فهرست مطالب

نوآوری در علوم و فناوری غذایی - پیاپی 47 (بهار 1400)

نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی
پیاپی 47 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی نیک فرجام، سید محمدعلی رضوی*، محمدحسین حداد خداپرست، خلیل بهزاد، مصطفی شهیدی نوقابی، جواد فیضی صفحات 1-14

  از بین بردن رنگ شکر از مهمترین اهداف تصفیه خانه های شکر خام می باشد. همچنین رنگ و خاکستر مهمترین تاثیر را روی کیفیت شکر متبلور می گذارند. به منظور تولید محصولی با کیفیت بالا هر سال هزینه های عملیاتی و تجهیزات زیادی برای حذف رنگ و خاکستر در هر کارخانه قند و تصفیه خانه صرف می شود. کیفیت شکر وابسته به کیفیت شربتی است که از آن شکر ساخته می شود، بنابراین فرآیند موثر تصفیه، که توانایی تولید شربت شفاف با مقدار رنگ پایین را دارا باشد، در صنعت قند ضروری است.در این تحقیق تیمارهای بریکس در سه سطح40، 50 و 60، دبی شربت در سه سطح 4، 6 و 8 لیتر در دقیقه و دما در سه سطح40، 50 و60 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد و آزمون های درجه خلوص (کوسیان)،pH ، درصد قند انورت، رنگ و خاکستر مطابق با روش های  ICUMSA اندازه گیری شد و بر اساس کارایی هر یک از تیمارها در متغیرهای وابسته و همچنین با توجه به خصوصیات شربت حاصل، بهینه یابی توسط روش سطح پاسخ انجام شد. مدل ارایه شده توسط سطح پاسخ برای پاسخ های رنگ، pH، قند انورت و کوسیان معنی دار شد و مشخص شد که استفاده از ازن در پارامترهای مهم در صنعت قند شامل کاهش رنگ دارای اثر مثبت می باشد و بر روی سایر پارامترها از جمله pH، قند انورت و کوسیان دارای اثر بسیار کمی می باشد و بر روی خاکستر اثر معنی داری نداشت. تیمار بهینه معرفی شده بر اساس مدلسازی عددی، دما °c 53، شدت جریان (lit/min)2/4 و بریکس 54 تعیین گردیدو مشخص شد که تفاوت معنی داری بین مقدار بهینه مشخص شده توسط نرم افزار و مقدار تجربی به دست آمده وجود ندارد (05/0<P) و نقاط بهینه به درستی مشخص شده اند.

  کلیدواژگان: ازن، شکر خام، رنگبری، ازن زنی، بهینه یابی، سطح پاسخ
 • محمد مهدی نعمت شاهی*، امیرحسین الهامی راد، نفیسه نعمت شاهی، سید حسین استیری صفحات 15-29

  ‎در‎‎این پژوهش ساختار اسیدهای چرب، اجزاء توکوفرولی، استرول ها و نوع ‏ترکیبات فنلی عصاره های حاصل از برگ گیاه پرسیاوشان شناسایی شد و سپس ‎‎تاثیر‎‎حلال های متانول و اتانول ‎‎بر‎‎استخراج‎‎ ترکیبات پلی فنلی‎‎ و ‎‎فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره استخراجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اسید پالمتیک اسیدچرب اشباع غالب ‏عصاره، گاما و بتا توکوفرول بیشترین ترکیبات توکوفرولی، سیتواسترول بالاترین میزان استرول ها و سیرینژیک اسید و هیدروکسی ‏تیروزول ترکیبات فنلی غالب در عصاره برگ پرسیاوشان بودند. اندازه گیری ترکیبات فنلی نیز نشان داد که در عصاره های ‏استخراج شده با هر دو حلال، با افزایش غلظت عصاره تا 1000 پی پی ام میزان ترکیبات پلی فنلی استخراج شده در عصاره متانولی و اتانولیبه ترتیب تا 65/240 و 40/142 میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره افزایش یافت، با ‏این تفاوت که درصد استخراج این ترکیبات آنتی اکسیدانی توسط حلال متانول به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از حلال اتانول بود. در ‏مرحله بعد، با اندازه گیری فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی و مقایسه آن ‏با آنتی اکسیدان سنتزیبوتیل هیدروکسی تولوین (BHT) ‏در غلظت 200 پی پی ام، مشخص شد که افزایش خاصیتآنتی اکسیدانی عصاره های متانولی و اتانولی ‏وابسته به غلظت می باشد، بدین معنی که با افزایش غلظت عصاره ها از 200 پی پی ام تا 1000 پی پی ام، خاصیت آنتی اکسیدانی به ‏طور چشمگیری افزایش یافت و در یک غلظت ثابت، عصاره استخراج شده با حلال متانول دارای فعالیت رادیکال گیرندگی بیشتری ‏نسبت به عصاره اتانولی بود و هر دو عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به آنتی اکسیدان سنتزی ‏BHT‏ داشتند. به ‎‎طور‎‎کلی‎‎نتایج ‎‎این پژوهش‎‎نشان‎‎ داد‎‎ متانول‎‎ حلال ‎‎موثرتری‎‎ در ‎‎استخراج‎‎ ترکیبات ‎‎فنلی برگ گیاه پرسیاوشان می‎‎باشد. ‏‎‎همچنین ‎‎همبستگی‎‎ مثبتی ‎‎بین‎‎ میزان‎‎ ترکیبات‎‎ فنلی ‎‎با ‎‎فعالیت‎‎ ضد اکسایشی ‎‎وجود‎‎دارد. ‏

  کلیدواژگان: ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی، عصاره، برگ پرسیاوشان
 • حسن رشیدی*، فوژان خراسانیان، مسعود نجف نجفی صفحات 31-41

