فهرست مطالب

انرژی ایران - سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 89، زمستان 1399)
 • سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 89، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیرتیمور پاینده*، فاطمه عطاطلب صفحات 7-53

  ریسک های بخش انرژی معمولا  فراوانی بسیار کم ولی شدت بسیار بالایی دارند، این امر باعث شده است که بخش انرژی هر کشور جزء بخش های پر ریسک دسته بندی شود. بنابر این برای پوشش ریسک های آن باید  بیمه نامه های مناسب طراحی و پیاده سازی شوند. طراحی چنین بیمه نامه هایی مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسک ها، تعیین ضوابط پذیرش آنها و سرانجام انجام محاسبات بیم سنجی محصول طراحی شده است. این مقاله تنها بر بیمه پالایشگاه های نفت و گاز در حال بهره برداری، متمرکز می شود. ابتدا بر اساس مرور ادبیات ریسک های این حوزه شناسایی و سپس بر اساس نظرخبرگان حوزه بهداشت و ایمنی و ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، الگوی ارزیابی این ریسک ها در قالب یک ماتریس ارزیابی ریسک، احصاء می شود. برای مطالعه نحوه و نوع تاثیرگذاری متغیرهای ارایه شده از روش تحلیل معادله یابی معادلات ساختاری بیزی به کمک نرم افزار آموس استفاده شده است. سپس با مراجعه به اطلاعات موجود در صنعت بیمه، قیمت گذاری این محصول بیمه ای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمه نامه ارایه می شود.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری، سری زمانی، نفت و گاز، ارزیابی ریسک، ماتریس ارزیابی ریسک، معادله یابی معادلات ساختاری بیزی
 • سهیل قهریه*، احمد صالح منش، عزیز آرمن صفحات 55-78

  انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.

  کلیدواژگان: نفت خام، انرژی جایگزین، فضا-حالت، فیلتر کالمن
 • احمد قاسمی*، شبنم رضایی صفحات 79-105

  هاب انرژی به عنوان مدلی برای مطالعه یکپارچه زیرساخت های مختلف انرژی تعریف شده، که به شبکه های برق و گاز طبیعی متصل بوده و به وسیله مبدل ها و ذخیره سازهای مختلف، تقاضای مختلف مصرف کنندگان را تامین می کند. امنیت تامین تقاضای مصرف کنندگان در طول قطعی شبکه گاز به این دلیل که مهم ترین اجزای هاب با سوخت گاز کار می-کنند، مسئله مهمی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله، چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری هاب در شرایط قطعی شبکه گاز ارایه شده است. همچنین به منظور بهبود تاب آوری از منابع تجدیدپذیر و تکنولوژی(برق به گاز) G2P استفاده شده است. کارآیی چارچوب پیشنهادی از طریق شبیه سازی مطالعات موردی متعدد بررسی شده است. در نهایت تاثیر مشارکت منابع تجدیدپذیر و G2P در شرایط قطعی شبکه گاز به وسیله یک شاخص عددی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تاب آوری تنها با وجود منابع تجدیدپذیر و مشارکت منابع تجدیدپذیر و G2P به طور همزمان به ترتیب 78/6%و 12/20% بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: هاب انرژی، منابع تجدیدپذیر، تکنولوژی P2G، تاب آوری
 • داوود منظور*، علیرضا مظلومی صفحات 107-124

