فهرست مطالب

نشریه حدیث پژوهی
پیاپی 25 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/03
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حمیدرضا فهیمی تبار*، مهدی آذری فرد صفحات 7-32

  حدیث از جمله منابع تفسیر اجتهادی و تنها منبع تفاسیر روایی است؛ بدین سبب تفاسیر قرآن اغلب خالی از روایت نبوده و از جمله منابع روایی محسوب می شوند. مجمع البیان اثر فضل بن حسن طبرسی یکی از تفاسیر امامیه و دایرهالمعارف علوم قرآنی و تفسیری است. در این تفسیر، روایات امامیه و اهل سنت و اقوال مفسران پرشمار است. مفسر فقط به نقل روایت بسنده نکرده و در مواردی به نقد روایات نیز پرداخته است. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که طبرسی در نقد متنی روایات از چه معیارهایی بهره برده، نوشته شده است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی نشان داده شده است که مفسر با استناد به معیارهای قرآن، سنت قطعی، عقل، تاریخ قطعی، اصول اعتقادی، و مبانی فقهی امامیه، به نقد متنی روایات تفسیری پرداخته و آیات دال بر عصمت انبیا، معیار قرآنی او در نقد اغلب روایات تفسیری مرتبط با داستان انبیاست.

  کلیدواژگان: روایات تفسیری، معیارهای نقد، مجمع البیان، طبرسی
 • محمدعلی مهدوی راد*، روح الله شهیدی، رحمان بخش بیجارزهی صفحات 33-54

  بهره جستن فرقه های اسلامی از احادیث یکدیگر یا نقل احادیثی با موضوع محوری مورد اهتمام دیگران، از دغدغه های دانشیان آن ها در سده های مختلف اسلامی بوده و در گذر تاریخ فرازوفرودهایی داشته است. واحدی نیشابوری از مفسران اثرگذار قرن پنجم هجری است که در تفسیر الوسیط خویش فضایل اهل بیت و روایات منقول از اهل بیتk را آورده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی چنین دست یافته است که او در ترسیم فضای نزول آیات، شناخت فضایل آیات، ایضاح مراد ظاهری آیات و گاه بیان مصادیقی که در دایره شمول آیات قرار می گیرند، از این روایات بهره برده است. واکاوی نحوه تعامل وی با این احادیث نشان می دهد که او معمولا احادیثی از این دست را معتبر می شمارد، مگر اینکه با اصول بنیادین باور او در تعارض باشد یا در برابر قول اکثریت مفسران قرار گرفته باشد. در این صورت یا چون روایت مربوط به تطبیق آیه تطهیر بر اهل بیتk، نقل های دیگر را رجحان می دهد یا چون روایت مربوط به ابلاغ سوره برایت از سوی امام علیR، عدم دلالت آن بر افضلیت ایشان را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: واحدی، فضایل اهل بیت، روایات اهل بیت، کارکردها، اعتبار
 • مجید معارف*، سعیده کاظم توری صفحات 55-74

  کتابت، از طرق تحمل حدیث است. راوی از طریق مکاتبه با محدثان و در شرایطی با امامR ارتباط برقرار می کند و از او در خواست حدیث یا در یک مسئله شرعی تقاضای فتوا می نماید. در روایات شیعه، پرسش و پاسخ با امام معصومR به صورت مکتوب و  غالبا توسط پیک صورت گرفته است. برخی محدثان بر این باورند که مکتوبات  حدیثی از اعتبار کمتری نسبت به مسموعات برخوردار است، اما با بررسی این دسته از روایات و وجود قراین و شواهدی، بر تایید صدور آن ها صحت بسیاری از مکتوبات محرز می شود. از امتیازات مهم مکتوبات حدیثی، عدم نقل به معنا در آن هاست. در هر عصر و زمانی، عده ای از یاران ایمهk مسیول جمع آوری سوالات شیعیان و دریافت پاسخ کتبی آن سوالات از امامانk بوده اند. مکاتبات عبدالملک بن اعین با امام صادقR نمونه ای از این موارد است. علی بن مهزیار اهوازی محدثی صاحب اندیشه و دارای ذهن دوراندیش بود که با جمع آوری، حفظ و صیانت  شمار متعددی از مکتوبات آن را به نسل های بعد از خود انتقال داد. علاوه بر آن نیز  او از طریق مکاتبه با امامان عصر خود از جمله امام جواد و امام هادیv به دامنه صدور مکتوبات حدیثی در شیعه افزوده است

  کلیدواژگان: امامان معصوم، روایات، مکتوبات، رسائل، مسائل، علی بن مهزیار
 • محمدصادق یوسفی مقدم* صفحات 75-94