  مقادیر 5/2، 5، 5/7، 10، 5/12 و 15 درصد پودر عصاره کتان با ماست آبگیری شده مخلوط و سپس خشک کردن پاششی انجام شد. آزمون های انجام شده بر روی پودر کشک شامل آزمون های شیمیایی (رطوبت، چربی، پروتئین، pH واسیدیته)، حسی (طعم، رنگ، بو، مزه و پذیرش کلی) و فیزیکی (حلالیت و ویسکوزیته) بود. نتایج نشان داد که با افزایش درصد عصاره، میزان pH، رطوبت و چربی افزایش و مقدار اسیدیته و پروتئین کاهش معنی داری داشت (05/0 ≥p). در خصوص ویژگی های فیزیکی، افزایش مقدار عصاره کتان در پودر کشک باعث کاهش حلالیت و افزایش معنی دار (05/0 ≥p) ویسکوزیته شد. ارزیابی حسی نمونه های پودر کشک نشان داد که افزودن عصاره کتان باعث کاهش امتیاز رنگ محصول شد. همچنین بیشترین مقدار امتیاز قوام مربوط به نمونه دارای 15 درصد عصاره کتان بود که با سایر تمونه ها اختلاف معنی داری (05/0 ≥p) داشت. افزودن عصاره کتان اثر معنی داری (05/0 ≥p) بر امتیاز بوی نمونه های مختلف نداشت. از سوی دیگر نتایج نشان داد که افزودن عصاره بذر کتان تا 5/7 درصد اثر معنی داری بر امتیاز طعم نمونه ها نداشت اما در مقادیر بیشتر باعث کاهش معنی دار (05/0 ≥p) امتیاز طعم شد که عمدتا به دلیل ایجاد ته مزه تلخ بود. به همین ترتیب امتیاز پذیرش کلی نیز در نمونه های دارای حداکثر 5/7 درصد عصاره کتان مشابه نمونه شاهد بود و پس از آن با افزایش عصاره کتان امتیاز پذیرش کلی کاهش معنی داری (05/0 ≥p) داشت.

  کلیدواژگان: کشک، کتان، فراسودمند، خشک کردن پاششی، ماست
 • عبدالرضا آقاجانی، سید علی مرتضوی*، فریده طباطبایی یزدی، مسعود شفافی زنوزیان، محمدرضا سعیدی اصل صفحات 43-61

  در این پژوهش، پس از عصاره گیری گیاه چویل و ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با تکنیک فراصوت و با کمک اتانول 70/99 درصد، سطوح 1/0 تا 1 درصد از هر دو عصاره مطابق فرمولاسیون به نمونه های شیر تزریق و ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسLa-5تولید گردید. سپس طی 21 روز، آزمون تعیین pH، آب اندازی، پارامترهای رنگی (L*a*b*) و شمارش سویه پروبیوتیک انجام شد. با افزایش زمان ماندگاری، مقادیر pHکاهش و آب اندازی، افزایش یافت. تیمارهای حاوی سطوح مختلف عصاره چویل، pH کمتر و آب اندازی بیشتری را نشان دادند. در مورد پارامترهای رنگی ، با افزایش زمان نگهداری تا روز چهاردهم، شدت روشنایی (L*) کاهش و شدت رنگ سبز (a*) نمونه ها افزایش یافت و از روز چهاردهم تا روز پایانی، روند شدت روشنایی و سبزی نمونه ها به ترتیب افزایشی و کاهشی بود. تیمارهای حاوی عصاره چویل، میانگین L* کمتر وa* بیشتری در مقایسه با عصاره اسپیرولینا داشتند. پارامترb* با گذشت زمان کاهش یافت و بالاترین میانگین (زردی بیشتر) مربوط به تیمارهای حاوی عصاره چویل بود. از نظر تعداد باکتری، با گذشت زمان نگهداری تا روز چهاردهم، تعداد این سویه افزایش معنی داری داشت و بعد از آن، یک سیکل لگاریتمی کاهش یافت، اما بیش از تعداد تعیین شده استاندارد در ماست پروبیوتیک بود. تیمارهای حاوی عصاره اسپیرولینا، میانگین تعداد باکتری بالاتری را نشان دادند.به کارگیری عصاره اسپیرولینا در مقایسه با عصاره چویل نتایج بهتری را از نظر pH، رنگ و شمارش پروبیوتیک به دست داد، در عین حال، استفاده از هر دو عصاره توانست موجب بهبود رنگ و افزایش تعداد پروبیوتیک گردد.

  کلیدواژگان: اسپیرولینا پلاتنسیس، چویل، رنگ، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، ماست پروبیوتیک
 • زینب گرایلی، علیرضا صادقی ماهونک*، شیما کاوه صفحات 63-77

