فهرست مطالب

مطالعات ملی - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 86، تابستان 1400)

نشریه مطالعات ملی
سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 86، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن نجفی*، حسن ملکی، مهدی سبحانی نژاد، علی مصباح صفحات 3-26

  پژوهش حاضر با هدف معرفی هویت دینی انسان و تبیین پیش بایست های طراحی برنامه درسی مختص به آن انجام گردید. روش پژوهش تحلیلی استنباطی و منبع اصلی آن، تفسیر گرانقدر المیزان بود، هرچند از نظرات اختصاصی گروه نویسندگان نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که انسان فطرتا هویتی الهی و توحیدی دارد و مظهر حقیقی شناخت، تکوین و تعالی آن عبودیت است. عبودیت شایسته نیز توام با خضوع و خلوص بوده و تسلیم صرف شدندر برابر اراده خدا و رضای اوست. اتخاذ این نگاه توانست سه پیش بایست بینشی، گرایشی و کنشی را جهت طراحی برنامه درسی مختص به آن، که همان برنامه درسی هویت بخش دینی استترسیم کند. بر این اساس، برنامه درسی باید بکوشد تا دانش آموز را به شناخت خدا در وجوه مختلف، شناختن نفس اماره و مسیرهای رشد دهنده آن، شناخت شیطان و اغواگری او، تفکر در آفرینش و نشانه های خدا، شناخت روز حساب،ملاقات باخدا، انقطاعالی الله، حبفی الله، تضرع به درگاه خدا، گرد ننهادن در برابر امرو نهی الهی، ذکر و تسبیح، شکرگزاری، اقامه نماز و دعا دعوت کند وجذب و ماندگار گرداند و از این طریق منتظر تعالی رفتارهای فردی و اجتماعی او باشد.

