فهرست مطالب

جامعه شناسی آموزش و پرورش - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 15، بهار و تابستان 1400)

نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 15، بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/05
 • تعداد عناوین: 37
|
 • علیرضا قربانی*، سمانه یازرلو صفحات 1-14
  هدف

  مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی پسر متوسطه دوم گرگان انجام شد.

  روش شناسی:

   روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل 2700 دانش آموز بود که 330 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های سبک هویت یابی برزونسکی (1989)، خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (1982) و نگرش به بزهکاری پویا (1388) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون با نرم افزار  SPSS , Lisrel  استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش بین سبک هویت یابی با نگرش مثبت به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار (96/0-=R)، بین سبک های هویت یابی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار (73/0=R) و بین خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار (71/0-=R) به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که سبک های هویت یابی و خودکارآمدی می توانند مقداری از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی نماید.(96/0 =β). معادلات ساختاری نیز نشان داد مدل برازش خوبی از داده های دنیای واقعی داشته و تاثیر متغیر خودکارآمدی در مولفه های نگرش به بزهکاری تایید شده و برازش معنی دار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از سبک های هویت یابی و خودکارآمدی در کاهش نگرش به بزهکاری استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نگرش به بزهکاری، سبک های هویت یابی، خودکارآمدی، دانش آموزان
 • مریم قادری شیخی آبادی، سیروس قنبری* صفحات 15-25
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با خلاقیت با میانجی گری یادگیری سازمانی بود.

  روش شناسی:

   این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش تمامی معلمان مدارس متوسطه شهر کرمانشاه به تعداد 5900 نفر و نمونه آماری تعداد 360 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و خلاقیت مقیمی (1388) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آماری و نرم افزارهای آماری SPSS وLISREL  استفاده شد. در تحلیل توصیفی داده ها از جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی (نما، میانه و میانگین)، شاخص های پراکندگی (انحراف معیار و واریانس) استفاده شد. در آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تاییدی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که رهبری تحول آفرین دارای اثر مثبت (2532/0) و معنادار بر خلاقیت در سطح 05/0 می باشد. یادگیری سازمانی دارای اثر مثبت (08/0) و معنادار  بر خلاقیت در سطح 05/0 می باشد. رهبری تحول آفرین به واسطه یادگیری سازمانی (0432/0) و مقدار تی (12/2) دارای اثر مثبت و معنادار بر خلاقیت در سطح 05/0 می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، بکارگیری سبک رهبری تحول آفرین در سازمان، یادگیری سازمانی و خلاقیت کارکنان را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، یادگیری سازمانی، خلاقیت
 • علیرضا تجری، سامره شجاعی*، محمودرضا مستقیمی، فریدون آزما صفحات 26-37
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی در معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور انجام گرفت.

  روش شناسی:

  این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش گرندد تیوری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید و معلمان  مقطع متوسطه اول بودند که به روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای) انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با اساتید و معلمان به صورت فردی و گروهی انجام گرفت که این مصاحبه ها بر اساس شاخص هایی نظیر نوع مدرسه (دولتی و غیردولتی)، جنس، تحصیلات و سن جمع آوری شدند. در این تحقیق از روش سیستماتیک که به استراوس و کوربین نسبت داده می شود برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

   طی این پژوهش معلوم شد موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی نزد معلمان با مقوله های تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی، عدالت سازمانی، ویژگی های سازمانی معلمان، برنامه های راهبردی آموزش و پرورش، احترام مرتبط است. نظریه زمینه ای اصلی بر آمده از تحلیل یافته های پاسخگویان (الگویی از رفتار شهروندی آموزشی) در معلمان با نیازهای اقتصادی نشانگر این موضوع هستند که حقوق و مزایای دریافتی تاثیرات مستقیمی بر روی میزان بروز رفتارهای شهروندی آموزشی معلمان دارد. وجود احساس عدالت سبب می شود حداقل وضع موجود حفظ گردد و هر قدر این احساس بیشتر شود انگیزه فرد برای کار و تلاش افزایش می یابد. همچنین معلمان علاقمند میزان بیشتری از رفتار شهروندی آموزشی را از خود بروز می دهند. از آنجایی که معلمان متعهد این رفتار را مبتنی بر ارزش های متعهدانه و تکالیف خود قلمداد می کنند و بر این اساس از خود رفتار شهروندی آموزشی مناسبی نشان می دهد. 

  بحث و نتیجه گیری:

  بر اساس یافته های پژوهش معلمان برای کسب قدرت و پایگاه اجتماعی نیاز به احترام متقابل دارند. معلمانی که دارای این نیاز هستند به دنبال آموزش و یادگیری و یاددهی بوده و تمایل دارند محیط آموزشی را تحت کنترل خود داشته باشند.

  کلیدواژگان: رفتارشهروندی سازمانی، رفتار شهروندی آموزشی، نیاز اقتصادی، عدالت سازمانی
 • سید فرید میرنظامی، بهروز قاسمی*، احمد ودادی، منصوره علیقلی صفحات 38-50
  هدف

  این مقاله با هدف شناسایی شاخص های رقابت پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور انجام گرفت.

  روش شناسی:

   این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه گرایانه و به روش قیاسی-استقرایی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی بود. جامعه آماری شامل اساتید بازاریابی و مدیران شبکه بانکی ایران بود. برای نمونه گیری از روش غیر احتمالی و هدفمند استفاده شد و در نهایت 12 نفر از خبرگان مذکور در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری داده های پژوهش از روش فراترکیب و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. پس از شناسایی مقوله ها به روش فراترکیب، از پرسشنامه ای مبتنی بر روش دلفی استفاده گردید برای شناسایی مقوله های زیربنایی رقابت پذیری و با تاکید بر آموزش منابع انسانی در صنعت بانکداری از روش فراترکیب استفاده شد. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی به اعتبارسنجی نتایج پرداخته شد. تجزیه و  تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای MaxQDA و MatLab انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد شاخص های اصلی رقابت پذیری مبتنی بر صنعت بانکداری عبارتند از: مدیریت دانش سازمانی، آموزش و توسعه سرمایه های انسانی، مدیریت تجربه مشتری، بازارگرایی، ارزش ویژه برند، ساختار بانک، مدیریت تغییرات، رضایت مندی و وفاداری مشتریان، آمیخته بازاریابی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت مالی. این شاخص ها براساس 45 گویه قابل پایش و سنجش بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش شناسایی شاخص های رقابت پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور، بستری جهت رقابت سالم ایجاد میکند و در نهایت باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، نظام بانکی، آموزش سرمایه های انسانی
 • نرگس شریعتمداری، علاالدین اعتماد اهری*، اصغر شریفی صفحات 51-62
  هدف

  هدف این پژوهش طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بود.

  روش شناسی : 

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 1419 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 302 نفر محاسبه شد که این افراد با روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای با رعایت نسبت حجم مناطق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته رهبری عدالت محور با 63 آیتم استفاده که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان و روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن با روش های آلفای کرونباخ و ترکیبی تایید شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که رهبری عدالت محور دارای شش بعد شرایط علی (با دو مولفه عوامل سازمانی و عوامل نگرشی)، پدیده محوری رهبری عدالت محور (با چهار مولفه الگوهای رفتاری و ویژگی های اخلاقی، حمایت از طریق ارتباطات دوجانبه، تقویت رفتار اخلاقی و تصمیم گیری)، راهبردها و اقدامات (با دو مولفه تحقق پاداش از طریق عملکرد و تحقق اهداف از طریق پاداش)، شرایط مداخله گر (با سه مولفه تفاوت های مدیران، تفاوت های کارکنان و تغییرات مدیران)، شرایط زمینه ای (با دو مولفه عوامل تشویق کننده رفتارهای عادلانه و عوامل تهدیدکننده رفتارهای عادلانه) و پیامدها (با سه مولفه پیامدهای مربوط به مدارس، پیامدهای مربوط به کارکنان و پیامدهای مربوط به مدیران) بود. همچنین، نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل رهبری عدالت محور دارای برازش مناسبی بود و مولفه های هر یک از ابعاد بر بعد مربوط به خود و همه ابعاد بر رهبری عدالت محور اثر معنادار داشتند (05/0>P).

  بحث و نتیجه گیری:

   با توجه به یافته ها، برنامه ریزی برای استفاده از مدل رهبری عدالت محور جهت بهبود مدیریت مدارس ضروری است. در نتیجه، مسیولان و برنامه ریزان می توانند از مدل رهبری عدالت محور جهت بهبود عملکرد مدیران استفاده نمایند و برای آنها دوره های ضمن خدمت در قالب کارگاه های آموزشی برگزار نمایند.

  کلیدواژگان: رهبری عدالت محور، مدیریت، مدیران، مدارس ابتدایی
 • دانیال سلیمانی*، نازنین خوشبخت، فاطمه طهماسبی بلداجی صفحات 63-72
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان براساس هوش هیجانی و اجتناب تجربی بود.

  روش شناسی :

   روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل داددند که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 150 نفر دانشجو بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد (زرگر، 1385)، پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ (1990) و پرسشنامه اجتناب تجربی (هیز و همکاران، 2004)  بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار spss20 در دو بخش توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل آماری نشان داد تاثیر متغیر هوش هیجانی و مولفه های آن در معادله رگرسیونی معنادار بود (01/0> p). همچنین بین اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد همبستگی مثبت معنادار وجود داشت (01/0> p).

  بحث و نتیجه گیری: 

  داده های پژوهش حاضر نشان داد دانشجویانی که هوش هیجانی پایینی دارند، آمادگی به اعتیاد بالاتری را نسبت به دانشجویانی که هوش هیجانی بالاتری داشتند از خود نشان دادند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، اجتناب تجربی، آمادگی به اعتیاد، دانشجویان
 • پروانه کهریزی*، بتول فقیه آرام، علیرضا صادقی، امیرحسین مهدی زاده، حسن شعبانی صفحات 73-87
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب تدریس چند فرهنگی برای استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه انجام شد.

  روش شناسی:

   در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و روش تحقیق مصاحبه بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل متخصصین برنامه درسی، روانشناسان تربیتی وجامعه شناسان  و مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و مبانی نظری جدید داخلی و خارجی بود. روش نمونه گیری از جامعه افراد مذکور از نوع گلوله برفی بود و حجم نمونه با رسیدن به اشباع نظری به 27 نفر رسید و بر اساس روش نمونه گیری ملاک محور  19 منبع مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل متخصصین برنامه درسی، روانشناسان تربیتی و وجامعه شناسان  و استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه بود که از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 280 نفر به دست آمد. گردآوری داده ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد و یافته های کیفی با روش تحلیل مضمون و به وسیله نرم افزار  MaxQDA حاصل شد. گردآوری داده ها در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. جهت اعتبار یابی این الگو در بخش کمی از روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل عاملی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده نشان دادند که الگوی تدریس چند فرهنگی از 10 بعد و 29 مولفه تشکیل شده اس که بر این اساس ابعاد به دست آمده شامل اهداف (ادراکی اخلاقی رفتاری)، محتوا (سازماندهی، روش های ارایه) تدریس فعالیت های آموزشی و تجربیات یادگیری (رفتار آموزشی روش تدریس نقش و وظایف مدرس ویژگی های تدریس چند فرهنگی پیامدهای تدریس چند فرهنگی)؛ ادراک استادان از تدریس چند فرهنگی (دامنه ی تفکرمدرس انعطاف پذیری مدرس سیاست های کلان نظام آموزشی نیروی انسانی مفهوم عملی و نظری تدریس چند فرهنگی)، ارزشیابی (انواع و اصول)، گروه بندی (  توجه به همگنی گروه،نا همگنی گروه، توجه به تفاوت های فرهنگی تعداد اعضای گروه، توجه به جنسیت، توجه به سن، توجه به تفاوت های فردی)؛ موانع و مشکلات (ساختاری عملکردی)؛ ویژگی های زمان و مکان (ویژگی های فیزیکی، تجهیزات ، مدت زمان)؛ مواد و منابع یادگیری (ویژگی ها و انواع منابع)؛ ملاک های فعالیت های یادگیری (چالش ها و نقاط قوت) (که مقدار همه ی آنها بالاتر از مقدار ملاک (3%)  بوده است) شناسایی شد

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد کرمانشاه ازاعتبار مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: طراحی الگو، اعتبار یابی، تدریس چند فرهنگی، مدرسان، دانشگاه آزاد
 • زهرا امینی، فریبا حنیفی* صفحات 88-100
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش آموزان دوره ابتدایی بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشد اخلاقی بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 12 نفر از آنها با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 377 نفر آنها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند.یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد که عوامل موثر بر رشد اخلاقی دارای 88 مفهوم، 20 عامل و 6 مقوله بود که مقوله ها و عامل ها شامل محیط زندگی و نحوه تربیت (با سه عامل نقش محیط خانواده در رشد اخلاقی، نقش محیط آموزشی در رشد اخلاقی و نقش گروه همسالان در رشد اخلاقی)، استدلال های اخلاقی (با سه عامل استدلال های شناختی، استدلال های عاطفی و استدلال های روانی- حرکتی)، فضای حمایتی (با سه عامل برخورداری خانواده و مربیان از دانش علمی، استفاده از مشوق ها و توجه به مسایل معنوی)، آسیب های روانی، اجتماعی و آموزشی (با چهار عامل آسیب های ناشی از ویژگی های شخصیتی و روانی، آسیب های ناشی از استفاده غیرصحیح از رسانه ها، آسیب های ناشی از مشکلات خانوادگی و آسیب های ناشی از کارکردهای آموزشی)، ایجاد شناخت (با سه عامل مسئولیت پذیری، توانمندسازی و الگوپذیری) و فضایل اخلاقی (با چهار عامل نوع دوستی، کرامت انسانی، قانون مداری و توان تصمیم گیری) بودند. یافته های بخش کمی نشان داد که بین میانگین همه عوامل با میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر برنامه ریزی برای بهبود رشد اخلاقی دانش آموزان ضروری است. بنابراین، متخصصان و برنامه ریزان حوزه تعلیم وتربیت می توانند با توجه به مقوله ها و عامل های این پژوهش برنامه هایی جهت بهبود رشد اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی طراحی و اجرا کنند.

  کلیدواژگان: رشد اخلاقی، دانش آموزان، نوع دوستی
 • پریسا تجلی*، زهرا تقی زاده شیده، زهره صادقی افجه صفحات 101-110

  هدف:

   پژوهش حاضر با هدف مدل یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان انجام شد.