  درباره نزول و یا جواز قرایت قرآن کریم، به قرایات گوناگونی احادیث متعددی صادر شده است که از مجموع آن ها به حدیث سبعه احرف یاد می شود. احادیث یادشده از احادیث بحث برانگیز در قرایت و موثر در حجیت گوناگونی برداشت از  قرآن کریم است که فقیهان و عالمان قرایت آن ها را بررسی کرده اند. آنان به طور عمده به روایاتی پرداخته اند که از منابع اهل سنت نقل شده است. عالمان و فقیهان شیعه نیز در بررسی آن روایات، به روایاتی از منابع شیعه پرداخته اند که نزول قرآن بر سبعه احرف را نفی می کند و از بررسی روایاتی که دلالت بر اثبات نزول قرآن بر سبعه احرف دارد، غفلت کرده و یا به دلیل عدم اعتماد به اسناد آن ها، از بررسی آن ها صرف نظر کرده اند. در این مقاله، افزون بر بررسی احادیثی که نزول قرآن بر هفت حرف را نفی کرده و احادیث اثبات کننده نزول قرآن بر هفت حرف که از منابع اهل سنت به منابع شیعه وارد شده، احادیث اثبات کننده نزول قرآن بر هفت حرف که بالاصاله در منابع شیعه موجود است، نیز بررسی شده است.

  کلیدواژگان: سبعه احراف، شیعه، سند، دلالت، حدیث، منابع
 • محمود واعظی، حسین رضایی * صفحات 95-116

  تلاش متکلمان شیعه در همه اعصار، اثبات جایگاه علمی و معنوی اهل بیت رسول اکرم2 به عنوان جانشینان برحق ایشان بوده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند. در این خصوص، استناد به آیات قرآن کریم و روایات نبوی، متفق علیه به عنوان میراث مشترک فریقین، حجتی قاطع محسوب می شود. از جمله مواردی که شایسته تامل و عنایت بیشتر است، تبیین ویژگی های خاندان رسالت بر اساس آیه 56 سوره احزاب است. تحقیق تطبیقی در متون تفاسیر جامع سنی و شیعی، نشان از آن دارد که در این خصوص، توجه لازم صورت نگرفته است. پیامبر گرامی اسلام2 در تفسیر چگونگی صلوات بر ایشان حدیث صحیح و متفق علیه ذکر فرمودند که بررسی آن بر اساس آیات قرآن کریم و دیگر روایات صحیح، در اثبات معتقدات کلامی شیعه، نقش اساسی ایفا خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر که با رویکرد تطبیقی، به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده، رمزگشایی از این حدیث تفسیری و اثبات جایگاه علمی معنوی و مصادیق حقیقی عترت پیامبر2 می باشد. در پایان شبهات ابن تیمیه بر حدیث مذکور که به قصد انکار فضیلت امیرالمومنین علیR و رد عقاید شیعه مطرح شده، مورد بررسی و نقد قرار گرفته و بطلان ادعاهای او ثابت شده است.

  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر ماثور، اهل بیت پیامبر، حقانیت شیعه
 • نهله غروی نائینی*، نصرت نیل ساز، سیده فرزانه فخرایی صفحات 117-154

  کتاب های ادعیه مقبول امامیه، برترین کتب دعا و حاوی دعاهایی منقول از معصومینk است. این ادعیه اعتقاد داعی را محکم کرده، به وی سعادت و آرامش روان می بخشد اما تفوق طلبی مدعیان سیروسلوک، راحت طلبی و کم حوصلگی جویندگان دعا، سبب رواج انواع دعاهای برساخته گشته؛ در این شرایط، شناخت سره از ناسره ضروری است. متقدمان ملاک صحت دعا را وثوق و اعتماد به صدور آن از معصومR می دانستند که از راه تحلیل فهرستی و روش کتاب شناسانه، بر اساس قراینی مانند وجود و تکرار روایت در بسیاری از اصول اربع مایه با چند نقل در مطمین ترین نسخه، برایشان احراز می شد و با اعتماد به نسخه، ادعیه را در مجموعه های خویش گردآوری کردند. مولفان متاخر نیز ادعیه ای را که منبع مورد اعتماد داشت، بدون کم وزیاد کردن، تنها با تبویب جدید، در مجموعه هایشان نوشتند. این تحقیق بر آن است با جستجو در کتب ادعیه امامیه، تهیه مستندات از طریق کتابخانه ای با تحلیل، نقد و ارزیابی کتاب ها، معیار مولفین کتب ادعیه را بیان کرده و اثبات کند ایشان غیر فرمایش معصومینk را ننوشته اند تا هر طالبی با اطمینان خاطر از این کتب بهره برد و به اهداف والای دعا کردن برسد.

  کلیدواژگان: معیار مولفان، کتب ادعیه، توثیقات عام، ضعف اسناد
 • حسین ستار، محمدرضا منوچهری نائینی، سید حسین فلاح زاده ابرقوئی* صفحات 155-186

  در فهرست مکتوبات امامیه، گونه ای از نگارش های روایی به چشم می خورد که اساس کار مولف در آن ها، سامان بخشی و تبویب موضوعی روایات نیست بلکه کوشش مولف، تنظیم اثر روایی با محوریت اسناد است. معیار مولفان این آثار، ارایه روایاتی با کوتاه ترین طریق به مصدر روایت است. از این گونه نگارش که «قرب الاسناد» نام گرفته، در شمار آثار برخی محدثان نام آشنا یاد شده است. مولف قرب الاسناد می کوشد با کاستن از واسطه های خود تا معصومR، از راهیابی خطاهای انسانی در نقل روایت بکاهد و از این طریق بر اعتبار اندوخته های خود بیفزاید. در نوشتار حاضر، تلاش محدثان امامی در نگارش قرب الاسناد، با تکیه بر تنها کتاب بازمانده از این سبک، بررسی شده است.

