فهرست مطالب

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - پیاپی 86 (بهار 1400)

نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
پیاپی 86 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • صفحات 2-4
 • محمدجواد هراتی*، رضا محمدی، علی زارعی صفحات 5-23
  هدف

  پژوهش حاضر با بررسی مقالات فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، به این دو پرسش پاسخ داده است که مقالات منتشرشده در این فصلنامه دارای چه نقاط ضعفی بوده و دوم اینکه، این مقالات تا چه میزان توانسته اند سیاستهای نشریه را تامین کنند.

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش پژوهش ترکیبی تدوین شده که در این شیوه با استفاده از دو روش تحلیل کمی و کیفی به تبیین داده ها اقدام شده است.

  یافته ها

  بررسی مقالات فصلنامه بیانگر آن است که در بخش آسیب شناسی عناوین از بین 159 عنوان مقاله منتشرشده بین سالهای 1394 تا 1398، 66/5 درصد مقالات دارای تشابه عنوانی، 47/14 درصد مقالات دارای آسیب طولانی بودن عنوان، 18/8 درصد نامفهومی عنوان و 57/12 درصد مقالات باسیاستها و اهداف نشریه همخوانی نداشته اند. در بخش چکیده 04/27 درصد چکیده ها ضعف در بیان هدف، 95/11 درصد ضعف در بیان روش، 06/10 درصد ضعف در بیان یافته ها و 92/6 درصد چکیده ها در بیان نتیجه گیری نقص داشتند. همچنین از 488 کلیدواژه، 256 مورد معادل 41/34 درصد، دارای آسیب بود.

  نتیجه گیری

  آنکه صرف نظر از آسیبها و ضعفهایی که در مقالات منتشرشده در فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی وجود داشت، مقالات مورد بررسی توانسته اند انتظارات نشریه را برآورده سازند؛ به طوری که 5/80 درصد مقالات با سیاستهای و اهداف کلان نشریه همخوانی داشت و به طور میانگین در بخشهای مختلف کمتر از 15 درصد آسیب دیده می شود که جا دارد در شماره های آتی این نقیصه ها اصلاح شود.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مقالات علمی پژوهشی، فصلنامه معرفت در دانشگاه اسلامی
 • ابوالقاسم ولی زاده*، رحیم میردریکوندی، محمد مهدی ولی زاده صفحات 24-43
  هدف

  از تحقیق حاضر، معرفی راهکارهای پیشگیری و درمان حسد از منظر اسلام بود.

  روش

  تحقیق، توصیفی- تحلیلی بود. در این پژوهش که از نوع تحقیقات کاربردی است، با استفاده از قرآن کریم، تفاسیر و کتب روایی، راهکارهایی برای پیشگیری و درمان حسد شناسایی شد و پس از عنوان دهی، دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد. تفکیک راهکارهای درونی و بیرونی و نیز ارایه راهکارهای شناختی، عاطفی و رفتاری(طبق الگوی نظریه الیس) از ابتکارات این تحقیق است. برای این منظور، راهکارها به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم شد.

  یافته ها

  با توجه به آیات و روایات، در خصوص راهکارهای درونی، شش راهکار شناختی، سه راهکار عاطفی و هفت راهکار رفتاری و در زمینه راهکارهای بیرونی، چهار راهکار خانوادگی و سه راهکار اجتماعی برای پیشگیری و درمان شناسایی و معرفی شد.

  نتیجه گیری

  بینش صحیح نسبت به خدا و جهان هستی و نیز آموزه های دینی همچون: تقوا، توکل، صبر، دعا و... نقش مهمی در کاهش و درمان حسد دارند. البته با توجه به اینکه راه های پیشگیری و درمان در بیشتر موارد همپوشانی داشتند، از این رو، پیشگیری و درمان از هم تفکیک نشده است.

  کلیدواژگان: حسد، پیشگیری، درمان، راهکارهای درونی، راهکارهای بیرونی
 • ماریه سیدقریشی*، عبدالله عمادی صفحات 45-73
  هدف

  مطلوب هر «هدایتگری اخلاقی»، این هدف است که مخاطب، آن را بپذیرد؛ به گونه ای که «نگرش» یا «رفتار» او را تغییر دهد. یکی از عوامل متقاعدگری مخاطب، شخص هدایتگر است. این پژوهش کیفی به دنبال شناسایی و تحلیل علمی ابعاد منش هدایتگر اخلاقی متقاعدکننده در جامعه کنونی بود.

  روش

  این تحقیق از نوع کیفی است و به روش داده بنیاد با رویکرد دینی صورت پذیرفت. منابع داده ها عبارت بودند از قرآن، روایات و مصاحبه؛ که در سه مرحله کدگذاری شده و یافته های آن در نهایت، مدل پارادایمی منش هدایتگر اخلاقی متقاعدگر با رویکرد دینی را تبیین کردند.

  یافته ها

  هدایتگری متقاعدگر، یک رابطه یاورانه مبتنی بر زمینه دوگانه خردمندی- قدرتمندی است؛ «مقوله مرکزی» منش هدایتگر متقاعدگر، اخلاق یاورانه است که شامل مقوله های مهرورزی، انصاف، خوش خلقی و صداقت می شود. همچنین توان دوگانه هدایتگر در خردمندی و قدرتمندی به عنوان «زمینه» تاثیرگذار بر فرایند متقاعدگری به عنوان «راهبرد» است و ساختار و محتوای ارتباط آنها به عنوان «شرایط میانجی» عمل می کنند و به «پیامد» اقناع مخاطب می انجامد.