  روش شناسی:

   این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 350 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. علاوه بر فرم اطلاعات جمعیت شناختی، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004)، جو مدرسه (لی و همکاران، 2017)، کیفیت زندگی (وار و شربورن، 1992) و خودتنظیمی (بوفارد و همکاران، 1995) استفاده شد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-22 و LISREL-8.8 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدل اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان برازش مناسبی داشت. همچنین، جو مدرسه بر خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار، کیفیت زندگی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار و خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما کیفیت زندگی بر خودتنظیمی اثر معناداری نداشت (05/0>p). دیگر نتایج نشان داد که جو مدرسه با میانجی گری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر معناداری نداشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  طبق نتایج، برای بهبود اشتیاق تحصیلی دانش آموزان می توان از طریق ارتقای جو مدرسه، کیفیت زندگی و خودتنظیمی آنان اقدام کرد.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، جو مدرسه، کیفیت زندگی، خودتنظیمی، دانش آموزان
 • الهام هادی پور، مجتبی معظمی*، غلامعلی احمدی صفحات 111-120
  هدف

  هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم و تربیت بود.

  روش شناسی : 

  نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون انگیزه معلمان در فرایند تعلیم وتربیت و خبرگان و پژوهشگران در رشته های علوم تربیتی شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه پژوهش طبق اصل اشباع نظری 15 نفر بود که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل فیش برداری از اسناد و متون و مصاحبه با خبرگان و پژوهشگران بود. داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA-2020 تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که ابعاد و مولفه های ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم وتربیت 86 شاخص، 8 مفهوم و 3 بعد داشت. بعد سازمانی دارای سه مولفه مدیریت و همکاران، شرایط محیط کاری و سیستم ارزیابی عملکرد، بعد اجتماعی دارای سه مولفه روابط اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و منزلت اجتماعی معلم و بعد فردی دارای دو مولفه ویژگی های شخصی و اهداف غیرمادی معلمان بود.

  بحث و نتیجه گیری: 

  با توجه به ابعاد و مولفه های شناسایی شده برای ارتقای انگیزه معلمان در فرایند تعلیم وتربیت، برنامه ریزی جهت بهبود انگیزه معلمان از طریق ارتقای مولفه های مولفه مدیریت و همکاران، شرایط محیط کاری، سیستم ارزیابی عملکرد، روابط اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، منزلت اجتماعی معلم، ویژگی های شخصی و اهداف غیرمادی معلمان ضروری است.

  کلیدواژگان: ارتقای انگیزه، معلمان، تعلیم وتربیت
 • مجید قدمی*، نگار روستا، حسین کشاورز افشار، قدسی احقر صفحات 121-132
  هدف

   هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران بود.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری قرارگرفتند. در این پژوهش گروه آزمایش اول 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه آموزش مشاوره گروهی گشتالت درمانی و گروه آزمایش دوم 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه آموزش مشاوره گروهی واقعیت درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی (1989)  بود.داده ها به وسیله روش تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار SPSS نسخه 22، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مشاوره گروهی واقعیت درمانی تاثیر بیشتری نسبت به گشتالت درمانی بر سبک های هویت داشت. واقعیت درمانی با تاکید بر آزادی انسان و رفتار مسیولانه، به ترغیب دانش آموزان به شناسایی ارزش هایشان و تعیین اهداف، اعمال، موانع و در نهایت تعهد به انجام اعمال در راستای دستیابی به هویت تلاش می کند. بنابراین مشاوره گروهی واقعیت درمانی روشی موثر در سبک های هویت دانش آموزان است.  (001/0˃p).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش بین گروه آزمایش اول مشاوره گروهی گشتالت درمانی، گروه آزمایش دوم واقعیت درمانی و گروه گواه در سبک های هویت تفاوت معنی دار وجود دارد

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، گشتالت درمانی، واقعیت درمانی، سبک های هویت، دانش آموزان
 • محمدرضا اردلان*، فرزانه سلطانقلی، جمال عبدالملکی صفحات 133-143
  هدف

  هدف پژوهش بررسی اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی گری عدالت سازمانی  در مدارس بود.

  روش شناسی:

   روش مطالعه توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان قروه در سال 1399 به تعداد 339 نفر بودند که از این جامعه بر مبنای جدول مورگان نمونه ای به حجم 181 نفر  با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران تروینو و هریسون (2005)، پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و نیهوف (1993) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996) استفاده شد. در پژوهش حاضر مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری اخلاقی (89/0)، عدالت سازمانی (92/0) و سلامت سازمانی (90/0) بود. مقادیر GFI تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه رهبری اخلاقی(92/0)، عدالت سازمانی (93/0) و سلامت سازمانی (92/0) بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار LISREL10.30 استفاده شد.

  یافته ها

  رهبری اخلاقی مدیران دارای اثر (61/0) با مقدار معناداری (61/7) بر سلامت سازمانی مدارس و اثر (62/0) با مقدار معناداری (79/6) بر عدالت سازمانی بود. عدالت سازمانی دارای اثر (27/0) با مقدار معناداری (63/3) بر سلامت سازمانی مدارس بود. رهبری اخلاقی مدیران بواسطه عدالت سازمانی دارای اثر غیرمستقیم (167/0) با مقدار معناداری (22/3) بر سلامت سازمانی مدارس بود.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش رهبری اخلاقی مدیران و عدالت سازمانی دارای رابطه مثبت و معنادار با سلامت سازمانی مدارس است.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، مدیران، عدالت سازمانی، سلامت سازمانی
 • احسان حسین پور، حمیدرضا معتمد*، پری مشایخ صفحات 144-159
  هدف
  با توجه به نقش و اهمیت آموزه های اسلامی در بهبود اثربخشی و عملکرد سازمانی، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه های اسلامی انجام شد.روش شناسی : نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون فضیلت سازمانی بر اساس آموزه های اسلامی و خبرگان و صاحب نظران این حوزه (اساتید دانشگاهی علوم انسانی و مدیریت و اساتید حوزه علمیه و علوم اسلامی) بودند که طبق اصل اشباع نظری 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با کمک فیش برداری از اسناد و متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری شدند؛ به طوری که روایی مصاحبه ها با روش مثلث سازی مناسب ارزیابی و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 86/0 برآورد شد. همچنین، برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که فضیلت سازمانی بر اساس آموزه های اسلامی شش مضمون سازمان دهنده شامل ندای فطرت (با شش مضمون پایه)، مردم گرایی (با هفت مضمون پایه)، اعتقادات دینی (با هشت مضمون پایه)، صفات اخلاقی (با هفت مضمون پایه)، تعهد شغلی (با شش مضمون پایه) و مدیریت اسلامی (با شش مضمون پایه) داشت. با توجه به مضامین، مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه های اسلامی طراحی شد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به مدل فضیلت سازمانی بر اساس آموزه های اسلامی، برنامه ریزی جهت ارتقای فضیلت سازمانی از طریق مضامین سازمان دهنده و پایه ضروری است. بنابراین، متخصصان و برنامه ریزان سازمان ها می توانند از طریق بهبود مضامین این پژوهش گام موثری در جهت بهبود فضیلت سازمانی و عملکرد و اثربخشی سازمان بردارند.
  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، آموزه های اسلامی، تحلیل مضمون
 • معصومه کرپی، فتاح ناظم*، صمد کریمی زاده صفحات 160-173
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران» بود.

  روش شناسی: 

  حوزه پژوهش حاضر ترکیبی بود که در بخش کمی از روش زمینه یابی از نوع همبستگی و در بخش کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و متخصصین بودند که مشتمل بر مدیران، کارشناسان، متولیان و مشاورین حوزه تجاری سازی دانش در حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران بود. برای انتخاب حجم نمونه در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه به تعداد 385 نفر و در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی نمونه به تعداد 18 نفر انتخاب شد، که گردآوری اطلاعات تا زمان اشباع ادامه یافت. ابزار گرد آوری داده ها شامل چک لیست، فهرست وارسی و پرسش نامه محقق ساخته بود، پس از گرد آوری داده ها با استفاده از رویکرد سیستمی استراوس و کوربین در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 72 مفهوم و 15 مقوله استخراج گردید که از بین آن ها مقوله تجاری سازی دانش در حوزه سلامت به عنوان مقوله مرکزی و 14 مورد دیگر اجزای نظریه داده بنیاد پژوهش را تشکیل دادند و درنهایت با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، در دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران یک عوامل موثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت تدوین شد. سپس مدل جامع پیشنهادی ارایه شده در مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 20،Lisrel8.8 و SmartPLS.03 مورد آزمون و تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها:

   نتایج یافته ها حاکی از این بود که تمامی متغیرهای احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب موردتوجه قرار گیرند، مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ تر از 0.3 به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تایید شد. درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تایید گردید.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، تجاری سازی دانش سلامت، نظریه پردازی داده بنیاد
 • مهین نوری نوخندان، محمد کریمی*، محمود قربانی، احمد زنده دل صفحات 174-184

  هدف:

   پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش و پرورش انجام شد.

  روش شناسی: 

   این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیران و معاونان نواحی هفت گانه آموزش و پرورش شهرمشهد و دربخش کمی کارکنان آموزش و پرورش نواحی هفت گانه شهر مشهد درسال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی 30نفر بودند که طبق اصل اشباع نظری باروش نمونه گیری دردسترس انتخاب و دربخش کمی 257نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با روش های فیش برداری، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند که روایی صوری و سازه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بالاتراز 80/0بدست آمد. داده های بخش کیفی با روش دلفی و داده های بخش کمی با شاخص های آمار توصیفی و معادلات ساختاری درنرم افزارهای SPSS-26 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های بخش کیفی نشان داد که عدالت سازمانی دارای 4 مولفه توزیعی (4زیرمقیاس)، رویه ای (3زیرمقیاس)، تعاملی (2زیرمقیاس) و زبانی (2زیرمقیاس) و ارزش های فرهنگی اخلاقی دارای چهار مولفه ارزش های فرهنگی (3زیرمقیاس)، رهبری اخلاقی (4زیرمقیاس)، اخلاق حرفه ای (3زیرمقیاس) و جو اخلاقی (2زیرمقیاس) بود. یافته های بخش کمی نشان داد که مولفه های هردو عامل تایید شد، زیرمقیاس ها و مولفه ها بر مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش های فرهنگی اخلاقی اثر معناداری داشتند و مدل دارای شاخص های برازندگی مناسبی بود.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، مدل نهایی افزایش عدالت سازمانی بارویکرد ارزش های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش و پرورش طراحی شد که این مدل می تواند برای متخصصان آموزش و پرورش تلویحات کاربردی داشته باشد و ازآن جهت بهبود سازمان آموزش و پرورش بهره ببرند.

  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، ارزش های فرهنگی اخلاقی، کارکنان، آموزش وپرورش، مشهد
 • حمید رضایی*، مهسا زمانی صفحات 185-192
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و  رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی معلمان تربیت بدنی استان گلستان انجام شد.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد، جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان با حجم 1840 نفر بود که از بین آنها 318 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی _ مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزه مدیریت تصویر سازی چوی و همکاران (2015)، آوای کارکنان زهیر و اردوگان (2011) ، خودکارآمدی بتز (2004) و خود نظارتی چوی و همکاران (2015) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری) با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود داشت لیکن بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خود نظارتی رابطه معنی داری وجود نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش متغیر انگیزه مدیریت تصویرسازی، رفتار آوا را تبیین و پیش بینی می نماید یعنی افزایش انگیزه مدیریت تصویرسازی معلمان، باعث افزایش رفتار آوا آنان می شود و برعکس.

  کلیدواژگان: انگیزه مدیریت تصویر سازی، خودکارآمدی، خود نظارتی، رفتار آوا، معلمان تربیت بدنی
 • اعظم جعفرزاده، اصغر سلطانی*، بدرالسادات دانشمند صفحات 193-206
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربه زیسته اعضای هیات علمی از راهبردهای تعامل استاد - دانشجو در محیط های دانشگاهی بود.

  روش شناسی:

   روش پژوهش پدیدارشناسی بود که طی آن ادراکات و فهم اعضای هیات علمی از تعامل با دانشجویان بررسی گردید. جامعه آماری شامل همه اعضایهیات علمی دانشکده های علوم و فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 81 نفر بود. با نمونه گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری، 18 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از طریق بررسی عمیق پژوهش های انجام شده در موضوع تعامل استاد - دانشجو، سوالات مصاحبه تهیه گردید و مصاحبه ها به شکل نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از شیوه کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که شرایط شکل گیری تعامل استاد - دانشجو، شامل عوامل زمینه ساز و افزایش دهنده تعامل مانند درک موضوع درسی توسط دانشجو، برگزاری ساعات رفع اشکال و وجود انگیزه در استاد و دانشجو، و عوامل کاهش دهنده تعامل مانند ماهیت تیوری دروس، سطح علمی پایین دانشجو، حجم بالای کار عملی و تحقیقاتی، زمان محدود و عدم اعتماد به نفس دانشجو بودند. نتایج همچنین نشان داد که راهبردها و روش های تعامل با دانشجو شامل راهبردهای عام، شرایط مدار و دانشجومدار بودند. علاوه بر این، پیامدهای اتخاذ راهبردهای تعامل استاد - دانشجو نیز شامل پیامدهای مبتنی بر دانشجو مانند تاثیرات علمی، شخصیتی، اجتماعی، شغلی، و همچنین پیامدهای مبتنی بر استاد مانند کسب تجربه، به روز شدن اطلاعات و دانش استاد، احساس رضایت درونی، و دریافت بازخورد برای شناسایی نقاط قوت و ضعف بودند.

  بحث و نتیجه گیری:

   نتایج حاصل دلالت های مهمی برای برنامه ریزان درسی آموزش عالی در راستای بهبود زمینه های تعامل استاد - دانشجو دارد. بر این اساس لازم است که از محتوای تعاملی با ماهیت عملی و مشارکتی، و شیوه های تدریس مبتنی بر راهبردهای تعاملی مختلف استفاده شود و برای دسترسی بیشتر دانشجو به استاد از طریق فعالیت های خارج از کلاس و فراهم آوردن فرصت ارتباط بیشتر دانشجو با استاد در سطحی شخصی تر برنامه ریزی گردد.

  کلیدواژگان: تعامل استاد - دانشجو، اعضای هیات علمی، دانشجو، دانشگاه
 • اسد حجازی* صفحات 207-216
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش تعلل ورزی دانشجو معلمان پردیس های دانشگاه فرهنگیان شهر تهران انجام شد.

