فهرست مطالب

پژوهش های رهبری آموزشی - پیاپی 19 (بهار 1398)

نشریه پژوهش های رهبری آموزشی
پیاپی 19 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا معصومی نژاد* صفحات 1-21

  هدف پژوهش بررسی نقش سرگروه های معلمان در فرایند اجرای برنامه های آموزشی مدارس دوره ابتدایی بوده است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با روش تحلیل مضمون بود. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری هدفمند 13 نفر از سرگروه های معلمان شمال استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 99-98 انتخاب شدند و مصاحبه های نیمه ساختارمندی تا اشباع کامل داده ها صورت گرفت. جهت اطمینان و اعتباربخشی به دقت و صحت داده ها از روش خود بازبینی و دریافت بازخورد از پاسخ دهندگان استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، فرایند 3 مرحله ای ترکیبی متشکل از روش کینگ و هاروکس (2010)، براون وکلارک (2006) و آتراید- استرلینگ (2001) مورد استفاده قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد که در شبکه مضامین، مفهوم استراتژیست آموزش مضمون فراگیری است که جایگاه سرگروه های معلمان را با 5 مضمون سازمان دهنده (مدیریت دانش معلمی، همیاران کانونی، تدریس پژوهی، حرفه پروری و برنامه سازی) و 30 مضمون پایه تشریح می کند.

  کلیدواژگان: سرگروه های معلمان، برنامه آموزشی، دوره ابتدایی
 • لیلا باقری مالک آبادی* صفحات 23-38

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تسهیم دانش و نوآوری فردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده های علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حسابداری در پردیس های 1 و 2، به تعداد 3977 نفر، حجم نمونه 153 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه تسهیم دانش، نوراد صدیق (1388)، پرسشنامه نوآوری فردی مومنی نورآبادی (1382) بر روی گروه نمونه اجرا شد پایایی هر دو پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 71/0 و 81/0 محاسبه شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های رگرسیون چندگانه و آزمون t نشان داد که بین تسهیم دانش و نوآوری فردی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه با شیوه گام به گام مشخص گردید که تسهیم دانش قادر به پیش بینی نوآوری فردی است. بنابراین دانشگاه بایستی جوی را به وجود آورد که تبادل آشکار دانش و نوآوری در آن مورد تاکید قرار گیرد به گونه ای که دانشجویان تمایل بیشتری برای تبادل دانش نوین خود با یکدیگر و نیز کاربرد آن داشته باشند .

