فهرست مطالب

پرستاری، مامایی و پیراپزشکی - سال ششم شماره 4 (بهار 1400)
 • سال ششم شماره 4 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا هاشمی نسب*، پریا فروغی، فرزانه ظاهری، روناک شاهوی صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  پس دردهای زایمانی یکی از شایع ترین علل استفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی در خانم های چند زا است. با توجه به تمایل بیشتر افراد به استفاده از طب مکمل بالاخص داروهای گیاهی و نیاز به یک روش موثر و ایمن در مادران شیرده، این مطالعه به منظور مقایسه کپسول رازیانه با قرص ایبوبروفن بر پس دردهای زایمانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 70 نفر از مادران واجد شرایط بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت سنندج انجام شد. در این مطالعه شرکت کنندگان به صورت تصادفی ساده در دو گروه مصرف کننده کپسول رازیانه (35 نفر) و مصرف کننده قرص ایبوبروفن (35 نفر) قرار گرفتند و چهار بار بر اساس گروه هر 4-6 ساعت یک بار، به آن ها کپسول رازیانه یا قرص ایبوبروفن داده شد. شدت درد قبل و یک ساعت بعد از هر مداخله با استفاده از مقیاس دیداری درد اندازه گیری شد و در نهایت اطلاعات جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  شدت درد در دو گروه قبل از مداخله تفاوت آماری معنی دار نداشت و کپسول رازیانه و قرص ایبوبروفن به طور معنی داری موجب کاهش شدت پس دردهای زایمانی شده بودند ولی اثربخشی این دو دارو در کاهش شدت پس دردهای زایمانی تفاوت معنی دار آماری نداشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه می توان از رازیانه زایمانی به عنوان یک داروی گیاهی موثر بر درد، به جای ضد دردهای غیراستروییدی برای کاهش پس دردهای زایمانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: پس درد زایمانی، رازیانه، ایبوبروفن
 • زهرا کریمی، فهیمه شکوهی، مسعود لطفی زاده* صفحات 9-20
  زمینه و هدف

  دیسمنوره از شایع ترین شکایت زنان در طی سیکل قاعدگی بوده که فعالیت های روزمره افراد را مختل می کند. شدت دیسمنوره می تواند متاثر از عوامل متعددی مانند الگوی قاعدگی باشد، لذا هدف مطالعه حاضر تعیین الگوی قاعدگی، شدت دیسمنوره و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه شهرکرد بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، جامعه ی پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد در سال 1397 بود که به روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی و تعداد 245 نفر بود. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته که پایایی و روایی آن تایید شد و مقیاس دیداری VAS جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از لحاظ الگوی قاعدگی میانگین سن اولین قاعدگی دانشجویان 1±13/5 بود، اکثریت شرکت کنندگان دارای قاعدگی منظم، طول سیکل قاعدگی بین 21 تا 42 روز و طول مدت خونریزی قاعدگی 7- 3 روز بودند. 82/8 درصد دختران از دیسمنوره رنج می برند. بین سابقه خانوادگی مثبت، نظم قاعدگی، سن اولین قاعدگی، وزن و علامت تهوع هنگام قاعدگی با شدت دیسمنوره رابطه معناداری دیده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع و شدت بالای دیسمنوره و اهمیت آن که باعث اختلال در فعالیتهای روزانه زنان شده و می تواند مختل کننده کیفیت زندگی و فعالیتهای اجتماعی آنان شود، همچنین با توجه به مسیولیتهای خطیر زنان، شناسایی مبتلایان جهت ارایه آموزش و بهبود ارایه خدمات در راستای ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان دختر ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: الگوی قاعدگی، شدت دیسمنوره، دانشجو
 • وجیهه باغی*، سحر دالوند، محمد فرج زاده، سوره خاکی، شفیع فروغی، رضا قانعی قشلاق صفحات 21-31
  زمینه و هدف

