فهرست مطالب

مجله چشم پزشکی بینا
سال بیست و پنجم شماره 3 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/12
 • تعداد عناوین: 33
|
 • محمدعلی جوادی صفحه 160
 • محمدرضا اکبری، مسعود خرمی نژاد*، هاله کنگری، علیرضا اکبرزاده باغبان، مهدی رنجبر پازوکی صفحات 161-167
  هدف

  بررسی خصوصیات صورت در بیماران مبتلا به سندرم رترکشن دوین یک طرفه ایزوتروپیک (نوع یک) که ترن سر دارند و مقایسه ی آن با موارد ارتوتروپیک.

  روش پژوهش

  این مطالعه به روش مقطعی و توصیفی- تحلیلی بر روی 42 بیمار مبتلا به سندرم رترکشن دوین ایزوتروپیک با ترن سر و 42 فرد ارتوتروپیک انجام پذیرفت. برای بررسی ظاهر صورت، از هر بیمار چهار تصویر از فاصله 40 سانتی متری گرفته شد و با نرم افزار Corel Draw X7  پردازش گردید. "زاویه ی صورت" (زاویه بین خطی که دو کانتوس خارجی چشم ها را به هم وصل می کند با خطی که گوشه های لب ها را به یکدیگر متصل می سازد) و "اندازه صورت نسبی" (نسبت فاصله بین کانتوس خارجی با گوشه ی لب در دو سمت صورت) اندازه گیری شدند. متغیرهای کیفی عدم تقارن صورت (انحراف تیغه ی بینی، فشردگی یک طرفه صورت، سوراخ بینی و گونه) نیز ثبت گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی در گروه های بیمار و شاهد و به ترتیب 9±15 و 10±17 سال بود (268/0=P). در گروه بیماران، در 35 مورد (3/83 درصد) عدم تقارن چهره مشاهده شد و فقط 7 نفر (7/16 درصد) صورت متقارن داشتند (001/0P<)، در حالی که در گروه شاهد، در 21 فرد (50 درصد) عدم تقارن صورت مشاهده گردید. میانگین اندازه صورت نسبی در گروه بیماران (013/0±018/1) به طور معناداری بیشتر از افراد اورتوتروپیک (008/0±010/1) بود (003/0=P). هرچند میانگین زاویه صورت نیز در گروه بیماران (°96/0°±06/1) بیشتر از افراد اورتوتروپیک (°64/0°±80/0) بود اما رابطه معناداری بین آن ها مشاهده نشد (119/0=P). فراوانی عدم تقارن چهره، انحراف تیغه بینی، فشردگی یک طرفه صورت، سوراخ بینی و گونه در بیماران دارای سندرم رترکشن دوین ایزوتروپیک به طور معنی داری بیشتر از افراد ارتوتروپیک در گروه شاهد بود (همه، 001/0<P).

  نتیجه گیری

  عدم تقارن چهره در بیماران مبتلا به سندرم رترکشن دوین یک طرفه ایزوتروپیک که ترن سر دارند به طور معناداری از افراد ارتوتروپیک بیشتر است.

  کلیدواژگان: ترن سر، سندرم رترکشن دوئن، عدم تقارن صورت
 • محمدرضا اکبری، مسعود خرمی نژاد*، هاله کنگری، علیرضا اکبرزاده باغبان، مهسا رنجبر پازوکی، صبا جوادی صفحات 168-173
  هدف

  ارزیابی کمی و کیفی غیرقرینگی چهره در بیماران مبتلا به سندرم رترکشن دوین اگزوتروپیک یک طرفه با ترن سر و مقایسه آن با افراد طبیعی.

  روش پژوهش

  مطالعه حاضر به روش مقطعی بر روی 22 نمونه شامل 11 بیمار مبتلا به سندرم رترکشن دوین اگزوتروپیک یک طرفه با ترن سر و 11 فرد طبیعی بدون تورتیکولی به عنوان گروه شاهد انجام پذیرفت. برای ارزیابی ظاهر چهره، از فاصله 40 سانتی متری، چهار عکس از هر نمونه گرفته شد و با نرم افزار Corel Draw X7 تحلیل گردید. متغیرهای کیفی غیرقرینگی (آسیمتری) چهره شامل انحراف تیغه ی بینی از راستای طبیعی، متفاوت شدن اندازه دو سوراخ بینی، فشردگی یک طرفه گونه و فشردگی یک طرفه صورت ثبت گردید. هم چنین متغیرهای کمی غیرقرینگی چهره شامل "اندازه صورت نسبی" و "زاویه ی صورت" اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی گروه بیماران و گروه شاهد به ترتیب 10±17 و 10±18 سال بود. در هر دو گروه هماهنک سازی جنسیتی-سنی انجام شد (به ترتیب، 99/0P> و 885/0=P). کل 11 (100 درصد) بیمار دارای سندرم رترکشن دوین اگزوتروپیک غیرقرینگی چهره داشتند اما در گروه شاهد، در 6 (5/54 درصد) افراد غیرقرینگی چهره مشاهده شد و 5 (5/45 درصد) نفر چهره ای کاملا متقارن داشتند (736/0 =P). میانگین زوایه صورت در گروه بیماران (°016/0±°7/1) به طور معناداری بیش تر از گروه شاهد (°8/0±°8/0) بود (012/0 =P). میانگین اندازه صورت نسبی نیز در گروه بیماران (016/0±022/1) به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل (006/1±008/1) بود (019/0=P). فراوانی همه متغیرهای کیفی آسیمتری چهره (فشردگی یک طرفه گونه، صورت و سوراخ بینی و همچنین انحراف تیغه ی بینی) در گروه بیماران به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد طبیعی بود (همه، 001/0>P).

  نتیجه گیری

  تمام پارامترهای عدم تقارن چهره در بیماران مبتلا به سندرم رترکشن دوین اگزوتروپیک که ترن سر دارند، به طور معناداری از گروه شاهد طبیعی بیش تر است.

  کلیدواژگان: ترن سر، سندرم رترکشن دوئن اگزوتروپیک، غیرقرینگی چهره
 • صهبا فکری، سپهر روزدار*، مسعود سهیلیان صفحات 174-180
  هدف

  تعیین اثر تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب (IVB) (که درمان استاندارد ادم ماکولای دیابتی است)، به همراه تجویز مکمل ویتامین D بر ادم ماکولای دیابتی در بیماران با کمبود ویتامین D.

  روش پژوهش

  هشتادوسه چشم از 83 بیمار مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 و ادم ماکولای دیابتی، مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به سه گروه با سطح ویتامین D طبیعی و دریافت IVB (گروه شماره 1= 29 نفر)، با کمبود ویتامین D و دریافت IVB (گروه شماره 2= 26 نفر) و با کمبود ویتامین  Dو دریافت IVB به همراه مکمل ویتامین D خوراکی (گروه شماره 3= 28 نفر)، تقسیم شدند. همه گروه ها به صورت پایه، سه تزریق ماهانه IVB دریافت کردند و برای گروه شماره 3، هم زمان مکمل خوراکی ویتامین D تجویز گردید. بیماران 1، 3 و 6  ماه پس از سومین IVB پایه از نظر حدت بینایی اصلاح شده (CDVA) و ضخامت مرکزی ماکولا (CMT) مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین CDVA پایه در گروه های 1، 2 و 3 به ترتیب 16/0±68/0، 14/0±72/0 و 1/0±71/0 لوگمار بود. در ماه های 1، 3 و6 پس از تزریق سه گانه IVB پایه، حدت بینایی در هر سه گروه بهبود یافت ولی میزان افزایش حدت بینایی فقط در ماه 6 میان گروهی که تحت درمان با مکمل قرار گرفته بود (گروه 3) و گروه با سطح ویتامین D طبیعی (گروه1) در مقایسه با گروه بدون درمان (گروه2) اختلاف آماری معنادار داشت (001/0P<). میانگین CMT پایه در گروه 1 کم تر از دو گروه دیگر بود (57±83/466 میکرون در گروه 1، 3/42±46/527 میکرون در گروه 2 و 01/56±61/500 میکرون در گروه 3) و پس از تزریق IVB در هر سه گروه در مدت پی گیری، میزان آن کاهش یافت ولی مشابه حدت بینایی، فقط در ماه 6 این تغییرات بین گروه های 1و3 با گروه 2 اختلاف معنادار پیدا کرد (001/0<P).

  نتیجه گیری

  اصلاح سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به  DMEناشی از دیابت نوع 2 و کمبود هم زمان ویتامین D، می تواند نقش موثری در بهبود بیشتر CDVA  و CMT در کنار تزریق IVB داشته باشد.

  کلیدواژگان: ادم ماکولای دیابتی، بواسیزوماب، دیابت شیرین، ویتامین D
 • عبدالرحیم امینی، حمید یوسف زاده، محمدرضا سعیدی فر، محمدکریم جوهری* صفحات 181-186
  هدف

  مقایسه و بررسی ضخامت لایه رشته عصبی دور عصب Retinal Nerve Fiber Layer (RNFL) در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد طبیعی.

  روش پژوهش

  در این مطالعه، تعداد 40 نفر شامل 20 بیمار مبتلا به بتاتالاسمی ماژور و 20 فرد سالم برای ورود به مطالعه انتخاب شدند. تمام بیماران تحت معاینات چشم پزشکی و تصویربرداری (OCT) Optical Coherence Tomography قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین سن افراد گروه بتاتالاسمی ماژور 5/7±85/17 سال و در گروه شاهد 9/9±75/24 سال بود. میانگین RNFL در افراد سالم µm 15/4±25/94 و در افراد تالاسمی µm 68/4±9/88 بود (001/0P<). در افراد مبتلا به بتاتالاسمی ماژور رابطه معناداری بین میانگین RNFL با سطح فریتین خون، میزان مصرف دیسفرال و میزان تزریق خون ماهیانه و سطح هموگلوبین خون در این بیماران مشاهده نشد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  ضخامت رشته های عصبی لایه شبکیه (RNFL) در افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور کم تر بود و این میزان با سطح سرمی فریتین، هموگلوبین، مصرف دیسفرال و تعداد دفعات تزریق خون در ماه ارتباط معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: بتاتالاسمی، تزریق خون، دیسفرال، رشته های عصبی لایه شبکیه، ضخامت مرکزی ماکولا
 • عباس باقری*، پریسا اشترنخعی، مریم آل طه، حسین سالور، بهاره خیری صفحات 187-195
  هدف

  تعیین فراوانی انواع تومورهای اربیت طی 11 سال در بیمارستان لبافی نژاد.

  روش پژوهش

  در این مطالعه گذشته نگر، کلیه پرونده های با کد عمومی و اختصاصی تومورهای اربیت از تاریخ فروردین 1387 تا پایان سال 1397 بررسی شدند. مواردی با تشخیص قطعی هیستوپاتولوژی (به تعداد 327 مورد) وارد مطالعه و مواردی که تشخیص پاتولوژی قطعی نداشتند، از مطالعه خارج شدند.

  یافته ها

  از 327 بیمار با ضایعه فضاگیر اربیت، 183 مورد (56 درصد) زن و 44 مورد (44 درصد) مرد بودند. متوسط سن افراد 5/21±30 سال بود. 276 ضایعه (4/84 درصد) خوش خیم و 51 ضایعه (6/15 درصد) بدخیم بودند. 236 مورد (2/72 درصد) از تومورهای اربیت اکستراکونال و 91 مورد (8/27 درصد) اینتراکونال بودند. 206 مورد (6/93 درصد) تومورهای اولیه اربیت، 18 مورد (5/5 درصد) تومورهای ثانویه اربیت و فقط 3 مورد (9/0 درصد) تومورهای متاستاز به اربیت بودند. تعداد و درصد ضایعات در 7 گروه اصلی تومورها بدین شرح بود: ضایعات کیستیک 130 مورد (7/3 درصد)، ضایعات عروقی 78 مورد (9/23 درصد)، ضایعات التهابی و لنفوپرولیفراتیو 32 مورد (8/9 درصد)، تومورهای مزانشیمال 26 مورد (8 درصد)، تومورهای نوروژنیک 21 مورد (4/6 درصد)، تومورهای ثانویه و متاستاتیک 21 مورد (4/6 درصد) و تومورهای اپی تلیال غده اشکی 19 مورد (8/5 درصد). کیست درمویید، شایع ترین تومور اربیت، 109 مورد (33 درصد) و شایع ترین تومور خوش خیم اربیت (5/39 درصد) بود. همانژیوم کاورنوس، دومین تومور شایع اربیت، 62 مورد (19 درصد) بود. شایع ترین تومور بدخیم اربیت، لنفوم با 12 مورد (7/3 درصد) بود. نسبت ضایعات بدخیم و خوش خیم با افزایش سن بیشتر شد به طوری که این نسبت در گروه سنی کودکان (18-0 سال) 46/0، افراد میان سال (59-19 سال) 84/0 و در سالمندان (£60 سال) 2/5 بود. رابدومیوسارکوما، شایع ترین بدخیمی در کودکان بود (5/2 درصد از کل). لنفوم (7/3 درصد) شایع ترین بدخیمی در گروه میانسال و درگیری اربیت ثانویه به کارسینوم سلول های بازال پلک (7/2 درصد) شایع ترین بدخیمی در افراد مسن بودند. از نظر محل توزیع تومورهای اربیت، سوپراتمپورال (32 درصد) شایع ترین محل بروز تومورهای اربیت و شایع ترین علامت مراجعه بیماران، پروپتوز (42 درصد) بود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه ضایعات خوش خیم، اکستراکونال و اولیه اربیت نسبت به ضایعات بدخیم، اینتراکونال و ثانویه از شیوع بیش تری برخوردار بوده و با افزایش سن، نسبت ضایعات بدخیم افزایش یافت.