  سند منشور انرژی اولین و مهم ترین معاهده بین المللی در زمینه تنظیم قوانین و مقررات بین المللی در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. لزوم بررسی ابعاد مختلف این سند با توجه به اینکه ایران یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین کشورهای دنیا در زمینه تولید و ترانزیت انرژی می باشد بر کسی پوشیده نیست. این معاهده چهار موضوع اصلی را پوشش می دهد: ترویج سرمایه گذاری در انرژی توسط منابع خارجی بر اساس اعطای امتیازات داده شده به سرمایه گذاران داخلی و یا امتیازات ذکر شده در دولت کامله الوداد، تجارت آزاد انرژی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه های انتقال برق، برقراری یک مکانیزم خاص برای حل و فصل مناقشات بین کشورها و یا کشورها و سرمایه گذاران. در خصوص موضوعات مطرح شده در منشور انرژی بحث ترانزیت انرژی یکی ازمهم ترین فصول این منشور به شمار می رود.این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان یکی از ارکان انرژی، به تبیین الزامات حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به منشور نیز می پردازد. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ایران دارای نیاز فراوانی برای تامین انرژی برق خود می باشند، در نهایت خواهیم دید لزوم توجه به سیاست گذاری دقیق در زمینه ترانزیت انرژی برق یک امر ضروری برای ایران به شمار می آید.

  کلیدواژگان: امنیت انرژی الکتریکی، ترانزیت برق در ایران، سازمان تجارت جهانی، منشور انرژی
 • ادریس محمودی*، لاله سمائی صفحات 125-147

  خدمات غیر حضوری اهمیت زیادی دارد. کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان، و رضایتمندی از دلایل مهم این اهمیت هستند، به همین دلیل این تحقیق در پی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر متقاعدسازی مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان به استفاده از خدمات غیر حضوری بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع مطالعه پیمایشی است. تعداد 384 پرسشنامه قابل استفاده بین مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. رتبه بندی شاخص های هر عامل با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان داد که برای مشتریان خانگی، صنعتی و عمومی، راهکار «قراردادن دستگاه کارتخوان سیار در اختیار مامورین تشخیص»، برای مشتریان کشاورزی راهکار «درنظرگرفتن جایزه خوش حسابی و درج نام برنده در قبوض برق» و برای مشتریان تجاری راهکار «درنظرگرفتن تخفیف در قبوض برق در صورت پرداخت در طی مهلت پرداخت» بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: اولویت بندی، متقاعدسازی، خدمات غیر حضوری، شرکت توزیع برق خوزستان
 • یونس نوراللهی، عاطفه عباسپور، حمیدرضا سراج، حسین یوسفی* صفحات 149-167

  امروزه مصرف انرژی و امور مربوط به کنترل های زیست محیطی به یک موضوع اصلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های ملی و منطقه ای تبدیل شده است.  در همین راستا از مدلسازی انرژی به منظور پیش بینی روند جاری سیستم های انرژی و بررسی آثار بلند مدت اعمال سیاست های مختلف بر هر سیستم استفاده می شود. در این مقاله برای ارزیابی تاثیر احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر سیستم انرژی شهر اهواز از مدل انرژی پلن استفاده شده است. بدین منظور سیستم انرژی اهواز از سه منظر میزان انتشار کربن، سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و مصرف سوخت های فسیلی ارزیابی شده و اثرات افزودن 230 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به سیستم تولید برق، از سه جنبه گفته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی نشان داد که در صورت بهره برداری از این نیروگاه ها می توان از انتشار سالیانه 260 هزارتن دی اکسید کربن جلوگیری کرده و میزان مصرف سوخت های فسیلی حدود 500 هزار بشکه نفت در سال کاهش پیدا خواهد کرد.

  کلیدواژگان: مدلسازی انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، انرژی پلن، انتشار کربن
 • رضا سید جوادین*، بهمن مصطفی طهرانی، امیر خانلری، مهدی حکیمی صفحات 169-198

