فهرست مطالب

توسعه و سرمایه - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1399)

نشریه توسعه و سرمایه
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهران افراسیابی، مصیب پهلوانی*، رمضان حسین زاده صفحات 1-16
  هدف

  همگرایی منطقه ای یکی از چالش های مهم در اقتصادهای در حال توسعه است. در ایران مجموعه برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، موفق به ایجاد تعادل منطقه ای نشده اند و همچنان  قطبی شدن فضایی ادامه دارد. یکی از محورهای همگرایی منطقه ای نفت و درآمدهای حاصل از آن است. هدف این مطالعه، بررسی آثار مستقیم و سرریزهای فضایی درآمدهای نفتی بر همگرایی منطقه ای در ایران بر پایه الگوی سولوی فضایی است. بر پایه الگوی مذکور، اقتصادهای کمترتوسعه یافتهنسبتبهاقتصادهایتوسعه یافتهدارای رشدسریعتری هستند و نتیجه این فرایند همگرایی بین مناطق است.  

  روش

  متغیرهای تحقیق شامل درآمد سرانه، درآمد نفت، سرمایه انسانی، نرخ پس انداز، نرخ رشد جمعیت و موجودی  سرمایه است. برای بررسی موضوع از آخرین داده های استان های کشور در دوره زمانی 1396-1384 استفاده شده است. پیوندهای بین مناطق که محصول نیازهای طبیعی و مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می تواند ضمن تامین کمبودهای مناطق، روند تکامل آنها را تسریع نماید. در ادبیات اقتصاد منطقه ای، همگرایی رشد درآمد سرانه مناطق تابعی از وضعیت درون منطقه و همچنین مناطق پیرامون است که به صورت اثرات سرریز ظاهر می شود. بنابراین متغیرهای توضیحی حاوی بعد مکان (فضا) و ارتباط مکانی هستند و دارای آثار مستقیم و غیر مستقیم (سرریز) بر متغیر وابسته هستند. بر همین اساس ضروری است در مطالعات رشد و همگرایی منطقه ای، وابستگی بین مناطق در نظر گرفته شود. از آنجا که استفاده از داده های دارای بعد مکان در اقتصادسنجی متعارف مغایر با فروض گوس- مارکف است، بنابراین از تکنیک اقتصادسنجی دوربین پویای فضایی(DSDM) استفاده می شود. برای برآورد ضرایب نیز از نرم افزار استاتا استفاده می گردد.

   یافته ها:

  مطابق نتایج، وقوع همگرایی منطقه ای در کشور تایید می گردد. بطوریکه سرعت همگرایی 062/0 است. بنابراین هر سال 2/6 درصد از شکاف درآمد سرانه مناطق کاسته می شود و مناطق در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار حرکت می کنند. به بیان دیگر استان های با درآمد سرانه پایین تر رشد سریعتری نسبت به استان های با سطح درآمد سرانه بالاتر دارند و در بلندمدت شکاف درآمد سرانه بین مناطق کاهش خواهد یافت. متغیر نفت علیرغم تاثیر مستقیم مثبت و معنادار، دارای تاثیر سرریز منفی بر روند همگرایی منطقه ای است. سایر نتایج نشان می دهد، در بین عوامل تاثیرگذار، سرمایه انسانی دارای بالاترین آثار مستقیم و سرریز بر رشد و همگرایی منطقه ای است. بنابراین در ایران سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فراهم آوردن شرایط لازم برای استفاده از پتانسیلهای آن دارای بیشترین نقش در همگرایی منطقه ای است. 

   نتیجه گیری:

  نتایج این تحقیق در راستای تقویت توان تصمیم گیری و خلق شرایطی است که زمینه لازم برای استفاده مناسب از منابع و عوامل تاثیر گذار بر همگرایی منطقه ای به عنوانیکی از اولویتها و اهدافاصلی برنامه های توسعهفراهم آورد. در ایران ایفای نقش موثر نفت در همگرایی منطقه ای در گرو تقویت کانال های ارتباطی بین مناطق و اصلاحات نهادی و ایجاد نهادهای کارایی است که متضمن شفافیت و پاسخگویی باشند و مانع از تمرکزگرایی و توزیع رانت منافع حاصل از منابع بین افراد، سازمان ها و مناطق گردند.

  کلیدواژگان: درآمدهای نفتی، سرریز فضایی، اقتصادسنجی فضایی، همگرایی منطقه ای
 • هاشم زارع*، زینب رضایی سخا، محمد زارع صفحات 17-30

  روش :

  برای بررسی موضوع، با بهره گیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی 1374 تا 1397 پرداخته شده است.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان می دهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یک طرفه و معنا داری با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در هر سه بازار دارایی دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها می تواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعل وانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بی ثبات کننده این بازارها یاری رساند. به طور مشخص در مورد بازار بورس ایران می توان عنوان کرد که سرمایه گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سهام، ارز، طلا، ریسک گریزی، ارزش در معرض خطر
 • اکرم دریکوند، حشمت الله عسگری* صفحات 31-45
  هدف

  بخش انرژی همواره به عنوان یکی از بخش های کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرات متقابل این بخش یا سایر بخش های تولیدی و نحوه تاثیر تصمیمات و سیاست گذاری مربوط به آن بخش ها و عوامل اقتصادی مختلف نظیر خانوارها بسیار مهم است. در اقتصاد ایران حاملهای انرژی و بویژه برق مشمول پرداخت یارانه می شود و دولت برق را با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و لذا برای تامین یارانه پنهان همواره هزینه های سنگینی را متحمل می شود. مطابق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف به آزادسازی قیمت انواع حامل های انرژی از جمله برق بصورت مرحله ای است و این آزادسازی همواره بعنوان یک شوک عمل کرده و این شوک تاثیرات متعددی بر تقاضای برق خواهد گذاشت و از این رو هدف این تحقیق بررسی برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استان های ایران است.