  کلیدواژگان: تومورهای خوش خیم، تومورهای بدخیم، تومورهای داخل مخروط، تومورهای خارج مخروط، تومورهای حدقه
 • کاوه ابری اقدم، مصطفی سلطان سنجری، نوید منافی*، شبنم خرم دل، سید امیرپویا عالم زاده، روشنک علی اکبر نواحی، پردیس گودرزی صفحات 196-203
  هدف

  استفاده از بیوپسی شریان تمپورال (TAB) در تشخیص آرتریت سلول ژانت (GCA) و ارزیابی ویژگی های بالینی و آزمایشگاهی بیماران.

  روش پژوهش

  در این مطالعه گذشته نگر، بیماران مشکوک به GCA که بین سال های 1387 تا 1396 در یک مرکز ارجاعی در ایران تحت TAB قرار گرفته بودند، بر اساس معیارهای بازنگری شده کالج روماتولوژی آمریکا (ACR) در سال 2016 برای ورود به مطالعه انتخاب شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی 114 بیمار مطالعه شده، 17/10±54/65 سال بود. میانگین نمره کلی بر اساس معیارهای بازنگری شده 2016، 39/1±17/4 بود، (28/1±82/5 برای افراد بیوپسی مثبت و 19/1±88/3 برای افراد بیوپسی منفی) (001/0P<). هفده بیمار (9/14 درصد) بیوپسی مثبت داشتند. متوسط ​​طول نمونه در گروه بیوپسی مثبت (9/6±35/18 میلی متر) بیش تر از گروه با بیوپسی منفی (4/8±62/15 میلی متر) بود، اما اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (21/0 =P). بین دو گروه از نظر جنس، سطح هموگلوبین سرم، تعداد پلاکت و میزان رسوب گلبول های قرمز از نظر آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از نظر سن و میزان پروتئین واکنشیC ، بین گروه های با بیوپسی منفی و مثبت اختلاف معنی داری حاصل شد (به ترتیب 001/0P< و 012/0=P).

  نتیجه گیری

  نتیجه بیش تر TABها منفی گزارش گردید بنابراین کاهش تعداد بیوپسی های اضافی در کم کردن بار کاری و تسهیل خدمات پزشکی مفید است. پیشنهاد می شود که تشخیص GCA براساس سوظن بالینی و نتایج آزمایشگاهی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: آرتریت تمپورال، آرتریت سلول ژآنت، بیوپسی شریان تمپورال، نوروپاتی اپتیک ایسکمیک قدامی
 • غلامحسین یعقوبی، سید عباس حسینی راد، سعید شکوهی راد*، سیده عاطفه حسینی صفحات 204-209
  هدف

  بررسی میزان فشار پرفیوژن چشم در افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و مقایسه آن با افراد سالم.

  روش پژوهش

  این مطالعه مورد شاهدی بر روی 97 بیمار مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پرشکی بیرجند در سال 1396 صورت گرفت. در گروه مورد، 50 بیمار مبتلا به گلوکوم زاویه باز و به ازای هر مورد از بیماران، یک نمونه شاهد از همراهان بیمار بدون سابقه گلوکوم و فشارخون بالا انتخاب گردید. افراد هر دو گروه به وسیله گونیوسکوپی، کنترل فشار چشم و فشارخون بررسی شدند و فشار پرفیوژن چشم محاسبه گردید. تحلیل آماری این متغیرها با استفاده از آزمون های t مستقل و کای مربع، صورت گرفت.

  یافته‏ ها

  شرکت کنندگان در این مطالعه، 47 نفر (5/48 درصد) مرد و 50 نفر (5/51 درصد) زن بودند. میانگین سن آنان 61/11±88/56 سال و به ترتیب در گروه های مورد 58/57 سال و شاهد 51/55 سال بود. میانگین فشارچشم در گروه مورد 01/5±30/17 میلی متر جیوه و در گروه شاهد 08/2±83/14 میلی متر جیوه اندازه گیری گردید. میزان فشارخون سیستولی درگروه های مورد و شاهد به ترتیب 133 و 72/123 میلی متر جیوه، فشارخون دیاستولی 13/12±50/82 میلی متر جیوه در گروه مورد و 58/12±36/79 میلی متر جیوه در گروه شاهد بود. میانگین و انحراف معیار فشار پرفیوژن چشم در گروه مورد برابر با 27/8±65/48 میلی متر جیوه و در گروه شاهد برابر با 72/8±71/46 میلی متر جیوه محاسبه شد که اختلاف آماری معنادار نداشت (26/0P=).

  نتیجه‏ گیری

  با اینکه در بیماران مبتلا به گلوکوم کاهش فشار پرفیوژن چشم مورد انتظار می باشد اما در این مطالعه تفاوت معنی داری میان فشار پرفیوژن چشمی گروه های مورد و شاهد مشاهده نشد. هم چنین در بررسی ارتباط فشار پرفیوژن چشم بر حسب سن و جنس، بین دو گروه مورد و شاهد ارتباط آماری معنادار وجود نداشت.

  کلیدواژگان: فشار پرفیوژن چشم، فشار چشم، گلوکوم زاویه باز مزمن
 • سپهر فیضی، علی نادری، نازنین بهناز*، محمدعلی جوادی، مریم خیام زاده صفحات 210-218
  هدف

  مقایسه میزان افزایش فشار چشم بعد از پیوند قرنیه نافد (PK) در مقابل پیوند قرنیه لایه ای عمیق قدامی (DALK) در مبتلایان به کراتوکونوس.

  روش پژوهش

  در این مطالعه گذشته نگر، 356 چشم که برای آن ها PK (گروه اول) انجام شده بود و 684 چشم که تحت عمل DALK (گروه دوم) قرار گرفته بودند، ارزیابی شدند. اندازه گیری فشار چشم (IOP) به کمک تونومتری گلدمن (GAT) برای همه چشم ها در پی گیری های پس از عمل صورت گرفت. گروه های مورد مطالعه از نظر میزان افزایش IOP پس از عمل بایکدیگر مقایسه شدند.

  یافته ها

  مدت زمان پی گیری در گروه های اول و دوم به ترتیب 1/44±4/59 ماه و 9/38±4/62 ماه بود (70/0P=). بهترین دید اصلاح شده بعد از عمل در گروه های اول و دوم  18/0±24/0 لوگمار و 19/0±29/0 لوگمار به دست آمد (13/0P=). رد پیوند در 6/34 درصد و 8/25 درصد از چشم ها در گروه های اول و دوم رخ داد (3/0P=). IOP بیش تر از 21 میلی متر جیوه در 42 چشم (8/11 درصد) در گروه اول و 18 چشم (6/2 درصد) در گروه دوم در مدت زمان پیگیری بروز کرد (03/0P=). فشار چشم با درمان دارویی در همه بیماران کنترل گردید.

  نتیجه گیری

  فشار چشم بالا در گروه PK نسبت به DALK شایع تر بود که با درمان دارویی در همه این بیماران کنترل گردید. در هیچ یک از بیماران مداخله جراحی نیاز نشد.

  کلیدواژگان: فشار چشم، کراتوکونوس، کراتوپلاستی لایه ای عمیق قدامی، کراتوپلاستی نافذ
 • مژگان چمالزهی*، مسعود خرمی نژاد، عباس عظیمی خراسانی، فرشید کریمی، محمد اریش صفحات 219-226
  هدف

  ارزیابی الگوی استفاده از موبایل و اختلالات بینایی وابسته به آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر.

  روش پژوهش

  این مطالعه بر روی افراد داوطلب سالم بدون بیماری چشمی و سیستمیک با دامنه سنی بین 18 تا 30 سال صورت گرفت. تمامی نمونه ها 3 بار در سه روز مختلف در زمان یکسان ارزیابی شده و کار چشمی را با هر سه نوع تلفن همراه به مدت 1 ساعت انجام دادند. از افراد درخواست گردید کار چشمی دقیق و یکسان تارگت های متحرک با سرعت کم در هر سه موبایل را به صورت زیر انجام دهند. یافتن تارگت های بزرگ و کوچک که پیدا و پنهان می شوند و خواندن جملات متحرک برای پیدا کردن جواب تمام تارگت ها که از چپ به راست و برعکس حرکت می کردند تا فرد فقط به مرکز صفحه موبایل نگاه نکند بلکه به محیط صفحه هم در طول معاینه نگاه کند.

  یافته ها

  در کل 20 شرکت کننده (8 مرد و 12 زن) در مطالعه حضور داشتند. در 11 نفر چشم راست و در بقیه، چشم چپ غالب بود. میزان NPA، 3/3±5/9 سانتی متر (میانگین 5/10 دیوپتر) قبل از انجام تست و1/12±8/5 (میانگین 3/8 دیوپتر) بعد از کار با موبایل 5/5 بود. اما تغییر عمده ای قبل و بعد از کار با موبایل 5/5 مشاهده نشد. میزان PRA قبل از کار چشمی 2/6±8/9 سانتی متر (میانگین 2/10 دیوپتر) و بعد از کار چشمی 0/10±2/4 (میانگین 0/10 دیوپتر نشان دهنده حداقل تغییرات در بین سه نوع گوشی) بود (020/0=P). نقطه نزدیک تقارب، میزان NPC قبل از کار چشمی 2/2±7/7، 3/2±7/5، 6/2±1/8 برای گوشی های 8/5 و 5/5 و 1/5 بود که بعد از کار چشمی افزایش یافت (0/8±4/2، 2/8±7/2، 4/8±8/2). بیش ترین میزان افزایش آن، برای موبایل 5/5 بود اما تفاوت معنی داری بین سه نوع گوشی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  تفاوت معنی داری بین پاسخ تطابقی در تمامی حالات و تحریکات ورژنسی بین سه نوع گوشی دیده نشد. این حالت ممکن است در نتیجه جوان بودن نمونه های مورد بررسی و طبیعی بودن دامنه تطابقی متناسب با سن آن ها باشد.

  کلیدواژگان: تطابق- تقارب- چشم- خستگی چشمی- علایم چشمی- گوشی هوشمند
 • حسن قهنویه، حسین اسفندیاری*، معصومه کلانتریون صفحات 227-231
  هدف

  تحلیل محتوایی و استنادی مقالات انتشار یافته در فصلنامه علمی و پژوهشی چشم پزشکی بینا

  روش پژوهش

  رویکرد پژوهش، کیفی و روش پژوهش، تحلیل محتوایی کمی می باشد. ابزار گردآوری داده‎ها، سیاهه وارسی محقق ساخته بود. جامعه آماری، کلیه مقالات فصلنامه علمی پژوهشی چشم پزشکی بینا طی سال های 1396-1383 بود (834 مقاله). نوع آمار، توصیفی و از نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده ‎ها استفاده گردید.

  یافته ‎ها

  بیش ترین  تعداد مقاله منتشر شده مربوط به سال 1384(96 مقاله) و کم ترین در سال 1396 (34 مقاله) بود. درجه دانشگاهی نویسندگان در مرتبه استادیار (45/17 درصد)؛ دانشیار (76/16 درصد) و استاد (57/15 درصد) بود. از نظر وابستگی سازمانی، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی (8/54 درصد)، تهران (47/10 درصد) و ایران (39/6 درصد) به ترتیب بالاترین آمار چاپ مقالات در این نشریه را به خود اختصاص داده ‎اند.

