فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 40 (زمستان 1399)
 • پیاپی 40 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم خسروانی شایان، عبدالله شفیع آبادی*، مختار عارفی، حسن امیری صفحات 1-21

  تالاسمی روبه افزایش است و مطالعه علمی آن جهت شناخت بیشتر این بیماری غیر واگیر و به کارگیری موثرترین مداخلات درمانی اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان شناختی بیماران تالاسمی شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری 317 بیمار تالاسمی بودند که 45 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفره) و یک گروه گواه (15 نفر) جایگذاری شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1980) بود که اعتبار آن با دیدگاه صاحب نظران و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ (90/0) حاصل شدند. برای تحلیل داده ها نیز از آماره توصیفی و استنباطی تحلیل کواریانس با نرم افزار Spss24 استفاده شد. گروه آزمایش اول تحت مداخله درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش،گروه آزمایش دوم تحت مداخله درمان شناختی- رفتاری قرار گرفتند و گروه گواه هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. نتایج حاکی از این بود که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان شناختی بیماران تالاسمی موثرند (05/0>P). همچنین بیمارانی که تحت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بودند نسبت به درمان شناختی رفتاری، بهزیستی روان شناختی بالاتری از خود نشان دادند (05/0>P). نتایج نشان داد برای افزایش کیفیت روحیات روان شناختی بیماران تالاسمی، مداخله درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش نسبت به درمان شناختی- رفتاری اثربخش تر است.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، بیماران تالاسمی، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، درمان شناختی- رفتاری
 • عباس شیخ محمدی*، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمند نیا، باقر غباری بناب، رزیتا داوری آشتیانی صفحات 23-47
  هدف

  هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش تعدیل گر راهبردهای مقابله ای والدین با هیجانات منفی کودکان در رابطه علایم نارسایی توجه ، علایم بیش فعالی و مهارت های اجتماعی کودکان بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده که در آن تعداد 191کودک 7 تا 13 سال (دختر: 43 درصد، پسر: 56 درصد) و مادران آنان مشارکت داشتند. داده ها با استفاده از مقیاس درجه بندی کانرز والدین (CPRS-R:S) ، مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (SSRS)، و مقیاس راهبردهای مقابله با هیجانات منفی کودکان (CCNES) جمع آوری شد و با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی تحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که علایم نارسایی توجه، علایم بیش فعالی و راهبردهای حمایت گرانه مادران در مقابله با هیجانات منفی کودکان می توانند به طور معناداری، مهارت های اجتماعی را در آنان پیش بینی کنند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد راهبردهای حمایت گرانه مادران در مقابله با هیجانات منفی کودکان رابطه بین علایم نارسایی توجه، علایم بیش فعالی و مهارت های اجتماعی را تعدیل می کند.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس این نتایج استفاده بیشتر مادران از راهبردهای حمایت گرانه، ارتباط علایم نارسایی توجه، علایم بیش فعالی و مهارت های اجتماعی کودکان را تحت تآثیر قرار می دهد. ملاحظات بالینی و کاربردی نتایج مذکور مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله ای، هیجانات منفی کودکان، علائم نارسایی توجه، بیش فعالی، مهارت های اجتماعی
 • اعظم قزی، مهدی سهرابی*، حمیدرضا طاهری تربتی، مهدی قهرمانی مقدم صفحات 49-72

