فهرست مطالب

مدیریت و چشم انداز آموزش - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1400)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیرا پالی*، صغری تفضلی صفحات 1-29

  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش تجهیزات تکنولوژی های آموزشی و وسایل کمک آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس شهر رودسر بودند. جهت تعیین حجم نمونه جامعه آماری معلمان از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد و 31 نفر انتخاب شدند. جهت تعیین حجم نمونه جامعه آماری دانش آموزان از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد و 210 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1999)، پرسشنامه استاندارد تجهیزات تکنولوژی های آموزشی یاووز (2005) و پرسشنامه استاندارد وسایل کمک آموزشی عبدی (2012) بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد تجهیزات تکنولوژی های آموزشی و وسایل کمک آموزشی بر میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر تاثیر دارد (01/0 > P) و متغیرهای مزایای کاربرد تکنولوژی و تصورات کاربرد تکنولوژی بهترین پیش بینی کننده برای متغیر پیشرفت تحصیلی می باشند. برنامه ریزی به منظور ایجاد زیرساخت ها و استفاده بهینه از ابزار کمک آموزشی و فناوری های مورد نیاز توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تجهیزات تکنولوژی های آموزشی، وسایل کمک آموزشی، پیشرفت تحصیلی
 • لیلا پلوئی* صفحات 31-54

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت یادگیری دانشجویان آموزش دیده به روش الگوی مدیریت با دانشجویان آموزش دیده به شیوه موجود در تدریس زبان دوم (مطالعه موردی: دانشجویان واحدهای تهران شمال و علوم و تحقیقات تهران) انجام شد.جامعه آماری شامل دانشجویان واحدهای تهران شمال و علوم و تحقیقات مشعول به تحصیل  در سال 1399-1398 بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان (1970)، 285 دانشجو تعیین شد. الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس در درس زبان دوم برای گروه آزمایش و روش تدریس متداول و سنتی برای گروه کنترل به کار گرفته شد. قبل از اجرای سناریوی آموزشی، آزمون پیشرفت تحصیلی درس زبان دوم اجرا شد و پس از اجرای الگوی مذکور برای گروه آزمایش، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده های جمع آوری شده از آزمون t زوجی نشان دادند میانگین در پس آزمون گروه آزمایش بالاتر از پس آزمون گروه کنترل بوده است (05/0> P)؛ در نتیجه سطح یادگیری دانشجویان آموزش دیده به روش الگوی مدیریت با دانشجویان آموزش دیده به شیوه موجود در درس زبان دوم تفاوت دارد. همچنین پیشنهاد می شود الگوی مدیریت آموزش در برنامه درسی زبان دوم  به مهارت های گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن برای آشنایی هرچه بیشتر دانشجو گنجانده شود.

  کلیدواژگان: الگوی مدیریت آموزش، تدریس زبان دوم، یادگیری
 • جواد مهربان* صفحات 55-82

  منابع انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی که فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل خود فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان با نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی انجام شد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه کارکنان ادارات آموزش وپرورش شهر تبریز بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 245 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه های استاندارد فلات زدگی شغلی تامی و همکاران (1999)، بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1389) و سلامت اداری هوی و فیلدمن (1996) استفاده شد که روایی آن ها توسط صاحب نظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای بی تفاوتی سازمانی فلات زدگی شغلی و سلامت اداری به ترتیب 0.93، 0.75 و 0.96 به دست آمد و مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری Soss26 استفاده شد. یافته های کمی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که میان فلات زدگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی با سلامت اداری کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بی تفاوتی سازمانی در رابطه میان زدگی شغلی با سلامت اداری نقش میانجی داشته است.

  کلیدواژگان: بی تفاوتی سازمانی، فلات زدگی شغلی، سلامت اداری
 • نیره السادات حسینی* صفحات 83-108

  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش پژوهش محور بر خودراهبری دانش آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن انجام شد. پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه دانش آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن بود. حجم نمونه شامل 40 دانش آموز بود که به شیوه تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه خودراهبری در یادگیری فیشر و همکاران (2001) بود. دانش آموزانی که یک نمره انحراف استاندارد پایین تر از میانگین داشتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برنامه آموزش پژوهش محور با گروه آزمایش، به مدت هفت جلسه و هر جلسه یک ساعت کار شد اما در گروه کنترل هیچ گونه آموزشی صورت نگرفت. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد آموزش پژوهش محور بر رغبت به یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانش آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن موثر است (05/0>P). درنتیجه، به منظور افزایش خودراهبری دانش آموزان پیشنهاد می شود از روش آموزش پژوهش محور و سایر شیوه های فعال استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش پژوهش محور، خودراهبری، دانش آموزان
 • مریم نظرزاده، ایرج نیک پی*، عباس معدن دار آرانی صفحات 109-138

