فهرست مطالب

دانشکده دندان پزشکی اصفهان - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 75، تابستان 1400)

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 75، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/19
 • تعداد عناوین: 14
|
 • امین خالقی، اعظم پوریوسف، محسن هرمزی * صفحات 103-110
  مقدمه

  هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ گچ دای‌استون GC و Adenta بود.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه از نوع تجربی- آزمایشگاهی و دارای دو گروه و هر گروه شامل 21 نمونه بود. آزمون تنظیم انبساط (Setting expansion) و مقاومت فشاری (Compresive strength) بر اساس دستورالعمل استاندارد 25 (American Dental Association) ADA (2013 :6873 ISO) و استاندارد شماره‌ی 2792 ایران (2013 :6873 ISO) صورت پذیرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t-test توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.

  یافته‌ها

  از نظر میزان استحکام فشاری بین دو نمونه‌ی دای‌استون GC (Mpa 5/54 ± 47/61) و Adenta (Mpa 7/71 ± 44/39)، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/128 =p value). همچنین از نظر میزان انبساط حین سخت شدن نیز بین دو نمونه‌ی دای‌استون GC (0/008 ± 0/07 درصد) و Adenta (0/001 ± 0/08 درصد) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/173 = p value).

  نتیجه‌گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که استحکام شکست فشاری و انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ گچ ‌دای‌استون GC و Adenta تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند و هر دو نمونه در شرایط استاندارد قرار داشتند.

  کلیدواژگان: گچ دندانی، خصوصیات مکانیکی، استحکام فشاری
 • امین خالقی، ملیحه تقی زاده، محسن هرمزی * صفحات 111-119
  مقدمه

  هدف از این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، بررسی و مقایسه‌ی میزان تغییرات ابعادی مشاهده شده در الگوی‌های آکریلی تحت تاثیر زمان و محیط‌های مختلف نگهداری بود.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود. تعداد نمونه 28 عدد و در 4 گروه (هر گروه 7 نمونه) بود. خمیر حاصل از نمونه‌های اکریلی داخل قالب فلزی با ابعاد 3 × 5 × 1 سانتی‌متر قرار داده شد و پس از گذشت زمان تنظیم شده (Setting time) با کم‌ترین تغییر شکل از قالب فلزی جدا شد. بلافاصله به کمک کولیس دیجیتالی با دقت 01/0 میلی‌متر، قطر نمونه‌ها اندازه‌گیری گردید. سپس نمونه‌ها به چهار گروه هفت‌تایی تقسیم شد و در محیط‌های دمای اتاق 22 درجه، محیط آب 22 درجه، محیط خشک 4 درجه و محیط آب 4 درجه نگهداری شدند. ابعاد نمونه‌ها در هر چهار گروه مجددا در فواصل 1، 8، 24 و 48 ساعت پس از پلیمریزاسیون و خروج از قالب فلزی اندازه‌گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون MONOVA با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 24 و در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.

  یافته‌ها

  یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تغییرات ابعادی رزین آکریلی دورالی و GC در هر دو دمای 4 و 22 درجه در محیط خشک و مرطوب با گذشت زمان رو به کاهش است (0/05 > p value). میزان انقباض دو نوع رزین در دو دمای 4 و 22 درجه، در محیط خشک و مرطوب و در زمان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (0/949 = p value).

  نتیجه‌گیری

  تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی دورالی و GC طی گذشت زمان روند رو به کاهش داشت، اما هیچ تفاوت آماری معنی‌داری در دما و محیط نگهداری دیده نشد.

  کلیدواژگان: رزین اکریلی، رستوریشن دندانی، روش پست و کور
 • مریم بهارلویی، مهدی رفیعی*، نسیم اثناعشری، آیدا رجایی صفحات 120-128
  مقدمه

  از آن‌جایی‌که وسایل متحرک ارتودنسی ممکن است به قارچ و باکتری آلوده شوند، نیاز به پاک‌سازی آن‌ها با مواد ضد عفونی‌کننده‌ی طبیعی و شیمیایی می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تاثیر بالینی اسانس آویشن و محلول فلوکونازول بر روی میزان کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس تجمع یافته روی پلاک متحرک ارتودنسی بود.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 21 بیمار، که ریتینر پلاک فک بالا رابه صورت 24 ساعته استفاده می‌کردند، به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه، هر شب پلاک را ابتدا با آب و صابون شستشو داده و سپس از فاصله‌ی 5 سانتی‌متری (4 بار از هر سمت) اسانس آویشن را روی سطوح پلاک اسپری نمودند. گروه دیگر پس از شستشوی پلاک، به شیوه‌ی قبلی و از همان فاصله محلول فلوکونازول را از تمامی جهات 4 بار اسپری می‌کردند. گروه شاهد، پلاک‌ها را هرشب فقط با آب و صابون شستشو می‌دادند. بعد از یک ماه پلاک‌ها و برای کشت میکروبی و بررسی مساحت هاله رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک به آزمایشگاه فرستاده شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری Man-Withney، T-test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

  یافته‌ها

  کاربرد عصاره‌ی آویشن باعث افزایش میانگین مساحت هاله مهار رشد (بدون رشد) کاندیدا آلبیکانس شد که به طور معنی‌دار نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (0/03 = p value). اثر فلوکونازول بر مساحت این هاله (هاله‌ی مهار رشد کاندیدا) نسبت به گروه شاهد معنی‌دار نبود (0/5 = p value). در گروه آویشن میانگین مساحت هاله‌ی عدم رشد استرپتوکوک نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌دار بیشتر بود (0/05 = p value). به دنبال استفاده از فلوکونازول، میانگین مساحت هاله عدم رشد استرپتوکوک موتانس نسبت به مشاهدات در گروه شاهد تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (0/071 = p value).

  نتیجه‌گیری

  در مقایسه با محلول فلوکونازول، عصاره آویشن در افزایش مهار هاله رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس موثرتر عمل می‌کند.

