فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 5 (پیاپی 14، زمستان 1398)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 23
|
 • الناز صدفی، نادر منیرپور*، حسن میرزا حسینی صفحات 1-10
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مدل ناپابداری ازدواج بر اساس توانمندی ایگو با نقش میانجی توافق سنجی ازدواج انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش توصیفی و از نمونه طرح های همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. در این مطالعه 438 زوج به صورت در دسترس انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد پرسشنامه های شاخص بی ثباتی ازدواج ثنایی (1387)،  پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو استروم و همکاران (1997) و پرسشنامه توافق سنجی پیش از ازدواج را تکمیل کنند. داده های پژوهش با استفاده از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد، و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری  با کمک نرم افزارها ایموس مورد بررسی قرارگرفتند.

  یافته ها

  استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که همه شاخص های برازندگی حاصل از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری از برازش مدل ساختاری با داده های گرآوری شده حمایت می کنند (98/4=df/2، 910/0= CFI،  927/0= GFI ، 902/0= AGFI و 068/0= RMSEA). براین اساس فرضیه پژوهش تایید و چنین نتیجه گیری شد که توانمندی ایگو با ‏ میانجی گری توافق سنجی، ناپایداری ازدواج را پیش بینی می کند.

  نتیجه گیری

  لذا متخصصانی که در حوزه سلامت روان  فعالیت دارند می توانند مداخلات روان شناختی مناسبی را در جهت تشخیص و همچنین غربالگری رفتارهای موثر در پایداری و ناپایداری ازدواج، و درمان این رفتارها و شناخت و کنترل عوامل موثر در ایجاد تعارضات زناشویی در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: ناپایداری ازدواج، توانمندی ایگو، توافق سنجی ازدواج
 • تاثیر سبک زندگی بر سلامت عمومی و هوش هیجانی دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهرستان ساوه
  رسول رحمتی، داوود حسین زاده* صفحه 2
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک زندگی بر سلامت عمومی و هوش هیجانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.

  روش

  جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان ساوه در سال تحصیلی 1394 بودند. کل جامعه مورد بررسی بر اساس آمار آموزش و پرورش شهرستان ساوه در سال 1394، 8759 دانش آموز در مدارس ابتدایی و راهنمایی بودند . در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و با توجه به جامعه ی آماری این پژوهش بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 368 نفر (207 دانش آموز مقطع ابتدایی و 161 دانش آموز مقطع راهنمایی) انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)،  پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و  پرسش نامه هوش هیجانی برادبری-گریوز بودند. متناسب با سطح سنجش داده ها و مفروضات آماری، از رگرسیون خطی چندگانه جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج تحلیل آماری نشان داد عوامل کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و  سلامت محیطی با سلامت عمومی رابطه ی معنادار دارند (P<0.05). همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد عوامل سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر و پیشگیری از حوادث با هوش هیجانی رابطه ی معنادار دارند (P<0.05).

  نتیجه گیری

  به عنوان نتیجه گیری این پژوهش می توان گفت بدون شک سبک زندگی و انتخاب نوع زندگی در یک خانواده تاثیرات مهمی بر روی هوش هیجانی دانش آموزان دارد و این تاثیرات در بلند مدت نیز باقی خواهد ماند.

  کلیدواژگان: سلامت عمومی، هوش هیجانی، سبک زندگی
 • عارفه ضمیری، ساناز زمانی* صفحات 11-20
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شهر تهران در سال 1397 صورت گرفت.

  مواد و روش ها

    روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان کم توان ذهنی در شهر تهران بود. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس، به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش شناختی درمانی هیجان مدار دیدند و گروه کنترل نیز در لیست انتظار باقی ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (2004) و سازگاری اجتماعی (بل، 1961) انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss-V22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد شناخت درمانی هیجان مدار باعث افزایش کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شده است همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش مولفه های کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روانشناختی، روابط اجتماعی و محیط اجتماعی) در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین (سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی) مادرانی که دارای کودکان کم توان ذهنی بودند و تحت شناخت درمانی هیجان مدار قرار گرفته اند، به طور معنی داری افزایش داشته است. در نتیجه می توان گفت استفاده از مداخله شناخت درمانی هیجان مدار بر افزایش کیفیت زندگی موثر است و می توان از آن جهت افزایش سازگاری اجتماعی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی، شناخت درمانی هیجان مدار، کم توان ذهنی
 • زهرا خدا بنده لو*، رضا قربان جهرمی، ابوطالب سعادتی شامیر صفحات 21-28
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هیجانات پیشرفت و اهداف پیشرفت با اهمال کاری تحصیلی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با توجه به هدف، بنیادی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در نیم سال دوم تحصیلی 96-97 بود که از میان آنان، تعداد 352 نفر (281 خانم و 71 آقا) به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (1997)، پرسشنامه هیجانات پیشرفت پکران و همکاران (2005) و مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلام (1984) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم زمان انجام شد.

  یافته ها

    یافته ها نشان داد بین هیجانات پیشرفت مثبت با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و بین هیجانات پیشرفت منفی با اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که بین اهداف تبحری و رویکرد- عملکرد با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معنادار و بین اهداف اجتناب- عملکرد با اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج به طور کلی نشان داد که هیجانات پیشرفت و اهداف پیشرفت قادر به پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان می باشند.

  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، هیجانات پیشرفت، اهداف پیشرفت
 • نیره شاه محمدی*، حسن پاشا شریفی صفحات 29-38
  هدف

  مجلات رشد به عنوان جزیی از برنامه درسی و بسته آموزشی، باهدف ترویج خواندن و بسط و توسعه مفاهیم آموزشی و بهبود کیفیت آموزش برای همه گروه های سنی منتشر می گردند بنابراین این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر توسعه این مجلات پرداخته است.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش کیفی و جامعه آماری آن را تمامی اسناد و پژوهش های مرتبط با رسانه ها و مجله های رشد، متخصصان رسانه، مولفان کتاب های کودکان، کارشناسان آموزشی، معلمان و دانش آموزان کل کشور تشکیل می دادند. از این جامعه تعداد 50 پژوهش، 20 مولف کتاب کودک، 80 متخصص رسانه، 80 معلم و 96 دانش آموز با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با مصاحبه نیمه ساختارمند مصاحبه شدند. داده ها با استفاده از الگوی چارماز (2004) تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل تاثیرگذار برافزایش تقاضا و مصرف مجله های رشد عبارت اند از: توجه به نیازهای همه جانبه مخاطبان، استفاده از شیوه های متنوع تشویقی و ترغیبی برای جذب مخاطبان، مشارکت مخاطبان در تولید محتوای مجله، ایجاد انگیزه و علاقه به مطالعه مجله در مخاطبان، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز از محتوای مجلات، تخصیص ساعاتی در برنامه هفتگی مدرسه به مطالعه مجله، استفاده از محتوا در فرایند یاددهی -یادگیری

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مهم ترین عوامل موثر بر توسعه مجلات رشد در ابعاد توسعه تقاضا و مصرف مجلات، سیستم توزیع، محتوا و ساختار فیزیکی شناسایی شدندکه برنامه ریزان این مجلات باید مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: تقاضا و مصرف مجلات، سیستم توزیع، محتوا، ساختار فیزیکی، پژوهش کیفی
 • زهره بالاگبری، مختار عارفی*، کریم افشاری نیا، حسن امیری صفحات 35-40

  هدف پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش خانواده با رویکرد واقعیت درمانی گلسر و رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی به واسطه ارتقای عملکرد خانواده بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه پنجم و ششم نواحی سه گانه شهر کرمانشاه بودند که از بین آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی مرحله ای 75 دانش آموز همراه با اولیاء آن ها انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین گردیدند. گروه اول با روش مبتنی بر واقعیت درمانی گلسر و گروه دوم با روش مبتنی بر رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس به مدت دو ماه و نیم، آموزش های لازم را دریافت نموده و گروه سوم (گروه گواه) در این مدت مداخله ای دریافت ننمودند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل کوواریانس یک و چند متغیری و آزمون تعقیبی LSD مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مداخلات بر عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی کودکان موثرند. اما، میانگین تفاوت نمره عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی کودکان بین گروه های اول و دوم معنادار نیست.

