فهرست مطالب

اخلاق پژوهی - پیاپی 9 (زمستان 1399)
 • پیاپی 9 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین توسلی* صفحات 5-24
  ارزش های اخلاقی یکی از مهم ترین عناصری هستند که اصلاح اجتماعی متقوم به آنهاست، اما از آنجا که ادبیات اخلاقی ما غالبا رویکرد فردی دارد، بازخوانی اخلاقیات اسلامی در افق اجتماعی و تمدنی ضرورت دارد . نگارنده جداانگاری اخلاق و سیاست را مردود می داند و دوگانه انگاری ماکس وبر را به تفصیل مورد نقد قرار داده و اذعان دارد که مبانی، اصول و آموزه های اخلاقی مربوط به دو حوزه فردی و اجتماعی در یک نظام اخلاقی واحد سامان می یابد . در عین حال، معتقد است که عرصه اجتماعی اخلاق، اقتضایات خاصی دارد و با لوازم ویژه ای همراه خواهد بود که از دریچه نگاه فردی قابل مشاهده نیست و مستلزم نگاه کلان اجتماعی است . از این رو، در این جستار، اخلاق اجتماعی را از چهار جهت: 1) موضوع؛ 2) غایت؛ 3) منبع؛ 4) نوع الزام، با اخلاق فردی مقایسه کرده و سعی کرده است ممیزات آن را برشمارد و از این طریق ضرورت بازخوانی آموزه های اخلاقی اسلام در افق اجتماعی و استلزامات آن را آشکار سازد .
  کلیدواژگان: اخلاق اجتماعی، اخلاق و سیاست، اخلاق تمدنی، تفاوت های اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی، ماکس وبر
 • سید حمیدرضا میر عظیمی*، افراسیاب صالحی شهرودی صفحات 25-46

  بسیاری از مباحث اخلاقی ناظر به عدالت که از سوی فلاسفه مسلمان متقدم، مطرح شده است، برگرفته از آرا و دیدگاه های افلاطون و ارسطو است و آنها افزون بر انتشار و اشاعه مدل نفس شناسانه افلاطون و نظریه اعتدال ارسطو، در تلاش برای معادل انگاری مفاهیم قرآنی با تفکرات این دو فیلسوف یونانی و به نوعی تحمیل نظرات آنها به قرآن کریم نیز بوده اند . در زبان عربی و فرهنگ اسلامی، «عدالت» به «دادن حق هر صاحب حق»، «وضع شی‏ء در موضع خود» و همچنین «مساوات» و «(اعتدال» معنا شده و به رغم این که علامه طباطبایی، به این جهات مختلف معنایی توجه داده اند، به واسطه تاثیرپذیری از فلاسفه مسلمان - که آنها را «علمای علم اخلاق» می نامد - آمیزه و ادغامی از دیدگاه های افلاطون و ارسطو را در تفسیر المیزان وارد کرده و از آن جهت که «اعتدال » از میان معانی ذکر شده برای عدالت، همخوانی بیشتری با تفکرات پیش گفته دارد، آن را بهترین معنا برای تفسیر «عدالت» در قرآن کریم انگاشته اند و از همین رو، تفسیر ایشان از برخی آیات که واژه «عدالت» در آنها به کار رفته، متاثر از این پیش فرض است . افزون بر این، ایشان در مقابل مدل نفس شناسانه فلاسفه، توصیفی در حد انتظار از مدل نفس شناسانه قرآن، ارایه نکردند .

  کلیدواژگان: عدالت، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، افلاطون، ارسطو، اعتدال
 • مازیار خادمی*، علی محمد فلاح زاده، علیرضا اسکندری صفحات 47-67

  بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاق تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آیینی در برابر دگر آیینی .