  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، استرپتوکوک موتانس، پلاک ارتودنسی
 • سعید نوراللهیان، فریناز شیربان، وحید مجیری * صفحات 129-136
  مقدمه

  استفاده‌ی روزمره از پلاک ارتودنسی در دهان، امکان تجمع میکروب‌ها را افزایش داده و با عملکرد تمیز شدن خود به خود دهان تداخل دارد. هر چند تکنیک‌های مختلفی برای تمیز کردن وسایل ارتودنسی متحرک ارایه شده است، اما در مورد استفاده از روشی ایمن که خصوصیات فیزیکی دستگاه را حفظ کند، اتفاق نظر وجود ندارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر استفاده از اسید هیدروکلریک 10 درصد (جهت برداشتن رسوبات کانی) و هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد (جهت حذف مواد آلی و تغییر رنگ‌ها) بر روی سختی و زبری سطحی آکریل پلاک‌های متحرک ارتودنسی بود.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه مقطعی- آزمایشگاهی در پاییز سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از آکریل‌های خود سخت‌شونده‌ی ارتوکریل و آکروپارس، 80 قطعه‌ی آکریلی به ابعاد 3 × 10 × 12 میلی‌متر تهیه شد. سپس هر کدام به طور تصادفی به 4 گروه 20تایی تقسیم شدند.گروه اول شامل 15 دقیقه مغروق‌سازی در هیپوکلریت سدیم و 15 دقیقه در هیدروکلریک اسید،گروه دوم شامل دو بار فرایند مشابه گروه اول، گروه سوم شامل سه بار فرایند مشابه گروه اول و گروه چهارم یا شاهد، بدون مغروق‌سازی می‌باشد. سپس زبری سطحی و سختی نمونه‌ها مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون Two-Way ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 استفاده شد.

  یافته‌ها

  دفعات مغروق‌سازی، تاثیر معنی‌داری بر سختی (0/958 = p value) و زبری سطحی (0/657 = p value)گروه‌های مختلف نداشت. سختی سطح بین دو نوع آکریل تفاوت معنی‌داری نداشت (0/077 = p value) ولی زبری سطحی گروه‌های آکروپارس به میزان معنی‌داری بالاتر از ارتوکریل بود (0/001 > p value).

  نتیجه‌گیری

  15 دقیقه مغروق‌سازی در اسید هیدروکلریک 10 درصد و متعاقب آن 15 دقیقه هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد و 3 بار تکرار این فرایند اثر معنی‌داری بر سختی و زبری سطحی آکریل خود سخت‌شونده‌ی ارتودنسی نداشت.

  کلیدواژگان: پلاک ارتودنسی، اسید هیدروکلریک، هیپوکلریت سدیم
 • امین خالقی، امین ارچین، مجتبی آذریان بروجنی * صفحات 137-148
  مقدمه

  این مطالعه با هدف بررسی خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی حاصل از افزودن نانوذرات اکسید نقره و اکسید روی به رزین اکریلی بیس دنچر انجام شد.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی تعداد 120 نمونه بررسی گردید. پودر ساخت بیس دنچر پلی‌متیل متاکریلات (Ivoclar vivadent, Lichenstein SR Triplex Hot) Ivoclar با ذرات (تقریبا کروی، اندازه‌ی: 10-30 نانومتر، خلوص 99 درصد) و نقره Ag (کروی، اندازه‌ی: 20 نانومتر، خلوص 99/99 درصد) با درصد وزنی 5/، 1، 2 و 5 درون دستگاه اولتراسونیک برای به دست آوردن یک ترکیب هموژن به خوبی مخلوط شدند. میکروارگانیسم‌های مورد مطالعه در این پژوهش، کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس بود. میزان رشد میکروارگانیسم‌ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر بر اساس کدورت‌سنجی اندازه‌گیری شد و خوانش در 600 نانومتر انجام گرفت. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 بررسی و توسط آزمون‌های ANOVA One wayو Tukey انجام گردید. سطح معنی‌داری، 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها

  افزودن نانوذرات نقره و اکسید روی به رزین آکریلی باعث کاهش رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس گردید به طوری که حتی غلظت 5/0 درصد وزنی نانوذرات هم باعث کاهش معنی‌دار رشد میکروارگانیسم‌ها شد (05/0 >p value). مهار کامل رشد در هر دو زمان 24 ساعت و 48 ساعت در غلظت 5 درصد بود.

  نتیجه‌گیری

  افزودن نانوذرات اکسید نقره و اکسید روی به رزین اکریلی بیس دنچر، باعث کاهش رشد میکروارگانیسم‌ها می‌گردد.

  کلیدواژگان: رزین اکریلی، دنچر استوماتیت، کاندیدا آلبیکانس، استرپتوکوکوس موتانس
 • شبنم یزدانی، نسیم اثناعشری، مهدی رفیعی، نگاه بازقلعه صفحات 149-156
  مقدمه

  یکی از ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی عرض مزیودیستالی دندان‌های دایمی کانین و پرمولر، استفاده از معادله‌ی تاناکا جانسون است، ولی اندازه‌ی دندان‌ها در نژادهای مختلف باهم تفاوت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول مندیبل با عرض مزیودیستالی کانین و پرمولر‌های فک بالا و پایین و تعیین میزان اعتبار معادله‌ی تاناکا جانسون بود.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 200 جفت کست دندانی از افراد 12-25 سال انتخاب شد و بیشترین عرض مزیودیستالی تاج دندان‌های کانین و پرمولرهای هر فک و انسیزورها و مولرهای اول فک مندیبل، به وسیله‌ی کولیس دیجیتالی با دقت 0/01 اندازه‌گیری شد. به منظور تحلیل نتایج، از آنالیزهای آماری Regression، t-test و ضریب همبستگی Pearson در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی‌ 22 استفاده شد (0/05 = α).

  یافته‌ها

  تفاوت آماری معنی‌داری بین عرض واقعی و معادله‌ی تاناکا جانسون در گروه مورد مطالعه وجود داشت (0/001 > p value). همچنین با استفاده از آزمون Regression، یک معادله‌ی خطی جدید جهت پیش‌بینی عرض مزیودیستالی کانین و پرمولرهای دو فک، بر اساس عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول فک پایین به دست آمد.

  نتیجه‌گیری

  فرمول تاناکا جانسون، در جمعیت مورد مطالعه از لحاظ آماری قابل کاربرد نیست، زیرا اندازه‌گیری‌ها در فک بالا را کمی بیشتر و در فک پایین را کمی کمتر، برآورد کرد.