  کلیدواژگان: قرب الاسناد، عالی السند، عالی الاسناد، حمیری، عبدالله بن جعفر
 • محمد شریفی، فاطمه قربانی لاکتراشانی* صفحات 187-212

  ورود غیر صحیح روایات به دامنه احادیث موضوعه از جمله آفت هایی است که یکی از مهم ترین منابع دینی مسلمانان را مورد آسیب قرار داده و اعتبار آن را خدشه دار می سازد. از مسایلی که سبب می شود تا فراوانی روایات موضوعه به شکلی غیرواقعی، وسیع و پردامنه انگاشته گردد، عدم آگاهی و شناخت واژگان مستعمل در روایات جعلی، و میزان انطباق و قرابت آن با بحث وضع است. بررسی لغوی و معنایی تعاریف ارایه شده توسط بزرگان شیعه و اهل سنت چون شهید ثانی، میرداماد، ابوریه و... در تبیین روایات جعلی، موید این نکته است که بسیاری از روایاتی که در دایره جعل قرار گرفته اند، از تعاریف ارایه شده خارج بوده و دلالت بر ضعف حدیث دارند و نه جعل و وضع. در کتب روایی و نیز کتب موضوعه می توان نمونه های متعددی از روایات را یافت که تنها بر ضعف حدیث دلالت داشته ولی نگارنده کتاب، تصریح به جعل حدیث نموده و عامدانه و یا ناآگاهانه، بر شمار روایات جعلی افزوده است. با توجه به وسعت مسئله در برخی کتب موضوعه، در این مقاله تنها به بررسی رایج ترین کاربردهای ناصحیح واژگان برای این دسته از روایات خواهیم پرداخت. بدین منظور مهم ترین واژگانی که در حوزه ضعف حدیث مطرح می شود، در کتب مختلف روایی مورد بررسی قرار گرفت و مصادیقی از ادعای پژوهش ارایه شد. نتیجه این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، چنین است که استفاده بجا و صحیح واژگان، دایره جعل را محدودتر نموده و  بسیاری از روایات را از عنوان وضع خارج می کند.

  کلیدواژگان: روایات موضوعه، وضع، مکذوب، مختلق، مصنوع
 • حمیدرضا یونسی*، عباس همامی صفحات 213-228

  احادیث، سه گانه ای از اثبات تا نفی اسماء و صفات را بیان کرده که در طول تاریخ محل نزاع و پدیدار شدن مکاتب مختلف کلامی، فلسفی و عرفانی شده است و از الهیات سلبی تا الهیات ایجابی را در بر گرفته است؛ این پژوهش با تمرکز بر روایات اسماء و صفات، خاصه روایات حدوث اسماء و استخراج مبانی عقلی از این روایات، تیوری «وجه امکانی واجب الوجود» را پردازش کرده و آن را معیاری برای تبیین و وجه الجمع اختلاف نظرات در حیطه الهیات سلبی و ایجابی قرار داده است.

  کلیدواژگان: اسماء، صفات، حدوث اسماء، وجه امکانی واجب الوجود، الهیات سلبی، الهیات ایجابی
 • محمدرضا پیرچراغ* صفحات 229-256

  درایه الحدیث علمی است که از گذشته تابه حال مورد توجه علمای علم حدیث بوده است. با توجه به پژوهش های انجام شده در تاریخ علم مصطلح الحدیث در بین اهل سنت و شیعه مشخص می شود سابقه این دانش در میان اهل سنت بیشتر و زودتر بوده است؛ ولی این بدان معنا نیست که شکل گیری مباحث درایه ای در شیعه به زمان شهید ثانی و پس از ایشان برگردد. از بررسی مباحث مصطلح الحدیث موجود در احادیث و کتب حدیثی متقدمان شیعه، مشخص می شود وجود این دانش در شیعه از همان دوران معصومانk است و بعد از آن بزرگواران، اهتمام به حدیث و درایه الحدیث از سوی بزرگان شیعه بوده و حتی تالیفات مستقل درایی قبل از شهید ثانی از سوی علمای شیعه مشاهده شده است. از آنجا که شهید ثانی سه کتاب مستقل درایی تالیف نمودند و با توجه به اشراف علمی شهید ثانی بر حوزه های علمی شیعه، کتب تالیفی قبل کمرنگ جلوه داده شد و کم کم در اذهان عموم این مطلب القا شد که مصطلح الحدیث در اهل سنت از تقدم زمانی بیشتری برخوردار است ولی فقط با بررسی کتب حدیثی متقدمان شیعه و روایات ایمهk، سابقه دانش درایه الحدیث و وجود مصطلحات درایه ای را در میان شیعه قبل از اهل سنت اثبات می کند.