  کلیدواژگان: انسان قرآنی، هویت دینی، عبودیت، برنامه درسی، تفسیرالمیزان
 • سمیرا میرزاپور، افسانه زمانی مقدم*، پریوش جعفری صفحات 27-47
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارکرد آموزش وپرورش در نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان در ابعاد سیاسی جغرافیایی و دینی است. کلیه معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه عادی دولتی شهر تهران به تعداد 25149 نفر، جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 378 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری، شهر تهران به 5 منطقه جغرافیایی تقسیم شده و در هر منطقه نمونه گیری به صورت خوشه ای صورت گرفت. بدین ترتیب 400 پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. ابزار پژوهش عبارت است از دو پرسشنامه محقق ساخته که این ابزار 16 گویه دارد که جمعا دو بعد سیاسی جغرافیایی و دینی هویت ملی را مورد سنجش قرار می دهند. پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب ابزار به روش روایی محتوایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 86/0، سوالات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری T، تحلیل عاملی و تحلیل شبکه ای با استفاده از نرم افزارهای SPSS و سوپر دیسیژن تحلیل شدند. آزمون تحلیل عاملی و بارهای عاملی محاسبه شده، نشان دهنده کارکرد بالای آموزش وپرورش در نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان در ابعاد مورد مطالعه بود. نتایج دو مولفه در بعد سیاسی جغرافیایی و نیز دو مولفه در بعد دینی هویت ملی را معرفی کردند که به ترتیب عبارت اند از: «سرزمین» و «نظام حاکم» در بعد سیاسی جغرافیایی و نیز «باورها» و «رفتار» در بعد دینی.
  کلیدواژگان: هویت ملی، آموزش وپرورش، مقطع متوسطه، تهران، ابعاد سیاسی جغرافیایی دینی
 • غلام حسین مشتاقی نیا* صفحات 49-67
  امروزه به دلیل پیچیده تر شدن مسایل هویتی، حل مسایل مزمن هویتی نظیر شکاف های قومی و مذهبی و نیز شکاف های گفتمانی، صرفا با اتکا به ظرفیت دولت ها امکان پذیر نیست. لذا بهره گیری از اندیشکده های مطالعاتی و نیز تخصصی راهبردی به رکن اساسی توسعه ظرفیت های کنشگران حاکمیتی، در حل مسایل هویتی مبدل شده است. شدت یافتن مداخلات خارجی چندجانبه در منطقه، علیه هویت شیعی، اسلامی، ایرانی و افزایش فشارهای سخت و نرم افزاری در حوزه برخی معضلات هویتی، ضرورت ایجاد و توسعه ظرفیت اندیشکده های تخصصی را نه تنها جهت مشارکت در حوزه تصمیم سازی، بلکه جهت ایفای نقش در حوزه برنامه ریزی و اجرا، قوت بخشیده است. امروزه با تکیه به بازیگران و کنشگران دولتی نمی توان در حل مسایل پیچیده حوزه هویت ایران، موفق عمل کرد. در این تحقیق بر پایه نشست های فشرده و نسبتا گسترده خبرگی، با استفاده از خبرگان و صاحب نظران امر، طرحی برای تولید و توسعه ظرفیت اندیشکده های مطالعات راهبردی تخصصی ارایه شده است که در آن الزامات، فرآیندها و الگوی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری راهبردی بومی در حوزه حل مسایل هویتی ایران به منظور نیل به وضعیت مطلوب ارایه شده است.
  کلیدواژگان: ایجاد ظرفیت سازمانی، مسائل هویتی، نظام تصمیم گیری، اندیشکده
 • الهام شیردل*، فاطمه حامی کارگر، فاطمه انجم شعاع صفحات 69-87
  اعتقادات، احساسات و هویت ملی افراد در طی زندگی به خصوص دوران نوجوانی تحت تاثیر شرایط فرهنگی اجتماعی خاصی که فرد در آن زندگی می کند شکل می گیرد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش دو عامل سرمایه اجتماعی و سبک زندگی در هویت ملی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر هویت ملی با نقش میانجی سبک زندگی بوده است. نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر از دختران نوجوان شهرستان کرمان در سال 1398 بوده که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده اند. ماهیت این تحقیق کاربردی، روش تحقیق پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS19 انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی بر هویت ملی تاثیر مثبت و معناداری دارد، هم چنین تاثیر نقش میانجی سبک زندگی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و هویت ملی مورد تایید قرار گرفت و در ضمن، قوی ترین ارتباط بین متغیر سبک زندگی و هویت ملی مشاهده شده است. مجموع متغیرهای مستقل و میانجی 21 درصد از واریانس متغیر وابسته هویت ملی را تبیین می کند. ابعادی از سبک زندگی چون میزان استفاده از رسانه های خارجی، شبکه های مجازی، سبک های فراغتی جدید و مدیریت بدن دارای رابطه منفی با هویت ملی دختران است و از طرفی ابعادی چون میزان استفاده از رسانه های داخلی و سبک زندگی دینی دارای رابطه مثبت با هویت ملی دختران است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، هویت ملی، دختران، کرمان
 • امیر پرچمی، مهدی ژیانپور، زهرا ناجی اصفهانی*، مینا جلالی صفحات 89-109
  مکان شهری در مفهوم واقعی، جایی است که شهروندان را به نوعی متحول کند که هنگام ترک آن مکان، دیگر همان شهروندی نباشند که به آن وارد شده اند. تخت فولاد به مثابه گورستانی مشهور و مورد احترام در اصفهان می تواند چنین مکانی باشد. این پژوهش با هدف شناخت دریافت شهروندان اصفهانی از این منظر شهری به انجام رسیده است. بدین منظور محتوای اظهار شده در دفاتر ثبت خاطره و دل نوشته واقع در مجموعه تخت فولاد طی سال های 1390 و 1393 مطالعه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازدیدکنندگان، تخت فولاد را هویت مند تلقی و آن را چشمگیر، بی نظیر، ارزشمند و گران مایه توصیف نموده اند. این وجوه هویتی در بازدیدکنندگان حس و حال هایی نظیر؛ لذت، حیرت، عزت و بهجت ایجاد کرده است. هویت بخشی ویژگی دیگر این مجموعه است که در قالب مضامین بازدارندگی، آموزندگی و بالندگی توصیف شده است. هم چنین اهمیت این مکان هویتی نزد بازدیدکنندگان چنان بوده که آنها دغدغه ی تداوم و تعمیم اقدامات مرتبط با حفظ، مرمت و پاسداشت تاریخ و مشاهیر در این مکان و دیگر اماکن تاریخی را داشته اند. علاوه بر اینها، بهبود نگهداشت، آراستگی و تحول در تبلیغ و معرفی این مکان نیز مورد تاکید بازدیدکنندگان بوده است.
  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، تخت فولاد، هویت، مکان، منظر
 • سوسن صفا، فرح ترکمان*، حبیب صبوری خسروشاهی صفحات 111-134