  روش شناسی:

   روش پژوهش نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش، از بین تمامی دانشجو معلمان پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران که در سال تحصیلی  1398-99 در پردیس ها این دانشگاه مشغول تحصیل بودند؛  با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای، بعد از غربالگری دانشجو معلمان دارای تعلل وری بالا و پایین، تعداد30 نفر گزینش و از طریق روش تصادفی ساده به دو گروه 15 نفری دردو گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تعلل ورزیسالامون و راتبلوم (1984) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از شاخصه آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و به منظور پاسخگویی به فرضیه های تحقیق از آزمون های آمار استنباطی شامل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج «تحلیل کوورایانس» نشان داد؛ آموزش مهارت های یادگیری خودتنظیمی تاثیر معنی داری بر کاهش تعلل ورزی دارد. همچنین میانگین نمره تعلل ورزی درفعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشجو معلمان در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون به ترتیب برابر با (53/28)، (80/23) و (40/37) بود و در مرحله پس آزمون مقدار آن به ترتیب (33/15)، (26/14) و(86/25) رسیده است، یعنی الگوی آموزشی مهارت های یادگیری خودتنظیمی تاثیر معنی داری بر کاهش تعلل ورزی در فعالیت های آموزشی مستمر و پایانی پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشجو معلمان پردیس های دانشگاه فرهنگیان شهر تهران داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  داده های پژوهش حاضر نشان داد، با بکارگیری و آموزش خودتنظیمی می توان تعلل ورزی دانشجومعلمان را کاهش داد.

  کلیدواژگان: تعلل ورزی، خودتنظیمی، دانشجو معلمان، مهارتهای یادگیری
 • جمشید عدالتیان شهریاری*، فرزاد قاسم زاده، محمود محمدی صفحات 217-229
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی با رویکرد آمیخته انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و مدارک و خبرگان بین المللی شدن آموزش عالی دانشگاه پیام نور واحد بین الملل گرجستان بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانشجویان دانشگاه مذکور در سال تحصیلی 99-1398 بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 350 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته (47 گویه ای) استفاده شد که شاخص های روانسنجی آنها تایید شدند. داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و حداقل مربعات جزیی در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که در فرایند بین المللی شدن آموزش عالی، شرایط علی شامل مولفه های فرهنگی و اجتماعی و مولفه های اقتصادی، شرایط زمینه ای شامل مولفه های زیرساخت مالی، امکانات و تجهیزات و مولفه های سیاسی، شرایط مداخله گر شامل مولفه های اداری و مولفه های پشتیبانی و خدماتی، راهبردها شامل مولفه های سازمانی و مولفه های دانشگاهی و پیامدها شامل مولفه های ارتباطات بین المللی و مولفه های آموزشی و درسی بودند. همچنین، فرایند بین المللی شدن آموزش عالی برازش مناسبی داشت و شرایط علی بر بین المللی شدن آموزش عالی، بین المللی شدن آموزش عالی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها اثر معنادار داشت (05/0p <).بحث و نتیجه گیری: با توجه نتایج پژوهش حاضر، برنامه ریزی جهت بین المللی کردن آموزش عالی ضروری است که برای این منظور بهره گیری از مولفه های شناسایی شده می تواند موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: بین المللی شدن، آموزش عالی، رویکرد آمیخته
 • الناز ایمان زاده، محمدرضا اسماعیلی*، رضا نیک بخش صفحات 230-240
  هدف

  پژوهش حاضر، به بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر تربیت حرکتی دانش آموزان با نقش مداخله ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال پرداخت.

  روش شناسی:

   روش پژوهش آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را 706 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب در نیم سال تحصیلی اول 97-1396 تشکیل دادند که از این بین 30 نفر با توجه به ارزیابی های اولیه و به صورت هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20) و کنترل (20 نفر)گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، برنامه آموزش گروهی مهارت حل مسئله را در 12 جلسه تمرین 65 دقیقه ای در هر هفته یک جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی ابعاد تربیت حرکتی ولفگانگ و گلیکمن (1986) استفاده شد. برای جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکوا) با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری 001/0 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، استفاده از سبک های مختلف مدیریت کلاس در تمام ابعاد تربیت حرکتی (شناختی، عاطفی، آمادگی جسمانی و مهارتی) معنی دار است. تمام ابعاد تربیت حرکتی تفاوت معناداری با سبک مداخله گرا وجود دارد، ولی تفاوت زیادی با سبک عدم مداخله گرا ندارند. همچنین سبک مدیریت کلاس تعامل گرا می تواند به همراه ارایه راهبرد حل مسئله اثربخش ترین سبک مدیریت کلاس باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش آموزش مهارت حل مسئله راهبردی کوتاه مدت، کارآمد و بی ضرر است که با هدف قرار دادن توانایی شناختی دانش آموزان می تواند آنها را در برابر یادگیری مهارت بسکتبال توانمند سازد.

  کلیدواژگان: سبک های مدیریت، ابعاد تربیت حرکتی، راهبرد یاددهی- یادگیری، حل مسئله، معلم
 • سیده زهرا نبوی زاده، علی اصغر ماشینچی*، سید احمد هاشمی، صدیقه محمدجانی صفحات 241-253
  هدف

   هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران و مقایسه ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای منتخب بود.

  روش‌ شناسی: 

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان ارزشیابی توصیفی در سال 1399 بودند که با توجه به ملاک‌های ورود به مطالعه تعداد 30 نفر طبق اصل اشباع نظری و با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.

  یافته‌ ها: 

  یافته‌ها نشان داد که عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران دارای 129 مفهوم و 10 مولفه در 2 بعد نیروی انسانی و برنامه‌درسی بود. نیروی انسانی چهار مولفه توانایی معلمان، عوامل انگیزشی، عوامل ساختاری و عوامل مربوط به دانش‌آموزان و برنامه‌درسی شش مولفه برنامه‌درسی چندبعدی، تناسب برنامه‌درسی با امکانات، تناسب برنامه‌درسی با نیازهای فرد و جامعه، محتوی برنامه‌درسی، انعطاف‌پذیری برنامه‌درسی و رضایت دانش‌آموزان از برنامه‌درسی داشت. در نهایت، ارزشیابی توصیفی ایران با کشورهای آلمان و انگلیس مقایسه و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن بیان شد.

  بحث و نتیجه‌گیری: 

  با توجه به نتایج این مطالعه، برای پیاده‌سازی موفق ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ایران باید به نیروی انسانی و برنامه‌درسی توجه ویژه‌ای شود و از طریق بهبود مفاهیم مربوطه به دنبال ارتقای آنها بود.

  کلیدواژگان: پیاده سازی موفق، ارزشیابی توصیفی، نظام آموزش ابتدایی
 • سپیده پرسش، علیرضا قاسمیزاد*، پری مشایخ صفحات 254-265
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رشد حرفه ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون چاپی درباره رشد حرفه ای معلمان و مدیران در پایگاه های اطلاعات علمی بین سال های 2019-2000 بودند که با توجه به ملاک های مورد نظر تعداد 52 مورد با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شد. داده ها پس از جمع آوری با روش فیش برداری به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که رشد حرفه ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین 206 مضمون پایه، 53 مضمون سازمان دهنده و 16 مضمون فراگیر شامل ویژگی های معلمان، انگیزه معلمان، برنامه رهبری، گروه معلمان، گروه آموزشی، تخصصی- حرفه ای، رشد حرفه ای، مسایل و مشکلات معلمان، عوامل مدرسه، شرایط محیطی- آموزشی، شرایط محیطی- کلان، درگیری معلمان در فعالیت های حرفه ای، ارشادگری، شبکه سازی، راهبردهای آموزشی و پیامدهای فردی داشت. همچنین، مضامین جهانی رشد حرفه ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی شامل 20 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر شامل مولفه های جهانی و هشت مضمون فراگیر ارشادگری، شبکه سازی، رهبری، تخصصی- حرفه ای، گروه آموزشی، گروه رهبران، راهبردهای آموزشی و پیامدها بود.نتیجه گیری: با توجه به مضامین شناسایی شده، برنامه ریزی برای رشد حرفه ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی ضروری است که برای این منظور می توان شرایط بهبود مضامین را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: رشد حرفه ای، معلمان، مدیران، آموزش ابتدایی
 • زهرا شاهرودی، روح الله سمیعی*، محمدباقر گرجی صفحات 266-276
  هدف
  هدف این پژوهش طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده بنیاد بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع اکتشافی و با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. جامعه پژوهش خبرگان رشته های مدیریت آموزشی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی آموزش وپرورش استان گلستان در سال تحصیلی 1399 بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری 20 نفر برآورد که با توجه به ملاک های ورود به مطالعه با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر نظریه استراوس و کوربین (1998) در نرم افزار NVivo تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که اصطکاک سازمانی در آموزش وپرورش دارای 87 مفهوم و 20 مقوله فرعی در 6 مقوله اصلی شامل راهبردهای ضعیف سازمان (شرایط علی)، اصطکاک سازمانی (پدیده محوری)، فشارهای روانی در محیط کار (شرایط مداخله گر)، عوامل درون سازمانی (شرایط زمینه ای)، رفتارهای ضدشهروندی سازمانی (کنش ها) و تنبلی سازمانی (پیامدها) بود. راهبردهای ضعیف سازمان به عنوان شرایط علی شامل ساختار سازمانی معیوب، ضعف در مدیریت منابع انسانی و ضعف در مدیریت استراتژیک، اصطکاک سازمانی به عنوان پدیده محوری شامل بی خیالی کاری، وقت کشی کاری، نبود حس مسئولیت، حماقت عملکردی و ناهمگونی مدیریت نیروی کار، فشارهای روانی در محیط کار به عنوان شرایط مداخله گر شامل تمرکز کنترل و قدرت، فشار عصبی در محیط کار و بی اعتمادی در سازمان، عوامل درون سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای شامل ضعف در ارزشیابی عملکرد، ناکارآمدی سیستم اداری، بی توجهی به پیشرفت کاری کارکنان و نابرابری مالی و مادی، رفتارهای ضدشهروندی سازمانی به عنوان کنش ها شامل رفتارهای ضدارزشی و سیاست زدگی و تنبلی سازمانی به عنوان پیامدها شامل کاهش بهره وری سازمانی، ناکارآمدی مدیریت سازمان و تمایل به ترک شغل بودند. در نهایت، الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش وپرورش طراحی شد.بحث و نتیجه گیری: الگوی اصطکاک سازمانی پژوهش حاضر می تواند برای متخصصان و برنامه ریزان آموزش وپروش به عنوان الگویی مناسب جهت کاهش اصطکاک سازمانی از طریق مقوله های شناسایی شده مورد بهره برداری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اصطکاک سازمانی، آموزش وپرورش، نظریه داده بنیاد
 • مریم مومنی، حسن صائمی*، علی اصغر بیانی، مریم صفری صفحات 277-286
  هدف
   هدف این پژوهش بررسی بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن بود.روش : مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی و خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و مدیران آموزشی موفق استان گلستان در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه پژوهش شامل 27 سند مکتوب و 19 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و مدیران آموزشی موفق بودند که طبق اصل اشباع نظری و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل فیش برداری از اسناد و متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود. داده ها با روش تحلیل محتوا در نرم افزار MAXQDA-2020 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که بسترهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن شامل سه مقوله اصلی، پنج مقوله فرعی و 14 مفهوم بود که مقوله های اصلی شامل انسانی (با دو مقوله فرعی خودتنظیمی و برون تنظیمی)، اجتماعی (با دو مقوله فرعی بسترسازی محیطی و حمایت جامعه) و مدیریتی (با یک مقوله فرعی سابقه مدیریتی) بودند. همچنین، راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن شامل چهار مقوله اصلی، هفت مقوله فرعی و 16 مفهوم بود که مقوله های اصلی شامل توسعه مدیریت (با دو مقوله فرعی فعالیت های عمومی و فعالیت های تخصصی)، پتانسیل های فردی (با دو مقوله فرعی روانشناختی و انسانی)، محیطی و سیاسی (با دو مقوله فرعی دیدگاه جامعه و نگاه حاکمیتی) و اعتبارات (با یک مقوله فرعی سرمایه گذاری مالی) بودند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر و با استفاده از بسترهای و راهبردهای شناسایی شده می توان زمینه را برای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن فراهم کرد.
  کلیدواژگان: بسترها، راهبردها، توانمندسازی، ارتقاء، مدیران آموزشی
 • نوشا هژبرنژاد، امیرحسین محمودی*، فاطمه حمیدی فر، محمدنقی ایمانی صفحات 287-298
  هدف
  هدف از این پژوهش شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود.
  روش شناسی: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت استعداد بودند که بعد از انجام مصاحبه 13 اشباع نظری صورت گرفت. در ضمن مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاه ها در سال 1398 به صورت کدهای توصیفی، تفسیری و انتخابی انجام شد و تعیین روایی از دو طریق انجام شد: 1- توسط 4 خبره سوالات مصاحبه برازش شد 2- فرایند مصاحبه توسط دو همکار بررسی شد برای تعیین پایایی از فرمول کوپای کوهن (0.533) بدست آمد که نشان از پایایی بالا داشت. . برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی ابعاد و مولفه ها استفاده شد. برای روش دلفی از نرم افزار SPSS25 استفاده شد
  یافته ها: با توجه به مصاحبه های انجام شده در نهایت در اینفرایند 385 کد اولیه استخراج گردید. با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین مرحله، در نهایت 11 مولفه اصلیکه مدیریت استعداد را تعریف می کنند به همراه 5 درون مایهاصلی(که بسیاری در بخش ادبیات پژوهش بدست آمده بودند) و در نهایت 67 شاخص و همچنین 4 بعد فرعی به عنوان ابعاد فیلترینگ(صافی) و برای آنها 8 مولفه که هر کدام را تعریف می کنند
  بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که (بعد نظام جدب استعداد، نظام ارتقاء استعداد، نظام حفظ استعداد، نظام توسعه و آموزش و نظام ارزیابی و کشف استعداد) به عنوان ابعاد اصلی مدیریت استعدادشناسایی شد و همچنین در 2 راند دلفی مولفه های مورد ارزیابی برای تعیین روایی و پایایی قرار گرفت که در راند اول 23 شاخص حذف و در راند دوم 44 شاخص نهایی با ضریب کندال 0.654 مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، کارکنان مرکزی، تحلیل مضمون، دانشگاه آزاد اسلامی
 • فرشته رستگار، جمال صادقی*، علیرضا همایونی، وحید فلاح صفحات 299-309
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، مدل یابی روابط ساختاری کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی با میانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان متوسطه اول شهرستان ساری بود.
  روش
  این پژوهش همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول در پایه نهم شهرستان ساری در سال 1398 بودند.280 دانش آموز به عنوان حجم نمونه بدین صورت که ابتدا از بین تمامی12 مدسه شامل دولتی 8 مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و در مرحله دوم 10 کلاس (30 نفر) به صورت تصادفی از بین تمامی کلاس ها با توجه به معیارهای ورودی و رعایت ملاحظات اخلاقی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری شامل پرسشنامه های درگیری تحصیلی زرنگ (1391)، پرسشنامه کنش های اجرایی نجاتی (2013)، پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS-18 و Amos-23 و روش های آماری توصیفی وآمار استنباطی در سطح معناداری 99/0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کنش های اجرایی با درگیری تحصیلی با میانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی ارتباط داشت (987/0=AGFI، =042/0RSMEA). از طرفی رابطه مستقیم معناداری بین عدم تحمل بلاتکلیفی و کنش های اجرایی(34/0- r= ،01/0>p) و درگیری تحصیلی (31/0- r= ،01/0>p) مشاهده شد. همچنین بین کنش های شناختی و درگیری تحصیلی همبستگی مستقیم معناداری(34/0 r= ،01/0>p) وجود داشت. به طور کلی مدل برازش شده نشان داد اثرات مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم 83 درصد از متغیر درگیری تحصیلی توسط عدم تحمل بلاتکلیفی و کنش های اجرایی قابل تبیین می باشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، کنش های شناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی با درگیری تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه اول در ارتباط بود.
  کلیدواژگان: کنش های اجرایی، درگیری تحصیلی، عدم تحمل بلاتکلیفی
 • معصومه شریفی، ناصر عباس زاده*، حمید شفیع زاده صفحات 310-318
  هدف
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم انجام شد.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان مدیریت استعداد شهر تهران در سال 1400- 1399 بودند که از میان آنان طبق اصل اشباع نظری 16 نفر با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 62/0 بدست آمد. داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار  MAXQDA 2020 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم شامل 17 مفهوم، 6 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی بود. مقوله های اصلی شامل ساختار مدرسه (با دو مقوله فرعی سیستم پاداش دهی و قدردانی از تلاش های معلمان و شرایط استخدامی و اصول اخلاقی در فرایند آن)، ماموریت و چشم انداز شفاف مدرسه (با دو مقوله فرعی تدوین برنامه استراتژیک و تدوین مشخص اهداف، رسالت ها، ارزش ها و چشم اندازها) و قوانین، مقررات و سیاست گذاری ها (با دو مقوله فرعی انعطاف پذیری در فرایندهای انتخاب و جذب معلمان مستعد و برداشتن محدودیت های ادامه تحصیل معلمان) بودند.نتیجه گیری: با توجه به عوامل موثر شناسایی شده بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم، برنامه ریزی جهت ارتقای مدیریت استعداد آنان ضروری است که آن از طریق بهبود عوامل شناسایی شده محقق می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، معلمان، متوسطه دوم
 • مهشاد عرفانی خانقاهی، حسینعلی بهرام زاده، هادی سعیدی صفحات 319-331
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بود.

