فهرست مطالب

Schooling - Volume:2 Issue: 3, Summer 2020
 • Volume:2 Issue: 3, Summer 2020
 • تاریخ انتشار: 1400/08/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زعیمه فرجادی نژاد*، مهرداد گودرزوند چگینی، حمیدرضا رضایی کلیدبری، مراد رضایی دیزگاه صفحات 1-16
  اهداف

  هدف از این مطالعه طراحی الگوی رفتار سازمانی مثبت بر اساس اقدامات مدیریت منابع انسانی در وزارت نیرو است.

  روش ها

  این تحقیق در چارچوب یک رویکرد ترکیبی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. به منظور جمع آوری اطلاعات، مصاحبه با 31 نفر از کارشناسان وزارت نیرو با روش گوله برفی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های این بخش در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و بر اساس آن، یک مدل تحقیق کیفی طراحی شد. نرم افزار مورد استفاده در این بخش MAXQDA بود که پس از طبقه بندی و کدگذاری باز با 319 کد سازماندهی شد. درگام دوم در بخش کمی، جامعه آماری متشکل از 35000 کارمند وزارت نیرو بود و 410 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند که با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار Spss PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی پژوهش با استفاده از روش تطبیق توسط اعضاء، بررسی همکار و مشارکتی بودن با روایی همگرایی (ضریب همبستگی <0/5) و روایی واگرایی تایید شده است. در بخش کمی ضریب آلفای کرونباخ متغیرها با 84٪ تایید شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر که با تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی است، در قالب مدل پژوهش نشان داده شده و شامل: شرایط علی(ساختاری، مدیریتی، رفتاری)، شرایط بسترساز(قابلیت های سازمانی، ظرفیت های محیطی، توسعه منابع انسانی)، شرایط مداخله گر(عدم انگیزه در کارکنان، موانع محیطی، مدیریت ناکارآمد)، راهبردها(الگوبرداری از سازمان های موفق و پیشرو، آموزش، توسعه مهارت ها)، پیامدها(بهبود عملکرد فردی و سازمانی) است. همچنین پژوهش حاضر نشان  می دهد، بین راهبردهای های رفتار سازمانی مثبت گرا و پیامدهای فردی و سازمانی مدل پژوهش به ترتیب (509/0) و (333/0) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد که مدیران منابع انسانی باید توجه ویژه ای به رویکرد مثبت و اجرای مولفه های رفتار سازمانی مثبت گرا در وزارت نیرو(صنعت آب و برق) و سایر سازمان های مشابه داشته باشند.

  کلیدواژگان: مثبت گرایی، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی مثبت (POB)، ساختار مثبت
 • یحیی صفری، معصومه محترم*، الهام راضی صفحات 17-32
  اهداف

  هدف از انجام این پژوهش تبیین تجربیات دانشجو معلمان ایرانی پیرامون وضعیت آموزش مجازی در دوران همه گیری ویروس  کرونا بود.

  روش ها

  این مطالعه کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بر روی 46 دانشجو معلم انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ای نیمه ساختارمند بود که به دلیل شیوع ویروس کووید 19 به صورت مجازی با رعایت اصل اشباع نظری انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه مضامین با استفاده از نرم افزار Nvivo10 انجام شد.

  یافته ها

  مطابق با شبکه مضامین احصا شده در این پژوهش، از نظر دانشجو معلمان، چالش های آموزش مجازی در طول دوران کرونا، مشتمل بر 5 مضمون سازمان دهنده شامل نابرابری در دسترسی به امکانات ، چالش فیلترینگ، کندی اینترنت، چالش های سخت افزاری و نرم افزاری و کانال های ارتباطی غیریکنواخت برای همه دانشجویان و اساتید و 22 مضمون پایه بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه می تواند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت کنونی آموزش مجازی در اختیار مدیران، برنامه ریزان و مجریان آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها قرار دهد. با شناسایی مشکلات موجود در فرایند یادگیری الکترونیکی، می توان این فرایند را اصلاح ، بهبود یا تغییر داد و اقدامات لازم را برای توسعه و تقویت فرایند آموزش الکترونیکی در مواقع بحرانی انجام داد.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، دانشجو معلمان ایرانی، مطالعه پدیدارشناسی، ویروس کرونا
 • جعفر ترک زاده*، زهرا نجفی صفحات 33-45
  اهداف

  هدف از انجام این پژوهش، اعتباریابی مقیاس انسجام سازمانی در مدارس دولتی ایران بود.