  پژوهش حاضر با هدف کلی راهیابی به انسجام ملی باهدف اصلی شناخت تاثیر احساس تبعیض در ابعاد هویت جمعی جوانان کرد کرمانج انجام پذیرفت. روش اجرای این تحقیق پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری، جوانان کرمانج 15 تا 30 ساله پنج شهر استان خراسان شمالی در سال 1398 به تعداد 124813 نفر است؛ و حجم نمونه براساس فرمول مورگان 384 نفر برآورد شده است. اعتبار گویه ها از طریق اعتبار صوری و سازه ای و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. هم چنین برای پیاده سازی فنون آماری از نرم افزار،spss و لیزرل استفاده گردیده است و به منظور بررسی توزیع نرمال داده ها از آزمون کولموگورف اسمیرنف و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از آن است که هرچند ارتباط معناداری بین احساس تبعیض و هویت جمعی وجود دارد ولی تاثیر احساس تبعیض بر هویت جمعی اندک است. در ارتباط بین احساس تبعیض و سطوح هویت جمعی، احساس تبعیض بیشترین تاثیر را بر متغیرهای هویت دینی و سپس هویت ملی در هر سه جنبه شناختی، رفتاری و احساسی دارد و کمترین تاثیر را بر هویت طبقاتی می گذارد. درحالی که احساس تبعیض بر هویت فراملی اثر معناداری ندارد. در این میان باید اشاره کرد با اطمینان 95/0 ابعاد تبعیض (رویه ای، توزیعی و تعاملی) در جنبه های (شناختی، رفتاری و احساسی) ابعاد هویت جمعی (خانوادگی، طبقاتی، دینی، ملی و فراملی) تاثیرگذار هستند؛ از سه جنبه مطرح (شناختی، رفتاری و احساسی) در همه مولفه ها جنبه احساسی (تعهد) بیشترین سهم را داراست و در میان ابعاد تبعیض، بعد توزیعی بیشترین تاثیر را دارد؛ بنابراین برای تقویت هویت جمعی، توزیع عادلانه و برابر فرصت ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: هویت جمعی، هویت، احساس تبعیض، جوانان کرد، خراسان شمالی
 • سعید امینی آحور، سحر طوفان*، لیدا بلیلان اصل صفحات 135-149