  کلیدواژگان: امر اخلاقی، امر حقوقی، رابطه حقوق و اخلاق، ارزشی، تکلیفی، شخصی، اقناعی
 • محمدرضا جمیلی*، احمد فاضلی صفحات 69-88

  هر چند اخلاق به عنوان یکی از سپهرهای زیست، در اندیشه کرکگور جایگاه خاص خود را داراست، اما این به معنای عدم حضور آن در سپهر استحسانی و ایمانی نیست و امر اخلاقی در هر یک از آنها به نحوی ظهور و بروز داشته و به همین دلیل، تفسیر واحد از امر اخلاقی - که معمولا خود را در قالب اخلاق مبتنی بر امر کلی نشان می دهد - برای درک و دریافت جامع از امر اخلاقی در اندیشه این متفکر، نابسنده می نماید . از همین رو، مناسب است تا امر اخلاقی در گستره ای وسیع تر از آثار این متفکر کاویده شود و با بررسی اخلاق در این آثار، وجوه مغفول امر اخلاقی - که الزاما همخوان و سازگار با تبیین متداول از امر اخلاقی به مثابه امر کلی نیست - نیز نشان داده شود . در این مقاله، سعی بر آن است تا به تبیین وجوهی متفاوت که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده، ارایه شود . مواجهه و ردیابی توصیفات و تفاسیر امر اخلاقی مطرح شده در دیگر سپهرهای زیست در اندیشه کرکگور، به تفسیری جامع تر از اخلاق - در مقایسه با تفسیر متداول از سپهر اخلاقی به مثابه امر کلی - خواهد انجامید . بدین منظور، نقش و کارکرد امر اخلاقی در سه سپهر استحسانی، اخلاقی و ایمانی، به تفکیک، بررسی و مشابهت ها و تمایزات آن تشریح شده است .

  کلیدواژگان: امر اخلاقی، سپهر ایمانی، سپهر استحسانی، سورن کرکگور، جهش، هستی داری
 • راحله کاردوانی* صفحات 89-119

  در مواجهه با بحران کرونا و اعمال قرنطینه خانگی که ملازم با تعطیلی گسترده مشاغل، مدارس و... است، خانواده - به عنوان نهاد بنیادین جامعه - نقش مهمی در حمایت از اعضای خود، رسیدگی به بیماران، آموزش فرزندان و به طور کلی کمک به افراد برای عبور از این بحران دارد و در این دوره، مسایلی را تجربه کرد و راهبردهای اخلاقی ای را در مواجهه با مسایل اش در پیش گرفت . راهبردهایی که گاه تنها ضامن نگه داشت خانواده و عامل اصلی انسجام اجتماعی - به  ویژه در دوره بحران و آشفتگی - به شمار می روند . هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت این راهبردها در رویکرد اسلامی و نیز در روابط عینی خانواده ایرانی است . در این راستا، ضمن بررسی راهبردهای اخلاقی اسلام در روابط خانوادگی بر مبنای سه سطح از حسن و قبح در عقاید، اوصاف و رفتار در چند حوزه اصلی مناسبات مالی، عاطفی، جنسی و تربیتی، بایدها و نبایدهای اخلاقی اسلام برای خانواده که در شرایط بحران می توان از آنها بهره گرفت، استخراج شد و در گام دوم، مبتنی بر مصاحبه غیر حضوری با نمونه ای از افراد و تحلیل مضامین برجسته، مسایل و راهبردهای اخلاقی خانواده ایرانی در مواجهه با بحران کرونا توصیف و تحلیل شد . بر اساس یافته ها، مهم ترین مشکلات و دغدغه های تجربه شده، به چهار حوزه سلامت، فراغت، آموزش و اقتصاد باز می گردد و در این رابطه، همگرایی قابل توجهی بین راهبردهای به کار گرفته شده از سوی خانواده های با تاب آوری بالا، شامل راهبردهای ناظر به امنیت و راهبردهای ناظر به لذت دیده می شود .

