inferential (correlation and regression) levels using SPSS software.  

  Results and discussion

  Prioritization of items regarding economic factors affecting the possibility of using new energies in the agricultural sector showed that the forecast of funds for investment in the field of research on the use of new energies in the agricultural sector was the first priority and the number of farmers' lands was the last. Five items were used to assess the management factors affecting the possibility of using new energy in the agricultural sector. Continuous monitoring and evaluation of the use of new energies was the first priority and communication with international centers related to renewable energy was the fifth. In measuring the socio-cultural factors affecting the possibility of using new energies in the agricultural sector, involving farmers (planning, implementation, and evaluation) in developing the use of new energies was the first priority, and organizing villagers to use renewable energy through agricultural organizations was the last. Regarding the research factors affecting the possibility of using renewable energy in the agricultural sector, establishing communication between the research sector, farmers, designers, and implementers in the development of new energy technologies was the first priority, and cooperation of agricultural experts with scientific energy associations was the last. The results of the study of educational factors affecting the possibility of using new energies in the agricultural sector showed that holding training classes for farmers on the use of renewable energy in agricultural sub-sectors was the first priority and holding in-service training courses for researchers, managers, and agricultural experts was the last priority. We also observed a positive and significant relationship between work experience, economic, socio-cultural, managerial, innovation, educational, and research factors with the possibility of using renewable energy in agriculture. The results of multiple regression showed that the variables of economic, socio-cultural, managerial, innovation, educational, and research factors have the ability to explain 0.65% of the changes of the dependent variable, i.e. the possibility of using renewable energy in the agricultural sector.  

  Conclusion

  According to the results of the research, it is suggested to train specialized and skilled manpower in the public and private sectors in the field of implementation of renewable energy projects by increasing the level of awareness and creating a positive attitude in people and farmers through educational programs and mass media, and the adoption of appropriate policies, laws, defined financial resources, as well as the provision of special facilities to support renewable energy projects in rural areas and the agricultural sector.

  Keywords: Agriculture, energy consumption, Economic factors, Environment, Sustainable development
 • Nasibe Rezvantalab, Afshin Soltani *, Ebrahim Zeinali, Salman Dastan, Alireza Foroughnia Pages 259-285
  Introduction

  Inputs such as chemical fertilizers, fossil fuels, electricity, seed, and machinery consume energy in soybean production. This energy consumption is expected to cause Greenhouse Gases Emissions (GHG). Increasing the concentration of these gases in the atmosphere could lead to Global Warming. The purpose of this study was to investigate the energy consumption and GHG in soybean production in Golestan Province, Iran.  

  Material and methods

  In this study, 140 farmers were selected to investigate the soybean production systems in Golestan Province in northeastern Iran. The data of consumed energy (machines, seeds, fertilizers, fuel, pesticides, human labor, and electricity) were collected by a questionnaire. Then fuel, input and output energy, energy indices, and global warming potential (kg eq-CO2/ha) were calculated by related coefficients.  

  Results and discussion

  Based on results, fuel and energy requirements for soybean production were estimated 210.83±0.09 L/ha and 19036.08±2.53 MJ/ha, respectively. Also, GHG emissions were calculated 2306.85±3.17 kg eq-CO2/ha. Fossil fuel and electricity consumption had the highest energy consumption and GHG emissions values, respectively, so that 62% of the total energy consumption and 75% of the total GHG emission belonged to electricity and fossil fuel consumption, respectively. Energy output derived from soybean was 42124.95±0.73 MJ/ha. The output-input ratio was estimated 2.21±0.01. Net energy gain was raised by increasing the seed yield and decreasing the input consumption such as electricity, fossil fuel, and N-fertilizer. Energy productivity was calculated 0.147±0.01 Kg/MJ. On average, 2306.85±3.17 kg eq-CO2/ha greenhouse gases were released into the atmosphere for soybean seed production.  

  Conclusion

  Focusing on optimal consumption of fossil fuels and decreasing the electricity consumption in irrigation is essential for reducing the energy consumption and greenhouse gas emissions for soybean production in Golestan Province, Iran.

  Keywords: Energy use efficiency, Global warming potential, Greenhouse gas emission, Input energy