فهرست مطالب

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 113، آذر و دی 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم عبدلی، مسعود امینی، شهلا صفری، اشرف امین الرعایا، آوات فیضی* صفحات 357-365
  مقدمه

  پژوهش های پیشین به بررسی ارتباط تغییرات هم زمان شاخص های چاقی با ابتلا به دیابت بر روی بیماران پیش دیابت نپرداخته اند، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی الگوی تغییرات شاخص های چاقی شکمی در طول زمان در افراد پیش دیابت و پیش بینی ابتلای این افراد به دیابت در آینده، انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه کوهورت آینده نگر 16 ساله (2019-2003) بر روی 1228 فرد پیش دیابت انجام شد. افراد مورد مطالعه در طول زمان پی گیری شدند و تغییرات شاخص های چاقی شکمی آن ها ارزیابی گردید. برای تحلیل داده ها از مدل مارکوف پنهان (Latent Markov model) استفاده شد.

  یافته ها: 

  مدل مارکوف پنهان سه وضعیت پنهان را بر اساس تغییرات در شاخص های چاقی شکمی در کل نمونه تعیین کرد: سطح پایین احتمال ابتلا به دیابت/ سطح متوسط احتمال ابتلا به دیابت/ سطح بالای احتمال ابتلا به دیابت که به ترتیب شامل (19% /45% /36%) است. احتمال انتقال از سطح احتمال متوسط به سطح پایین و سطح بالای ابتلا به دیابت به ترتیب 0/34 و 0/02 و احتمال ماندن در وضعیت پرخطر و خطر متوسط 0/98 و 0/78 بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس الگوهای تغییرات در شاخص های چاقی شکمی، ما بیماران پیش دیابتی را در موقعیت های تمایل بالا، متوسط و کم به پیشرفت دیابت در آینده، دسته بندی کردیم. با توجه به احتمال کم انتقال از وضعیت های پر خطر به وضعیت های کم خطر پیشرفت دیابت در بیماران پیش دیابت، کنترل وزن به عنوان یک عامل مهم در جلوگیری از پیشرفت دیابت ضروری است.

  کلیدواژگان: پیش دیابت، دیابت نوع دو، چاقی، چاقی شکمی، مدل مارکوف پنهان
 • سارا جلالی فراهانی، پریسا امیری*، پرنیان پروین، هانیه فخرالدین، لیلا چراغی، فریدون عزیزی صفحات 366-374

  مقدمه :

  حمایت اجتماعی درک شده می تواند بر ابعاد مختلف سلامت جسمانی و روان شناختی مبتلایان به دیابت تاثیر بگذارد. هدف این مطالعه بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بزرگسالان مبتلا به دیابت با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه ی مقطعی حاضر روی 336 نفر از بزرگسالان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، که مبتلا به دیابت نوع 2بودند، انجام شد. داده های مربوط به حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به ترتیب؛ با استفاده از پرسش نامه های بومی مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده (MSPSS) و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-12v2) جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحلیل کوواریانس و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بجز نمرات زیرمقیاس خانواده، که در مردان بیشتر از زنان بود (4/8±24/1 در مقابل 5/4±23/0)، سایر نمرات حمایت اجتماعی درک شده زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت. امتیازهای کیفیت زندگی مشارکت کنندگان با سطوح حمایت اجتماعی درک شده پایین، در دو زیر مقیاس ایفای نقش عاطفی و سلامت روان در مردان و در اغلب زیرمقیاس های جسمانی و روان شناختی در زنان بطور معناداری کمتر از همتایان آنان با درک حمایت اجتماعی بالاتر بود. در مدل تعدیل شده، شانس گزارش کیفیت زندگی جسمانی و روان شناختی ضعیف در زنان با سطوح حمایت اجتماعی درک شده پایین به ترتیب 1/93 و 2/59 برابر زنان با سطوح حمایت اجتماعی درک شده بالا بود.