  با توجه به نقش آموزش عالی در تولید علم و دانش، انتظار می رود که در به کارگیری دانش به روز و کارآمد نیز پیشرو باشد. در این راستا، موضوع توجه به روش های نوین مدیریتی و موضوع ارتباطات در سازمان های نو در جهت افزایش بهره وری کارکنان هدف پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر سه مفهوم مدیریتی سازگار با دانشگاه های نو، مدیریت کوانتومی، بهره وری منابع انسانی و همدلی سازمانی موردتوجه قرارگرفته است و در صدد آن است که میزان این سه متغیر را در دانشگاه های لرستان و علوم پزشکی لرستان مورد مقایسه قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ روش گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه پیش ساخته اجرا شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان دانشگاه های لرستان و علوم پزشکی لرستان در سال 1396 با تعداد 863 نفر است که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، تعداد 265 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه برآورد شده بودند در هر طبقه به نسبت مشخص گردیدند. جهت انجام مقایسه متغیرها در دو دانشگاه، داده های مربوط به فرضیه های تحقیقات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تجزیه وتحلیل گردید. با توجه به تجزیه وتحلیل داده ها بین میزان مدیریت کوانتومی و بهره وری منابع انسانی در دانشگاه های لرستان و علوم پزشکی لرستان تفاوت وجود دارد اما بین میزان همدلی سازمانی در این دو دانشگاه تفاوت وجود ندارد.

  کلیدواژگان: مدیریت کوانتومی، بهره وری منابع انسانی، همدلی سازمانی
 • جعفر امیری* صفحات 111-138

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه توسعه حرفه ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر شیراز بودند که تعداد 250 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد 213 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه های عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999)، توسعه حرفه ای ایوبی آواز و همکاران (1394) و پیوند با مدرسه رضایی شریف و همکاران (1393) استفاده شد که روایی آن ها توسط صاحب نظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.85، 0.89 و 0.79 به دست آمد و مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری Spss26 استفاده شد. یافته های کمی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که میان توسعه حرفه ای معلمان و عملکرد تحصیلی با پیوند با مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میان پیوند با مدرسه دانش آموزان با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و پیوند با مدرسه در رابطه میان توسعه حرفه ای معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی داشته است.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، عملکرد تحصیلی، پیوند با مدرسه
 • جواد شالیان* صفحات 139-167

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر بودند که تعداد 143 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد 371 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه های بهزیستی تحصیلی پیترنین و همکاران (2014)، سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) و مهارت های ارتباطی معلمان کویین دام (2004) استفاده شدکه روایی آن ها توسط صاحب نظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.76، 0.89 و 0.72 به دست آمد و مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری Spss26 استفاده شد. یافته های کمی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که میان مهارت های ارتباطی معلمان و سازگاری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میان سازگاری تحصیلی دانش آموزان با بهزیستی تحصیلی آن ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سازگاری تحصیلی در رابطه میان مهارت های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی داشته است.

  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، بهزیستی تحصیلی، سازگاری تحصیلی
|
 • Samira Pali *, Soghra Tafazoli Pages 1-29

  The aim of this study was to determine the role of educational technology equipment and teaching aids in improving the academic achievement of sixth grade students in Rudsar. The method of this study was descriptive-correlational. The statistical population of this study included primary school teachers and students in Rudsar. 31 teachers were selected by means of census sampling to specify the sample size of the statistical population. To determine the sample size of the statistical population of students, cluster random sampling method was used and 210 students were selected. Data collection tools were Pham and Taylor (1999) Standard Academic Achievement Questionnaire, Yavuz Educational Technology Equipment Standard Questionnaire (2005) and Abdi (2012) Standard Educational Aids Questionnaire. Stepwise regression test was applied for data analysis. Findings of this study showed that educational technology equipment and teaching aids have an effect on improving the academic achievement of sixth grade students in Rudsar city .

  Keywords: educational technology equipment, teaching aids, academic achievement
 • Leila Poloie * Pages 31-54

  The aim of this study was to determine the difference between learning of students trained by the management model method and students trained in the second language teaching method (Case study: students of North Tehran and Tehran Science and Research Branches). Statistical population including students of North Tehran And science and research in the academic year of 2019-2020. The sample size was consisting of 285 students based on Krejcie Morgan (1970) table. The teaching management model based on teaching in the second language course was used for the experimental group, and the common and traditional teaching method was used for the control group. The test of academic achievement of the second language course was performed Before the implementation of the educational scenario, and the post-test was performed in both groups after the implementation of the mentioned model for the experimental group. Data collected from paired t-test showed that the mean in the post-test of the experimental group was higher than the post-test of the control group (P <0.05); As a result, the level of learning of students trained in the management model method differs from that of students trained in the second language course. Also including the education management model in the second language curriculum to the skills of listening, speaking, reading and writing is suggested to make the student more familiar.