  روش

  این مطالعه با استفاده از داده های تجربیبه برررسی و برآورد واکنش تقاضای برق خانگی نسبت به قیمت برق در استان های ایران بر اساس روش پانل ARDL در دوره زمانی 1370 تا 1393 می پردازد. به این منظور تابع تقاضای برق خانگی، تابعی از متوسط قیمت جاری برق، متوسط قیمت جاری گاز طبیعی به عنوان کالای جانشین، تعداد روزهای گرم سال و متوسط درآمد خانوار در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی تاثیر شوک های قیمتی برق، متغیر قیمت برق با استفاده از پالایه هودریک پرسکات به دو متغیر شوک قیمت برق و روند قیمت برق تقسیم شده است.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد کشش شوک قیمتی در کوتاه مدت (06/0-) و در بلندمدت کشش قیمتی (38/2-) است. همچنین کشش روند قیمتی در کوتاه مدت (39/5-) و در بلندمدت (40/52-) است. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد همواره مصرف دوره پیشین بر مصرف برق دوره جاری تاثیر مثبت و معنا داری دارد به طوری که یک واحد افزایش در مصرف برق در دوره گذشته، باعث افزایش 32/0 واحدی مصرف برق در دوره جاری می شود. قیمت گاز به عنوان یک کالای جانشین نیز اثر مثبت و معناداری بر مصرف برق بخش خانگی در همان دوره دارد،  ضریب متغیر قیمت برق (روند) اثر منفی و معناداری بر مصرف برق دوره جاری در بخش خانگی دارد. بدین معنا که با افزایش این متغیر به میزان یک واحد در هر دوره، مصرف برق بخش خانگی به میزان 56/50 واحد در همان دوره کاهش خواهد یافت.

  نتیجه گیری:

  این بررسی نشان می دهد که در ایران، برق برای مصرف کنندگان خانگی در کوتاه مدت کالایی کم کشش و در بلندمدت کالایی با کشش محسوب می شود. و کشش درآمدی در کوتاه مدت و بلندمدت بیانگر این است که برق یک کالای نرمال در بین مصرف کنندگان خانگی است. بررسی کشش متقاطع گاز بیانگر این است که گاز کالای کم کشش و جانشین برق است. بررسی ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 69 درصد از عدم تعادل در تقاضای برق خانگی تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند. بررسی تاثیر دمای هوا نیزنشان می دهدکه با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در بخش مسکونی افزایش می یابد. بررسی تعداد مشترکین برق نیز نشان می دهد که با افزایش تعداد مشترکین در بخش خانگی مصرف برق در این بخش افزایش می یابد. و همچنین نتایج بیان می کنند که درصد جمعیت شهرنشینی تاثیر مثبتی بر میزان مصرف برق در بخش خانگی دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نیست.

  کلیدواژگان: تقاضای برق، شوک، بخش خانگی
 • منصور عسگری* صفحات 47-65
  هدف

  هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل موثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسایل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسایی عوامل موثر بر اشتغال از مسایل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد.

  روش

  در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.

  یافته ها: 

  موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل موثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد.

  نتیجه گیری: 

  متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

  کلیدواژگان: اشتغال، صنایع کارخانه ای، پانل دیتا و ایران
 • شهروز پورفرد*، بهروز پورفرد صفحات 67-84
  هدف

  هدف این مقاله استخراج معیاری بهتر برای ریسک سیستماتیک و توسعه رابطه نزدیک تر بین بازار سرمایه و مفاهیم بنیادی اقتصادی و تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از متغیر اقتصادی مصرف در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای فرض می شود که سرمایه گذاران فقط ریسک و بازدهی را در نظر می گیرند. اما ویژگی های دیگری نیز ممکن است برای سرمایه گذاران اهمیت داشته باشد. برای مثال یکی از این ویژگی های مهم ممکن است جریان مصرف در طول عمر  سرمایه گذار باشد. پیش فرض حاکم بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف این است که آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد جریان مصرف در طول عمر افراد میباشد و نه خود ثروت. بنابراین معیار بهتر جهت رفاه مصرف کننده به جای ثروت، جریان مصرفی است که میتواند از این رفاه پشتیبانی کند. در این مقاله بررسی میشود آیا بتای مصرف در مقایسه با بتای بازار می تواند به عنوان معیار بهتری جهت تبیین بازده در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

  روش

  با توجه به پیش فرض حاکم بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، جهت اندازه گیری ریسک ورقه بهادار، به جای محاسبه صرف سهام بر مینای کوواریانس بازده سهام با بازده بازار- معیاری که فقط بر ثروت تمرکز می کند - از کوواریانس بازده سهام با مجموع مصرف استفاده میکنیم. یه دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش، محقق به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر است.برای بررسی موضوع، بر اساس روش رگرسیون، داده های 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1385-1395 از نرم افزار ره آورد نوین استخراج گردیده است. همچنین شاخص هزینه های مصرف با استفاده از اطلاعات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مندرج در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدست آمده است.

  یافته‎ ها:

   با توجه به آزمون های انجام شده بر روی هر دو مدل می توان فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توان بیشتر مدل C-CAPM با استفاده از سبد تابع مصرف در مقایسه با مدل CAPM در تبیین بازده واقعی مورد انتظار بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد. مطابق با نتایج هیچکدام از دو مدل جهت تخمین بازده مناسب نیستند اما  با توجه به اینکه مقدار خطا در مدل  کمتر از مدل  است در نتیجه مدل  قدرت تبیین بهتری نسبت به مدل  دارد. همچنین فرضیه دیگر تحقیق مبنی بر اینکه بتای مدل  در مقایسه با بتای مدل ، معیار بهتری برای پیش بینی بازده است نیز رد می گردد.

  نتیجه‎ گیری: 

  نتایج مطالعه فوق نشان می دهد مدل در مقایسه با مدل  عملکرد بهتری داشته است، در نتیجه لحاظ نمودن متغیر مصرف در پیش بینی ریسک و بازده سهام با اهمیت نیست.بنابراین پیشنهادی که سرمایه گذاران را منتفع خواهد کرد عدم لحاظ نمودن عامل مصرف جهت برآوردهای بازده آینده سهام است.

