فهرست مطالب

مطالعات آموزش زبان فارسی - پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اعظم رستمی صفحات 11-30

   تحقیق حاضر به بررسی و نقد کتاب فارسی به فارسی اثر شکوفه شهیدی میپردازد. اینکتاب با هدف تدریس به کسانی که هیچ گونه آشنایی با زبان فارسی ندارند، نوشته شده است. درس های آن از آموزش الفبا شروع شده و به آموزش چهار زمان میپردازد. این کتا ببرای یک دوره 90 ساعته طراحی شده است. در این کتاب 85 تمرین وجود دارد. 35 تمرین اولیه کتاب در درس اول برای آموزش الفبا به کار رفته اند و تمرینهای 36 تا 85 کتاب ازدرس دوم تا چهاردهم کتاب آورده شده اند. دو درس آخر کتاب فاقد تمرین است. در این پژوهش برآنیم که با تکیه بر چارچوب الیس  2003 به نقد این کتاب بپردازیم. باتوجه به تحلیلهای انجام شده در قالب این چارچوب، میتوان دریافت که در بیشتر تمرینهای این کتاب شکل طراحی تمرین به صورت تمرین نوشتاری است که در طی آن همه زبان آموزانیک فعالیت مشترک را انجام میدهند. در این قالب، تعامل زبان آموزان به صورت کاما یک طرفه است؛ یعنی «زبان آموز معلم.» در این راستا نتایج این بررسی حاکی از آن استکه باتوجه به نوع تمرینهای طراحی شده در این کتاب که برپایه آموزش دستور و با انجام مکانیکی فعالیتهایی که گاهی نوشتاری هستند، شکل گرفته، نمیتوان این کتاب را درچارچوب الیس  2003 کتابی تلکیف محور دانست و نویسندگان این کتاب با توجه به شکلو قالب آموزش طراحی شده خود بیشتر از روش دستورترجمه استفاده کرده اند تا یک روش ارتباطی.

  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، منابع آموزشی، نقد و بررسی، کتاب فارسی به فارسی، چارچوب الیس 2003
 • الهام بابایی صفحات 31-53

  مقاله حاضر به مقایسه فعل در دو گونه خوانداری/ نوشتاری و گفتاری و ضرورت آموزش آن به غیرفارس یزبانان می پردازد. سخنگویان زبان، اغلب از تغییراتی که در طولزندگی در زبانشان پدید میآید آ گاه نیستند. با توجه به اصل اقتصاد و همچنین اصل کمکوشی، افراد می کوشند تا راحت ترین راه و ساده ترین تلفظ را به کار گیرند. در نتیجه تغییر و تحول در صورت گفتاری همواره رخ می دهد و نوشتار کماکان ثابت می ماند.تغییرات زبانی در تمامی حوزه های زبان صورت می گیرد. در این مقاله تغییرات آواییمیان گونه گفتاری و گونه خوانداری/ نوشتاری در فعل مضارع اخباری بررسی می شود. به سبب وجود رادیو و تلویزیون و سهولت ارتباطات و تقریبا همگانی شدن سواد، فارسی گفتاری، بسیار گسترده شده و همه مردم آن را به کار می برند. بنابراین توصیف و تدوین کتاب فارسی گفتاری پس از فارسی نوشتاری در اولویت است. از طرفی غیرفارسی زبانانی که فارسی می آموزند، عاوه بر فراگرفتن فارسی نوشتاری نیاز دارند که فارسی گفتاریرسمی را نیز بیاموزند و حتی بسیاری از آنان فقط به فراگرفتن فارسی گفتاری نیاز دارند.در این مقاله، نگارنده تغییرات آوایی را که در میان صورت های مضارع مشترک استدسته بندی کرده تا آموزش آنها با نظمی خاص و یادگیری آنها آسان تر، ساده تر وسریع تر صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: تحلیل فعل ساده، مضارع اخباری، گونه گفتاری فعل، گونه خوانداری، نوشتاری فعل، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 • رقیه صلاحی، زهرا علیمراد، امیرسعید مولودی صفحات 55-74