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تمرینات شناختی و حرکتی Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان کم توجه/بیش فعال انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر 8 تا 11 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعال شهر مشهد بود. از جامعه مذکور، نمونه ای به حجم 27 نفر از بین مراجعه کنندگان به مرکز رشد آوند که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ،انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل، قرار گرفتند. تمرینات گروه تجربی، به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت اجرا شد. همه آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله، توسط آزمون های بلوک های تپنده کورسی، آزمون برو/نرو و آزمون برج لندن مورد ارزیابی قرار گرفتند. از نرم افزار R جهت تحلیل داده ها و از آزمون تحلیل کواریانس یکراهه و تحلیل کواریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت بین میانگین دو گروه استفاده شد. یافته های این تحقیق حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایشی در متغیرهای حافظه کاری و متغیر بازداری پاسخ، در مرحله پس آزمون بود. در متغیر برنامه ریزی و حل مسیله، فقط در مولفه امتیاز کلی، بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت اما در مولفه های مرتبط با زمان و سرعت برنامه ریزی، هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0>p). نتایج این تحقیق، پیشتهاد می کند که بازی های شناختی-حرکتی Wii می تواند به عنوان روشی آسان، کم هزینه و جذاب به بهبود کارکردهای اجرایی کودکان کم توجه/بیش فعال کمک کند.

  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، تمرینات شناختی و حرکتی، کارکردهای اجرایی، کنسول هایWii
 • سحر محمدی، لیلا کاشانی وحید*، هادی مرادی صفحات 73-98

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از قصه گویی دیجیتالی بر تنظیم هیجان در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم صورت گرفت. این پژوهش با روش شبه آزمایشی و با دو گروه آزمایش و کنترل، با پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان دارای اختلال طیف اتیسم مراجعه کننده به کلینیک مادر و کودک وابسته به دانشگاه شهید بهشتی بود. 20 نفر از کودکان دارای اختلال طیف اتیسم به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 45 دقیقه ای برنامه مداخله قصه گویی دیجیتالی به صورت انفرادی ارایه شد. به منظور ارزیابی متغیر وابسته از سیاهه تنظیم هیجان (شیلدز و سیچتی، 1998) استفاده شد. داده های جمع آوری شده توسط تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برنامه مداخله به طور معناداری در افزایش تنظیم هیجان در آزمودنی های گروه آزمایش موثر بوده است. در پایان استفاده از قصه گویی دیجیتالی به منظور ارتقای تنظیم هیجان کودکان دارای اختلال اتیسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: قصه گویی دیجیتالی، تنظیم هیجان، کودکان دارای اختلال طیف اتیسم
 • یوسف ادیب، احد عظیمی آقبلاغ* صفحات 99-132

  در پژوهش حاضر هدف، توصیف و فهم ادراک دانشجویان نابینا و کم بینا از محدودیت ها تحصیلی آنان در سطح آموزش عالی بود. مطالعه حاضر در سال تحصیلی 99-1398 با رویکرد کیفی، از نوع تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شد. از میان جامعه دانشجویان نابینا و کم بینا، تعداد 12 نفر از دانشجویان این طیف، با استفاده از شیوه نمونه گیری هدف مند انتخاب، و در مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته مشارکت کردند. تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها با استفاده از الگوی تحلیل ارتباطی، و به صورت دستی انجام شد. راهبردهای اعتباربخشی به داده ها با استفاده از روش های بازنگری ناظرین، بازنگری مشارکت کنندگان، تخصیص زمان کافی برای جمع آوری داده ها و درگیری مداوم و مثلث سازی محقق انجام شد.نتایج در طبقات اصلی"چالش های کنکور"، " نامناسب بودن فضای فیزیکی دانشگاه" ، "چالش های ارتباطی"، "چالش های آموزشی" و"اهمال کاری سازمانی" و چندین طبقه فرعی استخراج شد. نتایج نشان داد، علی رغم تصویب و اجرای مقطعی قوانین حمایت کننده داخلی و بین المللی از حقوق معلولان، نیازهای تحصیلی این قشر از دانشجویان کمتر مد نظر قرار می گیرد؛ و در عمل به الزامات تحصیلی آنان توجهی نمی-شود. پیشنهاد می شود متصدیان امر با مورد توجه قرار دادن دستاوردهای کاربردی پژوهش، اقدامات لازم را انجام دهند.