  در سال های اخیر شناسایی خواص سلامتی بخش آلویه ورا منجر به افزایش توجه محققین به پتانسیل آن در غنی سازی محصولات غذایی گشته است. هدف از این پژوهش تولید نوشیدنی فراسودمند بر پایه ی آب پرتقال با استفاده از ژل آلویه ورا بود. تاثیر   غلظت های مختلف ژل آلویه ورا  (20، 25، 30 و 40 درصد) بر خواص آنتی اکسیدانی (فعالیت مهار رادیکال DPPH، میزان ترکیبات فنولی، فلاونوییدی و اسید آسکوربیک) و ویژگی های فیزیکو شیمیایی (اسیدیته، pH، بریکس، رطوبت، خاکستر و ویسکوزیته) نوشیدنی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت ژل آلویه ورا در فرمولاسیون خاصیت آنتی اکسیدانی نوشیدنی افزایش یافت به طوریکه با افزایش غلظت آلویه ورا از 20 به 40 درصد، فعالیت مهار رادیکال DPPH از 79/42 درصد به 26/65 افزایش یافت. میزان ترکیبات فنولی و فلاونوییدی و محتوای اسید آسکوربیک نمونه با غلظت 40 درصد     آلویه ورا، به ترتیب 66/ 69 (mg/ml)، 93/6 (mg/ml) و 1/77 (mg/100ml) محاسبه شد. مقدار این ترکیبات در تمامی نمونه ها پس از پاستوریزاسیون به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج آزمون های فیزیکو شیمیایی نشان داد که با افزایش غلظت ژل آلویه ورا، میزان اسیدیته، بریکس، ویسکوزیته و شاخص روشنایی رنگ نمونه ها به طور معنی داری افزایش و pH به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که نمونه حاوی 30 درصد ژل آلویه ورا از بیشترین پذیرش کلی برخوردار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ژل آلویه ورا با دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی می تواند به طور موفقیت آمیزی در گسترش تولید نوشیدنی های فراسودمند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آلوئه ورا، آنتی اکسیدان، پرتقال، غنی سازی، نوشیدنی فراسودمند
 • ایسان علی پور، نارملا آصفی* صفحات 79-93

  محصولات غذایی سرخ شده به دلیل ویژگی های لذت بخش حسی از محبوبیت بالایی بین مصرف کنندگان برخوردار می باشند. با این حال، محتوای بالای روغن این محصولات، تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان به شمار می آید. استفاده از پیش تیمارهای آنزیم بری و فراصوت می تواند میزان جذب روغن را در تولید محصولات سرخ شده کاهش دهد. در این پژوهش تاثیر پیش تیمارهای آنزیم بری (2 و 4دقیقه و زمان صفر برای نمونه شاهد)، فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز (20 و 40دقیقه و زمان صفر برای نمونه شاهد)، دما (130، 150 و 180درجه سانتی گراد) و زمان سرخ کردن (4، 5 و 6دقیقه) بر میزان رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی، سفتی و اندازه گیری رنگ(L*, a*, b*)  به روش پردازش تصویر کدو طی فرآیند سرخ کردن عمیق با استفاده از روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بکارگیری پیش تیمار فراصوت و آنزیم بری با جلوگیری از خروج رطوبت میزان جذب روغن و سفتی نمونه ها را کاهش می دهد. با افزایش زمان و دمای سرخ کردن میزان چروکیدگی افزایش پیدا کرد و اثر پیش تیمارهای آنزیم بری و فراصوت در کاهش میزان چروکیدگی در سطح احتمال 5٪ p < معنی دار بود. سفتی بافت نمونه با افزایش زمان سرخ کردن رفتار دو گانه از خود نشان داد و در دماهای میانی سرخ کردن کمترین سفتی بافت مشاهده شد . در طی فرآیند سرخ کردن با افزایش زمان و دما فاکتور روشنایی (L*) کاهش یافت و اعمال پیش تیمارهای آنزیم بری و فراصوت مانع کاهش فاکتور روشنایی (L*) در نمونه ها شد. شرایط بهینه پیش تیمار فراصوت، آنزیم بری، دما و زمان سرخ کردن در نمونه های سرخ شده کدو تحت شرایط عمیق به ترتیب 40 دقیقه، 94/3 دقیقه، 19/163 درجه سانتی گراد و 4 دقیقه تعیین گردید.

  کلیدواژگان: کدو، سرخ کردن عمیق، فراصوت، آنزیم بری، روش سطح پاسخ
 • اعظم مجیدی، شاداب شهسواری*، حسین عطار صفحات 95-106

  گیاه ترخون حاوی اسانسی است که شامل روغن های ضروری از جمله سینیول، استراگول، اوسیمن و فلاندرن می باشد. این روغن ها دارای خواص دارویی بسیاری هستند. در این پژوهش، از دو ماده اینولین و بتاسیکلودکسترین به عنوان دیواره بصورت تک یا مخلوط در نسبت های مختلف 0 تا 100 درصد (وزنی/وزنی) و از اسانس ترخون به عنوان هسته با نسبت های مختلف 1 تا 5 و با کمک نرم افزار طراحی آزمایش استفاده شد. به منظور تهیه نانو کپسول ها از دستگاه اولتراسوند استفاده شد. قطر نانوحامل های تهیه شده و همچنین شاخص توزیع اندازه ذرات با دستگاه پراکنش نور دینامیک اندازه گیری شده و سپس همه نمونه ها در خشک کن پاششی خشک شدند. جهت بررسی شکل نانوکپسول ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری، برای بررسی ساختار از طیف سنجی مادون قرمز و برای تعیین مقاومت حرارتی آنالیز وزن سنجی حرارتی استفاده شد. نتایج نشان داد نانو کپسول بهینه با مشخصات اندازه ذره 110 نانومتر، شاخص توزیع اندازه ذرات برابر با 48/0، راندمان کپسولاسیون 73% و میزان رطوبت 94% به دست آمد. همچنین مطالعه رهایش اسانس در محیط آزمایشگاه میزان 99% در طول 72 ساعت را نشان داد. نانو کپسول ترخون تهیه شده در شرایط بهینه با اندازه کوچک و ساختار صاف و مسطح، همچنین پایداری حرارتی بالا می تواند به عنوان حامل مناسبی برای مصارف صنایع غذایی به کار رود.