  کلیدواژگان: آموزش خانواده، درمان عقلانی عاطفی رفتاری، سازگاری اجتماعی کودکان، عملکرد خانواده، واقعیت-درمانی
 • بهنام نیکو، اسماعیل عبدالهی*، محمدرضا گودرزی، احمد میرزایی صفحات 39-46
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف بررسی بایسته ها و آسیب شناسی تبعات واکنش های رسمی در قبال انحرافات اجتماعی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون قرآنی و روایی و علمی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه های مسیولین و خانواده ها، سرنوشت و آینده کودکان و نوجوانانی است که بدلیل قرار گرفتن در معرض خطرات گسترده دنیای کنونی- از تاثیرات نامطلوب فضای مجازی گرفته تا اعتیاد و گرایش به مواد خانمان سوز مخدر- همواره امکان لغزش آنان بیش از سایرین وجود دارد. توجه به پرونده های ورودی به مراجع قضایی و کانون های اصلاح و تربیت، ما را با این واقعیت تلخ مواجه می سازد که متاسفانه بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان قربانی انحرافات اجتماعی گردیده اند.

  نتیجه گیری

  در گفتمان سیاست جنایی، پدیده مجرمانه به دو دسته عمده جرم و انحراف تقسیم می شود که هییات اجتماع یک بار در قالب دولتی و تحمیل مجازات و یک بار با تقبیح و سرزنش اجتماعی، به ترتیب به جرم و انحراف پاسخ می دهد. در این میان پاسخ مناسب و دقیق به انحراف باید بر عهده جامعه مدنی سپرده شود تا با ابزارهای غیر رسمی کنترل اجتماعی، به یک نتیجه مثبت که همانا باز اجتماعی ساختن منحرفین است نایل آید. سیاست جنایی در معنای مطلوب، آنگاه می تواند به اهداف خود برسد که بتواند با استفاده از مراجع متناسب پاسخ دهی، به مقابله با پدیده مجرمانه بپردازد و بدیهی است هرگاه مراجع در محل اصلی خود به کار گرفته نشوند باید منتظر بحران سیاست جنایی ماند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، انحرافات اجتماعی، جنایی
 • زهره ریاضی*، سمیرا وکیلی، محمد همتی صفحات 41-47

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای سازشی و ناهماهنگی شناختی نوجوانان دختر دچار اختلال نافرمانی مقابله ای انجام شده است.  روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی گروه های ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول است که به اختلال نافرمانی مقابله ای مبتلا می باشند. تعداد 40 نوجوان که بر اساس پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، ابتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای در آنها تایید شده بود به روش در دسترس انتخاب شده و دو گروه آزمایش و کنترل جی گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس DARQ (برانگیختگی ناهماهنگی و کاهش ناهماهنگی شناختی) هارمون-جونز و  مقیاس رفتار سازشی لمبرت و همکاران استفاده شده است. گروه آزمایش به صورت گروهی و طی 10 جلسه 90 دقیقه ای در برنامه آموزشی شرکت کردند و برنامه آموزشی توسط محقق اجرا شد.  برای تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شده است. یافته های به دست مده نشان می دهد آموزش ذهن آگاهی موجب بهبود رفتارهای سازشی افراد نمونه شده و برانگیختگی آنها را کاهش می دهد. اما تاثیر معناداری بر ناهماهنگی شناختی نداشته است.

  کلیدواژگان: آموزش ذهن اگاهی، رفتار سازشی، ناهماهنگی شناختی
 • منیره کردلو، باقر ثنائی ذاکر*، جواد خلعتبری صفحات 47-57
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رویکرد اسلامی مبتنی بر انتخاب تعادل  با روان‌درمانی مثبت‌گرایی بر میزان کیفیت زندگی، رضایت‌مندی از زندگی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره سازمان نظام روانشناسی شهر تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش تعداد 42 آزمودنی زن متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره سازمان نظام روانشناسی به روش تصادفی انتخاب گردیدند و به‌طور تصادفی در سه گروه 14 نفره قرار گرفتند و دو پرسشنامه رضایت از زندگیSWLS ‌، پرسشنامه آزمون کیفیت زندگی SF-36 به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون قبل و بعد از مداخله به مراجعین داده شد. گروه کنترل فقط پیش‌آزمون و پس‌آزمون بدون هیچ مداخله‌ای بودند؛ گروه های آزمایشی با روش مثبت‌گرا و رویکرد اسلامی مبتنی بر انتخاب تعادل در 12 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. بعد از چند ماه آزمون ها به منظور بررسی پایایی درمان بر دو گروه آزمایشی تکرار شد.

  یافته ها

   نتایج مقایسه‌های حاکی از آن بود که رواندرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت‌گرایی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری موجب افزایش نمرات شرکتکنندگان در مقیاسهای کیفیت زندگی و رضایت‌مندی شد. شرکتکنندگان گروه رویکرد اسلامی مبتنی بر انتخاب تعادل در مقایسه با گروه کنترل نیز افزایش معناداری در نمرات مقیاسهای کیفیت نشان دادند. در رابطه با متغیر رضایتمندی تفاوت معناداری میان نمرات شرکتکنندگان گروه رویکرد اسلامی مبتنی بر انتخاب تعادل و کنترل در پی گیری مشاهده شد و نمرات رضایتمندی زنان گروه رویکرد اسلامی از پسآزمون به پیگیری افزایش چشمگیری داشت.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش نشان داد: روان‌درمانی مبتنی بر رویکرد مثبت‌گرایی و رویکرد اسلامی مبتنی بر انتخاب تعادل دارای پایداری اثر درمان بر میزان کیفیت زندگی و رضایت‌مندی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره سازمان نظام شهر تهران است.

  کلیدواژگان: روانشناسی مثبت گرا، رویکرد اسلامی مبتنی بر انتخاب تعادل، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و زنان متاهل
 • مهرانگیز میری کرمانشاهی، پریوش جعفری*، نادر قلی قورچیان صفحات 58-70
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل سرمایه اخلاقی مدیران مدارس ابتدایی غیردولتی خاص شهر تهران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از منظر هدف یک پژوهش بنیادی، از نظر رویکرد کیفی و از نظر استراتژی، نظریه داده بنیاد است. داده های پژوهش از طریق اجرای مصاحبه نیمه ساختمند با 15 نفر از خبرگان آموزشی، مدیران و معلمان مدارس ابتدایی غیردولتی خاص شهر تهران که به روش هدفمند انتخاب شده اند جمع آوری شد و با استفاده از کدگذاری باز، محوری، و انتخابی و نرم افزار مکس کیودا تحلیل گردید.

  یافته ها

  مدل سرمایه اخلاقی در قالب مدل پارادایمی متشکل از مقوله محوری اخلاق به عنوان سرمایه استراتژیک مدیران، تربیت اخلاقی در خانواده، و اخلاق و معنویت در جامعه به عنوان شرایط علی، ویژگی های شخصیتی، نگرش، باور و استعدادهای فردی مدیران به عنوان شرایط زمینه ای، مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و سازمانی به عنوان عوامل مداخله گر، راهبردهای فردی و سازمانی و پیامدهای توسعه فردی، توسعه سازمانی و توسعه اجتماعی حاصل شد.

  نتیجه گیری

  مدل تدوین شده می تواند مبنایی برای ایجاد سرمایه اخلاقی در مدارس استفاده شود.

  کلیدواژگان: مدل، سرمایه اخلاقی مدیران، مدارس ابتدایی غیردولتی خاص، نظریه داده بنیاد
 • رودابه هوشمندی، خدابخش احمدی*، علیرضا کیامنش صفحات 71-81

  خانواده در چند دهه اخیر در ایران، تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی دچار تغییر و تحول شده است، از جمله این تغییرات افزایش تعارض در خانواده و به دنبال آن فروپاشی روابط زوجین میباشد، که به یکی از چالشهای اساسی خانواده معاصر تبدیل شده است.پژوهش حاضر با هدف مقایسه علل تعارضات زناشویی در سه دهه اخیر (98-1370) با روش مقایسهای انجام شد، تعداد 225 زوج (450 نفر) متعارض مزدوج شده در سه دهه (98-1370)  از بین زوجین مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره و روانشناسی در شهر تهران در سال 99-1398 با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و چک لیست 19 عاملی تعارضات زناشویی جهت تکمیل در اختیار آنها قرار داده شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد، بین زوج‌های متعارض مزدوج شده در سه دهه، از لحاظ عاملهای عدم حمایت و مراقبت، سرخوردگی، مشکلات اقتصادی و شغلی، ساختارقدرت، عدم جذابیت،نارضایتی جنسی، مشکلات مربوط به روابط عاطفی قبلی، مشکلات شخصیتی و رفتاری و عوامل مذهبی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. برخی از عوامل تعارضات زناشویی تابعی از شرایط زمانی است، لذا شناسایی فهرست و سهم این عوامل در هر دهه درکنترل و پیشگیری از  تعارضات زناشویی موثر است.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، سرخوردگی، ساختارقدرت، نارضایتی جنسی، عدم حمایت و مراقبت
 • بدری عباسی* صفحات 82-92
  هدف

  هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط میان هوش هیجانی و اثربخشی رهبری با توجه به تحول گرایی مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معاونین آموزش پایه، بالینی، تحقیقات و فناوری و مدیران دفاتر توسعه آموزش پزشکی گیلان تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 210 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری نیز غیر تصادفی در دسترس است.