  کلیدواژگان: درایه الحدیث، مصطلح الحدیث، روایت، حدیث، شیعه
 • محمدرضا شاهرودی*، محمد فراهانی صفحات 257-274

  «شعارهای عاشورایی» پیام هایی رسا و آگاهی بخش، برگرفته از فرهنگ غنی عاشوراست که عمدتا ریشه در بیانات امام حسینR دارد؛ این شعارها به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شود: 1. انتساب آن ها به امام حسین قطعی است؛ 2. «نقل به معنا» شده است و نقل لفظ آن ها در مصادر اصیل وجود ندارد؛ 3. «مضمون» آن ها در روایات قطعی الصدور ملاحظه می شود؛ 4. ساختگی است و به واسطه اطلاق، عمومیت و افاده مفهومی غلط، نمی توان پذیرفت که از ناحیه امام صادر شده باشد. در این میان، برای شعار «کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا ء» به عنوان روایت معصوم، سندی وجود ندارد ولی با توجه به منابع روایی، این شعار، جزء دسته سوم شعارهای عاشورایی قرار می گیرد. بر اساس روایاتی مانند: «لا یوم کیومک یا ابا عبد الله» و «لا یوم کیوم الحسین» که ظاهرا در تضاد با شعار مذکور است، می توان گفت این شعار، نشانگر اوج ظلم بر ضد عالی ترین تجسم بشریت و اوج رویارویی با ستمی است که در کربلا نمود داشته؛ نیز مضمون روایت «فلکم فی اسوه»، شعار مذکور را تایید می کند.

  کلیدواژگان: : نقدالحدیث، شعار، عاشورا، روایات عاشورایی
 • کامران اویسی* صفحات 275-300

  اصطلاح روایت منتقله به منقولی گفته می شود که در ملاحظه اول، روایت نقل شده از معصومR است و با توجه به شواهد و قراین، از منابع اهل تسنن(مکتب خلفا) به کتب شیعی(مکتب اهل بیت) به عنوان حدیثی شیعی مندرج شده است و عالمان بعدی غالبا به سبب پذیرش تسامح در ادله سنن و یا اعتماد به منابع متقدم دیگر محدثان و مفسران شیعه، به عنوان روایت معصومR تلقی نموده اند. خواه سرانجام پژوهش بر روی آن، به این نتیجه منجر گردد که روایت منتهی به معصومی دیگر است نه معصوم مندرج در منبع شیعی، یا در صدور آن از هر معصومی تردید پیدا شود و یا در عدم صدور آن از معصوم یقین شود. اما اینکه این نقل که منتقله بودن آن اثبات شده، استوار است یا نه، معتبر است یا نه، مرحله بعدی پژوهش روی روایات منتقله است. گرچه افرادی چون علامه تستری و برخی از نویسندگان معاصر، با تعابیری دیگر به روایات منتقله در آثار خود اشاره داشته اند، به گونه مشخص، علامه عسکری اولین محققی است که در این زمینه با تفصیل بیشتری وارد شده است. به صورت اجمالی، عدم وجود روایت در منابع اصیل و عتیق شیعی و نقل از طریق راویان غیر شیعی، وجود راویان مشترک، وجود شیخ اجازه عامی در میان اساتید صاحب منبع متقدم شیعی، عامی بودن صاحب کتاب، غیر موجود بودن در دیگر کتب معتبر شیعه حتی به الفاظ مشابه، تقریبی بودن تفکر صاحب کتاب، حساسیت کمتر محدثان نسبت به نقل در زمینه غیر فقه از ملاک های منتقله بودن روایت است. معلوم نبودن انتساب کتابی که حدیث در آن مندرج شده، به مولف آن، اضطراب متن، وضعی و جعلی بودن روایت، عدم انطباق با تاریخ قطعی اثبات شده یا مشهور، عدم سازگاری با ضروریات دین و مذهب و مبانی متقن کلامی، ناسازگاری با حکم عقل بدیهی و یا استبعاد عقلی داشتن، مخالفت با آیات قرآن یا سنت قطعی یا اطمینان آور، رجحان داشتن خبر معارض با آن و به طور کلی عدم وجود روایت در منبع معتبر، عدم شهرت راوی به راستگویی و امانتداری در نقل حدیث یا اشتهار وی به دروغ‏گویی و خیانت، از جمله اسباب نااستوار بودن یک روایت منتقله و نقد آن است.

  کلیدواژگان: اصطلاح، چیستی، روایت، ملاک، منتقله، نقد
 • حسین حیدری، ابوطالب مختاری*، سید حاتم مهدوی نور صفحات 301-332

  رهبانیت به مفهوم احساس خشیت در برابر خداوند، از ویژگی های جدایی ناپذیر حیات دینی ادیان ابراهیمی بوده است، ولی در مفهوم خاص، نهاد اجتماعی مومنانی که از زندگی معمولی جامعه خود دوری گزیده و تحت انضباط خاصی زندگی مشترک داشته اند، از قرن سوم میلادی در بین مسیحیان اشتهار داشته و تا ظهور پروتستانیزم ترویج می شده است. این پژوهش با دسته بندی دو گروه متضادگونه روایات فریقین در تایید یا رد رهبانیت مسیحی و بررسی سندی و محتوایی آن ها به تحلیل و تبیین نظرگاه پیامبر خاتم2 و امامانk درباره راهبان مسیحی و خصوصیات زندگی رهبانی اسلا می پرداخته است. برآیند مواضع روایات فریقین نشان داده است از مهم ترین مشخصه های راهبان، عدم ازدواج، مشارکت نکردن در جهاد، تحمل ریاضت و حضور نیافتن در جماعات بوده است. با وجود این، زندگی جمعی رهبانان مسیحی مورد تایید بوده است؛ گرچه آنان در برخی موارد راه افراط در پیش گرفته اند. پیشوایان اسلام تداوم سبک زندگی مذکور را برای مسلمین توصیه نکرده و به جای تحمل سختی ها و ریاضت های ناشی از دوری از اجتماع، به داشتن احساس خشیت، حضور در عینیت جامعه، عدم وابستگی به دنیا و تحمل سختی های قیام در شب، صیام، جهاد و... برای تهذیب نفس سفارش کرده اند.