  نتیجه گیری

  منش هدایتگر اخلاقی با متقاعدسازی مخاطب ارتباط دارد و شکل دهی آن در چارچوب مفهومی ارایه شده، زمینه ساز تقویت نیروی انسانی هدایتگری در جامعه خواهد بود.

  کلیدواژگان: منش اخلاقی، هدایتگر اخلاقی، متقاعدگری، اخلاق هدایتگری، روش داده بنیاد
 • مریم مغفوری فرسنگی*، سوسن کشاورز، اکبر صالحی، نعت الله موسی پور صفحات 75-96
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چیستی فلسفه تعلیم و تربیت بومی، شناسایی و اعتباربخشی شاخصهای بومی سازی این رشته در ایران و نیز بررسی وضعیت رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه های دولتی تهران طی سالهای 1396 و 1397 از منظر توجه به مسئله بومی سازی انجام شد.

  روش

  در پژوهش حاضر، تمامی رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه های دولتی تهران طی سالهای 1396 و 1397 (16 رساله) از منظر توجه به مسئله بومی سازی، با روش توصیفی- تحلیلی ارزیابی شدند تا مشخص شود پژوهشهایی که در این حیطه صورت می گیرند تا چه میزان در راستای بومی سازی و پاسخ به نیازهای کشور می باشند. بدین منظور، ابتدا با روش نظریه بنیادی شاخصهای مد نظر(9 شاخص) شناسایی و سپس با روش دلفی، اعتبارسنجی شدند. در نهایت، رساله ها با توجه به شاخصهای مذکور تحلیل شدند.

  یافته ها

  از بین تمام شاخصها، تنها پنج مورد به طور کامل رعایت شده اند که شامل بهره مندی از میراث علمی بشری در حد امکان، برآوردن نیازها، نظرورزی عالمانه، نوآورانه بودن و مستدل بودن می باشند. شاخص انتقادی بودن هم تا حد زیادی رعایت شده است. بعلاوه معلوم شد که در رساله های مذکور توجه چندانی به سه شاخص بهره مندی از میراث علمی ایرانی- اسلامی، بازسازی میراث علمی ایرانی- اسلامی و اصلاح منابع معرفتی نشده است.

  نتیجه گیری

  از کل رساله های مورد بررسی، تنها 25/31 درصد رساله ها به طور کامل در راه بومی سازی این رشته گام برداشته اند و بقیه توجه چندانی به مسئله بومی سازی و رفع نیازهای بومی کشور نداشته اند. به علاوه، آنگونه که باید، مسئله بومی سازی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت در قالب رساله های دکتری در دانشگاه های دولتی تهران مورد توجه قرار نگرفته است. این امر علاوه بر از بین بردن سرمایه های ارزشمند انسانی و مالی، مانع بزرگی برای دستیابی به هدف والای بومی سازی علوم تربیتی خواهد بود. به نظر می رسد رفع این مانع می تواند مسیر دستیابی به هدف بومی سازی علوم انسانی را هموارتر کند.

  کلیدواژگان: رساله های دکتری، فلسفه تعلیم و تربیت، ارزیابی، بومی گرایی، بومی سازی
 • فاطمه سادات هاشمیان*، عبدالحسین خسروپناه صفحات 97-112
  هدف

  نظریات در باب پیشرفت به ویژه در بعد سیاست، شامل اصول و مبانی ارزشی در حوزه مناسبات انسانی و متاثر از مبانی انسان شناختی به عنوان عامل و هدف سیاست است. بنابر این، هویت و عقلانیت تعریف شده برای انسان، بر مبانی نظریه پیشرفت سیاسی تاثیرگذار است. هدف این پژوهش، کشف نظریه اسلامی پیشرفت سیاسی بر اساس مبانی انسان شناختی علامه طباطبایی(ره) بود.

  روش

  این تحقیق به روش کتابخانه‏ای و توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها

  مبانی انسان شناختی علامه طباطبایی با بیان نظریه فطرت، کرامت، خلافت و عقلانیت اسلامی و اصول نیازمندی و تحت ربوبیت الهی بودن انسان، نقص ادراکی انسان و تاثیرپذیری او از جامعه و همچنین اصل اراده آزاد انسانی، ضرورت ایجاد نظام سیاسی و مشروعیت الهی و ضرورت خداگونگی آن و لزوم تحقق نظام سیاسی عدالت محور و فضیلت محور و توجه به کرامت انسانی و خردورزی و نیز لزوم همه پرسی در نظام سیاسی را اثبات کرده است.

  نتیجه

  ابتنای نظریه پیشرفت سیاسی بر مبانی انسان شناختی علامه، این نظریه را به صورت همه جانبه و در تمام ابعاد زندگی انسان تدوین کرده است و با ایجاد زمینه برای حیات طیبه و گوارای انسانی، موجبات تعالی و تقرب الهی و سعادت دنیوی و اخروی او را فراهم می کند.

  کلیدواژگان: نظریه اسلامی، پیشرفت سیاسی، مبانی انسان شناختی، علامه طباطبایی
 • ابراهیم قاسمی روشن* صفحات 113-131
  هدف

  منابع فراوانی توسط نویسندگان غربی در رابطه با توصیف و تحلیل اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیای طبیعی گذشته ایران به نگارش درآمده که در برخی از این آثار، نویسندگان یا اطلاعات لازم از پدیده های مورد توصیف را نداشتند یا جانبدارنه قلمفرسایی کرده اند. از جمله این آثار، کتاب ایران و قضیه ایران است که توسط ناتانیل جرج کرزن در دو جلد به نگارش درآمده است که هدف مقاله حاضر، تبیین آرا و نظرات نویسنده در آن بود.