  روش ها

  این مقیاس مشتمل بر دو زیر مقیاس اجتماعی- عاطفی و ساختاری- ابزاری با 18 گویه با طیف نمره گذاری لیکرت تدوین گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی (3958 نفر) و متوسطه دولتی(5350 نفر) شیراز بود که با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای (بر حسب دوره تحصیلی) و براساس فرمول کوکران تعداد 369 نفر انتخاب گردیدند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم و جهت سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل گویه حاکی از همبستگی معنادار هر یک از گویه ها با زیر مقیاس بعد مربوطه بود.  نتیجه تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم نیز نشان داد که هر یک از گویه ها از روایی بالایی برای تبیین بعد مربوطه و برای تبیین انسجام سازمانی برخوردار می باشند. همچنین براساس مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس و زیر مقیاس های مربوطه، مطلوب ارزیابی شده است.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج حاصل، قابلیت کاربرد مقیاس تدوین شده را برای پژوهش های میدانی در زمینه موضوع خود نمایان ساخت.

  کلیدواژگان: انسجام سازمانی، مقیاس، اعتباریابی، مدارس دولتی
 • سینا پیغمبری، رمضان حسنزاده*، غلامرضا خوش فر صفحات 47-58

  هدف اصلی این مقاله تبیین رابطه بین مصرف رسانه ای با سطوح اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش جنسیت می باشد. این مطالعه به صورت مقطعی با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه های مرکز استان گلستان بودند که تعداد آنها 16532 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه، با روش برآورد حجم بر اساس جدول کرجسی و مورگان 385 نفر تعیین شدند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر است، در حالی که دانشجویان پسر، بیش از دانشجویان دختر در معرض اعتیاد قرار دارند. همچنین کنترل متغیر ها بر حسب جنسیت نشان داد که در میان دانشجویان پسر رابطه معنی داری بین مصرف رسانه ای با اعتیاد به اینترنت به چشم می خورد، در حالی که در میان دانشجویان دختر این رابطه بی معنا است. بنابراین جنسیت در رابطه ی بین مصرف رسانه ای با اعتیاد به اینترنت عامل مهم و اثر گذاری به شمار می رود.

  کلیدواژگان: رسانه، مصرف رسانه ای، اعتیاد به اینترنت، جنسیت، دانشجویان
 • ساره طیبی* صفحات 59-74
  اهداف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی برنامه مداخله ای شایستگی اجتماعی بر فرسودگی و خودنظم بخشی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال ADHD بود.

  روش ها

  این تحقیق از نوع کمی، نیمه آزمایشی در قالب گروه روانی-آموزشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و گواه بود. پیگیری با فاصله دوماه صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهر سبزوار بود. نمونه پژوهش شامل40 نفر بود که به شیوه تصادفی از بین افراد حاضر به همکاری که شرایط ورود و خروج را داشتند، انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و انتظار) جایگزین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از سیاهه فرسودگی مدرسه (سالملا-آرو و همکاران، 2009) و پرسشنامه خود نظم دهی تحصیلی (ریان و کانل، 1989) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که برنامه مداخله ای شایستگی اجتماعی تاثیر معنی داری بر فرسودگی و خودنظم بخشی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال ADHD داشت (P<0/01).

  نتیجه گیری

  این نتایج بیان می کند که برنامه مداخله ای شایستگی اجتماعی می تواند زمینه ساز کاهش فرسودگی و افزایش خودنظم بخشی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال ADHDشود.

  کلیدواژگان: برنامه مداخله ای شایستگی اجتماعی نارسایی توجه، فزون کنشی، فرسودگی تحصیلی، خودنظم بخشی تحصیلی
 • صادق حامدی نسب *، فاطمه طاهرپور، مژگان مشایخ صفحات 75-87
  اهداف

  نسل شبکه به نسلی گفته می‌شود که از سال 1982 متولد شدند و این افراد تحت تاثیر فوق‌العاده اینترنت و فناوری هستند و به‌نوعی همگام با جهانی‌شدن گام برداشته‌اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی ویژگی‌های نسل شبکه، اصول آموزش، راهبردهای تدریس و روش‌های ارزشیابی متناسب با آن‌ها بود.