  کلیدواژگان: نانو کپسول، ترخون، اینولین، بتاسیکلودکسترین، طراحی آزمایش
 • ماندانا بی مکر*، فرشته نوروزی، علی گنجلو صفحات 107-118

  در این مطالعه استفاده از تابش مایکروویو به عنوان پیش تیمار جهت امکان سنجی افزایش راندمان استخراج روغن از بذر کدو تخم کاغذی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در چهار سطح توان مایکروویو (180، 450، 600 و 900 وات) و 4 سطح مدت زمان تابش (30، 60، 90 و 120 ثانیه) پیش تیمار شدند و سپس توسط روش سنتی سوکسله با حلال هگزان روغن آنها استخراج گردید. براساس نتایج حتی اعمال کمترین سطوح متغیرهای پیش تیمار (180 وات و 30 ثانیه) راندمان استحصال روغن (02/0 ± 22/27 درصد) در مقایسه با مقدار روغنبذرهای پیش تیمار نشده (04/0 ± 88/26 درصد) بیشتر است. حداکثر مقدار روغن (04/0 ± 19/35 درصد) با استفاده از پیش تیمار مایکروویو تحت شرایط 600 وات و 90 ثانیه مدت زمان تابش و سپس اجرای روش سوکسله به دست آمد. استفاده از شرایط مذکور پیش تیمار باعث کوتاه تر شدن فرایند استخراج از 360 به 300 دقیقه گردید. کوتاه تر شدن زمان استخراج منجر به توانایی بیشتر روغن در جهت مهار رادیکال های آزاد DPPH و HO گردید. پروفایل اسید چرب نمونه های به دست آمده با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی - آشکارساز جرمی شناسایی گردید. لینولییک اسید فراوان ترین اسیدچرب (بیشتر از 38 درصد) موجود در روغن به دست آمده بود. استفاده از پیش تیمار مایکروویو تاثیر قابل توجهی بر ترکیب اسید چرب نمونه ها نداشت. نتایج نشان داد که پیش تیمار تابش مایکروویو می تواند یک تکنیک امیدبخش در جهت افزایش کمی و کیفی استخراج روغن از بذر های کدو تخم کاغذی با استفاده از روش سنتی سوکسله باشد.

  کلیدواژگان: مایکروویو، کدو تخم کاغذی، روغن، فعالیت ضد رادیکالی، اسید چرب
 • غلامحسین حقایق*، نفیسه زاوه زاد صفحات 119-129

  بیماران سلیاکی جهت کاهش مشکلات گوارشی خود، نیازمند مصرف محصولات بدون گلوتن به صورت مادام العمر هستند. در این تحقیق از پودر مالت بدون گلوتن سورگوم در سطوح صفر، 1، 2، 3، 4 و 5 درصد به عنوان یک افزودنی طبیعی و مجاز در فرمولاسیون اشترودل استفاده شد و رطوبت، تخلخل، حجم مخصوص، سفتی بافت (1 و 72 ساعت پس از پخت) و پذیرش کلی نمونه‏ های تولیدی ارزیابی گردید. یافته‏های این پژوهش نشان داد با افزایش سطح پودر مالت در فرمولاسیون اولیه، بر میزان رطوبت نمونه ‏های تولیدی افزوده شد. این در حالی بود که نمونه حاوی 1، 2 و 3 درصد پودر مالت سورگوم بخصوص نمونه حاوی 3 درصد از بافت نرم‏تر در بازه زمانی 1 ساعت پس از پخت و تخلخل و حجم مخصوص بیشتری نسبت به نمونه شاهد برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد تمام نمونه‏ های حاوی پودر مالت سورگوم دارای بافت نرمتر در بازه زمانی 72 ساعت پس از پخت بودند. در نهایت داوران چشایی بالاترین امتیاز پذیرش کلی را به اشترودل‏های حاوی 3 درصد پودر مالت سورگوم دادند.

  کلیدواژگان: آلفاآمیلاز، اشترودل تخمیری، بافت، بدون گلوتن، پذیرش کلی
 • هنگامه تجلی طهرانی، علیرضا فرجی*، سید علی مشعشعی صفحات 131-147

  هدف از این پژوهش، بررسی خصوصیات کیفی کیک روغنی با چربی و قند کاهش یافته با استفاده از صمغ چرخک، فیبر بامبو و سوکرالوز بود. برای این منظور، فیبر بامبو (در سطوح صفر، 5/1،2 و 3 درصد وزنی- وزنی آرد)، صمغ چرخک (در سطوح صفر، 8/0، 1 و 5/1 درصد وزنی- وزنی آرد) و سوکرالوز (416/0 درصد وزنی- وزنی آرد) در نمونه های کیک مورد استفاده قرار گرفت و آزمون های فیزیکوشیمیایی، حجم سنجی، بافت سنجی (اینستران)، رنگ سنجی، ارزیابی حسی (ارگانولپتیکی) و اندازه گیری کالری کل بر روی نمونه ها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بالاترین میزان ویسکوزیته خمیر، میزان pH، فعالیت آبی (aw) و پروتئین کیک در تیمار محتوی 3% فیبر بامبو، 5/1% صمغ چرخک و 416% سوکرالوز (T7) و پایین ترین میزان ویسکوزیته خمیر، پروتئین و aw در نمونه کنترل مشاهده شد. میزان قند و چربی نمونه کنترل به طور معنی داری بالاتر از تیمارهای دیگر بود. حجم مخصوص نمونه کنترل و پس از آن تیمار T7 به طور معنی داری بالاتر از نمونه های دیگر بود. رطوبت نمونه T7 در تمامی بازه های زمانی به طور معنی داری بالاتر از دیگر تیمارها بود و پایین ترین میزان رطوبت متلعق به نمونه کنترل بود. پایین ترین میزان کالری کل در تیمار T7 مشاهده شد. نتایج حاصل از رنگ سنجی نمونه ها نشان داد که مولفه رنگیL* تمامی نمونه ها بطور معنی داری بیشتر از نمونه کنترل بود. مولفه رنگی b* تمامی تیمارها به استثنای تیمار T1 ببیشتر از نمونه کنترل بود. میزان نیرو بر حسب نیوتن برای تیمار T1، در تمامی بازه های زمانی به طور معنی داری بالاتر از دیگر تیمارها بود. بالاترین امتیاز حسی متعلق به نمونه کنترل و سپس تیمار T7 بود. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که می توان با افزودن 3% فیبر بامبو، 5/1% صمغ چرخک و 416% سوکرالوز به فرمولاسیون کیک روغنی، محصولی با ویژگی های کیفی مطلوب و مورد پسند مصرف کنندگان تولید کرد.