  کلیدواژگان: بحران کرونا، راهبردهای اخلاقی مواجهه با بحران، رویکرد اخلاقی اسلام، خانواده ایرانی، تاب آوری
 • مهرداد آقاشریفیان* صفحات 121-144

  هنر و معماری از نشانه های تمدن و فرهنگ هر جامعه است . معماران در آموزش، طراحی و اجرا از نظام اخلاقی خاصی بهره می بردند . بخشی از آموزه های اخلاقی و آداب صنفی در قالب مکتوبات صنفی و فتوت نامه های حرفه ای منعکس شده است . پرسش این مقاله این است که اصول اخلاق حرفه ای معماران در فتوت نامه بنایان چیست؟ از این رو، با روش توصیفی و با مراجعه به فتوت نامه بنایان و تحلیل محتوای این سند، در صدد تبیین و استخراج اخلاق حرفه ای معماری بوده و به دنبال بیان این مسئله است که « میراث مکتوب صنفی و آداب نامه های حرف و فتوت نامه های صنفی و از جمله فتوت نامه بنایان، در بردارنده گونه ای اخلاق حرفه ای اسلامی ایرانی است  . در تحلیل فتوت نامه بنایان، می توان مبانی و اصولی چند را بازشناخت؛ ابتنا بر توحید و الگو برداری از پیشوایان دینی، استفاده از آیات و روایات به عنوان اسناد بالادستی، رعایت برخی فضایل اخلاقی، تخصص گرایی، آموزش های مکمل، مهارت های مدیریت پروژه و منابع انسانی، شناخت مشایخ حرفه، رعایت ادب شاگردی . نتیجه این که فتوت نامه بنایان، گونه ای اخلاق حرفه ای مبتنی بر اصول و مبانی اعتقادی، اخلاقی و معنوی اسلامی ایرانی ارایه می دهد .

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه ای معماران، فتوت نامه بنایان، معماری سنتی
|
 • Hosein Tavassoli * Pages 5-24
  Moral values are among the most significant elements that constitute social improvement; but since our moral literature often has taken an individualist attitude, it would be necessary to reconsider the Islamic moral works in light of society and civilization . Criticizing in detail and denying Max Weber’s claim that politics and ethics are separable, the author acknowledges that moral foundations, principles, and teachings concerning the individual and social spheres may be organized in a single ethical system . The author also maintains that the social sphere of ethics has special requirements and demands which cannot be seen from a personal perspective and call for a more general social outlook . Thus this essay seeks to compare and contrast social ethics with individual ethics in terms of subject matter, end, source, and the type of obligation, and thereby makes clear the requisite for reconsidering the Islamic moral teachings in light of social understanding and its consequences .
  Keywords: social ethics, ethics, politics, civil ethics, differences between social ethics, individual ethics, Max Weber
 • Pages 25-46

  The vast majority of issues on justice discussed in morality by early Muslim philosophers are derived from the views of Plato and Aristotle . Those Muslim philosophers not only promoted Plato’s psychological model and Aristotle’s theory of moderation among Muslims by providing their own explanations as to justice, but also made some effort to regard the Quranic concepts as equivalent to Plato’s and Aristotle’s thoughts, and to impose their ideas on the Quran . “Justice” in Arabic language and Islamic culture means “to give someone his due,” “to put everything in its own place,” “equality,” and “moderation .” In spite of the fact that he points out these different senses, Allameh Tabataba'i includes a combination of Plato’s and Aristotle’s beliefs in Tafsir al-Mizan because he has been influenced by Muslim philosophers whom he calls scholars of morals . Since “moderation” better fits in Plato’s and Aristotle’s thoughts than the other above-mentioned senses, he took it to be the best meaning for the interpretation of “justice .” Therefore, his providing an exegesis of certain verses in which “justice” is used is affected by this presupposition . Moreover, in contrast to the psychological model adopted by philosophers, he did not satisfactorily characterize his psychological model of the Quran .

  Keywords: Justice, Allameh Tabataba'i, Tafsir al-Mizan, Plato, Aristotle, moderation
 • ALIIMOHAMMAD FALAHZADE, ALIREZA SKANDARI Pages 47-67

  Law and morality and their relations involve classical but dynamic themes which have been always seriously debated and disputed in philosophy of law . Although a large number of these debates seem to be contradictory, the contradiction between them nonetheless has its origin in conceptual confusion . Thus this study aims to draw a functional distinction between law and morality without being concerned with theoretical controversies . This has at least two advantages: first, theoretical discussions would come under conceptual strict scrutiny, and second, one can avoid the fallacy of the level of analysis . The legal and the moral are distinguishable in this article by means of conceptual analysis which makes use of four opposite pairs: value versus obligation, institution versus person, persuasion and compulsion, and finally autonomy versus heteronomy .