  روش

  پژوهش حاضر کوشیده است با روش تبیینی- تحلیلی، از طریق گردآوری بررسی اسناد کتابخانه ای به استکشاف دیدگاه های جرج کرزن بپردازد.

  یافته ها

  یافته های مقاله حاکی از این واقعیت بود که نویسنده در توصیف و تحلیل حوادث و پدیده های گذشته ایران نگاه کاملا جانبدارانه داشته و تلاش کرده تا هرگونه دستاورد مثبتی را سوغات غرب دانسته و ضعفها، کمبودها و آسیبها را متوجه اشخاص و امور داخلی کند. وی پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیک و اصلاحات را تنها راه جلب اعتماد مردم و مسئولان ایران می دانسته که می تواند روابط حسنه با کشور ایران را به دنبال آورد.

  نتیجه گیری

  نویسنده از اشخاص غرب زده حمایت کرده و عالمان دین را مانع روابط بین ایران و انگلستان عنوان کرده است. از این رو، تلاش کرده تا آنها را مانع پیشرفت و ترقی کشور معرفی کند و از این طریق، مردم را علیه آنها تحریک کرده و جایگاه آنها را در بین توده مردم و مسیولان تضعیف کند.

  کلیدواژگان: کرزن، ایران، تاریخ، دین، روحانیت
 • شهرام مهرآور گیگلو* صفحات 132-153
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، سنتز ادبیات مربوط به دانشگاه تمدن ساز اسلامی- ایرانی در راستای شناسایی مولفه های دانشگاه تمدن ساز اسلامی- ایرانی در آموزش عالی کشور بود.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ روش، کیفی فراترکیب و جامعه آماری آن، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 1375 تا 1398 بود. در این راستا 42 پژوهش در زمینه موضوع مد نظر، ارزیابی و در نهایت 19 مقاله به صورت هدفمند انتخاب شد و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، در مجموع 106 کد، 11مفهوم، 9 مقوله کلیدی طی فرایند جستجو و ترکیب نظام مند متون، شناسایی و تحلیل شد و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تایید شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های دانشگاه تمدن ساز اسلامی-ایرانی در آموزش عالی کشور از هشت عامل کلیدی استقلال، آزادی، فرهنگ سازی، مسئولیت پذیری، نوآوری، تعامل و همکاری علمی سازنده با نهادهای علمی بین المللی، انسان سازی، معنویت گرا و تولید علم تشکیل شده است.

  نتیجه گیری

  این پژوهش بدین سبب که درک عمیقی از ادبیات موجود در موضوع پژوهش با شناسایی مولفه های دانشگاه تمدن ساز اسلامی- ایرانی ارایه داده است، می تواند در سیاستگذاری های آموزش عالی در راستای اسلامی سازی دانشگاه ها استفاده شود.

  کلیدواژگان: دانشگاه تمدنساز، اسلام، ایران، فراترکیب
 • حسین دشتی عسکری، مهرداد صادقی دهچشمه*، رضا ابراهیم زاده دستجردی صفحات 154-170
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی کدهای اخلاقی گردشگری پایدار و ارایه الگو برای پیاده سازی آن انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان گردشگری استان بوشهر بود که با بهره گیری از روش نمونه گیری نظری و ابزار مصاحبه، مصاحبه های عمیق با 20 نفر از کارشناسان گردشگری انجام شده است. داده های پژوهش به روش استروس و کوربن، تجزیه و تحلیل شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها تعیین شد.

  یافته ها

  در مرحله اول، 770 کد اولیه به دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم به 552 طبقه تبدیل و در نهایت 70 مقوله اصلی استخراج شد که هر کدام ذیل مقوله های الگوی نظام مند(شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها) جای گرفتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار در استان بوشهر، رعایت کدهای اخلاقی گردشگری الزامی است و این مدل استخراج شده از این پژوهش می تواند عصایی در دست، دست اندرکاران این صنعت باشد.

  کلیدواژگان: کدهای اخلاق، نظریه دادهبنیاد، گردشگری پایدار
 • محمدجواد فلاح*، زهرا عواطفی صفحات 171-192
  هدف

  این مقاله در صدد تحلیل اخلاقی صمیمیت استاد در فرایند تدریس بود تا بر اساس آن استدلالهای موافقان و مخالفان، صمیمیت در کلاس درس را ارزیابی و پاسخ داده، دیدگاه مبتنی بر تعالیم اسلامی را ارایه دهد.

  روش

  این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، براساس و مبتنی بر رویکرد استدلالی و استفاده از آموزه های دینی است.

  یافته ها

  در پاسخ به اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن صمیمیت، استدلالهایی اقامه شده است؛ برای موافقان: 1. استدلال مبتنی براثربخشی آموزشی، 2. استدلال مبتنی بر نتایج تربیتی و اخلاقی، 3. استدلال مبتنی بر نقش الگویی استاد، و برای مخالفان چهار استدلال: 1. استدلال مبتنی بر فروکاستن شان استاد، 2. استدلال مبتنی بر اخلال در مدیریت استاد، 3. استدلال مبتنی بر عدم رعایت عدالت، 4. استدلال مبتنی بر مخاطره آمیز بودن صمیمیت.