  کلیدواژگان: ارتودنسی، دوره ی دندانی مختلط، اینسیزور
 • رویا چشم آور، مهدی رفیعی*، شیرین زهرا فرهاد، علیرضا عمرانی، بیژن تدبیری صفحات 157-165
  مقدمه

  قرارگیری جداسازهای ارتودنسی، منجر به درد و ناراحتی در بیماران می‌شود. مصرف ضد دردها برای کاهش این درد، همراه با عوارض جانبی بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی بود.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، بر روی 30 بیمار با محدوده‌ی سنی 15-35 سال که نیازمند قرارگیری جداساز بر روی مولر اول ماگزیلای سمت راست بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه لیزر و دارونما قرار گرفتند. نمونه‌گیری از مایع شیار لثه‌ای در روزهای 0، 3 و 5 در هر دو گروه انجام شد. تابش لیزر، در روزهای 2 و 4 انجام گردید، در گروه دارونما، دستگاه به شکل خاموش مورد استفاده قرار گرفت. میزان درد نیز به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی VAS (Visual Analogue Scale) به صورت روزانه توسط بیماران ثبت گردید. داده‌ها با آزمون‌های t-test و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

  یافته‌ها

  میزان درد در گروه لیزر، نسبت به گروه دارونما، بیشتر بود، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/067 = p value). سطح نیتریک اکساید در گروه لیزر نسبت به گروه دارونما کاهش بیشتری داشت اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/286 = p value).

  نتیجه‌گیری

  تاثیر لیزر کم توان بر کاهش میزان درد ایجاد شده بعد از قرارگیری سپریتور، بسیار کم بوده و از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

  کلیدواژگان: لیزر، نیتریک اکساید، ارتودنسی
 • احسان علی آبادی*، نیما جلالی صفحات 166-174
  مقدمه

   حوادث، یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و ناتوانی در جوامع مختلف می‌باشد. یکی از عوارض شایع تصادف با وسایل نقیله و دیگر حوادث، شکستگی در ناحیه‌ی فک و صورت است که علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که برای بیمار ایجاد می‌کند، موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به سیستم درمانی کشورها می‌شود. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی تحلیلی بار مالی تروماهای فک و صورت در شیراز با در نظر گرفتن متغیرهای دموگرافیک بود. 

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 200 پرونده از بیمارانی که با ترومای ناحیه‌ی فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز طی سال‌های 1397 تا 1398 بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. هزینه‌ی بخش‌های مختلف درمانی، مکانیسم تروما به علاوه خصوصیات دموگرافیک (سن و جنس) برای هر بیمار ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی آنالیز شدند.

  یافته‌ها

  از 200 بیمار بستری شده به علت آسیب فک و صورت، تعداد 40 نفر (20 درصد) زن و 160 نفر (80 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 39/9 سال بود. شایع‌ترین علت تروما، تصادف (81/5 درصد) و میانگین هزینه‌ها 89272763 ریال به ازای هر نفر بود.

  نتیجه‌گیری

  نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داده است که سالیانه، هزینه‌های گزافی برای درمان بیماران تصادفی که دچار شکستگی فک و صورت می‌شوند، صرف می‌گردد.

  کلیدواژگان: آسیب های فک و صورت، هزینه ها، سوانح
 • پریسا حاجیان، امیر منصور شیرانی *، مریم خسروی صفحات 175-182
  مقدمه

   تب‌خال لبی عودکننده، یک عفونت شایع است که در 20 تا 40 درصد جمعیت دیده می‌شود و خطر انتقال عفونت در حین درمان دندان‌پزشکی هم دارد. راه‌های درمانی متعددی برای آن مطرح است. در این مطالعه به مقایسه‌ی درمان با لیزر و آسیکلوویر موضعی پرداخته شد.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه به‌ صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور در بخش بیماری‌های دهان، فک و صورت دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در دوره‌ی یک‌ساله‌ 1393-1394 صورت گرفت. تعداد 30 بیمار دچار عفونت هرپس لیبالیس، به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. بیماران در گروه لیزر به‌ صورت سه جلسه‌ی یک روز در میان با لیزر دیود با طول ‌موج nm 660، توان  mW100، دوز J/cm2 4 با تابش پیوسته و غیر تماسی با فاصله‌ی  mm1 به مدت 40 ثانیه تحت تابش قرار گرفتند. بیماران در گروه دارویی با کرم آسیلکوویر 5 درصد موضعی به‌ صورت پنج بار در روز، درمان شدند. در هر دو گروه، تغییرات شدت درد، تغییر ابعاد ضایعات طی دوره‌ی درمانی و همچنین مدت ‌زمان بهبودی کامل ثبت گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با آزمون‌های آماری T-test و Repeated Measures ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

  یافته‌ها

  گروه لیزر در مقایسه با گروه آسیکلوویر موضعی، کاهش معنی‌دار در میانگین مدت ‌زمان رهایی از درد (0/001 < p value) و مدت زمان بهبودی (0/001 > p value) و میانگین ابعاد ضایعات 2 روز پس از درمان (0/03 = p value) و 4 روز پس از درمان (0/003 = p value) داشت.

  نتیجه‌گیری

  طبق یافته‌های به ‌دست ‌آمده، لیزر 660 نانومتر در مقایسه با کرم آسیکلوویر، در برطرف شدن درد و کاهش ابعاد ضایعات و مدت ‌زمان بهبودی، موثرتر بود.

  کلیدواژگان: تب خال لبی، درمان لیزر کم توان، آسیکلوویر
 • نگین کریمی، بهنام خرمی، رضا نژادنصرالله، یامین حقانی صفحات 183-190
  مقدمه

  جراحی دندان عقل، اغلب منجر به درد، تورم و نقص استخوانی می‌شود. فاکتورهای رشد موجود در پلاسمای غنی از پلاکت PRP (Platelet-rich plasma) می‌توانند روند بهبودی را تسریع کنند، در نتیجه، دوره‌ی بهبودی بعد از عمل کوتاه می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کاربرد موضعی پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم بافت نرم بعد از جراحی دندان عقل نهفته‌ی نسج نرم فک پایین بود.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی یک‌سوکور، تعداد 30 بیمار که نیاز به جراحی دندان عقل نهفته‌ی نسج نرم فک پایین داشتند، از بین مراجعه‌کنندگان به بخش جراحی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انتخاب شدند. بیماران به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردیدند. در گروه آزمایش، بعد از جراحی دندان عقل، در ساکت دندان PRP قرار داده شد در حالی که گروه شاهد، هیچ دریافتی نداشتند. شدت درد، مدت زمان خون‌ریزی، میزان باز شدن دهان، درای ساکت، بازشدگی زخم، شدت تورم و رنگ مخاط ناحیه‌ی تحت جراحی بررسی شدند. داده‌ها با آزمون‌های آماری t-test، Mann-Whitney و Fisher تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