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از یک الگوی مبتنی بر جنسیت در ارتباط حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت بود که در مردان تنها در بعد روان شناختی و در زنان در هر دو بعد جسمانی و روان شناختی مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: دیابت، حمایت اجتماعی درک شده، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، بزرگسالان، مطالعه قند و لیپید تهران
 • زهرا گائینی، پروین میرمیران، زهرا بهادران*، فریدون عزیزی صفحات 375-381
  مقدمه

  میکروآلبومینوری از عوامل خطر مستقل بیماری قلبی عروقی بوده و با عوارض بیماری های مختلف و مرگ و میر در ارتباط است. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی اثرات احتمالی میزان و نوع پروتئین های رژیم غذایی بر میکروآلبومینوری در میان جمعیت بزرگسالان ایرانی شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  بزرگسالان (1192 مرد و زن 19 تا 86 ساله) شرکت کننده در فاز ششم مطالعه ی قند و لیپید تهران (سال های 1396-1393)، که داده های تغذیه ای کامل داشتند، و غلظت میکروآلبومین ادرار برای آن ها اندازه گیری شده بود، با در نظر گرفتن معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. دریافت های غذایی؛ با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک اعتبارسنجی شده، ارزیابی شد. متغیرهای دموگرافیک، تن سنجی، فشارخون و بیوشیمیایی اندازه گیری شدند. جهت تخمین نسبت شانس میکروآلبومینوری (غلظت ادراری آلبومین 200-20 میلی گرم در لیتر)، از آزمون رگرسیون لجستیک تعدیل شده، برای متغیرهای مخدوش گر، استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین (و انحراف معیار) سن افراد در ابتدای مطالعه 14/00± 44/96 سال و میزان شیوع میکروآلبومینوری 14/4 درصد بود. پس از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش گر، نسبت شانس میکروآلبومینوری با هیچ یک از سهک های دریافت پروتئین تام، حیوانی و گیاهی ارتباط معناداری را نشان نداد (نسبت شانس و حدود اطمینان 95% میکروآلبومینوری در سهک سوم دریافت پروتئین تام، حیوانی و گیاهی نسبت به سهک اول، به ترتیب (2/05-0/57) 1/08، (2/09-0/67) 1/19، (1/88-0/56) 1/02 بود).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، رابطه معناداری میان پروتئین تام دریافتی و پروتئین گیاهی با میکروآلبومینوری مشاهده نشد. منابع حیوانی پروتئین با افزایش خطر میکروآلبومینوری ارتباط داشتند، اگرچه این رابطه نیز از نظر آماری معنادار نبود.

  کلیدواژگان: پروتئین، میکروآلبومین، پروتئین حیوانی، پروتئین گیاهی
 • حسینعلی محمودی، فرین بابائی بالدرلو* صفحات 382-395

  مقدمه :

  مطالعات پیشین به خوبی نشان داده اند که اعمال استرس یا مصرف داروی آنتی سایکوتیک سولپیراید باعث اختلال در سیستم تولیدمثلی می شود. پروتئین ترانسلوکاتور (TSPO) در غشای میتوکندریایی بافت های استرییدوژنز؛ نظیر گنادها، با انتقال کلسترول به داخل میتوکندری در تنظیم تولید هورمون های استروییدی دخالت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر استرس و سولپیراید بر تغییرات بیان ژن TSPO و بافت شناسی بیضه در موش هایی صحرایی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 42 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار، بطور تصادفی به دو گروه دریافت کننده ی سالین و سولپیراید  (4-میلی گرم بر کیلوگرم درون صفاقی) تقسیم شدند. هر گروه نیز به سه زیرگروه شاهد، استرس روانی و استرس فیزیکی تقسیم بندی شدند. استرس فیزیکی (جریان الکتریکی 0/5-هرتز،-2-میلی آمپر، 48-ولت) یا روانی (مشاهده ی موش های تحت استرس فیزیکی) بمدت 14 روز بوسیله جعبه ارتباطی القا گردید. در پایان دوره تیمار؛ بیان نسبی ژن TSPOدر بیضه با روش Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR، شاخص های ریخت شناسی بافتی بیضه با تهیه ی مقاطع میکروسکوپی و غلظت تستوسترون سرم به روش رادیوایمونواسی بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از روش ANOVA یکطرفه و آزمون توکی، به کمک نرم افزار SPSSاستفاده شد.