  یافته ها

  تایج حاصل از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و بررسی روایی محتوایی و سازه(تحلیل بارهای عاملی) نشان دهنده پایایی و روایی ابزارمورد مطالعه می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان میدهد که هوش هیجانی، رهبری تحول گرا و اثربخشی رهبری رابطه معناداری با یکدیگر دارند. تحلیل مسیر های علی نیز نشان میدهد که تحول گرایی متغیر میانجی مابین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری است. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری با توجه به تحولگرایی مدیران ارتباط معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات اجرایی در راستای ارتقا هوش هیجانی و نگرش تحول گرایی در مدیران دانشگاه علوم پزشکی در راستای ارتقا قابلیت های معاونین و مدیران در سیستم بهداشت و درمان مطرح شده است.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رهبری تحول گرا، اثربخشی رهبری، دانشگاه علوم پزشکی
 • صدیقه نظری، غلامرضا جعفری نیا*، باقر گرگین، انسیه ماهینی صفحات 93-107
  هدف

  هدف پژوهش طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی دانش آموازن بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش جزء تحقیقات ترکیبی از نوع اکتشافی (کمی-کیفی) است. در بخش کیفی 15 نفر از متخصصان و اساتید در حوزه آسیب های اجتماعی، روانشناسی تربیتی و برنامه درسی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این بخش از روش مصاحبه، بررسی پیشینه و مطالعه منابع، متون و اسناد بالادستی برای دستیابی به مفاهیم، عبارات و واژه های کلیدی مرتبط با چارچوب مذکور استفاده گردید و داده های کیفی اولیه حاصل شد. با روش تحلیل مضمون، داده های کیفی تحلیل شد و چارچوب اولیه شکل گرفت. برای اعتباریابی چارچوب اولیه از معیارهای اعتباریابی کیفی استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل کیفی مصاحبه حاصل از 14 سازمان دهنده کشف 56 کد نهایی (عوامل) بود که از نظر نمونه ها مهمترین عامل ها در هر سازمان دهنده بود. در بخش کمی، جامعه آماری شامل دو گروه بودند: گروه اول کلیه مدرسان دوره های آموزش خانواده در سطح استان بوشهر که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 105 نفر انتخاب و گروه دوم کلیه والدین دانش آموزان شاغل به تحصیل در استان بوشهر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، 115 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ای کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش های روایی صوری و محتوایی و تحلیل عامل استفاده شد.

  نتیجه گیری:

   نتایج حاصل از بخش کمی نشان داد که از نظر مدرسان دوره آموزش خانواده و والدین دانش آموزان این چارچوب برنامه درسی مطلوب بودند. همچنین نتایج نشان داد که از نظر نمونه های پژوهش (مدرسان و والدین) چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی دانش آموزان قابلیت اجرایی مطلوب را دارد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، آموزش خانواده، آسیب های اجتماعی، اعتباریابی
 • معصومه هادی، حسین پیمانی زاد*، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری، حسن فهیم دوین صفحات 108-121
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مدل خلق ارزش مشترک از طریق سنجش اثرگذاری رویکردهای سازمانی و رویه های تولید کنندگان بر سبک رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف جنبه کاربردی داشته و با عنایت به ماهیت موضوع روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی میباشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیهی پرسنل سازمانی، نیروی فروش تولید کنندگان و مشتریان محصولات ورزشی شهر مشهد بود. در این پژوهش از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری مشتریان، حداکثر حجم نمونه در فرمول مورگان مبنای کار قرار گرفت و تعداد نمونه 384 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازهگیری سه پرسشنامه استاندارد به شرح پرسشنامه ی رویکرد سازمان ، پرسشنامه ی بازاریابی و فروش و پرسشنامه ی سنجش رفتار مشتری بود. که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی آن از طریق ضریب آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل رگرسیون و تحلیل عاملی با نرم افزار های SPSS22 و AMOS مورد تجزیه تحلیل واقع شدند.

  یافته ها

  نتابج نشان داد بر اساس نتایج مدل ساختاری اثر رویکردهای سازمانی و رویه های تولید کنندگان بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی به ترتیب دارای ضریب مسیر 0.74 و 0.61 است که به ترتیب دارای مقدار t برابر 10.69 و 9.20 میباشد. با توجه به معنیداری و مثبت بودن این ضرایب میتوان بیان نمود که رویکردهای سازمانی و رویه های تولید کنندگان بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی تاثیر مثبت و معنیداری دارد.

  نتیجه گیری

  همچنین رویکردهای سازمانی توان پیش بینی رفتار مشتری را دارا می باشد و 65.3% واریانس متغیر رفتار مشتری به وسیله رویکردهای سازمانی تعیین می شود. و رویه های تولید کنندگان نیز توان پیش بینی رفتار مشتری را دارا می باشد و 40.4% واریانس متغیر رفتار مشتری به وسیله رویه های تولید کنندگان تعیین می شود. از طرفی نتابج نشان داد 74 درصد رفتار مشتری به ابعاد رویکردهای سازمانی شامل 5 بعد ارتباطی، شخصی، اقتصادی ، تعاملی و تجربی و ابعاد رویه های تولید کنندگان (بازاریابی و مهارت فروش) شامل دو بعد بازاریابی و مهارت فروش وابسته است.

  کلیدواژگان: خلق ارزش مشترک، رویکردهای سازمانی، رویه های تولید کنندگان، محصولات ورزشی
 • داریوش طالبی، بهارک شیرزاد کبریا*، یلدا دلگشایی، عباس خورشیدی، مهدی شریعتمداری صفحات 122-131
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی برنامه ریزی جانشینی برای مدیران مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه داده‌بنیاد نوظهور است. جامعه مورد نظر پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه تخصصی مربوطه تشکیل می‌دهد که بر اساس روش نمونه‎گیری نظری از نوع گلوله‌برفی و بر اساس اشباع نظری داده‌ها، 15 نفر خبره برای مصاحبه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که در آن، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های الگوی جانشین پروری تنظیم شد.

  یافته ها

  برای فرم مصاحبه یادشده ابتدا همه الگوها، یافته‌ها، مطالعات و نظریه‌های ملی و جهانی بررسی شده، سپس، با کدگذاری باز، شاخص‌ها احصا شدند و از طریق کدگذاری محوری، در قالب ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها مقوله‌بندی شد، و برای 15 نفر از خبرگان ارسال و به کمک کدگذاری انتخابی از طریق مصاحبه، فن دلفی و بارش فکری ابعاد و مولفه‌ها شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه، 3 بعد، 13 مولفه و75 شاخص برای الگوی جانشین پروری مدیران نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر کرج نهایی شد. پس از تایید نهایی و اولویت‌بندی خبرگان، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های سازنده الگو ترسیم شده، و مجددا الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد.

  کلیدواژگان: الگو، جانشین پروری، مدیران
 • فاطمه خسروی* صفحات 123-130
  هدف

  یکی از معضلات عصر کنونی، استرس در میان انسانها است که زمینه ساز مشکلات بسیاری در زندگی بشر خواهد بود تا جایی که فشار روانی را بیماری تمدن جدید نام نهاده اند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه ایمان و سلامت معنوی با مهار استرس در دانش آموزان دختر اجرا شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران در سال 1397 بود. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 250 نفر انتخاب و پرسشنامه‏ ایمان مذهبی [1]، پرسشنامه سلامت معنوی [2] و پرسشنامه استرس ادراک شده [3] را تکمیل نمودند. به منظور پیش بینی سهم مهار استرس داده‏ها با استفاده از روش‏های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان و با استفاده از SPSS نسخه 26 مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سنی دانش آموزان دختر شرکت کننده در پژوهش 67/15 تا 76/18 سال بود. نتایج نشان داد که بین سلامت معنوی و ابعاد آن شامل سلامت وجودی و سلامت مذهبی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر رابطه منفی و معناداری وجود دارد (05/0>P). بین ایمان نیز با استرس ادراک شده رابطه منفی و معنادار بود (05/0>P). همچنین، تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان نشان داد که متغیرهای پیش بین با هم توان تبیین 39 درصد از واریانس نمره مهار استرس را داشته‏اند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، توصیه می شود که در مدارس و نهادهایی که با نوجوانان سروکار دارند در قالب برنامه‏های آموزشی-تفریحی به تقویت باورهای دینی و معنویت پرداخته شود.