  یافته‌ها

  میانگین نمره‌ی شدت درد در روز سوم بعد از جراحی و فراوانی بازشدگی زخم در روز هفتم بعد از جراحی در گروه آزمایش به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (0/001 > p value). میانگین مدت زمان خون‌ریزی در روز سوم بعد از جراحی، اگرچه در گروه آزمایش کمتر از گروه شاهد بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (0/59 = p value). میزان بروز درای ساکت در روز هفتم و میانگین میزان باز شدن دهان در روزهای سوم و هفتم بعد از جراحی نیز بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشتند.

  نتیجه‌گیری

  استفاده از PRP موضعی، اثر مفیدی روی بهبود ترمیم ساکت دندان، بعد از جراحی مولر سوم داشت. بر خلاف گروه شاخص، گروه تحت نظر با PRP، کاهش درد و ترمیم بهتری را در بافت نرم ثبت کردند.

  کلیدواژگان: پلاسمای غنی از پلاکت، مولر سوم، ترمیم زخم
 • یدالله سلیمانی شایسته، مهرداد پنج نوش، احمدرضا شمشیری، امین خلیل نژاد، مجتبی بیانی، محمد مهدی پنجعلی زاده صفحات 191-197
  مقدمه

   یکی از درمان‌های کارآمد و تضمین شده‌ی مورد استفاده برای بیماران بی‌دندانی که دچار آتروفی شدید ریج بی‌دندان هستند، استفاده از روش بالا بردن سینوس و کاشت ایمپلنت دندانی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات ابعاد ماده‌ی پیوند استخوانی به کار رفته برای تقویت سینوس ماگزیلاری در بیماران کاندید کاشت ایمپلنت در قوس خلفی خارجی فک بالا، در بازه‌ی زمانی پس از عمل جراحی کاشت پیوند و 6 ماه پس از آن بود.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 12 بیمار بی‌دندان به روش Lateral window open sinus lift و با استفاده از مواد پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت مورد پیوند استخوانی قرار گرفتند. تصویربرداری CBCT (Cone beam computed tomography) از ناحیه‌ی پیوند، پس از عمل جراحی و 6 ماه پس از آن، برای بررسی تغییرات ابعاد ماده‌ی پیوندی انجام گرفت. داده‌های آماری توسط آزمون Paired t-test صورت گرفته و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها

  میانگین کاهش ابعاد ماده‌ی پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت پس از گذشت 6 ماه از پیوند، در راستای ارتفاع، طول و ضخامت به ترتیب 2/99، 2/37 و 1/72 میلی‌متر برآورد شد (0/002 > p value).

  نتیجه‌گیری

  با مقایسه‌ی نتایج به دست آمده در این مطالعه با تحقیقات و مقالات مشابه، می‌توان چنین ادعا کرد که تغییرات ماده‌ی پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت، 6 ماه پس از پیوند هم از نظر ابعاد و هم از نظر از دست‌رفتگی حجم در طیف متوسط تا قابل قبول قرار می‌گیرد و میزان استخوان مطلوب برای کاشت ایمپلنت را فراهم می‌آورد.

  کلیدواژگان: سینوس ماگزیلا، آگمنتیشن کف سینوس، پیوند استخوان
 • مسیح مجلسی، هاجر عطارزاده، آرش قدوسی، لیلا نجف زاده صفحات 198-205
  مقدمه

   خطای پزشکی، شامل درمانی است که با استانداردهای تایید شده در علم پزشکی مطابقت نداشته و سبب وارد شدن آسیب به بیمار می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بود.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی توصیفی، مقطعی و گذشته‌نگر، تعداد 688 پرونده که اطلاعات و مدارک آن‌ها در سازمان نظام پزشکی استان اصفهان در سال‌های 1387 تا 1397 وجود داشت، بررسی شد. در کل، 14 مورد از موارد شکایات که در حیطه‌ی دندان‌پزشکی کودکان بودند، شناسایی شدند و اطلاعات مورد نظر از پرونده‌ها استخراج شد.

  یافته‌ها

  تعداد شکایات در سال‌های 1387-1389، 1392، 1394و 1395 یک مورد، سال‌های 1390، 1391 و 1393، دو مورد و در سال‌های 1396 و 1397 عدم گزارش بود. 5 مورد، قصور دندان‌پزشکی تشخیص داده شد. 5 مورد، عدم قصور و 2 مورد، رضایت شاکی جلب و 2 مورد هم بایگانی شد. 29 درصد آن‌ها دندان‌پزشک متخصص کودکان و 50 درصد، دندان‌پزشک عمومی بودند که 2 مورد از 4 مورد شکایات از متخصصین کودکان، قصور تشخیص داده شد و 3 مورد از 7 مورد شکایات از دندان‌پزشکان عمومی در حیطه‌ی کودکان، قصور تشخیص داده شد.

  نتیجه‌گیری

  نتایج این مطالعه حاکی از فراوانی کم در قصور دندان‌پزشکی کودکان توسط دندان‌پزشکان شاغل در استان اصفهان بود و آگاه بودن دندان‌پزشکان به محدودیت‌های مهارتی و حرفه‌ای خود و ارجاع بیمار در صورت لزوم به متخصص می‌تواند درصد بالایی از مشکلات بعدی که منجر به شکایت از دندان‌پزشک می‌شود را حل نماید.

  کلیدواژگان: دندان پزشکی قانونی، دندان پزشکی کودکان
 • نگین امینیان پور صفحات 206-215
  مقدمه

   ابزارهای قالب‌گیری دیجیتال، جایگزینی برای مواد قالب‌گیری قدیمی هستند و در سال‌های اخیر به طور چشمگیری توسعه یافته‌اند. این سیستم‌ها به طور کلی شامل دو نوع اسکنر می‌باشد: اسکنرهای مستقیم و غیرمستقیم. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی این دو نوع اسکنر بود.