  کلیدواژگان: کیک روغنی، صمغ چرخک، فیبر بامبو، سوکرالوز
 • فاطمه علی محمدی*، شبنم حقیقت خواجوی، رضا صفری صفحات 149-159

  با توجه به زیان‏های ناشی از مواد افزودنی، طعم‏ دهنده‏‎های مصنوعی و شیمیایی، جایگزین کردن آن‏ها با گیاه دارویی به لیمو راه‏حل مناسبی برای بهبود خواص کیفی و ویژگی‏ های فیزیکوشیمیایی می‏باشد. هدف از این پژوهش تهیه عصاره گیاه به‏ لیمو و افزودن آن به بستنی به منظور حفظ ماندگاری خواص این گیاه و بهبود خواص کیفی بستنی بود. استخراج عصاره به‏ لیمو به روش غوطه‏ وری با اتانول 80 درصد انجام گرفت و عصاره تهیه ، به آمیخته بستنی افزوده شد. تیمار‏های تهیه شده شامل بستنی شاهد و بستنی حاوی غلظت‏های 02/0 و 05/0 درصد از عصاره به لیمو بودند. نمونه ‏ها تحت آزمون‏های ویسکوزیته، pH، میزان ذوب، سفتی بافت، وزن مخصوص و ارزیابی حسی در روزهای صفر، 30 و 60 قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزودن عصاره گیاه به ‏لیمو موجب به افزایش ویسکوزیته، وزن مخصوص و سفتی بافت شده و همچنین کاهش میزان ذوب و pH را بدنبال دارد. لازم به ذکر است که نمونه‏ های بستنی حاوی عصاره از نظر طعم و پذیرش کلی، امتیاز بالاتری را نسبت به نمونه ‏ی شاهد کسب نمودند. نتایج حاصل از آنالیز واریانس داده‏ ها نشان داد، عصاره به ‏لیمو با غلظت‏ 05/0 می‏تواند ترکیب مطلوبی برای افزودن به بستنی، به منظور رسیدن به محصولی با کیفیت بالا باشد.

  کلیدواژگان: بستنی، ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی، ارزیابی حسی، عصاره به لیمو
 • مریم جعفرزاده مقدم*، فاطمه رضایی درزیکلا، امیر توکمه چی صفحات 161-172

  محصولات لبنی در تغذیه و سلامتی مردم نقش مهمی دارند و پنیر منبع غنی از پروتئین، چربی و مواد معدنی است که به خاطر اهمیت بالای آن جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی مردم دارا است. با این وجود آلودگی آن به میکرواورگانیسم های پاتوژنی مثل استافیلوکوکوس می تواند سلامت انسان را به خطر بیاندازد. در این پژوهش 46 نمونه پنیر سنتی تهیه شده از شیر گوسفند شامل 23 نمونه پنیر آب نمکی و 23 نمونه پنیر کوزه ای (کوپه) از مناطق مختلف شهرستان ماکوجمع آوری و میزان فراوانی استافیلوکوکوس اوریوس کواگولاز مثبت با روش کشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون های بیوشیمیایی نشان داد که 2/28 % پنیرهای سنتی دارای استافیلوکوکوس اوریوس کواگولاز مثبت بودند، بطوریکه 3/17 % آنها پنیر آب نمکی و 9/10 % آنها پنیر کوزه ای بود. نتایج شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد نشان داد که 5/19 % پنیرهای سنتی مورد بررسی دارای بیش از 110 کلونی در هر گرم پنیر بود بطوریکه 5/6 % از پنیرهای کوزه ای و 13 % از پنیرهای آب نمکی دارای میزان آلودگی بیش از 110 کلونی در هر گرم پنیر بود.

  کلیدواژگان: پنیر سنتی، استافیلوکوکوس اورئوس، کوآگولاز مثبت، ماکو
|
 • Mehdi Nikfarjam, Seyyed MohammadAli Razavi *, MohammadHossein HaddadKhodaparast, Khalil Behzad, Mostafa Shahidi Novghabi, Javad Feizi Pages 1-14

  Removing sugar color is one of the most important goals of raw sugar refineries. Also, color and ash have the most important effect on the quality of crystallized sugar. In order to produce high quality products, every year, a lot of equipment and operating costs and spend for the remove of the color and ash in every sugar mill and refinery. The quality of sugar depends on the quality of the sugar syrup that is produced from it, so the effective refine process, which has the ability to produce bright syrup with a low amount of color, is necessary in the sugar industry. In this research, Treatments of Brix in three level (40, 50 and 60), syrup Flow rate in three level (4, 6 and 8 ) and the Temperature in three level (40, 50 and 60 °C) were considered and color, Invert, pH, ash and purity were measured according to ICUMSA methods and based on the efficacy of each treatments in decoloration and also according to the characteristics of the syrup, optimization was done by the surface response method. The model offered by response surface for the responses of color, pH, Invert sugar, and purity were significant and it was found that the use of ozone in important parameters in the sugar industry includes a reduction in color has a positive effect and on other parameters such as ash, pH, Invert Sugar, and purity have very little effect. The optimal treatment introduced by the model was temperature 43 °C, flow rate 4.2 and the Brix 54, and it was found that no significant effect between amount of specified by software and experimental samples(p>0.05) and optimization points specifiedtruly.