  کلیدواژگان: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استاندارد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، سبد سرمایه گذاری تابع مصرف
 • علیرضا حسن زاده جزدانی* صفحات 85-104
  هدف

  هدف اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز بر پایه آموزه های اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تاثیر تکانه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها را بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی نماید. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ بخش های داخلی، خارجی و بخش های پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیه سازی شده است.

  روش

  برای بررسی موضوع، بر اساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی شامل؛ بخش خانوار، بخش بنگاه های تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو، بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی طراحی شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده، برخی از پارامترها محاسبه و برخی نیز کالیبره شده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند همچنین منحنی فیلپس هیبریدی کینزین های جدید برای تورم داخلی نیز استخراج شده است و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه های مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفته اند.

  یافته ها: 

  بر اساس یافته های پژوهش، پایه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها، اثرات کوچک ولی معنا داری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم می گذارند از بین پایه های مالیاتی بررسی شده، مالیات بر واردات، بیشترین تاثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم دارا است. کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایه های مالیاتی مورد بررسی، مربوط به مالیات بر مصرف کالاهای تولید داخل است و مالیات بر درآمد نیروی کار نیز کمترین سهم در تغییرات تورم را به خود اختصاص داده است.

  نتیجه گیری: 

  نتیجه مطالعه حاضر، موید پایین بودن سهم مالیات ها در اقتصاد ایران است. همچنین با توجه به اثراتی که مهمترین پایه های مالیاتی کنونی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارند اقدام دولت در تامین منابع درآمدی از این پایه های  مالیاتی بایستی به نحوی باشد که فعالیت واحدهای اقتصادی با کمترین اثرات اخلالی و تغییرات پیش بینی نشده روبرو شود. در این زمینه تجدیدنظر در شیوه کنونی تعیین نرخ های مالیاتی، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مالیات، تولید ناخالص داخلی، تورم، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 • شیوا قادری، آزاد خانزادی*، محمد شریف کریمی صفحات 105-121
  هدف

  هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تاکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های موثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است.

  روش

  در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است.

  یافته ها: 

  بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است.

  نتیجه ‎گیری:

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.

  کلیدواژگان: مالیات سبز، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2، ایران
 • علیرضا تمیزی* صفحات 123-136
  هدف

  صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. وسپرده های بانکی مهم ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده ها موجودیت بانک ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی ایران است.  

  روش

  نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.  

  یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان می دهد: 1-رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش تر باشد کشور با کاهش در سپرده های افراد در بانک ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده های بانکی رابطه مثبت و معناداری داشته است.

   نتیجه گیری: 

  بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی رابطه منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده های بانکی افزایش می یابد لذا اتخاذ سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده های بانکی ضروری است.

  کلیدواژگان: نااطمینانی نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم سپرده
 • علی سایه میری*، کمال احمدی، مهدی امیدی صفحات 137-151
  هدف

  اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تاثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تاثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغیرهای عمده در مطالعات مختلف بود.  

  روش

  در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغیر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.  

  یافته ها:

   بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغیر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تاثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تاثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تاثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تاثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تاثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تاثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار 2 که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.  

  نتیجه گیری: 

   نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل 186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تاثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغیرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تاثیر متغیرهای مستقل از جمله: تورم (18/31 درصد)، سرمایه گذاری (20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت (67/9 درصد) بیشترین تاثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان 52 فرضیه بررسی شده فرضیه تاثیر تورم بر رشد اقتصادی (76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تاثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی (54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی (61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تورم، رشد اقتصادی، متاآنالیز، اندازه اثر
 • رحیم دباغ*، سیما شیخ بگلو صفحات 153-168
  هدف

  درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  

  روش

  برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  

  یافته ها:

   با استفاده از نتایج و مدل های ارایه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود.

  نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی موثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

  کلیدواژگان: ورشکستگی، پیش بینی، مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدل فولمر، بورس اوراق بهادار
 • محسن حسنی*، علی لعل بار صفحات 169-191
  هدف

  هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  

  روش

  قلمرو مکانی تحقیق، صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق های سرمایه گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون F لیمر 1، آزمون هاسمن 2 و آزمون جارک- برا 3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.  

  یافته ها: 

  میزان تاثیرمتغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.  

  نتیجه گیری:

   به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در قسمت ادبیات موضوع پژوهش، چنین استنباط می شود که متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: متغیرهای بنیادی، صندوق سرمایه گذاری، توانایی مدیر، زمان سنجی دقیق بازار
 • حسین احمدی نژاد*، علیرضا پورفرج صفحات 193-210

  هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آن ها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی 1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالی که نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است

  کلیدواژگان: بخش خدمات، بخش صنعت، بخش نفت، رشد اقتصادی، مدل خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی
 • وحید بخردی نسب، فاطمه ژولانژاد، حسام رحمانی* صفحات 211-230

  هدف :

  استقرار یک سیستم راهبری قوی در بازار سرمایه طی موقعیت های مختلف نظیر رونق و رکود اقتصادی، نیازمند توجه به پاره ای از عوامل است. شاخص شفافیت معاملات،شاخص مسئولیت مدیران و شاخص توانایی سهام داران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسولین یا به عبارتی سهولت دادخواست سهام داران، از جمله عواملی هستند که واکنش سرمایه گذاران را نسبت به حفظ منافع در برابر فرضیه مباشرت و تیوری نمایندگی در دوران رکود اقتصادی مصون می دارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر واکنش سرمایه گذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوران رکود اقتصادی است.

  روش :

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1390 است. حجم نمونه بر اساس روش نظام مند بالغ بر 176 شرکت است. روش اجرای پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اجراء شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر منفی دارد و حمایت از سرمایه گذار بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر مستقیم دارد. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که اثر مثبت حمایت از سرمایه گذار و اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت می شود. در نهایت اثر همکنشی حمایت از سرمایه گذار و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دوره رکود اقتصادی با واکنش سرمایه گذاران تاثیر معکوس دارد.