  نتیجه گیری

  میزان همکاری گروهی در مجله بینا مطلوب بود ولی به نظر می‎رسد که انتشار مقاله از سال 1390 به بعد رو به کاهش گذاشته است به طوری که در هفت سال اول 478 مقاله (3/57 درصد) و هفت سال دوم 356 مقاله (6/42 درصد) منتشر شده است. دلایل کاهش تعداد مقالات این نشریه را می توان تخصیص امتیاز بیش تر به مقالات نشریات خارجی برای ارتقا اعضا هیات علمی (گروه چشم پزشکی) دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نسبت به مقالات داخلی عنوان نمود. علت دیگر این است که اساتید پس از دریافت آخرین مرتبه علمی تمایل کم تری برای انتشار مقالات از خود نشان می‎دهند. نظام آموزشی و پژوهشی باید زمینه استفاده بیش تر از تجربیات اساتید و انتشار مقالات ایشان در نشریات داخلی را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، تحلیل استنادی، فصلنامه علمی و پژوهشی چشم پزشکی بینا
 • فرید کریمیان، علی نادری* صفحات 232-243

  DMEK نوعی پیوند لایه ای قرنیه است که در آن اندوتلیوم و ممبران دسمه را طی مراحلی از چشم فرد گیرنده جدا کرده و توسط اندوتلیوم و دسمه دهنده، جایگزین می گردد. امروزه DMEK، نتایج رضایت بخشی را نمایان کرده که شامل بهبود دید سریع تر و حدت بینایی بیش تر و امکان رد پیوند کم تر است. در این مقاله مروری، در ابتدا، اندوتلیال کراتو پلاستی با تاکید بر تفاوت های بین DMEK و DSAEK توضیح داده شده و در ادامه، روش های مختلف انجام DMEK به صورت مرحله به مرحله بیان شده است که مشتمل بر این موارد است: تهیه بافت دهنده، برش قرنیه، برداشتن دسمه و اندوتلیوم گیرنده، اینسرشن بافت و مشکلاتی که طی هر یک از مراحل وجود دارد و راهکارهای هر یک و در نهایت مراقبت های پس از عمل.

  کلیدواژگان: اندوتلیال کراتوپلاستی، پیوند لایه ای قرنیه
 • محدثه فیضی*، شهره جعفری صفحات 244-253

  داروهای مهارکننده آنزیم های فسفودی استراز (مانند سیلدنافیل، تادالافیل، واردنافیل و آوانافیل) امروزه جهت درمان اختلالات نعوظ در مردان و درمان افزایش فشار خون شریان ریوی به کار می روند. گزارش های متعددی از تاثیر این داروها بر چشم و به ویژه در بروز نوروپاتی ایسکمیک قدامی (NAAION) منتشر شده است. عوارض چشمی دیگر که به طور عمده عروقی می باشند شامل کوریورتینوپاتی سروز مرکزی، خونریزی شبکیه، انسداد وریدها و شریان های شبکیه نیز گزارش شده اند. همچنین پس از مصرف این داروها، شکایات بینایی مختلف توسط بیماران بیان می شود از جمله آبی بینی ، تاری دید، دوبینی و فتوپسی. ما با جستجوی گسترده در Medline و Pubmed مقالات مرتبط با عوارض چشمی داروهای مهارکننده فسفودی استراز را استخراج کردیم. در این مقاله، مروری بر عوارض چشمی این داروها و تناقض های موجود در گزارش ها، سازوکار اثر مطرح شده، یافته های پاراکلینیک و همچنین مطالعات حیوانی در این زمینه ارایه می گردد.

  کلیدواژگان: ایسکمی قدامی غیرعروقی، تادالافیل، سیلدنافیل، فسفودی استراز
 • بهرام اشراقی، سیده زهرا پورسید لزرجانی*، محمد وشاق، محمدطاهر رجبی صفحات 254-262

  انسداد مادرزادی مجرای اشکی یک اختلال شایع است که منجر به اشک ریزش و ترشحات موکویید از چشم می گردد. انسداد مادرزادی مجرای اشکی در 20 درصد از کودکان با سن کم تر از یک سال رخ می دهد و بیش تر این موارد بهبود می یابند. اما گاهی اوقات انسداد پایدار می ماند. بهبودی خودبخودی در سال اول با میزان بالایی روی می دهد. از درمان های آن می توان به روش های حمایتی، پروبینگ و شستشو، شکستن توربینه تحتانی، تکرار پروبینگ، انتوباسیون، داکریوسیستوپلاستی با بالون و اندوسکوپیک یا داکریوسیستورینوستومی خارجی (اکسترنال) اشاره کرد. هدف این مقاله، مروری بر مطالعاتی است که در مورد درمان انسداد مادرزادی مجرای نازولاکریمال صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: انسداد مادرزادی مجرای اشکی، انتوباسیون در انسداد مادرزادی مجرای اشکی، بالون گذاری در انسداد مادرزادی مجرای اشکی، پروبینگ در انسداد مادرزادی مجرای اشکی، جراحی داکریوسیستورینوستومی در اطفال، درمان انسداد مادرزادی مجرای اشکی
 • فرید کریمیان، علی نادری* صفحات 263-276

  کراس لینک کلاژن قرنیه طی دو دهه اخیر معرفی و بکارگیری شده است که یک پیشرفت بزرگ در کنترل قوز قرنیه و اکتازی های ناشی از جراحی های ریفرکتیو قرنیه می باشد و با نتایج موفق و بارزی در این زمینه همراه بوده است. به همان اندازه که شیوع این بیماری و تعداد موارد تشخیص داده شده این بیماری در منطقه ما افزایش پیدا کرده است،بالطبع تعداد دفعات بکارگیری این روش جراحی نیز روز به روز در حال افزایش است. مطالعات متعددی  تاثیرکراس لینک کلاژن قرنیه بر نواحی پرشیب قرنیه، کراتومتری، پاکی متری، حدت بینایی، بیومکانیک قرنیه و به طور کل جلوگیری از پیشرفت قرنیه را نشان داده است. در این مقاله سعی شده است مطالعات متعددی در ارتباط با انواع کراس لینک کلاژن قرنیه و تاثیر هریک در زمینه های مختلف بررسی،طبقه بندی،مرور و خلاصه شود تا بتوان به نتیجه گیری مناسبی دست پیدا کرد.

  کلیدواژگان: کراس لینک کلاژن قرنیه، کراتوکونوس
 • محدثه فیضی*، عباس باقری، بهنام صادقی، محمدحسن عالم زاده انصاری صفحات 277-282

  ناهنجاری های تطابق طیفی از اختلالات هستند که سبب اختلال دید به ویژه در نگاه نزدیک می شوند. تطابق کم تر از طبیعی، تطابق بیش از حد و عدم تغییرتوانایی تطابق، سه دسته عمده ناهنجاری های تطابق هستند. هدف از این مقاله مروری، شرح هریک از اختلالات تطابق و بررسی اهمیت بالینی و گزینه های درمانی آن می باشد.

  کلیدواژگان: اسپاسم تطابق، پیرچشمی، نارسایی تطابق، نقص تطابق
 • سعید کریمی*، امیر عربی، نینا فیروزیان، تکتم شهرکی صفحات 283-288
  هدف

  معرفی یک مورد بالینی از بهبود خود به خودی Macular Lamellar Hole و بررسی ابعاد مختلف و عوامل موثر بر آن

  معرفی بیمار

  خانم 70 ساله، مورد شناخته شده لوپوس به علت مصرف طولانی مدت هیدروکسی کلروکین خوراکی جهت بررسی های دوره ای به درمانگاه چشم ارجاع شده بود. دید اصلاح شده هر دو چشم 10/7 بود. در معاینه اتاقک قدامی به غیر از Senile Cataract نکته دیگری نداشت. در معاینات اتاقک خلفی، شواهد Epiretinal Membrane در چشم چپ بیمار مشاهده گردید و اثری از سمیت HCQ دیده نشد. در تصویربرداری به روش Optical Coherence Tomography ، وجود ERM تایید و یک Macular Lamellar Hole در چشم چپ بیمار نشان داده شد. بیمار با توجه به وضعیت بینایی، تحت پیگیری گروه چشم قرار گرفت. درمعاینات یک سال بعد، Lamellar MH بیمار به شکل کامل بسته شد. حدت بینایی بیمار در تمام طول پیگیری ها تغییری نداشت.

  نتیجه گیری

  در مقاله پیشرو یک مورد بالینی از بهبود کامل Lamellar MH معرفی گردید. این مورد با Conventional ERM همراه بود و با علایم بالینی کاهش دید و متامورفوپسی همراهی نداشت. ویژگی های تصویربرداری با OCT بیان کننده وجود معیارهای تشخیص Lamellar Hole بود که شامل نقص (دیفکت) لایه های داخلی شبکیه همراه با لایه های خارجی Intact بوده که با جداشدگی لایه های داخلی از لایه های خارجی شبکیه در لبه ضایعه مشخص شده بود. نگارندگان این مقاله بر این باورند که سالم بودن ELM و لایه گیرنده های نوری، تعیین کننده بی علامت بودن و پیش آگهی مناسب این بیمار بوده است. با توجه به نبود اندیکاسیون اقدام عاجل جراحی، بیمار مورد پیگیری نزدیک گروه شبکیه قرار گرفت و پس از یک سال لایه های داخلی شبکیه مجدد به هم متصل شده و LMH بیمار به شکل خود به خود بسته شد. این مورد بالینی در تایید اطلاعات موجود در مقالات و کتب مرجع مبنی بر خوش خیم بودن سیر بالینی LMH بود، اگرچه بهبود خود به خود این سوراخ ها کم تر گزارش شده است.

  کلیدواژگان: بهبود خودبه خودی، سوراخ لایه ای ماکولا، غشای روی شبکیه
 • دعباس باقری، محمد گزین*، احسان عباس نیا صفحات 289-293
  هدف

  این سندرم با محدودیت در نگاه به سمت بالا، زمانی که چشم در ادداکشن قرار دارد مشخص می شود. سندرم براون به انواع مادرزادی و اکتسابی و همین طور ثابت و یا متناوب تقسیم بندی می شود و در 10 درصد موارد دوطرفه می باشد. موارد دوطرفه، ممکن است در غالب موارد، به صورت هم زمان و یا در موارد نادر، به صورت متوالی تظاهر پیدا کند. دراین مطالعه، ما بیماری را گزارش می کنیم که دارای سندرم براون به صورت شدید و دوطرفه می باشد. تظاهر این سندرم در چشم دوم بیمار به صورت متوالی و پس از انجام عمل جراحی در چشم اول بود.

  معرفی بیمار

  بیمار 4 ساله با شکایت موقعیت غیرطبیعی سر به سمت راست و انحراف چشم تقریبا از زمان تولد، به درمانگاه استرابیسم لبافی نژاد (توسط والدین) مراجعه نمود. در نگاه روبه رو، بیمار هایپوتروپی 30 پریسم دیوپتر در چشم سمت چپ به همراه ایزوتروپی 30 پریسم دیوپتر و محدودیت حرکت در نگاه به بالا به خصوص در ادداکشن و نگاه به سمت بالا داشت. بیمار با تشخیص سندرم براون مادرزادی، تحت دو نوبت عمل جراحی آزاد کردن Adhesion Band در عضله مایل فوقانی و به فاصله 3 سال و بلند کردن تاندون این عضله به همراه رسشن و رزکشن عضلات راست افقی قرار گرفت. پس از 9 ماه، بیمار با شکایت انحراف و محدودیت حرکت در چشم مقابل مراجعه نمود. در این مقطع، در چشم راست محدودیت حرکت در نگاه به بالا و چپ  و هایپرتروپی در چشم چپ زمانی که چشم راست، فیکساتور بود، مشهود بود. برای بیمار با تشخیص براون اکتسابی مشاوره روماتولوژی و گوش و حلق و بینی از نظر بیماری های روماتولوژی و سینوس درخواست شد که نتایج آن ها منفی بودند. پس از 5 ماه پی گیری و عدم مشاهده شواهد بهبودی، بیمار تحت عمل جراحی بلند کردن تاندون عضله فوقانی راست قرار گرفت که به دلیل باقی ماندن موقعیت غیرطبیعی سر، عمل جراحی دوم تنوتومی عضله مایل فوقانی انجام شد. نتیجه نهایی جراحی های بیمار، هایپرتروپی و ایزوتروپی مختصر در چشم چپ، در حد قابل قبول و بدون هیچ محدودیت حرکت بود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، ما بیماری را گزارش نمودیم که به صورت دوطرفه دارای سندرم براون با درجه شدید بوده است. نکته جالب این بیمار، این است که سندرم براون در چشم دوم با تاخیر 8 ساله نسبت به چشم اول تظاهر پیدا کرد و سندرم براون در یک چشم بیمار، به صورت مادرزادی و در چشم دیگر به صورت اکتسابی بروز پیدا کرده است. با توجه به عدم وجود علت اکتسابی در تظاهر بیماری در چشم دوم بیمار، این احتمال وجود دارد که یک اختلال آناتومیک در تاندون عضله ی SO و یا در موقعیت تروکلیا، در هر دو چشم وجود داشته است که در چشم اول، خود را به صورت مادرزادی نشان داده است و در چشم دوم پس از گذشت زمان، منجر به ایجاد تظاهرات بیماری شده است.

