فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدعلی جوادی بورا*، عیسی ابراهیم زاده، مهران فرج اللهی، محمدرضا سرمدی صفحات 73-80

  یکی از حساس ترین مراحل برنامه ریزی آموزشی ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی است. شناسایی این میزان نیازمند ابزاری است که به وسیله آن کیفیت دوره های آموزشی با آن سنجیده شود. عدم وجود این ابزار باعث تصورات و برداشت های نابه جا از نظام آموزشی می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی کیفیت نظام آموزش از راه دور به منظور ارایه مدل در دانشگاه پیام نور ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی است که با روش پیماشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1217 نفر از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند. از میان آن ها 119 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند و به پرسش نامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تعیین روایی و پایایی پرسش نامه به ترتیب از نظرات متخصصان علوم تربیتی و برنامه ریزی آموزش از دور و آلفای کران باخ استفاده شده است. پاسخ های استادان و دانشجویان پس از جمع آوری با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی و به کارگیری نرم افزار Lisrel,spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت خدمات ارایه شده در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در شاخص های ساختار برنامه درسی با میانگین (42/12) حمایت های دانشجویی (68/12) در حد متوسط ولی در شاخص پشتیبانی از اعضای هیات علمی (89/7) ضعیف (پایین تر از حد انتظار) بوده است. همچنین مقدار شاخص های برازندگی (97/0=CFI) و (085/0=RMSEA) نشان دهنده مناسب بودن مدل است. به عبارت دیگر می توان از این مدل به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند نیز استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، ارزشیابی، اثربخشی، کیفیت
 • مهکامه حسینی، محمد آتشک* صفحات 81-87

  شواهد حاکی از آن است که همه ساله در جهان حوادث ناگواری برای کارگران صنایع رخ می دهد که این امر خسارت های فراوانی به همراه دارد. از آن جایی که اهداف آموزشی مشخص و مدونی برای ایمنی و بهداشت کار در صنایع وجود ندارد، هدف تحقیق توصیفی (پیمایشی) حاضر، شناسایی و رتبه بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق پرسش نامه محقق ساخته دارای طیف 5 درجه ای لیکرت بود که روایی محتوایی آن به تایید متخصصان امر رسید و دارای پایایی قابل قبولی است. پرسش نامه مذکور میان 50 نفر از متخصصان و مطلعین کلیدی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، توزیع گردید و نتایج با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که اهدافی چون رعایت بهداشت و نظافت محیط کار، به دست آوردن شناخت عمومی در زمینه مفاهیم ایمنی و بهداشت و تعاریف آسیب ها در محیط کار، ایجاد و افزایش دقت و هوشیاری افراد در فرایند تولید به منظور تشخیص عوامل مخاطره آمیز و سپس توقف یا جلوگیری از بروز خطرات، افزایش دانش و آگاهی، مهارت ها، توانایی فردی و شناخت روش ها در جهت کاهش و یا جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار، ایجاد مسئولیت پذیری و افزایش انگیزه در افراد جهت پیش گیری از خسارات مالی و جانی، ایجاد محیطی سالم، آرام و بدون استرس برای انجام کار جهت تسریع فرایند رشد و توسعه اقتصادی، پذیرش نظم در کار و تبعیت از قوانین، ارتقای سطح سلامت کارکنان و تامین عالی ترین درجه ممکن وضع جسمی، روانی و اجتماعی آنها در محیط کار، آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت کاربرد آن در صنعت دارای بالاترین اولویت بود. همچنین اهداف شناخت و کاربرد مصارف مختلف آب در صنایع، آشنایی با وسایل، تجهیزات و سازه های استاندارد و به کارگیری صحیح آنها دارای کمترین اولویت از نظر مطلعین بود. همچنین نتایج تحلیل ها نشان داد که تمامی موضوعات مورد نظر معنادار بوده است و موضوعات حوادث کار و مواد خطرناک و نظم و مسئولیت پذیری دارای بیشترین توافق و وسایل و تجهیزات آتش نشانی دارای کمترین توافق است.