  معماری ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این پرسش را به وجود می آورد که چه عوامل و چالش های فرهنگی در این دوره، میراث حکومت عصر پهلوی و تداوم چالش های فرهنگی در آن دوره است و معماری دوره جمهوری اسلامی دارای چه مولفه ها و ویژگی هایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش، اتخاذ استراتژی تحقیق کیفی با روش پدیدارشناسی و با رویکرد تفسیری (هرمنوتیکی) است و سعی دارد تا بابهره گیری از این روش به درکی عمیق تر ازآنچه تاکنون بوده است برسد. هم چنین از روش نشانه شناسی نیز بهره گیری شده است. مرحله ی تحلیل نیز به روش پدیدارشناسی توصیفی است. یافته ها حکایت از اثرگذاریوابستگی به غرب، جهانی سازی، تعارض سنت و مدرنیته و ارزش های حاکم بر فرهنگ ایرانی و تباین آن با بخشی از ارزش های فرهنگی غرب دارد و از تاثیر متقابل معماری و فرهنگ بر هممی گوید. نتیجه نهایی پژوهش، دربردارنده مفروضات شخصی و مبانی فلسفی ای است که تفسیر از آن منتجشده است. معماری ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این پرسش را به وجود می آورد که چه عوامل و چالش های فرهنگی در این دوره، میراث حکومت عصر پهلوی و تداوم چالش های فرهنگی در آن دوره است و معماری دوره جمهوری اسلامی دارای چه مولفه ها و ویژگی هایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش، اتخاذ استراتژی تحقیق کیفی با روش پدیدارشناسی و با رویکرد تفسیری (هرمنوتیکی) است و سعی دارد تا بابهره گیری از این روش به درکی عمیق تر ازآنچه تاکنون بوده است برسد. هم چنین از روش نشانه شناسی نیز بهره گیری شده است. مرحله ی تحلیل نیز به روش پدیدارشناسی توصیفی است. یافته هاحکایت از اثرگذار یوابستگی به غرب، جهانی سازی، تعارض سنت و مدرنیته و ارزش های حاکم بر فرهنگ ایرانی و تباین آن با بخشی از ارزش های فرهنگی غرب دارد و از تاثیر متقابل معماری و فرهنگ بر هممی گوید. نتیجه نهایی پژوهش، دربردارنده مفروضات شخصی و مبانی فلسفی ای است که تفسیر از آن منتج شده است.

  کلیدواژگان: چالش های فرهنگی، معماری پساانقلاب، بناهای عمومی، جهانی سازی، شهر تهران
 • منصور کلاه کج*، احد روان جو صفحات 151-172
  خط رمزگونه سیاق که در چند کشور از آن، برای ثبت محاسبات دیوانی و تجاری استفاده می شود؛ کارستان دیگری از هنرنمایی کاتبان و محرران قدیم ایرانی را بر همگان آشکار کرده است. این هنرنمایی که با همگرایی نگارش کتابت ایرانی و سیاق شکل گرفته و با ملاحت زیباشناسی محسوس ایرانی آمیخته شده، سویه ای دیگر از هویت بصری ایرانی است. چگونگی همسانی و تعامل بصری عناصر این خط با خطوط سنتی ایرانی و همگرایی آن با متون و نسخه های خطی به لحاظ زیباشناسی مساله ای است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد که به شیوه توصیفی و تحلیلی با منابعی برآمده از اطلاعات کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی نتیجه خود را ارایه داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که همنشینی خط سیاق و اسناد دیوانی ایرانی، حاصل نگاه تصویری به همه ی عناصر موجود در صفحه و الهام از زیباشناسی کتابت ایرانی بوده است.
  کلیدواژگان: زیباشناسی، خط محاسباتی سیاق، نماد، اسناد، کتابت ایرانی
|
 • Hassan Najafi *, Hassan Maleki, Mahdi Sobhaninejad, Ali Mesbah Pages 3-26

  The present study was conducted with the aim of introducing human religious identity and explaining the prerequisites for designing a specific curriculum. The Method of Analytical-Inferential Research and its Main Source was the Interpretation of Al-Mizan, Although the Specific Opinions of the Authors were also Used. The Results Showed that man has a Divine and Monotheistic Identity and the true Manifestation of its Knowledge, Development and Transcendence is Worship. Worthy Worship is also Accompanied by Humility and Purity and Submission to the will of God and His Pleasure. The Application of this View was able to Show three Prerequisites: Cognitive, Emotional and Functional, for Designing a Specific Curriculum. Accordingly, the Curriculum Should try to get the student to know God in Various Ways, to know the evil soul and its growing paths, to know Satan and his Deception, to think about God's Creation and Signs, to know the Day of Resurrection, to Meet God far away, Becoming from Ungodly Affairs, Loving God, Supplicating to God, Submitting to God's Commands, Remembering God, Giving thanks, Offering Prayers and Inviting, Attracting and Lasting and in this way wait for the Transcendence of his Individual and Social Behaviors.