  روش‌

  به‌منظور شناخت ادبیات و سوابق موضوع و بررسی روند مقوله موردبحث از روش تحلیلی و توصیفی با بررسی اسناد و مدارک علمی استفاده شد.

  یافته‌ ها

  یافته‌های پژوهش نشان داد که فراگیران نسل شبکه دارای ویژگی هایی مثل یادگیری با آزمون‌وخطا، پاسخگویی سریع و انتظار پاسخ سریع، دامنه توجه کم و دایما به دنبال بازخورد هستند؛ لذا در تدریس این افراد باید از سخنرانی‌های کوتاه، رو ش های فعال مبتنی بر گروه، روش‌های یادگیرنده محور، طراحی بازی مجازی، شبیه‌سازی، بدیهه پردازی، نقش آفرینی در محیط مجازی چندکاربره و تمرینات آزمون‌وخطا استفاده کرد. ارزشیابی نیز لازم است به روش خود سنجی و همسال سنجی باشد.

  نتیجه‌ گیری

   با توجه به یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود که با ادغام فناوری‌های شبکه‌های اجتماعی در آموزش‌های الکترونیکی، روند آموزش را به سمت جهانی‌شدن پیش ببریم.

  کلیدواژگان: نسل شبکه، اصول آموزش، راهبردهای تدریس، روش های ارزشیابی
|
 • Zaeimeh Farjadinezhad *, Mehrdad Goodarzvnd Chegini, Hamidreza Rezaei Kelidbri, Morad Rezaei Dizgah Pages 1-16

  The purpose of this study is to design a model of positive organizational behavior based on human resource management measures in the Ministry of Energy. The data collection tool in the qualitative section was semi-structured interviews. In order to collect information, snowball technique was performed with 31 experts from the Ministry of Energy. The software used in this section was MAXQDA, which was organized with 319 codes after open classification and coding, the statistical population consisted of 35000 employees of the Ministry of Energy and 410 people were selected as a random sample and analyzed using confirmatory factor analysis using spss pls software. The validity and reliability of the research has been confirmed by the method of internal consistency,peer review and participatory research of members with the convergence validity (correlation<0.5) and divergence. Cronbach was 84% confirmed in the quantitative section.The results of the present study, which were selected by analyzing the data in three stages of open coding, theoretical coding and coding, can be displayed within a paradigm model and include: causal conditions (structural, managerial, behavioral), contextual conditions (organizational capabilities, Environmental capacity, human resource development), intervening conditions (lack of motivation in employees, environmental barriers, inefficient management), strategies (modeling of leading organizations, training, skills development), results (improving individual and organizational performance) Be. there is a positive and significant relationship between positive-oriented organizational behavior strategies and individual and organizational consequences of the research model (0.509) and (0.533), respectively.

  Keywords: Positivism, HRM, positive organizational behavior(POB).Positive structure
 • Yahya Safari, Masoumeh Mohtaram *, Elham Razi Pages 17-32
  Objectives

  The purpose of this study was to explore the experiences of Iranian Student teachers on the status of virtual education in the Coronavirus pandemic.

  Methods

  Using phenomenological method, this qualitative study was conducted on 46 student-teachers. The data collection tool was a semi-structured interview which was conducted in absentia due to the prevalence of Quid 19. Data collection and analyses were done concurrently. Data were interpreted using theme analysis method with the support of Nvivo10 qualitative data analysis software.

  Results

  The thematic network indicated that the challenges of virtual education during the Coronavirus epidemic consisting of a comprehensive theme, 5 organizing themes (Inequality in access to facilities, The challenge of filtering, Internet slowness, Hardware and software challenges, Non-uniform communication channels for all students, Low capacity of communication), and 22 basic themes.

  Conclusion

  The results of this study can provide useful information about the current state of e-learning and education to administrators, planners, and implementers of e-learning in universities. By identifying the problems in the process of e-learning, this process can be modified, improved, or changed, and measures can be taken to develop and enhance the e-learning process in times of crisis.