  کلیدواژگان: رهبانیت مسیحی، زهد در اسلام، تهذیب نفس، قرآن و رهبانیت، رهبانیت در احادیث
 • هاجر بنائی، سید مهدی لطفی* صفحات 333-358

  کتاب تحف العقول عن آل الرسول2 اثر حسن بن شعبه حرانی از منابع اخلاقی شیعه است. به دلیل ارسال سند، بررسی رجالی روایات این کتاب ممکن نیست؛ اما می توان متن این روایات را در منابع شیعه و اهل سنت پی جویی کرد. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با پی جویی تاریخی روایی روایات قصار حضرت علیR در منابع مختلف فریقین، سبک روایی مولف را بررسی کرده و روایات کتاب تحف العقول را در منابع روایی متقدم شناسایی کرده است. همچنین منابعی را که حرانی در روایات قصار حضرت علیR استفاده کرده، واکاویده است و روایاتی را که در منابع پیشین وجود ندارند، شناسایی کرده است. دستاوردهای این مقاله حاکی از آن است که از مجموع 158 روایت، 20 روایت در منابع متقدم موجود نیست و صدور 7 روایت از سوی امام معصومR اثبات نمی شود. همچنین غالب روایات برای اولین بار در منابع قرن پنجم و ششم آمده است.

  کلیدواژگان: تحف العقول، تبارشناسی روایات، منابع تحف العقول، انتساب احادیث، روایات قصار حضرت علی (ع)
 • سید رضا مودب، علی اکبر تلافی داریانی* صفحات 359-374

  تنزیه ، سنگ بنای خداشناسی صحیح است و شیخ صدوق محدث نامدار مکتب اهل البیت علیهم السلام منادی این عقیده در کتاب کهن و ارزشمند توحید می باشد. ایشان در باب توحید الهی بر این باور تکیه دارد که خداوند سبحان از همه ویژگی های آفریدگان پاکیزه است و در کتاب توحید ، آیه ها و روایت های صریح در تنزیه را گردآوری و گاهی توضیح می دهد و چنانچه آیه یا روایتی در ظاهر با تنزیه سازگار نبود با استفاده از اصول عقلی و روایت های تفسیری ، مورد تاویل و توجیه قرار داده است. در ضمن از مقاله حاضر چنین به دست می آید که شیخ صدوق همانند متکلمین شیعی در مباحث اعتقادی به حکم عقل نیز در بررسی آیه ها و روایت ها توجه دارد.

  کلیدواژگان: تنزیه، شیخ صدوق، التوحید، شیعه
|
 • Hamidreza Fahimitabar *, Mehdi Azarifard Pages 7-32

  The hadith is one of the sources of ijtihad commentary and is the only source of narrative commentary. For this reason, mostly there is no Quran commentary without tradition and considered one of the sources of narratives. The Majmae-Al-Bayan is one of the interpretations of the Imams and the Quranic science and Interpretative Encyclopedia. There are plenty of Imams and Sunnis tradition and quotes commentators in the Majmae-Al-Bayan. interpreter, has not quoted the exact phrase,and in some cases, he has criticized narratives. this research has been written to answer this question 'what is the tabresi's criterion  in the textual citique of narration?'. In this research by descriptive library method has been showed that the commentator investigated the textual and inside critique of interpretative narratives referring to the Qur'anic criterion, tradition, wisdom, history, principles of belief, and the principles of jurisprudence and Imāmī jurisprudence has, And the verses indicating the infallibility of the prophets are his Quranic criteria in criticizing most of the interpretive narrations related to the story of the prophets.

  Keywords: tradition interpretive, Criteria citique, Majmae-Al-Bayan, Tabarsi
 • Mohammadali Mahdavirad *, Roohallah Shahid, Rahman Bakhsh Bijarzehi Pages 33-54

  The benefit of Islamic sects from each other's hadiths or quoting hadiths with a central theme of interest to others, has been one of the concerns of scholars in different centuries of Islam and has had ups and downs throughout history. WāḥidĪ NeyshābūrĪ is one of the influential commentators in the fifth century AH who has brought the virtues of Ahl al-Bayt and narrations narrated from Ahl al-Bayt in his commentary called Al-WaṣĪṭ. He has used these narrations in drawing the contexts of the revelation of verses, recognizing the virtues of verses, clarifying the apparent meaning of verses and sometimes expressing the examples that are included in the scope of verses. A look at how he interacts with these hadiths shows that he usually considers such hadiths to be authentic, unless they are in conflict with the fundamental principles of his belief or have been contradicted by the majority of commentators.