  نتیجه گیری

  سرمایه گذران با استنباط شهودی از همسو نبودن منافع مدیر و مالک، رفتار سوء از خود نشان می دهد ولی به محض اینکه احساس حمایت نماید، رفتار مثبت از خود نشان می دهد. این نتیجه گیری در دوره رونق اقتصادی به همین منوال تکرار می گردد ولی در دوره رکورد اقتصادی تشدید می گردد.

  کلیدواژگان: واکنش سرمایه گذار، حمایت از سرمایه گذار، تضاد منافع، رکود اقتصادی
|
 • Mehran Afrasiabi, Mosayyeb Pahlavani *, Ramezan Hosseinzadeh Pages 1-16
  Objective

  Regional convergence is one of the major challenges in developing economies. In Iran, the whole development programs before and after the revolution have not succeeded in creating a regional balance, and spatial polarization continues. One of the axes of regional convergence is oil and its revenues. The purpose of this study is to investigate the direct effects and spatial spillover of oil revenues on regional convergence in Iran based on the space Solow model. According to this model, less developed economies grow faster than developed economies and the result of this process is the convergence between regions.  

  Methods

  The research variables include per capita income, oil revenue, and human capital, saving rate, population growth rate, and capital stock. To study the subject, have been used the latest data of the provinces of the country in the period 2005-2017. Connections between regions that are the outcome of natural needs and geographical, political, cultural, social, and economic commonalities can accelerate their development while providing the shortcomings of regions. In the regional economic literature, the convergence of per capita income growth in the regions is a function of the situation within the region and also the surrounding areas, which appears as spillover effects. Therefore, in regional studies, explanatory variables contain the dimension of place (space) and spatial relationship and have direct and indirect (spillover) effects on the dependent variable. Hence, it is necessary for growth and convergence studies to consider the dependence between regions. Since the use of location-based data in conventional econometrics is contrary to Gauss-Markov assumptions, therefore the Dynamic Spatial Durbin (DSDM) econometrics technique is used. To estimate the coefficients have been used Stata software.  

  Results

  According to the results, the occurrence of regional convergence in the country is confirmed. So that the convergence speed is 0.062. Therefore, every year, the per capita income gap of the regions decreases by %6.2 and the regions move in the direction of balanced growth towards a steady-state situation. In other words, provinces with lower per capita incomes grow faster than provinces with higher per capita incomes, and in the long run, will decrease the per capita income gap between regions. Despite the positive and significant direct effect, the oil variable has a negative spillover effect on the regional convergence process. Other results show that among the influential factors, human capital has the highest direct effects and spillover on regional growth and convergence. Therefore, in Iran, investing in human capital and providing the necessary conditions to use its potentials has the greatest role in regional convergence.  

  Conclusion

  The results of this study are in order to strengthen decision-making power and create conditions that provide the necessary basis for proper use of resources and factors affecting regional convergence as one of the main priorities and goals of development programs. In Iran, the effective role of oil in regional convergence depends on strengthening communication channels between regions and institutional reforms and creating efficient institutions that Guaranteed transparency and accountability and prevent centralization and rent distribution of benefits from resources between individuals, organizations and regions.

  Keywords: Human Capital, Oil revenue, Spatial spillover, Spatial econometrics, Regional convergence
 • Hashem Zare *, Zeinab Rezaei Sakha, Mohammad Zare Pages 17-30
  Objective

  Due to the importance of studing the behavior of asset markets, the risk aversion term and its operational calculation has attracted many researchers. The present study intends to examine this issue by considering a portfolio with three assets in the three  markets of stock, currency and gold. Therefore, by examining the fluctuations of previous years in the portfolio consisting of three macroeconomic assets , stocks, currency and gold, we can assess the risk aversion of investors in these markets and the causal relationship between these markets and take steps to construct long-term policy goals.

  Method

  To investigate the issue, using a mathematical equilibrium model and dynamic econometric methods, the monthly data of stock markets, currency and gold during the period 1995 to 2018 has been analyzed.

  Results

  Based on the research findings, the amount of risk aversion for the sample size shows that the average risk aversion index of investors in the stock market is higher than the other two markets and this index is the lowest in the gold market. Also, the value-at-risk index of return has a one-way causality and a significant relationship with the degree of risk aversion of investors in all three asset markets.

  Conclusion

  The results of this study of risk aversion and risk value in these markets can help policymakers to better understand the interactions of these markets, control them and eliminat the destabilizing conditions of these markets. Specifically in the case of the Iranian stock market, it can be said that investors are relatively more risk averse to the both gold and foreign exchange markets in the conditions of economic recession and increasing political instability, in other words, stock market investors have less confidence in  the exchange and gold markets. The reason is the newness of the stock market compared to the global stock markets and also the longer existence of gold and foreign exchange markets than the emerging stock market in Iran. Also since gold assets have an intrinsic value and the dollar market is supported by a large global economy, Therefore to strengthen the support of the Iranian stock market, it seems improving economic infrastructure,  promotion of the conditions of companies in the stock market, increasing government support for competitive condition and prohibition of direct intervention in the stock market are necessary. In addition, due to the complex nature of the stock market and the lack of sufficient public information , the need to inform and increase public awareness for a long-term presence in the stock market seems necessary.

  Keywords: Stock, Exchange, Gold, Risk Aversion, Value at Risk
 • Akram Derikvand, Heshmatollah Asgari * Pages 31-45
  Objective

  The energy sector has always been considered as one of the key and influential sectors in the country's economy and the analysis of the interaction effects of this sector or other productive sectors and the impact of decisions and policies related to those sectors and various economic factors such as households is very It is important. In the Iranian economy, energy carriers, especially electricity, are subject to subsidies and The government provides electricity to the people at a price far below cost. Therefore, it always incurs heavy costs for providing hidden subsidies. according to the Law on Targeted Subsidies, the government is obliged to liberalize the prices of various energy carriers, including electricity, in stages, and this liberalization has always acted as a shock, and this shock will have several effects on electricity demand. Therefore, the purpose of this study is to estimate the short-term and long-term effects of electricity prices on household electricity demand in the provinces of Iran.