  Keywords: Ozone, Raw Sugar, Decoloration, Ozone Treatment, Optimization
 • MohammadMehdi Nemat Shahi *, AmirHossein Elhami Rad, Nafiseh Nemat Shahi, HosseinEstiri Pages 15-29

  Regarding the antioxidant properties of Adiantum capillus-veneris, identification of phytochemical compounds, extraction of phenolic compounds, and determination of inhibitory activity of free radicals of this plant seem necessary. Therefore, in this study, the structure of fatty acids, tocopherols, sterols, and phenols was identified. Then, the effect of methanol and ethanol solvents on extraction of polyphenolic compounds and antioxidant activity of Adiantum capillus-veneris leaf extract were investigated. The results of identification of the chemical compounds of the extract showed that palmitic acid was the predominant saturated fatty acid, gamma and beta tocopherols were the most abundant tocopherols, cytosterol the most abundant sterol, and syringic acid and hydroxytyrosol the main phenol of the leaf extract. Measurement of phenolic compounds showed that by increasing the concentration of extract up to 1000 ppm, the amount of polyphenolic extracted in methanol and ethanol solvents increased to 240.65 and 142.4 mg GA/g, respectively, but the extraction percentage of these antioxidants by methanol was significantly higher than ethanol. In the next step, the inhibitory activity of free radicals was measured at different concentrations of methanol and ethanol and compared with the synthetic antioxidant BHT at 200 ppm; it was found that increasing the antioxidant properties of methanolic and ethanolic extracts depend on concentration, meaning that by increasing the concentration of extracts from 200 ppm to 1000 ppm, the antioxidant activity increased significantly and at a constant concentration, the methanol-extracted extract had more radical scavenging activity than the ethanol-extracted extract and both extracts had more antioxidant activity than synthetic antioxidant BHT. Generally, the results of this study showed that methanol is a more effective solvent in extraction of phenolic compounds from Adiantum capillus-veneris leaves. There was also a positive correlation between the amount of phenols and antioxidant activity.

  Keywords: Chemical Compounds, Antioxidant Properties, Extract, Adiantum Capillusveneris Leaf
 • Hassan Rashidi *, Foojan khorasanian, Masoud Najaf Najafi Pages 31-41

  The aim of this study was to add flaxseed extract powder to Kashk and increase its usefulness and health. In this research, fresh yogurt was used to produce Kashk. Yogurt was drained to a solid of 16.5% and then mixed with 2.5, 5, 7, 10, 12.5 and 15% flaxseed extract powder. Then the produced Kashk was dried with a spray dryer. The tests carried out on the product (Kashk powder) include chemical tests (moisture, fat, protein, pH and acidity), sensory tests (taste, color, odor, taste and general acceptance) and physical tests (solubility and viscosity). The results of this study indicated that with the increase in extract content, pH, moisture and fat content increased and acidity and protein content decreased significantly (p ≤ 0.05). Regarding the physical properties, the results showed that increasing the amount of flaxseed extract in the Kashk powder caused a decrease in solubility and a significant increase (p ≤ 0.05) of viscosity. Sensory evaluation of Kashk powder samples showed that the addition of flaxseed extract reduced the product color scores. Also, the highest amount of consistency score was belonging to the sample with 15% flaxseed extract, which had a significant difference (p≥0.05) with other samples. Addition of flaxseed extract did not have any significant effect on odor scores of different samples. On the other hand, the results showed that the addition of flaxseed extract up to 7.5% did not have a significant effect on the taste scores of the samples, but in higher amounts, significantly decreased (p ≤ p ≤ 0.05) taste scores which were mainly due to the bitter taste. Similarly, the overall acceptance score in samples with a maximum of 7.5% of the flaxseed extract was similar to the control sample, and after that, with the increase of the flaxseed extract, the overall acceptance score decreased significantly (p≥0.05).

  Keywords: Kashk, Flaxseed, Functional foods, Viscosity
 • A.R.Aghajani, S.A.Mortazavi *, F.Tabatabai Yazdi, M.Shafafi Zenozian, M.R. Saedi Asl Pages 43-61

  In this study, after the extraction of F.angulata and microalgae Spirulinaplatensis by ultrasound technique and ethanol (99/70 %), levels of 0/1 to 1% of both extracts were injected into milk samples, according to the formulation, and probiotic yogurt containing LactobacillusacidophilusLa-5 wasprepared. Then,determination of pH, color and probiotic count was donewithin 21 days. By increasing the storage time, the pH and syneresis values decreased and increased respectively.Treatments containing different levels of Chevil extract showed lower pH and more syneresis in comparsion with Spirulina extract. Regarding color parameters (L*a*b*), increasing the storage time until the 14th day, the lightness intensity (L*) decreased and the green intensity (a*) of the samples increased. From the 14th day until the end of period, the L* and a* values was increased and decreased respectively.Treatments containing F.angulata extract, had a less L* value and greater a* value than S. platensisextract. The b* value decreased over time, and the highest mean (more yellowness) was related to the treatments containing F.angulata extract. During cold storage until 14 d, L.acidophilus count increased significantly, and then, declined 1 logarithmic cycle, but it was more than the standard number in probiotic yogurt. Treatments containing S. platensisextract showed a higher count of L. acidophilus.The use of S. platensis extract in comparison with F.angulata extract, yielded better results in terms of pH, color and probiotic count. The use of both extracts could improve yogurt color and increase the probiotic count.