  مصرف برق خانگی 33% از کل مصرف را در ایران تشکیل می دهد و هر میزان صرفه جویی در این بخش اثر قابل ملاحظه ای در مصرف کل شبکه برق دارد. با این وجود علیرغم همه توصیه ها و درخواست ها برای رعایت مصرف و نیز پتانسیل بالای صرفه جویی در بخش خانگی لیکن تاثیر در رفتار مصرف کنندگان چشمگیر نیست و کماکان با رشد مصرف برق خانگی نیز روبرو هستیم.  بنابراین سیاست ها و روش های موجود برای تغییر الگوی رفتار مصرفی مشترکان برق خانگی عملا با موفقیت چندانی روبرو نشده است. لذا بازشناسی، تبیین و تحلیل عوامل تاثیرگذار در فرآیند شکل گیری رفتارهای مصرف انرژی الکتریکی و تجدید نگاه به این موضوع لازم به نظر می رسد.  هدف این مقاله «ارایه الگوی تاثیرگذاری بر قصد و رفتار صرفه جویانه مشترکان برق خانگی» است و با رویکرد داده بنیاد در صدد شناسایی عواملی است که بر رفتارهای صرفه جویانه مصرف کنندگان برق خانگی تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: مصرف برق خانگی، رفتار صرفه جویانه، تغییر الگوی مصرف، قصد رفتار بهینه
|
 • Amir Payandeh*, Fatemeh Atatalab Pages 7-53

  Risks in the energy sector are usually very low in frequency but very high in intensity, which has made the energy sector of any country a high-risk sector. Therefore, to cover its risks, appropriate insurance policies must be designed and implemented. The design of such insurance policies requires accurate identification of all risks, determination of their acceptance criteria, and finally doing actuarial calculation for the designed product. This article just focuses on insurance for crude oil and gas refineries in operation. First, based on the literature review, the risks in this field are identified and then, based on the opinions of health and safety experts and risk assessors working in the field of energy, the model for assessing such risks develops in the form of a risk assessment matrix. A Bayesian structural equation modeling using the Amos has been employed to study impact of the presented variables. Then, referring to the information available in the insurance industry, the pricing of this insurance product is presented based on the rate and the sum insured.

  Keywords: Pricing, Time series, Crude Oil, Gas, Risk Assessment, Bayesian structural Equation modeling, Risk Assessment Matrix
 • SOHEIL Ghahrieh*, Ahmad Salah Manesh, Aziz Arman Pages 55-78

  Fossil energies is directly and indirectly effective in all activities, and interrupting its supply can cause various problems; This has led countries to diversify their energy resources and reduce their dependence on one carrier. On the other hand, environmental considerations have led to a more serious trend towards alternative energy sources. Therefore, determining the interaction between the price of crude oil (as an indicator of fossil fuels) and the use of alternative energy, given that over time the possibility of changing this relationship under the influence of technological development, economic policies and Relative prices, etc. are very important for energy policy and planning. Therefore, in this study, using state space models and applying Kalman filter, the variability of the interaction of crude oil prices and investment in alternative energy during the period 1995-2017 for the entire energy market, to determine the relationship between these two variables. And the possibility of variability of this relationship over time has been investigated. The results show that the price of crude oil has a significant effect on the investment of most alternative energy sources, but the effect of investing in alternative energy on the price of crude oil is weak or insignificant and no variability was observed in this regard. The effect of investing in solar and wind energy on the price of crude oil is somewhat acceptable that it is predicted that with the growth of these energies and increasing the share of energy market demand, their impact on crude oil prices will be greater than before.

  Keywords: Crude oil, alternative energy, space-state, Kalman filter
 • Ahmad Ghasemi*, Shabnam Rezaei Pages 79-105

  The energy hub is defined as a model for the integrated study of different energy infrastructures connected to electricity and natural gas networks and meet the different demands of consumers through different converters and storage devices. Security of consumer demand during the gas network outage is an important issue that needs to be studied because of the most important components of the hub run on gas fuel. In this paper, a framework for a hub assessment in gas network outage conditions is presented. Also in order to improve the resiliency from renewable sources and electricity to gas (P2G) technology have been used. The effectiveness of the proposed framework has been investigated through the simulation of several case studies. Finally, the effect of the participation of renewable resources and P2G in gas network outage conditions is calculated by a numerical index. The results show that the rate of resiliency improves with only renewable resources and the participation of renewable resources and P2G simultaneously 6.78% and 20.12% respectively.

