فهرست مطالب

Analytical Chemistry - Volume:8 Issue: 1, Winter and Spring 2021
 • Volume:8 Issue: 1, Winter and Spring 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/04/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالفتاح محمد الخراز، محمدمصطفی سبسی، محمد ساسی، خالد مفتاح الشریف* صفحات 1-9

  هدف این مطالعه تخمین و بررسی بعضی ترکیبات شیمیایی موجود در دانه ها و مغزهای خوراکی موجود در فروشگاه های محلی شهر میسوراتا در لیبی می باشد. 18 نوع مغز و دانه های خام و برشته بطور تصادفی (از هر نوع 3 تا 4 نمونه) از فروشگاه ها جمع آوری و غلظت بعضی از ترکیبات شیمیایی و عناصر سنگین مثل سرب، کادمیم، آهن، مس، کروم، منگنز، کبالت، روی، نیکل، میزان رطوبت، خاکستر و پروتئین کل دانه ها تعیین گردید. روش هضم خشک برای آماده سازی نمونه ها در تعیین عناصر سنگین با استفاده از جذب اتمی شعله بکار گرفته شد. همچنین، رطوبت، خاکستر و کل مواد جامد تعیین و کجلدال برای اندازه گیری مقدار پروتئین استفاده شد. نتایج نشان داد که غلظت متوسط فلزات سنگین در نمونه های مختلف بطور چشمگیری با یکدیگر متفاوت است. میزان عناصر مطالعه شده به قرار 1.167-0.075، 116.00-31.5، 1.325-0.325، 71.00-9.425، 3.87-0.025، 24.825-8.325، 1.250-0.175، 0.750-0.050، 98.325-43.00 میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب برای عناصر کبالت، روی، نیکل، منگنز، سرب، مس، کروم، کادمیم و آهن بدست آمد. همچنین میزان رطوبت، خاکستر، کل مواد جامد و پروتئین به ترتیب %8.5-4.0، %11.39-2.0، %96.0-91.5 و %33.2-11.8 بدست آمد. اکثر نتایج بدست آمده با مطالعات قبلی سازگار و در حد مجاز می باشد.

  کلیدواژگان: مغزها، دانه ها، عناصر سنگین، ترکیبات شیمیایی
 • هما شفیعی خانی*، سمیه کریمی، محمد ترکاشوند صفحات 10-16

  یک ترکیب آلی جدید از خانواده بی پیریدین ها با استخلاف آمینو اسید (گروه عاملی سیستیین) سنتز شد و ویژگی آن با طیف های ان ام آر و آی آر تایید شد .این لیگاند سنتزی برای اولین بار به عنوان یک بازدارنده خوردگی لوله های استیل در محیط های اسیدی (اسید سولفوریک و کلریدریک) استفاده شد. روش مورد استفاده روش پلاریزاسیون پتانسیومتری می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که راندمان بازدارندگی با افزایش غلظت بازدارنده افزایش می یابد.منحنی های پلاریزاسیون نشان داد که این نوع بازدارنده از نوع مختلط می باشد. جذب سطحی مولکول های بازدارنده بر روی سطح استیل از ایزوترم لانگمویر تبعیت می کند. علاوه بر روش های الکتروشیمی،از روش آماری ارزیابی داده ها (مدل روش ماشین برداری حمایت کننده) برای اثبات اثر بازدارندگی و ساختار مولکولی بازدارنده استفاده شد.