  شرح مقاله

  در این مطالعه‌ی مروری، داده‌ها با بررسی 40 مقاله در رابطه با دقت ابعادی، توانایی ترکیب اسکن‌ها و گپ اینترنال و مارژینال برای مقایسه‌ی اسکنرهای مستقیم و غیرمستقیم جمع‌آوری شد. این مقالات از پایگاه‌های Medline، ISI و Scopus و بین سال‌های 2010 تا 2020 با استفاده از کلمات کلیدی زیر بازیابی شدند: Intraoral Scanner، Lab Scanner،Marginal Gap ، Internal Gap و Accuracy Rate.

  نتیجه‌گیری

  اسکنرهای مستقیم، منجر به گپ مارژینال و اینترنال کمتری شدند، در حالی که اسکنرهای غیرمستقیم به دلیل توانایی ترکیب اسکن‌ها در دندان‌های آماده شده در نیم فک و قوس کامل، انحراف کم‌تری داشتند. از نظر دقت ابعادی، نتایج مطالعات متفاوت بود، اما مطالعات بالینی به برتری اسکنرهای غیرمستقیم اشاره داشتند. نتایج هر دو نوع اسکنر از نظر بالینی قابل قبول بودند. پیشنهاد می‌شود که نوع اسکنر بسته به شرایط مانند ابعاد ناحیه‌ی مورد نظر، زمان مورد نیاز، راحتی عمل و غیره انتخاب شود.

  کلیدواژگان: قالب گیری دندانی، تطابق مارژینال دندانی، تطابق داخلی
 • زهرا گلستان نژاد، فائزه خزیمه، نوید مجتهدی، فاطمه عباسی، زهرا سیدمعلمی صفحات 216-224
  مقدمه

  با توجه به عدم اثر قطعی داروهای آنتی‌نوکلیوزیدی بر بهبود ضایعات هرپس راجعه‌ی لبیال، داروهای گیاهی از جمله ملیسا به عنوان یکی از درمان‌های مطرح برای بهبود این ضایعات می‌باشد. نتایج متفاوت و متناقضی از مطالعات کلینیکی اثربخشی ملیسا بر تبخال منتج گردیده، به همین دلیل این مطالعه با رویکردی نظام‌مند، بررسی مطالعات کلینیکی تاثیر گیاه ملیسا در مقایسه با آسیکلوویر یا دارونما در بهبود هرپس راجعه‌ی لبیال را هدف قرار داده است.

  شرح مقاله

  مقالات کارآزمایی بالینی کنترل شده به زبان‌های فارسی و انگلیسی که تاثیر ملیسا در مقایسه با آسیکلوویر و یا دارونما را بر بهبود ضایعات هرپس راجعه لبیال بررسی کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی شامل پایگاه جهاد دانشگاهی SID، پایگاه سیویلیکا، کتابخانه پزشکی و پایان‌نامه‌های علوم پزشکی ایران و پایگاه‌های انگلیسی شامل PubMed، Google Scholar، Proquest در بازه‌ی زمانی از سال 1990 تا 2018 با استفاده از استراتژی از پیش طراحی شده جستجو شدند. ارزیابی کیفیت مطالعات با چک‌لیست Consort 2010 انجام شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل مشترک بودن مقاله در هر دو جستجوی فارسی و انگلیسی و حذف یکی از آن‌ها، مطالعات in vitro و مطالعات فاقد نمره‌ی مطلوب با چک‌لیست Consort بود. از 955 مقاله، در نهایت 3 مقاله با در یافت نمره‌ی بالای 7 از چک‌لیست Consort 2010 وارد مطالعه شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. 2 مقاله به صورت انگلیسی و 1 مقاله به زبان فارسی بود. با توجه به مطالعه‌ی حاضر ملیسا نسبت به آسیکلوویر و دارونما در کاهش درد و اندازه زخم و بهبودی موثرتر بود ولی در کاهش التهاب واریتم ضایعه تفاوت چندانی نداشت. تجویز هیچ کدام با عوارض جانبی همراه نبود.

  بحث و نتیجه گیری

  ملیسا نسبت به آسیکلوویر و دارونما در کاهش درد و اندازه‌ی زخم و بهبودی موثرتر بوده ولی در کاهش التهاب واریتم ضایعه تفاوت چندانی نداشته است.

  کلیدواژگان: کار آزمایی بالینی تصادفی، هرپس راجعه ی لبیال، ملیسا (Melissa Officinalis)، مرور نظام مند
|
 • Amin Khaleghi, Azam Pouryousof, Mohsen Hormozi * Pages 103-110
  Introduction

  The aim of this study was the evaluation of compressive strength and setting expansion of GC and Adenta dye stones. Materials &

  Methods

  This study was an experimental study. The sample number was 21 for each group (n = 21). Compressive strength and setting expansion of GC and Adenta dye stones was done Based on ADA Standard 25 and Iranian Standard No. 2792. Data analysis was done with SPSS 20 software (p value = 0.05). The Independent-Sample t-test was used for data analysis.

  Results

  There was no significant difference between GC (47.61 ± 5.54) and Adenta (44.31 ± 7.71) in terms of compressive strength. Also, there was no significant difference in the setting expansion between GC (0.07 ± 0.008) and adenta (0.08 ± 0.001).

  Conclusions

  Our results showed that there is no statistically significant difference in setting expansion and compressive strength between GC and Adenta dye stones and both samples was under standard condition) p value < 0.05).

  Keywords: Dental casting investment, Dental gypsum, Compressive strength
 • Amin Khaleghi, Malihe Taghizadeh, Mohsen Hormozi * Pages 111-119
  Introduction

   The purpose of this laboratory study was to investigate and compare the magnitude of the dimensional changes observed in the acrylic patterns under the influence of different times and conditions of storage.
  Materials &

  Methods

   This study was an experimental study. The sample number was 28 in 4 groups (7 samples each group). The resulting paste of acrylic samples was placed inside a metal mold and after setting time with the slightest of deformations it was removed. Using this method 28 samples were prepared for each material. The diameter of samples was then measured immediately using the digital caliper with a precision of 0.01 mm. The samples were then divided into four quadruple groups and stored at 22° C room temperature, 22° Cat water, Dry 4° C environment and 4° C water. The dimensions of the four groups were measured at intervals of 1, 8, 24, and 48 hours after polymerization and being removed from the metal molds. Data analysis was done with SPSS 24 software (p value = 0.05). The MANOVA test was used for data analysis.