  Keywords: WāḥidĪ, virtues of Ahl al-Bayt, narrations of Ahl al-Bayt, functions, validity
 • Majid Maaref *, Saeedeh Kazemtouri Pages 55-74

  Writing is one of the ways for receiving hadith. In this way, narrator writes to Imam directly or writes to who transfers Imam’s speech to people, and asks for Imam’s judgment in a religious question or ask for a hadith. In Shia ahadith, asking and receiving answers from Imam is done by writing usually transferred by messenger. Some narrators believe that writings are not as valid as directly heard hadith. But investigations and evidences show their validity is strong enough. In this kind hadith, there is no change in Imams’ words. One of the important advantages in “hadith writings” is not-changing Imams’ words while transferring the concept. In each period some of Imams’ friends were responsible to transfer  Shias questions to Imam and take his written answers. Abdolmalek Ebn Ayon writings to Imam Sadegh is one of these samples. Ali Ebn Mahziar from Ahwaz was a thoughtful and farsighted scholar in hadith who gathered and keep and transferred several writings to next generations. Besides, he has developed the range of “hadith writings” in Shia documentations by writing to Imam Javad and Imam Kazem.

 • Mohamadsadegh Yousefi Moghadam * Pages 75-94

  For revelation or reading Quran in different reading we have many narratives. Among these narratives we can mention to Sabata Ahrof narration. The mentioned narratives are controversial in reading and also effective in different conclusion from Quran which scholars of reading investigated them. They have generally paid attention to those narratives which come from Sonni resources. In studying those narratives Shia scholars also paid attention to Shia resources which contradict to Sabata Ahrof and they didn’t attention to those narratives that proof the revelation of Quran in Sabata Ahrof and maybe for not having confidence on their document they didn’t have studied them. In this article based on narratives which are contradict to revelation of Quran in 7 letters and also those narratives which proof it, have entered from Sonni into Shia resources. The narratives which proof the revelation of Quran in 7 letters that are in Shia resources are also have studied.

  Keywords: Sabata Ahrof, Shia, document, imply, narratives, resources
 • Mahmoud Vaezi, Hossein Rezaei * Pages 95-116

  The efforts of Shiite theologians in all ages have proved the scientific and spiritual status of the Ahl al-Bayt of the Holy Prophet (pbuh) as his rightful successors and in this way, they spared no effort. In this regard, quoting the verses of the holy Quran and the agreed prophetic narrations, as a common heritage of Sunnis and Shiites, is a conclusive argument. One of the cases that deserves more consideration is the characteristics of the Prophet's family according to verse 56 of Surah Al-Ahzab. A comparative research of the texts of comprehensive Sunni and Shiite commentaries shows that the necessary attention has not been paid in this regard. In interpreting how to greet him, the holy Prophet (pbuh) has mentioned a correct and agreed-upon Hadith, the study of which, based on the verses of the holy Quran and other authentic narrations, has an important role in proving Shiite beliefs. The purpose of the present study, which is a descriptive-analytical approach based on a comparative approach and library sources, is to decipher this interpretive Hadith and prove the scientific-spiritual position and true examples of the Ahl al-Bayt of the Prophet (pbuh). Finally, Ibn Taymiyyah's doubts,which have been raisedup with the intention of denying the virtue of Amir al-Mu'minin Ali (AS) and rejecting the Shiite belief, have been examined and criticized, and the invalidity of his claims has been proven.

  Keywords: Quran, Narrative Interpretation, Ahl al-Bayt of the Prophet (PBUH), Shiite legitimacy
 • Nahla Gharavi Naeini *, Nusrat Nilsaz, Seyedeh Farzaneh Fakhraei Pages 117-154

  Those prays will reinforce the prayers belief and will give him satisfaction and calmness. There are some Sufis which claim that they have the best and easiest prays, on the other hand, people are usually lazy, then as a result there are so many false and imaginary prays available. There should be some criteria to distinguish real prays from the fake ones. Here, in this research, there are some efforts to show the criteria of pray writers and make some proofs to show that those prays are real prays which are from innocent leaders (Imams). The research is basically done by using library data, doing research on Emamieh Pray books, finding proofs, criticize of different prays and making assessment. As a result, everybody who wants to pray by using dua books, get shore all dua are originally from Imams and then he will reach pray goals.

  Keywords: The writer's criteria, pray books, popular trustworthy documents, weakness of documents
 • Hossen Satar, Mohammad Reza Manouchehri Naeini, Seyyed Hossein Fallahzadeh * Pages 155-186

  In the list of Imamiyya writings, there is a type of narrative (traditional) writing in which the basis of the author's work is not the organization and thematic arrangement of traditions; Rather, the author's effort is to arrange the narrative effect with the focus on documents. The criterion of the authors of these works is to present traditions in the shortest way to the source of the tradition. This type of writing, which is called "Qorb al-esnad", has been mentioned in the works of some familiar narrators. The author of Qorb al-esnad tries to reduce human errors in narration by reducing his intermediaries to the Infallibles, in order to increasing the validity of his savings. In the present article, the efforts of Imami narrators in writing Qorb al-Esnad have been examined, relying on the only remaining book of this style.