  کلیدواژگان: اکتسابی، انحراف چشم، سندرم براون، مادرزادی
 • محدثه فیضی*، مونا پورنقی، عباس باقری صفحات 294-298
  هدف

  گزارش جراحی استرابیسم در یک بیمار مبتلا به جایگزینی رفلکس نگاه نزدیک (Near Reflex Substitution) در فلج افقی نگاه (Horizontal Gaze Palsy) به سمت راست.

  معرفی بیمار

  دختر 9 ساله ای با ایزوتروپی به میزان 35 پریسم دیوپتر، چرخش سر به سمت راست و فلج صورت در سمت راست به بیمارستان طرفه مراجعه نمود. در معاینه حرکتی، فلج نگاه به سمت راست وجود داشت و در تلاش برای نگاه به سمت راست، تمام اجزای نگاه نزدیک (Near Reflex) شامل حرکت کانورجنس، تنگی مردمک دوطرفه و نزدیک بینی بارز می شد. علایم بیمار بعد از اولین نوبت خونریزی داخل بطنی مغز به علت ناهنجاری شریانی-وریدی پونز در سن یک ماهگی ایجاد شده بود. با توجه به مجموعه علایم بالینی و تصویربرداری، بیمار با تشخیص سندرم فاشیال کولیکولوس (Facial Colliculus) سمت راست و جایگزینی رفلکس نگاه نزدیک (Near Reflex Substitution) با فلج نگاه (Horizontal Gaze Palsy) در سمت راست تحت جراحی رسشن عضله راست داخلی و ترانسپوزیشن نصف تاندون عضلات راست فوقانی و راست تحتانی به سمت لاترال قرار گرفت. این جراحی سبب اورتوفوریا در نگاه رو به رو، بهبود کامل چرخش سر به سمت راست و بهبود نسبی حرکات کانورجنس پارادوکسیکال در نگاه به راست شد.

  نتیجه گیری

  جایگزینی رفلکس نگاه نزدیک (Near Reflex Substitution) با فلج نگاه (Horizontal Gaze Palsy) در سندرم فاشیال کولیکولوس به ندرت گزارش شده است. عمل جراحی انحراف چشم، باعث بهبود نسبی کانورجنس پارادوکسیکال در این بیمار شد اما روی سایر اجزا رفلکس نزدیک اثری نداشت.

  کلیدواژگان: جایگزینی رفلکس نگاه نزدیک، سینرژیستیک کانورجنس، فاشیال کولیکولوس
 • رضا میرشاهی، محمدرضا اکبری، آرش میرمحمدصادقی* صفحات 299-301
  هدف

  گزارش یک بیمار مبتلا به سندرم ژوبرت همراه با Alternating Skew Deviation و Lateral Skew Deviation

  معرفی بیمار

  خانم 18 ساله با شکایت انحراف چشم ها از زمان تولد مراجعه نمود. عدم توانایی در شروع ساکاد افقی همراه با چرخش ناگهانی سر هنگام نگاه به طرفین (Head Thrust) مشخص بود. همچنین حرکات Vertical Divergence متناوب در چشم ها مشهود بود و بعد از 3 تا 5 ثانیه این حرکت، معکوس می شد. (به این حرکات Alternating Skew Deviation گفته می شود). در نگاه به طرفین، چشم ابداکتور به سمت بالا حرکت می کرد. (به این یافته Lateral Skew Deviation گفته می شود). در MRI به عمل آمده، هیپوپلازی قسمت فوقانی ورمیس مخچه همراه با منظره دندان مولار دیده شد.

  نتیجه گیری

  این گزارش می تواند تاییدی بر مقالات قبلی باشد که Alternating Skew Deviation و Lateral Skew Deviation از تظاهرات سندرم ژوبرت می باشند.

  کلیدواژگان: انحراف اریب لترال- انحراف اریب متناوب- سندرم ژوبرت
 • ایمان انصاری، سعید کریمی* صفحات 302-305
  هدف

  گزارش بالینی یک مورد نورگ زایی کورویید دوطرفه به همراه Angioid Streaks در بیمار مبتلا به تالاسمی بتا.

  معرفی بیمار

  آقای 41 ساله و مبتلا به تالاسمی بتا به دلیل کاهش دید دوطرفه از سه ماه قبل به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان طرفه مراجعه نمود. در معاینه، دید چشم راست 10/8 و چشم چپ 10/3 و مارکوس گان منفی بود. در معاینه با اسلیت لمپ، در هر دو چشم اتاقک قدامی طبیعی و در اتاقک خلفی، نوارهای نامنظم قهوه ای تا قرمز تیره به صورت شعاعی از سر عصب خارج شده بود. در ناحیه ماکولا در چشم راست، نورگ زایی فعال کورویید و در چشم چپ، اسکار نورگ زایی قدیمی دیده می شد. با توجه به معاینات برای بیمار تشخیص (CNV) Choroidal Neovascularization دوطرفه در زمینه Angioid Streaks مطرح گردید و کاندید دریافت بواسیزوماب داخل زجاجیه برای چشم راست شد.

  نتیجه گیری

  Angioid Streaks می تواند در بیماران مبتلا به تالاسمی بتا ایجاد شود. یکی از عوارضی که در زمینه Angioid Streaks ایجاد می شود، نورگ زایی کورویید است که ممکن است موجب کاهش دید شود.

  کلیدواژگان: آنژویید استریک، بتا تالاسمی، نورگ زایی کورویید
 • عباس باقری، محمدحسن ریخته گر*، صهبا فکری، احسان عباس نیا صفحات 306-311
  هدف

  گزارش یک مورد نادر از گزانتوگرانولوم اربیت مرتبط با بیماری آسم و لنفوم هوچکین همراه با درگیری چشمی با تظاهر یووییت میانی.

  معرفی بیمار

  آقای 51 ساله ای با شکایت تاری دید در هر دو چشم و توده های زیرجلدی اطراف اربیت و پری اکولار دوطرفه به درمانگاه مراجعه نمود. وی با سابقه لنفوم هوچکین در ده سال گذشته تحت شیمی درمانی قرار گرفته بود و سابقه عود لنفوم را ذکر نمی کرد. مشکلات تنفسی با ندول های کوچک پری اکولار 3 سال پس از اتمام شیمی درمانی رخ داده بود. بیوپسی های متعدد جهت بررسی عود لنفوم، منفی گزارش شده بود. درمان آسم برای بیمار با پی گیری دقیق آغاز شده بود. طی سال های گذشته اندازه ندول های زیرجلدی پلک فوقانی و پری اکولار با سرعت آهسته بزرگ شده و منجر به افتادگی پلک (پتوز) مکانیکی شده بود. در ضمن کاهش بینایی به دلیل یووییت میانی و تورم ماکولا ناشی از یووییت اتفاق افتاده بود. توده های پلک فوقانی به طور کامل خارج شدند. تشخیص گزانتوگرانولوم پری اکولار توسط پاتولوژی تایید شد و پس از گذشت شش ماه پی گیری علایمی از عود توده دیده نشد.

  نتیجه گیری

  سابقه بیماری لنفوم هوچکین و شیمی درمانی ممکن است بیمار را در معرض بیماری های التهابی مانند گزانتوگرانولوم پری اکولار با ابتلا به آسم در بزرگسالان و یووییت میانی قرار دهد.

  کلیدواژگان: آسم، گزانتوگرانولوما، لنفوم، یووییت
 • بهاران رحمانی، صهبا فکری*، حمید احمدیه، کیانا حسن پور صفحات 312-316
  هدف

  معرفی یک بیمار با تشخیص رتینوپاتی و کوروییدوپاتی ناشی از پرفشاری خون

  معرفی بیمار

  آقایی 31 ساله با شکایت تاری دید هر دو چشم به همراه سردرد شدید از یک ماه قبل مراجعه نمود. در معاینه تورم سر عصب بینایی هر دو چشم به همراه نواحی متعدد جداشدگی اگزوداتیو شبکیه و ضایعات پراکنده زرد رنگ در زیر شبکیه مشهود بود. بیمار طی یک ماه گذشته 3 بار با شک به افزایش ایدیوپاتیک فشار داخل جمجمه، تحت پونکسیون مایع مغزی - نخاعی قرار گرفته بود و در هفته اخیر نیز با شک به یووییت، پالس متیل پردنیزولون دریافت کرده بود. بیمار به دلیل فشارخون بالایی که در بررسی ها کشف شد با تشخیص رتینوپاتی و کوروییدوپاتی ناشی از پرفشاری خون تحت درمان قرار گرفت و علایم چشمی و سردرد وی بهبود یافت.

  نتیجه گیری

  رتینوپاتی و کوروییدوپاتی ناشی از پرفشاری خون از موارد اورژانس می باشد که تظاهرات اولیه آن ممکن است با تشخیص هایی مانند افزایش ایدیوپاتیک فشار داخل جمجمه و التهاب داخل چشمی مشابهت داشته باشد ولی در چنین مواردی با توجه به خطیر بودن بیماری باید همیشه به عنوان اولین و مهم ترین تشخیص افتراقی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: افزایش ایدیوپاتیک فشار داخل مغزی- جداشدگی اگزوداتیو شبکیه- رتینوپاتی ناشی از پرفشاری خون- کوروییدوپاتی ناشی از پرفشاری خون- یووییت
 • محدثه فیضی*، محمدحسن ریخته گر، عباس باقری، مریم آل طه، پریسا اشتر نخعی صفحات 317-321
  هدف

  معرفی یک مورد آبسه اربیت متعدد ثانویه به داکریوسیست حاد درمان نشده در یک شیرخوار.

  معرفی بیمار

  پسر پنج ماهه ای به علت تورم و قرمزی بافت های اطراف چشم و بیرون زدگی شدید چشم راست به درمانگاه اربیت بیمارستان لبافی نژاد ارجاع داده شده بود. علایم وی از 3 ماه قبل شروع شده بود و تحت درمان با چندین نوبت آنتی بیوتیک سیستمیک قرار گرفته بود، اما بهبودی حاصل نشده بود. در MRI اربیت، آبسه های متعدد در فضای اینتراکونال و همچنین تورم کیسه اشکی دیده شد. بیمار بستری گردید و پس از دو روز دریافت آنتی بیوتیک وریدی، تحت عمل جراحی تخلیه آبسه اربیت و میل زدن مجرای نازولاکریمال (پروبینگ) در همان مرحله قرار گرفت. به دنبال عمل جراحی و ادامه درمان آنتی بیوتیک سیستمیک به مدت یک هفته، علایم بیمار بهبود یافت. علایم بیمار پس از سه ماه پیگیری عود نکرد.

  نتیجه گیری

  داکریوسیستیت حاد درمان نشده به دنبال انسداد مجرای اشکی مادرزادی می تواند موجب تشکیل آبسه اربیت شود. برای درمان علاوه بر آنتی بیوتیک وریدی، تخلیه آبسه اربیتال و برقراری درناژ مجرای اشک و میل زدن برای برطرف کردن کانون عفونت ضروری است.

  کلیدواژگان: آبسه، آبسه رتروبولبار، انسداد مادرزادی مجرای اشکی، داکروسیستیت حاد نوزادان
 • کاوی ابری اقدم*، علی صادقی، میثم ملکی صفحات 322-326
  هدف

  گزارش یک مورد سندرم آتروفی اپتیک اتوزومال غالب "پلاس" و بیان اهمیت توجه به وجود آتروفی عصب بینایی و همراهی بیماری های سیستمیک.

  معرفی بیمار

  آقای 27 ساله با کاهش شدید و پیشرونده بینایی از چند سال قبل جهت بررسی های بیشتر به درمانگاه نوروافتالمولوژی ارجاع شده بود. دید چشم راست بیمار 500/20 و دید چشم چپ 400/20 بود. وی علاوه بر کاهش بینایی از مشکلات سیستم عصبی مرکزی مانند کاهش شنوایی حسی- عصبی، پلی نوروپاتی حسی-حرکتی و اختلالات راه رفتن رنج می برد. به علت ظاهر غیرطبیعی و آتروفی دیسک اپتیک دوطرفه چندین سال تحت درمان با داروهای کاهنده فشار چشم (آنتی گلوکوم) قرار داشت.  با توجه به علایم بینایی و نتایج تصویربرداری های متعدد و بررسی های ژنتیکی، برای بیمار تشخیص سندرم آتروفی اپتیک اتوزومال غالب "پلاس" مطرح گردید.

  نتیجه گیری

  سندرم آتروفی اپتیک اتوزومال غالب ADOA)) شایع ترین اپتیک نوروپاتی ارثی می باشد. در صورت همراهی با سایر علایم سیستم عصبی مرکزی مانند کاهش شنوایی، سندرم آتروفی اپتیک اتوزوم غالب پلاس (ADOA Plus Syndrome) نامیده می شود. شخص معاینه کننده باید توجه نماید که علایم سیستم عصبی مرکزی (علایم plus) این سندرم ممکن سال ها پس از آتروفی اپتیک تظاهر یابد.