  روش شناسی

  رویکرد پژوهش حاضر آمیخته(کیفی- کمی) و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی بود. مشارکت کنندگان بخش کیفی، اعضای هییت علمی دانشگاه در دانشگاه آزاد خراسان رضوی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. متون مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون و با نرم‌افزار Maxqda تحلیل شدند. جامعه آماری در بخش کمی کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد خراسان رضوی (10 واحد) به تعداد 1092 نفر در سال 1398 بودند که حجم نمونه 284 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای بود که مطابق یافته‌های کیفی تدوین شد و روایی آن به شکل صوری و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری- تفسیری با نرم‌افزار MICMAC جهت تدوین الگوی مفهومی و برای اعتبارسنجی الگو از معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart pls استفاده شد.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در 7 مولفه(شایستگی ارتباطی انسانی، شایستگی ادراکی، شایستگی مدیریتی، شایستگی حرفه‌ای، شایستگی اعتقادی و ارزشی، شایستگی فردی و شایستگی سازمانی) و 47 شاخص قابل طبقه‌بندی است. نتایج معادلات ساختاری با رویکرد Smart pls نیز نشان داد مجموعه متغیرهای الگو توانستند به میزان 75/0 واریانس شایستگی را پیش بینی کنند. برازش کلی مدل نیز 37/0=GOF حاصل شد که نشان دهنده مطلوبیت کلی مدل است.

  بحث و نتیجه‌گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت در الگوی ارایه شده، مولفه‌ شایستگی اعتقادی- ارزشی متغیر بنیادی است که بر سایر سطوح شایستگی‌ اثرگذار است، لذا توجه به این شایستگی برای انتخاب مدیران دانشگاه آزاد اسلامی قابل توجه است.

  کلیدواژگان: الگوی شایستگی، شایستگی اعتقادی، شایستگی حرفه ای، مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
 • پروین بنیادی، رضا ساکی *، سیف الله فضل اللهی قمشی صفحات 332-341
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش انجام شد.

  روش‌شناسی

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل اسناد و مدارک تعالی منابع انسانی و خبرگان آموزش‌وپرورش استان البرز در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 15 نفر در نظر گرفته شد که با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری که روایی آن را روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن از طریق ضریب توافق بین دو کدگذار 84/0 محاسبه شد. در نهایت، داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.

  یافته ‌ها

  یافته‌ها نشان داد که تعالی منابع انسانی در معلمان مقطع ابتدایی دارای 79 کد باز، 41 کد محوری و 19 کد انتخابی بود. کدهای انتخابی شامل مدیریت و رهبری پشتیبان، تامین امکانات و نیازهای دوره ابتدایی، ارتباط موثر و روابط انسانی معلم، فرهنگی بالنده مدرسه، انگیزه شغلی، باور و نگاه به نقش معلم، رضایت شغلی، حقوق و رفاه، دانش و مهارت فناورانه، ویژگی‌های فردی، فضای مجازی، دانش تخصصی و مهارت‌های فردی دوره ابتدایی، استراتژی‌های آموزشی و بالندگی، نقش ذینفعان (دانش‌آموزان و اولیا)، جذب و تربیت افراد شایسته، ارتقای کیفیت ارزشیابی، سیاست‌های سازمانی تسهیل‌کننده، شایستگی‌های شغلی معلم و مهارت پژوهشی معلم بودند.

  بحث و نتیجه‌گیری

  بر اساس یافته های پژوهش عوامل موثر شناسایی‌شده تعالی منابع انسانی در معلمان مقطع ابتدایی برای متخصصان آموزش‌ و پرورش تلویحات کاربردی دارد و آنان می‌توانند جهت بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان عوامل شناسایی‌شده را ارتقاء ببخشند.

  کلیدواژگان: تعالی، منابع انسانی، معلمان، مقطع ابتدایی، آموزش وپرورش
 • امیرمسعود رستمی *، حسن احدی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی، فریبرز درتاج صفحات 342-352
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه های روان شناختی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول انجام شد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با پیگیری دو ماهه و در نظر گرفتن دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398، تشکیل دادند. 30 نفر نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سرمایه های روان شناختی لوتانز(PCQ) بود. گروه آزمایش طی 8 جلسه 120 دقیقه ای در 4 هفته مداوم، تحت آموزش صلح قرار گرفته و گروه کنترل، نیز هیچ گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-22 استفاده شد

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اجرای آموزش صلح در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مولفه های چهارگانه سرمایه روان شناختی را در دانش آموزان پسر به صورت معنادار تحت تاثیر قرار داده است . همچنین نتایج فوق در مرحله پیگیری در مقایسه با مرحله پس آزمون تفاوت چندانی نشان نداشت و براین اساس چنین نتیجه گیری شد که آموزش صلح به دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول، سرمایه های روان شناختی را در آنان به صورت پایدار افزایش می دهد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت آموزش صلح بر افزایش سرمایه های روانشناختی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول، پیشنهاد می شود، این آموزش ها در برنامه درسی یا فوق برنامه دانش آموزان در پایه ها و دوره های مختلف تحصیلی گنجانده شود و نیز معلمان و اولیای مدرسه با شرکت در کارگاه های آموزشی، با این مفاهیم و اهمیت و ضرورت پرداختن به آنها در محیط مدرسه و کلاس های درس آشنا شوند.

  کلیدواژگان: آموزش صلح، سرمایه های روانشناختی، دانش آموزان
 • فاطمه واشقانی فراهانی، کاوه تیمورنژاد *، محمد بامنی مقدم صفحات 353-365
  هدف

  هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل چابکی سازمان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران بود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر ، از منظر بعد زمانی، مقطعی بود. در این تحقیق با بررسی10نفر از اساتید و متخصصان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، متغیرهای موثر شناسایی گردید این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد، از نوع تحقیقات مقطعی انجام شد که این داده‎ها در خلال چند هفته جمع ‎آوری شد. در این پژوهش از نرم افزار Maxqda جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی و نظریه پردازی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تعداد201کد باز از میان 543مفهوم شناسایی شده است. 20مقوله اصلی و49مقوله فرعی شامل اختیار سازمانی، بهبود مستمر،پویایی سازمانی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی، تغییر و تحول سازمانی، تقویت مدیریت استراتژیک سازمان، توسعه و توانمندسازی، جو سازمانی، زیرسیستم های مدیریت سازمان، سیستم های اطلاعاتی کارآمد سازمان، شایستگی نیروی انسانی، شرایط اقتصادی مدیریت سازمان، محیط اجتماعی- فرهنگی، محیط جهانی فناوری، محیط سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان مدیریت سازمان، محیط سیاسی مدیریت سازمان، مدیریت چابک سازمان، هماهنگی استراتژیک بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده می بایست با تاکید بر توانایی ها و مهارت های فنی کارکنان سازمان سعی شود اطلاعات و دانش به‌روز، در اختیار کارکنان قرار داده شود در این راستا باید دوره های آموزشی مناسب برای کارکنان در نظر گرفته شود و سطح توانایی افراد افزایش یابد تا بتوانند دانش های جدید خارجی را به موقع تشخیص و ثبت نمایند.

  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، انعطاف پذیری، پاسخگویی، سرعت
 • شادی احدی فر، سیمین حسینیان *، سمیرا وکیلی، سوگند قاسم زاده صفحات 366-375
  هدف

  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی نمایش خلاق بر تنظیم شناختی هیجاندر نوجوانان تیزهوش پرخاشگر بود.

  روش پژوهش: در این مطالعه شبهآزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان تیزهوش دختر که در مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران مشغول به تحصیل هستند تشکیل دادند. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس بود. تعداد نمونه برابر با 30 نفر (15 نفر در گروه شاهد و 15 نفر در گروه آزمایش) بود. ابتدا پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری (1992) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2001) تکمیل شد. سپس نوجوانان به تصادف به دو گروه آزمایش و شاهد گمارش شدند. گروه آزمایش طی 12 جلسه در برنامه نمایش خلاق شرکت کردند. پس از اتمام جلسه دوازدهم، و 1 ماه پس از آن (به منظور بررسی ماندگاری برنامه درمانی) پرسشنامه ها مجددا توسط آزمودنیهای هر دو گروه تکمیل شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تنظیم شناختی هیجان گروه آزمایش پس از مداخله در مقایسه با گروه شاهد به طور معنادار)01/0(p< افزایش یافت.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که برنامه درمانی نمایش خلاق روش مداخله مناسبی برای بهبود تنظیم شناختی هیجان است، بنابراین میتوان از این برنامه برای ارتقاء سلامت نوجوانان تیزهوش پرخاشگر استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نمایش خلاق، شناخت هیجان، تیز هوش، پرخاشگر
 • قربانعلی اصغری، رضا یوسفی سعیدآبادی*، ام کلثوم غلامحسین زاده صفحات 376-398
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه ای معلمان جهت ارایه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران بود.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش تحلیل محتوا و در رویکرد کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، مدیران ارشد و خبرگان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، معلمان مدارس آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 33567 نفر تشکیل می دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران تعداد 380 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب مقطع تحصیلی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که: متغیر ارادت شغلی دارای دو بعد «سازمانی و فردی» است. بعد سازمانی دارای شش مولفه (جو سازمان، عدالت سازمان، سیستم پاداش، امنیت شغلی، پشتیبانی مدیریت، فرهنگ سازمان) و بعد فردی دارای سه مولفه (تعهد به کار، انگیزه شغلی و احساس مثبت نسبت به کار) می باشد

  نتیجه گیری

  تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه ای معلمان در آموزش و پرورش استان مازندران مثبت و معنادار می باشد و ارادت شغلی مدیران بیشترین تاثیر را بر اخلاق حرفه ای معلمان دارد. همچنین مدل ارایه شده دارای برازش مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: ارادت شغلی، عملکرد آموزشی و پرورشی، اخلاق حرفه ای
 • زهرا امامی خطبه سرا، حسین مهدیان*، ابوالفضل بخشی پور صفحات 399-412
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  بود  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه 7 شهر مشهد در سال تحصیلی 1399بود. تعداد 45 نفر که در متغیر وابسته دارای نمره پایین تر بودند و مایل به شرکت در جلسات آموزشی بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه(هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. به فاصله یک هفته از اجرای پیش آزمون در مورد هر سه گروه، یکی از گروه های آزمایش در معرض متغیر مستقل آموزش سرزندگی تحصیلی و گروه دوم آزمایش در معرض آموزش سرمایه روانشناختی قرار گرفت و گروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد و سپس از همه گروه ها پس آزمون گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی ریو (2013) استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی تفاوت های بین گروهی از تحلیل واریانس اندازه های مکرر چندمتغیره و تک متغیره عاملی با در نظر گرفتن عامل درون گروهی(آزمون) و بین گروهی (عضویت گروهی) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی باعث افزایش درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر می شود. نتایج نشان داد که بین اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر درگیری تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش سرزندگی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر افزایش درگیری تحصیلی موثر هستند و تفاوتی بین میزان اثربخشی آنها وجود ندارد.