  هدف از این پژوهش بررسی منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی است که فارسی آموزان عربزبان در هنگام مواجهه با واژگان فارسی با ریشه عربی استفاده میکنند. همچنین، میزان موفقیت آنان در استنباط معانی این واژگان و رابطه آن با نوع وتعداد منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی مورد استفاده آنها در این پژوهش بررسی شده است. برای این منظور، 64واژه فارسی با ریشه عربی، ابتدا خارج از بافت و سپس،در قالب یک داستان کوتاه به 10نفر فارسی آموز عرب زبان اهل کشور لبنان داده شد.بلند فکر کردن به آنها آموزش داده شد و منابع و راهبردهای مورد استفادهسپس، پروتکل آنها براساس منابع دانش، معرفی شده توسط هاستراپ  2008و راهبردهای ارایه شده توسط هو و نساجی  2014 ضبط، ثبت و بررسی شد. برای تعیین سطح این افراد، یکآزمون درک مطلب گرفته شد. نتایج نشان داد که این افراد از 18راهبرد استنباط معنی واژگان و شش منبع دانش جهت استنباط معنای واژگان فارسی دارای ریشه عربی استفاده کردند. به طور کلی، بافت متنی و دانش فرد از جهان خارج از عوامل تاثیرگذار در استنباط بودند و بین میزان موفقیت افراد در استنباط با نوع و تعداد راهبردهای استنباط معنی ومنابع دانشی که استفاده کردند رابطه معناداری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: درک مطلب، راهبردهای استنباط معنی واژگان، فارسیآموزان عربزبان، منابع دانش، واژگان فارسی با ریشه عربی
 • زینب عرب نژاد صفحات 75-88

   یادگیری زمان ها در هر زبانی یکی از مهمترین بخش های دستور است. اهمیت این بخش در زبان هایی که فعل صرف می شود به مراتب بیشتر است؛ زیرا عموما زمان فعل بر شناسه تصریفی اثرگذار است و به وسیله این شناسه ها تشخیص داده می شود. در آموزش زبان فارسی توجه به سلسله مراتب آموزشی از آسان به سخت و نیز توجه به کاربرد افعال بسیار مهم است. در این میان، فعل التزامی به خاطر ساختار و کاربردهای متنوعش دشواری بیشتری دارد. عاوه بر شکل ساختاری توجه به ابعاد معناشناختی این افعال که فقط در بافت و کاربرد، خود را نشان می دهد از موارد قابل توجهی است که تنها با تمرین و بافت شناسی و هم چنین متون کاربردی حاصل می شود. بسیاری از زمان ها همراه با خود، کنشی غیرمستقیم دارند و توجه به این ظرافت های آموزشی بسیار مهم و ضروری است. این پژوهش با نگاه به زمان افعال در زبان فارسی به چگونگی آموزش فعل التزامی و دشواری آن می پردازد و نیم نگاهی به متدهای زبان فرانسه برای آموزش این وجه دارد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان، زمان فعل، فعل التزامی، ساختارفعل، کاربرد فعل
 • مرتضی قمبری صفحات 89-103

  مقاله حاضر به بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس ادبیات فارسی پایه هفتم شهرستان یزد میپردازد. بدین منظور جامعه آماری در هفت مدرسه این شهرستان شامل: مدیران 10نفر، معلمان پایه هفتم 8 نفر و هم چنین 50 نفراز اولیای دانش آموزان مقطع هفتم میباشد که به صورت روش نمونه گیریتصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش از پرسشنامه 32 گویه محقق ساخته استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده پژوهش درصد فراوانی و روشامتیاز دهی به گویه های پرسشنامه است. پس از محاسبه امتیازات، مواردی که امتیاز بالای 190را کسب کردند، به عنوان موثرترین عوامل ضعف دانش آموزان در نظر گرفته شدند که به ترتیب عبارتند از: عدم تسلط بعضی از آموزگاران پایه هفتم در تفهیم و تسهیل درس ادبیات فارسی ،229 کیفی بودن نمرات در دوره ابتدایی و کمی شدن آن در کلاس هفتم ،222 کم توجهی به ادبیات فارسی دررسانه ملی ،216 تخصصی نبودن آموزگاران در دوره ابتدایی ،206 عدم رغبت دانش آموزان به درس ادبیات فارسی به علت ندانستن چگونگی روش خواندن،203 عدم اهمیت به درس ادبیات فارسی در جامعه ،200 عدم وجود مشاورتحصیلی در مدارس ،195عدم آ گاهی اولیا از اهمیت درس ادبیات در زندگی 194و عدم توجه اولیاء به درس ادبیات فارسی . 