  کلیدواژگان: بازدارنده خوردگی، ماشین برداری حمایت کننده، پلاریزاسیون پتانسیومتری
 • پوریا عباسی، کیوان شایسته*، وحید وحیدفرد، مهدی حسینی صفحات 17-28
  نیکل یکی از ناخاصی های فلزی می باشد که قبل از الکترووینینگ روی باید از محلول الکترولیت حذف شود. در این پژوهش پارامترهای موثر بر فرایند حذف نیکل در کارخانه روی دندی توسط روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که بهینه ترین حالت برای حذف نیکل در دمای 85 درجه سانتی گراد، زمان ماند 60 دقیقه، 2.5 گرم بر لیتر غلظت پودر روی، اختلاط 500 دور بر دقیقه و pH برابر 5 حاصل شد. با توجه با مدل حاصله از نرم افزار دیزاین اکسپرت، بیشترین تاثیر گذاری به ترتیب متعلق به غلظت، زمان ماند و دما می باشد.
  کلیدواژگان: حذف نیکل، طراحی مرکب مرکزی، محلول سولفات روی، بهینه سازی، سمنتاسیون
 • زهرا گرکانی نژاد*، ابوذر قنبری صفحات 29-38
  روش های ارتباط کمی ساختار-فعالیت سه بعدی (3D-QSAR) برای طراحی دارو بر پایه لیگاند بسیار مفید می باشند. یک سری جدید از تری آزولیل تیوفن ها به عنوان بازدارنده های CDK5/P25 انتخاب شده اند و با استفاده از روش های 3D-QSAR (CoMFA) و (CoMSIA) مدل سازی انجام شده است. برای مدل های بهینه (CoMFA) و (CoMSIA) به ترتیب ضرایب همبستگی ارزیابی متقاطع r2cv (q2) 0.539 و 0.598 و ضرایب همبستگی (r2) 0.980 و 0.967 بدست آمده است. از یک سری آموزشی شامل 88 مولکول و یک سری پیش بینی شامل 24 مولکول برای بدست آوردن مدل ها استفاده شده است. ضرایب همبستگی مدل ها برای سری پیش بینی (r2pred) به ترتیب 0.968 و 0.945 بدست آمده است. از داکینگ مولکولی برای بررسی اتصال لیگاند و گیرنده استفاده شده است. نتایج حاصل از داکینگ مولکولی می تواند در طراحی بازدارنده های جدید مفید باشد.
  کلیدواژگان: 3D-QSAR، داکینگ مولکولی، بازدارنده های CDK5، P25، تری آزولیل تیوفن، بیماری آلزایمر
 • هنورالهدا رضوی، آمنه زندگی، شیراز، زرین اسحاقی* صفحات 39-49

  این مطالعه شناسایی و تعیین فتالات استرها در نمونه های آرایشی را مورد توجه قرار داده است. از استخراج فاز جامد پراکنده قبل از آنالیز کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ، برای استخراج آنالیت استفاده شد. جاذب جامد برای استخراج، پلی اتیلن گلیکول بود که روی نانوذرات اکسید مس پیوند زده شد (PEG-g-CuO-NPs). این جاذب ابتدا سنتز و سپس با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDX) و طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه (FT-IR) مشخصه یابی شد و سپس برای استخراج آنالیت ها به کار گرفته شد. شرایط استخراج مانند مقدار جاذب ، نوع و حجم حلال واجذب ، زمان استخراج و واجذب و pH محلول نمونه بهینه شد. اعتبار سنجی روش انجام شد و در شرایط بهینه دامنه های خطی 0.005-4 میکروگرم بر میلی لیتر با ضریب همبستگی (R2) در محدوده 0.9914-0.9962 بدست آمد. حد تشخیص ها بین (LODs) 0.0025-0.005 میکروگرم بر میلی لیتر و تکرارپذیری قابل قبول (RSD های زیر 6.45٪ ، 5= n) بدست آمد. کاربرد روش پیشنهادی با استخراج فتالات ها در شامپوی بچه و شوینده ی بدن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج رضایت بخشی حاصل شد.

  کلیدواژگان: فتالات استر، HPLC، شامپو بچه، شوینده بدن، نانو ذرات اکسید مس پیوند داده شده با پلی اتیلن گلیکول
 • نصرت مددی ماهانی* صفحات 50-55
  برهمکنش های پروتئین 6twk با داروی اکتویین، مزدوج اکتویین- دندریمر پلی امیدوامین و مزدوج اکتویین- دندریمر پلی امیدوامین اصلاح شده با هیستیدین با استفاده از داکینگ مولکولی شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی گردید. بر اساس نتایح داکینگ مولکولی، افزایش انرژی پیوندی و کاهش ثابت بازداری ترکیبات، فعالیت بازداری آنها افزایش می یابد. پایداری پروتئین در کمپلکس با این لیگاندها با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی مطالعه گردید. نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی نشان داد که کمپلکس پروتئین با دندریمر پلیمری اصلاح شده با هیستیدین- اکتویین، کمترین مقدار میانگین مربع جابجایی، مناسب ترین لیگاند برای پروتئین و جابجایی دارو می باشد و این باعث می شود که نفوذ و کنترل دارو بهتر انجام می شود. همچنین این سیستم می تواند برای بررسی بیشتر بر روی برهم کنش های دارو اکتویین و پروتئین معرفی گردد.
  کلیدواژگان: داکینگ مولکولی، دینامیک مولکولی، فعالیت بازدارندگی، مزدوج اکتوئین- دندریمر پلی امیدوامین
 • عبدالحمید هاتفی مهرجردی*، صغری رفیعی بلداجی، محمدرضا یافتیان، حسن شایانی جم صفحات 56-64