  کلیدواژگان: آموزش سرزندگی تحصیلی، آموزش سرمایه روانشناختی، درگیری تحصیلی، دانش آموزان دختر
 • احسان احمدی سرخونی، محمدعلی چیت ساز*، نبی الله ایدر صفحات 413-430
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان انجام گردید.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نوع کمی و به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه مددجویان و افرادی بودند که از کمیته امداد خدمات حمایتی در شهرستان های میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد دریافت می کردند. مجموعا تعداد کل افراد شاغل در کمیته امداد شرق استان هرمزگان 191 نفر بودند که بر اساس جدول استاندارد مرگان تعداد 123 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS-V23تحلیل شد

  یافته ها

  نتایج نشان داد؛ سنت گرایی بر توسعه نیافتگی تاثیر مثبت دارد. نبود فرهنگ ریسک پذیری بر توسعه نیافتگی تاثیر مثبت دارد. نهادینگی فرهنگ وابستگی بر توسعه نیافتگی تاثیر مثبت دارد. تقدیرگرایی مزمن بر توسعه نیافتگی تاثیر مثبت دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود کمیته امداد زمینه حضور تشکل های غیردولتی توانمندسازی نظیر سمن ها و سازمان های غیردولتی در محیط موردمطالعه را فراهم سازد.

  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، توسعه نیافتگی، ارزش های توسعه ای، موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه
 • سید مهدی حسینی نژاد* صفحات 431-438
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی انجام گرفته است.

  روش شناسی: 

  روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و جامعه آماری آن شامل معلمان مدارس علوی در شهر تهران به تعداد 112 نفر است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت استعداد تاثیر معناداری بر جانشین پروری در معلمان دارد و حفظ استعداد این رابطه را میانجی می کند.

  نتیجه گیری

  امروزه مدیریت استعداد به موضوعی بسیار مهم و کلیدی در حوزه منابع انسانی تبدیل شده است و سازمان ها دریافته اند که جذب و نگهداشت بهترین افراد می تواند مزیت رقابتی اصلی محسوب شده و نقش موثری در ارتقای عملکرد افراد داشته باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، حفظ استعداد، جانشین پروری، استخدام
 • محمدعلی نیک بخش*، سعید اسماعیلی صفحات 439-456

  یکی از روش های ایجاد این دیدگاه شهروند محور و شکل گیری مردم سالاری، ایجاد پل ارتباطی بین شهروندان و دولت برای مشارکت دادن شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری است. بنابراین اصل مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری یک پدیده مطلوب است، اما مشخص نیست که چگونه می توان زمینه را برای ایجاد چنین شرایطی فراهم کرد. از همین رو در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته شد. پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین در حوزه مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی، بر اساس مطالعات صورت گرفته، 16 عامل موثر شناسایی گردید. سپس این مولفه ها در قالب سه مرحله پرسشنامه دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت. با عنایت به تحلیل سه راند دلفی، 1 مولفه در سایر مولفه ها ادغام شد و 5 مولفه نیز حذف گردید و در نهایت 15 مولفه مورد تایید خبرگان قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظرات کارشناسانه 80 نفر از خبرگان و متخصصان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دسته بندی و بررسی آماری عوامل پرداخته شد و تحلیل نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، نشان داد که می توان 15 مولفه را ذیل 5 عامل دسته بندی کرد. عوامل اصلی شناسایی شده شامل ارتباط و کانال های ارتباطی، حمایت از نمایندگان و منتخبان شهروندان، تنظیم قوانین و مقررات، تشویق و ایجاد انگیزه در شهروندان و اصلاحات در ساختار دولتی بود.

  کلیدواژگان: شهروند محور، مردم سالاری، فرآیند خط مشی گذاری
|
 • Alireza Ghorbani *, Samaneh Yazrloo Pages 1-14
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the relationship between identity identification styles and self-efficacy with delinquency attitudes in high school students in Gorgan.

  Methodology

  The research method was descriptive and correlational. The statistical population consisted of 2700 students, of which 330 students were selected by simple random sampling using the Brzonsky (1989) style identification questionnaire, Scherer and Maddox general self-efficacy questionnaire (1982) and dynamic delinquency attitude. (2009) answered. Correlation coefficient and regression with SPSS and Lisrel software were used to analyze the data.

  Findings

  Based on the research findings, there is a negative and significant relationship between identification style with a positive attitude towards delinquency (R = -0.96), a positive and significant relationship between identification styles with self-efficacy (R = 0.73) and a negative relationship between self-efficacy and delinquency attitude. And significant (R = -0.71) was obtained. The results of regression analysis indicated that identity and self-efficacy styles can predict some variance of positive attitude towards delinquency (β = 0.96). Structural equations also showed that the model had a good fit from real world data and the effect of self-efficacy variable on the components of delinquency attitude was confirmed and the fit was significant.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, identity and self-efficacy styles can be used to reduce attitudes toward delinquency.

  Keywords: Attitude to Delinquency, Identity Styles, self-efficacy, students
 • Maryam Ghaderi Sheykhee Abadi, Siroos Ghanbari * Pages 15-25
  Purpose

  The aim of this research was to study the relation of transformational leadership to creativity through organizational learning mediation.

  Methodology

  This research was descriptive and correlation studies. This research population were all the teachers of high schools in Kermanshah city (5900), that a sample in 360 people size were chose by simple random sampling and Morgan’s table. The research instrument was three standard questionnaires of Transformational Leadership Bass and Avilio (2000), Nifeh Organizational Learning (2001) and Moqimi Creativity (2009). Statistical techniques and statistical software SPSS and LISREL were used to analyze the data. In descriptive analysis of the data, frequency distribution tables, central indices (Mode, Median and Mean), dispersion indices (Standard deviation and Variance) were used. Pearson correlation coefficient and confirmatory path analysis were used to test the research hypotheses.

  Findings

  The findings showed that transformational leadership has a positive effect (0/2532) and significant effect on creativity at 0/05 level. The organizational learning has a positive effect (0/08) and significant effect on creativity at 0/05 level. The transformational leadership through organizational learning (0.0432) and t value (2.12) has positive and significant effect on creativity at the 0.05 level.

  Conclusion

  Therefore, applying transformational leadership style in organization enhances organizational learning and employee creativity.

  Keywords: Transformational Leadership, Organizational learning, creativity
 • Ali Reza Tajari, Samereh Shojaee *, MahmoudReza Mostaghimi, Fereydoon Azma Pages 26-37
  Purpose

  The aim of this study was to identify and categorize the barriers and challenges of educational citizenship behavior in junior high school teachers in the northern provinces of the country.

  Methodology

  This research was conducted with a qualitative approach and with grounded theory method. The statistical population of this study included all junior high school teachers who were selected by snowball method (chain reference). Data collection was done through interviews with professors and teachers individually and in groups. These interviews were collected based on indicators such as type of school (governmental and non-governmental), gender, education and age. Strauss and Corbyn are attributed to data analysis

  Findings

  During this study, it was found that the barriers and challenges of educational citizenship behavior among teachers are related to the categories of meeting economic and living needs, organizational justice, and organizational characteristics of teachers, strategic education programs, and respect. The main underlying theory derived from the analysis of respondents' findings (a model of educational citizenship behavior) in teachers b. Economic needs indicate that salaries and benefits received have a direct impact on the incidence of teachers' educational citizenship behaviors. Having a sense of justice helps to maintain the status quo, and the greater the sense of motivation, the greater the motivation to work and try. Interested teachers also exhibit greater levels of educational citizenship behavior. Because committed teachers consider this behavior to be based on their committed values ​​and assignments, and accordingly show appropriate educational citizenship behavior.

  Conclusion

  According to research findings, teachers need mutual respect to gain power and social status. Teachers who have this need seek education and learning and tend to control the learning environment.

  Keywords: : Organizational Citizenship Behavior, Educational Citizenship Behavior, Economic Needs, Organizational Justice
 • Seyed Farid Mirnazami, Behrooz Ghasemi *, Ahmad Vadadi, Mansoureh Aligholi Pages 38-50
  Purpose

  This article was conducted with the aim of identifying competitiveness indicators with emphasis on human capital training in the country's banking industry.

  Methodology

  This research was based on empirical philosophy and deductive-inductive method. The present study was an applied-developmental research in terms of purpose and a cross-sectional research in terms of data collection method. Since quantitative and qualitative methods were used in this study, so it was a mixed research. The statistical population of this article included marketing professors and managers of the Iranian banking network. A non-probabilistic and purposeful method was used for sampling and finally 12 of the mentioned experts participated in this study. In this paper, the meta-combined method was used to identify the underlying categories of competitiveness and with emphasis on human resource training in the banking industry. Also, the results were validated using fuzzy Delphi method. Data analysis was performed using MaxQDA and MatLab software.

  Findings

  The results showed that the main indicators of competitiveness based on the banking industry are: organizational knowledge management, training and development of human capital, customer experience management, market orientation, brand equity, bank structure, change management, customer satisfaction and loyalty, knowledge, technology Information and communication and financial management. These indicators can be monitored and measured based on 45 items.

  Conclusion

  According to the research findings, identifying competitiveness indicators with emphasis on human capital education in the country's banking industry, creates a platform for healthy competition and ultimately leads to growth and improvement of the country's economic situation.

  Keywords: Competitiveness, Banking system, Human capital training
 • Narges Shariatmadari, Alaedin Etemad Ahari *, Asghar Sharifi Pages 51-62
  Purpose

  The aim of this research was designing of justice-oriented leadership model in the management of primary schools of Tehran city with a structural equation modeling approach.

  Methodology

  This study in terms of purpose was applied and In terms of implementation method was cross-sectional from type of quantitative. The research population was the primary school managers of Tehran city in the 2019-20 academic years with number of 1419 people, which the sample size based on the Cochran's formula was calculated 302 people who were selected by step stratified sampling method with respect to the volume ratio of areas. To collect data were used from researcher-made questionnaire of justice-oriented leadership with 63-item, which the content validity was confirmed by experts opinion and the construct validity was confirmed by exploratory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha and combined methods. Data were analyzed by exploratory factor analysis and structural equation modeling in SPSS and PLS software.

  Findings

  The results of exploratory factor analysis showed that justice-oriented leadership has six dimensions of causal conditions (with two components of organizational factors and attitudinal factors), central phenomenon of justice-oriented leadership (with four components of behavioral patterns and moral characteristics, support through two-way communication, strengthening moral behavior and decision making), strategies and actions (with two components of achievement of reward through performance and achievement of goals through reward), intervening conditions (with three components of managers differences, staff differences and managers changes), underlying conditions (with two components of factors encouraging fair behavior and factors threatening fair behavior) and consequences (with three components of school-related outcomes, staff-related outcomes and managers-related outcomes). Also, the results of structural equation modeling showed that the justice-oriented leadership model had a good fit and the components of each dimensions on their respective dimensions and all dimensions on justice-oriented leadership had a significant effect (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings, planning is essential to use the justice-oriented leadership model to improve school management. As a result, officials and planners can use the justice-oriented leadership model to improve the performance of managers and hold in-service courses for them in the form of workshops.

  Keywords: Justice-oriented leadership, Management, Managers, primary schools
 • Danial Soleymani *, Nazanin Khoshbakht, Fatemeh Tahmasebi Boldaji Pages 63-72
  Purpose

  The aim of this study was to predict students' readiness for addiction based on emotional intelligence and empirical avoidance.

  Methodology

  The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the present study consisted of all students of Iran University of Medical Sciences who were studying in the academic year 2016-17. The sample size was 150 students who were selected by purposive sampling. The instruments used in this study were the Iranian Addiction Readiness Scale (Zargar, 2006), the Cyber ​​or Schering Emotional Intelligence Questionnaire (1990) and the Experimental Avoidance Questionnaire (Hayes et al., 2004). Data analysis was performed from the implementation of questionnaires through SPSS20 software in two descriptive and inferential sections (Pearson correlation, multiple regressions).

  Findings

  The results of statistical analysis showed that the effect of emotional intelligence variable and its components on the regression equation was significant (p <0.01). There was also a significant positive correlation between experimental avoidance and readiness for addiction (p <0.01).

  Conclusion

  The data of the present study showed that students with low emotional intelligence showed a higher readiness for addiction than students with higher emotional intelligence.

  Keywords: emotional intelligence, Experimental Avoidance, Addiction Readiness, students
 • Parvaneh Kahrizi *, Batoul Faghiharam, Alireza Sadeghi, AmirHosain Mehdizadeh, Hasan Shabani Pages 73-87
  Purpose

  The aim of this study was to design and validate the optimal model of multicultural teaching for teachers of Islamic Azad University of Kermanshah.

  Methodology

  In this study, a mixed exploratory approach (qualitative-quantitative) and interview research method were used. The study population in the qualitative section included curriculum specialists, educational psychologists, sociologists and masters of the Islamic Azad University of Kermanshah and new internal and foreign theoretical foundations. The sampling method was purposeful and snowball type and the sample size reached 27 people after reaching theoretical saturation and 19 sources was studied based on the criterion-based sampling method. The statistical population in the quantitative part included curriculum specialists, educational psychologists ,sociologists and masters of the Islamic Azad University of Kermanshah province. The stratified random sampling method was used and the sample size was 280 based on Cochran's formula. Data were collected in the qualitative part through semi-structured deep interviews and in the quantitative part through a researcher-made questionnaire. Qualitative findings were obtained by content analysis method and MaxQDA software.

  Findings:

   The findings showed that the multicultural teaching model consists of 10 dimensions and 29 components, based on which the obtained dimensions include goals (behavioral, ethical, perception); Content (organization, presentation methods); teaching educational activities and learning experiences (teaching behavior, teaching method, role and tasks of the teacher, features of multicultural teaching, consequences of multicultural teaching); Teachers' perception of multicultural teaching (scope of the teacher's thinking, teacher flexibility, macro-policies of the human resources education system, practical and theoretical concept of multicultural teaching); Evaluation (types and principles); Grouping (attention to group homogeneity, group heterogeneity, attention to cultural differences, number of group members, attention to gender, attention to age, attention to individual differences); Obstacles and problems (functional, structure); Time and place characteristics (physical characteristics, equipment, duration); Learning materials and resources (characteristics and types of resources); Criteria for learning activities (challenges and strengths) (All of which were higher than the criterion (3%)) was identified and led to the design of a favorable model of multicultural teaching for masters of the Islamic Azad University of Kermanshah. In order to validate this model factor analysis and structural equations using Smart PLS3 software were used..

  Conclusion

  Designing a multicultural teaching model for teachers of Kermanshah Azad University has a good reputation.