  نتیجه گیری

  با توجه به استدلالهای موافق و مخالف، نمی توان به شکل مطلق صمیمیت را نقض یا ابرام کرد؛ لذا یافته های این تحقیق نشان می دهد ضمن آنکه می توان این اصل را به عنوان یک ظرفیت مهم در فرایند تدریس پذیرفت، ولی در برخی موقعیتهای خاص، رعایت حدود و ثغور اخلاقی برای تحقق اهداف آموزشی و تربیتی ضروری است. نتیجه آنکه صمیمیت به عنوان اصل راهبردی و تربیتی، لازمه تدریس و آموزش اثربخش است؛ اما در برخی از وضعیتها و موقعیتها به شدت می تواند منجر به ایجاد چالشهای اخلاقی شده، مسیر آموزش را منحرف سازد.

  کلیدواژگان: اخلاق کاربردی، اخلاق حرفه ای، اخلاق استادی، اخلاق تدریس، صمیمیت استاد، استدلال اخلاقی
 • مهشید تجربه کار*، اهدا غروی رودسری، میلاد حسنی ساطحی، سمیه پوراحسان صفحات 193-205
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، پیش بینی معنای زندگی بر اساس هوش اخلاقی و دینداری در بین دانشجویان پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1397 بود.

  روش

  جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و حجم نمونه نیز 300 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه معنای زندگی استگر، پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل و پرسشنامه دینداری گلاک و استارک بود.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین معنای زندگی با هوش اخلاقی(36/0) و دینداری(19/0) رابطه وجود دارد. همچنین هوش اخلاقی و دینداری در مجموع 3/15 درصد از تغییرات مربوط به معنای زندگی را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود به منظور افزایش معنای زندگی در افراد، به خصوص دانشجویان، زمینه ارتقای هوش اخلاقی و دینداری آنان فراهم شود تا از مشکلات روان شناختی احتمالی در آینده پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، هوش اخلاقی، دینداری
 • هادی حاجی حسن دنیادیده، محمدرضا شاه آبادی*، زهرا طالب صفحات 206-230
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، بازنمایی معرفت شناسی در علوم انسانی بود. در این پژوهش، مبانی و ارزشهای مقبول دین اسلام حجت بوده و از ارتباط عقلایی بین علوم، الگویی برای معرفت شناسی در علوم انسانی به دست آمده است.

  روش

  روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای استنتاج، از تحلیل محتوای مضمونی به شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  برای پیاده سازی معرفت شناسی در علوم انسانی، روش های مختلفی به دست آمد. برای شناخت خدا در دو بعد شناخت به خدای توحیدی و شناخت به الهه شرک و با دو روش کسب علم لدنی خاص و علم لدنی عام، با روش تفسیر صادق، در مبحث شناخت جهان در دو بعد شناخت به جهان طبیعی و شناخت به جهان ماورای طبیعی و با دو نوع روش کسب علم شعوری و علم اشعاری، با روش علم نافع جامع و در مبحث شناخت انسان در دو بعد شناخت به انسان مادی و شناخت به انسان ملکوتی و با دو روش کسب علم حضوری و علم حصولی، با روش علم ثمین غایت محور می توان به معرفت شناسی دست یافت.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، معرفت شناسی، علوم انسانی
 • امید آهنچی*، لیدا حاجی بابا صفحات 231-252
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، وضعیت تاهل، محل سکونت و معدل بر اولویت مسایل فکری در ذهن دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف است تا مشخص شود آیا جنسیت و سایر متغیرهای جمعیت شناختی بر اولویت مسایل فکری در ذهن دانشجویان موثر است یا خیر؟

  روش

  روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و ابزار جمع آوری آنها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف تشکیل می دهند که از میان آنها با توجه به فرمول کوکران، 356 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنان توزیع شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، میان دختران و پسران و نیز دانشجویان با معدلهای مختلف، در اولویت بندی مسایل فکری، تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، باید اولا تفاوت دختران و پسران نسبت به سرفصلهای آموزشی دروس معارف اسلامی پذیرفته شود و بر مبنای آن برنامه ریزی های مناسب صورت پذیرد؛ ثانیا اهمیت مسایل مرتبط با خانواده متعادل برای همه دانشجویان تبیین شود.

  کلیدواژگان: متغیرهای جمعیت شناختی، اصول عقاید، مسائل اجتماعی عصر حاضر، سبک زندگی، فلسفه اخلاق
 • پری مشایخ*، فاطمه موسوی صفحات 253-270
  هدف

  این تحقیق به منظور تبیین تاثیر یا عدم تاثیر درس تفسیر موضوعی قرآن روی دانشجویان به منظور ارایه راهکارهای کاربردی انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش، ترکیبی(آمیخته) از نوع تبیینی(مدل پیگیری تبیین ها) بود؛ بدین صورت که در مرحله اول(مرحله کمی) به منظور بررسی تاثیر درس تفسیر موضوعی قرآن در تغییر بعد شناختی دانشجویان از طرح آزمایشی یک گروهی پیش آزمون، پس آزمون استفاده شد. در مرحله دوم به منظور تبیین نتایج کمی، داده های کیفی جمع آوری و تحلیل شد. در نهایت، داده ها توسط گروه تحقیق بررسی شد. جامعه آماری تحقیق همه دانشجویان شرکت کننده در کلاسهای تفسیر موضوعی قرآن(نیمسال اول 98-97) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بود. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه بود که با استفاده از آزمون تی وابسته، تحلیل واریانس یک راهه و روش تجزیه وتحلیل دیلکمن بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج بخش کمی نشان می داد که درس تفسیر موضوعی قرآن تاثیر معناداری در بعد شناختی روی دانشجویان نداشته است. در بخش کیفی، دانشجویان دلایل این امر را ارایه تعصب گرایانه مطالب، کمی بودن مطالب و متن محوری ذکر کردند.