  Methods

  This study uses experimental data to study and estimate the response of household electricity demand to electricity prices in the provinces of Iran based on the ARDL panel method in the period 1991 to 2014. For this purpose, the household electricity demand function is a function of the average current price of electricity, the average current price of natural gas as a substitute, the number of hot days of the year and the average household income. In order to investigate the effect of electricity price shocks, the electricity price variable has been divided into two variables, electricity price shock and electricity price trend, using the Hodrick Prescott filter.

  Results

  The results of model fit show that price shock elasticity is in the short run (-0.06) and in the long run the price elasticity is (-0.38). The price elasticity is in the short run (-5.39) and in the long run (-52.40). In addition, the findings show that the consumption of the previous period always has a positive and significant effect on electricity consumption of the current period. as one unit of increase in electricity consumption in the previous period, causes an increase of 0.32 units of electricity consumption in the current period. Gas price as a substitute commodity also has a positive and significant effect on electricity consumption in the household sector in the same period, the variable coefficient of electricity price (trend) has a negative and significant effect on electricity consumption in the current period in the household sector.

  Conclusion

  This study shows that in Iran, electricity for home consumers is a short-term commodity and a long-term commodity in the long run. and the short-run and long-run income trend suggests that electricity is a normal commodity among home consumers. Cross-tensile examination of the gas indicates that the gas is a traction product and a substitute for electricity. Examination of the effect of temperature also shows that this variable will have a positive effect on power consumption. The error correction study also shows that in each period, 69% of the imbalance in household electricity demand is moderated and moves to the long run. Examination of the error correction factor also shows that in each period, 69% of the imbalance in household electricity demand is adjusted and moves towards a long-term value. The study of the effect of air temperature also shows that with increasing air temperature, the amount of electricity consumption in the residential sector increases. The results also show that the percentage of urban population has a positive effect on electricity consumption in the household sector but is not statistically significant.

  Keywords: Electricity demand, shock, household sector
 • Mansour Asgari * Pages 47-65
  Objective

  This article seeks to identify the factors affecting employment in Iran's manufacturing industries during the period 1996-2015. Employment is one of the main channels affecting the performance of the economy, the changes of which will affect production, imports, exports, competition, and investment.Considering that the manufacturing industry plays an important role in creating value-added and job creation in the country's economy, this issue has caused every part of the country's manufacturing industry to be associated with high diversity. In recent years, factory industries have experienced many fluctuations due to the domestic and international conditions governing the country's economy, which has caused the major industries of the country to operate with less than production capacity, despite the high installed capacity.  

  Method

  Employment and factors affecting macroeconomic factors creating new job opportunities and increasing employment is one of the most important issues for economic planners and policymakers. Identifying the factors affecting employment is one of the most important issues in the Iranian economy.  

  Results

  In the long run and in the classical model of labor demand, the wage variable has an important role in determining the equilibrium level of employment; in addition, the variables of firm production are also effective in determining the level of employment. On the other hand, in the long run, the main factors affecting the demand for employment in the manufacturing industry are wage, output, and capital utilization variables, which can be replaced by capital stock, which is also interpreted as the substitution effects of scale. To extract the labor demand function, there are several methods by which labor demand is extracted under the same conditions. In this study, to extract the labor demand in 22 industrial sectors with 10 employees and more, we use the method presented by Varian (1978). In this method, the labor demand function can be minimized by reducing the cost function to the production function.  

  Conclusion

  The purpose of this paper is to analyze the factors affecting employment in the manufacturing industry by dividing the two-digit ISIC codes by dividing the two-digit ISIC codes by 10 employees and moreover, the period 1996-2015 using a generalized panel data approach and Generalized Least Squares (GLS) estimator. The most important factor in the development of employment in manufacturing industries is the increase in production, the realization of which requires the coordination of monetary, fiscal, foreign exchange and trade policies, and extensive interaction with the global economy and attracting foreign direct investment. The results show that the elasticity of employment demand with respect to wages, production, and capital stock are -0.22, 0.58, and 0.12, respectively. Considering that one of the effective factors in increasing employment in Iran's manufacturing industries are increasing production, it is recommended that the government place more emphasis on combating the smuggling of goods and developing a competitive environment to expand industrial activities and ultimately increase demand for industrial products. Increase industrial production and thereby increase labor demand. Considering the positive effect of capital stock on employment in the manufacturing industries, it is recommended to adopt policies to increase employment, which will lead to increased investment in factory industries to increase employment by increasing capital stock.

  Keywords: Employment, Manufacturing Industries, Panel Data, and Iran
 • Shahrooz Pourfard *, Behrooz Pourfard Pages 67-84
  Objective

  The purpose of this paper is to derive a better criterion for systematic risk and to develop a closer relationship between the capital market and basic economic concepts and to explain the relationship between risk and return and pricing of capital assets using the economic variable of consumption in Tehran Stock Exchange. The capital asset pricing model assumes that investors consider only risk and return. But other features may also be important to investors. For example, one of these important features may be the consumption flow over the life of the investor. The premise of the consumption-based capital asset pricing model is that what matters to investors is the flow of consumption over a lifetime, not wealth itself. Therefore, a better measure of consumer welfare instead of wealth is the consumption flow that can support this welfare. This article examines whether consumption beta compared to market beta can be considered as a better criterion for explaining returns on the Tehran Stock Exchange.

  Methods

  According to the assumption governing the pricing model of consumption-based capital assets, we calculate the covariance between stock returns and total consumption to measure risk premium. Instead of calculating risk premium based on the covariance of stock returns with market returns - a measure that focuses only on wealth. One reason that the results of this research can be used in the decision-making process, this research is applied in terms of purpose. This research is also descriptive-correlational in nature, because in this type of research, the researcher seeks to evaluate the relationship between two or more variables. To investigate the issue, based on the regression method, data of 154 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2006-2016 have been extracted from the Rahvard novin software. Also, the consumption cost index has been obtained by using the information of the price index of consumer goods and services in urban areas of Iran, listed on the website of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.