  خشونت خانگی علیه زنان نوعی آسیب اجتماعی پنهان و نقض واضح حقوق زنان است که روی سلامت روان زنان، خانواده و جامعه اثر سویی دارد. هدف این مطالعه بررسی خشونت علیه زنان ساکن سقز و عوامل مرتبط با آن می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی روی 200 زن متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سقز انجام شد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شده بودند.  برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی و خشونت علیه زنان (همسرآزاری) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار PASW به کمک آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سن زنان مورد مطالعه 6/65±30/8 سال بود. زنان مورد مطالعه بیش از نیمی از نمره کل خشونت را کسب کرده بودند. بین خشونت کلی با تحصیلات مرد (0/019p=)، شغل مرد (0/002p=)، سابقه بیماری مرد (0/016p=) و درآمد ماهیانه خانواده (0/010p=)، ارتباط معنی داری وجود داشت.  بین سن زوجین با خشونت کلی و ابعاد جسمی  روانی آن و بین مدت زمان ازدواج با نمره کلی خشونت و ابعاد آن همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  زنان سقزی در معرض خشونت های جسمی، روانی، مالی و جنسی هستند. شناخت وضعیت خشونت خانگی علیه زنان و عوامل مرتبط با آن می تواند به طراحی برنامه های هدفمند جهت کاهش و پیشگیری از این مشکل کمک نماید.

  کلیدواژگان: خشونت، خشونت خانگی، زن، سقز
 • مهرانگیز کرمی، مریم چرامی*، احمد غضنفری، طیبه شریفی، رضا مسعودی صفحات 32-45
  زمینه و هدف

  صرع شایع ترین بیماری عصب شناختی با ماهیتی مزمن و ناتوان کننده است. این بیماری علاوه بر فرد مبتلا، اعضای خانواده وی را نیز درگیر می کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیرآموزش گروهی برنامه توانمندسازی خانواده محور و برنامه شفقت به خود بر استرس ادراک شده و داغ اجتماعی مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری صرع انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی ازنوع پیش آزمون-پس آزمون، با نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 60 نفر از مراقبین اصلی افراد مبتلا به صرع  در شهر کرد انتخاب و دردو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از  پرسشنامه های استرس ادراک شده کوهن و پرسشنامه داغ اجتماعی صرع استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آنالیز واریانس با اندازه-گیری مکرر در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام شد.

  یافته ها

  آموزش توانمندسازی خانواده محور و شفقت به خود در مقایسه با گروه کنترل توانسته بودند تغییرات معناداری در کاهش استرس ادراک شده  (0/001p<) و داغ اجتماعی (0/001p<) ایجاد نمایند.  همچنین بین میانگین نمره اثربخشی شفقت به خود با گروه توانمندسازی خانواده در استرس ادراک شده تفاوت معنادار وجود نداشت ولی در متغیر داغ اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد (0/05p<) و درمان شفقت به خود اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش توانمندسازی خانواده محور در متغیر داغ اجتماعی داشت.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه توانمندسازی خانواده محور و رویکرد شفقت به خود می تواند به عنوان  مداخلاتی موثر در کاهش استرس ادراک شده و داغ اجتماعی در مراقبین بیماران صرعی به کار رود.

  کلیدواژگان: توانمندسازی خانواده محور، شفقت به خود، استرس ادراک شده، داغ اجتماعی، مراقبین، صرع
 • مهستی گنجو، راضیه باقرزاده، خدیجه مومنی، فرامرز کوشش، عابد ابراهیمی* صفحات 46-54
  مقدمه

  آگاهی و رعایت حقوق بیماران توسط تیم بهداشتی درمانی باعث ارتقاء کیفیت درمان و افزایش اعتماد و رضایت بیماران می شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کارگاه آموزشی منشور حقوق بیمار جراحی بر میزان آگاهی دانشجویان اتاق عمل انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی با مشارکت 61 دانشجوی اتاق عمل که به روش آسان به مطالعه وارد شدند انجام گرفت. ابزار پرسشنامه ی استاندارد آشنایی با قوانین و استانداردهای حقوق بیمار در اتاق عمل بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد. سطح معنی داری در این مطالعه کوچک تر از 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره پیش آزمون و پس آزمون آگاهی از حقوق بیمار به ترتیب 2/63±22/28 و 2/63±23/69 بود. آزمون تی زوجی اختلاف معنی دار را بین میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون نشان داد. میانگین نمره پس آزمون به طور معنی داری بیشتر از پیش آزمون بود (0/01p<).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد اکثر دانشجویان اتاق عمل قبل از مداخله از سطح آگاهی خوبی برخوردار هستند، این در حالی بود که میزان آگاهی پس از انجام مداخله افزایش یافت. پیشنهاد می شود با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش سطح آگاهی دانشجویان از منشور حقوق بیمار را افزایش داد تا کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی افزایش یابد.