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: ادبیات فارسی، ضعف دانش آموزان، پایه هفتم، عادات مطالعه، پیشرفت تحصیلی
 • عمر محمدی صفحات 105-130

   موضوع این پژوهش بررسی نقش وابسته های بعد از ضمایر متکل م و مخاطب جمع (ما و شما) در زبان فارسی است. این موضوع در زبان عربی به باب «اختصاص»مشهور است و به چنین وابسته هایی مخصوص گفته میشود که از منصوباتص و دقیق وجود است اما در زبان فارسی، برای این گونه وابسته ها، اسمی مشخ ندارد. گروهی از دستورنویسان اصا به چنین موردی نپرداخته اند؛ پارهای، آنها رابدل (و عطف بیان) نامیده اند و خیامپور به چنین وابسته ای مسندالیه (فاعل) گفته است. با توجه به نقش قواعد دستوری در آموزش زبان و نیز به دلیل تشتت آراءدر این باب، پرداختن به این مساله ضروری به نظر میرسد. برای این منظوراز جامعه آماری - که کتب و مقالات چاپ شده دستوری است- بیش از پانزده کتاب دستور، به عنوان نمونه انتخاب شده و در آنها به بررسی مقوله های مرتبط بااین مساله (بدل و عطف بیان) پرداخته شده است. تحقیق از نوع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی، انجام شده است. نتیجه نشان میدهد که بدل یا عطف بیان یا مسندالیه نامیدن چنان وابسته هایی دقیق و علمی نیست. مطالعه این مقاله،درک درستتری از این مقوله به دست میدهد.

  کلیدواژگان: دستور زبان، بدل، وصف ضمیر، شناسای ضمیر، زبان شناسی
|
 • Azam Roostami Pages 11-30

  The present study examines and critiques Persian-to-Persian books by Shokoofeh Shahidi. This book has been written for the purpose of teaching to those who have no familiarity with the Persian language. Its lessons begin with the teaching of the alphabet and deal with the teaching of the four times. This book is designed for a period of 90 hours. There are 85 exercises in this book. The 35 basic book exercises in the first lesson are used to teach the alphabet, and exercises 36 to 85 of the books from the second to the fourteenth book are included. The last two lessons of the book lack practice. In this study, we intend to critique this book based on the framework of Ellis (2003). According to the analysis done in the framework of this framework, it can be seen that in most of the exercises in this book, the design of the exercise is in the form of a writing exercise that you are currently studying. In this format, language learners' interaction is coma one-way; That is, the "teacher's teacher" in this regard suggests that the results of this study indicate that according to the type of exercises designed in this book, which is based on order training and mechanical activities that are sometimes written, this book can not be included. In the context of Ellis (2003), he considered the book to be central to interpretation, and the authors of this book, considering the form and format of the training designed by him, used more than the method of translation translation as a method of communication.

  Keywords: Persian language teaching, Educational Resources, Review, Persian to Persian book, Ellis Framework
 • Elham Babaei Pages 31-53

  The present article compares the verb in two types of reading / writing and speaking and the necessity of teaching it to non-Persian speakers. Speakers of language are often unaware of the changes that occur in their language throughout life. Due to the principle of economics as well as the principle of diligence, people try to use the easiest way and the simplest pronunciation. As a result, there is always a change in the form of speech and the writing of the coma remains constant. Linguistic changes take place in all areas of language. This article examines the phonetic changes between the spoken form and the reading / writing form in the news items. Due to the existence of radio and television and the ease of communication and the almost universalization of literacy, spoken Persian has become very widespread and is used by all people. Therefore, the description and compilation of spoken Persian books is a priority after written Persian. On the other hand, non-Persian speakers who learn Persian, in addition to learning written Persian, also need to learn official spoken Persian, and many of them do not just need to speak Persian. In this article, the author has taken the phonetic changes that are common among the subjects' faces and accepted them so that you can teach and discipline them.