  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، خودپنداره، توجه، اختلال یادگیری
 • مهسان حاجی رسولیها، بهرام خیری*، ماندان مومنی صفحات 131-148

  اخیر ضرورت ایجاد رفرم اساسی را در این مفهوم آشکار ساخته است، لذا یکی از مفاهیم مطرح شده جهت تحقق این مهم، بازاریابی معناگرا می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه‌های بازاریابی معناگرا و همچنین شناسایی فاکتورهای عمل و تعامل در مدل فرآیندی بازاریابی معناگرا در آموزه های اسلامی می‌باشد. از آنجا که بحث ارتقای کیفیت زندگی همواره یکی از دغدغه های ادیان روشنی چون اسلام بوده است و تمامی آموزه های ادیان در راستای ارتقای سطح کیفی نوع بشر میباشد در این مقاله سعی شده است با بررسی مولفه ها و تعاملات بازاریابی معناگرا که به پیامد ارتقای کیفیت زندگی معنوی منتج میشود پرداخته شود.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای و از طریق مصاحبه عمیق با پژوهشگران و استادان دانشگاه در رشته‌های مدیریت بازرگانی، جامعه شناسی، روان شناسی، اخلاق و فلسفه، ابعاد و مولفه‌های بازاریابی معناگرا شناسایی شد. مشارکت کنندگان در پژوهش، از طریق فرآیند نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 27 مصاحبه انجام شد. برای تحلیل داده ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه‌ای (کدگذاری باز و انتخابی، تحلیل مقایسه ای مستمر، ایجاد مفاهیم و مقوله ها) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج کدگذاری داده ها به شناسایی 11 مفهوم منجر شد که در قالب سه مقوله دسته بندی شدند. بر این اساس، ابعاد بازاریابی معناگرا عبارتند از: بازاریابی معناگرای مشروع، بازاریابی معناگرای اجتماعی و بازاریابی معناگرای ارزشی و همچنین تعاملات مدل مربوطه در سه مقوله فرعی زندگی خوب / زندگی خوش و خلق معنای پایدار که همگی در مقوله اصلی زندگی معناگرا جای گرفته اند، دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  یکی از اهداف و مسیولیتهای چهارگانهی علم بازاریابی، ارتقای کیفیت زندگی افراد به شمار می‌رود و از آنجا که به نظر می‌رسد پارادایم‌های مسلط این علم پاسخگوی نیازهای در حال تغییر بشر امروز نیستند و ضرورت ایجاد نوآوری در مفاهیم موجود احساس میشود، توجه به ایجاد معنا در این مفهوم قابل بررسی می‌باشد. در همین رابطه، پژوهش حاضر ابتدا ابعاد و مولفه‌های بازاریابی معناگرا را شناسایی کرده است و سپس به بررسی شرایط راهبردهای مدل فرآیندی مربوطه در پیامد ارتقای کیفیت زندگی معنوی پرداخته است. از این رو نتایج این پژوهش می‌تواند برای شناسایی، برنامه ریزی و ارایه راهکارهایی برای ترغیب بازاریابان و سازمان‌ها به بازاریابی معناگرا در کانون توجه پژوهشگران، سازمان‌ها و مجامع سیاست گذار عمومی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی معناگرا، بازاریابی معناگرای مشروع، بازاریابی معناگرای اجتماعی، بازاریابی معناگرای ارزشی، زندگی معناگرا
 • امیر حسین امیرخانی*، مهدی ابرهیمی فر، رضا نجاری، مجتبی رفیعی صفحات 149-162
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک منابع انسانی درسازمانهای دولتی بر اساس مدل ارنست و یانگ بود. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های ریسک آنها را رتبه بندی نموده و در انتها به ارایه راهکارهای برای مقابله با ریسک های شناسایی شده می پردازد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش مولفه های ریسک منابع انسانی بر مبنای تقسیم بندی موسسه ارنست و یانگ به چهار گروه ؛ استراتژیک - عملیاتی - مالی و تبعیت تفکیک و با بهره گیری از تکنیک دلفی و نقطه نظرات خبرگان سی و سه عامل ریسک استخراج گردیدو سپس بااستفاده از پرسشنامهای ساختار یافته در یکی از سازمانهای دولتی ، مولفه های ریسک و شدت و احتمال وقوع هریک از مولفه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی تاییدی ، مقایسات زوجی مولفه ها و استخراج اوزان مولفه هاانجام گرفته و در نهایت سطح ریسک پذیری سازمان مورد مطالعه در ارتباط با هریک از مولفه ها و تعیین گردید.

  یافته ها

  بررسی مولفه های ریسک منابع انسانی در حالت تخمین استاندارد نشان میدهد که  ضریب همبستگی ریسک استراتژیک و ریسک منابع انسانی  برابر 0.819، ضریب همبستگی ریسک عملیاتی و ریسک منابع انسانی برابر 0.965 ، ضریب همبستگی ریسک تبعیت و ریسک منابع انسانی برابر 0.825 و ضریب همبستگی ریسک مالی و ریسک منابع انسانی برابر 0.888 به دست آمده است.

  نتیجه گیری

  همچنین نتایج رتبه بندی مولفه های ریسک منابع انسانی نشان میدهد که ریسک استراتژیک اهمیت نسبی بیشتری نسبت به دیگر مولفه های مورد بررسی دارد. مولفه های ریسک منابع انسانی در سازمان مورد بررسی به ترتیب اهمیت عبارتند از: ریسک استراتژیک - ریسک عملیاتی - ریسک مالی - ریسک تبعیت.

  کلیدواژگان: ریسک، مدیریت ریسک سازمانی، مدل مدیریت ریسک منابع انسانی، ابعاد مدیریت ریسک منابع انسانی، گروه های ذینفع، مدل تصمیم گیری، نقسیم بندی ارنست و یانگ
 • رویا خانعلی لو، فرح لطفی کاشانی* صفحات 163-172
  هدف

  این پژوهش بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس است.

  مواد و روش ها

  بدین منظور طی یک پژوهش با طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل 30 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از طریق فراخوان و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. مداخله در 8 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه روی گروه آزمایش صورت گرفت. گروه ها قبل و بعد از انجام مداخله، از نظر افسردگی و نگرش های ناکارآمد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

    نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمان شناختی رفتاری تاثیر معناداری بر افزایش افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به مالتیپل اسکولوروزیس دارد (P<0/05).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش از تاثیر درمان شناختی رفتاری در ارتقای سطح افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، حمایت می کند.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، افسردگی، نگرش های ناکارآمد، مالتیپل اسکلروزیس
 • مریم خواجوی، بهرام خیری*، احمد ودادی صفحات 173-182
  هدف

  هدف از انجام تحقیق حاضر کشف جنبه های رفتار مصرف کننده معناگرا با تاکید بر همگرایی اجتماعی و نگرش هموفیلی با استفاده از روش های بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا می باشد .

  مواد و ورش ها:

   در بخش کیفی تحقیق حاضر روش تحقیق مورد استفاده روش نظریه زمینه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی را خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی را مصرف کنندگان کالای زود مصرف در تهران تشکیل داده اند و نمونه آماری بخش کمی تحقیق حاضر 385 نفر در نظر گرفته شده است .

  یافته ها

  در بخش کیفی تحقیق حاضر با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و گزینشی تلاش گردید تا داده های به دست آمده در 10 مصاحبه انجام شده و به خلق مدل فرایندی تحقیق منتج شوند.

  نتیجه گیری

  در بخش کیفی نتایج تحقیق حاضر در قالب ارایه مدل های فرایندی و زمینه ای از رفتار مصرف کننده با تاکید بر همگرایی اجتماعی و نگرش هموفیلی در بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا ارایه شده است که متشکل از مدلی ساختار یافته از متغیرهای گرایشات معناگرایانه، بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا، درگیری محتوایی و همگرایی اجتماعی تبلیغات می باشد .

  کلیدواژگان: معناگرایی، همگرایی اجتماعی، هنجارهای ذهنی، بازاریابی درونگرا، نگرش هموفیلی
 • محمدرضا احتشامی، زینب گلزاری*، لیلا فتحی ورنوسفادرانی صفحات 179-195
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی و تعیین مولفه‌های دوره‌های توسعه حرفه‌ای با رویکرد یادگیری معکوس طراحی واجرا شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به صورت کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد و جامعه پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و آشنا با دوره‌های توسعه حرفه‌ای بود که باروش نمونه‌گیری هدفمند و از نوع شبکه متخصصان انتخاب شدند. تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس منطق نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی و اصل اشباع نظری تعیین و شامل 14 نفر از صاحبنظران و اعضای هییت علمی دانشگاه فرهنگیان بودند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. دسته‌بندی داده‌ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA2020 صورت گرفت و 950 کد اولیه و 48 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی استخراج شد. روایی ‌پژوهش مورد ‌بررسی قرارگرفته و برای تعیین ‌پایایی از روش پایایی ‌بازآزمون (82%) و روش‌پایایی توافق‌بین دوکدگذار(78%) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته‌های پژوهش نشان داد مولفه‌های توسعه حرفه‌ای در 11 دسته عوامل نهادی، حمایت و پشتیبانی، توسعه آموزشی، توسعه پژوهشی، توسعه خدماتی، توسعه فردی، توسعه فرهنگی و توسعه سازمانی، اخلاق، پداگوژی، قالب‌های یادگیری می‌باشد.