  کلیدواژگان: آتروفی اپتیک اتوزوم غالب، اختلالات نورولوژیک، جهش ژن OPA
 • نازنین بهناز*، مریم خیام زاده، محمدعلی جوادی، پرویز ملکی فر صفحات 327-330
  هدف

  گزارش بالینی یک مورد ابتلا به اندوفتالمیت باکتریایی حاد پس از عمل جراحی کاتاراکت و به دنبال عمل کله سیستیتکتومی حاد

  معرفی بیمار

  خانم 64 ساله بدون سابقه بیماری قبلی، به علت کاتاراکت رسیده تحت عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون به صورت موضعی بدون عارضه قرار گرفت و با دستورات لازم ترخیص شد. وی چند ساعت بعد از عمل جراحی دچار درد شکمی حاد گردید و پس از مراجعه به بیمارستان، تحت عمل جراحی اورژانس کله سیستکتومی حاد و درمان با آنتی بیوتیک قرار گرفت. روز بعد از عمل در معاینه با چراغ قوه، چشم آرام بود و مشکلی نداشت. قطره کلوبیوتیک و استرویید تجویز شد و داروهای آنتی بیوتیک سیستمیک جهت کله سیستیت ادامه یافت. بیمار سه روز پس از عمل با علایم اندوفتالمیت شدید و ذوب شدن بافت قرنیه مراجعه نمود که با تشخیص اندوفتالمیت حاد تحت درمان با آنتی بیوتیک وریدی، داخل زجاجیه و موضعی قرار گرفت ولی با توجه به عدم پاسخ مناسب به درمان، سیر پیشرونده و از دست رفتن دید، یک هفته بعد برای بیمار اویسراسیون انجام شد.

  نتیجه گیری

  اندوفتالمیت اندوژن به دنبال کله سیستکتومی حاد می تواند ایجاد شود.

  کلیدواژگان: اندوفتالمیت بعد از عمل، اندوفتالمیت اندوژنوس، جراحی کاتاراکت، کله سیستیت، کله سیستکتومی
 • لیلا رضایی* صفحات 331-337
  هدف

  سندرم ولفرام یا DIDMOAD یک بیماری نادر عصبی و اتوزومال مغلوب است که با علایم بالینی دیابت بی‏مزه، دیابت شیرین (ملیتوس)، ناشنوایی و آتروفی عصب بینایی شناخته می‏شود. با توجه به شیوع کم و نادر بودن این بیماری و اهمیت آن از نظر شناخت بیمار، مطالعه حاضر با هدف معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم ولفرام که با تشخیص دکولمان کششی شبکیه، کاندید ویترکتومی بوده است، انجام گردید.

  معرفی بیمار

  یک دختر19ساله مبتلا به سندرم ولفرام با علایم دیابت ملیتوس، آتروفی عصب بینایی و شنوایی، رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو پیش رفته و دکولمان کششی شبکیه به بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی(ره) جهت ویترکتومی ارجاع داده شد.

  نتیجه‏ گیری

  از آنجایی‏که آتروفی عصب بینایی در بیمار گزارش شده نسبت به سایر علایم زودتر ظاهر شده است، ارجاع بیماران جوان دیابتی به چشم پزشک جهت انجام معاینات مربوطه تشخیص زودرس پیشنهاد می‏گردد. انتظار می‏رود که در فرزندان والدین دارای نسبت فامیلی همراه با سابقه ‏ی ابتلا به دیابت نوع یک با احتمال بیشتری شاهد بروز سندرم ولفرام باشیم. بنابراین لازم است که در مشاوره ‏های قبل از ازدواج و در برنامه‏ های تنظیم خانواده به این مهم پرداخته شود و مسئولین مربوطه در خصوص غربالگری بیماران مستعد ابتلا به این سندرم، تمهیدات لازم را به عمل آورند.

  کلیدواژگان: دکولمان کششی شبکیه، دیابت شیرین، رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو پیشرفته، سندرم ولفرام، ویترکتومی
 • عباس باقری*، سپهر فیضی، محمدحسن ریخته گر، پیمان محمدی تربتی صفحات 338-341
  هدف

  گزارش یک مورد میوفیبروم صلبیه در یک فرد سالمند و فاقد نشانه های پوستی و استخوانی اربیت.

  معرفی بیمار

  آقایی 93 ساله با شکایت توده هموراژیک اپی بولبار سمت لترال لیمبوس قرنیه چشم چپ که به طور ناگهانی در مدت 20 روز بزرگ شده بود به درمانگاه مراجعه نمود. در بررسی های به عمل آمده از بیمار جز سابقه سرطان حنجره در 15 سال گذشته و پرتودرمانی، تمامی معاینات سیستمیک از جمله پوست و قلب و داخلی طبیعی بود. توده به طور کامل خارج گردید و در بررسی آسیب شناسی آن، میوفیبروم گزارش شد. پس از دو ماه پی گیری علایمی از عود توده دیده نشد.

  نتیجه گیری

  میوفیبروم صلبیه که به صورت منفرد تظاهر می کند می تواند جزو تشخیص افتراقی های توده های اپی بولبار شامل سرطان اسکواموس ندولار و پدانکولار قرار گیرد به ویژه در مواردی که سابقه سرطان و پرتودرمانی را هم داشته باشد.

  کلیدواژگان: سرطان حنجره، صلبیه، میوفیبروم منفرد
 • صهبا فکری*، شهره جعفری صفحات 342-345
  هدف

  معرفی یک بیمار با نورورتینیت دوطرفه به عنوان اولین تظاهر فیوکروموسیتوما

  معرفی بیمار

  دختر 14 ساله‌ای بدون سابقه بیماری یا مشکل قبلی، با شکایت کاهش پیشرونده بینایی در چشم چپ از حدود دو هفته قبل به این مرکز ارجاع شده بود. بیمار تحت درمان با استرویید خوراکی بود و یک نوبت تریامسینولون ترانس سپتال برای وی تزریق شده بود. در فوندوسکوپی، تورم و پرخونی سر عصب بینایی در هر دو چشم، تنگ‌شدگی شدید شرایین به همراه اتساع وریدها و وجود اگزودا در ناحیه ماکولا با نمای ستاره‌ای در هر دو چشم و با شدت بیشتر در چشم چپ مشهود بود. معاینه اتاقک قدامی نکته مثبتی نداشت. با شک به نورورتینیت دوطرفه در زمینه پرفشاری خون، فشار خون بیمار اندازه‌گیری شد که 120/200 میلی‌متر جیوه بود. در نهایت، تشخیص فیوکروموسیتوما طی بررسی‌های کامل سیستمیک برای بیمار مطرح گردید.

  نتیجه‌گیری

  در برخورد با نورورتینیت دوطرفه، بررسی جامع و کامل بیمار شامل ارزیابی فشار خون توصیه می‌گردد زیرا علایم چشمی ممکن است اولین تظاهر یک اختلال کشنده سیستمیک باشند.

  کلیدواژگان: اگزودای ستاره ای ماکولا، فشار خون، فئوکروموسیتوما، نورورتینیت
 • محدثه فیضی*، عباس باقری، ایمان انصاری، شهریار برخورداری، محیا گلعلی پور صفحات 346-350
  هدف

  گزارش بالینی یک مورد بروز هیپرتروپی به میزان کم در آپلازی مادرزادی عضله رکتوس تحتانی و جراحی آن

  معرفی بیمار

  آقای 22 ساله به دلیل وضعیت غیرطبیعی سر و انحراف چشم به درمانگاه استرابیسم ارجاع شده بود. در معاینه، دید هر دو چشم 10/10 با رفرکشن پلانو و سر بیمار به سمت راست تیلت بود. در بررسی حرکات چشم، محدودیت حرکت چشم راست به پایین به خصوص در ابداکشن وجود داشت. در تست پریسم کاورتست متناوب در موقعیت اولیه نگاه (Primary Position) با سر صاف و بدون Head tilt، مقدار 14 پریسم دیوپتر هیپرتروپی به همراه 6 پریسم دیوپتر اگزوتروپی همراه پاترن A در چشم راست وجود داشت. میزان هیپرتروپی در نگاه به راست و تیلت سر به سمت چپ افزایش می یافت. بیمار با تشخیص فلج مادرزادی عضله رکتوس تحتانی تحت عمل جراحی قرار گرفت. پس از رسشن عضله رکتوس فوقانی به میزان 4 میلی متر مشاهده شد که عضله رکتوس تحتانی در محل آناتومیک وجود ندارد و برای بیمار رزکشن به همراه آنتریور ترانسپوزیشن عضله مایل تحتانی انجام شد. پس از جراحی انحراف در موقعیت اولیه نگاه و وضعیت غیرطبیعی سر اصلاح شد و در 6 ماه پیگیری تغییری نکرد. آپلازی عضله رکتوس تحتانی پس از جراحی به وسیله تصویربرداری CT اسکن اربیت تایید شد.

  نتیجه گیری

  ویژگی های بالینی آپلازی مادرزادی عضله رکتوس تحتانی شباهت زیادی با پارزی/ فلج عضله رکتوس تحتانی دارد و شامل هیپرتروپی، محدودیت نگاه به پایین به ویژه در ابداکشن، Incyclotorsion، استرابیسم A-pattern و وضعیت غیرطبیعی سر است. میزان هیپرتروپی در موقعیت اولیه نگاه و شدت محدودیت نگاه به پایین، شاخص های مفیدی برای افتراق این شرایط نیست. تصویربرداری برای افتراق این دو تشخیص قبل از جراحی ضروری است.

  کلیدواژگان: آپلازی مادرزادی عضله رکتوس تحتانی- فلج، پارزی مادرزادی عضله رکتوس تحتانی- تصویربرداری اربیت
 • ترجمه: محسن آذرمینا، حمید صافی صفحات 351-359

  میگرن یک اختلال سردرد شایع و ناتوان کننده می باشد که حدود 20 درصد از زنان و 10 درصد از مردان را درگیر می کند. اگرچه این بیماری دومین علتی است که موجب عدم کارایی در زندگی شده و مسیول 3 درصد از مراجعات به بخش اورژانس در سال می باشد، همچنان کمتر مورد تشخیص و معالجه قرار می گیرد. از آنجا که شیوع میگرن بین سنین 44-18 سال شایع تر است، بیش تر افراد در سنین کار را متاثر می سازد. بیش از نیمی از افراد دارای میگرن، این بیماری را به شدت آسیب رسان توصیف کرده اند که استراحت مطلق در زمان سردرد را ناگزیر می سازد.

  کلیدواژگان: میگرن
 • ترجمه: کیانا حسن پور، ایمان انصاری، محمدعلی جوادی صفحات 360-367

  "خشکی چشم یک بیماری چندعاملی است که با از بین رفتن هموستاز فیلم اشکی و علایم چشمی همراه است. بی ثباتی و افزایش اسمولاریته فیلم اشکی، التهاب و آسیب سطح چشم و ناهنجاری های حسی- عصبی از عوامل موثر در ایجاد خشکی چشم می باشند. " اختلال عملکرد غدد میبومین (MGD) یک ناهنجاری مزمن و منتشر غدد میبومین است که به طور معمول با انسداد مجرای انتهایی و یا تغییرات کیفی در ترشح غدد مشخص می گردند:"

  کلیدواژگان: خشکی چشم
 • ترجمه: حمید صافی صفحات 368-374

  دژنراسیون سنی ماکولا (AMD) درمان نشده، علت اصلی کاهش دید در افراد بالای 55 سال در کشورهای پیشرفته می باشد. میلیون ها فرد آمریکایی به AMD متوسط مبتلا می باشند. این نوع از AMD با وجود دروزن های متعدد با اندازه متوسط (mµ 63-125) یا حداقل یک دروزن بزرگ (125>mµ) تعریف می شود. در این افراد خطر ابتلا به AMD پیشرفته وجود دارد. این نوع AMD در صورت وجود آتروفی جغرافیایی درگیرکننده مرکز فووآ و یا AMD نورگ زا، تعریف می شود.

  کلیدواژگان: دژنراسیون سنی ماکولا
|
 • Akbari MR, Khorrami-Nejad M*, Kangari H, Akbarzadeh Baghban AR, Ranjbar Pazooki M Pages 161-167
  Purpose

  To evaluate the facial characteristics in patients with unilateral esotropic Duane retraction syndrome (DRS) with head turn and compare with orthotropic participants.

  Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 42 esotropic DRS patients with head turn and 42 orthotropic participants. Four photos of each patient were taken from 40 cm and the pictures were analyzed with Corel Draw X7 software. "Facial angle" (the angle between the line connecting the two outer canthi with the line connecting the corners of lips) and "relative face size" (the ratio of the distance between the outer canthus and lip corner of both face sides) were measured. Qualitative variables of facial asymmetry (columella deviation, one-side compression of the face, nostrils, and cheek) were also recorded.