  Keywords: Spirulinaplatensis, Ferulagoangulata, Color, Lactobacilusacidophilus, Probiotic Yoghurt
 • Zeinab Graiely, Alireza Sadeghi Mahoonak *, Shima Kaveh Pages 63-77

  In recent years, Identification of Aloe Vera's health properties has led to an increase in researchers' attention to its potential for enriching food products. The aim of this study was to produce a functional orange beverage enriched with Aloe Vera gel. The effect of different concentrations of Aloe Vera gel (20, 25, 30 and 40%) on antioxidant properties (DPPH radical scavenging activity, phenolic and flavonoid compounds and ascorbic acid) and physicochemical properties of beverage (acidity, pH, brix, moisture, ash and viscosity) were evaluated. The results showed that by increasing the concentration of Aloe Vera gel in the formulation, the antioxidant properties of the beverage increased, so as the concentration of Aloe Vera increased from 20 to 40%, the DPPH radical scavenging activity increased from 42.79% to 65.26%. the amount of phenolic and flavonoid compounds and ascorbic acid content of sample containing 40% Aloe Vera was 69.66, 6.93 (mg/ml) and 77.1 (mg/100ml), respectively. The amount of these compounds in all samples decreased significantly after pasteurization. The results of physicochemical tests showed that by increasing the concentration of Aloe Vera gel, the amount of acidity, brix, viscosity and color brightness index of the samples increased and pH decreased, significantly. The sensory evaluation results showed that the sample contained 30% Aloe Vera gel showed the highest overall acceptability. Therefore, it can be concluded that the Aloe Vera gel with its antioxidant properties can be used successfully in the production of functional beverages.

  Keywords: Aloe Vera, Antioxidant, Orange, Enrichment, Functional Beverage
 • Aysan Ali pour, Narmela Asefi * Pages 79-93

  Deep-fat fried foods have great popularity owing to their desirable sensory properties. However, negative impressions toward fried foods have been created due to their high fat absorption. Pretreatments such as thermal blanching or ultrasonication could aid the production of fried foods with less fat and desirable quality attributes. The present study was therefore aimed at exploring the effects of blanching (0-4 min) and ultrasonication (0-40 min) pretreatments on the moisture, oil absorption, shrinkage, hardness and color parameters of zucchini fried at different at temperatures (130-180 ºC) for different times (4-6 min) using response surface methodology. The results of the statistical analysis revealed that as the frying process prolonged, moisture content decreased and fat absorption increased. However, higher process temperature led to both lower moisture content and fat absorption. It was observed that the blanching and Ultrasonication pretreatments both resulted in lower fat absorption due possibly to their decreasing effect on the moisture loss during frying. As expected, while frying at a higher temperature and longer duration caused greater shrinkage, the pretreatments affected it conversely. Hardness had a Ushaped relationship with frying duration, i.e. the softest texture was obtained at the middle levels of frying time. However, frying temperature steadily increased product hardness. As well, the blanching and ultrasonication pretreatments were accompanied by decreased in hardness. The results showed that while an increase in temperature and duration of the frying process was concomitant with the lower lightness of the sample, the pretreated samples experienced a lower decrease in these color parameters. In conclusion, the optimum frying condition was found to be blanching for 3.94 min, ultrasonication for 40 min, the frying temperature of 163.19 ºC and a frying time of 4 min

  Keywords: Deep-fat frying, Blanching, Ultrasonication, Zucchini, RSM
 • Azam Majidi, Shadab Shahsavari *, Hossein Attar Pages 95-106

  Tarragon contain essential oils such as cinnamon, starch, osmium and flandernum. These oils have many medicinal properties. In this study, two materials of inulin and beta-cyclodextrin are used as a wall in different ratios of 0 to 100% (w / w) and tarragon oil as a core of 1 to 5 ratio was designed using Experimental Design. An ultrasound device was used to prepare nano-capsules. The diameter of the nanocapsules and the particle size distribution index were measured by the dynamic light distribution and then all samples were dried in a spray dryer. In order to investigate the shape of nano-capsules by scanning electron microscopy, we used thermal infrared analysis to determine the structure of infrared spectroscopy and to determine thermal resistance.The results showed that optimum nano-capsule with particle size of 110 nm, particle size distribution index to 48, encapsulation efficiency of 73% and moisture content of 94%. In addition, the study of essential oil release in laboratory environment showed 99% over 72 hours. Taragon nano-capsule prepared in optimum conditions with a small size and flat structure, as well as high thermal stability can be used as a suitable carrier for the use of food industry.

  Keywords: Nanocapsulate, Tarragon, Inulin, β-cyclodextrin, Experimental Design
 • Fereshteh Norouzi, Mandana BiMakr *, Ali Ganjloo Pages 107-118

  In this study, the feasibility of application of microwave radiation as a pretreatment technique was investigated to increase the extraction yield of Cucurbita pepo seed oil. Seeds were pretreated at different power (180, 450, 600 and 900 W) and radiation time (30, 60, 90 and 120 sec) and then the oil was extracted by conventional Soxhlet method using n-hexane. According to the results, even at the lowest microwave pretreatment variables applied (180 W and 30 sec) the oil yield (27.22 ± 0.02%) was higher compared with those obtained from untreated seeds (26.88 ± 0.04%). Maximal oil yield (35.19 ± 0.04%) was obtained by Soxhlet extraction with microwave pretreatment at 600 W and 120 sec. Under these conditions of microwave pretreatment, the extraction time was shortened from 360 to 300 min. A shorter extraction time resulted in higher ability of oil for scavenging DPPH and HO free radicals. Furthermore, the fatty acid profile of samples was detected using gas chromatography- mass spectrometry. Linoleic acid was the most abundant fatty acid in C.pepo seed oil. Microwave pretreatment showed negligible effect on the fatty acid composition of samples. From the results, microwave pretreatment could be a promising technique to increase the quality and quantity of oil extracted from C.pepo applying conventional Soxhlet method.