  یافته ها

  استرس موجب آسیب بافت بیضه، کاهش معنی دار بیان TSPO (فیزیکی 0/034=P، روانی 0/039=P) و تستوسترون (فیزیکی 0/004=P، روانی 0/019=P) در مقایسه با گروه کنترل گردید. تجویز سولپیراید علاوه بر کاهش شدید تعداد سلول های زایا، باعث تخریب و عدم انسجام اپیتلیوم لوله های اسپرم ساز و افزایش فضای بینابینی بافت بیضه و کاهش هر چه بیشترTSPO و تستوسترون نسبت به گروه های دریافت کننده ی سالین گردید.

  نتیجه گیری

  استرس فیزیکی و روانی هر دو منجربه آسیب در بیضه و کاهش بیان TSPO و غلظت سرمی تستوسترون گردید. تجویز سولپیراید عمدتا آثار سوء ناشی از استرس بر سیستم تولیدمثل را افزایش داد که حاکی از عارضه جانبی مصرف این دارو بود.

  کلیدواژگان: سولپیراید، TSPO، استرس، بیضه، تستوسترون
 • مرضیه رستمی دوم، سلیمان احمدی، گلشن امیر شکاری، پریسا امیری، فهیمه رمضانی تهرانی* صفحات 396-404

  مقدمه:

   سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در بین زنان ایرانی از شیوع بالایی برخوردار است و احتمال مراجعه زنان مبتلا به این سندرم به پزشکان عمومی نسبتا زیاد است. هدف از این مطالعه بررسی میزان دانش و عملکرد بالینی پزشکان عمومی نسبت به تشخیص و درمان این سندرم می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش مقطعی و با استفاده از روش نمونه گیری آسان از 198 پزشک عمومی شرکت کننده در یکی از همایش های سالانه پزشکان عمومی صورت گرفت. پرسش نامه بصورت یک آزمون "اطلاعات کلیدی" در زمینه یک بیمار فرضی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با 16 سوال طراحی گردید و پس از آزمون روایی و پایایی پرسش نامه در اختیار شرکت کنندگان در همایش قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان پاسخ دهی شرکت کنندگان در مطالعه 79/2 درصد بود. در زمینه ی تشخیص تنها یک سوم و در زمینه درخواست آزمایش های تشخیصی تنها یک چهارم شرکت کنندگان از عملکرد مناسب برخوردار بودند. در خصوص ارایه اطلاعات در تغییر روش زندگی و کاهش وزن به عنوان عملکرد صحیح درمانی نیز تنها یک سوم پزشکان عملکرد صحیح داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که پزشکان عمومی در زمینه سندرم تخمدان پلی کیستیک از دانش و عملکرد بالینی مناسبی برخوردار نیستند. با توجه به اینکه میزان شیوع این سندرم در بین زنان ایرانی نسبتا بالا می باشد، بازآموزی تشخیص و درمان این اختلال برای پزشکان عمومی، با استفاده از یک بسته آموزشی و یا دوره های باز آموزی، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: پزشکان عمومی، سندرم تخمدان پلی کیستیک، دانش، آگاهی، مدیریت بالینی
 • جواد ذبیحی راد، خلیل مومنی، یوسف ویسانی، خیرالله اسدالهی* صفحات 405-413

  مقدمه:

   پیامدهای مالی ناشی از افزایش شیوع دیابت در کشورها نشان می دهد که دیابت یکی از چالش های اصلی سیستم سلامت است. لذا هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی هزینه های مستقیم ارایه خدمات (تا پایان سطح یک خدمات) به مبتلایان به دیابت نوع دو، که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی بودند،برای سازمان های بیمه گر و بیماران در شهرستان ایلام، در سال 1397 بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه ی حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است. جامعه هدف شامل تمامی مبتلایان به دیابت نوع دو ساکن شهرستان ایلام، دارای پرونده ی الکترونیک در مراکز جامع سلامت و تحت پوشش مراکز بیمه ای بودند. نمونه گیری  به صورت سرشماری، و ابزار گردآوری داده ها چک لیست بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20، با آزمون های آمار استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه) و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  هشتصد بیمار وارد مطالعه شدند که %71/4 آن ها زن بودند. میانگین سنی بیماران به ترتیب 59/42 و 54/97 برای مرد و زن بود. میانگین هزینه های مستقیم سالانه برای هر فرد 62742383 ریال برآورد شد. بیشترین هزینه مربوط به هزینه های بستری آن ها؛ برابر با 49794297 ریال (79/3درصد) و کمترین هزینه مربوط به تصویربرداری و برابر با 673148 ریال (1 درصد) بود. بین هزینه های مستقیم با جنسیت، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مدت ابتلا، نمایه توده بدنی، نوع بیمه و فشار خون ارتباط معنی داری وجود نداشت (0/05<p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش، بیماری دیابت بار مالی قابل توجهی به سیستم بهداشت و درمان تحمیل می کند که هزینه های بستری و دارویی سهم عمده ای از هزینه ها را تشکیل می دهد. اکثریت بیماران تحت پوشش بیمه بودند در نتیجه بار مالی برای بیماران و دولت قابل ملاحظه است. بنابراین حذف زمینه های ایجاد بیماری و مدیریت بهینه می تواند در کاهش هزینه های نظام سلامت نقش مهمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ایلام، بیماری دیابت، سازمان های بیمه ای و هزینه های مستقیم
 • سمانه حسین زاده، صفورا پاکیزه کار، مهدی هدایتی* صفحات 414-425