  Keywords: Gorb al-esnad, Aali al-esnad, Aali al-sanad, Hemyari
 • Mohammad Sharifi, Fateme Ghorbani Laktarashani * Pages 187-212

  The incorrect entry of narratives into the domain of fake narrations is one of the pests that harms one of the most important religious sources of Muslims and damages its credibility. One of the issues that cause the frequency of fake narrations be considered unrealistic, vast and far-reaching is the lack of awareness and knowledge of the words used in fake narrations, and the degree of its adaptation and closeness to the subject of “forge”. The lexical and semantic study of the definitions provided by the Shiite and Sunni scholars such as Shahid Thani, Mirdamad, Abu Rayyea, etc. indicate the weakness of the hadith and not forgery. Numerous examples of narrations can be found in fake narration books as well as fake books, which only indicate the weakness of the hadith, but the author of the book has specified the falsification of the hadith and has increased the number of fake narrations intentionally or unknowingly. According to the breadth of this issue in some fake narration books, in this article, it will be only examined the most common incorrect uses of words for this category of narrations. For this purpose, the most important words in the field of hadith weakness have been examined in various narration books and examples of research claims have been presented. This article is provided in a descriptive-analytical method. At the end, it is presented that the correct use of words, limits  the range of fake narrations and removes many narrations from the this area.

  Keywords: Fake Narration, vaz'e, Makzoob, Mokhtaleq, Masnooea
 • Hamid Reza Younesi *, Abbas Hemami Pages 213-228

  Hadiths have expressed trinary stances on Asma and Sifat, ranging from proving them to denying them, creating disputes and leading to emergence of various theological, philosophical and theosophical schools and covering fields from negative theology to affirmative theology. This research, focusing on Hadiths about Asma and Sifat, especially those about Hoduth (coming into existence) of Asma, and deriving rational foundations from those Hadiths, has processed the theory of “Locality Aspect of Wajib al-Wujud” and made it a criterion for clarification and ‘Wajhul Jam’ of differences of views in the realm of negative and affirmative theology.

  Keywords: Asma, Sifat, Hoduth of Asma, Locality Aspect of Wajib al-Wujud, Negative Theology, Affirmative Theology
 • Mohammadreza Pircheragh * Pages 229-256

  Derayah al-Hadith is the science that was considered by the scholars of hadith science from the past to now. According to the researches conducted in the history of the science and the term hadith between Sunnis and Shiites, it is clear that the history of this knowledge among the Sunnis was more and earlier, but this does not mean that the formation of issues of knowledge of the term hadith among Shiites goes back to the time of Shahid Thani and after... By studying the topics of the term hadith in hadiths and books of hadith of the early Shiite scholars, it becomes clear that the existence of this knowledge among the Shiites dates back to the time of the Imams (as), and after these nobles, there was an interest in hadith and knowledge of hadith among the Shiite elders and even independent writings of  Derayah al-Hadith before Shahid Thani are noted by Shi'a scholars. Since the Shahid Thani wrote three independent books on Derayah al-Hadith, and because of his aristocratic scientific superiority in Shiite scientific centers and institutes, the importance of the books previously written has been underestimated and little by little, this matter has been brought up in the minds of the public that the term hadith It has a higher temporal precedence among the Sunnis, but only by examining the books of early Shiite hadith and the narratives of the Imams (as) prove the history of the science of Derayah al-Hadith and the existence of terms of Derayah al-Hadith among the Shiites before the Sunnis.

  Keywords: Derayah al-Hadith, Hadith Terminology, narration, Hadith, Shi'a
 • Mohammad Reza Shahroodi *, Mohammad Farahani Pages 257-274

  "Ashura slogans" are expressive and instructive messages, taken from the rich culture of Ashura, which is mainly rooted in the statements of Imam Hussein (AS); These slogans are generally divided to four categories; Slogans that: 1- Their attribution to Imam Hussein is definite; 2- "quoted means" and their word is not quoted in the main sources; 3- Their "theme" has been considered in definite narrations; 4- It is fabricated and due to its use, generality and incorrect meaning, it cannot be accepted that it has been attributed  to  Imam. In the meantime, there is no Isnad for the slogan " Kollo Yaomin Ashura va Kollo Arzin Karbala", but according to narration sources, this slogan is from the third category of Ashura slogans. According to some narrations; Such as: "La yaoma Kayaomika Ya Aba Abdillah" and "La yaoma Kayaomi Alhusain", which apparently contradicts the above slogan, we conclude that this slogan is the intensity of oppression against the highest example of the mankind and also the intensity of struggle With oppression in Karbala. Also, the content of the narration: "Falakom Fiia osvaton "confirms the mentioned slogan.