  کلیدواژگان: منشور حقوق بیمار، تکنولوژیست اتاق عمل، دانشجو، تکنولوژی اتاق عمل
 • پرستو مجیدی پور*، کیوان بلندهمتان، مهدی صالحی صفحات 55-70
  زمینه و هدف

  عدالت جنسیتی برای نیل به زندگی سالم و سلامت همه ضروری است و ارتقای برابری جنسیتی در رهبری بخش سلامت، بخش مهمی از این تلاش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب سوپروایزرهای آموزشی زن در چالش های رهبری بیمارستان های شهر کرمانشاه انجام شده است.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه کیفی از نوع پیش روایت داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انفرادی جمع آوری شد. در مجموع 12 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 1398 با روش نمونه گیری هدفمند در مطالعه شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل با روش تحلیل مضمون انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش مضامین استخراج شده شامل معنای  رهبری آموزشی، ویژگی های برتر رهبری زنان، چالش ها  و عوامل  پیشبرد رهبری ناشی از اخلاق مراقبت، نحوه پیشبرد کارها توسط زنان و نقدهای وارد بر رهبری زنان بودند بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق می تواند برای سیاستگذاران، مدیران منابع انسانی، برنامه ریزان آموزشی و رهبران در تمامی سطوح سیستم بهداشتی مفید باشد.

  کلیدواژگان: رهبری آموزش، آموزش، اخلاق مراقبت
 • معصومه محمد ولی زاده*، طه نصیری، لیدا شمس صفحات 71-81
  زمینه و هدف

  دیابت یک بیماری غیر واگیر مزمن است و با توجه به اینکه سبک زندگی سهم 50 درصدی در کنترل این بیماری دارد، هدف این مطالعه بررسی وضعیت سبک زندگی بیماران دیابتی و غیر دیابتی در مناطق روستایی شهرستان رشت است. 

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه پژوهش، افراد دیابتی نوع 2 و غیر دیابتی در محدوده سنی 64 -30 سال مناطق روستایی شهرستان رشت در سال1397 بودند. حجم نمونه توسط نرم افزار جی پاور، 394 نفر محاسبه گردید. همچنین از نرم افزارSPSS  نسخه 22 جهت محاسبات آماری وتجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها:

  نتایج این مطالعه مشخص کرد که میانگین برخی ابعاد سبک زندگی مثل وضعیت سلامت جسمانی، وضعیت ورزش و تندرستی، و کنترل وزن و تغذیه، اجتناب از مصرف دخانیات و مواد مخدر، سلامت معنوی، پیشگیری از بیماریها، سلامت روان شناختی، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی، افراد غیر دیابتی بالاتر از بیماران دیابتی بود (0/05p<) و فقط میانگین سلامت اجتماعی آنها با هم تفاوتی نداشت.

  نتیجه گیری:

  با توجه به اهمیت و نقش اساسی سبک زندگی در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر مثل بیماری دیابت نوع 2، به نظر می رسد که می بایست مدیران و سیاستگذاران جهت اصلاح الگوی سبک زندگی بیماران قبل و بعد از تشخیص و حتی در افراد غیر بیمار نیز، برنامه ریزی و تدابیر بیشتری را بعمل آورند.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، سبک زندگی، رشت
 • الناز پارساراد، آناهیتا معصوم پور*، اعظم شیرین آبادی فراهانی، سارا جام برسنگ صفحات 92-102
  زمینه و هدف

   یکی از موارد رایج نقل‌وانتقال اطلاعات، تحویل شیفت پرستاران در بیمارستان است که می تواند به برنامه مراقبت بیمار، تامین ایمنی و تسهیل انتقال اطلاعات کمک نماید. مراقبت های پرستاری مطابق با استانداردها موجب تحویل بخش موثرتر و ایمن تر به شیفت بعدی می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان مطابقت مراقبت های پرستاری مرتبط با تحویل شیفت در بخش های مراقبت ویژه نوزادان با استانداردها در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه قزوین انجام شد.