  سرطان تیرویید یکی از شایع ترین بدخیمی های غدد درون ریز بوده و انواع اصلی آن در طبقه بندی پاتولوژیکی عبارتند از کارسینومای تیروییدی پاپیلاری، فولیکولار، مدولاری و آناپلاستیک. با توجه به اهمیت بالای کارسینومای تیروییدی، تعیین مسیرهای اصلی پیام رسانی و جهش های موثر در این مسیرها همواره مورد توجه دانشمندان بوده است. با تحقیقات بیشتر برروی تغییر بیان انکوژن های موجود در این مسیرها، وجود سازوکار های بازخوردی میان انکوژن ها/ ژن های سرکوب گر تومور و میکرو RNA (miRAN) ها نیز مشخص گردید. به دلیل اهمیت کارسینومای تیروییدی و هم چنین اثبات نقش پررنگ miRNAها، در این مقاله مروری سعی شده است تا پس از معرفی مسیرهای اصلی پیام رسانی، مهم ترین miRNAهای تغییر بیان یافته معرفی و سازوکار عملکرد آن ها توصیف شود. بطور کلی تغییرات در مسیرهای پیام رسانی اصلیPI3K ، MAPK و TGFβ نقشی اساسی در پیدایش و پیشرفت سرطان تیرویید دارند و بسته به نوع و شدت سرطان می توانند به تنهایی و یا همراه با یکدیگر ایفای نقش نمایند. هم چنین، تغییرات بیان miRNAها و تغییر در روند مسیرهای پیام رسانی با تکیه بر سازوکار های بازخوردی می تواند عامل تشدیدکننده ای در فرآیند شکل گیری و پیشرفت سرطان تیرویید به شمار آید. با توجه به تاثیر غیرقابل انکار miRNAها در کارسینومای تیرویید، می توان از آن ها به عنوان ابزاری کاربردی در حیطه درمان سرطان تیرویید بهره برد.

  کلیدواژگان: MicroRNAs، پیام رسانی، بدخیمی، کارسینومای تیروئید، MAPK، TGFβ، PI3K
 • سیما نظرپور، فهیمه رمضانی تهرانی* صفحات 426-439

  مقدمه :

  اختلالات تیرویید و دیابت حاملگی از رایج ترین اختلالات غدد درون ریز در دوران بارداری هستند. با توجه به اهمیت نقش هورمون های تیرویید در متابولیسم و هومیوستاز گلوکز، به نظر می رسد که اختلالات عملکرد تیرویید می توانند اثرات عمیقی بر متابولیسم گلوکز و ترشح انسولین داشته و در ایجاد دیابت بارداری نقش داشته باشند. این مطالعه مروری با هدف بررسی ارتباط بروز دیابت بارداری با کم کاری تحت بالینی تیرویید در حاملگی انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج مطالعات در خصوص ارتباط بین کم کاری تحت بالینی تیرویید و دیابت متناقض می باشند. شواهد مثبت  موجود عمدتا درباره ی ارتباط بین اختلالات اتوایمیون تیرویید با دیابت بارداری می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر تفاوت در نژاد، منطقه جغرافیایی، عوامل ژنتیک، عوامل محیطی، معیارهای تشخیصی برای دیابت بارداری و استفاده از مقادیر مرجع متفاوت برای سنجش عملکرد تیرویید در دوران بارداری در مطالعات مختلف، نمی توان هنوز به صراحت در خصوص ارتباط بین دیابت بارداری با کم کاری تحت بالینی تیرویید در بارداری اظهار نظر نمود.