  کلیدواژگان: آموزش، ایمنی و بهداشت کار، صنایع
 • سید سعید آیت*، فاطمه بنان زاده صفحات 89-96

  ضرورت دسترسی پزشکان به آخرین یافته ها، نیاز به مطالعه پیرامون بستری کاراتر مبتنی بر قابلیت های فناوری های آموزشی جدید را آشکار می سازد. در این مقاله یک مدل کاربردی به منظور بهینه سازی فرایند آموزش پزشکان ارایه شده است. این مدل مبتنی بر دانش به دست آمده از اعضا هیات علمی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (71/0=α) بود. یافته های تحقیق نشان داد که در جامعه آماری مورد بررسی، روش بهینه ای جهت بروز شدن اطلاعات و آموزش مداوم پزشکان وجود ندارد و برای بیش از 82% جامعه مخاطب، دسترسی به آخرین منابع علمی، با بیش از1ماه تاخیر صورت می گیرد. از سوی دیگر، از نظر 68%  شرکت کنندگان، استفاده از الگوریتم های درمانی سریعترین روش آموزش است. لذا با استفاده از نتایج به دست آمده، مدلی پیشنهاد گردیده است که با استفاده از ابزار وب2، آموزش مداوم و سریعتر مخاطبین را امکان پذیر نماید. ارزیابی کاربردی مدل پیشنهادی از طریق متخصصان فناوری مورد تایید قرار گرفته و اثر بخشی مدل نیز از طریق مطالعه توصیفی در جامعه مخاطب بررسی شده است.

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، وب2، سرویس پیام کوتاه، فناوری های جدید آموزشی، آموزش مداوم جامعه پزشکی
 • منیجه هوشمندجا*، علی جوانمرد، سید منصور مرعشی صفحات 97-107

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی، راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر استان فارس است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر استان فارس است که در سال تحصیلی90-91 مشغول به تحصیل بودند و با روش نمونه گیری خوشه ای با حجم نمونه322 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه خودکارآمدی شوآرز و جروسالم و پرسش نامه راهبردهای شناختی- فراشناختی واحدی بوده است. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس یک راهه) تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز حاکی از آن است که متغیر خودکارآمدی تحصیلی به طور معناداری، پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کند و دو متغیر راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی، پیش بینی کننده های خوبی برای پیشرفت تحصیلی نیست.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، دانش آموزان، عشایر
 • احد نویدی*، فاطمه تویسرکانی راوری صفحات 109-118

  برای بررسی الگوی روابط ساختاری میان متغیرهای ادراک از محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تاملی و عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی، تعداد 500 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر کرمان در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم تجربی با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه اداراک از محیط کلاس (فراسر و همکاران، 1996) پرسش نامه اهداف پیشرفت (میگلی و همکاران، 2000) پرسش نامه تفکر تاملی (کمبر و همکاران 2000) و نمره آزمون پایانی درس ریاضی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتیجه تحلیل آماری نشان داد که داده ها با مدل پیشنهادی فان (2008) برازش نداشت. با کنترل مفروضه ثابت ماندن واریانس مانده ها، الگوی جدیدی به دست آمد که برازش داده ها با آن الگو درحد مطلوب بود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد اثر درگیری دانش آموزان با تکالیف (میزان شرکت، علاقه و توجه به فعالیت های کلاسی و بررسی درستی مطالب جدید) بر گرایش به عملکرد مستقیم و معنادار است. درگیری با تکالیف و فعالیت های کلاسی تنها مولفه ای است که بر عملکرد ریاضی دانش آموزان اثر مستقیم دارد. اثرات اهداف گرایش به تسلط بر فهمیدن و تفکر انتقادی وگرایش به عملکرد بر عمل عادی (خودکار و بدون تامل) مستقیم و معنادار است. همچنین، اثرات جهت گیری وظیفه مدار بر تامل و عمل عادی مستقیم و معنادار است. در حالی که انسجام گروهی (همبستگی دانش آموزان) بر اجتناب از عملکرد به طور مستقیم اثر می گذارد. به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که مولفه های ادراک از محیط کلاس، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اهداف پیشرفت، تفکر تاملی و عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی اثر می گذارد. با وجود این برای قضاوت دقیق تر درباره نقش میانجی اهداف پیشرفت و تفکر تاملی در تعیین رابطه میان محیط کلاس و عملکرد تحصیلی، به مطالعات بیشتری نیاز داریم.