  Results

  The mean age of patients and controls was 15 ± 9 and 17 ± 10 years, respectively (P = 0.268). In the DRS group, 35 patients (83.3%) had facial asymmetry, and only 7 patients (16.7%) had symmetrical faces (P <0.001), while in the control group, facial asymmetry was found in 21 participants (50%). The mean relative face size in the DRS group (1.018 ± 0.013) was significantly higher than orthotropic participants (1.010 ± 0.008) (P= .0030). Although the mean facial angle in the DRS group (1.06 ° ± 0.96 °) was higher than orthotropic participants (0.80 ° ± 0.64 °), no significant relationship was observed between them (P = 0.119). The frequency of presence of facial asymmetry, columella deviation, one-side compression of the face, nostrils, and cheek in DRS patients was significantly higher than orthotropic participants (all, P<0.001).

  Conclusion

  Facial asymmetry in esotropic DRS patients with head turn is significantly higher than in orthotropic participants.

  Keywords: Duane Retraction Syndrome, Head Turn, Facial Asymmetry
 • Akbari MR, Khorrami-Nejad M*, Kangari H, Akbarzadeh Baghban AR, Ranjbar Pazooki M, Javadi S Pages 168-173
  Purpose

  Quantitative and qualitative evaluation of facial asymmetry in patients with unilateral exotropia Duane retraction syndrome (DRS) with head turn in comparison with normal subjects.

  Methods

  The present cross-sectional study was performed on 22 samples, including 11 patients with unilateral exotropia DRS with a head turn and 11 normal subjects without torticollis as a control group. To evaluate the appearance of the face, from a distance of 40 cm, four photos of each sample were captured and analyzed, using Corel Draw X7 software. The presence of qualitative facial asymmetry parameters, including one-side compression of the nostrils, cheek and face, and columella deviation were recorded. Quantitative facial asymmetry parameters, including "relative face size" and "facial angle" were also measured.

  Results

  The mean age of patients and normal subjects was 17±10 and 18±10, respectively. Two groups were matched by gender and age (P=0.885, P>0.99, respectively). All 11 (100%) exotropia DRS patients had facial asymmetry, but in the control group, facial asymmetry was observed in 6 (54.5%) subjects, and 5 (45.5%) subjects had perfectly symmetrical faces (P = 0.736). The mean facial angle in the patient group (1.7°±0.016°) was significantly higher than the control group (0.8°± 0.8°) (P= 0.012). Also, the mean relative face size in the patient group (1.022±0.016) was significantly higher than the control group (1.008±1.006) (P = 0.019). The frequency of all qualitative facial asymmetry parameters (one-side compression of the nostrils, cheek and face, and columella deviation) in the patient group was significantly higher than the normal control group (all, P <0.001).

  Conclusion

  All facial asymmetry parameters in exotropia DRS patients with head turns were significantly higher than the normal control group.

  Keywords: Exotropic Duane Retraction Syndrome, Facial Asymmetry, Head Turn
 • Fekri S, Roozdar S *, Soheilian M Pages 174-180
  Purpose

  To determine the effect of intravitreal injection of bevacizumab (IVB), which is the standard treatment for diabetic macular edema, along with vitamin D supplementation, on diabetic macular edema in patients with vitamin D deficiency.

  Methods

  Generally, 83 eyes of 83 patients with diabetes mellitus (DM) type 2 and diabetic macular edema (DME) were studied. The patients were divided into 3 groups: normal vitamin D levels + IVB administration (Group 1, n=29), vitamin D insufficient/deficient + IVB administration (Group 2, n=26), and vitamin D insufficient/deficient + IVB administration+ oral vitamin D supplementation (Group 3, n=28). All groups received 3 monthly IVB injections and group 3 received oral vitamin D supplementation simultaneously. The patients were followed up 1, 3, and 6 months after the third baseline IVB with clinical examination, CDVA, and CMT measurements.

  Results

  The mean baseline CDVA (LogMAR) in groups 1, 2, and 3 was 0.68 ± 0.16, 0.72 ± 0.14, and 0.71 ± 0.1, respectively. In months 1, 3, and 6, after the basic triple IVB injection, visual acuity improved in all groups, but the increase in visual acuity in month 6 was statistically significant in the group treated with vitamin D supplement (group 3) and the group with normal vitamin D levels (group 1) compared to the vitamin D deficiency untreated group (group 2) (P<0.001). Mean CMT decreased in all groups following IVB injections (466.83 ± 57, 527.46 ± 42.3, and 500.61 ± 56.01 microns in groups 1, 2, and 3, respectively), but similar to visual acuity, only in month 6, these changes were significantly different in groups 1 and 3 compared to group 2 (P<0.001).

  Conclusion

  The correction of vitamin D deficiency in DME patients with type 2 diabetes and vitamin D deficiency, in addition to IVB injections, may play a role in improving CDVA and CMT.

  Keywords: Diabetes Mellitus (DM), Diabetic Macular Edema (DME), Bevacizumab, Vitamin D
 • Amini AR, Yousefzadeh H, Saeidifar MR, Johari MK* Pages 181-186
  Purpose

  To measure the retinal nerve fiber layer thickness (RNFLT) in patients with b-thalassemia major and to compare with healthy controls.

  Methods

  A total of 20 patients with B-thalassemia major and 20 healthy controls were included. Each subject underwent a standard ophthalmological examination. RNFLT measurements were, performed using optical coherence tomography.

  Results

  The mean age of the patient group and healthy controls were 17.85±7.5 and 24.75±9.9 years, respectively. Mean peripapillary RNFL thickness was 88.9±4.67 µm in the patient group, and 94.25±4.15 µm in the control group (P<0.001). In patients, there was no significant relationship between the mean of RNFL and blood ferritin level, differential using, and blood transfusion volume and hemoglobin level (P> 0.05).

  Conclusion

  In this study, we observed RNFL was thinner in patients with b-thalassemia major. Thinning of RNFL did not correlate with hemoglobin, blood transfusion volume, or ferritin levels, and deferral using.

  Keywords: Blood Transfusion, Beta Thalassemia, Central Macular Thickness, Desferal, Retinal Nerve Fiber Layer
 • Bagheri A*, Ashtar-Nakhaie P, Aletaha M, Saloor H, Kheiri B Pages 187-195
  Purpose

  To report the frequency of different orbital tumors from Labafi Nejad Hospital, Iran.

  Methods

  This retrospective consecutive case series includes all records coded with a diagnosis of “orbital tumor” along with a definite histopathologic diagnosis from April 2008 to March 2019. All Patients with definite histopathologic diagnosis (327 cases) were included in the study and the other cases were excluded.

  Results

  A total of 327 orbital space-occupying lesions (SOLs) with definite histopathologic diagnoses were identified during the 11 years of the study. Affected subjects comprised 183 (56%) female and 144 (44%) male patients with a mean age of 30±21.6 years. Overall, 276 (84.4%) of the SOLs were benign, whereas 51 (15.6%) were malignant; 236 (72.2%) of the lesions were extraconal, while 91 (27.8%) were intraconal; 306 (93.6%) of them were primary, 18 (5.5%) were secondary, and only 3 (0.9%) were metastatic. The most common types of lesions in decreasing frequency were cystic, vascular, inflammatory, and lymphoproliferative, mesenchymal, neurogenic, secondary and metastatic, and epithelial lacrimal gland tumors. Dermoid cysts were the most frequent orbital SOL with 109 cases (33.3%) and also the most common benign lesion. Malignant lymphoma with 12 cases (3.7%) was the most prevalent malignant orbital SOL. Dermoid cysts and malignant lymphoma were the most prevalent benign and malignant orbital SOLs, respectively. The ratio of malignant to benign lesions was 0.46 in children (≤18 years), 0.84 in middle-aged patients (19-59 years), and 5.2 in older (≥60 years) cases. Rhabdomyosarcoma was the most common malignancy in children; lymphoma was the most frequent malignancy in middle-aged subjects and invasive basal cell carcinoma from the eyelids was the most common malignancy in the old age group. The superotemporal quadrant was the most frequent site of involvement and proptosis was the most common presenting symptom.

  Conclusion

  Benign, extraconal, and primary orbital SOLs were more frequent than malignant, intraconal, and secondary lesions in this report. The ratio of malignant lesions increased with age in our cohort.

  Keywords: Benign Tumors, Extraconal Tumors, Intraconal Tumors, Malignant Tumors, Orbital Tumors
 • bri Aghdam K, Soltan Sanjari M, Manafi N*, Khorramdel S, Alemzadeh A, AliAkbar Navahi R, Goudarzi P Pages 196-203
  Purpose

  To investigate the efficacy of temporal artery biopsy (TAB) for the diagnosis of giant cell arteritis (GCA) and to evaluate the clinical and laboratory characteristics of patients.

  Methods

  In this retrospective study, the medical records of suspected GCA patients, who underwent TAB in a tertiary center in Iran between 2008 and 2017, were evaluated. The 2016 American College of Rheumatology (ACR) criteria for early diagnosis of giant cell (temporal) arteritis were considered for each patient for inclusion in this study.

  Results

  A total of 114 patients were included in this study. The mean age was 65.54±10.17 years. The mean overall score based on the 2016 American College of Rheumatology criteria was 4.17±1.39, with 5.82±1.28 for positive biopsies and 3.88±1.19 for negative biopsies (P<0.001) and 17 patients (14.9%) were biopsy-positive. The mean length of the specimen in the biopsy-positive group (18.35 ± 6.9 mm) was higher than the biopsy-negative group (15.62 8 8.4 mm), but the difference was not statistically significant (P=0.21). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of sex, serum hemoglobin level, platelet count, and erythrocyte sedimentation rate. There was a statistically significant difference between biopsy-negative and biopsy-positive groups in terms of patients’ age and the level of C-reactive protein (P<001 and P=0.012, respectively).

  Conclusion

  According to a large number of negative TAB results, avoiding unnecessary biopsies could lower the workload and improve medical services. It is recommended that GCA be diagnosed based on clinical suspicion and laboratory results.

  Keywords: Anterior Ischemic Optic Neuropathy, Giant Cell Arteritis, Temporal Artery Biopsy
 • Yaghoubi GH, Hosseini-Rad A, Shokouhi-Rad S*, Hosseini A Pages 204-209
  Purpose

  To compare the perfusion pressure of the eye among people having primary open-angle glaucoma with healthy people.

  Methods

  This case-control study was performed on 97 patients with glaucoma referring to the Eye Ward of Valiasr Hospital affiliated to the Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran, in 2017. The samples were selected among patients with open-angle glaucoma and their companions without a history of glaucoma and hypertension for the case and control groups (n=50 each), respectively. All subjects in both groups were examined regarding ocular pressure control and blood pressure using gonioscopy, and their ocular perfusion pressure was calculated. The statistical analysis of these variables was performed, using an independent t-test and Chi-square.

  Results

  In this study, 47 (48.5%) and 50 (51.5%) of the participants were males and females, respectively. Their mean age was 56.88±11.61 years, which was 57.58 years in the case and 55.51 years in the control groups. The mean scores of ocular pressure were 17.30±5.01 and 14.83±2.08 mm Hg, respectively, in the case and control groups. Based on the results, systolic blood pressure scores in the case and control groups were 133 and 123.72 mm Hg, respectively. Moreover, diastolic blood pressure scores were reported to be 82.50±12.13 and 79.36±12.58 mm Hg in the case and control groups, respectively. It was also found that the mean scores of ocular perfusion pressure in the case and control groups were 48.65±8.27 and 46.71±8.72 mm Hg, which was not significant (P=0.26).

  Conclusion

  No significant difference was revealed in ocular perfusion pressure between the case and control groups.

  Keywords: Intra Ocular Pressure, Open-Angle Glaucoma, Ocular Perfusion Pressure
 • Feizi S, Naderi A, Behnaz N*, Javadi MA, Khayamzadeh M Pages 210-218
  Purpose

  To compare intraocular pressure (IOP) measurements with Goldmann applanation tonometry (GAT) after penetrating keratoplasty (PK) versus deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) in keratoconus eyes.

  Methods

  This retrospective study included 356 PK eyes (group 1) and 684 DALK eyes (group 2). IOP was measured in all eyes during postoperative follow-up. The study groups were compared in the rate of high IOP encountered postoperatively.

  Results

  The follow-up period was 59.4±44.1 and 62.4±38.9 months in groups 1 and 2, respectively (P=0.70). Postoperative best spectacle-corrected visual acuity was 0.24±0.18 and 0.29±0.19 logMAR, respectively (P=0.13). Graft rejection occurred in 34.6% and 25.8% of eyes in groups 1 and 2, respectively (P=0.30). IOP >21 mmHg was observed in 42 eyes (11.8%) in group 1 and 18 eyes (2.6%) in group 2 during the follow-up period (P=0.03). IOP was controlled medically in all of these eyes.