  مواد و روش‌ها:

   در این مطالعه توصیفی، 381 مراقبت پرستاری مرتبط با نحوه تحویل بخش به شیفت بعدی با روش نمونه گیری زمانی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی نوزادان بستری، پرستاران و فهرست وارسی با 72 عبارت مراقبت های پرستاری استاندارد مرتبط با تحویل شیفت جمع‌آوری شدند. داده ها از طریق آمار توصیفی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:

   میزان مطابقت مراقبت های پرستاری مرتبط با تحویل بخش به شیفت بعدی با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان برابر با 44% بود و کیفیت مراقبت‌های پرستاری در حد متوسط بود.

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه حاضر، سطح متوسط مراقبت های پرستاری در مقایسه با استانداردها را نشان داد. از دلایل آن می توان به کمبود آگاهی و آموزش ناکافی، بی توجهی مراقبت کنندگان، عدم نظارت  مدیران در فرآیند تحویل  شیفت و عدم تامین امکانات و تجهیزات لازم اشاره کرد.

  کلیدواژگان: حسابرسی بالینی، تحویل شیفت، مراقبت ویژه نوزادان، بیمارستان
|
 • Leila Hashemi Nasab*, Paria Foroughi, Farzaneh Zaheri, Roonak Shahoie Pages 1-8

  Background &

  Aim

  Postpartum pain is one of the most common causes for the usage of non-steroidal anti-inflammatory drugs in women with multiple births. The study has been conducted to compare the effect of fennel capsules and ibuprofen pills after pain due to the tendency of most people to use complementary medicine, especially herbal medicines and the need for an effective and safe method in breastfeeding mothers.
  Materials &

  Methods

  The study was a clinical trial performed on 70 eligible mothers hospitalized in the postpartum ward of Be’sat Hospital in Sanandaj. In the current research, participants were randomly divided into two groups of fennel capsule users (n= 35) and ibuprofen tablets (n = 35) and were given fennel capsules or Ibuprofen tablets every 4-6 hours according to the group. Pain intensity before and one hour after each intervention has been measured using a visual pain scale and finally, data were collected and analyzed using SPSS software version 16.

  Results

  There was no statistically significant difference in pain intensity between the two groups before the intervention. Fennel capsules and ibuprofen tablets significantly reduced the severity of after pain; however, the effectiveness of these two drugs in reducing the severity of pain was not statistically significant.

  Conclusion

  According to the results, fennel can be used as an herbal remedy for pain, instead of non-steroidal analgesics to reduce postpartum pain.

  Keywords: Postpartum pain, Fennel, Ibuprofen
 • Zahra Karimi, Fahimeh Shokouhi, Masoud Lotfizade* Pages 9-20

  Background &

  Aim

  Dysmenorrhea disrupts women’s daily activities as one of their most common complaints during the menstrual cycle. The severity of dysmenorrhea can be influenced by several factors including menstrual patterns. The study aimed to determine the pattern of dysmenorrhea, severity of dysmenorrhea, and some related factors in Shahrekord University female students.
  Material &

  Methods

  In the cross-sectional study, the research population was all female students of Shahrekord University in the year 2018. 245 people were selected by cluster random sampling method and. Its validity was confirmed and VAS visual scale was collected. The data were analyzed using SPSS version 22.

  Results

  In terms of menstrual pattern, the mean age of the first menstrual period was 13.5±1, the majority of participants had regular menstruation, menstrual cycle duration was 21 to 42 days, and menstrual bleeding duration was 3-7 days. 82.8% of girls suffered from dysmenorrhea. There was a significant relationship between positive family history, menstrual irregularity, age at first menstruation, weight and symptoms of menstrual nausea, and severity of dysmenorrhea.