  Results

  Findings of the study reject the greater power of the C-CAPM model using the consumption function portfolio compared to the CAPM model in explaining the expected real returns of the Tehran Stock Exchange. According to the results, neither model is suitable for estimating the efficiency, but due to the fact that the amount of error in the CAPM model is less than the C-CAPM model, therefore the CAPM model has better explanatory power than the C-CAPM model. Another research hypothesis that the C-CAPM model beta is a better predictor of performance than the CAPM model beta is also rejected.

  Conclusion

  The results of the above study show that the CAPM model has performed better than the C-CAPM model, so it is not important to consider the consumption variable in predicting risk and stock returns. Therefore, it is recommended that investors do not use the consumption factor to estimate future stock returns. One of the limitations of the research is that the superiority of the CAPM model is not a reason for its comprehensiveness in the Tehran Stock Exchange, because based on the research results, this model explains a small part of the factors affecting the return.

  Keywords: CAPM, C-CAPM, Mimicking Consumption portfolio
 • AliReza Hassanzadeh Jezdani * Pages 85-104
  Objective

  The main purpose of this paper is to evaluate the effect of tax shocks on consumption of domestic and imported consumer goods, labor income tax and corporate tax on gross domestic product and inflation in the framework of dynamic stochastic general equilibrium model of open economy based on New-Keynesian economic tenets for Iran. To do this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium model has been designed, calibrated and simulated that includes domestic, foreign, monetary, and financial parts.

  Method

  To investigate the subject, based on the stochastic dynamic general equilibrium model, model includes different parts such as households, firms producing final goods in monopolistic consumption market, pricing with regard to Kalvo price stickiness, firms producing intermediate goods, the combination of government as financial section with central bank as monetary section, and foreign section. By optimization of different parts, the extracted equations are log linearized and some parameters have been calculated and some others have been calibrated and then estimated using the Bayesian method. Furthermore, Hybrid New Keynesian Phillips curve has also extracted for domestic inflation. Also, the function of variants of macroeconomic variables in relation to tax shocks, have been investigated.

  Results

  The findings of this study indicate that the bases of tax on domestic consumption goods, and imported consumption goods, of income tax payroll, and of corporate tax have small but significant impacts on GDP and inflation. The least contribution in the changes of GDP among the investigated tax bases is attributed to tax on domestic consumption goods. Income tax payroll recorded the least contribution in the changes of inflation.

  Conclusion

  The results of the present study confirm the low share of taxes in the Iranian economy. Also, considering the effects that the most important current tax bases have on macroeconomic variables, the government's action in providing revenue sources from these tax bases should be such that the activities of economic units face the least disruptive effects and unforeseen changes. In this regard, it is recommended to revise the current method of setting tax rates.

  Keywords: Tax, Gross Domestic Product, Dynamic Stochastic General Equilibrium
 • Shiva Ghaderi, Azad Khanzadi *, Mohammad Sharif Karimi Pages 105-121
  Objective

  The purpose of this paper is to investigate the effects of green tax policy implementation on co2 emissions with emphasis on renewable energy usage development by using the GMM method, and during 2002 to 2017 period in Iran. One of the major challenges facing governments in 21st century is environmental crises, and this challenge is one of the major problems in Iran’s future because of its technological and ecological situation. The macroeconomic policies can make changes in environmental performance of the system and fiscal policies including taxes are one of the major macroeconomic policies. The green tax in the new tax terminology and it is considered as an effective and efficient foundation for pollution control. This type of tax is based on cost, reduced pollution and promote efficiency in economy. Another important strategy for controlling and reducing pollution is the use of renewable energy sources.  

  Methods

  In this research, to study the subject, we use the Central Bank, Statistic Center of Iran and energy balance sheet data bases during the period 2002 to 2017, and also panel data model and generalized method of movement (GMM) have been used. This method is a powerful estimator that, unlike the maximum likelihood method, does not require accurate information on the distribution of error terms and also, this method, which is used in dynamic aggregate data, is based on the assumption that equation error terms are uncorrelated with a set of instrumental variables.  

  Results

  According to the research findings, the relationship between green taxes and emissions is negative for the studied provinces. Also, the production and consumption of renewable energy has the reverse effect on the emission of pollutants. In other words, the use of these energies reduces the emission of pollutants. In addition, with increasing fossil energy consumption and human development, the amount of CO2 emissions increases. Finally, the inverse relationship between the degree of industrialization and the emission of pollutants indicates that a major part of the pollution is caused by the transport and services sector and in fact, the presence of old technologies in this sector has led to an increase in the daily emission of pollutants.

  Conclusion

  The results indicate that the implementation of green tax policy has an effect on reducing the emission of environmental pollutants. Due to the increasing number of environmental pollutants, it is very important to pay attention to the definition and implementation of tax policies in the form of green taxes. Therefore, the central government and local governments in the provinces should make efforts to implement these policies. Also, the production and consumption of renewable energy has the opposite effect on the emission of environmental pollutants. In other words, developing and replacing the consumption of these energies with fossil fuels can reduce the emission of pollutants.

  Keywords: Green tax, Renewable energy consumption, CO2 emission, Iran
 • Alireza Tamizi * Pages 123-136
  Objective

  Banking industry is one of the most important sections all over the world. It plays a decisive role in development and economic growth of all countries. A glimse into this industry reveals that bank deposits are the most significant resources of financing for banks. In other words, since a considerable amount of banks capital is provided through deposits, banks will fail to exist without them. Moreover, exchange rate is one of the key factors which has a noticeable impact on different economic sections among which is bank industry. It is one of the undeniable variables which is given particular attention in economic policymaking. Accordingly, the purpose of this paper is to investigate the effect of exchange rate fluctuations on bank deposits volume in Iran.  