  نتیجه گیری

  لازم است در محتوا و شیوه ارایه درس تفسیر موضوعی قرآن کریم بازنگری شود و به شیوه ای انتقادی، سوال محور و بر اساس نیاز فراگیران با مطالبی عمیق متناسب با فهم دانشجویان ارایه شود.

  کلیدواژگان: تفسیر موضوعی قرآن، برنامه درسی، آشنایی با منابع اسلامی
 • علی ابراهیم پور* صفحات 271-302
  هدف

  با توجه به متداول بودن رویکرد جریان شناسی در ارایه محتواهای فکری، فرهنگی، معرفتی و از طرفی جدید بودن این ادبیات نظری، هدف از نگارش این مقاله، آسیب شناسی ادبیات و روش جریان شناسی بود تا بتوان از آسیبهای آن جلوگیری کرد.

  روش

  این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمد.

  یافته ها

  نه آسیب عمده، جریان شناسی را تهدید می کند و ریشه انتقادات بر جریان شناسی را می توان در هفت عنوان، ذیل سه مقوله ثبوتی، اثباتی و گرایشی دسته بندی کرد. بر اساس ریشه های معرفتی مذکور، آسیبهای نه گانه در سه مقوله نقدهای مبنایی، نقدهای بنایی ناظر به محصول و نقدهای بنایی ناظر به روش، گونه شناسی شدند.

  نتیجه گیری

  برای تثبیت جریان شناسی به عنوان نظریه- روشی علمی، لازم است آسیبهای آن، تحلیل و به نقد های وارده بر آن، پاسخ داده شود تا از این طریق، ادبیات جریان شناسی تقویت شود. ریشه یابی انتقادات و تحلیل نقدها، مسیر را برای این مهم، تسهیل می کند. محققان جریان شناسی، لازم است در تولیدات جریان شناسانه و در مواجهه با مخاطبان، این آسیبهای نه گانه را مد نظر داشته باشند که از میان آنها، مغالطه ای شناختی به دلیل رواج و آسیب عمیق آن، حایز توجه است.

  کلیدواژگان: جریان، جریان شناسی، دانش جریان شناسی، آسیب شناسی جریان شناسی، مغالطه گوجه فرنگی
 • سیامک دوستعلی مکی*، فرهاد گلستانه صفحات 303-316
  هدف

  هدف این نوشتار، تطبیق و بررسی نسبت عقل و دین از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و برتراند راسل بود و با تکیه بر آرای آیت الله جوادی آملی دیدگاه های راسل نقد و ارزیابی شد.

  روش

  روش این مقاله، کتابخانه ای بود و با تحلیل داده ها از آثار استاد جوادی آملی و راسل انجام شد.

  یافته ها

  راسل عقل را متعارض با دین معرفی کرد و نگاهی تاریخ گرایانه در رابطه عقل و دین داشت؛ اما آیت الله جوادی آملی عقل و دین را هماهنگ و در تعامل با یکدیگر می دانند.

  نتیجه گیری

  با وجود تفاوت آشکار در دیدگاه این دو فیلسوف در نسبت سنجی عقل و دین، شباهتها یی نیز از جمله: قایل بودن به محدودیت عقل، پذیرش عقل به عنوان راهی برای رسیدن به کمال و... ملاحظه می شود. همچنین سرچشمه ی بسیاری از ایرادات راسل در نسبت عقل و دین، غفلت از دین اسلام و توجه وی به دین مسیحیت بوده است.

  کلیدواژگان: عقل، دین، رابطه عقل و دین، جوادی آملی، راسل
|
 • Harati M*, Mohammadi R Pages 5-23
  Aim

  The present study attempts to examine the articles in the Quarterly Journal of Epistemological Studies at the Islamic University and first to answer the question, what were the weaknesses of the articles published in this quarterly?And second, to what extent have these articles been able to provide the magazine's policies?

  Method

  This research compiled using the combined research method. In this method, data are explained using two methods of quantitative and qualitative analysis.

  Results

  A review of quarterly articles indicates that in the pathology section of the titles among 159 titles of articles published between 1394 and 1398, 5.66% of the articles had title similarities, 14.47% of the articles had long title damage, 8.18% had unclear the title and 12.57% of the articles did not match the policies and objectives of the journal.In the abstract section, 27.04% of the abstracts are weak in the expression of purpose,11.95% weakness in method expression,10.06% weakness in expression of findings and 6.92% of the abstracts were deficient in expressing the conclusion. Also, out of 488 keywords, 256 cases, equivalent to 34.41%, had problems.

  Conclusion

  Despite the disadvantages and weaknesses of the articles published in the Quarterly Journal of Epistemological Studies at the Islamic University, the reviewed articles were able to meet the expectations of the journal,So that 80.5% of the articles were in line with the policies and goals of the journal On average, less than 15% of the damage was seen in different wardsWhich should be corrected in future issues.

  Keywords: pathology, scientific research articles, Quarterly Journal of Knowledge in Islamic University
 • Valizadeh A*, Mirderikvandi R, Valizadeh M Pages 24-43
  Aim

  The purpose of the present study is to introduce strategies for the prevention and treatment of jealousy from the perspective of Islam.