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، نوآوری فردی، دانشگاه
 • حافظ صاحب یار*، ابولفضل فرید صفحات 39-64
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری تعادل کار- زندگی در روابط علی بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان و پیشنهاد الگویی علی در ارتباط با آن صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان مدارس منطقه ی کلیبر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای و با فرمول کوکران، تعداد 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که همه آنها از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel در قالب آزمون های t و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که فضیلت سازمانی مدارس به طور مستقیم اثر معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد؛ همچنین آزمون الگوی مفروض نشان می دهد فضیلت سازمانی با میانجی گری تعادل کار-زندگی می تواند بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان اثرگذار باشد. یافته های پژوهش بر اهمیت فضیلت سازمانی مدارس و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین بر تعادل کار-زندگی معلمان تاکید دارد.
  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعادل کار- زندگی، معلمان، مدارس
 • اسد یگانه*، فرانک موسوی، الهام کاویانی، سحر محمدی صفحات 65-90
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه سایش اجتماعی و دلبستگی شغلی کارکنان با نقش معنویت در کار، چابکی سازمانی و جو اخلاقی انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. از میان 292 نفر کارکنان اداره کل آموزش و پرورش لرستان، 169 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از 5 پرسشنامه سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002)، دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاتریک (1984)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999)، معنویت سازمانی میلمن و همکاران (2003) و جو اخلاقی ویکتور و کولن (1988) و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزارSmart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد: سایش اجتماعی با دلبستگی شغلی رابطه منفی معنی داری داشته و با جو اخلاقی، چابکی سازمانی و معنویت در کار رابطه ندارد. چابکی سازمانی و معنویت در کار با دلبستگی شغلی رابطه مثبت معنی داری دارند، اما جو اخلاقی با دلبستگی شغلی رابطه مثبت معنی داری ندارد. چابکی سازمانی و معنویت در کار به-عنوان متغیر میانجی سایش اجتماعی و دلبستگی شغلی نقش مثبت دارند، اما جو اخلاقی اثر ندارد.
  کلیدواژگان: دلبستگی شغلی، سایش اجتماعی، معنویت در کار، چابکی سازمانی، جو اخلاقی
 • لیلا نعمتی*، سیروس قنبری، رسول رستمی مال خلیفه، سهیل سرشار صفحات 91-115
  روش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر همدان است. حجم نمونه بر اساس روش طبقه ای نسبی (از بین دو طبقه ناحیه یک و دو آموزش و پرورش) و جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی 210 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های محقق ساخته دیدگاه وظیفه گرانه اخلاقی کانت، تخلفات سازمانی و پرسشنامه های استاندارد استراتژی های اخلاقی نعمتی و همکاران (1398) و انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (1980) می باشد. روایی پرسشنامه مورد تایید سه تن از صاحب نظران مدیریت قرار گرفت. پایایی ابزارها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای دیدگاه وظیفه گرانه اخلاقی کانت 89/0، استراتژیهای اخلاقی 84/0، انگیزش شغلی 90/0 و تخلفات اداری 82/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو سطح آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و سطح آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون از نوع معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد که دیدگاه وظیفه گرایانه کانت تاثیر مستقیمی بر انگیزش شغلی و کاهش تخلفات سازمانی دارد. همچنین استراتژی اخلاقی تاثیر مسقیمی بر انگیزش شغلی و کاهش تخلفات سازمانی دارند انگیزش شغلی بر میزان کاهش تخلفات سازمانی اثر دارد. بنابراین دیدگاه وظیفه گرایانه اخلاقی کانت و استراتژی های اخلاقی در کاهش تخلفات سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: دیدگاه وظیفه گرایانه اخلاقی کانت، استراتژی های اخلاقی، انگیزش شغلی، تخلفات سازمانی
 • حدیث نصرالهی وسطی*، امین رحیمی کیا صفحات 117-146
  هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین هویت سازمانی و فرسودگی شغلی با عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 شهرستان خرم آباد می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر رویکرد، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، معلمان (زن و مرد) مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 شهرستان خرم آباد است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هویت سازمانی چنی (1983)، فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (1885)، و عملکرد شغلی بیرن و همکاران (2005) استفاده شده است. پایایی ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تایید شد. برای بررسی روایی نیز از روایی صوری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون کولموگروف اسمیرنوف و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج حاصل به شرح زیر است: الف) میان عضویت، وفاداری و شباهت سازمانی به عنوان مولفه های هویت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 شهرستان خرم آباد رابطه مثبتی وجود داشت؛ ب) میان فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت، و کاهش انگیزه و پسرفت با عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 شهرستان خرم آباد رابطه معکوسی وجود داشت؛ ج) 7) میان فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش انگیزه و پسرفت با وفاداری سازمانی معلمان مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 شهرستان خرم آباد رابطه معکوسی وجود داشت.
  کلیدواژگان: هویت سازمانی، فرسودگی شغلی، عملکرد شغلی، معلمان مقطع متوسطه، شهرستان خرم آباد
|
 • Reza Masouminejad * Pages 1-21

  The purpose of this study was to investigate the role of head teachers in the process of implementing primary school educational programs. The research approach was qualitative with content analysis method. For this purpose, using purposive sampling, 13 teachers from the north of West Azerbaijan province in the academic year of 1398-99 were selected and semi-structured interviews were conducted until complete data saturation. In order to ensure and validate the accuracy of the data, the method of self-review and receiving feedback from respondents was used. In data analysis, a combined three-step process consisting of King and Harrock (2010), Brown and Clark (2006) and Atrid-Sterling (2001) methods was used. The findings showed that in the themes network, the concept of education strategist is an inclusive theme that describes the position of head teachers with 5 organizing themes(teacher knowledge management, core Assistants, teaching research, professionalism and programming) and 30 basic themes Explains.

  Keywords: head teachers, Educational program, elementary school
 • Leila Bagherimalkabadi * Pages 23-38

  This study aimed to investigate the relationship between knowledge sharing with individual innovation Allameh Tabatabai University graduate students in academic year 93-94, the survey was conducted. The study sample consisted of all graduate students in the School of Education, Psychology, Management and Accounting Pardis 1 and 2 of which there are 3977 people.The research sample consisted of 153 was determined on the basis of Morgan. And the class participants were selected randomly .The data from two scale, knowledge sharing by Nvrad Sadiq (1388) and individual innovation scale by Momeni Nour (1382) were collected. The Cronbach's alpha reliability of both scales, respectively,were 0/71 and 0/81. The results of multiple regression and t-test showed that a significant relationship exists between knowledge sharing and individual innovation. The multiple regression analysis with step by step method showed that knowledge sharing is dont able to predict individual innovation. The University should create an atmosphere of open exchange of originality which is emphasized so that students are more willing to share their new knowledge with each other and have their application