  Keywords: template design, Validation, multicultural teaching, instructors, Azad University
 • Zahra Amini, Fariba Hanifi * Pages 88-100
  Purpose
  The aim of this research was investigate the pattern of effective factors on ethical growth and determine their status in elementary period students.
  Methodology
  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The study population in the qualitative section was ethical growth experts who according to the principle of theoretical saturation number of 12 people of them were selected by purposive and snowball sampling methods. The study population in the quantitative section was an elementary period students of Tehran city in the academic years of 2019-2020 who according to Cochran's formula number of 377 people of them were selected by multi-stage cluster sampling method. Data were collected by semi-structured interview and researcher-made questionnaire methods and analyzed by open, axial and selective coding and one-sample t-test methods in SPSS-21 software.
  Findings
  The findings of the qualitative section showed that the effective factors on ethical growth had 88 concepts, 20 factors and 6 categories which categories and factors were included of living environment and upbringing (with three factors of role of family environment in ethical growth, role of educational environment in ethical growth and role of peer group in ethical growth), ethical reasoning (with three factors of cognitive reasoning, emotional reasoning and psycho-motor reasoning), supportive environment (with three factors of family and educators have scientific knowledge, use of incentives and attention to spiritual issues), psychological, social and educational injuries (with four factors of injuries due to personality and mental characteristics, injuries due to improper use of media, injuries due of family problems and injuries due of educational functions), create of cognition (with three factors of responsibility, empowerment and modeling) and ethical virtues (with four factors of altruism, human dignity, rule of law and decision-making power). The findings of the quantitative section showed that there were a significant difference between the mean of all factors with the mean of society (p < 0.05.
  Conclusion
  According to the results of the present study, planning is necessary to improve the ethical growth of students. Therefore, specialists and planners in the field of education can design and implement programs according to the categories and factors of this research to improve the ethical growth of elementary period students.
  Keywords: Ethical growth, students, Altruism
 • Parisa Tajalli *, Zahra Taghizadeh Shideh, Zohreh Sadeghi Afjeh Pages 101-110
  Purpose

  Present research was conducted with aim of modeling of academic engagement based on school climate and quality of life with mediated self-regulation in students.

  Methodology

  This study was cross-sectional from type of correlation. The study population was female high school students of Tehran city in the 2019-20 academic years. The research sample was 350 students who were selected by multi-stage cluster sampling method. In addition to the demographic information form, to collect data were used the questionnaires of academic engagement (Fredericks & et al, 2004), school climate (Lee & et al, 2017), quality of life (War & Sherbourne, 1992) and self-regulation (Bouffard & et al, 1995). Data were analyzed by structural equation modeling method in SPSS-22 and LISREL-8.8 software.

  Findings

  The results showed that the mode of academic engagement based on school climate and quality of life with mediated self-regulation in students had a good fit. Also, school climate had a direct and significant effect on self-regulation and academic engagement, quality of life had a direct and significant effect on academic engagement and self-regulation had a direct and significant effect on academic engagement (P<0.05), but quality of life had not a significant effect on self-regulation (P>0.05). Other results showed that the school climate with mediated self-regulation had an indirect and significant effect on academic engagement (P<0.05), but the quality of life with mediated by self-regulated had no significant effect on academic engagement (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results, to improve students' academic engagement can be done by improving their school climate, quality of life and self-regulation.

  Keywords: Academic engagement, school climate, Quality of Life, Self-regulation, students
 • Elham Hadipour, Mojtaba Moazemi *, Gholamali Ahmadi Pages 111-120
  Purpose

  The aim of this research was identify the dimensions and components of promoting teachers' motivation in the education process.

  Methodology

  The type of research based on the purpose was applied and based on the implementation method was exploratory from type qualitative. The research community was the documents and texts of promoting teachers' motivation in the education process and the experts and researchers in the fields of educational sciences of Tehran city in 2019 year. The research sample according to the theoretical saturation principle was 15 people who were selected by purposive non-random sampling method. Information collection tools included taking notes from documents and texts and interview with experts and researchers. Data were analyzed by open, axial and selective coding methods in MAXQDA-2020 software.

  Findings

  The findings showed that t the dimensions and components of promoting teachers' motivation in the education process had 86 indicators, 8 components and 3 dimensions. The organizational dimension had three components of management and coworkers, work environment conditions and performance appraisal system, the social dimension had three components of social relations, social responsibility and social status of the teacher and the individual dimension had two components of personal characteristics and immaterial goals of teachers.

  Conclusion

  According to the identified dimensions and components of promoting teachers' motivation in the education process, planning are essential to improve teachers' motivation by promoting the components of management and coworkers, work environment conditions, performance appraisal system, social relations, social responsibility, social status of the teacher, personal characteristics and immaterial goals of teachers.

  Keywords: Promoting motivation, teachers, education
 • Majid Ghadami *, Negar Rosta, Hosein Keshavarzafshar, Ghodsi Ahghar Pages 121-132
  Purpose

  the aim of this research compare the effectiveness of group counseling with Gestalt therapy and reality therapy on identify style in the first high school students in Tehran.

  Methodology
  Method

  The present study was a quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all female students in the first secondary school of public schools in Tehran in the academic year 2009-2010. 45 people were selected using multi-stage cluster sampling method and randomly divided into three groups of 15 people. In this study, the first experimental group received 10 sessions of 90 minutes of Gestalt therapy group counseling training program and the second experimental group received 10 sessions of 90 minutes of reality therapy group counseling training program and the control group did not receive any treatment. The research tool was Brzonsky (1989) Identity Styles Questionnaire. Data were analyzed by multivariate analysis of variance and Bonferroni post hoc test and SPSS software version 22. 

  Findings

  The results showed that group reality therapy counseling had a greater effect on identity styles than Gestalt therapy. Emphasizing human freedom and responsible behavior, reality therapy seeks to persuade students to identify their values ​​and set goals, actions, barriers, and ultimately a commitment to take action to achieve identity. Therefore, group reality therapy counseling is an effective method in students' identity styles (P˃ 0,001).

  Conclusion

  Based on the research findings, there is a significant difference in identity styles between the first experimental group of Gestalt therapy group counseling, the second experimental group of reality therapy and the control group.

  Keywords: Grouping Counseling, Gestalt Therapy, reality therapy, Identity Styles, students
 • MohammadReza Ardalan *, Farzaneh Soltangholi, Jamal Abdolmaleki Pages 133-143
  Purpose

  The  aim of this study was to investigate the effect of principals' ethical leadership on organizational health mediated by organizational justice in schools.

  Methodology

  The study method was descriptive and correlational studies. The study population was all 339 secondary school teachers in Qorveh city in 2020. From this population, based on Morgan table, a sample of 181 people was selected by simple random sampling method. Data were collected using the Ethics Leadership Questionnaire by Brown et al (2005), the Morman and Niehoff (1993) Organizational Justice Questionnaire, and the Hui and Fieldman (1996) Organizational Health Questionnaire. In the present study, Cronbach's alpha values were Ethical Leadership Questionnaire (0.89), Organizational Justice (0.92) and Organizational Health (0.90). GFI values were confirmatory factor analysis of Ethical Leadership Questionnaire (0.92), Organizational Justice (0.93) and Organizational Health (0.92). Structural equation modeling test using LISREL10.30 software was used to analyze the data.

  Findings

  Ethical leadership, principals had an effect (0.61) with a significant amount (7.61) on the organizational health of schools and an effect (0.62) with a significant amount (6.79) on organizational justice. Organizational justice had an effect (0.27) with a significant amount (3.63) on the organizational health of schools. Ethical leadership Principals due to organizational justice had an indirect effect (0.167) with a significant amount (3.22) on the organizational health of schools.

  Conclusion

  According to the research findings, the moral leadership of principals and organizational justice has a positive and significant relationship with the organizational health of schools.

  Keywords: Ethical leadership, Managers, Organizational Justice, organizational health
 • Ehsan Hosein Poor, Hamidreza Motamed *, Pari Mashayekh Pages 144-159
  Purpose
  Regarded to the role and importance of Islamic teachings in improving organizational effectiveness and performance, the present study was conducted with the aim of presenting an organizational virtuousness model based on Islamic teachings.
  Methodology
  The type of research based on the purpose was applied and based on the implementation method was exploratory from type qualitative. The research population was documents and texts of organizational virtuousness based on Islamic teachings and experts and pundits in this field (university professors of humanities and management and seminary professors and Islamic sciences), which according to the principle of theoretical saturation, number of 30 people of them were selected as the sample by purposive sampling method. Data were collected through take noting from documents and texts and semi-structured interviews with experts; which the validity of interviews was evaluated appropriate by the triangulation method and its reliability calculated 0.86 by the Cohen's Kappa coefficient method. Also, to analyze the data were used from theme analysis method.
  Findings
  The results showed that organizational virtuousness based on Islamic teachings has six organizer themes including voice of nature (with six basic themes), populism (with seven basic themes), religious beliefs (with eight basic themes), moral attributes (with seven basic themes), job commitment (with six basic themes) and Islamic management (with six basic themes). According to the themes, the organizational virtuousness model was designed based on Islamic teachings.
  Conclusion
  According to the organizational virtuousness model based on Islamic teachings, planning to promote organizational virtuousness through organizer and basic themes is necessary. Therefore, experts and planners of organizations can take an effective step to improve organizational virtuousness and organizational performance and effectiveness by improving the themes of this research.
  Keywords: organizational virtue, Islamic Teachings, Content Analysis
 • Masoomeh Korpi, Fattah Nazem *, Samad Karimizadeh Pages 160-173
  Purpose

  The main purpose of this study is "to investigate the factors affecting the commercialization of knowledge in the field of health in Tehran University of Medical Sciences."

  Methodology

  The field of combined research was that in the quantitative part of the field finding method and the type of correlation and in the qualitative part of the data method of the foundation. The statistical population included academic experts and specialists, including managers, experts, trustees and consultants in the field of knowledge commercialization in the field of health of medical universities in Tehran. To select the sample size in the quantitative section using stratified random sampling method, a sample of 385 people and in the qualitative section using the snowball method, a sample of 18 people was selected, which data collection has continued until saturation. Data collection tools including checklists, checklists and researcher-made questionnaires. After collecting data using Strauss and Corbin system approach in three stages of open, axial and selective coding, 72 concepts and 15 categories were extracted. Among them, the category of commercialization of knowledge in the field of health as a central category and 14 other components of data theory formed the research foundation was drafted. Then, the proposed comprehensive model presented in the second stage was tested and analyzed using statistical software SPSS 20, Lisrel 8.8 and SmartPLS.03.

  Findings

  The results indicate that all the variables calculated in the form of the mentioned levels were confirmed as variables that should be considered in the design of the desired model. Also, considering that the absolute value of t-value for all relationships between variables was greater than the critical value of 1.96 and also all factor loads in the standard state was greater than 0.3.

  Conclusion

  Based on the results, none of the relationships were rejected and all variables and relationships were confirmed. Therefore, the initial model of the research was finally approved.

  Keywords: Commercialization, Health Knowledge Commercialization, Data Foundation Theorizing
 • Mahin Nouri Nokhandan, Mohammad Karimi *, Mahmoud Ghorbani, Ahmad Zanddel Pages 174-184
  Purpose

  The aim of this research was designing a model for increasing organizational justice with the approach of cultural ethical values in education staff.

  Methodology

  This study was applied in terms of purpose and combined (qualitative and quantitative) in terms of implementation method. The research population in the qualitative section was the managers and deputies of the weekly districts of Mashhad and in the quantitative section were the education staff of the weekly districts of Mashhad in the 2019-20 academic years. The research sample in the qualitative section was 30 people who were selected according to the principle of theoretical saturation by available sampling method and in the quantitative section were 257 people who were selected by stratified random sampling method. Data were collected by methods of phishing, interviews and researcher-made questionnaire whose face validity and structure were confirmed and its reliability was obtained by Cronbach's alpha method for all dimensions above 0.80. Data of in the qualitative section were analyzed by Delphi method and in the quantitative section were analyzed by descriptive statistical indicators and structural equations in SPSS-26 software.

  Findings

  The findings of the qualitative section showed that organizational justice has four components of distributive (4 subscales), procedural (3 subscales), interactive (2 subscales) and linguistic (2 subscales) and cultural ethical values has four components of cultural values (3 subscales), ethical leadership (4 subscales), professional ethics (3 subscales) and ethical atmosphere (2 subscales). The findings of the quantitative section showed that the components of both factors were confirmed, subscales and components had a significant effect on the model of increasing organizational justice with the approach of cultural ethical values and the model had appropriate fitness indicators.

  Conclusion

  Based on the results, the final model of increasing organizational justice with the approach of cultural ethical values in education staff that this model can have practical implications for education professionals and use it to improve the education organization.

  Keywords: Organizational Justice, cultural ethical values, Staff, education
 • Hamid Rezaei *, Mahsa Zamani Pages 185-192
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the relationship between illustration management motivation and Ava behavior with the modulatory role of self-efficacy and self-monitoring of physical education teachers in Golestan province.

  Methodology

  This was a descriptive-correlational study that was conducted as a survey. The statistical population of the study included physical education teachers in Golestan province with a volume of 1840 people, of which 318 as a sample using Krejcie-Morgan table and sample method. Simple random sampling was selected. To collect the data, Choi et al. (2015) Imaging Management Motivation Questionnaire, Zuhair and Erdogan Staff Voice (2011), Betz Self-Efficacy (2004) and Choi et al. (2015) Self-Supervision Questionnaire were used to collect data. Data analysis was performed using structural equation modeling with Smart PLS software.

  Results

  The results of the analysis showed that there was a significant relationship between image management motivation and Ava behavior. Also, there was a significant relationship between image management motivation and Ava behavior with self-efficacy modulatory role, but there was no significant relationship between image management motivation and Avabehavior with self-regulatory moderation role.

  Conclusion

  Based on the research findings, the variable of motivation of illustration management explains and predicts the behavior of sound, ie increasing the motivation of teachers' illustration management increases their behavior and vice versa.

  Keywords: Illustration Management Motivation, self-efficacy, Self-Monitoring, Ava Behavior, Physical education teachers
 • Azam Jafarzadeh, Asghar Soltani *, Badrosadat Daneshmand Pages 193-206
  Purpose

   The purpose of the present study was to examine the faculty members' lived experience of faculty-student interaction strategies in the academic environments.

  Methodology

   The research method was phenomenology in which the faculty members' perceptions of interaction with students were examined. The statistical population of study consisted of 81 faculty members of the Faculties of Science and Physics of Shahid Bahonar University of Kerman during the 2018-2019 academic year. By purposeful sampling and theoretical saturation procedure, 18 individuals were selected as the sample. Interview questions were prepared through in-depth research on the subject of faculty-student interactionand the interviews were semi-structured. The three-step coding method including open, axial, and selective codingwas used for data analysis.

  Results

   The findings showed that the conditions for the formation of the student-student interaction included the contextual and enhancing factors such as student perception of the subject, holding of debugging hours, motivation in the faculty and student, and reducing factors such as the nature of course theory, the student's low academic level, high volume of practical work, limited time, and lack of self-confidence. The results also showed that student engagement strategies and methods were included general, conditioned, and studentinteraction strategies. In addition, the consequences of adopting faculty-student interaction strategies also includedstudent-centered outcomes such as scientific, personality, social, occupational, as well as faculty-based outcomes such as gaining experience, updating faculty’s information and knowledge, inner satisfaction, and feedback was provided to identify strengths and weaknesses. 