  کلیدواژگان: دیابت بارداری، کمکاری تحت بالینی تیروئید، مقاومت به انسولین
|
 • Maryam Abdoli, Masoud Amini, Shahla Safari, Ashraf Aminorroaya, Awat Feizi* Pages 357-365
  Introduction

  Previous studies have not investigated the association of concomitant changes in obesity indicators with diabetes in prediabetic patients. This study aimed to identify the patterns of changes in the abdominal obesity indices over time in prediabetic patients and to predict high-risk individuals for the future risk of diabetes development.

  Materials and Methods

  This prospective 16-year cohort study was conducted among 1228 prediabetic individuals during 2003-2019. The subjects were followed-up over time, and changes in their abdominal obesity indices were evaluated. The hidden Markov model (LMM) was used for data analysis.

  Results

  The LMM identified three hidden states, depending on changes in the abdominal obesity indices: low risk of diabetes development; moderate risk of diabetes development; and high risk of diabetes development (19%, 45%, and 36%, respectively). The probability of progression from moderate to low- and high-risk groups was 0.34 and 0.02, respectively, and the probability of staying in high- and moderate-risk groups was 0.98 and 0.78, respectively.

  Conclusion

  Based on our long-term evaluation of patterns of changes in the abdominal indices, we classified prediabetic individuals into high, moderate, and low risk groups of diabetes development in the future. Due to the low probability of transition from the high risk to the low risk group in prediabetic patients, it is necessary to consider weight control as an important preventive factor in diabetes progression.

  Keywords: Prediabetic, Diabetes mellitus type 2, Obesity, Abdominal obesity, Latent Markov model
 • Sara Jalali Farahani, Parisa Amiri*, Parnian Parvin, Hanieh Fakhredin, Leila Cheraghi, Fereidoun Azizi Pages 366-374
  Introduction

  Perceived social support can influence various aspects of the physical and psychological health of diabetic patients. This study aimed to evaluate the health-related quality of life (HRQOL) of adults with type 2 diabetes with different levels of perceived social support.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on 336 adults with type 2 diabetes, participating in the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). Data on the perceived social support and HRQOL were collected using the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) and the Health-Related Quality of Life Scale (SF-12v2), respectively. Data analysis was performed using the analysis of covariance and logistic regression analysis.

  Results

  There were no significant differences between women and men in terms of perceived social support scores, except for the family subscale, which was higher in men than women (24.1±4.8 vs. 23.0±5.4). The HRQOL scores of the participants with low levels of perceived social support were significantly lower in the two subscales of role emotional and mental health in men and in the majority of physical and psychological subscales in women as compared to their counterparts with high levels of perceived social support. After adjusting for the effects of confounding variables, the probability of poor physical and psychological QOL in women with low levels of perceived social support was 1.93 and 2.59 times higher than women with high levels of perceived social support, respectively.

  Conclusion

  The findings of the present study indicated a gender-specific pattern in the relationship between the perceived social support and HRQOL in patients with type 2 diabetes. A relationship was observed between low perceived social support and poor HRQOL in men only in the psychological health dimension and in women in both physical and psychological health dimensions.

  Keywords: Diabetes, Perceived social support, Health-related quality of life, Adult, Tehran Lipid, Glucose Study
 • Zahra Gaeini, Parvin Mirmiran, Zahra Bahadoran*, Fereidoun Azizi Pages 375-381
  Introduction

  Microalbuminuria is an independent risk factor for cardiovascular disease and is associated with all-cause mortality. The present study aimed to investigate the possible association between different types and amounts of dietary protein and microalbuminuria among Iranian adults participating in the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS).