  Keywords: Energy Hub, Renewable resources, P2G technology, Resiliency
 • Davood Manzoor*, Alireza Mazloomi Pages 107-124

  The Energy Charter has been considered as the first and most important international treaty to regulate international energy laws and regulations. Considering that Iran is one of the most important and influential countries in the world in the field of energy production and transit, the necessity of examining the different aspects of this document is not hidden to anyone. The treaty covers four main issues: the promotion of investment in energy by foreign sources based on the privileges granted to domestic investors or the privileges mentioned in the most favored nation, energy free trade in accordance with WTO rules, freedom of energy transit through pipelines and power transmission networks, and establish a special mechanism for resolving disputes between countries or countries and investors. Regarding the issues raised in the Energy Charter, the issue of energy transit is one of the most important chapters of this Charter. This article, while explaining the legal nature of electricity as one of the pillars of energy, explains the legal, political, technical and economic requirements of the Islamic Republic of Iran in the foreign trade sector of electricity in order to annex to the Charter. Considering that Iranchr('39')s neighboring countries have a great need to supply their electricity, we will finally see that paying close attention to the precise policy in the field of electricity transit is essential for Iran.

  Keywords: Electricity Security, Electricity Transit in Iran, World Trade Organization, Energy Charter
 • Edris Mahmoodi*, Laleh Smaei Pages 125-147

  The purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the persuasion of household, agricultural, industrial, general and commercial customers of Khuzestan Power Distribution Company to use non-attendance services. After interviewing experts and studying previous research in this field, a questionnaire consisting of 15 questions with a five-point Likert scale was distributed among 384 customers of Khuzestan Electricity Distribution Company who were selected by relative random sampling method. Friedman test was used to rank the indices of each factor. The result showed that for household, industrial and general customers, the solution of "making mobile card readers available to diagnostics agents" was the first priority. For agricultural and commercial customers, the solutions of "considering the prize for timely payment and inserting the winner’s name in the electricity bills" and "Considering a discount on electricity bills if paid within the payment deadline" were the highest priority respectively.

  Keywords: Persuation, Offline Services, Khuzestan Electricity Distribution Company
 • Younes Noorollahi, Atefeh Abbaspour, HamidReza Seraj, Hossein Yousefi* Pages 149-167

  Recently, energy consumption and environmental controls have become a major issue in national and regional planning and policy making. In this regard, energy modeling is used to evaluate the current trend of energy systems and to investigate the long-term effects of different policies on each system. In this paper, EnergyPLAN model is used to assess the effect of the utilization of renewable resources on the energy system of Ahvaz city. For this purpose, the energy system of Ahvaz has been evaluated from three aspects including carbon emission, share of renewable energy in electricity generation and primary energy consumption. Afterward, the impacts of adding 230 MW of renewable energy to the power generation system is evaluated from three mentioned aspects. The results revealed that the utilization of 230 MW renewable resources, will lead to reduce 260 thousand tons of CO2 emissions and about 500 thousand barrels of oil fossil fuel consumption, annually.

  Keywords: Energy modeling, Renewable energy, Energy PLAN, Carbon emission
 • Reza Seyedjavadin*, Bahman Mostafa Tehrani, Amir Khanlari, Mehdi Hakimi Pages 169-198

  Household electricity consumption accounts for 33% of total consumption in Iran and any amount of savings in this sector has a significant effect on the total electricity consumption. However, despite all the recommendations and requests to comply with consumption and the high potential of savings in the home sector, but the impact on consumer behavior is not significant and we are still facing the growth of household electricity consumption. Therefore, existing policies and methods to change the consumption pattern of household electricity subscribers have not been very successful in practice. Therefore, it seems necessary to identify, explain and analyze the factors influencing the process of formation of electrical energy consumption behaviors and reconsider this issue. The purpose of this article is to "provide a model for influencing the intention and economical behavior of household electricity subscribers" and with the data approach, the foundation seeks to identify the factors that affect the economical behavior of household electricity consumers.

  Keywords: Household Electricity Consumption - Electricity Savings Behavior - Efficient Electricity Consumption - Behavior Intention