  کلیدواژگان: دانشجویان نابینا و کم بینا، محدودیت های تحصیلی، آموزش عالی، تحلیل محتوای کیفی
 • مهدی عبدالله زاده رافی*، مهسا رحیم زاده صفحات 133-155

  هدف پژوهش حاضر تعیین کارآمدترین تکلیف نامیدن خودکار سریع در تمیز دانش آموزان با و بدون نارساخوانی فارس زبان بود. در قالب یک طرح علی مقایسه ای با استفاده از روش سرشماری تمام 77 دانش آموزان دچار نارساخوانی شهر گناباد که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب شدند و 77 دانش آموز عادی که از لحاظ سن، جنسیت و هوش بهر با گروه نارساخوان همگن بودند نیز به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق آزمون تشخیصی خواندن (شیرازی و نیلی پور، 1384)، آزمون هوش ریون (ریون، 1956) و تکالیف نامیدن سریع (دنکلا و رودل، 1974) گردآوری و با استفاده از روش t مستقل و تحلیل تشخیصی- تمیزی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد دانش آموزان دچار نارساخوانی در همه تکالیف نامیدن خودکار سریع (رنگ، اعداد، حروف الفبا، اشیاء و شکل رنگی) به طور معناداری پایین تر از دانش آموزان بدون نارساخوانی بود (0001/0 <P)؛ همچنین، تکلیف نامیدن خودکار سریع اشکال رنگی بهترین متمایزکننده دانش آموزان دچار نارساخوانی از دانش آموزان بدون نارساخوانی بود؛ بنابراین، می توان از تکالیف نامیدن خودکار سریع، به خصوص آزمون نامیدن اشکال رنگی، برای تمیز دانش آموزان با و بدون نارساخوانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، نارساخوانی، اختلال خواندن، تکالیف نامیدن خودکار سریع
 • سارا تکینی* صفحات 157-178

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش حباب های فکر بر نظریه ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را 78 نفر از کودکان دختر 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا مراجعه کننده به 2 مرکز درمانی شهر تهران (به آرا و دوست اتیسم) در شش ماهه اول سال 1398 تشکیل دادند. از بین آنها 26 نفر به روش نمونه گیری دردسترس و با توجه به ملاک های ورود و خروج به مطالعه، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به-صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (13 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) گمارش شدند. افراد گروه آزمایش، برنامه آموزشی جباب های فکر را در 8 جلسه 45 دقیقه ای (در هرهفته یک جلسه) به صورت انفرادی دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از آزمون نظریه ذهن استیممن (1999)، استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون افراد گروه های آزمایش و کنترل در نظریه ذهن تفاوت معناداری وجود داشت. باتوجه به نتایج پژوهش، کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم در کسب نظریه ذهن دچار مشکل هستند و رویکرد حباب های فکر می تواند از طریق تکالیف باورهای غلط به بهبود و تسریع رشد نظریه ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم موثر باشد.

  کلیدواژگان: حباب های فکر، نظریه ذهن، اتیسم، کودکان
 • محمدرضا عسکری*، بهنام مکوندی، عبدالکاظم نیسی صفحات 179-210

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه علی درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری ادراک از جو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. پژوهش از نوع رابطه ی- علی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، نمونه ای به حجم 300 نفر (140 پسر تیزهوش و 160 دختر تیزهوش) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی موریس (2001)، پرسشنامه ادراک از جو مدرسه تریکت و موس (1973) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری چون، ضریب همبستگی پیرسون و برای ارزیابی مدل پیشنهادی از روش تحلیل مسیر و از نرم افزار spss، نسخه18 و Amos نسخه 18 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد الگوی حاضر ادراک از جو مدرسه در جامعه پژوهش معتبر است  (RMSEA=0/08) .در تمام مسیرهای مستقیم پژوهش درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مولفه های ادراک از جو مدرسه بجز مسیر مستقیم درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی بین دانش آموزان تیزهوش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مسیرهای غیرمستقیم پژوهش درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با میانجی گری ادراک از جو مدرسه تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی می باشد. براساس نتایج می توان گفت برای افزایش احتمال عملکرد تحصیلی دانش آموزان تیزهوش باید به درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و ادارک از جو مدرسه آنها توجه شود.