  Keywords: critique of hadith, slogans, Ashura, Ashura narrations
 • Kamran Oveisi * Pages 275-300

  The term "Narrative Transmitted" refers to a narration which, in the first consideration, is a narration narrated from the Infallible (pbuh) and according to the evidence, after being transferred from Sunni sources (Caliphate School) to Shiite books (Ahlul Bayt School), it is considered as a Shiite hadith. And later scholars have often considered it as an infallible narration (PBUH) due to accepting tolerance in the reasons of the Sonan or trusting in the earlier sources of other Shiite narrators and commentators. It does not matter that as a result of research on it, it leads to the conclusion that that narration leads to another infallible and not to the infallible mentioned in the Shiite source or to doubt its issuance by any infallible or be sure of not issuing it from the infallible. But whether this narration, which has been proven to be "Narrative Transmitted", is valid or not, whether it is valid or not, is the next stage of research on "Narrative Transmitted". However, scholars such as Allamah Tostari and some contemporary writers have referred to the narrations transmitted in their works with other interpretations; But Specifically, Allamah Askari is the first researcher to enter into this field in more detail. In short, the absence of narration in the original and ancient Shiite sources and quoting through non-Shiite narrators, the existence of common narrators and existence of Sheikh Permission among the professors with the earliest Shiite source, The non-Shiite nature of the author of the book, absence in other authentic Shiite books even in similar words, The author of the book should think about the approximation of religions, The narrators are less sensitive to quotations in the non-jurisprudential field, these are the criteria for "Narrative Transmitted". Uncertainty about the attribution of the book in which the hadith is contained to its author, anxiety of the text, falsehood of the narration, inconsistency with a proven or famous definite date, incompatibility with the requirements of religion and strong theological foundations, Incompatibility with the rule of obvious reason or having a rational exclusion, Opposing the Qur'an or a definite or reassuring tradition, preferring a narration that contradicts it, and generally not having a narration in a reliable source, the narrator not being known for being truthful in narrating a hadith, or his reputation for lying and betrayal, these are among the reasons for the instability of a "Narrative Transmitted" and its critique

  Keywords: Term, Essence, Criterion, Narrative Transmitted, critique
 • Hosein Heydari, Aboutaleb Mukhtari *, Seyyed Hatam Mahdavi Noor Pages 301-332

  Monasticism in the sense of humility before God, has been as an integral feature of the religious life of the Semitic religions, but Monasticism as the social organization of believers have avoided from their normal life in their society & have begun common lifestyle in a specific discipline, has become known among Christians from the third century AD, and have been promoted until the emergence of Protestantism This study classifies two opposing groups of different types of Hadiths of Shi'ites & Sunnis in approving or rejecting Christian monasticism and examines their chains of transmitters and contents, to analyze and explain the views of the Prophet Muhammad (P.B.U.H) and Imams (AS) towards Christian monks and the Describes the Islamic monastic life. The resultant position of Hadiths of Shi'ites & Sunnis shows that the most important characteristic of monks was not getting married, not participating in Holly wars, suffering hardship of asceticism, and Absence from society. Although in some cases they have extreme in this respect, nevertheless the collective life of the Christian monks approximately approved in Islam. Instead of asceticism and hardship of being away from the community, Muhammad & Shiite Imams ,to purify the soul, recommended having a feeling of fear of God, presence in the objectivity of society, independence from the world and enduring the hardships of Supererogatory prayers at night, fasting, jihad, etc

  Keywords: Christian Monasticism, Islamic Piety, Purifying the Souls, Quran & Monasticism, Monasticism in Hadiths
 • Hajar Banai, Seyed Mahdi Lotfi * Pages 333-358

  The book Tuhaf al-ʿuqool by Hassan ibn Shuʿbah al-Harani is one of the Shiite moral sources. Due to existing the Losses tradition (Morsal traditions), it is not possible to review the biography (Rejal) aspect of traditions in this book. However, the text of these traditions can be found in Shiite and Sunni sources. Accordingly, the present article examines the author's narrative style by descriptive-analytical method with historical and narrative research of the short traditions of Imam Ali (as) in various sources of the two sects. And the article has identified the traditions of the book "The Tuhaf al-ʿuqool " in the earlier traditional sources. Also this article has analyzed the sources that Harrani used in the short traditions of Imam Ali (as) and has identified traditions that do not exist in previous sources. The achievements of this article indicate that out of a total of 158 traditions, twenty traditions are not available in earlier sources and the issuance of seven traditions by the Imam Ali (AS) is not proven. Also, most of the traditions appear for the first time in the sources of the fifth and sixth centuries.

  Keywords: The Tuhaf al-ʿuqool, The genealogy of traditions, the sources of the Tuhaf al-ʿuqool, the attribution of traditions, the short traditions of Imam Ali (as)
 • Reza Moadab, Aliakbar Talafidaryani * Pages 359-374

  The Tanzieh of God is the basic element of True theology and Sheikh Sadough who is famous in Ahle Beit School has mentioned it in his old and precious book by name Tohid. In studying and expressing of oneness he believes that God is clean from all properties of other Gods and in writing his Al- Tohid book  there are some  clear narratives about Tanzieh which explain some of the and if a narrative doesn’t adapted to Tanzieh if God he interprets and consolidate it by using rational ways and analyzing those narratives. In this article it said that Sheikh Sadough like other Shia theologians has special attention to wisdom and examination according to studying the narratives of Masoumin and analyzing the belief issues

  Keywords: Tanzih narratives, Sheikh Sadough, Tohid book