  یک حسگر جدید بوپرنورفین (BPR) بر اساس الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با با پلی پیرول اوراکسیدایز داپ شده با آنیون بنزن-1و3-دی سولفونات  برروی نانولوله های کربن چنددیواره ساخته شده است. نانولوله های کربنی بر روی یک الکترود برهنه تخلیه و خشک شدند و سپس یک لایه نازک از پلی پیرول اوراکسیدایز داپ شده با بنزن-1و3-دی سولفونات به صورت الکتروشیمیایی روی آن تشکیل شد. اثر شرایط آزمایش شامل pH الکترولیت حامل، اندازه قطره سوسپانسیون نانولوله های کربنی و تعداد چرخه های پتانسیل در پلیمریزاسیون اضافه اکسید شده با نظارت بر پاسخ های ولتامتری الکترود اصلاح شده، بهینه سازی شد. سپس از الکترود اصلاح شده بهینه سازی شده برای اندازه گیری الکتروشیمیایی BPR توسط ولتامتری پالس دیفرانسیل استفاده شد که یک رشد خطی با حساسیت بالا در جریان های پیک آندی در محدوده غلظت 40-0.06 میکرومولار از BPR  و حد تشخیص 28 نانومولار نشان داد. سرانجام ، اندازه گیری BPR  در نمونه های واقعی ادرار توسط حسگر جدید انجام شد و نتایج رضایت بخشی به دست آمد.

  کلیدواژگان: بوپرنورفین، نانولوله های کربن چنددیواره، پلی پیرول اوراکسیدایز، نانوکامپوزیت، حسگر الکتروشیمیایی، ولتامتری پالس تفاضلی
 • علا اس. امین* صفحات 65-78

  یک حسگر نوری کاملا انتخابی، با استفاده از واکنشگر حساس 5-(2و4دی متیل فنیل آزو)-6- پیریمیدین-2و 4- دی ان (DMPAHPD) در یک فیلم نازک سل-ژلی سیلیسی بر روی شیشه، برای تعیین یون V(IV) تهیه شد. فیلم نازک با استفاده از تترااتوکسی سیلان به عنوان پیش ماده، سل ژل با 2.5=pH، آب:آلکوکسید به نسبت 4:1 و DMPAHPD با غلظت M4-10Í2.5 طراحی گردید. اثر پارامترهای سل-ژل بر روی رفتار حسگر بررسی شد. حسگر طراحی شده برای شناسایی یون های V(IV) با انتخاب پذیری بالا در رنج خطی (ng mL−1) 145-5.0 و حد تشخیص (ng mL−1) 1.35 مورد استفاده قرار گرفت. تکرار پذیری روش با انحراف استاندارد نسبی % 1.75 و % 1.02 برای غلظت های 20 و 70 نانو گرم بر میلی لیتر V(IV) با زمان پاسخ دهی 2 دقیقه بدست آمد. کل وانادیم بعد از کاهش V(V) به V(IV) توسط آسکوربیک اسید تعیین گردید. مقدار V(V) بعد از کم کردن غلظت V(IV) از غلظت کل وانادیم تخمین زده شد. بررسی تداخلات، انتخاب پذیری خوبی را برای V(IV) با استفاده از DMPAHPD فرورفته در ماتریس سل-ژل نشان داد. حسگر پیشنهادی در مقایسه با سایر حسگرها نتایج خوبی را در تعیین وانادیم در نمونه های محیطی مختلف از خود نشان داد.