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، ادرک از جو مدرسه، دانش آموزان تیزهوش
 • جعفر رحمن زاده مقدم، گلاویژ علیزاده، محمد رستمی* صفحات 211-234

  نوجوانان به عنوان یکی از گروه های سنی آسیب پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی با مشکلات رفتاری درون سازی شده و برون سازی شده بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش 362 دانش آموز پسر دوره متوسطه شهر بوکان، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های مشکلات رفتاری آخنباخ (1991)، طرحواره یانگ (1998) و فرم کوتاه نیو (1992) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب 12 و 26 درصد از واریانس مشکلات رفتاری درون سازی و 15 و 20 درصد واریانس مشکلات رفتاری برون سازی شده ناشی از طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان می باشد. نتیجه گیری: طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی توان پیش بینی کنندگی مشکلات رفتاری درون سازی شده و برون سازی شده در دانش آموزان را دارند.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، ویژگی های شخصیتی، مشکلات رفتاری
|
 • Maryam Khosravani Shayan, Abdollah Shafiabadi *, Mokhtar Arefi, Hasan Amiri Pages 1-21

  Thalassemia is on the rise and its scientific study is inevitable to better understand this non-communicable disease and to use the most effective therapeutic interventions. This study aimed to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and cognitive-behavioral therapy (CBT) in improving psychological well-being of thalassemia patients living in Kermanshah, Iran. A pretest-posttest design with a control group was used to conduct this applied quasi-experimental study. Using purposive sampling, 45 thalassemia patients were enrolled (N = 317), and randomly assigned to three 15-individual groups (two intervention groups and a control group). Ryff’s Psychological Well-being Scale (1980) was used as the research tool. The validity and reliability of this tool were confirmed based on expert opinions and Cronbach’s alpha test (0.90), respectively. The data were analyzed in SPSS using descriptive and inferential statistics (ANCOVA). The participants in the first and second intervention groups underwent ACT and CBT, respectively, while no intervention was made for those in the control group. Based on the results, ACT and CBT approaches significantly improved psychological well-being of the studied thalassemia patients (P < 0.05). In addition, higher levels of psychological well-being were observed in patients who underwent ACT compared to those in the CBT group (P < 0.05). The results showed that the ACT approach is more effective than the CBT approach in improving psychological well-being of thalassemia patients.

  Keywords: Psychological well-being, Thalassemia patients, Acceptance, Commitment therapy, cognitive-behavioral therapy
 • Abbas Sheikh Mohammadi *, GholamAli Afrooz, AliAkbar Arjmandnia, Bagher Gobari Bonab, Rozita Davari Ashtiani Pages 23-47
  Aim

  The purpose of this study was to investigate the moderating role of parental coping strategies with children's negative emotions in the association of ADHD symptoms and children's social skills.

  Method

  The present study is a correlational study. Participants were 191 children 7 to 13 years old (female: 43 %, male: 56 %) and their parents. Parents completed the Conners’s Parents Rating Scale-Revised: short form (CPRS-R: S), social skills rating system (SSRS), and Coping with Children’s Negative Emotions Scale (CCNES). The SPSS software (version 26) was used for analyzing the data.

  Results

  Regression analysis results showed that ADHD symptoms and parental coping strategies with children's negative emotions can predict social skills in children. Moderation analysis showed that parental supportive strategies moderates the relation of ADHD symptoms and social skills.

  Conclusion

  Based on these findings using supportive strategies by parents have effect on the association of ADHD symptoms and social skills. The clinical and functional implications of the results have discussed.