  نتیجه گیری

  دانشگاه فرهنگیان در سال‌های اخیر بسترسازی مناسبی جهت توسعه حرفه‌ای کارکنان و اساتید این دانشگاه فراهم نموده است، ولی تا به حال نتوانسته است دوره‌های توسعه حرفه‌ای اساتید دانشگاه را با استفاده از فناوری‌های جدید نهادینه کند

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، یادگیری معکوس، یادگیری ترکیبی، دانشگاه فرهنگیان
 • راحیل مروی، حسن اسماعیل پور *، علی رضائیان صفحات 183-196
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل ارزیابی میزان اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی محصولات صنعت خوراکی- تنقلات بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع توسعه‌ای قرار داشت.‏ مشارکت‌کنندگان پژوهش را کیفی را اساتید و متخصصان حوزه بازاریابی دانشگاهی و خبرگان بازاریابی و تبلیغات شرکت‌های صنعت خوراکی- تنقلات تشکیل می‌داد که پس از اشباع نظری به تعداد 8 نفر و به‌صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات به‌صورت مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون و نرم‌افزارMAXQDA انجام شد. جهت بررسی روایی پژوهش از روش مثلث‌سازی داده و برای تعیین پایایی از روش هولستی استفاده شده است.

  یافته ها

  با توجه به یافته ها مضامین اصلی و فرعی شامل؛ عوامل زمینه‌ای (کالا و بازار هدف)، عوامل سازمانی (هدف، محتوا، پیام و رسانه)، سطح درگیری (درگیری با محصول، درگیری با تبلیغات، درگیری با پیام و درگیری با رسانه)، آثار رقابتی (فروش، سهم هزینه، سهم بازار و پایداری در بازار)، و رفتار مصرف‌کننده (سهم از ذهن، سهم از قلب و رفتار خرید) میباشد.

  نتیجه گیری

  نتایج منجر به شناسایی پنج مضمون اصلی و 14 مضمون فرعی برای مدل اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی محصولات صنعت خوراکی- تنقلات شد.

  کلیدواژگان: کمین تبلیغاتی، اثربخشی، صنعت خوراکی- تنقلات
 • احسان محمد زاده، نورالدین میرزایی*، نقی کمالی صفحات 185-193
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف  طراحی الگوی مناسب به منظور آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی برای مدیران مدارس انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش اجرا میدانی و روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران مدارس استان البرز در سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد 1540 نفر تشکیل دادند که 400 نفراز مدیران مدارس، حجم نمونه این پژوهش را تشکیل دادند. که به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی(سهمیه ای) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی مدیران در قالب 5 مولفه و 56 گویه استفاده شد.و برای تجزیه و تحلیل از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای spss25  و smart pls3 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن است که متغیر توسعه فناوری اطلاعات و آموزش با ضریب مسیر (770/0)، متغیر آموزش و توانمندسازی مدیران با ضریب مسیر (866/0)، متغیر تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری با ضریب مسیر (865/0)، متغیر تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش با ضریب مسیر(884/0) و متغیر حمایت مدیریت و رهبری با ضریب مسیر (861/0) تاثیر مثبتی را بر ترویج مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی مدیران نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج یافته ها نشان از آن داشت که میزان تناسب مدل پیشنهادی نیز مناسب بوده و مدل مورد تایید است.

  کلیدواژگان: الگوی مدیریت دانش، سواد اطلاعاتی، مدیران مدارس، استان البرز
|
 • Elnaz Sadafi, Nader Monirpour*, Hassan Mirza Hosseini Pages 1-10
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of The model of marriage instability based on the Ego Strength with the mediating role of pre-marital agreement

  Materials and Methods

  The method of this research is descriptive and one of the examples of correlation schemes is path analysis. In this study, 438 couples were selected by convenience sampling. Participants were asked to complete the Sanaei Marriage Instability Index Questionnaire (2008), the Psychological Power Questionnaire of Igo Strom et al. (1997), and the pre-marital agreement Questionnaire. The research data were analyzed using descriptive and inferential statistical indicators including mean, standard deviation, and path analysis and structural equations using Emos software.

  Findings

  The use of structural equation modeling technique showed that all fitness indicators obtained from structural equation modeling analysis support structural model fit with the collected data (df / 2 /4 = 4,98, CFI = 0.910, 927). / 0 = GFI, 0.902 = AGFI and 0.68 = RMSEA). Based on this, the research hypothesis was confirmed and it was concluded that the quality of the primary object relationships and the ability of the ego through the mediation of agreement measurement predict the instability of marriage.

  Conclusion

  Therefore, experts in the field of mental health can consider appropriate psychological interventions to diagnose and screen the behaviors that affect the stability and instability of marriage, and treat these behaviors and recognize and control the factors influencing the creation of marital conflicts.

  Keywords: Marital Instability, Ego Strength, Pre-Marital Agreement
 • The impact of lifestyle on public health and emotional intelligence of elementary and middle school students in Saveh
  Rasool Rahmati, Davood Hossein Zadeh* Page 2
  Aim

  The Aim of the present study was to investigate the effect of lifestyle on general health and emotional intelligence. The research method is descriptive-correlational.

  Instruments & Method

  The statistical population of the present study was all male and female primary and secondary school students in Saveh in the 2015 academic year. According to the education statistics of Saveh city in 2015, 8759 students were in primary and secondary schools. In this study, stratified random sampling method was used and according to the statistical population of this study, 368 samples (207 elementary school students and 161 middle school students) were selected based on Cochranchr('39')s formula. The instruments used in this study were the Lifestyle Questionnaire (LSQ), the General Health Questionnaire (GHQ), and the Bradbury-Graves Emotional Intelligence Questionnaire. Depending on the level of data measurement and statistical assumptions, multiple linear regression has been used to test the hypotheses.

  Findings

  The results of statistical analysis showed that weight control and nutrition factors, disease prevention, spiritual health, social health and environmental health have a significant relationship with general health (P <0.05). The results of data analysis also showed that factors of mental health, social health, drug and drug avoidance and accident prevention have a significant relationship with emotional intelligence (P <0.05).

  Conclusion

  As a result of this research, it can be said that there is no doubt that lifestyle and lifestyle choices in a family have important effects on studentschr('39') emotional intelligence, and these effects will remain in the long run.

  Keywords: General health, Emotional intelligence, Lifestyle
 • Arefeh Zamiri, Sanaz Zamani* Pages 11-20
  Purpose

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotion-based cognitive therapy on quality of life and social adjustment in mothers with mentally retarded children in Tehran in 2019.

  Materials and Methods

  The method of this quasi-experimental study was pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study included all mothers with mentally retarded children in Tehran. The statistical sample of this study was 30 people who were randomly assigned to the experimental group (15 people) and the control group (15 people). The experimental group received 10 sessions of 90 minutes of emotion-oriented cognitive therapy training and the control group remained on the waiting list. Data were collected based on the WHO Quality of Life Questionnaire (2004) and Social Adjustment (Bell, 1961). Analysis of information obtained from the questionnaire was performed through spss-V22 software in two descriptive and inferential sections (analysis of covariance).

  Findings

  The findings showed that emotion-based cognitive therapy has increased the quality of life of mothers with mentally retarded children. Also, acceptance and commitment-based therapy has increased the quality of life components (physical health, psychological health, social relations and social environment). In mothers with children with mental retardation.

  Conclusion

  The results showed that the mean (home adjustment, health adjustment, social adjustment, emotional adjustment and job adjustment) of mothers who had mentally retarded children and underwent emotion-based cognitive therapy, increased significantly. Is. As a result, it can be said that the use of emotion-based cognitive therapy intervention is effective in increasing the quality of life and can be used to increase social adjustment of mothers with mentally retarded children.

  Keywords: quality of life, social adjustment, Emotion-oriented cognitive therapy, mentally retarded
 • Zahra Khodabandehlou*, Reza Ghorban Jahromi, Abutaleb Seadatee Shamir Pages 21-28
  Purpose

  The present study was conducted to determine the relationship between achievement emotions and achievement goals with academic procrastination.

  Materials and Methods

  This study was fundamental in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method. The statistical population of the study included all graduate students of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran in the second semester of the academic year of 1996-97, from which 352 people (281 women and 71 men) were selected by stratified proportional sampling. . The Middleton and Migley (1997) Achievement Goals Questionnaire, the Peckran et al.chr('39')s (2005) Emotions Achievement Questionnaire, and the Solomon and Rothblam (1984) Academic Procrastination Scale were used to collect data. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis using simultaneous method.