  کلیدواژگان: محیط یادگیری، ادراک از محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تاملی، عملکرد تحصیلی
 • کامران فیضی، عبدالله بهزادی* صفحات 119-130

  در دنیای کنونی نیاز به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات، تغییرات بنیادی در نظام های آموزشی ایجاد کرده و ‏موجب ظهور یادگیری الکترونیکی در عرصه آموزش کارکنان سازمان ها شده است. این در حالی است که تحقق نظام یادگیری ‏الکترونیکی در سازمان ها مستلزم فراهم آمدن شرایطی از جنبه های مختلف است که از دید سیستمی به آن آمادگی یادگیری ‏الکترونیکی می گویند. هدف اصلی این تحقیق ارایه مدلی بومی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم های یادگیری الکترونیکی در ‏سازمان ها و موسسات مالی است و لذا جهت دست یابی به هدف تحقیق با ارزیابی مدل های مختلف و با اتکا بر مطالعات تطبیقی و ‏تحلیل اطلاعات حاصل از مطالعات ملی و نیز نتایج نظرسنجی از خبرگان، یک چهارچوب بومی شده ای متشکل از هفت بعد اصلی ‏انتخاب شد. سپس براساس نظر خبرگان میزان اهمیت و ضریب تاثیرگذاری این ابعاد و همچنین مناسب بودن ساختار مدل، جهت سنجش هدف مورد نظر، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مشخص شد. در ادامه، این مدل با کمک کاربرگ هایی که ‏حاوی شاخص های مدل است، جهت سنجش میزان آمادگی بانک ملی مورد استفاده قرار گرفت که در کل، بیانگر عدم ‏آمادگی این سازمان برای ورود به این عرصه است. مدل پیشنهادی ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان ها در ‏دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن برای اثر بخشی بیشتر در زمینه آموزش های مجازی و همچنین، تجزیه و ‏تحلیل شکاف دیجیتالی بین آنهاست‎.‎

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، یادگیری الکترونیکی، آموزش های سازمانی، ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی، سازمان ها و موسسات مالی
 • اسماعیل زارعی زوارکی، علی ملازادگان* صفحات 131-140

  هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان انگیزه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی است. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران  است که سازمان آموزش و پرورش تهران تعداد این دانش آموزان را 2225 نفر اعلام کرد. از جامعه مذکور 62 دانش آموز از مدارس هوشمند و 62 دانش آموز از مدارس عادی انتخاب شد و مورد مقایسه قرار گرفت. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه گیری هدفمند است زیرا نمونه های انتخاب شده باید بیشترین نزدیکی را به استانداردهای مدنظر داشته باشد. از پرسش نامه انگیزه پیشرفت هرمنس برای تعیین میزان انگیزه دانش آموزان دو گروه مدارس هوشمند و مدارس عادی استفاده شده است که تحقیقات قبلی برای این ابزار روایی و پایایی مناسبی ذکر کردند. در نهایت داده های به دست آمده با آمارهای توصیفی مانند فراوانی، میانه و میانگین و آزمون t دو نمونه ای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که این آزمون آماری نشان داد که هیچ تفاوت معناداری میان میزان انگیزه دانش آموزان مدارس هوشمند با مدارس عادی وجود ندارد و امکانات فاوا تاثیری بر میزان انگیزه دانش آموزان نداشته است.