  کلیدواژگان: غشای حسگر نوری، تعیین وانادیم، اسپکتروفتومتری
 • جواد فیضی*، سیما احمدی، آر. لاکشمی پتی صفحات 79-86

  تحقیق حاضر اندازه گیری فلزات موجود در نمونه های زعفران جمع آوری شده از هفت نقطه در سطح استان خراسان رضوی را گزارش می کند. استان خراسان رضوی بزرگترین تولید کننده زعفران در ایران است و بیشتر از 95% تولید جهانی این ادویه ، در ایران تولید می شود. با افزایش آلودگی های محیطی، زعفران به انواع آلاینده های آلی و غیرآلی مانند فلزات سنگین آلوده می شود. به منظور برآورد مقدار فلزات زعفران، 21 نمونه زعفران در فصل گلدهی سال1397، جمع آوری و مقدار فلزات آنها اندازه گیری شد. غلظت عناصر میکرو شامل روی، آهن، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، و منگنز و فلزات سنگین شامل مس، سرب، کادمیم و کروم در نمونه های زعفران در سه مزرعه از هر شهرستان با دستگاه جذب اتمی مجهز به شعله و کوره تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. این تحقیق نشان داد کلاله های جمع شده زعفران حاوی طیف وسیعی از مواد معدنی و فلزات سنگین با رنج غلظتی مختلف هستند. طبق نتایج به دست آمده پتاسیم فراوان ترین عنصر و کادمیم کمترین عنصر موجود در زعفران است. این نتایج، استفاده از کودهای آلی به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی برای کاهش غلظت فلزات سنگین به عنوان یک مدیریت زیست محیطی بسیارمطلوب را پیشنهاد می دهد.

  کلیدواژگان: زعفران، فلزات سنگین، اسپکتروسکوپی جذب اتمی، خراسان رضوی
 • امیرخسرو بهشتی*، طاهره روحانی، سید ضیا محمدی، مریم دادخدازاده صفحات 87-92

  مولیبدن دی سولفید به عنوان یک دی کلکوژنید فلز واسطه (TMDC) با یک روش هیدروترمال ساده سنتز و با اکسید گرافن به صورت (MoS2 / GO) هیبریدشد. مواد نانوهیبرید سنتزشده توسط طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) ، پراش اشعه ایکس (XRD) ، آنالیز عنصری پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDX) و همچنین تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مشخصه یابی شد. موادسنتزی به عنوان یک الکتروکاتالیست موثر و پایدار برای اصلاح الکترود کربن شیشه ای (MoS2 / GO-GCE) در جهت تعیین کاربامازپین به عنوان داروی ضد صرع در نمونه های سیالات بدن انسان استفاده گردید. حسگر الکتروشیمیایی ساخته شده ، کاربامازپین را با دامنه غلظتی وسیع 30 تا 350 نانومولار ،حد تشخیص بسیار کم در حدود 6.0 نانومولار و حساسیت قابل توجه برابر با 0.134µA / nM تعیین نمود.

  کلیدواژگان: کاربامازپین، دی کلگوژنیدهای فلزات واسطه، الکتروکاتالیست، حسگر
 • تسفو هایلو *، یاو کوین لی، مریم تسما صفحات 93-101

  یک روش تجزیه ای که ارایه دهنده ی یک پاسخ سریع به همراه یک دستگاه ارزان قیمت و روش آماده سازی راحتی باشد، مطلوب تجزیه های علمی می باشد. حسگرهای الکتروشیمیایی که این شرایط را برای نمونه های مختلف توسط مواد مختلف الکترود فراهم می کند، مناسب می باشند. شناسایی کلرامفنیکل در محصولات کشاورزی و نمونه های دارویی با استفاده از مواد الکترودی ارزان قیمت به دلیل کاربرد وسیعشان در کشاورزی بسیار مورد نیاز است. در این مطالعه یک SPCE فعال مقرون به صرفه به طریق الکتروشیمیایی تهیه و برای تعیین کلرامفنیکل در قطره چشمی و شیر پاستوریزه بکار رفت. فعالسازی SPCE یک راست با استفاده از تکنیک LSV چرخه ای در حضور  M 0.5 KOH صورت گرفت. تصویر برداری سطح، مطالعات اسپکتروسکوپی و تجزیه های الکتروشیمیایی بیانگر تشکیل موثر گروه های عاملی جدید در طی فرایند فعالسازی بود. SPCE فعال شده پیک جریان بالایی را برای کلرامفنیکل در خلال مطالعات CV و SWV با استفاده از محلول بافر فسفات 6.5=pH در مقایسه با الکترود بدون پوشش از خود نشان داد. در شرایط بهینه یک منحنی کالیبراسیون خطی در رنج μM 100-0.05 با حد تشخیص کوچکی در حد μM 20 بدست آمد. علاوه بر حساسیت بالا، پایداری و بازیابی خوب، تکرارپذیری عالی نیز الکترود پیشنهادی برای تجزیه نمونه های حقیقی از خود نشان داده است.