  Results

   The findings of the current study showed that the dimensional changes of Duralay and GC acrylic resins at both 4 and 22° C in dry and water environments are decreasing over time (p value < 0.001). this study indicated that the contraction rate of two types of acrylic resins, Duralay and GC, at two temperatures of 4 and 22° C, and dry and humid conditions and at various times were not different. 

  Conclusions

   dimensional changes in of the two types of acrylic resin, Duralay and GC, during the lapse, the procedure is going to be decreased but have not seen any statistical difference between these type of acrylic resin in environment storage.

  Keywords: Dental restoration, Acrylic resins, Post, core technique
 • Maryam Baharlooei, Mehdi Rafiei *, Nasim Esnaashari, Ayda Rajaei Pages 120-128
  Introduction

  Since orthodontic removable appliances might be infected with fungi and bacteria, they need to be cleaned using natural disinfectants and chemicals. This study aimed to compare the clinical impact of thyme essence and Fluconazole solution on the amount of Candida albicans colonies and Streptococcus mutans accumulated on the removable appliances in orthodontic patients.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, 21 patients were selected who used the wear Hawley’s retainer for 24-hours. Patients were divided into three groups of seven. One group first washed the plaque with soap and water and then spray thyme essence all over it at a 5-centimeter distance (4 times on each side). In the other group, as before, the plaque was washed and from the same distance as before, the fluconazole solution (10 mg/ml) was sprayed on all surfaces 4 times. In the control group, the retainer was washed every night only with soap and water. After one month, the retainers were delivered form patients. The two samples were then separated from the Kami platelets and sent to a laboratory for microbial culture. Data were analyzed by Mann-Whitney, T-test (α = 0.05).

  Results

  The use of thyme essence increases the mean area of Candida albicans inhibition, which was significantly higher than that in the control group (p value = 0.03). The effect of Fluconazole solution on this mean area) Candida albicans inhibition zone( was not significant compared to that observed in the control group (p value = 0.5). In the group in which thyme essence was used, the mean area of Streptococcus mutans inhibition, which was significantly higher than that in the control group (p value = 0.05). When Fluconazole solution was used, the mean area of Streptococcus mutans inhibition, was not significant compared to that observed in the control group (p value = 0.071).

  Conclusion

  Compared to Fluconazole solution, thyme essence functions more effectively in increasing Candida and Streptococcus mutans inhibition zones.

  Keywords: Candida albicans, Streptococcus mutans, Orthodontic Appliances
 • Saeed Noorollahian, Farinaz Shirban, Vahid Mojiri * Pages 129-136
  Introduction

  The daily use of orthodontic removable plates can interfere with the self-cleansing function of the mouth. Although various techniques have been proposed for cleaning removable orthodontic appliances, there is no consensus on the use of a safe method that preserves the physical properties of the appliance. This study aimed to investigate the effect of using hydrochloric acid (10%, for removal of mineral deposits) and sodium hypochlorite (5.25%, to remove organic matter and discolorations) on surface hardness and roughness of self-cure orthodontic acrylic resins.

  Methods and Materials

  This cross-sectional laboratory study was conducted in the fall of 2017 at Isfahan University of Medical science and Isfahan University of Technology. In this study two orthodontic acrylic resins (Orthocryl® and Acropars®) were used. Eighty samples (12×10×3 mm) from each one were fabricated and divided into four groups (n = 20). Group 1: 15 minutes immersion in household cleaner liquid (Hydrochloric acid, 10%) followed by15 minutes immersion in household bleach liquid (Sodium Hypochlorite, 5.25%). In group 2, immersions were repeated just like group two times and in group 3, were done three times. Group 4 was as control and had no immersion. The surface hardness and roughness of samples were measured. Data were analyzed with Two-Way ANOVA and the significance level was set at 0.05.

  Results

  The number of immersion procedures did not significantly affect the surface hardness (p value = 0.958) and surface roughness (p value = 0.657) in the different study groups. There was no significant difference in the surface hardness between the two acrylic resin brands (p value = 0.077); however, Acropars acrylic resin samples exhibited significantly higher surface roughness compared to the Orthocryl acrylic resin samples (p value < 0.001).

  Conclusion

  15 minutes of immersion in 10% HCl, followed by 15 minutes of immersion in 5.25% NaOCl and repetition of the procedure three times did not significantly affect the surface hardness and roughness of self-cured acrylic resins.

  Keywords: Orthodontic appliances, Hydrochloric acid, Sodium hypochlorite, Hardness
 • Amin Khaleghi, Amin Archin, Mojtaba Azarian Borujeni * Pages 137-148
  Introduction

  This study aimed to evaluate the antibacterial and antifungal effect of Ag and zinc oxide nanoparticles to complete denture acrylic resin .

  Materials & Methods

  In this experimental laboratory study, 144 samples were evaluated. The powder of acrylic resin (PMMA Ivoclar Vivadent, Lichenstein SR Triplex Hot) was mixed homogeneously in the ultrasonic apparatus with Ag (purity: 99.99%, size: 20nm, spherical) and ZnO (purity: 99%, size: 10-30 nm, nearly spherical) particles with mass fraction 0.5, 1, 2 and 5. The microorganisms of this study were Candida albicans and Streptococcus mutans. The growth rate of microorganisms was measured by spectrophotometer based on turbidity and readings at 600 nm. Data were analyzed by SPSS 20 software. ANOVA and Tukey post hoc tests were performed. The significance level was set at 0.05.

  Results

  increasing Ag and ZnO nanoparticles to acrylic resin reduced the growth of Candida Albicans and Streptococcus mutans. Even the concentration of 0.5% significantly reduced the growth of microorganisms. Complete growth inhibition was in the concentration of 5% after 24 and 48 hours.

  Conclusions

  Increasing the Ag and ZnO nanoparticles to acrylic resin reduced the growth of microorganisms.

  Keywords: Acrylic resins, Denture stomatitis, Candida Albicans, Streptococcus Mutans
 • Shabnam Yazdani, Nasim Esnaashari, Mehdi Rafie, Negah Bazghaleh Pages 149-156
  Introduction

   One of the simplest methods to predict mesiodistal width of permanent canines and premolars is using Tanaka and Johnston’s prediction formula; however, dental size varies according to race.  The study aimed to examine the relationship between incisors mesiodistal width and mandibular first molar’s with mesiodistal width of maxillary and mandibular canines and premolars and to determine the reliability of Tanaka and Johnston prediction formula. 