  Keywords: Knowledge Sharing, individual innovation, Universities
 • Hafez Sahebyar *, Abolfazl Farid Pages 39-64
  This study aimed to investigate the mediating role of work-life balance in causal relationships between organizational virtue and organizational citizenship behavior of teachers and suggest a causal model in relation to it. The study population included all staff of Kaleybar district schools who were selected by cluster sampling method and Cochran's formula, 200 people. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. Standard data questionnaires were used to collect data, all of which had good validity and reliability. The research data were analyzed using SPSS and lisrel software in the form of t-tests and structural equation modeling.The results show that the organizational virtue of schools directly has a significant effect on the organizational citizenship behavior of Kaleybar education staff; Also, the hypothetical model test shows that organizational virtue can influence teachers' organizational citizenship behavior by mediating work-life balance. The research findings emphasize the importance of organizational virtue of schools and the organizational citizenship behavior of employees, as well as the work-life balance of teachers.
  Keywords: organizational virtue, Organizational Citizenship Behavior, Work-Life Balance, teachers, Schools
 • Asad Yeganeh *, Faranak Mosavi, Elham Kaveani, Sahar Mohammadi Pages 65-90
  The aim of this study was to investigate the relationship between social Undermining and job involvement of employees with the role of spirituality in work, organizational agility and ethical climate.The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational using structural equation modeling methods.Among 292 employees of the general department of education of Lorestan Province, 169 were selected by relative stratified random sampling. data were collected from 5 questionnaires: Duffy et al (2002), Edwards & Kilpatrick (1984), Sharifi & Zhang (1999), Millman et al (2003), and Victor & Cullen's ethical climate (1988) and partial least squares method and Smart PLS software were used for data analysis.The results showed: Social undermining has a significant negative relationship with job involvement and has no relationship with ethical climate, organizational agility and spirituality at work. Organizational agility and spirituality at work have a significant positive relationship with job involvement, but ethical climate has no significant positive relationship with job involvement. Organizational agility and spirituality at work as positive mediators of social undermining and job involvement have a positive role, but the ethical climate has no effect.
  Keywords: social undermining, Job Involvement, Spirituality in the Work, Organizational agility, ethical climate
 • Liela Nemati *, Siroos Ghanbari, Rasool Rostami Mal Khalifa, Soheil Sarshar Pages 91-115
  The method is descriptive-correlation of structural equations in terms of practical purpose and in terms of data collection method. The statistical population includes all education staff in Hamadan. The sample size was randomly selected based on the relative class method (between the two classes of education one and two) and based on Kerjcie and Morgan table 210. Research tools include researcher-made questionnaires of Kant's ethical conscientious view, organizational violations and standard questionnaires of ethical strategies of Nemati et al. (2020) and Hackman and Oldham (1980) job motivation. The validity of the questionnaire was confirmed by three management experts. The reliability of the tools through Cronbach's alpha test for Kant's ethical conscientious view was 0.89, ethical strategies 0.84, job motivation 0.90 and administrative violations 0.82, respectively. Two levels of descriptive statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient test of structural equation type) were used to analyze the research data. The results showed that Kant's conscientious view has a direct effect on job motivation and reduction of organizational violations. Ethical strategy also has a direct effect on job motivation and reduction of organizational violations. Job motivation has an effect on the reduction of organizational violations. Thus, Kant's ethical conscientious view and ethical strategies are effective in reducing organizational violations by mediating the role of job motivation.
  Keywords: Kant's Moral Conservative Perspective, Moral Strategies, job motivation, Organizational Violations
 • Amin Rahimikia Pages 117-146
  The main purpose of this study is to investigate the relationship between organizational identity and burnout with job performance of secondary school teachers in District 2 of Khorramabad. The present study is an applied research in terms of purpose. This research is one of the descriptive correlational researches. The statistical population of this study was the teachers (male and female) of the secondary school in District 2 of Khorramabad city. Cheney (1983), Maslach & Jackson (1885) burnout questionnaires, and the job performance of Byrne et al. (2005) were used to collect data. The reliability of the instrument is calculated using Cronbach's alpha and the composite reliability. Face validity and confirmatory factor analysis were used to check the validity. In order to analyze the data, statistical methods of Kolmogorov-Smirnov test and structural equation modeling have been used. The results are as follows: a) There is a positive relationship between membership, loyalty and organizational similarity as components of organizational identity with job performance of teachers of the second secondary school in District 2 of Khorramabad city; B) There is an inverse relationship between emotional burnout, depersonalization, and reduction of motivation and regression with job performance of secondary school teachers in District 2 of Khorramabad city; C) There is an inverse relationship between emotional burnout, depersonalization and reduction of motivation and regression with organizational loyalty of secondary school teachers in District 2 of Khorramabad city.
  Keywords: Organizational Identity, Burnout, Job performance, high school teachers, Khorram Abad City