  کلیدواژگان: کلرامفنیکل، الکترود کربن صفحه چاپی، الکتروشیمیایی، پایدار، فعال شده
 • حمیدرضا زارع مهرجردی * صفحات 102-109

  در این کار تحقیقاتی، الکترود خمیر کربن اصلاح شده با استفاده از آکریدین اورانژ تثبیت شده بر روی MWCNT و پخش شده در نفیون تهیه شده و رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید در سطح آن با استفاده از روش ولتامتری چرخه‌ای مطالعه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، استفاده از مخلوط MWCNT-نفیون باعث تثبیت آکریدین اورانژ در بافت خمیر کربن می شود. به عبارت دیگر، حضور نفیون پایداری آکریدین اورانژ تثبیت شده روی MWCNT را در بافت الکترود افزایش داده و تکرارپذیری سطح الکترود اصلاح شده را بهبود می بخشد. نتایج مطالعات ولتامتری چرخه‪ای و پالس تفاضلی نشان می دهند که الکترود اصلاح شده فعالیت الکتروکاتالیتیکی موثری برای اکسایش الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید فراهم می کند و جدایی پیک دو ترکیب حدود 368 میلی ولت به دست می آید. خواص الکتروکاتالیتیکی موثر، جدایی بسیار زیاد بین پیکها و حذف پاسخ ولتامتری سایر ترکیبات کاهنده بیولوژیکی، الکترود اصلاح شده را برای اندازه‪گیری همزمان مقادیر زیر میکرومولار دوپامین و آسکوربیک اسید مناسب نشان می دهد‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬

  کلیدواژگان: آکریدین اورانژ، نانولوله های کربنی، دوپامین، ولتامتری چرخه ای و پالس تفاضلی
|
 • Abdulfattah Alkherraz, Mohammed Sebsi, Mohamed Sassi, Khaled Elsherif * Pages 1-9

  The aim of this study was to estimate and compare some of chemical constituents in nuts and seeds consumed as snacks and available in the local market of Misurata city in Libya. 18 kinds of local and imported raw and roasted nuts and seeds samples were randomly collected from stores distributed across the city, with 3 - 4 replicates of each kind, in order to estimate the concentrations of some chemical components and heavy elements, which were lead (Pb), cadmium (Cd), Iron (Fe), copper (Cu), chromium (Cr), manganese (Mn), cobalt (Co), zinc (Zn), nickel (Ni), moisture, ash, total solids and protein. The dry digestion method was used to prepare the samples for heavy metals determination using Flame Atomic Absorption Spectrometer. Also, moisture, ash and total solids contents were determined, and Kjeldahl method was used to estimate proteins. The results showed that the average concentrations of heavy metals varied significantly with sample kind. The levels of the studied metals were as follows: 0.075 - 1.167, 31.50 - 116.00, 0.325 - 1.325, 9.425- 71.00, 0.025-3.87, 8.325- 24.825, 0.175- 1.250, 0.050- 0.750, 43.00- 98.325 mg/kg, for Co, Zn, Ni, Mn, Pb, Cu, Cr, Cd, and Fe, respectively. Also, levels of moisture contents, ash contents, total solids contents, and protein levels were: 4.0 - 8.5%, 2.0 - 11.39%, 91.5 - 96.0%, and 11.8 - 33.2%, respectively. Most of the obtained results were consistent with the previous studies and within the permissible limits.