  Materials & Methods

   In the present cross-sectional study, 200 pairs of a dental cast of 12-25 years old were selected and the greatest mesiodistal width of canines and premolars crown in each jaw and incisors and mandibular first molars were measured with a digital caliper with 0.01 resolution. Data were analyzed using regression analysis, t-test and SPSS 22 software. (p value < 0.05)

  Results

   there was a significant statistical difference between actual width and Tanaka and Johnston prediction formula in the group under study (p value < 0.001). Moreover, a new linear equation for the prediction of mesiodistal width of maxillary and mandibular canines and premolars based on mesiodistal width of lower incisors and mandibular first molars was developed using regression analysis.

  Conclusion

   In statistical terms, Tanaka and Johnston’s prediction formula is not applicable for the population under study because maxillary estimated measures were a little high and mandibular estimated measures were a little low.

  Keywords: Orthodontics, Dentition, Mixed, Incisor
 • Roya Cheshmavar, Mehdi Rafiei *, Shirin Zahra Farhad, Alireza Omrani, Bizhan Tadbiri Pages 157-165
  Introduction

  The placement of orthodontic separator induces pain and discomfort in patient. Use of Nsaid for its analgesic effect is with side effects. The aim of study evaluation of the effect of low level laser therapy on pain reduction and NO level in GCF induced by separator force in orthodontic treatment.

  Materials & Methods

  This experimental laboratory study was performed on 30 patients in the age range of 15-35 who required placement of the separator on the right maxillary molars. Patients were randomly divided into two groups of laser and placebo. Gingival groove fluid sampling was performed on 0-3-0 days in both groups. Laser irradiation was performed on days 2 and 4, in the placebo group, the device was used off. The amount of pain was recorded by patients with a VAS questionnaire on a daily basis. Data were analyzed by t-test and ANOVA (α = 0.05).

  Results

  VAS score in laser group was more than placebo group but it wasn’t statistically different (p value = 0.067), NO level further decrease in laser group compared with placebo group but it wasn’t statistically different (p value = 0.286).

  Conclusion

  the effect of low level laser therapy on pain reduction was very low and it wasn’t statistically different.

  Keywords: Laser, Nitric oxide, Orthodontics
 • Ehsan Aliabadi *, Nima Jalali Pages 166-174
  Introduction

  Accidents are one of the most important cause of morbidity and mortality in different societies. One of the prevalent complications of crash and other accidents is maxillofacial fractures which in addition to abundant difficulties for patients has a high burden for health system of countries. So the aim of this study was analytical evaluation of financial burden of maxillofacial trauma with respect to demographic variables, therefore the costs of maxillofacial traumas were evaluated in Shiraz.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, records of 200 patients hospitalized for maxillofacial trauma in Shiraz Shahid Rajayee hospital during 2018 to 2019 were evaluated. Costs of different parts of treatment, trauma mechanisms in addition to demographic characteristics (age and gender) were recorded for each patient. Data analysis was carried out by descriptive analysis.

  Results

  Of total of 200 patients were hospitalized due to the maxillofacial injuries, 40 (20 %) were female and 160 (80%) were male. The age average was 39.9 years. The most common cause of trauma was crashes (81.5%). In average, 89272763 Rials was spent for each patient.

  Conclusion

  Results of the current study demonstrated that a huge budget is spent each year for accident patients whom have maxillofacial fractures.

  Keywords: Maxillofacial injuries, Costs, cost analysis, Accidents
 • Parisa Hajian, Amir Mansour Shirani *, Maryam Khosravi Pages 175-182
  Introduction

  Recurrent herpes labialis (RHL) is a common infection and occurs in 20 to 40% of the general population. Risk for transmission exists in dental treatments. There are several different treatments for it. The purpose of this study is a comparison between low-level Laser therapy (LLLT) and acyclovir cream for the treatment of it.

  Materials and Methods

  This performed study was a semi-blind clinical trial in the Oral Medicine Department, Dental School, Islamic Azad University Isfahan Branch (Khorasgan) in the year 2015-2016. 30 patients got divided into 2 similar groups. Patients in LLLT group, treated in 3 sessions every other day, received 660 nm laser irradiation, 100 mW, 4 J/cm2, continuous, located at a distance of 1 mm from the lesion for 40 seconds. Patients in the medication group treated with 5% acyclovir cream five times a day. In both groups severity of pain and lesion size during treatment and healing time recorded. The collected data were analyzed using statistical tests including Independent T-test and Repeated Measures ANOVA )p value < 0.05).

  Results

   The laser group had better statistically findings for the median time for pain relief (p value < 0.001), and the median time for healing (p value < 0.001), the median lesions size two days after treatment (p value = 0.03), and four days after treatment (p value = 0.003).

  Conclusion

   According to data analysis, laser 660 nm is more effective in pain relief and lesions size reduction and healing time than topical acyclovir in patients with herpes labialis.

  Keywords: Herpes labialis, Low-level laser therapy, Acyclovir
 • Negin Karimi, Behnam Khorrami, Reza Nezhadnasrollah, Yamin Haghani Pages 183-190
  Introduction

  Surgical removal of mandibular third molars results in pain, swelling and bony defects, the growth factors present in platelet-rich plasma (PRP) can accelerate the healing, thereby shortening the postoperative recovery period. This study aimed, effect of platelet-rich plasma (PRP) on soft tissue healing after mandibular third molar surgery.

  Materials and Methods

  In this semi-blinded clinical trial study,30 selected patients requiring surgical extraction of soft tissue impacted mandibular third molar  participated from cases referred to the Department of Surgery, Faculty of Dentistry, Isfahan Azad University 2017.Patients divided into both test and control groups. PRP was placed in the extracted socket of the test group, whereas the control group had no PRP. Arzhangian standard kit utilized for preparation of PRP. The outcome variables in this study were pain, swelling, inter incisal mouth opening, wound dehiscence, dry socket, bleeding, and tissue color. The collected data analyzed using statistical tests followed independent T-test, Mann-Whitney, and fisher (p value < 0.05).