  کلیدواژگان: انگیزه، مدارس هوشمند، مدارس عادی، امکانات فاوا
|
 • M.A. Javadi Boura *, I. Ebrahimzade, M. Farajollahi, M.R. Sarmadi Pages 73-80

  One Of The Most Critical Steps Of  The Educational Planning Is The Evaluation Of Educational Goals.Identifying This Aim Requaires A Tool By Which To Measure The Quality Of  Programs.The Aim of This Study was  Assessment The Quality And Modeling Educational Services In Distance Education In Iran. The Method Of Research  Was Descriptive.In This Research, The Required Data Were Collected From A Sample Of 119 Consist Of  Male And Female Ph.D Student And Faculty Member Who Selected By Stratified  Sampling Method.The Formal Validity Of The Questionnaire Was Confirmed By The Specialists In The Field And The Reliability Was Calculated By K –Alfa At Laest (0.78).Data were Analized By Descriptive And Inferential (Factor Analysis) statistical Indexes. The Results Indicated That The Quality  Of Educational Services  Indexs In Curriculum Stractures,Student Services Are Average And The Faculty Member Support Is low And Weakness.In Addition,The Results Indicated That The 3 Factor Model With (RMSEA=0/085) And (CFI=0/97) Has Suitable Fitness.

  Keywords: Distance Education, Payame Noor University, Effectiveness, Quality
 • M. Hosseini, M. Atashak * Pages 81-87

  The purpose of this descriptive research was to identify and rank the  education goals of occupational safety and health in industries, for this purpose a questionnaire was prepared by researcher and were distributed among 50 informed and experts person of industry who were selected purposive sampling, then by using of single sample t-test and Friedman, significance of each question and field was evaluated, the results indicate that the goals such as safety and workplace hygiene, to gain general cognition about safety and health concepts and occupational accidents, creation and increase the accuracy and alertness in process of production  in order to recognize the risk factors and then stop and prevent risk , to increase knowledge, skills, individual abilities have the highest priority and according to informed people recognize and different uses of water in industries,  familiarity with tools and equipment and structures and correct using them have the low priority, also the analysis showed that all the fields are significant but the occupational accident , hazardous materials, discipline and responsibility have most agreement and equipment and fire have least agreement.

  Keywords: Identify, Rank the Goals of Occupational Safety, Health Education in Industries
 • S. Ayat *, F. Bananzadeh Pages 89-96

  The importance of physician’s access to the latest findings reveals the need for studying about more efficient infrastructures based on the potential of new educational technologies. In this paper, a practical model to optimize the process of medical education has been presented. This model is based on the knowledge obtained through questionnaires completed by faculty members and clinical assistants from Medical school of Shiraz University. The questionnaire reliability using Cronbach's alpha was (α=0.71). Research findings show that there is no optimal continuing educational method for updating the knowledge of studied population and more than 82% of the target audience access to the latest resources by a delay more than one month. Furthermore, 68% of them believe that treatment algorithms are the fastest methods of training. Therefore, based on these results, by employing web 2, a new model, is proposed to achieve faster and continues method for education. Functional assessment of the proposed model approved by IT professionals and its effectiveness evaluated through a descriptive study of the respondent population.

  Keywords: E-Learning, Web2, SMS, New Educational Technologies, Continuing Medical education
 • M. Hoshmandja *, A. Javanmard, S.M. Marashi Pages 97-107

  The aim of the present study was to investigate the relationship between self-efficacy, cognitive meta cognitive strategies with academic achievement among students - high school boys nomads of Fars Province. The research method is descriptive – correlational. The population of this study, all high school students nomads of of Fars province is in the 90-91 school year were enrolled. Cluster sampling method were enrolled a sample size of 322 people. The data gathering tools were includes: Schwarzer and Jerusalem self- efficacy questionnaire, Vahedi cognitive and metacognitive strategies questionnaire. Research data were analyzed using descriptive statistics (mean, frequency, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation, regression and ANOVA test, Scheffe post hoc test and the Kolmogorov - Smirnov test). Data analysis showed that there is a significant positive relationship between self-efficacy and academic achievement. there is a significant positive relationship Between cognitive strategies - cognitive and academic achievement. Also, there is a significant positive relationship between self-efficacy and cognitive -meta cognitive strategies. The regression results also showed that academic self-efficacy variables significantly predicted academic achievement and variables of cognitive and metacognitive strategies is not a good predictor for academic achievement. The results shown between the groups in terms of academic self-efficacy and cognitive strategies according to the different levels of education and fields of study, no significant differences have been observed. But between the groups in terms rate metacognitive strategies according to the different levels of education and fields of study there are significant differences.