  Methods

  There is two steps to this paper. Firstly, exchange rate fluctuations are calculated using the approch of ARCH/GARCH conditional variance. Then, using ARDL method, long-run and short-run corrolations during 1986-2017is investigated.  

  Results

  The results of the paper indicate that: 1) there is a negative relationship between exchange rate fluctuations and bank deposits volume in Iran. In other words, if exchange rates swings increase, people will deposit less money in banks. 2) economic growth of Iran has a significantly positive relationship with the amount of exchange rate.  

  Conclusion

  There is a negative relationship between exchange rate fluctuations and the volume of bank deposits, ie with the decrease of exchange rate fluctuations, the amount of bank deposits increases, so it is necessary to adopt appropriate exchange rate policies to reduce exchange rate fluctuations and its negative effects on bank deposits.

  Keywords: Exchange Rate Uncertainty, GDP, Inflation Rat, Deposits
 • Ali Sayehmiri *, Kamal Ahmadi Baharvand, Mehdi Omidi Pages 137-151
  Objective

  Examining different perspectives on the impact of inflation on economic growth shows a lack of consensus on this issue. Understanding the exact relationship between inflation and economic growth requires experimental studies with a new method. Therefore, the main purpose of this article is to end this disagreement with the help of meta-analysis  

  Methods

  The meta-analysis method was used to investigate this issue for the first time. Meta-analysis is the use of specific statistical methods to summarize the results of independent studies to find the most accurate form of relationship between the variables under study. These statistical methods help to summarize different studies and summarize them objectively so that personal opinions do not have a significant impact on this process. In this meta-analysis, 29 studies that had the necessary conditions to perform meta-analysis were identified and their results were analyzed. The terms and criteria of the meta-analysis of this research are: research has been done for developing and less developed countries and Practical extraction have the effect size.  

  Results

  During the research process on the effect of inflation on economic growth, among articles, dissertations, reports, etc., according to the set criteria, a total of 5 dissertations and 24 articles with matching topics or relatively high topic similarity and suitable for meta-analysis were selected. According to the funnel diagram, the effect size of the studies does not have a diffusion bias. Due to the dual-tidy arrangement method, the present study did not need another study to be completed. Therefore, the present model does not suffer from diffusion bias and does not need other studies to eliminate bias and create symmetry on both sides of the average effect size in the fan chart. the effect size of each study is measured according to the value of the correlation coefficient of the studies. In all studies except studies (4, 8, 15, 17) in the chart that have the size of non-significant effects, the rest of the studies have significant effect size. Also, to evaluate the significance of the overall effect size of the studies, two methods of fixed and random effect size have been used  

  Conclusion

  Also, the results of research on the effect of inflation on economic growth and the identification of those variables, hypotheses and models used in inflation and growth studies showed that the effect of independent variables such as: inflation (31.18%), investment (17.20%) and government spending (9.67%) had the greatest impact on growth. In the study of the studied hypotheses, it was found that among the 52 hypotheses examined, the hypothesis of the effect of inflation on economic growth (55.76%) had the highest repetition among the selected studies, followed by the hypotheses of the effect of government spending and inflation on economic growth (54.57). 11%) and the relationship between inflation and inflation uncertainty on economic growth (9.61%) had the highest percentage among the studies.

  Keywords: Inflation, Economic Growth, meta-analysis, effect size
 • Rahim Dabagh *, Sima Sheikhbeiglou Pages 153-168
  Objective

   Predictive models for diagnosing bankruptcy or financial crisis have been widely discussed in studies and articles in the fields of economics and accounting and have been considered by financial institutions. One of the methods that can be used to help take advantage of investment opportunities and better allocation of resources is to predict financial distress or bankruptcy of companies. So, by providing the necessary warnings, can be alerted companies to the occurrence of financial distress so that according to these warnings they can take appropriate action, Secondly, investors and creditors can identify distinguish investment opportunities from unfavorable opportunities and invest in the right opportunities. Timely foresight can help decision-makers find solutions and prevent bankruptcy. The main aim of the current study is to express, determine and explain the predictive power of bankruptcy and profitability models of Tehran Stock Exchange companies to evaluate their performance and financial status by logistic regression using financial ratios selected by artificial neural network and Fulmer models.  

  Method

  The method of the present study is applied in terms of purpose and descriptive in nature. Logistic regression technique was used to test the hypotheses. The results are presented in two parts: descriptive and inferential statistics. Collection of information from the financial statements of 132 companies of Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2018. Firstly, the initial classification and processing of information was performed and then Eviews software was used to fit the Fulmer model and Spss26 software was used for the neural network model. Suitable indicators based on the research background in the models include debt-to-equity ratio of shareholders, profit before interest and taxes, total liabilities to assets, receivable accounts ration to sale, net return on assets, long-term debt to assets, working capital, net profit to to sale.  

  Results

  The research results indicates that both artificial neural network and Fulmer models have the ability to detect bankruptcy prediction with different accuracy, but the predictive accuracy of artificial neural network model is higher and has better performance compared to Fulmer model. In the artificial neural network model, the variables of working capital, receivable accounts on sales, net profit on assets, net profit on sales and long-term debt to assets are significant at high level in predicting corporate bankruptcy. Also, among the financial ratios used, the ratio of receivable accounts on sales had the most impact and the debt-to-equity ratio had the least impact on determining bankruptcy among the available variables.

  Conclusion

  The best way is to take preventive measures before the occurrence of financial incapability of companies and in this regard, the result of the present study confirms the use of artificial neural network method to predict the bankruptcy of listed companies. And also, the crtiteria of working capital, net profit on assets, ratio of total debt to total assets and net profit on sales are related to transactions with bankruptcy. That is, the higher the ratio of these ratios, the probability of bankruptcy is lower. Therefore, by issuing the necessary warnings to decision makers and as a result of their actions, companies can be guided in the right direction in order to avoid wasting resources.