  Keywords: The moral, the legal, relation between law, morality, value, obligation, person, persuasion
 • Mohamadreza Jamili *, Ahmad Fazeli Pages 69-88

  Even if Kierkegaard in his thoughts accords a special status to ethics as one of the spheres of life, this does not mean that ethics plays no role in the aesthetic and religious stages . Since ethics manifests itself in them, it is insufficient to offer just one single interpretation of the ethical – which appears to take the form of morality based on the universal – in order to understand comprehensively the ethical in Kierkegaard’s thought . Thus it is appropriate to explore the ethical in a broad range of his works so as to highlight its neglected aspects which are not necessarily compatible with the common account of the ethical as the universal . Explicating these different aspects, this article seeks to provide a more inclusive account of the ethical in other spheres of life than the common account . To do so, it examines the roles and functions of the ethical in three spheres of aesthetics, ethics, and religion separately, and explains their similarities and dissimilarities .

  Keywords: The ethical, sphere of religion, sphere of aesthetics, Søren Kierkegaard, leap, existentialism
 • Rahele Kardavani * Pages 89-119

  When world community and also Iran are encountered with coronavirus crisis and home quarantine enforcement going together with the closure of schools, universities, works, and so forth, family as an underlying social institution plays a decisive role in protecting its members, in educating children, in treating patients, and more generally in helping people and society to pass through this crisis . It is moral strategies that definitely maintain family solidarity and mainly create social cohesion particularly in the current disaster . This article primarily aims to recognize these strategies in the Islamic approach and in the objective relations of Iranian families . Examining the Islamic moral strategies in family ties on the basis of Islamic beliefs concerning goodness and badness, character traits and actions in financial, emotional, sexual, and educational terms, this study infers the rights and wrongs of Islamic morality from which families can benefit in the current difficult conditions . Then relying on a remote interview with some cases and the analysis of its salient contents, it explains and analyzes moral problems and strategies that Iranian families need to know for dealing with the coronavirus crisis . According to the findings, the greatest difficulties and concerns experienced by families during the quarantine period originate from the fields of health, education, economics, and leisure . It has been observed that the convergence of the strategies tolerantly employed by families such as strategies for safety and pleasure is considerable .

  Keywords: Coronavirus crisis, moral strategies for dealing with coronavirus, Islamic moral approach, Iranian family, tolerance
 • Mehrdad Aghasharifian * Pages 121-144

  The civilization and culture of every society are marked by art and architecture . Architects benefit from a particular moral system in their teaching, designing, and implementing . Part of moral teachings and professional etiquette is reflected in writings and codes of ethics pertaining to relevant guilds . This article raises the question of what are the professional moral rules of architects in the Chivalrous Code of Ethics for Builders . Therefore it will describe and analyze the contents of this document so as to infer and expound the professional ethics of architects . It accordingly seeks to make the claim that the heritage, etiquette, and codes of ethics regarding professions and careers (including the Chivalrous Code of Ethics for Builders) involve a sort of professional ethics that represents Islamic Iranian characteristics . In analyzing the Chivalrous Code of Ethics for Builders, one can recognize the following foundations and principles: believing in monotheism and following the patterns of divine leaders, using verses and traditions as primary sources, practicing certain moral virtues, specialism, complimentary course of instruction, skills in managing projects and human resources, being acquainted with senior figures, and showing courtesy as an apprentice . The conclusion is that the Chivalrous Code of Ethics for Builders characterizes a type of professional ethics which is founded upon Iranian-Islamic doctrinal, moral, and spiritual principles .

  Keywords: Professional ethics, architects’ professional ethics, the Chivalrous Code of Ethics for Builders, traditional architecture