  Results

   The mean postoperative pain score (Visual Analog Scale) lowered for the test group after several wound dehiscence on the third and seventh days after surgery which was statistically significant (p value < 0.001). Although the mean bleeding time on the third day after surgery decreased in the test group, this difference was not statistically significant (p value = 0.59). There were no statistically significant between both groups for the dry socket incidence on the seventh day and the mean of inter incisal mouth opening in the third and seventh days after surgery as well.

  Conclusion

  The usage of topical PRP has beneficial advantages on soft tissue healing after mandibular third molar surgery. Unlike the control group, The PRP group provided reduced pain and better soft tissue healing.

  Keywords: Platelet rich plasma, Molar third, Wound healing
 • Yadollah Soleimani Shayesteh, Mehrdad Panjnoosh, Ahmadreza Shamshiri, Amin Khalilnejad, Mojtaba Bayani Pages 191-197
  Introduction

  Maxillary sinus augmentation and placement of dental implants is a well-established technique for functional and esthetic rehabilitation of partially or completely edentulous patients with severe maxillary atrophy. This study aimed to investigate dimensional changes of xenogarfts + allografts used for maxillary sinus augmentation in three directions and aspects of height, length and thickness by six months after sinus augmentation.

  Materials and Methods

  A total of 12 patients who underwent maxillary sinus augmentation by the approach of lateral window open sinus lift in Tehran university of medical sciences, and by application of xenografts + allografts were radiologically followed up and sequences of CBCT (Cone beam computed tomography) images taken immediately after graft placement and six months later. Data analyzed with Paired T-test in the 0.05 level of significance.

  Results

  The calculated mean resorption in aspects of height, length and thickness of grafted materials after six months was 2.99, 2, 37 and 1, 72 mm. with SD of 2.64-1.41 and 1.95

  Conclusion

  In compared results of our study and other similar articles, it considered that directional changes of xenografts + allografts by six months after graft placement is mild to moderate, but it provides a reasonable density of new bone formation before implant placement.

  Keywords: Maxillary sinus, Sinus floor augmentation, Alveolar bone grafting
 • Masih Majlesi, Hajar Atarzadeh, Arash Ghodousi, Leila Najafzadeh Pages 198-205
  Introduction

   Medical errors include treatments that do not match approved standards in medical science and cause harm to the patients. This study aimed to investigate the frequency of complaints relating to pediatric dentistry in Isfahan province.

  Materials and Methods

   This research is a descriptive, prospective, and cross–sectional study. Among 688 cases of dental complaint, of which data and documents collected in the medical council of Isfahan Province in 2008-2018, 14 identified cases of complaints were in the pediatric dentistry field, which then provided the needed data for research.

  Results

   The number of complaints in 2009-2011, 2013, 2014, and 2015 was one case, in 2012, 2016, two cases and in 2017 and 2018 were no reports. 5 were dental malpractices. 13 identified complainants were from patients' fathers, and 1 case was the mother among practitioners, were 50% men, 50% women, 29%pedodontists, and 50% general dentists. 2 of 4 complaints from pedodontists and 3 of 7 complaints from general dentists in the pediatric field recognized as malpractices.

  Conclusion

   This study shows the number of pediatric malpractices is low in the Isfahan province. However, dentists must adhere to the medical oath and have good relationships with their patients. Supporting patients during treatment and considering their opinions and also treatment charges may lead to patients' satisfaction. Meanwhile, dentists should know about their abilities and their limits in practices. Also, they should refer complex cases to a specialist when they need to prevent further problems.

  Keywords: Forensic dentistry, Pediatric dentistry, Dentists
 • Pages 206-215
  Introduction

   Digital impression tools are an alternative to old impression materials and have developed significantly in recent years. These systems generally include two types of scanners: direct and indirect scanners. This article aimed to review and compare these two types of scanners.
  Description: Data were collected by reviewing a total of forty articles on dimensional accuracy, a combination of scans, and internal and marginal gaps for comparison of direct and indirect scanners. These articles were retrieved from PubMed and Scopus and published between 2010 and 2020 using the following keywords: intraoral scanner, lab scanner, marginal gap, internal gap, and accuracy rate.

  Results

   Direct scanners had a lower amount of marginal and internal gaps, while indirect scanners had a lower deviation in more prepared teeth in the half and full arch due to the ability of stitching scans. Regarding the dimensional accuracy, the results of studies were inconsistent, but clinical studies pointed to the superiority of indirect scanners. The type of scanner suggested being selected depending on conditions such as the size of area, time, convenience of procedure, etc. The clinical results of both types of scanners were clinically acceptable.

  Keywords: Dental marginal adaptation, Dental internal adaptation, Dental impression technique
 • Zahra Golestannejad, Faezeh Khozeimeh, Navid Mojtahedi, Fatemeh Abbasi, Zahra Seyedmoalemi Pages 216-224
  Introduction

  Given the indefinite effect of antinucleoside drugs on the improvement of Recurrent Herpes Labialis, plant medicines such as Melissa officinalis have been proposed as a treatment of choice for these lesions. Clinical studies have reported different and conflicting results for the effect of Melissa on herpes. Hence, using a systematic approach, this study aimed to evaluate the clinical studies on the effect of Melissa on recurrent herpes labialis compared to acyclovir or placebo.

  Description

  The English and Persian controlled clinical trials on the effect of Melissa on recurrent herpes labialis compared to acyclovir or placebo were investigated. Persian databases, including SID, Civilica, Medical Library, and Iranian Medical Sciences Theses and English databases content ProQuest, PubMed Google Scholar, were searched from 1990 to 2018 using a pre-designed strategy. Quality assessment of studies performed using the CONSORT-2010 checklist. The exclusion criteria of this study resemble details of both Persian and English searches/ articles, and eliminating one of them, in-vitro studies, and studies lacking an acceptable score by the CONSORT checklist. Out of 955 reviewed and evaluated articles from the 2010 consort checklist, 3 articles scored above 7.2 Articles were in English and 1 Article was in Persian. The search results were evaluated by the quality assessment of the recruited studies’ results. Compared to acyclovir and placebo, Melissa was more effective in reducing the lesion pain and size but had no significant effect on decreasing inflammation and erythema. The administration of the drugs did not provide any side effects.

  Conclusion

  Melissa was more effective than Acyclovir and placebo in reducing the lesion pain and size but did not significantly decrease inflammation and erythema.