  Findings

  The results showed that there is a negative relationship between positive achievement emotions and academic procrastination and a significant positive relationship between negative achievement emotions and academic procrastination. The results also showed that there is a negative and significant relationship between mastery goals and approach-performance with academic procrastination and between avoidance-performance goals with academic procrastination.

  Conclusion

  the result in general showed that achievement emotion and achievement goals are able to predict students’ academic procrastination

  Keywords: Academic Procrastination, Achievement Emotion, Achievement Goals
 • Nayereh Shahmohammadi*, Hassan Pasha Sharifi Pages 29-38
  Purpose

  Roshd magazines are published as part of the curriculum and educational package, with the aim of promoting reading and expanding the development of educational concepts and improving the quality of education for all age groups.

  Materials and Methods

  The method of this qualitative research and its statistical population consisted of all documents and researches related to media and Roshd magazines, media specialists, authors of childrenchr('39')s books, educational experts, teachers and students of the whole country. From this population, 50 researches, 20 childrenchr('39')s book authors, 80 media specialists, 80 teachers and 96 students were selected by purposive sampling method and interviewed with semi-structured interviews. Data were analyzed using Charmaz (2004) model.

  Findings

  The research findings showed that the most important factors influencing the increase in demand and consumption of Roshd magazines are: attention to the comprehensive needs of the audience, the use of various incentive methods to attract audiences, audience participation in producing journal content, motivation and interest in reading Magazine in the audience, holding competitions and awarding prizes from the content of magazines, allocating hours in the weekly school program to study the magazine, using the content in the teaching-learning process

  Conclusion

  The results showed that the most important factors affecting the development of Roshd magazines in the dimensions of demand and consumption development of magazines, distribution system, content and physical structure were identified that the planners of these magazines should consider.

  Keywords: Demand, consumption of magazines, Distribution system, Content, Physical structure, qualitative research
 • Zohreh Balagabri, Mokhtar Arefi *, Karim Afshari Nia, Hassan Amiri Pages 35-40

  The aim of this study was to Comparison of the Effectiveness of Family Education with Glasser's Reality Therapy Approach and Ellis's Rational-Emotional-Behavioral Approach on Social Adjustment in Elementary Students by promoting Family Performance . The statistical population consisted of all parents and students of the fifth and sixth grades of the three regions of Kermanshah, which among them, 75 students with their parents were selected, based on multistage random sampling method and they were randomly assigned to three groups. The first group based on Glasser's reality therapy, and the second group based on Ellis's rational-emotional-behavioral approach were received the necessary training for two and a half months, and the control group was received no intervention during this period. The data were analyzed according to one-variable and multi-variable Covariance analysis and LSD post hoc test. The results showed that family education based on reality therapy approach and rational-emotional-behavioral approach on family function (P<0.01) and social adjustment of children (P<0.01, F=30.14) are effective. However, the mean difference in the family function scores between the first and second groups was not significant (M=0.04, P>0.05). Also, the mean difference in the scores of social adjustment of children between the first and second groups was not significant (M=1. 56, P>0.05). As a result, it can be concluded that family education with Glasser's reality therapy approach and Ellis's rational-emotional-behavioral approach on social adjustment of children by promoting family performance are effective but there is no significant difference between the effectiveness of them.

  Keywords: Family Education, Family Performance, Rational-Emotional-Behavioral Therapy, Reality Therapy, Social Adjustment of Children
 • Behnam Nikou, Esmaeil Abdollahi*, MohammadReza Goudarzi, Ahmad Mirzaei Pages 39-46
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the requirements and pathology of the consequences of formal reactions to social deviations.

  Materials and Methods

  This research has been done by the method of library studies and in a descriptive-analytical method, which has been obtained and analyzed by referring to Quranic, narrative and scientific texts.

  Findings

  One of the most important and fundamental concerns of officials and families is the fate and future of children and adolescents. There is. Attention to incoming cases to judicial authorities and correctional centers exposes us to the bitter reality that, unfortunately, a significant number of children and adolescents have fallen victim to social deviations.

  Conclusion

  In the discourse of criminal policy, the criminal phenomenon is divided into two main categories of crime and perversion. In the meantime, the appropriate and accurate response to the deviation should be left to the civil society in order to achieve a positive result through informal means of social control, which is to re-socialize the deviants. Criminal policy, in the best sense, can then achieve its goals by being able to respond to the criminal phenomenon by using appropriate response authorities, and obviously, if the authorities are not used in their original place, they will have to wait for the criminal policy crisis.

  Keywords: Pathology, Social deviations, Criminal
 • Zohreh Riazi*, Samira Vakili, Mohammad Hemmati Pages 41-47

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of integrated mindfulness training  on adaptive behaviors and cognitive dissonance of adolescent girls with coping disorder. The present research method is quasi-experimental for groups that are incompatible with pre-test and post-test. The statistical population includes all first-year high school students with disability disorder. A total of 40 adolescents who were diagnosed with coping disorder (CSI-4) according to the Pediatric Symptomatic Questionnaire (CSI-4) were selected by available method and received two experimental and control groups. Harmon-Jones scales (DARQ scales) and Lambert et al.chr('39')s adaptive behavior scales were used to gather information. The experimental group participated in the training program in groups of 10 90-minute sessions, and the training program was implemented by the researcher. A covariance test was used to analyze the data. The findings show that mindfulness training improves the adaptive behaviors of exemplary people and reduces their arousal. But it has not had a significant effect on cognitive dissonance.

  Keywords: mindfulness education, adaptive behavior, cognitive dissonance
 • Monire Kordloo, Bagher Sanai Zaker*, Javad Khalatbari Pages 47-57
  Purpose

  The aim of this study was to compare the effectiveness of the Islamic approach based on balance selection with psychotherapy, positivism on quality of life, life satisfaction of women referring to counseling centers of Tehran Psychological System Organization.

  Materials and Methods

  In this study, 42 married female patients referred to the counseling centers of the Psychological System Organization were randomly selected and randomly divided into three groups of 14 and two life satisfaction questionnaires SWLS ‌, quality of life test questionnaire SF-36 Clients were given pre-test and post-test before and after the intervention. The control group was only pre-test and post-test without any intervention; Experimental groups were trained in 12 sessions with a positivist method and an Islamic approach based on balance selection. After a few months, the tests were repeated to evaluate the reliability of the treatment on the two experimental groups.

  Findings

  The results of comparisons showed that psychotherapy based on the positivist approach in comparison with the control group significantly increased the participantschr('39') scores on quality of life and satisfaction scales. Participants in the Islamic approach group based on balance selection compared to the control group also showed a significant increase in the scores of quality scales. Regarding the satisfaction variable, a significant difference was observed between the scores of the participants of the Islamic approach group based on balance selection and control in follow-up and the satisfaction scores of women in the Islamic approach group from the post-test to the follow-up increased significantly.

  Conclusion

  The results showed that psychotherapy based on positivism and Islamic approach based on balance selection has a stable effect of treatment on quality of life and satisfaction of women referring to counseling centers in Tehran.

  Keywords: Positive Psychology, Islamic Approach Based on Balance Selection, Quality of Life, Life Satisfaction, Married Women
 • Mehrangiz Miri Kermanshahi, Parivash Jafari*, Nader Gholi Ghorchian Pages 58-70
  Purpose

  The aim of this grounded theory study was to present a model of ethical capital of non-governmental primary school principals in Tehran.

  Materials and Methods

  The data were collected through semi-structured interviews with 15 educational experts, principals and teachers of special non-governmental primary schools in Tehran who were purposefully selected and using open, axial, and selective coding and MAXQDA software were analyzed.

  Findings

  main finding of the study was a model of principalschr('39')  ethical capital in the form of a paradigm model. The core category of the model is ethics as the strategic capital of managers. Other components of the model consists of: moral education in the family, and ethics and spirituality in the society as the causal conditions, principalschr('39') personality traits, attitudes, beliefs and individual talents as  the contextual conditions,  political, economic, social, individual and organizational issues as intervening factors, individual and organizational strategies as the strategies, and individual development, organizational development and social development  as the consequences.

  Conclusion

  The developed model can be used as a basis for creating ethical capital in schools.