  Conclusion

  The physical and mental health of female students is essential, considering the high prevalence and severity of dysmenorrhea and also its importance, which disrupts the daily activities of women and their quality of life and social activities, and also considering the important responsibilities of women, identifying patients to provide education and improve service delivery.

  Keywords: Menstrual Pattern, Dysmenorrhea, Factors, Student
 • Vajiheh Baghi*, Sahar Dalvand, Mohammad Farajzadeh, Sore Khaki, Shafi Foroughi, Reza Ghanei Gheshlagh Pages 21-31

  Background &

  Aim

  Domestic violence against women is considered a concealed social harm and a clear violation of women’s rights, which harms the mental health of women, families, and society. The present study aimed to investigate domestic violence against women living in Saghez and its related factors.
  Methods & Materials: This cross-sectional study was conducted on 200 married women who were referred to the health centers of Saghez. Samples were selected using the multi-stage cluster sampling method. Data were gathered using demographic characteristics and violence against women (domestic violence) questionnaires. Data were analyzed using PASW software with descriptive and inferential statistical tests. The significant level was set at 0.05.

  Results

  The mean age of the studied women was 30.8 ± 6.65 years. Studied women gained more than half of the total domestic violence score. There was a significant relation between the total score of violence and husband’s educational level (p=0.019), job (p=0.002), and history of illness (p=0.16) and family’s monthly income (p=0.010). Also, a significant positive correlation existed between the couple’s age and the total score of violence and its physical and mental dimensions and also between the duration of the marriage and the total score of violence and its dimensions.

  Conclusions

  Saghezi women are exposed to physical, mental, financial, and sexual violence. Recognizing the condition of domestic violence against women and its related factors could help design purposive programs for reducing and preventing this problem.

  Keywords: Violence, Domestic violence, Women
 • Mehrangiz Karami, Maryai Chorami*, Ahmad Ghazanfari, Tayebe Sharifi, Reza Masoudi Pages 32-45

  Background &

  Aim

  Epilepsy is the most common neurological disease in a chronic and debilitating nature. In addition to the infected person, the disease also affects their family members. Therefore, the present study was conducted to compare the effect of group training family-centered empowerment program and self-compassion program on the perceived stress and stigma of epilepsy patients’ care providers.
  Materials &

  Methods

  By simple random sampling, 60 primary caregivers in people with epilepsy were selected and divided into two groups of experimental and control. The measuring instruments were Cohen’s perceived stress questionnaire with a reliability of 0.87 and Fernandez’s stigma questionnaire with Cronbachchr('39')s alpha of 0.82. To analyze the data, repeated measures analysis of variance test have been conducted using SPSS version 20.

  Results

  Family-centered empowerment and self-compassion training in comparison with the control group, were able to make significant changes in reducing perceived stress (p<0.001) and social stigma (p<0.001). Also, there was no significant difference between the mean score of self-compassion effectiveness and family empowerment group in perceived stress, but there was a significant difference in social stigma variable (P<0.05) and self-compassion treatment was more effective. Towards family-centered empowerment training had a social stigma variable.

   

  Conclusion

  In general, the study indicated that family-centered empowerment program and self-compassion one can be taken as effective interferences to mitigate perceived stress and stigma of epilepsy patients’ care providers.

  Keywords: Family-centered empowerment, Self-Compassion, Perceived stress, Stigma, Care providers, Epilepsy
 • Mahasty Ganjoo, Razieh Bagherzadeh, Khadijeh Momeni, Faramarz Koushesh, Abed Ebrahimi* Pages 46-54
  Introduction

  Awareness and observance of patients chr(chr('39')39chr('39'))rights by the health care team improves the quality of treatment and increases patientschr(chr('39')39chr('39')) trust and satisfaction. Quality of care in treatment. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of the workshop on the Charter of Surgery Patients on the level of knowledge of operating room students.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was performed with the participation of 61 operating room students who were enrolled in an easy method. The standard questionnaire was a familiarity with the rules and standards of patient rights in the operating room. Data analysis was performed with Spss software version 19. Significance level in this study was considered less than 0.05.

  Results

  The mean and standard deviation of pre-test and post-test scores of patient rights were 22.28 ± 2.63 and 23.2± 69.63, respectively. Paired t-test showed a significant difference between the mean scores of pre-test and post-test. The mean post-test score was significantly higher than the pre-test (P <0.001, t = -5.01).