  Keywords: Nuts, Seeds, Heavy metals, Chemical Constituents
 • Homa Shafieekhani *, Somayeh Karimi, Mohammad Torkashvand Pages 10-16

  A new organic compound, namely dihydropyrimido [4,5-b][1,6] naphthyridine-2,4, 6, 8(1H,3H,7H,9H)-tetraones with amino acid moiety (DHPN) was synthesized and characterized by 1H, 13C Nuclear magnetic resonance (NMR) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy experiments.  DHPN was investigated for the first time as a green inhibitor of mild steel (A105) corrosion in acidic (0.1, 0.5 mol L-1 H2SO4 and HCl) solutions using potentiodynamic polarization technique. The results showed that, inhibition efficiency increased with the inhibitor concentration within the range of 0.95-19 mg L-1. The polarization curves demonstrated that, this compound act as a mixed type inhibitor. The adsorption of the DHPN molecule on the surface of mild steel was found to obey the Langmuir adsorption isotherm. Besides, data processing methods like support vector machine modelling was performed to prove the relationship between inhibitory effect and molecular structure.

  Keywords: Corrosion Inhibition, Support vector machine, Mild steel, potentiometric polarization
 • Pourya Abbasi, Keyvan Shayesteh *, Vahid Vahidfard, Mehdi Hosseini Pages 17-28
  Nickel is one of the metallic impurities that should be removed from the electrolyte solution before the electrowinning of zinc. This study investigated the parameters affecting the process of nickel removal in an Iranian zinc smelter plant by the response surface methodology. According to the results of experiments, the optimum condition for removal of nickel was obtained at temperature of 85 °C, the residence time of 60 minutes, zinc powder of 2.5 g/l, mixing speed of 500 rpm, and pH of 5. With regards to the resulting model from the Design-Expert software, the significant parameters were concentration, residence time, and temperature, respectively.
  Keywords: Removal of Nickel, Central Composite Design, Zinc Sulfate Solution, Optimization, Cementation
 • Zahra Garkani Nejad *, Abuozar Ghanbari Pages 29-38
  Three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) techniques are useful methods for ligand-based drug design by correlating physicochemical descriptors from a set of related compounds to their known molecular activity or molecular property values. A novel clubbed triazolyl thiophene series of cdk5/p25 inhibitors were selected to establish 3D-QSAR models using Comparative molecular field analysis (CoMFA) and Comparative molecular similarity indices analysis (CoMSIA) methods. The optimum CoMFA and CoMSIA models obtained, were statistically significant with cross-validated correlation coefficients r2cv (q2) of 0.539 and 0.558, and conventional correlation coefficients (r2) of 0.980 and 0.967, respectively. A training set containing 88 molecules and a test set containing 24 molecules served to establish the QSAR models. Independent test set validated the external predictive power of both models with predicted correlation coefficients (r2pred) 0.968 and 0.945 for CoMFA and CoMSIA, respectively. Molecular docking was applied to explore the binding mode between the ligand and the receptor. The information obtained from molecular modeling studies may be helpful to design novel CDK5/P25 inhibitors with desired activity.
  Keywords: 3D-QSAR, molecular docking, Cdk5, Pp25 Inhibitors, triazolyl thiophene, Alzheimer disease
 • Nourolhoda Razavi, Amene Zendegi Shiraz, Zarrin Eshaghi * Pages 39-49

  This study considers identification and determination of phthalates esters in cosmetic samples. The dispersive solid phase extraction was used for extraction of analytes prior to high performance liquid chromatography analysis. The solid sorbent for extraction was polyethylene glycol grafted on cupric oxide nanoparticles (PEG-g-CuO-NPs). This sorbent was first synthesized and characterized by scanning electron microscopy (SEM), Energy-dispersive X-ray(EDX) and fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) then efficiently applied for extraction of analytes. The extraction conditions like amount of sorbent, kind and volume of desorption solvent, extraction and desorption time, and pH of sample solution were optimized. The validation of method carried out under optimum conditions. Linear ranges were 0.005-4 µgmL-1 with the coefficient correlation (R2) in the range of 0.9914-0.9962. The limits of detection (LODs) (3S/N) were 0.0025 to 0.005 µgmL-1 and acceptable repeatability’s (RSDs below 6.45%, n=5) obtained. Application of proposed method was investigated by extraction of phthalates in shampoo and body wash for babies which satisfaction results achieved.