  Materials and Methods

  Adults (1192 men and women; aged 19-86 years) participating in the sixth phase of TLGS (2014-2017), who had complete nutritional data with known urinary microalbumin levels, were included in the present study, according to the inclusion criteria. The dietary intake was assessed using a validated Feed Frequency Questionnaire (FFQ). Demographic variables, anthropometric indices, blood pressure, and biochemical data were also measured. To estimate the odds ratio (OR) of microalbuminuria (urinary microalbumin level: 20-200 mg/L), a logistic regression analysis adjusted for the confounding variables was performed.

  Results

  The mean (±SD) of the participants’ age and body mass index at baseline were 44.96±14.00 years and 27.81±4.97 kg/m2, respectively. The prevalence of microalbuminuria in the study population was 14.4%. After adjusting for the confounding variables, the OR of microalbuminuria did not show a significant relationship with the protein intake. The adjusted ORs and 95% confidence intervals for microalbuminuria in the third tertile of total protein intake, animal protein intake, and plant protein intake were 1.08 (0.57-2.05), 1.19 (0.67-2.09), and 1.02 (0.56-1.88), respectively.

  Conclusion

  In the present study, there was no significant association between the total protein and plant protein intake and microalbuminuria. The animal protein intake increased the risk of microalbuminuria, although this relationship was not statistically significant.

  Keywords: Protein, Animal protein, Plant protein, Microalbumin
 • HosseinAli Mahmoudi, Farrin Babaei Balderlou* Pages 382-395
  Introduction

  It is well established that stress or the use of sulpiride, an antipsychotic, disrupts the reproductive system. Translocator protein (TSPO) in the mitochondrial membrane of steroidogenic tissues, such as gonads, is involved in the regulation of steroid hormone production by transporting cholesterol into the mitochondria. The present study aimed to investigate the effects of stress and sulpiride on changes in TSPO gene expression and testicular histology.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 42 adult male Wistar rats were randomly divided into two groups, receiving saline and sulpiride (4 mg/kg, intraperitoneally). Each group was divided into three subgroups: control, psychological stress, and physical stress. Physical stress (electricity current: -0.5 Hz, -2 mA, -48v) or psychological stress (observation of rats under physical stress) was induced using a communication box for 14 days. At the end of the treatment period, the relative expression of TSPO gene in the testis was assessed by real-time quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR) and measurement of testicular histomorphometric indices and serum testosterone concentration. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey’s test in SPSS.

  Results

  Stress caused testicular tissue damage and significan  decrease in the TSPO expression and testosterone, compared to the control group (physical stress P…., psycologic stress P…). Besides reducing the number of germ cells drastically, sulpiride administration led to the destruction and disruption of the epithelium of seminiferous tubules, increased interstitial space of the testicular tissue, and further reduction of TSPO and testosterone.

  Conclusion

  Both physical and psychological stress led to testicular damage, besides decreasing the TSPO expression and serum testosterone concentration. Sulpiride administration mainly increased the adverse effects of stress on reproduction system, suggesting the side effects of this drug.

  Keywords: Sulpiride, TSPO, Stress, Testis, Testosterone
 • Marzieh Rostami Dovom, Soleiman Ahmady, Golshan Amirshekari, Parisa Amiri, Fahimeh Ramezani Tehrani* Pages 396-404
  Introduction

  Polycystic ovary syndrome is very common among Iranian women. Patients with this syndrome are more likely to see general practitioners than gynecologists. This study aimed to investigate the level of knowledge and clinical management of general practitioners regarding the diagnosis and treatment of this syndrome.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed using the convenience sampling method among 198 general practitioners, attending one of the annual general practitioner conferences. The questionnaire (16 questions) was designed as a key feature test for a hypothetical patient with polycystic ovary syndrome. After the validity and reliability tests, it was distributed among the conference attendants.

  Results

  The response rate of the participants was 79.2% in the study. Only one-third of the participants showed appropriate diagnostic performance, and only one-fourth showed good performance in requesting appropriate diagnostic tests. Also, only one-third of the practitioners provided accurate information for the patients about lifestyle changes and weight loss as the best treatment method.

  Conclusion

  The results of this study showed that general practitioners dealing with polycystic ovary syndrome patients do not have the appropriate clinical knowledge and performance. Since the prevalence of this syndrome among Iranian women is relatively high, retraining through training packages or retraining courses seems necessary for general practitioners.