  Keywords: Virtual Education, Iranian Student teachers, corona virus, phenomenological study
 • Jafar Torkzadeh *, Zahra Najafi Pages 33-45
  Objective

  The main aim of this study was to validate organizational solidarity scale in public schools of Iran.

  Method

  The scale consists of social-emotional and Structural -instrumental as two sub scales and 18 items with a Likert spectrum. Statistical population included all primary (3958 individuals) and secondary (5350 individuals) school teachers in Shiraz of whom 369 people were selected by random-stratified sampling method (based on the educational course) and Cochran’s formula. To measure the validity of the questionnaire, two methods of cluster analysis and first order and second order confirmatory factor analysis were used and also Cronbach's alpha method was used to measure its reliability. 

  Results

  Results of the item analysis indicated that each items have a significant correlation with the sub-scale of corresponding dimension.   Result of the first and second order confirmatory factor analysis showed that each Items had a high degree of validity for explaining the corresponding dimension and organizational Solidarity.  Also, based on the Cronbach's alpha values, the reliability of the scale and the corresponding sub-scales is desirable.

  Conclusion

  Overall, the obtained results approved the applicability of the prepared scale for field studies in this subject area.

  Keywords: organizational solidarity, Scale, Validation, Public Schools
 • Sina Peighambari, Ramezan Haasanzadeh *, Gholamreza Khoshfar Pages 47-58
  Objective

  The main purpose of this article is to explain the relationship between media consumption and levels of Internet addiction with an emphasis on the role of gender.

  Method

  This cross-sectional study was performed using a descriptive survey method. The statistical population of this study was 16532 students of universities in the center of Golestan province. To determine the sample size, 385 people were determined by the volume estimation method based on Krejcie and Morgan's table. A proportional stratified random sampling method was used to select the samples.

  Findings

  Research findings indicate that Internet addiction is more prevalent among female students than male students, while male students are more prone to addiction than female students. Control of variables by gender also showed that among male students there was a significant relationship between media consumption and Internet addiction, while among female students this relationship was meaningless.

  Conclusion

  Gender is an important and influential factor in the relationship between media consumption and Internet addiction.

  Keywords: Media, Media consumption, Internet addiction, Gender, Students
 • Sareh Tayebi * Pages 59-74

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of social competence intervention program on burnout and academic self-regulation of students with ADHD. This research was a quantitative, quasi-experimental study in the form of a pre-test-post-test psycho-educational group and follow-up with an experimental and control group. Follow-up was done two months apart. The statistical population of the present study was female students in the second grade of an elementary school in Sabzevar. The research sample consisted of 40 people who were randomly selected from the willing people who had the conditions for entry and exit, and were randomly assigned to two groups (experimental and waiting). In order to collect information, a school burnout list (Salmela-Aro et al., 2009) and an academic self-regulation questionnaire (Ryan and Connell, 1989) were used. Data analysis was performed by repeated-measures analysis of variance. The results showed that the social competence intervention program had a significant effect on burnout and academic self-regulation of students with ADHD (P<0.01). These results suggest that a social competence intervention program can help reduce burnout and increase academic self-regulation in students with ADHD.

  Keywords: Social Component Intervention Program, Attention deficit, Hyperactivity, School Burnout. Academic Self-Regulation
 • Sadegh Hamedinasab*, Fatemeh Taherpour, Mozhgan Mashayekh Pages 75-87
  Objectives

  The Net generation is said to have been born since 1982, and these people are under the influence of the Internet and technology, and they are somehow in line with globalization. The purpose of this study was to examine the characteristics of the net generation, the principles of education, teaching strategies, and evaluation methods appropriate to them.

  Methods

  Analyzing and descriptive methods were used to identify the literature and subject records and to investigate the process of the case in question by reviewing the scientific documents.

  Results

  The findings of the study showed that net generation learners have characteristics such as learning with test and error, quick response and fast response waiting, low attention and constantly seeking feedback. Therefore, in teaching these people should be brief short speeches, active groups based on the group Learner-centric approaches, virtual game design, simulation, introspection, role-play in multi-user virtual environments, and test-and-error exercises. Self-assessment and peer assessment survey methods need to be.

  Conclusion

  According to the findings, it is suggested that by integrating social networking technologies in e-learning, we move the process of education towards globalization.

  Keywords: Net Generation, Principles of Education, Teaching Strategies, Evaluation Methods