  Keywords: coping, negative emotions, ADHD Symptoms, social skills
 • Azam Ghazi, Mehdi Sohrabi *, Hamidreza Taheri Torbati, Mahdi Ghahramani Moghadam Pages 49-72

  This study was conducted to determine the effect of Nintendo Wii-based motor and cognitive training on executive function of children with attention-deficit/ hyperactivity disorder. Statistical population of this research included boys with ADHD, aged 8-11. Years. 27 eligible participants were selected from Avand development center and were randomly assigned and were randomly assigned to an experimental and control group. The experimental group participated in a selected gaming program for 24 sessions, 60 minutes per session. At the beginning of the study and after eight weeks of intervention, participants were assessed with Corsi-Block-Tapping test, GO/No-Go test and Tower of London (TOL) test. R Statistical software were used for data analysis. The resulting data were analyzed using ANCOVA and MANCOVA. The results showed that working memory and response inhibition in the experimental group were significantly improved in comparison to the control group, in assessing planning, there were significant differences between groups in TOL score that measured correct solved problems. But there were no differences in TOL scores that measure performance of planning time and planning speed (P >0.05).. These results suggest that Nintendo Wii game playing might be a simple and cost effective way for improving executive function of ADHD children.

  Keywords: attention-deficit, hyperactivity disorder, motor, cognitive training, Executive Function, Wii Consoles
 • Sahar Mohammadi, Leila Kashani Vahid *, Hadi Moradi Pages 73-98

  The purpose of this research was to determine the effectiveness of digital storytelling on emotion regulation of children with autism. Research design was a quasi-experimental that included a pretest and posttest that was conducted on both the experimental group, and control group. The statistical population of the study included all children with autism spectrum in the Child-parent at a university clinic. For this purpose, 20 children with autism were selected and were assigned into two experimental and control groups randomly (each group 10 children). The experimental group received storytelling program for 12 sessions of 45 minutes and control group waited in the waiting list. All subjects completed Emotion Relation Checklist (Sheilds & Cicchetti, 1998) before and after the training. The obtained data were analyzed using Analysis of the Covariance. The findings showed significant differences between the experimental and the control group in emotion regulation. At the end, using digital storytelling program for improving emotion management was recommended.

  Keywords: Digital storytelling, emotion regulation, children with Autism spectrum disorder
 • Yousef Adib, Ahad Azimi Aqbolagh * Pages 99-132

  In the present study, the aim was to describe and understand the perception of blind and visually impaired students about their Academic limitations at the higher education level. The present study was conducted in the academic year of 2019-2020 with a qualitative approach of conventional qualitative content analysis. From the community of blind and visually impaired students, 12 students in this range were selected using purposive sampling method and participated in a semi-structured in-depth interview. The text analysis of the interviews was performed manually using the communication analysis model. Data validation strategies were performed using the methods of External checks, Member check, allocating sufficient time for data collection, and continuous conflict and Investingator Triangulation. Findings were extracted in the main categories of "entrance exam challenges", "inappropriate physical space of the university", "communication challenges", "educational challenges" and "organizational procrastination" and several sub-classes. The results showed that despite the adoption and cross-sectional implementation of domestic and international laws protecting the rights of persons with disabilities, the Academic needs of this group of students are less considered; And in practice, their Academic requirements are not taken into account. It is suggested that those in charge take the necessary measures considering the practical achievements of the research

 • Mahdi Abdollahzadeh Rafi *, Mahsa Rahimzadeh Pages 133-155

  The purpose of the present study was determining the most effective speed naming tasks for discrimination of Persian language students with and without dyslexia. In a causal-comparative design, all 77 students with dyslexia who had the criteria to enter the study were selected, and 77 normal students who were similar with the dyslexic group in terms of age, gender, and intelligence were also selected as available. Data was collected using a diagnostic Reading Test (Shirazi, & Nilipour, 2005), Raven Intelligence Test (Raven, 1956) and Rapid Automatized Naming Tasks (Denckla, & Rudel, 1976). To analyze the data, the independent T test and discriminative analysis method were used. Results show that students with dyslexia perform significantly less than normal students in rapid automatized naming tasks (p <0.0001); also, the coloring shape rapid automatized naming tasks was the most effective in distinctive students with and without dyslexia; therefore, rapid automatized naming tasks, especially coloring shape rapid automatized naming tasks, could be used to discrimination students with and without dyslexia.