  Keywords: Quranic Man, Religious identity, worship, Curriculum, Al-Mizan Interpretation
 • Samira Mirzapour, Afsane Zamani Moghadam *, Parivash Jafari Pages 27-47
  The purpose of this study is to assessing the politico-Geographical and, Religious dimensions of National identity for the students of secondary schools of Tehran. The statistical Society is whole of 25149 teachers, headmasters and deputies of Tehran premier high schools. The statistical Sample is 378 according to the Cochran Table, that was chosen by the Clustered method. For this sampling, the Tehran city was distributed by 5 geographical section that in witch sampling was done in the Clustered method. As the tool of research, a researcher-made questionnaire by 16 question was used. The validity of questionnaire was ensured by Content Validity method. For the data analysis, Cronbach’s Alpha (0.86), Factor Analysis and Network Analysis and T Test was used. The results show 2 factors in 2 dimensions of research. The "country" and the "ruling system" in Politico-Geographical, and also the "belief" and the "behavior" in religious dimension.
  Keywords: National Identity, education system, Youth, Tehran, Iran
 • Ghollam Hossein Moshtaghi Nia * Pages 49-67
  Nowadays, due to the increasing complexity of identity issues, solving multi-layered and chronic identity issues such as ethnic and religious divisions as well as discourse divisions is not possible by relying exclusively on the capacity of governments. Therefore, the use of think tanks as well as strategic expertise has become an essential element in developing the capacities of government actors in solving identity problems. Intensification of multilateral foreign interventions in the region, against Shiite, Islamic, Iranian identity and increasing hardware and software pressures in the field of some identity problems, the need to create and develop the capacity of specialized think tanks not only to participate in decision making, but also to play a role in planning And Implementation has been strengthened. Today, relying solely on government actors and activists, we cannot succeed in solving the multifaceted and complex problems of Iran's identity. We make In this research, a plan to building and develop the capacity of specialized think tanks based on intensive and relatively extensive specialists meetings, using People with experience and related expertise and pundits and we have provide the requirements, processes and model of local strategic decision-making system to solve Iran's identity issues in order to achieve the desired situation.
  Keywords: Organizational Capacity Building, Identity Issues, Decision Making System, Think Tank
 • Elham Shirdel *, Fateme Hami Kargar, Fateme Anjomshoa Pages 69-87
  Beliefs, feelings, and national identity of individuals are formed during life, especially during adolescence, under the influence of specific socio-cultural conditions in which a person lives. In the present study, two factors of social capital and lifestyle in national identity have been investigated. This study aimed to examine the effect of social capital on national identity with the mediating role of lifestyle. The studied sample in this research using Cochran's formula was 380 adolescent girls in Kerman 1398 selected by multi-stage random sampling. The nature of this research is applied, survey research method and its tool is a questionnaire. Statistical analysis of data was performed using AMOS and SPSS19 software. Findings showed that social capital has a positive and significant effect on national identity. Also, the mediating role of lifestyle in the relationship between social capital and national identity was confirmed. In addition, the most robust relationship between lifestyle variable and national identity has been observed. The sum of the independent and mediating variables explains 21% of the variance of the dependent variable of national identity. Dimensions of lifestyle such as the use of foreign media, virtual networks, new leisure styles, and body management have a negative relationship with the national identity of girls. On the other hand, dimensions such as domestic media and religious lifestyle have a positive relationship with the national identity of girls.
  Keywords: Social Capital, Lifestyle, National Identity, girls, Kerman
 • Amir Parchami, Mehdi Zhianpour, Zahra Naji Esfahani *, Mina Jalali Pages 89-109
  An urban place in its real meaning is a place that transforms the citizens in a specific way so that, when they leave it not being the same person that came to it. Being a famous and respected cemetery, Takht-e-Foulad in Isfahan can be such a place. The present research has been conducted aiming to identify the citizen’s understanding of this urban landscape. To reach this purpose, the comments submitted by the visitors in the notebooks provided in Takht-e-Foulad complex over the years 2011 and 2014 has been studied and analyzed. Research findings indicate that the visitors recognize Takht-e-Foulad as a rich place in identity and have defined it to be marvelous, unique, valuable, and worthwhile. These identity aspects have created emotions such as pleasure, wonder, astonishment, and bliss. Identification is among the other characteristics of this complex which has been defined with notions such as deterrence, guidance, and maturity. Besides, the significance of this monument of identity has been so high in the visitors' point of view that they have expressed concerns about the continuation of conservation, restoration, and preservation of the history and luminaries contained in this monument and other historical sites. Additionally, improving the maintenance, beautification, and innovation in the introduction and advertisement of this monument have also been emphasized by the visitors.
  Keywords: Thematic Analysis, Takht-e Foulad, identity, Place, landscape
 • Susan S, Farah Torkaman *, Habib Sabouri Khosrowshahi Pages 111-134