  Keywords: phthalate esters, HPLC, Baby shampoo, Body wash, polyethylene glycol grafted cupric oxide nano particles
 • Nosrat Madadi Mahani * Pages 50-55
  The interactions of 6twk protein with Ectoine drug, Polyamidoamine (PAMAM) /Ectoine and histidine modified PAMAM/Ectoine were investigated using molecular docking and molecular dynamics simulation. Based on the results of molecular docking increasing of binding energy and the decreasing of inhibition constant of the compounds, increase their inhibitory activity. Protein stability in complex with these ligands was investigated using molecular dynamics simulation approach. Results molecular dynamics simulation displayed that histidine modified PAMAM/Ectoine with the lowest mean square displacement (MSD) is the better suitable to deliver the ectoine drug. This causes the most controlled/diffusion of ectoine drug molecule. So, histidine modified PAMAM/Ectoine conjugate can be introduced for further investigations on interaction of ectoine drug and 6twk protein.
  Keywords: molecular docking, Inhibitory activity, Molecular Dynamics, PAMAM, Ectoine Conjugate
 • Abdolhamid Hatefi Mehrjerdi *, Soghra Rafiei Boldaji, MohammadReza Yaftian, Hassan Shayani Jam Pages 56-64

  A novel Buprenorphine (BPR) sensor is fabricated based on nanocomposite film of benzene-1,3-disulfonate anion doped overoxidized polypyrrole/multiwalled carbon modified glassy carbon electrode. The carbon nanotubes were drop-casted on bare electrode, and then thin layer of benzene-1,3-disulfonate-doped overoxidized polypyrrole formed electrochemically on it. Effect of experimental conditions involving supporting electrolyte pH, carbon nanotubes suspension drop size, and the number of potential cycles in overoxidized polymerization were optimized by monitoring the voltammetry responses of the modified electrode. Then the optimized modified electrode was used for electrochemical sensing of BPR by differential pulse voltammetry, which exhibited a linear growth with high sensitivity in anodic peak currents at the BPR concentration range of 0.06-40 µM, and a detection limit of 28 nM. Finally, the determination of BPR in urine real samples was performed by the new sensor and satisfactory results obtained.

  Keywords: Buprenorphine, Multiwalled carbon nanotubes, Overoxidized polypyrrole, Nanocomposite, electrochemical sensor, Differential pulse voltammetry
 • Alaa Amin *, Hesham El Feky Pages 65-78

  A highly selective optical sensor for V(IV) ions was established depended on entrapment of a sensitive reagent, 5-(2`,4`-dimethylphenylazo)-6-hydroxy-pyrimidine-2,4-dione (DMPAHPD), in a silica sol–gel thin film coated on a glass substrate. The thin films fabricated depended on tetraethoxysilane (TEOS) as precursor, sol–gel of pH = 2.5, water: alkoxyde ratio of 4: 1 and DMPAHPD concentration of 2.5 × 10−4 M. The effect of sol–gel parameters on sensing behavior of the fabricated sensor was also illustrated. The fabricated sensor can be used to detect V(IV) ion with an outstanding high selectivity over a wider dynamic range of 5.0–145 ng mL−1 and a detection limit of 1.35 ng mL−1. It also recorded reproducible results with relative standard deviation of 1.75% and 1.02% for 20 and 70 ng mL−1 of V(IV), respectively, along with a fast response time of two min. Total vanadium was determined after reduction of V(V) to V(IV) using ascorbic acid as reducing agent. The V(V) amounts were estimated by subtracting the concentration of V(IV) from the total vanadium concentration. Interference studies reported a good selectivity for V(IV) with trapping DMPAHPD into sol–gel matrix and appropriately adjusting the structure of doped sol–gel. The proposed sensor was compared with others and was applied to define vanadium in different environmental samples with good results.