  Keywords: Learning disorder, dyslexia, Reading Disorder, rapid automatized naming tasks (RAN)
 • Sara Takini * Pages 157-178

  The purpose of this study was to investigate the effect of thought-bubble training on the theory of mind in female autism disorder children with high performance. The present semi experimental study included pre-test, post-test with the control group design. The statistical population of the study consisted of 78 girls aged 8 to 12 years with high-functioning autism spectrum disorder referred to 2 medical centers in Tehran (for autism votes and friends) in the first six months of 2019. Among them, 26 people were selected by available sampling method and according to the inclusion and exclusion criteria, as a research sample and randomly in two experimental groups (13 people) and control group (13 people). Were appointed. The subjects in the experimental group received the thought-bubble training in 8 sessions of 45 minutes (one session per week) individually; The control put on a waiting list. In order to gather data, Steammann theory of mind test (1999), were used. Data were analyzed using univariate analysis of covariance. Findings of the study showed that by controlling the effect of pre-test, there was a significant difference between the mean scores of post-test in the experimental and control groups in the theory of mind. According to the results of the study, children with autism disorder have difficulty in obtaining theory of mind, and the thought-bubble training can be effective in improving and accelerating the development of theory of mind in in autism disorder children with high performance

  Keywords: thought bubbles, mind theory, Autism, children
 • MohammadReza Askari *, Behnam Makvandi, Abdolkazem Neisi Pages 179-210

  This study aimed to explore the causal relationship of academic engagement and academic self-efficacy with mediation school climate in high school gifted students studying in Ahvaz in the school year 2018-2019. The research is of a provide model of the causal model relationship. The participants of the present study were selected using random stratified random sampling, included a sample of 300 students (140 boys gifted and 160 girls gifted). To collect the required data four educational questionnaires were used including Zarang Questionnair(2011), Maurice Academic Self-Efficacy Questionnaire(2001), Taylor's Educational Performance Questionnair(1999), a Trick and Mouse School climate understanding Questionnaire (1973). To analyze the collected data, the Pearson correlation coefficient was used and SPSS 18 and Amos 18 were used for evaluating the proposed model. The findings of the present study showed that the current pattern of development goals in the research community is valid (RMSEA = 0.08). Gifted students have a positive and significant relationship in all direct paths of academic engagement and academic self-efficacy with the component of the school meditation. Moreover, the indirect paths of research in academic engagement and academic self-efficacy with the mediation of school meditation have an effect on academic performance.

  Keywords: Academic engagement, academic self-efficacy, Academic Performance, Perception of school atmosphere, gifted students
 • Jafar Rahmanzadeh Moghadam, Galavizh Alizade, Mohammad Rostami * Pages 211-234

  Adolescents as one of the vulnerable age groups are exposed to a variety of psychological problems. The aim of present study was to investigate the relationship between early maladaptive schemas and personality traits with internalizing and externalizing behavioral problems. The present study is descriptive and correlational. In this study, 362 male high school students in Boukan city were selected using multi-stage cluster sampling method and completed the questionnaires of Behavioral Problems of Achenbach (1991), Schema Young (1998) and Neo short form (1992). Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used to analyze the data. Regression analysis showed that 12% and 26% of the variance of internalizing behavioral problems and 15% and 20% of the variance of externalizing behavioral problems are due to early maladaptive schemas and personality traits in students, respectively. Early maladaptive schemas and personality traits have the potential to predict internalizing and externalizing behavioral problems in students. early maladaptive schemas and personality traits in students, respectively. Early maladaptive schemas and personality traits have the potential to predict internalizing and externalizing behavioral problems in students.

  Keywords: early maladaptive schemas, Personality traits, behavioral problems