  Method

  The research method is descriptive-analytical. In this research, which is a type of applied research, using the Holy Quran, interpretations and narration books, strategies for the prevention and treatment of jealousy were identified and after naming, classification and analysis. Separation of internal and external solutions as well as presentation of cognitive, emotional and behavioral strategies (according to Ellis's theory model) are among the initiatives of this research. For this purpose, the solutions were divided into two categories: internal and external.

  Results

  According to verses and hadiths, about internal strategies, six cognitive strategies, three emotional strategies and seven behavioral strategies and in the field of external strategies, four family strategies and three social strategies for prevention and treatment were identified and introduced.

  Conclusion

  Correct insight into God and the universe, as well as religious teachings such as piety, trust, patience, prayer, etc., play an important role in reducing and healing jealousy. However, due to the fact that the ways of prevention and treatment overlapped in most cases, therefore, prevention and treatment have not been separated from each other.

  Keywords: jealousy, prevention, treatment, internal strategies, external Strategies
 • Seyyed Ghoreishi M*, Emadi A Pages 45-73
  Aim

  The ideal of any "moral guidance" is for the audience to accept it; in such a way that his "attitude" or "behavior" changes. One of the persuasive factors of the audience is the guiding person. This qualitative research sought to identify and scientifically analyze the dimensions of persuasive ethical guidance in today's society.

  Method

  This research is qualitative and was done using a grounded theory approach with a religious approach. Data sources included the Qur'an, hadith, and interviews; which were coded in three stages and its findings finally explained the paradigmatic model of persuasive moral guidance with a religious approach.

  Results

  The research findings showed that persuasive guidance is a helpful relationship based on the dual field of wisdom-power; The "central category" is the persuasive guiding character, the auxiliary morality, which includes the categories of kindness, fairness, cheerfulness, and honesty. Also, the dual ability of the guide in wisdom and power as a "context" affects the persuasion process as a "strategy" and their communication structure and content act as "mediating conditions" and lead to the "consequence" of persuading the audience.

  Conclusion

  The moral guide character is related to Persuasion the audience and its formation in the presented conceptual framework will pave the way for strengthening the guiding human resources in the society.

  Keywords: ethical guidance, persuasive attitude, ethical attitude, grounded theory approach
 • Maghfoori Farsangi M*, Keshavarz S, Salehi A, Moosapour N Pages 75-96
  Aim

  The aim of this research is to define the quiddity of indigenized philosophy of education, also indicators of indigenization of philosophy of education in Iran, are identified and validated, finally all philosophy of education doctoral dissertations in Tehran universities during 2017 and 2018 are evaluated from the point of view of the indigenization.

  Method

  In this research 16 theses are checked out by using descriptive- analytical method to find out if they are indigenized and if they are responding to needs in our society or not? For this purpose, at first related indicators were identified by using grounded theory method, then they were validated by Delphi method. In this step 9 indicators were confirmed. At last all 16 theses were evaluated from the point of view of the indigenization.

  Results

  Findings show that only 5 indicators are fully observed which are utilizing the human scientific heritage as much as possible, meeting needs, wise commentary, being innovative and to be reasoned. Being critical is almost considered but taking advantage of the Iranian-Islamic scientific heritage, reconstruction of Iranian-Islamic scientific heritage and correction of epistemic sources, are not noticed enough. It is necessary to point out that only 31/25% of theses are indigenizing philosophy of education in Iran completely and others do not pay attention to it.

  Conclusion

  The authors of the survey conclude that unfortunately indigenization of philosophy of education is not payed attention in this field’s theses. This matter causes waste of financial and human capital, in addition it is a big obstacle to achieve the aim of indigenization of educational science and humanities in Iran. This issue is worth pondering.

  Keywords: theses, philosophy of education, evaluation, indigenization, localization
 • Hashemian F*, Khosropanah A Pages 97-112
  Aim

  The purpose of theories about progress, especially in the field of politics, includes the principles and value bases in the field of human relations and influenced by anthropological principles as the agent and purpose of politics. Therefore, the identity and rationality defined for human beings affect the foundations of the theory of political progress, and the purpose of this study is to discover the islamic theory of political progress based on the anthropological foundations of Allameh Tabatabai.

  Method

  The method of this research is library and descriptive-analytical.

  Results

  Allameh Tabatabai's anthropological principles by expressing the theory of nature, dignity, caliphate and Islamic rationality and the principle of human need and divine divinity as well as the principle of human perceptual defect and his influence from society Also, the principle of free human will proves the necessity of creating a political system and divine legitimacy and the necessity of its divinity and the necessity of realizing a justice-oriented and virtue-oriented political system and paying attention to human dignity and rationality, as well as the necessity of referendum in the political system.

  Conclusion

  The basis of the theory of political progress based on the anthropological foundations of Allameh, comprehensively formulates this theory and in all the necessary dimensions of human life, and by creating the ground for a good and enjoyable human life, provides the causes of divine excellence and nearness and his worldly and hereafter happiness.

  Keywords: islamic theory, political progress, anthropological foundations, allameh tabatabai
 • Ghasemi Roshan E* Pages 113-131
  Aim

  Numerous sources have been written by western writers to describe and analyze the social, cultural, political, economic and natural geography of Iran in the past. In some of these works, the authors either did not have the necessary information about the phenomena described or were biased. One of these works is "Persia and the Persian Question", which was written by Nathaniel George Curzon in two volumes. The purpose of this article is to explain the views and opinions of the author.