  Keywords: General practitioners, Polycystic ovary syndrome, Knowledge, Clinical management
 • Javad Zabihi Rad, Khalil Momeni, Yousef Visani, Khairullah Asadollahi* Pages 405-413
  Introduction

  The financial consequences of the increasing prevalence of diabetes show that diabetes is one of the main challenges of healthcare systems. This study aimed to investigate the direct costs imposed on insurance companies and patients by the delivery of first-level services to patients with type 2 diabetes, who were covered by health insurance and social security insurance plans in Ilam, Iran, in 2019.

  Materials and Methods

  In this descriptive analytical study, the population included all patients with type 2 diabetes, who had available electronic records in comprehensive health centers and were covered by the insurance companies of Ilam. The data collection tool was a checklist, and data analysis was performed in SPSS version 20. Inferential statistics, including independent t-test and one-way analysis of variance, were measured, and descriptive statistics, including mean and standard deviation, were calculated.

  Results

  A total of 800 patients entered this study, 71.4% of whom were female. The mean age of male and female patients was 59.42 and 54.97 years, respectively. The average annual direct cost was estimated at 62,742,383 Rials per person; the highest cost was related to hospitalization (49,794,297 Rials) (79.3%), and the lowest cost was related to imaging (673,148 Rials) (1%). There was no significant relationship between the direct costs and gender, age, marital status, education, occupation, duration of disease, body mass index (BMI), type of insurance, or blood pressure (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings of this study, diabetes imposes a significant financial burden on the healthcare system, including significant hospitalization and medication costs. The majority of patients were covered by health insurance, and the financial burden was significant for individuals and governments. Therefore, elimination of predisposing factors for the disease and optimal management can reduce the imposed costs on healthcare systems.

  Keywords: Ilam, Diabetes, Insurance companies, Direct costs
 • Samaneh Hosseinzadeh, Safura Pakizehkar, Mehdi Hedayati* Pages 414-425

  Thyroid cancer is one of the most common malignancies of endocrine glands, causing carcinomas, such as papillary, follicular, medullary, and anaplastic thyroid carcinomas. Due to the significance of thyroid carcinomas, identification of the main signaling pathways and  the affecting mutations has been considered by researchers. Further studies on the dysregulation of oncogenes in signaling pathways have also revealed the feedback mechanisms between oncogenes/tumor suppressor genes and miRNAs. Considering the importance of thyroid carcinoma and the important role of miRNAs, this review study aimed to introduce the main signaling pathways and the most important modified miRNAs along with an explanation for the mechanism of their functions. Generally, Changes in the main PI3K, MAPK, and TGFβ signaling pathways alone or in combination, depending on the type and severity of cancer, have essential roles in thyroid cancer initiation and progression. Dysregulation of miRNAs and the signaling pathways, based on oncogene/tumor suppressor gene feedback mechanisms, can be an aggravating factor for the thyroid cancer process. Given the confirmed role of miRNAs in tumorigenesis and our current knowledge of miRNA-related cancers, miRNAs can be used as potential biomarkers for therapeutic purposes, as well as prognostic and diagnostic agents for cancer progression.

  Keywords: Endocrine glands, MAPK signaling pathways, MicroRNAs, Phosphatidylinositol 3-kinase, Signal transduction, Thyroid cancer, Transforming growth factor beta (TGF-β)
 • Sima Nazarpour, Fahimeh Ramezani Tehrani* Pages 426-439
  Introduction

  Thyroid disorders and gestational diabetes are the most common endocrine disorders during pregnancy. Given the important role of thyroid hormones in glucose metabolism and homeostasis, it seems that thyroid disorders can have significant effects on glucose metabolism and insulin secretion and may contribute to gestational diabetes. This review aimed to investigate the association between gestational diabetes and subclinical hypothyroidism in pregnancy.

  Results

  The results of previous studies on the relationship between hypothyroidism and gestational diabetes are inconsistent. Evidence suggests an association between thyroid autoimmune disorders and gestational diabetes.

  Conclusions

  Considering the differences in race, geographic region, genetic factors, environmental factors, diagnostic criteria for gestational diabetes, and the cut-off thresholds for thyroid function during pregnancy in different studies, it is not possible to confirm the association between gestational diabetes and hypothyroidism in pregnancy.

  Keywords: Gestational diabetes, Subclinical hypothyroidism, Insulin resistance