  The present study was conducted with the general goal of leading to national openness with the main aim of recognizing the effect of the feeling of ethnic discrimination on the collective dimensions of the youth of the Kurdish people of Kormanj. The present study as a feeling of ethnic discrimination and collective identity of Kurdish youth in kormanj and the role of the feeling of ethnic discrimination in these dimensions, provides a solution to overcome one of the issues of identity crisis in Iran today Research is survey and research tool is a questionnaire. The statistical population is young people of 15 to 30 years old in Kermanshah, five cities of North Khorasan province in 1398 in 124813 people. The sample size is 384 people based on Morgan formula. Also, to implement statistical techniques, software, SPSS and LISREL has been used, and in order to check the normality of the data, Kolmogorov-Smirnov test and path analysis have been used. The results of the study indicate that there is a significant relationship between feelings of discrimination and collective identity. In the relationship between feelings of discrimination and levels of collective identity, feelings of discrimination have the greatest impact on the variables of religious identity and then national identity in all three genital, behavioral and emotional And it has the least impact on the child's family identity. While the feeling of discrimination has no significant effect on transnational identity. Among these, it should be noted with confidence that 0.95 dimension of ethnic discrimination (procedural, distributive and interactive) are effective in aspects (cognitive, behavioral and emotional) dimensions of collective identity (gender, family, class, religion, national and transnational). Emotional aspect (commitment) has the most share in all three components (cognitive, behavioral and emotional). Among the dimensions of ethnic discrimination, the distributive dimension has the greatest impact. Therefore, in order to strengthen collective identity, it is necessary to reduce regional and ethnic inequalities and equitable distribution and equalization of benefits.

  Keywords: ethnicity, collective identity, Ethnic Identity, Feeling of Discrimination
 • Saeid Amini Ahour, Sahar Toofan *, Lida Balilan Asl Pages 135-149

  The architecture of Iran in the years after the Islamic revolution victory raises the question of what cultural factors and challenges in this period are the legacy of the Pahlavi era and the continuation of cultural challenges in that period and what are the components and features of Islamic republic architecture? The stategy of the research is to adopt a qualitative method by phenomenological way and take a hermeneutic approach and tries to reach a deeper understanding by using this method than it has been so far. The semiotic method has also been used. The analizing step is also descriptive phenomenological. The findings indicate the effects of dependence on the West, globalization, the conflict between tradition and modernity and the values that govern Iranian culture and its contrast with some of the cultural values of the West and the interaction of architecture and culture. The final explanation of the research includes personal assumptions and philosophical foundations from which the interpretation has resulted.

  Keywords: Cultural Challenges, Post-Revolutionary Architecture, public buildings, globalization, Tehran City
 • Mansour Kolahkaj *, Ahad Ravanjoo Pages 151-172
  Siyagh is the name of an arcane writing system which was used in the past in Iran and certain other countries to record accounting calculations and court documents. This kind of writing system, devised by Iranian scribes, is not only important linguistically, but also aesthetically. Siyagh is in fact an integration of a writing system and a basic accounting system. Nonetheless, the aesthetic aspect of this writing system has given a Persian visual identity to it. The extent to which Siayagh is visually and aesthetically related to or distinct from other Persian writhing systems is the subject which was addressed in the present study. Methodologically, this is a qualitative research. The data were gathered from library sources and qualified databases and then were analyzed descriptively. The results indicated that in devising Siyagh writing system, in addition to pictorial aspects, aesthetic considerations of Persian calligraphy were taken into account.
  Keywords: Aesthetics, Siyagh Writing System, Symbol, Documents, Persian Calligraphy