  Conclusion

   The results have important implications for higher education curriculum planners in order to improve the areas of faculty-student interaction. Accordingly, it is necessary to use interactive content with a practical and collaborative nature, and teaching methods based on different interactive strategies, and planning to provide more student access to the faculty through out-of-class activities and provide more opportunities for students to communicate with the faculty members on a more personal level.

  Keywords: Faculty-student interaction, faculty members, Student, University
 • Asad Hejazi * Pages 207-216
  purpose

   The aim of this study was to determine the effectiveness of self-regulated learning skills training on reducing student procrastination on the campuses of Farhangian University in Tehran.

  Methodology

   The research method was quasi-experimental, pretest-posttest with a control group. To conduct the research, among all the student teachers of the campuses of Farhangian University of Tehran province who were studying in the campuses of this university in the academic year 1398-99; Using multi-stage cluster sampling method, after screening student students with high and low procrastination, 30 people were selected and divided into two groups of 15 people in experimental group and control group through simple random sampling method. The Solomon and Roth Bloom (1984) procrastination questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using descriptive statistics including mean and standard deviation and in order to answer the research hypotheses, inferential statistical tests including univariate covariance (ANCOVA) were performed.

  Results

   The results of "analysis of covariance" showed; Self-regulatory learning skills training has a significant effect on reducing procrastination. Also, the mean score of procrastination in educational, research, cultural and social activities of student-teachers in the experimental group in the pre-test stage was equal to (28.53), (23.80) and (37.40), respectively, and in the post-test stage. Its value has reached (15.33), (26.26) and (25.86), respectively, ie the educational model of self-regulated learning skills has a significant effect on reducing procrastination in continuous and final educational, research, cultural and social activities. The student had teachers on the campuses of Farhangian University in Tehran.

  Conclusion

   The data of the present study showed, that by using and self-regulating education, students 'and teachers' procrastination can be reduced.

  Keywords: learning skills, Self-regulation, Student-Teachers, Procrastination
 • Jamshid Edalatian Shahriyari *, Farzad Ghasemzadeh, Mahmood Mohammadi Pages 217-229
  Purpose
  The present study was conducted with the aim of explain and design the process of internationalization of higher education with a mixed approach.
  Methodology
  This study was mixed in terms of practical purpose and method of implementation. The research population was in the qualitative section of documents and international experts on higher education of Payame Noor University, Georgia International Branch. According to the principle of theoretical saturation, 15 of them were selected as the sample by purposive sampling. The research population was a small part of the students of the mentioned university in the academic year of 2009-2010. According to Krejcie and Morgan table, 350 students were selected as a sample by random sampling method. Semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative part and a researcher-made questionnaire (47 items) was used in the quantitative part, and their psychometric indices were confirmed. Data were analyzed by open, axial and selective coding methods and partial least squares in SPSS and Smart PLS software.
  Findings
  The findings showed that in the process of internationalization of higher education, causal conditions included of cultural and social components and economic components, underlying conditions included of financial infrastructure, facilities and equipment components and political components, intervening conditions included of administrative components and support and service components, strategies included of organizational components and academic components and outcomes included of international communication components and educational and curricular components. Also, the process of internationalization of higher education had a good fit and causal conditions on the internationalization of higher education, internationalization of higher education, underlying conditions and intervening conditions on strategies and strategies on outcomes had a significant effect (p < 0.05).
  Conclusion
  According to the results of the present study, it is necessary to plan for the internationalization of higher education, which for this purpose the use of identified components can be effective.
  Keywords: Internationalization, Higher Education, mixed approach
 • Elnaz Eimanzadeh, Mohammadreza Esmaieli *, Reza Nikbakhash Pages 230-240
  Purpose

   The purpose of this study was to, investigating the effectiveness of teacher management styles on students' motor education whith the role of problem-solving teaching-learning strategy intervention in basketball skills.

  Methodology

   The research method was semi-experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population of the study consisted of, 706 seventh grade male and female students of Sarab city, in the first half of the first semester of the first academic year of 2018-2019. During the first half of the first semester, 30 students were selected as the sample of the research according to the preliminary assessments and purposefully. A randomized design was used in two experimental groups (n = 20) and control (n = 20). The experimental group received a one-on-one session in 12 sessions of 65 minutes per week; the control group was placed on the waiting list for two months. The Wolfgang and Glickman (1986) Dimensional Movement Training Questionnaire was used to collect information. To analyze the research data using SPSS software, univariate analysis of covariance (ANOVA) was used at a significance level of 0.001.

  Results

  The results showed that the use of different classroom management styles in all aspects of motor training (cognitive, emotional, physical fitness and skills) is significant. All dimensions of motor training are significantly different from the interventionist style, but not much different from the non-interventionist style. Also, interactive classroom management style can be the most effective classroom management style along with providing a problem solving strategy.

  Conclusion

  Based on the research findings, problem solving training is a short-term, efficient and harmless strategic problem that can empower students to learn basketball skills by targeting their cognitive abilities.

  Keywords: Management styles, Dimensions of Motor Training, Teaching-Learning Strategy, Lroblem Solving, teacher
 • Seyedeh Zahra Nabavizadeh, AliAsghar Machinchi *, Seyed Ahmad Hashemi, Sedigheh Mohammadjani Pages 241-253
  Purpose

  The aim of this study was to identify the factors affecting the successful implementation of descriptive evaluation in the Iranian primary education system and compare descriptive evaluation of Iran with selected countries.

  Methodology

  The present study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of implementation. The research population was descriptive evaluation experts in 1399. According to the inclusion criteria, 30 people were selected as a sample according to the principle of theoretical saturation and with targeted sampling and snowball sampling methods. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed by open, axial and selective coding methods in MAXQDA software.

  findings

  The results showed that the factors affecting the successful implementation of descriptive evaluation in the Iranian primary education system had 129 concepts and 10 components in two dimensions of manpower and curriculum. Manpower had four components: teachers' ability, motivational factors, structural factors and factors related to students and the curriculum. Finally, the descriptive evaluation of Iran was compared with that of Germany and the United Kingdom, and its similarities and differences were expressed.

  Conclusion

  According to the results of this study, for the successful implementation of descriptive evaluation in the Iranian primary education system, special attention should be paid to manpower and curriculum and sought to improve them by improving the relevant concepts.

  Keywords: Successful implementation, descriptive evaluation, primary education system
 • Sepideh Porsesh, Alireza Ghasemizad *, Pari Mashayekh Pages 254-265
  Purpose
  the present study was conducted with the aim of identifying the professional development components of primary education teachers and managers with using themes analysis method.
  Methodology
  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was printed documents and texts about the teachers and managers' professions development in scientific databases between the 2000-2019 years, which according to the inclusion criteria were selected 52 cases as a sample by purposive sampling method. Data after collected by take noting method were analyzed with using open, axial and selective coding by themes analysis method in MAXQDA software.
  Findings
  The findings showed that the professional development of primary education teachers and managers based on the fundamental transformation document had 206 basic themes, 53 organizing themes and 16 comprehensive themes included of teachers' characteristics, teachers' motivation, leadership program, teachers' group, educational group, specialist-professional, professional development, teachers' issues and problems, school factors, environmental-educational conditions, environmental-macro conditions, teachers' involvement in professional activities, guidance, networking, educational strategies and individual consequences. Also, the global themes of professional development of primary education teachers and managers were included of 20 basic themes, 8 organizing themes and 1 comprehensive themes including global components and eight organizing themes of guidance, networking, leadership, specialist-professional, educational group, leaders group, educational strategies and consequences.
  Conclusion
  According to the identified themes, planning is essential for the professional development of primary education teachers and managers, which for this purpose it is possible to provide the conditions for improving themes.
  Keywords: professional development, teachers, Managers, primary education
 • Zahra Shahroudi, Ruhollah Samiei *, Mohammad Bagher Gorji Pages 266-276
  Purpose
  The aim of this research was designing an organizational friction pattern in education of Golestan province with approach of grounded theory.
  Methodology
  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative from type of exploratory and with approach of grounded theory. The research population was experts in the fields of educational management, human resource management and organizational behavior of education in Golestan province in 2020 academic year. The sample size based on the principle of theoretical saturation was estimated 20 people who were selected according to the inclusion criteria by purposive and snowball sampling methods. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed by open, axial and selective coding methods based on Strauss and Corbin (1998) theory in NVivo software.
  Findings
  The results showed that organizational friction in education had 87 concepts and 20 sub-categories in 6 main categories including organization weak strategies (causal conditions), organizational friction (axial phenomena), mental pressure in the workplace (interventionist conditions), internal organizational factors (contextual conditions), organizational anti-citizenship behaviors (actions) and organizational laziness (consequences). The organization weak strategies as causal conditions were included defective organizational structure, weakness in human resource management and weakness in strategic management, organizational friction as axial phenomena were included working indifference, working wasting time, lack of sense of responsibility, functional stupidity and heterogeneity of workforce management, mental pressure in the workplace as interventionist conditions were included concentration of control and power, nervous pressure in the workplace and distrust in the organization, internal organizational factors as contextual conditions were included weakness in performance evaluation, inefficiency of the administrative system, inattention to staff performance and inequality of financial and material, organizational anti-citizenship behaviors as actions were included anti-value behaviors and politicization and organizational laziness as consequences were included reduced organizational productivity, inefficient management of the organization and tendency to leave the job. Finally, organizational friction pattern in education were designed.
  Conclusion
  The organizational friction pattern of the present research can be used by professionals and planners of education as a suitable pattern to reduce organizational friction through the identified categories.
  Keywords: Organizational friction, education, grounded theory
 • Maryam Momeni, Hasan Samei *, Aliasghar Bayani, Maryam Safari Pages 277-286
  Purpose
  the aim of this research was investigate the substrates and strategies of empowerment and promotion the position of female educational managers.
  Methodology
  The present study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was documents and texts of empowerment and promotion the position of educational managers and university experts, senior managers and successful educational managers of Golestan province in 2020-21 academic years. The research sample consisted of 27 written documents and 19 people of academic experts, senior managers and successful educational managers who were selected according to the principle of theoretical saturation and by purposive sampling method. Data collection tools included taking notes from document and text and semi-structured interview with experts. Data were analyzed by content analysis method in MAXQDA-2020 software.
  Findings
  Findings showed that the substrates of empowerment and promotion the position of female educational managers included three main categories, five sub-categories and 14 concepts, which the main categories were included of human (with two sub-categories of self-regulatory and extra-regulatory), social (with two sub-categories of environmental infrastructure and community support) and managerial (with one sub-category of managerial history). Also, the strategies of empowerment and promotion the position of female educational managers included four main categories, seven sub-categories and 16 concepts, which the main categories were included of development of management (with two sub-categories of general activities and specialized activities), individual potentials (with two sub-categories of psychological and human), environmental and political (with two sub-categories of community perspective and governance view) and credits (with one sub-category of financial investment).
  Conclusion
  Based on the results of the present study and using with the identified substrates and strategies can provide the ground for empowerment and promotion the position of female educational managers.
  Keywords: Substrates, Strategies, empowerment, Promotion, educational managers
 • Nosha Hejbarnejad, Amir Hossein Mahmoudi *, Fatemeh Hamidifar, Mohammad Naghi Imani Pages 287-298
  Purpose
  The purpose of this study was to identify the strategic-indigenous components affecting the talent management of the staff of the Central Organization of Islamic Azad University.
  Methodology
  The research method was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population in this study was all experts in the field of talent management, which was done after 13 interviews. In addition, semi-structured interviews with university experts in 2009 were conducted in the form of descriptive, interpretive and selective codes, and the validity was determined in two ways: 1- The interview questions were fitted by 4 experts 2- The interview process by two colleagues To determine the reliability of Cohen's Coupon formula (0.533) was obtained which showed high reliability. . In order to conduct this research, in addition to the documentary study, the content analysis technique with MAXQDA12 software was used to identify the dimensions and components. SPSS25 software was used for Delphi
  method
  Findings
  According to the interviews, 385 initial codes were extracted in this process. With multiple revisions and integration of codes based on similarity and in several stages, finally 11 main components that define talent management along with 5 main themes (many of which were obtained in the research literature section) and finally 67 indicators and also 4 sub-dimensions as filtering dimensions (filters) and for them 8 components that define each
  Conclusion
  The results showed that (dimension of talent absorption system, talent promotion system, talent retention system, development and education system and talent evaluation and discovery system) were identified as the main dimensions of talent management and also in 2 Delphi rounds of case components The evaluation was performed to determine the validity and reliability. In the first round, 23 indicators were removed and in the second round, 44 final indicators were approved with a Kendall coefficient of 0.654.
  Keywords: Talent management, Central Staff, Theme Analysis, Islamic Azad University
 • Fereshteh Rastgar, Jamal Sadeghi *, Alireza Homayouni, Vahid Fallah Pages 299-309
  Purpose
  The aim of this study was to model the structural relationships of executive actions with academic conflict mediated by intolerance of uncertainty in junior high school students in Sari.
  Methodology
  This was a correlational study using structural equation modeling. The statistical population of the study was all female high school students in the ninth grade of Sari city in 1398.280 students as a sample size so that first from all 12 schools, including 8 public schools were selected randomly and in the stage Second, 10 classes (30 people) were randomly selected from all classes according to the entry criteria and observing ethical considerations. Collection tools included the Clever Academic Involvement Questionnaire (2012), the Rescue Executive Action Questionnaire (2013), and the Freeston et al. Uncertainty Intolerance Questionnaire (1994). Data were analyzed using SPSS-18 and Amos-23 software and descriptive and inferential statistical methods at a significance level of 0.99.
  Findings
  The results showed that executive actions were associated with academic engagement mediated by ambiguity intolerance (AGFI = 0.987, RSMEA = 0.042). On the other hand, a significant direct relationship was observed between intolerance of uncertainty and executive actions (r = -0.34, p <0.01) and academic conflict (r = -0.31, p <0.01). There was also a significant direct correlation between cognitive actions and academic engagement (r = 0.34, p <0.01). In general, the fitted model showed that the effects of direct and indirect paths of 83% of the educational engagement variable can be explained by intolerance of uncertainty and executive actions.Based on the research findings, cognitive actions and intolerance of uncertainty were associated with academic involvement of students in junior high school.
  Conclusion
  According to the research findings, cognitive actions and intolerance of uncertainty were associated with academic involvement of students in junior high school. Due to the fact that cognitive actions are multidimensional and acquired variables, the pleasure of learning and effort in academic performance can be increased by improving cognitive and metacognitive strategies. Therefore, educational professionals can influence students' academic engagement and improve their academic performance by teaching cognitive actions and increasing the level of uncertainty tolerance in the form of educational programs.
  Keywords: Executive actions, Academic conflict, Intolerance of uncertainty
 • Masoumeh Sharifi, Nasser Abbaszadeh *, Hamid Shafizadeh Pages 310-318
  urpose: The present research was conducted with the aim of identifying the factors effecting on teachers' talent management of secondary school.
  Methodology
  The present study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was talent management experts of Tehran city in 2020-2021 year, which from them according to the principle of theoretical saturation number of 16 people were selected as a sample by purposive and snowball sampling methods. The data collection tool was a semi-structured interview that its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was obtained 0.62 by the Cohen's Kappa coefficient method. Data were analyzed by open, axial and selective coding methods in MAXQDA 2020 software.
  Findings
  Findings showed that the factors effecting on teachers' talent management of secondary school were included 17 concepts, 6 subcategories and 3 main categories. The main categories were included the school structure (with two subcategories of reward and appreciation system from teachers' efforts and employment conditions and ethical principles in its process), mission and vision clear of school (with two subcategories of editing the strategic program and specify editing the goals, missions, values ​​and perspectives) and laws, regulations and policies (with two subcategories of flexibility in the processes of teacher selection and recruitment and removal of restrictions on teacher continue education).
  Conclusion
  Considering the identified factors effecting on teachers' talent management of secondary school, planning is necessary to promotion their talent management, which is achieved by improving the identified factors.
  Keywords: Talent management, teachers, Secondary School
 • Mahshad Erfani, Hossein Ali Bahramzadeh *, Hadi Saeedi Pages 319-331
  purpose

  The present paper aimed at Presenting the competency model of the managers of Islamic Azad University of Khorasan Razavi.