  Conclusion

  High IOP was more frequently encountered in the PK group as compared to the DALK group. IOP was controlled medically in all of these eyes and no patients required surgical intervention.

  Keywords: Deep Anterior Lamellar Keratoplasty, Intraocular Pressure, Keratoconus, PenetratingKeratoplasty
 • Jamalzehi M*, Khorrami-Nejad M, Azimi Khorasani A, Karimi FErish M Pages 219-226
  Purpose

  To investigate the effect of smartphones on vision performance among students of Iranshahr University of Medical Sciences in 2018.

  Methods

  This study was performed among the 18 to 30-year-old students of Iranshahr University of Medical Sciences, who were healthy and without any eye or systemic diseases. All subjects were studied for 3 hours with 3 different smartphone sizes, for one hour under the same precise eye work. An examiner performed the tests and evaluated the samples to ensure a constant distance between the user and the mobile. If the refraction was more than ± 0.5 diopters, an optical correction would be placed over the eye. To create eye fatigue, the person was asked to perform an exact and identical eye work on all three mobile phones. An eye work consisted of 6 precise tasks that one had to focus on the mobile screen. That was, chasing moving targets at low speed, finding large and small targets that are found and hiding, and reading moving sentences to find answers; all the targets moved from left to right and vice versa so that one does not only look at the center of the mobile screen but also the perimeter of the screen during the examination.

  Results

  Out of 20 participants (8 males and 12 females), 11 were right eye dominated and the rest were left eye dominated. NPA was 3.3 ± 9.5 cm (mean: 10.5 diopters) before the test, and 12.1±5.8 diopters had a mean of 8.3 diopters after the use of a 5.5-inch phone. No major change was observed before and after using Mobile 5.5. PRA was 9.8 ± 2.6 cm (mean: 10.2 diopters) before and after ophthalmology 4.2 ± 10.0 (mean: 10.0 diopters), indicating minimal changes between the three smartphones (P = 0.20). The NPC rate before glare was 7.7 ± 2.2, 7.5 ± 2.3, and 8.1 ± 2.6 for 5.8, 5.5, and 5.1 5.1. The NPC rate after glare was 8.0 ± 2.4, 8.2 ± 2.7, 8.4 ± 2.8. The highest increase was for the 5.5 mobile phone, but no significant difference was observed between the three types of phones.

  Conclusion

  In summary, there was no significant difference between the adaptive response in all cases and the version of the stimulus between the three types of phones. This condition may be due to the youthfulness of the samples and the normalization of their adaptive range in proportion to their age.

  Keywords: Adaptation, Convergence, Eye, Eye Fatigue, Ocular Symptoms, Smartphone
 • Ghahnaviyeh H, Esfandiari H*, Kalanatarion M Pages 227-231
  Purpose

  Content and citation analysis of articles published in Bina Journal Ophthalmology.

  Methods

  The qualitative approach is considered for this research and the method of this research is quantitative content analysis. The data collection tool was a researcher-made checklist. The statistical population included 834 published articles of Bina Ophthalmology Journal between 2004 and 2017. We used Excel software to analyze the data.

  Results

  The largest publication of the article is in 2004 (96 articles) and the smallest is in 2017 (34 articles). In terms of scientific rank, Assistant Professors (17.45), Associate Professors (16.76), and Professors (15.57) were ranked first to third. In terms of organizational affiliation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences (54.8), Tehran University of Medical Sciences (10.47), and Iran University of Medical Sciences (6.39) ranked first to third.

  Conclusion

  It seems that the publication of the article has decreased since 2011 so that in the first 7 years, 478 articles (57.3%) and in the second 7 years, 356 articles (42.6%) have been published. Probably the decrease in the number of articles is related to the authorschr('39') desire to publish their articles in other prestigious journals. Another reason is that professors show less desire to publish articles after receiving the last academic degree, and the educational and research system should be such that it allows more use of professorschr('39') experiences and the publication of their articles in domestic journals.

  Keywords: Bina Journal of Ophthalmology, Citations Analysis, Content analysis
 • Karimian F, Naderi A* Pages 232-243

  Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) is lamellar corneal transplantation that involves the removal of endothelium and Descemet membrane of the recipient and subsequent transplantation of endothelium and Descemet membrane from a donor. To date, DMEK revealed promising outcomes, including the fast visual recovery, the better final visual acuity, and the lower risk of allograft rejection. In the present review article, firstly, an introduction to endothelial keratoplasty is explained with the focus on similarities and differences between DMEK and Descemet membrane automated endothelial keratoplasty (DSAEK). Then, the method of performing DMEK preferred in authors’ experience is reviewed in a stepwise fashion. The steps include preparation of the donor tissue, corneal incisions, removal of the recipient’s tissue, insertion of the graft, and conclusion of the surgery. Finally, the postoperative care of the patients is briefly mentioned.

  Keywords: DMEK, Endothelial Keratoplasty, Lamellar Corneal Transplantation
 • Feizi M*, Jafari S Pages 244-253

  Nowadays, Phosphodiesterase inhibitors (such as Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, and Avanafil) are used to treat erectile dysfunction in men and pulmonary arterial hypertension. There have been numerous reported ocular side effects of these drugs including anterior ischemic neuropathy, central serous chorioretinopathy, retinal hemorrhage, retinal vein occlusion, and retinal artery occlusion. Also, after taking phosphodiesterase inhibitors, various subjective vision complaints, such as Cyanopsia, blurred vision, diplopia, and photopsia are expressed by patients. We extensively searched phosphodiesterase inhibitors ocular side effects in the literature, using PubMed and Medline. In this review article, we classified the ocular side effects of these drugs and the controversies in the reports, the mechanism of action, paraclinical findings, as well as animal studies in this field.

  Keywords: Nonarteritic Anterior Ischemic, Phosphodiesterase Inhibitors, Sildenafil, Tadalafil
 • Eshraghi B, Poursayed Lazarjani SZ*, Voshagh M, Rajabi MT Pages 254-262

  Congenital nasolacrimal obstruction is a common disease that leads to tearing and mucoid discharge. Congenital nasolacrimal obstruction occurs in about 20% of children under one year of age. Most of these cases improve spontaneously, but sometimes the obstruction persists. Spontaneous improvement in the first year is high. Treatments include conservative therapy, probing and irrigation, inferior turbinate fracture, balloon dacryocystoplasty, endoscopic, or external dacryocystorhinostomy. The purpose of this article is to review the literature on the treatment of congenital nasolacrimal obstruction.

  Keywords: Congenital Nasolacrimal Obstruction, Intubation in Congenital Nasolacrimal Obstruction, Dacryocystorhinostomy In Children, Probing In Congenital Nasolacrimal Obstruction, Balloon Dacryocystoplasty in Congenital Nasolacrimal Obstruction, Treatment of Conge
 • Karimian F, Naderi A* Pages 263-276

  Corneal Collagen Cross-linking (CCL) was introduced and applied to ophthalmology during the past two decades. It has been a major advance in the management of progressive keratoconus and ectasia after laser vision corneal refractive surgery. CCL has successful and significant results in halting the progression of ectasia. The more the prevalence of keratoconus in our region, the more the number of performing this procedure is increasing day by day. There have been many published studies revealing the effect of CCL on corneal steepness, keratometry, pachymetry, visual acuity, biomechanical, and albeit progression of Keratoconus. In this article, many studies related to different aspects and effects of CCL are classified, reviewed, and summarized for concluding this field.

  Keywords: Collagen Cross-Linking, Keratoconus
 • Feizi M*, Bagheri A, Sadeghi B, Alemzadeh-Ansari MH Pages 277-282

  Accommodation anomalies are the spectrum of disorders, which affect monocular and binocular clear vision, particularly at a near distance. Accommodation anomalies can be classified into three major categories: accommodation deficit, accommodation excess, and failure to alter accommodation. In this article, we will review categories of clinical characteristics, etiology, and treatment options.

  Keywords: Accommodation Deficit, Accommodation Insufficiency, Accommodation Lag, Presbyopia, Spasm of Accommodation
 • Karimi S, Arabi A*, Firoozian N, Shakraki T Pages 283-288
  Purpose

  To report a case of spontaneous closure of macular lamellar hole, and to discuss its probable mechanisms.

  Case Report

  A 70-year-old woman with a diagnosis of SLE and chronic usage of hydroxychloroquine, presented to our clinic for routine retinal examinations. Her best corrected visual acuity was 7.10 in both eyes, with a senile lens opacity and no sign of retinal HCQ toxicity. On examination and macular OCT of her left eye, a thick epiretinal membrane with the adjacent lamellar hole was detected. As there were no indications for surgical intervention, she was followed without any treatment. On 1-year follow-up examination, the ERM was seen but the hole was closed, and macular OCT of the left eye approved spontaneous closure of the hole.

  Conclusion

  Herein we report a case of spontaneous resolution of the macular lamellar hole, an event not reported in the literature, in addition to presenting a brief review on pathophysiology and treatment of ERM and lamellar holes. Although the resolution of retinal edema or change in ERM can alter tractional features of a macular hole resembling spontaneous whole closure, in our case there was no retinal edema, and the epiretinal membrane showed no change on follow-up examinations.

  Keywords: Epiretinal Membrane, Lamellar Macular Hole, Resolution
 • Bagheri A, Gozin M*, Abbasnia E Pages 289-293
  Purpose

  Brown syndrome is characterized by limitation of the elevation when the eye is in adduction. Both congenital and acquired cases, as well as constant or intermittent have been reported; it is bilateral in 10% of cases. Bilateral cases may occur simultaneously in most cases or sequentially in rare cases. Herein, we report a patient with a bilateral brown syndrome, who was diagnosed to be congenital in one eye and sequentially presented in the other eye.

  Case Report

  A 4-year-old patient presented to Labbafinejad medical center with head tilt and strabismus since his childhood. In his examination, he had 30 PD hypotropia in the primary position and the same amount of esotropia accompanied by limitation of elevation in adduction in the left eye. The patient underwent two surgeries with a 3-year interval, including adhesion band release in superior oblique muscle and SO elongation and recession and resection of both horizontal recti. Nine months later, the patient presented with the complaint of strabismus in the fellow eye. In the ocular examination, the right eye had a limitation of elevation in the adduction. While the right eye was the fixator eye, hypertropia of the left eye in the primary position was evident at this stage. The patient was diagnosed to have acquired brown syndrome of the right eye. He underwent systemic work-ups, including rheumatologic consult and orbital and paranasal CT scan for sinusitis. All work-ups revealed negative results. After 5 months, the patient underwent two sequential surgeries on SO tendon for the correction of severe hypotropia including SO elongation and tenotomy, which resulted in acceptable residual hypertropia and esotropia in the left eye with no limitation in any direction.

  Conlusion

  In this s tudy, we reported a rare case of Brown syndrome with the congenital presentation in the first eye and idiopathic acquired type in the second eye after an 8-year delay. This bilateral sequential type has been reported rarely and we assume it may be the result of an anatomical anomaly in SO tendon and trochlea.

  Keywords: Acquired, Brown Syndrome, Congenital, Incomitant Strabismus
 • Feizi M*, Poornaghi M, MD, Bagheri A Pages 294-298
  Purpose

  To report the result of strabismus surgery in a case of near-reflex substitution for horizontal gaze palsy.

  Case Report

  The patient was a 9-year-old girl with esotropia of 35 PD, right face turn, and right side facial palsy. Ocular motility examination was remarkable for right side gaze palsy and on attempting right gaze, all components of near reflex, including a convergence movement as well as bilateral pupillary miosis and myopic shift, were manifested. Her deviation was manifested after the first episode of intraventricular hemorrhage at the age of one month. Clinical and imaging findings were consistent with right side facial colliculus syndrome with near reflex substitution. We performed a right medial rectus muscle recession and a half-tendon transposition of the superior and inferior recti muscles to the right lateral rectus muscle insertion, which resulted in orthophoria in primary position, improvement of the right face turn, and substantial decrement of convergence movement.

  Conclusion

  Near reflex substitution for the horizontal gaze palsy in a patient with other features of the facial colliculus syndrome has rarely been reported. Eye muscle surgery did reduce the paradoxical convergence movement but did not significantly improve the other components of the substituted near reflex.

  Keywords: Facial Colicolus, Near Reflex Substitution, Synergistic Convergence
 • Mirshahi R, Akbari MR, Mirmohammadsadeghi A* Pages 299-301
  Purpose

  To report a case of Joubert’s syndrome with alternating skew deviation and lateral skew deviation.