  Keywords: Simple verb analysis, News items, Verbal form of verb, Verb reading, writing genre, Teaching Persian language to non-Persian speakers
 • Roghayeh Salahi, Zahra Alimorad, AmirSaeed Moloudi Pages 55-74

  The purpose of this study is to examine the sources of knowledge and strategies of derivation. It means that Persian language learners use Arabic roots when confronted with Persian words. Also, the degree of their success in deriving the meanings of these words and its relationship with the type and number of knowledge sources and semantic derivation strategies used by them in this study has been investigated. For this purpose, 64 Persian words with Arabic roots, first out of the fabric and then, in the form of a short story, were given to 10 Persian-speaking students of the Lebanese language. They were taught to think long and then the resources and strategies used, then the protocol They were recorded, recorded and reviewed based on the knowledge sources introduced by Hastrap (2008) and the strategies provided by Hu and Textile (2014). A comprehension test was taken to determine the level of these individuals. The results showed that these individuals used 18 strategies of semantic inference of words and six sources of knowledge to infer the meaning of Persian words of Arabic origin. In general, the textual context and individual knowledge from outside the world were among the influential factors in derivation, and the degree of success of individuals in inference was related to the type and number of methods of inferred meaning and inhibition of knowledge.

  Keywords: Comprehension, Strategies for the semantic derivation of words, Persian language learners, Sources of knowledge, Persian words with Arabic roots
 • zeinab Arabnezhad Pages 75-88

  Learning time in each language is one of the most important parts of the order. The importance of this section in the languages ​​that the verb is spent is far more, because the verb time is generally influenced by the methodology and is diagnosed with these identifiers. In Persian language teaching, attention to the educational hierarchy is easy to think and also attention to the use of very important verbs. In this regard, the verb is more difficult due to its structural structure and applications. In addition to structural form, attention to the semantic dimension These verbs that only in the texture and application show that there are significant cases that are only achieved by exercise and histology, as well as applied texts. Many times with themselves have an indirect relationship and attention This subtlety of training is very important and necessary. It now looks at the time of the verbs in the Persian language, how it teaches the obligatory verb and its difficulty, and now takes a look at the methodical language of the language.

  Keywords: language teaching, verb tense, Obligatory verb, Verb structure, ‌Using verbs
 • morteza ghambari Pages 89-103

  The present article examines the causes of students' weakness in the seventh grade Persian literature course in Yazd. For this purpose, the statistical population in seven schools of this city includes: principals (10 people), seventh grade teachers (8 people) and also 50 parents of seventh grade students who have been selected by random sampling method. In this study, a 32-item researcher-made questionnaire was used. The statistical method used in the research is the frequency percentage and the method of scoring the items of the questionnaire. After calculating the scores, the cases that scored above 190 were considered as the most effective factors of students' weakness, which are: Lack of mastery of some seventh grade teachers in understanding and facilitating Persian literature course (226), qualitative Lack of grades in elementary school and its decrease in seventh grade (222), lack of attention to Persian literature in the national media (216), lack of specialization of teachers in elementary school (206), students' reluctance to study Persian literature due to not knowing how Reading method (203), lack of importance to Persian literature in society (200), lack of educational counselors in schools (195), lack of parental awareness of the importance of literature in life (194) and lack of parental attention to Persian literature (191) ).

  Keywords: Persian the literature, Weakness of students, seventh grade, Study habits, Achievement
 • omar Mohammadi Pages 105-130

  The subject of this research is the study of the role of dependents after the pronouns of the speaker and the addressee (us and you) in Persian. This issue is known in Arabic for its specificity and is called such special dependencies, which is one of the exact appointments, but in Persian, there is no specific name for such dependencies. A group of grammarians have not dealt with this at all; Some have called them a substitute (and inflection of expression) and Khayyampour has called such a dependent a messenger. Given the role of grammatical rules in language teaching and also due to the divergence of opinions in this regard, it seems necessary to address this issue. For this purpose, more than fifteen grammar books have been selected as a sample from the statistical community - which is a book of published books and articles - and in them, the categories related to this issue (exchange and conversion) have been studied. The research is of library type and descriptive-analytical method. The result shows that calling such an exchange or inflection an expression or a metaphor is not such a precise and scientific dependence. Studying this article gives a better understanding of this category.

  Keywords: Grammar, Reciprocate, Description of pronoun, Pronoun identification, Linguistics