  Keywords: Microwave, Cucurbita pepo, Oil, Scavengingactivity, Fatty Acid
 • GholamHossein Haghayegh *, Nafiseh Zavehzad Pages 119-129

  Celiac patients need to use gluten-free products to reduce gastrointestinal problems. Barley malt is effective properties of bakery products, but these additives cannot be used in gluten-free products. Also, in this study enzymatic sorghum malt in five levels (0, 1, 2, 3, 4 and 5%) was used as natural additives in gluten-free strudel. For this purpose, moisture, specific volume, porosity, firmness (1 and 72 hours after baking) and sensory properties were evaluated. Moisture was increased by increasing of malt in the formulation. The samples containing 1, 2 and 3% of malt (especially 3%) had the highest specific volume and porosity and the lowest firmness after 1 hours baking. All of samples were softer than blank (the sample without malt). Finally, the sample containing 3 % sorghum malt had the highest score of sensory properties.

  Keywords: a-amylase, Fermented strudel, Texture, Gluten-Free, Overall Acceptability
 • Hengameh Tajally Tehrani, Alireza Faraji *, Seyyed Ali Moshashaei Pages 131-147

  The aim of the present study was to investigate the qualitative properties of sugar oil cake utilizing charkhak gum, bamboo fiber and sucralose.Bamboo fiber (at different levels of 0, 1.5, 2 and 3%) of gum (in different levels of 0, 0.8, 1 and 1.5%) and swecrolose (0.416) were used for cake samples and physicochemical properties, volumetric, texture analysis, colorimetric, sensory (organoleptic) and total caloric measurements were performed on the produced samples. The results showed that the highest viscosity of dough, pH, aw and protein content of cake in treatment of code T7 and the lowest viscosity of dough, protein and aw in control sample were observed (P<0.05). The sugar and fat content of control sample was significantly higher than other samples (P<0.05), the control sample volume was significantly higher than that of the control group, and then the treatment of code T7 was significantly higher than other samples (P<0.05). The moisture content of code T7 and code T6 at all time intervals was significantly higher than other treatments (P<0.05) and the lowest moisture content was in the control sample (P <0.05). Also, with time, moisture content of all samples decreased significantly (P<0.05) The total calorie content of the control sample was significantly higher than other samples (P<0.05) and the lowest caloric content was observed in treatments code T6 and code T7 (P<0.05). The results of colorimetry showed that all of the samples significantly increased the color component of L * compared to the control sample (P<0.05) . Except for the treatment of code T1 and code T5, the rest of the treatments significantly increased the color component (P<0.05). The amount of force per Newton for code T1 was significantly higher than other treatments at all time intervals (P <0.05). On the seventh and fourteenth days, the lowest force in Newton was related to the control sample (P<0.05) .The highest sensory rating belonged to the control sample, then to code T7, and treatment code T7 was selected as superior treatment

  Keywords: Oli cake, Charkhak Gum, Bamboo Fiber, Sucralose
 • Fatemeh Alimohammadi, Shabnam Haghighat khajavi *, Reza Safari Pages 149-159

  The lippia citriodora apart from being attributed for antioxidant and antibacterial it also can be used for creation of natural taste and color for food products. The objective of this research was to implement lippia citriodora extract for prolonging shelf life using herbal extract and better taste in ice-cream. Lippia citriodora extraction was performed with 80% ethanol using maceration method. The lippia citriodora extraction was added to ice-cream. The treatments were, ice-cream control samples and ice-creams containing 0.02% and 0.05% extracts of lippia citriodora. The treatments were experimented by testing the viscosity, pH, melting rate, hardness texture, specific gravity and sensory evaluation at days 0, 30 and 60 of storage. The addition of lippia citdriodora extract resulted in a increase in viscosity, specific gravity, hardness of its texture, pH reduction and melting rate. The ice-cream treatments containing lippia citriodora extract received a higher score in terms of taste and other general attributes in comparison to the control samples. 0.05% extract of lippia citriodora exhibited a better impact on the quality properties while extending its shelf life.

  Keywords: Ice cream, Lippia Citriodora extract, physic-chemical Properties, SensoryEvaluation
 • Fatemeh Rezaei Darzikola, Amir Tukmechi, Maryam Jafarzadeh Moghaddam Pages 161-172

  Dairy products play an important role in the nutrition and health of people and cheese is a source of protein, fat, and minerals. Due to its high importance, it has a special position in the diet of the people. However, its contamination with pathogenic microorganisms such as staphylococci can endanger human health. In this study, 46 traditional kinds of cheese including 23 samples of salt water cheese and 23 samples of pot (Kope) cheese were prepared from different regions of the city of Maku and the rate of Staphylococcus aureus coagulase positive was evaluated by culture method. The results of biochemical tests showed that 28.2 % of the traditional cheeses had Staphylococcus aureus coagulase which 17.3 % of them were salted cheese and 10.9 % of them were pot (Kope) cheese. The results of most probable number test showed that 19.5 % of traditional cheeses had more than 110 colonies per gram of cheese. It was found that 6.5 % of pot (Kope) cheese and 13 % of salt water cheeses had an infection rate of more than 110 colonies per gram of cheese. Regarding the high prevalence of Staphylococcus aureus infection in these traditional cheeses, milk heating and compliance with hygienic conditions are essential for the preparation of these cheese.

  Keywords: Coagulase positive, Staphylococcus aureus, Traditional cheeses, Maku