  Keywords: Education Management Model, second language teaching, Learning
 • Javad Mehraban * Pages 55-82

  Human resources, loyal to and consistent with the goals and values ​​of the organization, that operate beyond the duties set in their job description, are important factors in organizational effectiveness. The aim of this study was to investigate the relationship between occupational burnout and administrative health of employees with the mediating role of organizational indifference. The research method was descriptive-correlation. Subjects were selected by simple random sampling. In the present study, the standard questionnaires of occupational burnout of Tommy et al. (1999), organizational indifference of Danaeifard et al. (2010), and administrative health of Hui and Fieldman (1996) were used. Their validity and reliability were confirmed respectively by academic experts and Cronbach's alpha coefficient test. Structural equation technique was used to analyze the data using Lisrel statistical software and Spss statistical software. Quantitative findings of the research hypothesis test showed that there is a negative and significant relationship between job burnout and organizational indifference with employees' administrative health, and organizational indifference has a mediating role in the relationship between job burnout and office health.

  Keywords: organizational indifference, Job Burnout, administrative health
 • Nayereh Alsadat Hoseini * Pages 83-108

  The aim of this study was to determine the effectiveness of research-based education on self-direction of ninth grade female students in Tonekabon. The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population of this study was ninth grade female students in Tonekabon. The sample size consisted of 40 students who were randomly selected from multistage clusters. The data collection tool was Fisher et al. (2001) self-directed learning questionnaire. Students with a standard deviation score below average were randomly divided into experimental and control groups. The research-based training program applied to the experimental group for seven one-hour sessions, but no training was conducted in the control group. Finally, post-test was performed on both groups. Data analysis via multivariate analysis of covariance showed that research-based education is effective on the willingness to learn, self-control and self-management of ninth grade female students in Tonekabon (P <0.05). As a result, in order to increase students' self-direction, it is suggested to use research-based teaching method and other active methods.

  Keywords: research-oriented education, self-direction, Students
 • Maryam Nazarzadeh, Iraj Nikpay *, Abas Madandar Arani Pages 109-138

  Given the role of it in the production of science and knowledge, the higher education is expected to be a pioneer in the application of up-to-date and efficient knowledge. In this regard, the subject of attention to new management methods and the subject of communication in new organizations in order to increase employee productivity is the aim of this study. In the present study, three management concepts compatible with new universities; quantum management, human resource productivity and organizational empathy have been investigated and it is intended to compare the amount of these three variables in Lorestan Universities and Lorestan Medical Science Universities. The present study is applicable in terms of purpose and has been conducted in terms of data collection method with library studies and a prefabricated questionnaire. The statistical population in this study is the staff of Lorestan Universities and Lorestan University of Medical Sciences in 1396 with 863 people, among which 265 people selected by means of the relative classifying sampling via the Krejcie & morgan table as sample, were determined relatively in each class. To compare the variables in the two universities, the data related to the research hypotheses were analyzed using the analysis of variance test. According to data analysis, there is a difference between quantum management and human resource productivity in Lorestan universities and Lorestan University of Medical Sciences, but there is no difference between the levels of organizational empathy in these two universities.

  Keywords: Quantum Management, Human Resource Productivity, Organizational Empathy
 • Jafar Amiri * Pages 111-138

  The aim of this study was to investigate the relationship between teachers' professional development and academic performance with emphasis on the mediating role of link with students' school. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study was teachers and high school male students in Shiraz. 250 teachers were selected based on Krejcie and Morgan table by simple random sampling method and 213 students were selected by cluster random sampling method as a statistical sample. In the present study, the Pham and Taylor (1999) Academic Performance Questionnaire, Ayubi Avaz et al. (2015) and the link with Rezaei Sharif et al. (2014) were used, the validity of which was confirmed by academic experts and their reliability also, through Cronbach's alpha coefficient test, 0.85, 0.89 and 0.79 were obtained and confirmed, respectively. In order to analyze the data, structural equation technique was applied using Lisrel statistical software and Spss26 statistical software. Quantitative findings of the research hypothesis test showed that there is a positive and significant relationship between teachers' professional development and students' academic performance linked with school. There is a positive and significant relationship between students' connection with school and their academic performance and the connection with school has played a mediating role in the relationship between teachers' professional development and students' academic performance.

  Keywords: Professional Development, Academic performance, connection with school
 • Javad Shalian * Pages 139-167

  The aim of this study was to investigate the relationship between teachers 'communication skills and academic well-being with emphasis on the mediating role of students' academic adjustment. The research method was descriptive-survey. Teachers (143 persons) were selected based on Krejcie and Morgan table by simple random sampling method and 371 students(371 persons)  were selected by cluster random sampling method as a statistical sample. In the present study, the educational welfare questionnaires of Peternin et al. (2014), Baker and Cyriac (1984) academic adjustment questionnaires and communication skills of Queen Dam teachers (2004) were used. Their validity was confirmed by academic experts and their reliability by means of Cronbach's alpha coefficient test was obtained 0.76, 0.89 and 0.72, respectively, and approved. In order to analyze the data, structural equation technique was applied using Lisrel statistical software and Spss26 statistical software. Quantitative results obtained from hypothesis testing of the study showed that there is a positive and significant relationship between teachers 'communication skills and students' academic adjustment and academic well-being. There is a positive and significant relationship between students 'academic adjustment and their academic well-being, and academic adjustment in the relationship between teachers' communication skills and Students' academic well-being has played a mediating role.

  Keywords: Communication skills, academic well-being, academic adjustment