  Methodology

  This was an applied research with mixed (qualitative-quantitative) approach. Participants of the qualitative part included the faculty members of the Islamic Azad Universities of Khorasan Razavi(10 units), out of which 15 people, selected through purposive sampling, were interviewed. Interview texts were analyzed by content analysis and Maxqda software. Statistical population of the quantitative part included all faculty members (1092 people) of the Islamic Azad Universities of Khorasan Razavi, out of which 284 were selected through random sampling. The research tool was a questionnaire formulated based on the qualitative results, which had face validity and its reliability was obtained by Cronbach’s alpha test. To analyze the data, structural-interpretive equations in MICMAC were used to prepare a conceptual model. Also, structural equations in Smart pls were used to validate the model.

  Findings

  The results showed that the competency of heads and deputies of the Islamic Azad University can be classified into 7 components (human communication competence, perceived competence, managerial competence, professional competence, belief-value competence, personal competence, and organizational competence) and 47 indices. Moreover, the results of structural equations in Smart pls showed that the model’s variable set could predict variance of competency as 0.75. Goodness of fit of the model was 0.37, indicating its overall desirability.

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be concluded that in the presented model, the component of belief-value competence is a fundamental variable that affects other levels of competence, so it is important to pay attention to this competence for selecting managers of Islamic Azad University.

  Keywords: competency model, belief competence, professional competence, Managers of Islamic Azad University
 • Parvin Bonyadi, Reza Saki *, Seifollah Fazlalahi ghomshi Pages 332-341
  Purpose

  Considering to the role of human resource excellence in improving the performance and effectiveness of the organization, the present study was conducted with the aim of identifying the effective factors on human resources excellence in education.

  Methodology

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative, the research population including the documents of human resources excellence and education experts of Alborz province in the 2019-20 academic years. The sample was considered according to the theoretical saturation principle 15 people who were selected by targeted and snowball sampling methods. Data were collected through semi-structured interviews whose validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated through the agreement coefficient between the two coders 0.84. Finally, the data were analyzed by open, axial and selective coding method.

  Findings

  The findings showed that the effective factors on human resources in elementary school teachers had 79 open codes, 41 axial codes and 19 selective codes. The selective codes were included of support management and leadership, providing facilities and needs of elementary school, effective communication and human relations of teacher, growing school culture, job motivation, belief and view of the teacher role, job satisfaction, salary and welfare, technological knowledge and skill, personal characteristics, cyber space, specialized knowledge and individual skills of elementary school, educational and developmental strategies, role of stakeholders (students and parents), attracting and training the qualified people, improving the quality of evaluation, facilitating organizational policies, teacher job competencies and teacher research skill.

  Conclusion

  Based on the research findings, the identified effective factors of human resource excellence in primary school teachers have practical implications for education specialists and they can improve the identified factors to improve the performance and effectiveness of the organization.

  Keywords: Excellence, human resources, teachers, elementary school, education
 • Amirmasoud Rostami *, Hasan Ahadi, Khadijeh Abolmaali Alhoseini, Fariborz Dortaj Pages 342-352
  Purpose

  The aim of this study was to determine the effectiveness of peace education on the psychological capital in male high school students.

  Methodology

  The present study was a quasi-experimental method with a pre-test-post-test design with a follow-up of two months And considering the two experimental and control groups. The statistical population of the study consisted of male high school students in District 3 of Tehran in the academic year 2019-2020. 30 samples were selected by multi-stage cluster sampling method. The data collection tool was the Lutans Psychological Capital Questionnaire (PCQ). The experimental group received peace training in 8 sessions of 120 minutes in 4 consecutive weeks and the control group did not receive any training in this field. For data analysis, repeated measures analysis of variance was used in spss-22 and the above research is significant at the level of 0.01.

  Findings

  The results showed that the implementation of peace education in the experimental group compared to the control group significantly affected the four components of psychological capital in male students. Also, the above results did not show much difference in the follow-up stage compared to the post-test stage, and based on this, it was concluded that peace education for male high school students steadily increases their psychological capital.

  Conclusion

  Considering the positive effect of peace education on increasing the psychological capital of junior high school male students, it is suggested that these trainings be included in the curriculum or extracurricular activities of students in different levels and courses of study. Teachers and parents should be introduced to these concepts and the importance and necessity of addressing them in the school environment and classrooms by participating in workshops.

  Keywords: peace education, Psychological capital, students
 • Fatemeh Vashghani Farahani, Kaveh Teymournejad *, Mohammad Bamani Moghadam Pages 353-365
  Purpose

  The aim of this study was to design and explain the agility model of the organization in Tehran Water and Sewerage Company.

  Methodology

  The present study was cross-sectional in terms of time. In this study, by examining 10 professors and specialists of Tehran Water and Sewerage Company, effective variables were identified. In this research, Maxqda software was used for qualitative data analysis and theorizing.

  Findings

  The results showed that 201 open source codes were identified from 543 concepts. 20 main categories and 49 sub-categories including organizational authority, continuous improvement, organizational dynamics, organizational consequences, individual consequences, group consequences, organizational change, organizational strategic management strengthening, development and empowerment, organizational climate, organizational management subsystems, efficient organizational information systems Manpower competence, economic conditions of organizational management, socio-cultural environment, global technology environment, policy management and macro planning environment of organizational management, political management environment of organization, agile management of organization, strategic coordination.

  Conclusion

  According to the obtained results, by emphasizing on the technical abilities and skills of the employees of the organization, we should try to provide up-to-date information and knowledge to the employees. In this regard, appropriate training courses should be considered for the employees and the level of ability of individuals. Increase so that they can identify and record new foreign knowledge in a timely manner.

  Keywords: organizational agility, flexibility, responsiveness, speed
 • Shadi Ahadifar, Simin Hoseinian *, Samira Vakili, Sogand Ghasemzadeh Pages 366-375
  Purpose

  The aim of this study was to determine the effectiveness of creative drama on cognitive emotion regulation of aggressive gifted adolescents.

  Methods

  In this quasi-experimental study, pre-test-post-test and follow-up design were used. The statistical population of this study consisted of all gifted adolescent girls who are studying in talented schools in Tehran. Sampling method In this study, sampling was available. The number of samples was 30 (15 in the control group and 15 in the experimental group). First, the Bass and Perry Aggression Questionnaire (1992) and the Garnfsky Emotion Cognition Regulation (2001) were completed. Adolescents were then randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group participated in a creative demonstration program for 12 sessions. At the end of the twelfth session, and 1 month after (to evaluate the durability of the treatment program). The questionnaires were completed again by the subjects of both groups. In order to analyze the data, repeated measures analysis of variance was used.

  Results

  The results showed that the cognitive emotion regulation of the experimental group increased significantly (p <0.01) after the intervention compared to the control group.

  Conclusion

  Creative drama therapy program seems to be a good intervention method to improve cognitive emotion regulation, so this program can be used to promote the health of aggressive gifted adolescents.

  Keywords: Creative Demonstration, Emotion Recognition, Intelligence, Aggressio
 • GhorbanAli Asghari, Reza Yousefi Saeedabadi*, OmKulsum Gholam Hosseinzadeh Pages 376-398
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effect of teachers 'job commitment on improving the educational performance of schools and teachers' professional ethics to provide a model in education in Mazandaran province.

  Methodology

  In terms of purpose, this research is an application that was conducted with a mixed approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design. In the qualitative approach, the content analysis method was used and in the quantitative approach, the descriptive survey method was used. The statistical population consisted of 20 people in the qualitative section, senior managers and education experts of Mazandaran province and in the quantitative section, the teachers of education schools in Mazandaran province consisted of 33,567 people. Considering the saturation law, 10 people and in a small part, based on Cochran's formula, 380 people were selected as a statistical sample using stratified random sampling method according to the degree. To collect data, the researcher-made questionnaire of professional devotion with 55 questions, the questionnaire of educational performance Zandi (2013) with 25 questions, the researcher-made questionnaire of educational performance with 12 questions and the questionnaire of professional ethics Kadozir (2002) was used with 25 questions. The face and content validity of the instruments were approved by the supervisors and consultants and their construct validity was calculated with a factor load greater than 0.5 which was approved. And their combined reliability and Cronbach's alpha were also calculated above 0.7, which was confirmed. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equations were used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that the variable of job commitment has two dimensions "organizational and individual". The organizational dimension has six components (organizational climate, organizational justice, reward system, job security, management support, organizational culture) and the individual dimension has three components (commitment to work, job motivation and positive feeling about work) that the organizational dimension With a factor load of 0.977 it has a greater effect and an individual dimension with a factor load of 0.922 has a lower effect.

  Conclusion

  Also, the results of structural equation testing showed that; The effect of principals 'professional devotion on improving the educational performance of schools and teachers' professional ethics in education in Mazandaran province is positive and significant, and principals 'professional devotion has the greatest impact on teachers' professional ethics. Also, the presented model has a suitable fit.

  Keywords: job dedication, educational performance, professional ethics
 • Zahra Emami Khotbesara, Hossein Mahdian *, Abolfazl Bakhshipoor Pages 399-412
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of academic vitality training and psychological capital on the academic engagement of female students.

  Methodology

  This research was a semi-experimental type with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research included all secondary school girls of the 7th district of Mashhad in the academic year of 2020. 45 people who had a lower score in the dependent variable and were willing to participate in training sessions were selected as a sample and were randomly divided into two experimental groups and one control group (15 people in each group). One week after the pre-test for all three groups, one experimental group was exposed to the independent variable of academic vitality training and the second experimental group was exposed to psychological capital training, and the control group did not receive any training and then from all The groups were taken after the test. Rio (2013) standard academic engagement questionnaire was used to collect data. In this research, in order to investigate the differences between groups, multivariate and univariate repeated measure variance analysis was used, taking into account the intragroup (test) and intergroup (group membership) factors.

  Findings

  The results showed that teaching academic vitality and psychological capital increases academic engagement in female students. The results showed that there is no significant difference between the effectiveness of academic vitality training and psychological capital on academic engagement.

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that academic vitality training and psychological capital are effective in increasing academic engagement and there is no difference between their effectiveness.

  Keywords: Academic Vitality Training, Psychological Capital Training, Academic Conflict, Female students
 • Ehsan Ahmadi sarkhini, MohammadAli Chitsaz *, Nabiollah Ider Pages 413-430

  The aim of this study was to investigate the effect of socio-cultural contexts on the underdevelopment of the target community of the Relief Committee in the east of Hormozgan province. The method of the present study was quantitative and survey. The statistical population was all clients and individuals who received support services from the relief committee in the cities of Minab, Rudan, Jask, Sirik and Bashagard. The total number of people covered was 108,714, which according to Cochran's formula, 384 people were selected by simple random sampling. The data collection tool was a questionnaire. Data analysis method was regression with SPSS software. The results showed; Traditionalism has a positive effect on underdevelopment. Lack of a culture of risk-taking has a positive effect on underdevelopment. The institutionalization of the culture of dependence has a positive effect on underdevelopment. Chronic destiny has a positive effect on underdevelopment. socio-cultural barriers to development

  Keywords: development, underdevelopment, development values
 • Seyed Mahdi Hoseininejad* Pages 431-438
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of determining the impact of talent management measures on teacher succession, considering the mediating role of talent retention among Alevi school teachers.

  Methodology

  Analytical and socio-statistical survey research method includes 112 Alevi school teachers in Tehran. In this research, a standard questionnaire was used to collect information. Data analysis has been done at the level of descriptive and inferential statistics using SPSS and Smart PLS statistical software.

  Findings

  The results of the research showed that talent management measures have a significant effect on teacher succession and talent retention mediates this relationship.

  Conclusion

  Today, talent management has become a very important and key issue in the field of human resources, and organizations have realized that attracting and retaining the best people can be considered as the main competitive advantage and play an effective role in improving people's performance. the main competitive advantage and play an effective role in improving people's performance.

  Keywords: Talent Management, Talent Retention, Succession, Recruitment
 • MohammadAli Nikbakhsh*, Saeed Esmaili Pages 439-456

  One of the methods of creating this citizen-centered view and the formation of democracy is to create a bridge between citizens and the government to involve citizens in the policy-making process. Therefore, the principle of citizens' participation in the policy-making process is a desirable phenomenon, but it is not clear how to create the conditions for such a situation. Therefore, in this research, the factors affecting citizens' participation in the public policy-making process in the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare were identified. After examining the theoretical foundations and previous studies in the field of citizen participation in the public policy making process, based on the studies, 16 effective factors were identified. Then, these components were provided to the experts in the form of a three-stage Delphi questionnaire. According to the analysis of three rounds of Delphi, 1 component was integrated in other components and 5 components were also removed and finally 15 components were approved by the experts. In the following, using the expert opinions of 80 experts and specialists in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the factors were categorized and analyzed statistically, and the analysis of the results using the exploratory factor analysis technique showed that 15 components can be He categorized under 5 factors. The main factors identified included communication and communication channels, support for citizens' representatives and elected representatives, setting laws and regulations, encouraging and motivating citizens, and reforms in the government structure.

  Keywords: Citizen-Centered, Democracy, Policy Making Process