  Method

  The present study tries to explore the views of George Curzon through collecting library documents by means of explanatory-analytical method.

  Results

  The findings of the article indicate the fact that the author has a completely biased view in describing and analyzing the past events and phenomena in Iran and has tried to consider any positive achievement as a souvenir of the West and point out weaknesses, shortcomings and injuries to individuals and internal affairs. He considered industrial and technological developments and reforms as the only way to gain the trust of the Iranian people and officials, which could lead to good relations with Iran.

  Conclusion

  The author has supported Westernized people and has considered religious scholars as an obstacle to relations between Iran and the United Kingdom. Hence, it has been tried to introduce them as an obstacle to the progress and development of the country, and in this way, to incite the people against them and to weaken their position between the masses of people and the officials.

  Keywords: Curzon, iran, history, religion, clergy
 • Mehravar Giglou S* Pages 132-153
  Aim

  The aim of this study is to synthesize literature related to the Islamic-Iranian Civilization University in order to identify the components of the Islamic-Iranian Civilization University in higher education.

  Method

  In terms of applied purpose, in terms of method, qualitative meta-composition and statistical population of the research, all studies were conducted in the period 1995 to 2018. In this regard, 42 researches in the field of the subject and finally 19 articles were purposefully selected and by analyzing the content and composition of the relevant literature, a total of 106 codes, 11 concepts, 9 key categories were identified and analyzed during the search process and systematic combination of texts. Its validity was confirmed by Cohen's Kappa test.

  Results

  The research findings showed that the components of the Islamic-Iranian Civilization University in higher education of the country include eight key factors: independence, freedom, culture building, responsibility, innovation, interaction and constructive scientific cooperation with international scientific institutions, humanization , is composed of spiritualism and the production of science.

  Conclusion

  This study can be used in higher education policies in order to Islamize universities because it has provided a deep understanding of the existing literature on the subject of research by identifying the components of the islamic-Iranian Civilization University.

  Keywords: civilization university, islam, iran, metasynthetic
 • Dashti Askari H, Sadeghi Dehcheshmeh M*, Ebrahimzadeh Dastjerdi R Pages 154-170
  Aim

  The aim of this study is identifying Codes of Ethics for sustainable tourism and providing a template for implementing those Codes of Ethics.

  Method

  This study is practical and its method of data gathering is qualitative and in the form of grounded theory. The participants of the study were tourism experts of Bushehr province. 20 deep interviews were conducted by using theoretical sampling and interviewing techniques. The gathered data were analyzed through Strauss and Corbin. Then the relation among those items were determined by Axial coding and categorized in five groups including causative conditions, strategies, underlying conditions, interfering conditions and consequences.

  Results

  It was shown that 770 initial codes were gained in the first step. During selective coding these concepts changed into 552 categories and then 70 main items were finally extracted. Each of these items was in five systematic subgroups including (causative conditions, axial phenomenon, strategies, underlying conditions and consequences.

  Conclusion

  According to the results, respecting tourism Codes of Ethics is essential for reaching sustainable tourism development; the extracted model in this study can assist those who are involved in tourism industry.

  Keywords: codes of ethics, grounded theory, sustainable tourism
 • Fallah M*, Avatefi Z Pages 171-192
  Aim

  This article seeks to ethically analyze the teacher’s intimacy in the teaching process in order to evaluate and respond to the arguments of the pros and cons of intimacy in the classroom, then it provides a perspective based on islamic teachings.

  Method

  This article is a descriptive-analytical method based on an argumentative approach and the use of religious teachings.

  Results

  In response to the morality or immorality of intimacy for the proponents of arguments has been argued, such as: 1. Argument based on educational effectiveness 2. Argument based on educational and moral results 3. Argument based on the role model of the teacher, and for opponents four arguments: 1- Argument based on degrading the teacher 2- Argument based on disrupting the management of the teacher 3- Argument based on non-observance of justice 4- Argument based being risky of the teacher’s intimacy.

  Conclusion

  According to the arguments for and against, intimacy cannot be absolutely rejected or accepted, so the findings of this study show that this principle can be accepted as an important capacity in the teaching process, but in some special situations, observing the ethical limits is essential for the realization of educational goals. The authors of the survey conclude that intimacy as a strategic and educational principle is necessary for effective teaching and learning, but in some situations it can severely lead to moral challenges, divert the path of education.

  Keywords: practical ethics, professional ethics, teacher ethics, teaching ethics, teacher intimacy, ethical arguments
 • Tajrobehkar M*, Qeravi Roodsari E, Hasani M, Poor ehsan S Pages 193-205
  Aim

  The meaning of life is one of the most important issues that has always been discussed and given that it is only human being who cares about the meaning of life, it shows the importance of addressing this issue, so the purpose of this prediction study is the meaning of life based on moral intelligence and religiosity among male students of Shahid Bahonar University of Kerman in 2018.

  Method

  The population of the study was all male students of Shahid Bahonar University of Kerman who were selected through available sampling method and the sample size was 300. Data were collected using the Steger Meaning of Life Questionnaire, the Lennik & Kiel Ethical Intelligence Questionnaire, and the Glock & Stark Religion Questionnaire.

  Results

  The results showed that there is a relationship between meaning of life and moral intelligence (0.36) and religiosity (0.19). Also, moral intelligence and religiosity account for 15.3% of all changes in meaning of life.

  Conclusion

  Therefore, it is suggested that in order to increase the meaning of life in individuals, especially students, it is necessary to promote their moral intelligence and religiosity in order to prevent possible psychological problems in the future.