  Conclusion

  The results showed that most of the operating room students have a good level of knowledge before the intervention, while the level of knowledge increased after the intervention. It is suggested that by holding workshops and training courses, the level of students chr(chr('39')39chr('39'))awareness of the Charter of Patientschr(chr('39')39chr('39')) Rights be increased in order to increase the quality of health care.

  Keywords: Charter of Patients' Rights, operating room technologist, student, operating room technology
 • Parastoo Majidipour*, Keyvan Bolandhematan, Mehdi Salehi Pages 55-70

  Background & aim:

  Gender equity is imperative to have healthy lives and the well-being of everyone, and an important part of this endeavor is promoting gender equity of leadership in the health sector. The current study aimed to evaluate the experiences of female educational supervisors on leadership challenges in hospitals of Kermanshah City.

  Materials & methods:

  In this antenarrative study, the required data have been collected by individual semi-structured interviews. Totally 12 nurses were selected by targeted sampling method working in hospitals of Kermanshah City in 2019-2020. Analysis has been conducted using thematic analysis.

  Results

  According to the research findings, the extracted themes included the meaning of educational leadership, the superior characteristics of women leadership, the challenges and factors that promote leadership due to the ethics of care, how women work, and criticisms of women leadership conclusion.

  Conclusion

  The results of the study can be beneficial to policymakers, human resource managers, educational planners, and leaders at all health system levels.

  Keywords: Educational leadership, Education, Care ethics
 • Masumeh Mohammad Valizadeh*, Taha Nasiri, Lida Shams Pages 71-81

  Background & Aim:

  Diabetes is a chronic non-communicable disease and because lifestyle has a 50% share in controlling this disease, this study aimed to evaluate the lifestyle of diabetic and non-diabetic patients in rural areas of Rasht.

  Material & Methods:

  This is a cross-sectional descriptive study. The study population was type 2 diabetic and non-diabetic in the age range of 30-64 years in rural areas of Rasht city in 2018. The sample size was calculated by Jay Power software, 394 people. SPSS 22 software was used for statistical analysis and data analysis.

  Results

  The results of this study showed that the mean of some aspects of lifestyle such as physical health status, exercise, and health status, and weight and nutrition control, tobacco and drug avoidance, spiritual health, disease prevention, psychological health, prevention Accidents, and environmental health were higher in non-diabetic patients than in diabetic patients and only their mean social health was not different.

  Conclusion

  Given the importance and role of lifestyle in preventing and controlling non-communicable diseases such as type 2 diabetes, it seems that managers and policymakers need to modify the lifestyle of patients before and after diagnosis and even in non-patients, Take more planning and action.

  Keywords: : Type 2 diabetes, Lifestyle, Rasht
 • Elnaz Parsarad, Anahita Masoumpoor *, Azam Shirinabadi Farahani, Sara Jambarsang Pages 92-102
  Background & Aim

  One of the most common data transfer in hospital is nurses’ shift handover which can help to improve patient care plan, safety and facilitate data transfer. Nursing cares based on standards makes the ward handover to next shift more effective and safer. This study was done aimed to determine the conformity rate of nursing cares regarding shift handover in neonatal intensive care units with the standards in selected hospitals affiliated with Qazvin University of Medical Sciences.

  Material & Methods

  In this descriptive study, 381 nursing care related to ward handover to next shift in neonatal intensive care units were observed and assessed with time sampling method. Data were gathered through demographic questionnaire of nurses and hospitalized newborns and checklist with 72 item of standard nursing cares related to shift handover. Data were analyzed through descriptive statistics using SPSS software version 20.

  Results

  Conformity rate of nursing cares related to ward handover to next shift with standards in NICUs, was evaluated 44 percent and quality of nursing cares was moderate.

  Conclusion

  Results demonstrated moderate level of nursing cares in comparing with standards. It can be due to lack of awareness, inadequate training, careless of health providers, lack of supervision in shift handover process and lack of essential facilities and equipment.

  Keywords: Clinical audit, shift Handover, Neonatal intensive care, Hospital