  Case report

  A 18-year-old girl was referred with the chief complaint of abnormal eye movements since infancy. Some degree of oculomotor apraxia was revealed as the girl had difficulties in initiating horizontal saccades and subsequent head thrust. Periodic alternating vertical misalignment of eyes was also evident, known as alternating skew deviation. After 3 to 5 seconds, the vertical divergence of the eyes reversed direction. Gaze to either side also resulted in hypertropia of abducting eye, known as lateral skew deviation. MRI demonstrated hypoplasia of superior cerebellar vermis along molar tooth signs associated with Joubert syndrome.

  Conclusion

  This report shows that alternating skew deviation and lateral skew deviation can be manifestations of Joubert’s syndrome.

  Keywords: Alternating Skew Deviation, Joubert’s Syndrome, Lateral Skew Deviation
 • Ansari I, Karimi S* Pages 302-305
  Purpose

  To Report a case of bilateral choroidal neovascularization (CNV) and angioid streaks in a patient with b thalassemia.

  Case Report

  A 41-year-old male, a known case of b-thalassemia, presented with the gradual decrease of vision from 3 months ago. The best corrected visual acuity was 8/10 in right and 3/10 in the left eye and Marcus Gunn was negative. In slit lamp examination, the anterior segment of both eyes was normal and in the posterior segment of both eyes, dark brown to red irregular bands radiating a few millimeters from a peripapillary ring was visible. There was an active CNV in the right eye and a CNV scar in the left eye. Intravitreal injection of bevacizumab was performed for the right eye.

  Conclusion

  Angioid Streaks can occur in patients with β thalassemia and one of the complications of angioid streaks is choroidal neovascularization, which can decrease vision.

  Keywords: Angioid Streaks, Choroidal Neovascularization, b-Thalassemia
 • Bagheri A, Rikhtehgar MH*, Fekri S, Abbasnia E Pages 306-311
  Purpose

  To report a case of periocular xanthogranuloma with adult-onset asthma in Hodgkin Lymphoma association with intermediate uveitis.

  Case Report

  A 51-year-old man presented with the complaint of blurred vision in both eyes and bilateral periocular masses. He had a history of Hodgkin lymphoma treated by chemotherapy 10 years ago with no recurrence. Respiratory problems with small periocular nodules occurred 3 years after completion of chemotherapy. Multiple incisional biopsies were all negative for recurrence of lymphoma. Anti-asthma therapy was started for the patient with close follow-up. During past years, periocular and upper eyelid nodules enlarged very slowly leading to severe mechanical ptosis and bilateral intermediate uveitis and uveitic macular edema emerged. Excisional biopsy was done and the diagnosis of xanthogranuloma was confirmed by pathology exam. No recurrence was seen after 6 months.

  Conclusion

  History of Hodgkin lymphoma and chemotherapy may predispose the patient to future inflammatory disorders like Periocular xanthogranuloma with adult-onset asthma and intermediate uveitis.

  Keywords: Asthma, Lymphoma, Uveitis, Xanthogranuloma
 • Rahmani B, Fekri S*, Ahmadieh H, Hassanpour K Pages 312-316
  Purpose

  To report a case of hypertensive chorioretinopathy.

  Case Repost

  A 31-year-old man was referred with the complaint of blurred vision and severe headache 1 month ago. Bilateral disc swelling and exudative retinal detachment, as well as scattered yellow lesions, were evident below the retina. Multiple lumbar punctures with the suspicion of idiopathic intracranial hypertension (IIH) and methyl prednisolone pulse therapy with the diagnosis of Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) disease had been performed for him during the last month. A very high blood pressure (BP) was detected for the patient and his visual acuity and headache improved after urgent and intensive BP control.

  Conclusion

  Hypertensive chorioretinopathy may be misdiagnosed as IIH, ocular inflammation, or other disorders because of the overlap between the presenting signs, but it should be thought of as the first differential diagnosis due to its life-threatening nature.

  Keywords: Exudative Retinal Detachment, Hypertensive Choroidopathy, Hypertensive Retinopathy, Idiopathic Intracranial Hypertension
 • Feizi M*, Rikhtegar MH, Bagheri A, Aletaha M, Ashtar Nakhai P Pages 317-321
  Purpose

  To report medical and surgical management of a 5 months old infant with multiple orbital abscesses secondary to untreated dacryocystitis.

  Case Report

  A 5-month-old boy presented with proptosis, swelling, and redness of the right eye, which was more prominent around the medial canthus and lower lid. Symptoms started 3 months ago, and he was treated with multiple courses of systemic antibiotics. Orbital MRI revealed dilated lacrimal sac and multiple orbital abscesses. He was admitted and treated with broad-spectrum intravenous antibiotics for 2 days; then, abscess drainage and nasolacrimal duct probing were performed at the same session. After these procedures, his sign and symptoms improved. There was no recurrence in a 3-months follow-up.

  Conclusion

  Untreated dacryocystitis secondary to congenital nasolacrimal duct obstruction may progress to orbital abscesses. In this condition, after systemic antibiotics coverage, orbital abscess drainage, and nasolacrimal duct probing are essential for treatment.

  Keywords: Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction, Acute Dacryocystitis, Orbital Abscess, Retro-Bulbar Abscess
 • Abri Aghdam K, Sadeghi A*, Maleki M Pages 322-326
  Purpose

  To report a rare case of autosomal dominant optic atrophy plus syndrome in a patient with decreased visual acuity.

  Case Report

  A 27-year-old man with decreased visual acuity since many years ago and his visual acuities were 20/500 OD and 20/400 OS. He also had several other neurologic findings, including bilateral optic atrophy, sensorineural hearing loss, and sensorimotor polyneuropathy. He was under anti-glaucoma medication due to abnormal optic disc appearance. After clinical evaluation, autosomal dominant optic atrophy plus syndrome was diagnosed.

  Conclusion

  Autosomal dominant optic atrophy (ADOA) is the most common hereditary optic neuropathy. With central nervous system symptoms such as hearing loss, this syndrome is called ADOA plus Syndrome. Clinicians should consider that “plus” symptoms may appear years after vision decrement in some patients with autosomal dominant optic atrophy.

  Keywords: Autosomal Dominant Optic Atrophy, Neurological Problems, OPA Gene Mutation
 • Behnaz N*, Khayamzadeh M, Javadi MA, Malekifar P Pages 327-330
  Purpose

  A case report of a patient with endogenous endophthalmitis following acute cholecystitis.

  Case Report

  a 64-year-old woman without medical history underwent uncomplicated cataract surgery due to a mature cataract and was discharged with essential recommendations. A few hours later, she was admitted to the hospital because of acute abdominal pain, and with the diagnosis of acute cholecystitis, cholecystectomy was done and intravenous antibiotic therapy was started. On a postop day, 1 frequent prophylactic topical antibiotic and steroid was started but 3 days later, the patient’s eye was visited at the clinic with the signs of fulminant acute endophthalmitis and total corneal melting. Intravenous, intravitreal, and topical antibiotic therapies started for the patient after admission as endogenous endophthalmitis, but unfortunately, the infection was unresponsive to treatment and the eye was lost. A week later, evisceration was done for the patient.

  Conclusion

  Endogenous endophthalmitis is an uncommon type of endophthalmitis and the early diagnosis and treatment are important for the patient both visually and vitally.

  Keywords: Cataract Surgery, Cholecystitis, Endogenous Endophthalmitis, Post-Op Endophthalmitis
 • Leila Rezaei* Pages 331-337
  Purpose

  Wolfram syndrome or DIDMOAD is a rare autosomal recessive neurological disorder characterized by clinical symptoms of diabetes insipidus, diabetes mellitus, hearing loss, and optic nerve atrophy. Due to the rarity of the disease, the rare prevalence of this disease, and the importance of identifying and patient recognition, this study aimed at introducing a patient with Wolfram syndrome, who was a candidate for vitrectomy with the diagnosis of retinal tachycardia.

  Case Report

  A 19-year-old girl with Wolfram with symptoms of diabetes mellitus, optic nerve and hearing atrophy, advanced Proliferative Diabetic Retinopathy, and Tractional Retinal Detachment was referred to Imam Khomeini Hospital for Vitrectomy.

  Conclusion

  Since optic nerve atrophy in the reported patient appears earlier than other symptoms, the referral of young diabetic patients for ophthalmologic examinations to early diagnosis is suggested. According to the results of this study, children with parents who have a family relationship and a family history of diabetes are more likely to develop Wolfram syndrome. So, it is necessary to pay attention to this issue in premarital counseling. Also, it is recommended that authorities make appropriate arrangements for screening susceptible patients for this syndrome.

  Keywords: Advanced Proliferative Diabetic Retinopathy, Diabetes Mellitus, DIDMOAD, Tractional Retinal Detachment, Vitrectomy, Wolfram Syndrome
 • Bagheri A, Feizi S, Rikhtehgar M.H*, Mohammadi Torbati P Pages 338-341
  Purpose

  To report a rare case of solitary myofibroma involving the sclera in an elderly person.

  Case Report

  The patient was a 93 -year-old man complaining of a mass lesion in the lateral sclerolimbal area of his left eye; the lesion had enlarged suddenly since 20 days ago. Other examinations (including skin, heart, and ext) and lab data (CBC, Lipid profile, liver, and kidney function) were normal. The only medical history was laryngeal cancer with a history of radiotherapy 15 years ago. The tumor was excised completely. Histopathology reported solitary myofibroma. During two months of follow-up, no sign of recurrence was found.

  Conclusion

  Solitary myofibroma of the sclera may be a differential diagnosis of epi-bulbar masses, including squamous cell and peduncular squamous cell carcinomas, especially in patients with a history of cancer and radiation therapy.

  Keywords: Laryngeal Cancer, Sclera, Solitary Myofibroma
 • Fekri S*, Jafari Sh Pages 342-345
  Purpose

  To report a case of bilateral neuroretinitis as the first sign of underlying pheochromocytoma.

  Case report

  A 14-year-old girl was referred to our clinic with the complaint of progressive visual loss in her left eye 2 weeks ago. She was under systemic steroid therapy and one injection of periocular triamcinolone was done for her. Dilated funduscopy revealed bilateral disc swelling, cotton-wool spots, arterial narrowing, venous dilation and engorgement, macular exudates in star-shaped formation; all symptoms were more prominent in the left eye with no significant finding in the anterior segment examination. Examination of the anterior segment was not particularly significant. By impression of bilateral neuroretinitis, blood pressure was checked urgentlyو which was 200/120 mmHg. Finally, pheochromocytoma was diagnosed for her during a complete systemic workup.

  Conclusion

  Bilateral neuroretinitis mandates thorough systemic workup, including blood pressure control as this ocular finding, may be the first sign of an underlying life-threatening disorder.

  Keywords: Blood Pressure, Macular Star, Neuroretinitis, Pheochromocytoma
 • Feizi M*, Bagheri A, Ansari I, Barkhordary SH, Golalipour M Pages 346-350
  Purpose

  To report the result of strabismus surgery in a case of inferior rectus aplasia with a relatively small amount of hypertropia.

  Case Report

  A 22-year-old man was referred to the strabismus clinic for evaluation of an abnormal head posture and right eye deviation. Eyes exam revealed a best-corrected visual acuity of 10/10 in both eyes; the patient had a right head tilt along with a right hypertropia and exotropia. The hypertropia measured 14 PD in the primary gaze position and increased during the right gaze and left head tilt. The exotropia had an A-pattern. Ocular motility revealed downgaze limitation of the right eye in the abduction; however, in straight downgaze, the right eye passed the midline with a moderate overaction of the left superior oblique muscle. Based on the initial clinical findings, a diagnosis of right inferior rectus palsy was made. Intraoperatively, a positive force duction test indicating superior rectus restriction was noted; therefore, we planned to perform a right superior rectus recession along with a right inferior rectus resection. However, after recessing the right superior rectus, we were surprised to find that the IR muscle was not present, and there were only a few strands of fibrovascular tissue in that region. We changed our surgical plan and performed transposition of inferior oblique muscle to the expected site of insertion of aplastic IR muscle 6.5 mm from the limbus after a 6 mm resection. After surgery, the absence of IR muscle was confirmed by an orbital CT scan (Figure 2). Post-operatively, the patient’s eyes were orthophoric in the primary position, and his abnormal head posture was significantly improved. The exam findings remained stable until his last visit at the sixth postoperative month.

  Conclusion

  Inferior rectus aplasia should be kept in mind as a differential diagnosis of congenital inferior rectus muscle paresis/palsy. This condition may manifest with a modest amount of hypertropia in the primary position, and the ipsilateral superior oblique muscle may be over-active, thus generating enough force to move the eye downward past the midline. Orbital imaging is the only way to arrive at a definitive diagnosis preoperatively.

  Keywords: Aplasia of Extraocular Muscle, Inferior Rectus Aplasia, Inferior Rectus Hypoplasia, Small Angle Strabismus
 • Pages 351-359