  Keywords: meaning of life, moral intelligence, religiosity
 • Haji Hasan Donyadideh H, Shah Abadi M*, Taleb Z Pages 206-230
  Aim

  The aim of this study is to represent Islamic epistemology in the humanities. In this study, the accepted principles and values of Islam are valid and a model for epistemology in the humanities has been obtained from the rational relationship among sciences.

  Method

  The method of the present survey is collecting library information and for inference, thematic content analysis in a descriptive-analytical manner has been used.

  Results and Conclusion

  Different methods were obtained to implement epistemology (religious science) in humanities. To know God in two dimensions, knowledge of the monotheistic God and knowledge of the goddess of polytheism, and with two methods of acquisition (specific physical knowledge) and (general physical knowledge), with the method (honest interpretation), in the subject of knowing the world in two dimensions, knowledge of the natural world And cognition of the supernatural world and with two types of methods of acquisition (conscious science) and (poetic science), with the method of science (comprehensive benefit), and in the subject of cognition of man in two dimensions, cognition of material man and cognition of heavenly man and with two The type of acquisition method (face-to-face science) and (acquired science) can be achieved with the method (end-oriented Samin science) epistemology.

  Keywords: the holly quran, epistemology, humanities
 • Ahanchi O*, Hajibaba L Pages 231-252
  Aim

  This study seeks to examine the potential impacts of demographic factors on how students perceive their intellectual concerns. In fact, we seek to determine whether these factors such as marital status, residential address, GPA and gender affect the prioritization of intellectual concerns of the college students.

  Method

  We developed a descriptive survey research design. Employing Cochran Formula and using the Self-Administered Questionnaire, we randomly selected and surveyed a sample of 356 college students among the Sharif University of Technology.

  Results

  Our results show a significant, meaningful difference between male and female students on how they prioritize their intellectual concerns. Furthermore, we found that this prioritization is considerably associated with their GPA.

  Conclusion

  To design more efficient programs on Islamic Knowledge and Life Skills, it is critical to accept and take into effect that male and female students require different contents. such difference should be evidently reflected in the subjects and courses provided for each category of the students. In addition, these programs should provide an inclusive and detailed knowledge for all students on the importance and complex issues of the ‘balanced family’.

  Keywords: demographic factors, life style, social problem
 • MaShayekh P*, Moosavi F Pages 253-270
  Aim

  This research is aimed at explaining the impact of thematic commentary of the holy quran on the students of Shiraz Islamic Azad university  in order to provide practical solutions.

  Method

  The research method is mixed (explanatory) model (follow-up model explanations). In the first stage (quantitative phase), a pre-test, post-test group design is used. Secondly, in order to explain the quantitative results, qualitative data were collected and analyzed. The statistical population of the study was all students of Azad University of Shiraz Branch. Data were collected through interviews and questionnaires.

  Results

  Results of the quantitative section showed that the thematic interpretation of the Quran had no significant effect on the cognitive dimension of the students.

  Conclusion

  It is necessary to rethink the content and manner of Thematic Commentary on the Quran. And, in a critical, question-based manner, based on learners 'needs, with in-depth material tailored to students' understanding.

  Keywords: thematic commentary on the Quran, curriculum, Cognitive Dimension
 • Ebrahimpour A* Pages 271-302
  Aim

  The "Currentological" approach to historical, intellectual, cultural and religious information is prevalent. Also, this is a new theoretical literature. Accordingly, the purpose of this article is to identify the criticisms and harms of "Study of Social Currents (Currentology)" literature.

  Method

  This article is written using a descriptive-analytical method and using library resources.

  Results

  Nine essential dangers threaten "Study of Social Currents". And these criticisms are generally categorized into seven titles, Titles that will fall into three categories: basic, construction, and orientation. Based on epistemological roots, nine injuries can be typologically refered to as: 1. Basic Criticisms, 2. Construction critiques of the product, 3. Construction critiques of the method.

  Conclusion

  In order to reinforce"Currentology" as Theory-Method, it is necessary to analyze its damages and respond to its criticisms. The etymology of criticisms and Responding to criticism with Analytical approach, pave the way for this. Currentology researchers need to pay attention to these nine important damages in "Currentological" products. Among them, The Cognitive Fallacy is noteworthy due to its prevalence and deep damage.

  Keywords: Social Current, Currentology, Currents studies, studies of (social) currents, criticisms of Currentology, damages of currentology, tomato fallacy
 • doostali makki S* Pages 303-316
  Aim

  The aim of this article is to compare and examine the relationship between Reason and Religion from the view of Ayatollah Javadi Amoli and Bertrand Russell .moreover Russell’s views were criticized and evaluated with relying on the views of Ayatollah Javadi Amoli.

  Method

  The method of this article was a library study which performed by analyzing data from the works of professor Javadi Amoli and Russell.

  Results

  Russell introduced Reason as opposed to Religion and he had a historical view of the relationship between Reason and Religion, but Ayatollah Javadi Amoli considered Reason and Religion to be in harmony and in interaction with each other.

  Conclusion

  Despite of the obvious differences that exist in the views of these two philosophers on the comparison of Reason and religion, there are also similarities, including believing in the limitations of Reason, and acceptance of Reason was considered as a way to reach perfection and so on. Also, the source of many of Russell's mistakes about the relationship between Reason and religion has been due to his neglect of Islam Religion and his attention to Christianity religion.

  Keywords: Reason, religion, relationship between Reason, Religion, Javadi Amoli, Bertrand Russell