  Keywords: Ethical Capital, Model, Primary Schools Principals, Non-Government school, grounded theory
 • Rudabeh Hooshmandi, Khodabakhsh Ahmadi*, Alireza Kiamanesh Pages 71-81

  In recent decades the family in Iran, under the influence of internal and external factors has changed. One of these changes is the increase of conflict in the family and the consequent collapse of the couplechr('39')s relationship, which has become one of the main challenges of the contemporary family. The aim of the present study was to compare the causes of marital conflicts in the last three decades (1991-2020) with a comparative method. by Convenience Sampling were selected 225 conflicting couples (450 people) married in three decades (1991-2020) were selected from couples referring to a counseling and psychology center in Tehran in 2019-2020 and 19-factor checklist of marital conflict It was given to them to complete The results of analysis of variance showed into marital conflicts trajectory of those married during the three decades (1990s-2000s-2010s) indicated that there are significant differences in factors of frustration, the absence of care and support, economic and occupational problems، power structure, unattractiveness, sexual dissatisfaction, past romantic relationships problems, personality and behavioral problems and religion issues. that some factors related to marital conflicts depends on time conditions. as a result, for every decade, the identification and then determination of the roles of these factors in marital conflicts is suggested.

  Keywords: Marital Conflicts, Frustration, Absence of Care, Support, Power Structure, Sexual Dissatisfaction
 • Badri Abbasi* Pages 82-92
  Purpose

  The aim of this study was to determine the relationship between emotional intelligence and leadership effectiveness with respect to the transformation of managers of Guilan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  The present study is a descriptive correlational study. The statistical population of this research consists of all the deputies of basic, clinical, research and technology education and managers of Gilan medical education development offices. The sample size is 210 using the Krejcie-Morgan table. Non-random sampling method is also available.

  Findings

  The results of calculating the Cronbachchr('39')s alpha coefficient and examining the content and structure validity (factor load analysis) show the reliability and validity of the study instrument. The results of testing the research hypotheses show that emotional intelligence, transformational leadership and leadership effectiveness have a significant relationship with each other. Analysis of causal pathways also shows that transformationalism is the mediating variable between emotional intelligence and leadership effectiveness. Findings from path analysis also showed that there is a significant relationship between emotional intelligence and leadership effectiveness with respect to managerschr('39') transformationalism.

  Conclusion

  Based on the results of the research, executive suggestions for improving emotional intelligence and transformational attitude in the managers of the University of Medical Sciences in order to improve the capabilities of deputies and managers in the health care system have been proposed

  Keywords: Emotional Intelligence, Transformational Leadership, Leadership Effectiveness, University of Medical Sciences
 • Sedigheh Nazari, Gholamreza Jafarinia*, Bagher Gorgin, Aniseh Mahini Pages 93-107
  Purpose

  The aim of this study was to design and validate a family education curriculum framework in the field of prevention and coping with social harms of students.

  Materials and Methods

  This research is a combination of exploratory (quantitative-qualitative) research. In the qualitative section, 15 specialists and professors in the field of social injuries, educational psychology and curriculum were selected by purposive sampling method. In this section, the interview method, background review and study of sources, texts and upstream documents were used to obtain concepts, phrases and keywords related to the framework and the initial qualitative data were obtained. By content analysis method, qualitative data were analyzed and the initial framework was formed. Qualitative validation criteria were used to validate the initial framework.

  Findings

  The results of the qualitative analysis of the interview obtained from 14 organizers revealed 56 final codes (factors) which were the most important factors in each organizer according to the samples. In the quantitative part, the statistical population consisted of two groups: the first group of all teachers of family education courses in Bushehr province who were selected by simple random sampling method 105 people and the second group of all parents of students studying in Bushehr province who using 115 people were selected by stepwise cluster sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect quantitative data. Formal and content validity methods and factor analysis were used to assess the validity of the questionnaire.

  Conclusion

  The results of the quantitative section showed that the curriculum framework was favorable for the teachers of the family education course and the parents of the students. The results also showed that in terms of research samples (teachers and parents) the framework of the family education curriculum in the field of prevention and coping with social harms of students has the desired feasibility.

  Keywords: Curriculum, Family Education, Social Harms, Accreditation
 • Masoumeh Hadi, Hossein Peymanizad *, Mohammad Reza Esmailzadeh Kandahari, Hassan Fahim Devin Pages 108-121
  Purpose

  The aim of this study was to evaluate the model of creating shared value by measuring the impact of organizational approaches and manufacturers' practices on the style of behavior of consumers of sports products.

  Materials and Methods

  This research has a practical aspect in terms of purpose and is a descriptive correlation with regard to the nature of the research method. The statistical population of this study included all organizational personnel, sales force of manufacturers and customers of sports products in Mashhad. In this study, Morgan table was used to determine the sample size. Due to the uncertainty of the number of customer statistical population, the maximum sample size was based on Morgan's formula and the sample size of 384 people was considered as the sample size. The measurement tools were three standard questionnaires describing the organization approach questionnaire, marketing and sales questionnaire and customer behavior questionnaire. The construct validity was confirmed by factor analysis method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed at both descriptive and inferential levels using descriptive and inferential statistical indicators including regression analysis and factor analysis with SPSS22 and AMOS software.

  Findings

  Natabaj showed that based on the results of the structural model, the effect of organizational approaches and producers' procedures on consumer behavior of sports products has a path coefficient of 0.74 and 0.61, respectively, which has a value of t equal to 10.69 and 9.20, respectively. Considering the significance and positiveness of these coefficients, it can be said that organizational approaches and manufacturers' procedures have a positive and significant effect on the behavior of consumers of sports products.

  Conclusion

  Also, organizational approaches have the ability to predict customer behavior and 65.3% of the variance of customer behavior variable is determined by organizational approaches. And manufacturers 'procedures have the ability to predict customer behavior and 40.4% of the variance of customer behavior variable is determined by manufacturers' procedures. On the other hand, Natabaj showed that 74% of customer behavior depends on the dimensions of organizational approaches including 5 dimensions of communication, personal, economic, interactive and experimental and the dimensions of manufacturers' procedures (marketing and sales skills) including two dimensions of marketing and sales skills

  Keywords: Common Value Creation, Organizational Approaches, Manufacturers Procedures, Sports Products
 • Dariush Talebi, Baharak Shirzad Kebria*, Yalda Delgoshaei, Abbas Khorshidi, Mehdi Shariatmadari Pages 122-131
  Purpose

  The aim of this study was to Presenting Pattern of Succession Planning for Managers of the four District of Education of Karaj City.

  Materials and Methods

  The research method is applied in terms of purpose, qualitative in terms of data type and emerging data in terms of nature and type of data study. The study population consists of all experts in the relevant field. Based on the theoretical method of snowball sampling and based on the theoretical saturation of the data, 15 experts were selected for interview.

  Findings

  The research tool was a semi-structured interview in which the dimensions, components and indicators of the succession model were adjusted. For the interview form, first all national and global models, findings, studies and theories were reviewed, then, by open coding, the indicators were counted and categorized in the form of dimensions, components and indicators through axial coding, and for 15 experts. Dimensions and components were identified and identified through interviews, Delphi technique and brainstorming through selective coding.

  Conclusion

  As a result, 3 dimensions, 13 components and 75 indicators for the succession model of managers in the four education districts of Karaj were finalized. After final approval and prioritization of experts, the dimensions, components and indicators of the model were drawn, and the model was re-validated by experts

  Keywords: Template, Succession Breeding, Managers
 • Fatemeh Khosravi* Pages 123-130
  Purpose

  One of the problems of the present age is stress among human beings, which will cause many problems in human life, to the extent that psychological stress has been called the disease of the new civilization. This study was conducted to determine the relationship between faith and spiritual health with stress control in female students.

  Materials and Methods

  This was a descriptive-correlational study. The statistical population of the study included all female high school students in Tehran in 2018. Using cluster random sampling method, 250 people were selected and completed the religious faith questionnaire [1], the spiritual health questionnaire [2] and the perceived stress questionnaire [3]. In order to predict the contribution of stress management data using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multivariate regression were analyzed simultaneously using SPSS version 26.

  Findings

  The average age of female students participating in the study was 15.67 to 18.76 years. The results showed that there is a negative and significant relationship between spiritual health and its dimensions including existential health and religious health with perceived stress in female students (P <0.05). There was a negative and significant relationship between faith and perceived stress (P <0.05). Also, simultaneous regression analysis showed that the predictor variables together were able to explain 39% of the variance of the stress inhibition score.

  Conclusion

  According to the results, it is recommended that schools and institutions that deal with adolescents in the form of educational-recreational programs to strengthen religious beliefs and spirituality.

  Keywords: faith, spiritual health, stress management, female student
 • Mahsan Hajirasouliha, Bahram Kheiri *, Mandan Momeni Pages 131-148
  Purpose

  The paradigm shift in marketing science in recent years has revealed the need for fundamental reform in this concept, so one of the concepts proposed to achieve this important is meaningful marketing. The purpose of this study is to identify the dimensions and components of meaningful marketing and also to identify the factors of action and interaction in the process model of meaningful marketing in Islamic teachings. Since the issue of improving the quality of life has always been one of the concerns of religions such as Islam and all the teachings of religions are aimed at improving the quality of human beings, in this article we have tried to examine the components and meaningful marketing interactions that result in quality improvement. The spiritual life results to be paid.