  Keywords: Self-Efficacy, Cognitive Strategies, Metacognitive Strategies, High school Students, Nomads
 • A. Navidi *, F. Toisercani Pages 109-118

  In This study we investigate the mediating role of achievement goals and reflective thinking in relation between classroom environment and performance. The data  was collected from 500 girls who were studying in high school. This sample  was selected by multistage cluster sampling. Questionnaires have been administrated. academic performance was assessed by grades in mathematics. Data analysis indicated that the components of the classroom environment-involvement, student cohesiveness, task orientation- exerted direct and indirect influences on achievement goals, reflective thinking and student’s performance in mathematics. Findings evidently show that direct effect of students’ involvement on performance – approach goals is significant and involvement in assignment and class activity is a unique component which has a significant direct effect on math performance. Direct effect of cohesiveness on performance avoidance goals, task orientation on reflect and habitual act, mastery goals on understanding and critical thinking, performance approach on habitual act is significant. Totally, these results show that classroom environment- involvement component, cohesiveness and task orientation have direct and indirect effect on achievement goals, reflective thinking and student performance in mathematics. However we need further evidence to clarify some ambiguities.

  Keywords: Classroom Environment, achievement goals, Reflective Thinking, academic performance
 • K. Feizi, A. Behzadi * Pages 119-130

  In the current world, need to have information and contact for obtaining information, changes in the system of educational and cause the rise of E-learning in the field of staff training, While the realization of e-learning system on the forklift requires organizations to provide a different aspect of coming situations is that from the perspective of e-learning readiness system fitted to it. The main objective of this research, a model to assess the readiness of indigenous system of e-learning in organizations and financial institutions, and so, for the purpose of research with access to a variety of evaluation model and comparative studies by relying on information obtained from the analysis of the national studies, as well as the results of survey of experts, a native of framework consists of seven main later. Then, based on the comments of experts rate the importance of influencing factor and these dimensions as well as the suitability of the structure of the model, the direction of the desired target sensing, using structural equations model building were identified. More, this model is fitted with the help of the worksheet that contains the index of the model, in order to assess the rate of National Bank of preparation were used in total, represent the Agency's lack of readiness for entry into this arena. The proposed model is an appropriate tool for identifying strengths and weaknesses, in the organization access to information and communication technology and using it to further the effectiveness of the virtual field, as well as, the digital gap analysis between them.

  Keywords: Information Technology, e-Learning, Organization Educations, E-‎Learning Readiness Assessment, Organizations, Financial Institutions
 • E. Zarei Zavaraki, A. Molazadegan * Pages 131-140

  The aim of this study is to compare the level of motivation of fifth grade male students in regular elementary schools and smart elementary schools. The design of this study is causal-comparative and the statistical population includes all the fifth grade male students of Tehran’s elementary schools. The Organization of Education of Tehran announced that the number of these students is 2225 students. 62 students from regular schools and 62 students from smart schools were selected and compared. The sampling method used in this study is purposive sampling and the reason behind choosing this method was to select those samples that were closest to the standards. Since the previous studies had published good reviews about the reliability and validity the Hermans Achievement Motivation Questionnaire, it was used to measure the level of motivation of students in both regular and smart schools. Finally, the collected data and descriptive statistics including frequency, median, mean and two independent samples t-test were analyzed. This statistical test showed that there is no significant difference between the level of motivation of students in smart schools and regular schools and the comprehensive system of information and communication technologies facilities has not had any influence on increasing students’ motivation.

  Keywords: Motivation, Smart Schools, Regular Schools