  Keywords: Bankruptcy, Prediction, Artificial Neural Network (ANN), Fulmer model, Stock Exchange
 • Mohsen Hassani *, Ali Lal Bar Pages 169-191
  Objective

  The structure of mutual funds and, of course, other reasons cause the management of these funds to trade based on evaluation criteria. Unexpected cash flows allow managers to constantly maintain the balance of their portfolios to control liquidity. Investment fund managers must provide liquidity to investors; Therefore, they have to make their investment decisions to manage liquidity; The aim of this study was to investigate the effect of fundamental variables of investment funds on the manager's ability to properly select stocks and accurate market timing in investment funds listed on the Tehran Stock Exchange.  

  Method

  The research area was the investment funds listed on the Tehran Stock Exchange and the time period was between 2009 and 2019. In this study, the fundamental variables of mutual funds (Fund Expenditure Ratio, Portfolio Turnover Logarithm, Fund Cash, Mutual Fund Flow), the independent variable and the ability of the manager to properly select stocks and accurate market timing, were considered as dependent variables. The present study is in the category of applied research. If the classification of types of research is considered based on the nature and method, the method of the present research is descriptive in terms of nature and in terms of method is considered in the category of correlational research. In this study, the library method was used to collect data and information. Based on the systematic removal method, 86 boxes were selected as a statistical sample. Descriptive and inferential statistics have been used to describe and summarize the collected data. In order to analyze the data, first F-Leimer F-test, Hausman test and J-b test were used and then multivariate regression test was used to confirm and reject the research hypotheses (Eviews software).  

  Results

  The effect of fundamental variables of investment funds on the manager's ability to properly select stocks and accurate market timing among large and long-term investment funds different from small and long-term investment funds. It is short. The results obtained in this research are consistent with the documents mentioned in the theoretical framework of research and financial literature.  

  Conclusion

  As a general conclusion and considering the cases mentioned in the literature section of the research, it is concluded that the fundamental variables of mutual funds affect the manager's ability to properly select stocks and accurate timing of the market. These results can increase the understanding and knowledge of investors and researchers in the field of capital markets, and in light of this, it may be possible to identify other factors that can explain changes in the manager's ability to properly select stocks and accurate market timing.

  Keywords: Fundamental Variables, Mutual fund, Manager ability, Accurate market timing
 • Hosein Ahmadinejad *, Ailreza Pourfaraj Pages 193-210
  Objective

  The sustainability of economic growth, the development of the industrial sector, the service sector, the agricultural sector and the oil sector are at the forefront of economic discussions in developing countries. Because economic growth and development is the product of interactions between different economic sectors. The importance of identifying the large economic sector of each country and determining the share of each sector in the future improvement and performance of each economy and country is one of the most important issues studied by economic planners of each country. So that the effect of decisions and policies of each economic sector can have different economic and social effects on the economy of each country. Therefore, the main purpose of this study is to determine the dominant sector among the sectors of agriculture, industry, services and oil in the Iranian economy. Also, the effect of each of these economic sectors on economic growth has been studied and analyzed.

  Method

  In order to determine the dominant sector in the Iranian economy among the economic sectors (agriculture, industry, services and oil), the Herfindahl method has been used. In order to investigate the effect of each economic sector on economic growth, the distributed intermittent auto regressive distributed lag (ARDL) method has been used. The data of the present study from 1978 to 2017 were extracted from the site of the Central Bank of Iran and then examined. Considering that the results of this research can be used in the decision-making process of economic planners, it is applied in terms of the purpose of this research.

  Findings

  The results of Herfindal index show that the service sector is the dominant sector in the Iranian economy in terms of size, which means that the service sector has the largest share in terms of size in terms of GDP. Also, after the services sector, in terms of share, the oil sector, industry sector and agricultural sector have formed other sectors of the Iranian economy, respectively. While the results of the estimate show that there is a positive and significant relationship between value added of services, industry, agriculture and oil with economic growth in the short and long term. On the other hand, the findings of the model with auto regressive distributed lag (ARDL) show that the effect of oil in the short term and services in the long run on Iran's economic growth was greater than other sectors, so that even in the short and long term, respectively The second place in terms of impact after the services and oil sector is on economic growth. Examination of the error correction factor also shows that in each period, 69% of the imbalance in different economic sectors moves towards the long-term value.

  Conclusion

  According to the results of the study, the oil sector can be mentioned as an important part of economic growth. While the agricultural sector has played a very weak role on economic growth during the period under review. So that the agricultural sector, both in terms of size and impact, has the lowest amount of the country's economy.

  Keywords: Service Sector, Agricultural sector, Industry Sector, Oil Sector, Economic Growth, auto regressive distributed lag Model (ARDL)
 • Vahid Bekhradinasab, Fatemeh Zholanezhad, Hesam Rahmani * Pages 211-230
  Objective

  Establishing a strong capital market system in a variety of situations, such as economic growth and recession, requires attention to a number of factors. The ability of shareholders in complaints against the mismanagement and management of managers and executives, or in other words, the ease of shareholders' petition, are among the factors that have prompted investors to maintain their interests against the assumptions of stewardship and representation theory in the era of recession is immune. Accordingly, the purpose of this study is to respond to investors' protection against conflicts of interest during the recession.

  Methods

  Target sample consists of 176 of the listed companies in Tehran Stock Exchange during 2011-2017. The research method was based on multiple regression and panel data model using ordinary least squares method.

  Results

  The research findings suggest that the conflict of interests between the manager and the owner is negatively affected by the reaction of the investors, and investor protection has a direct effect on the investors' reaction. The other results of the research are that the positive effect of supporting the investor and the negative effect of the conflict of interests between the manager and the owner is reinforced by the reaction of investors in the period of the recession. Ultimately, the interaction effect of supporting the investor and the conflict of interests between the manager and the owner during the recession with the reaction of investors has a reverse effect.

  Conclusion

  Investors intuitively behave badly by inferring that the interests of the manager and the owner are not aligned, but as soon as they feel supported, they behave positively. This conclusion is repeated in the period of economic prosperity, but is intensified in the period of economic record.

  Keywords: investor reaction, investor protection, conflict of interests, economic downturn