  Keywords: Optical Sensor Membrane, Vanadium Determination, Spectrophotometry, Environmental Analysis
 • Javad Feizy *, Sima Ahmadi, Moslem Jahani, R. Lakshmipathy Pages 79-86

  The present investigation reports a quantitative analysis of metals in the saffron samples collected from seven different saffron production areas in the Khorasan Razavi province, Iran. Khorasan Razavi is the leading producer of saffron in Iran, and more than 95% of the global production of this expensive spice is attributed to Iran. Since environmental pollution is increasing, saffron is contaminated with various organic and inorganic contaminants such as heavy metals. Twenty-one saffron samples were collected in the flowering season of 2018 and analyzed for metal content. The concentration of microelements and heavy metals including Zn, Fe, Ca, Mn, Mg, Na, K, Pb, Cd, Cu, and Cr was determined in the samples collected from three farms in each production area with graphite furnace and flame atomic absorption spectroscopy. The results revealed that the collected saffron stigmas contain a wide range of minerals and heavy metals with different concentrations. Potassium is the most abundant element, and Cd had the least concentration in the saffron. It can be concluded that ecological management plans such as reducing chemical fertilizers and improving organic fertilizers can decline the extent of heavy metals in the saffron.

  Keywords: Saffron, heavy metal, Atomic absorption spectroscopy, Khorasan Razavi
 • Amirkhosro Beheshti *, Tahereh Rohani, Sayed Zia Mohammadi, Maryam Dadkhodazadeh Pages 87-92

  Molybdenum disulfide as a transition metal dichalcogenide was prepared by a hydrothermal method and hybridized with graphene oxide (MoS2/GO). The as-prepared materials were investigated by Fourier transform infra-red spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), energy dispersive X-ray elemental analysis (EDX) techniques as well transmission electron microscopy (TEM) image. The nanomaterial with its electrocatalytic properties was applied as an electro-nanocatalyst for loading on a glassy carbon electrode (MoS2/GO-GCE) for detection of carbamazepine as an anti-epileptic in real body samples. The simple and low-cost developed electrochemical sensor detected carbamazepine with a vast linear concentration range(30-350nM), very low detection limit about 6.0nM and significant sensitivity equal to 0.134µA/nM.

  Keywords: Carbamazepine, Transition metal dichalcogenides, Electrocatalyst, Sensor
 • Tesfu Hailu *, Yaw-Kuen Li, Merid Tessema Pages 93-101

  An analytical method that offers fast response with a cheap instrument and simple sample preparation is an ideal technique that is required in scientific analysis. Electrochemical sensing is an analytical method that suits the above criteria to determine various samples using different electrode material. Detection of chloramphenicol in agricultural products and drug samples using cheap electrode materials is highly required due to its wide application in agriculture. In this study a cost-effective activated SPCE was made electrochemically to determine chloramphenicol in eye-drop and pasteurized milk. The activation of the SPCE was straightforward and done by cycling 0.5 M KOH using LSV techniques. Surface imaging, spectroscopy, and electrochemical analyses showed that there is an effective formation of new functional groups during the activation. The activated SPCE gave a higher peak current for Chloramphenicol during the CV and SWV study using PBS pH 6.5 compared to that of the bare one. Utilizing the optimal SWV conditions, a linear calibration curve was obtained in the range of 0.05‒100 µM with quite a small detection limit of 20 nM. In addition to the high sensitivity, stability, and remarkable recovery, the excellent reproducibility makes the activated SPCE applicable in real sample analysis.

  Keywords: Chloramphenicol, Screen Printed Carbon Electrode, Electrochemical, Stable, Activated
 • Hamid-Reza Zare-Mehrjardi * Pages 102-109

  Acridine orange supported on multi-walled carbon nanotube (MWCNT) is used for modification of carbon-paste electrode. The studies show that acridine orange efficaciously immobilized in the matrix of the electrode by applying nafion/MWCNT composite under the ultrasonic condition. The results of voltammetric experiments demonstrate that the prepared electrode has an effective response to DA and AA and a relatively big anodic peak separation (nearly 368 mV) is obtained for these compounds. Good sensitivity and selectivity and very low detection limit (0.03 µM) makes the modified electrode very effective in the manufacture of simple devices for the concurrent detection of dopamine in the presence of ascorbic acid in clinical and pharmaceutical preparations.

  Keywords: Acridine Orange, Carbon Nanotube, Dopamine, Voltammetry, Electrocatalysis