  Materials and Methods

  In the present study, with a qualitative approach based on grounded theory and through in-depth interviews with researchers and university professors in the fields of business management, sociology, psychology, ethics and philosophy, the dimensions and components of meaningful marketing were identified. Participants in the study were selected through a purposive sampling process and the interviews continued until they reached theoretical saturation and finally 27 interviews were conducted. For data analysis, principles related to contextual theory (open and selective coding, continuous comparative analysis, creation of concepts and categories) were used.

  Findings

  The results of data coding led to the identification of 11 concepts that were classified into three categories. Accordingly, the dimensions of meaningful marketing are: legitimate meaningful marketing, social meaningful marketing and value meaningful marketing, as well as the model interactions in the three sub-categories of good life / happy life and sustainable meaning creation, all of which are in the main category of meaningful life. Were categorized.

  Conclusion

  One of the four goals and responsibilities of marketing science is to improve the quality of life of individuals and since it seems that the dominant paradigms of this science do not meet the changing needs of today's human beings and the need to innovate in existing concepts is felt. The creation of meaning in this sense can be examined. In this regard, the present study first identifies the dimensions and components of meaningful marketing and then examines the strategic conditions of the relevant process model in the outcome of improving the quality of spiritual life. Therefore, the results of this study can be the focus of researchers, organizations and public policy-making to identify, plan and provide solutions to encourage marketers and organizations to meaningful marketing.

  Keywords: Meaningful Marketing, Legitimate Meaningful Marketing, Social Meaningful Marketing, Value Meaningful Marketing, Meaningful Life
 • Amirhossein Amirkhani*, Mehdi Ebrahimifar, Reza Najjari, Mojtaba Rafiei Pages 149-162
  Purpose

  The aim of this study was to identify and rank human resource risk factors in government organizations based on the Ernst & Young model. The aim of this study is to identify the risk components and rank them and at the end to provide solutions to deal with the identified risks.

  Materials and Methods

  In this study, human resource risk components are divided into four groups based on the Ernst & Young Institute; Strategic-operational-financial and adherence to segregation and using Delphi technique and points of view of thirty-three risk factors were extracted and then using structured questionnaires in one of the government organizations, risk components and severity and probability of occurrence of each component Was evaluated. After confirmatory factor analysis, pairwise comparisons of components and extraction of component weights were performed and finally the level of risk-taking of the studied organization in relation to each of the components was determined.

  Findings

  The study of human resource risk components in the standard estimation mode shows that the correlation coefficient of strategic risk and human resource risk is 0.819, the correlation coefficient of operational risk and human resource risk is 0.965, the correlation coefficient of compliance risk and human resource risk is 0.825 and the coefficient The correlation between financial risk and human resource risk is 0.888.

  Conclusion

  Also, the results of ranking the components of human resource risk show that strategic risk is relatively more important than the other components under study. The components of human resource risk in the organization under consideration are in order of importance: strategic risk - operational risk - financial risk - compliance risk

  Keywords: risk, organizational risk management, human resource risk management model, dimensions of human resource risk management, stakeholders, decision model, Ernst & Young classification
 • Roya Khanali Lou, Farah Lotfi Kashani* Pages 163-172
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effect of cognitive-behavioral therapy on depression and dysfunctional attitudes in patients with multiple sclerosis.

  Materials and Methods

  For this purpose, in a quasi-experimental study with pre-test, post-test and control group, 30 patients with multiple sclerosis were selected by recall and available sampling method and were randomly assigned to the control and experimental groups. The intervention was performed in 8 sessions and each session lasted 45 minutes on the experimental group. Groups were evaluated for depression and dysfunctional attitudes before and after the intervention.

  Findings

  The results of covariance analysis showed that cognitive-behavioral therapy has a significant effect on increasing depression and dysfunctional attitudes in patients with multiple sclerosis (P <0.05).

  Conclusion

  The results of this study support the effect of cognitive-behavioral therapy in improving the level of depression and dysfunctional attitudes of patients with multiple sclerosis.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Depression, Dysfunctional Attitudes, Multiple Sclerosis
 • Maryam Khajavi, Bahram Kheiri*, Ahmad Vedadi Pages 173-182
  Purpose

  The aim of the present study is to explore aspects of meaningful consumer behavior, with an emphasis on social convergence and attitude homophily with inbound and outbound marketing methodes.

  Materials and Methods

  From the qualitative point of view, the grounded theory method has been used. The statistical population of the present study in the qualitative section was formed by academic experts and in the quantitative section, "Consumers of consumer goods in Tehran" and the statistical sample of the quantitative section, the current research is 385 people.

  Findings

  In the qualitative part of the present study, using open, axial and selective coding, an attempt was made to create the data obtained in 10 interviews to create a research process model.

  Conclusion

  In the qualitative section, the research results are presented in the form of process and contextual models of meaningful consumer behavior with emphasis on social convergence and attitude homophily by inbound and outbound marketing, which consists of a structured model of semantic variables, inbound and outbound marketing, content effectiveness and social convergence of advertising.

  Keywords: Meaningism, Social convergence, Subjective Norm, Inbound Marketing, Attitude homophily
 • Mohammad Reza Ehteshami, Zeinab Golzari*, Leila Fathi Vernosfadrani Pages 179-195
  Purpose

  This study aims to identify and determine the components of professional development courses with a flipped learning approach designed and implemented.

  Materials and Methods

  The present study was conducted qualitatively with content analysis method and the research community was faculty members of Farhangian University and familiar with professional development courses that were selected by purposive sampling and a network of specialists. The number of participants in the research was determined based on the sampling logic in qualitative research and the principle of theoretical saturation and included 14 experts and faculty members of Farhangian University. Semi-structured interviews were used to collect the required information in the qualitative section. Data were categorized in the form of open coding, axial coding using MAXQDA2020 software and 950 primary codes, 48 ​​sub-categories and 11 main categories were extracted. The validity of the research was examined and to determine the reliability, the reliability method of retesting (82%) and the reliability method of agreement between the two coders (78%) were used.

  Findings

  The research findings showed that the components of professional development in 11 categories are institutional factors, support and support, educational development, research development, service development, personal development, cultural development and organizational development, ethics, pedagogy, learning forms.

  Conclusion

  In recent years, Farhangian University has provided a suitable platform for the professional development of the staff and professors of this university, but so far it has not been able to institutionalize the professional development courses of university professors using new technologies

  Keywords: Professional Development, Flipped Learning, Combined Learning, Farhangian University
 • Rahil Marvi, Hassan Esmail Pour *, Ali Rezaeian Pages 183-196
  Purpose

  The purpose of this study was to design a model to evaluate the effectiveness of advertising campaigns for food industry products - snacks.

  Materials and Methods

  The research method was qualitative in terms of the nature of the data and developmental in terms of purpose. The participants of the research were qualitatively professors and experts in the field of academic marketing and marketing and advertising experts of food-snack companies. From theoretical saturation, 8 people were selected by purposive sampling. Data collection was semi-structured interviews. Data collection was done through in-depth semi-structured interviews and data analysis was done using content analysis technique and MAXQDA software. To evaluate the validity of the research, the triangulation method was used and to determine the reliability, the Holstein method was used.

  Findings

  According to the findings, the main and sub-topics include; Underlying factors (product and target market), organizational factors (purpose, content, message and media), level of engagement (engagement with product, engagement with advertising, engagement with message and engagement with media), competitive effects (sales, cost share, share Market and market stability), and consumer behavior (mind share, heart share and buying behavior).

  Conclusion

  The results led to the identification of five main themes and 14 sub-themes for the model of the effectiveness of advertising campaigns for food industry products - snacks.

  Keywords: Advertising Ambush, Effectiveness, Food Industry - Snacks
 • Ehsan Mohammadzadeh, Noor AlDin Mirzaei*, Naghi Kamali Pages 185-193
  Purpose

  The aim of this study was to design an appropriate model to educate and promote knowledge management and information literacy for school principals.

  Materials and Methods

  This study was applied in terms of purpose, field implementation method and descriptive-survey research method. , Formed the sample size of this research. Which were selected by proportional random sampling (quota). To collect the data, a researcher-made questionnaire on training and promotion of knowledge management and information literacy of managers in the form of 5 components and 56 items was used. smart pls3 was used.

  Findings

  The findings indicate that the variable of information technology and education development with path coefficient (0.770), the variable of training and empowerment of managers with path coefficient (0.866), the variable of change in organizational and structural culture with path coefficient ( 0.865), the variable of formulating policies and strategies of knowledge management with path coefficient (0.884) and the variable of management support and leadership with path coefficient (0.861) showed a positive effect on promoting knowledge management and information literacy of managers.

  Conclusion

  The results showed that the fit of the proposed model is appropriate and the model is approved.

  Keywords: Knowledge management model, information literacy, school principals, Alborz province